Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec M. Ftáčnik;

Vážená pani predsedajúca, vážení zástupcovia vlády, vážené poslankyne a poslanci,

ako možno viete, spoločnou spravodajkyňou k zákonu o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase mala byt slečna Mistríková. Keďže dnes odcestovala služobne do Belgicka, požiadala ma včera večer, aby som ju vo funkcii spoločného spravodajcu zastúpil. Je zrejmé, že ju nemôžem zastúpiť v šarme, ktorým by slečna poslankyňa ozvláštnila svoje pôsobenie vo funkcii spoločného spravodajcu, ale pokúsim sa o to vo vecnosti a racionalite, ktoré k tejto funkcii patria.

Ako si iste spomínate, bola to práve slečna Mistríková, pán poslanec Hykisch a ja, ktorí sme v októbri minulého roku predložili iniciatívny návrh Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Federálneho zhromaždenia o rozdelení pôsobnosti vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov. Tento tzv. malý kompetenčný zákon mal vytvoriť právny priestor pre prijatie zákonov o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase v Slovenskej národnej rade. Optimisti, medzi ktorých som patril aj ja, verili tomu, že sa to podarí ešte koncom minulého roku. čo nasledovalo po podaní iniciatívneho návrhu zákona, zrejme viete. Najprv negatívne stanovisko federálnej vlády, potom odkladanie, pokusy o modifikáciu a opätovné negatívne stanovisko federálnej vlády. Napokon federálna vláda predložila svoj variant malého kompetenčného zákona, ktorý Federálne zhromaždenie prijalo, a tak prišiel dnešný deň D.

Našou dnešnou úlohou je prijať zákony, ktorými sa Slovenská televízia a Slovenský rozhlas stanú plnoletými, a postavia sa na vlastné nohy. Súčasne im chceme uvoľniť krídla, ktoré už nesmú byt pristrihnuté podlá strihu jednej strany, ale ani pristrihované koalíciou, ktorá práve vládne,

či kedykoľvek bude vládnuť. Naopak, chceme im umožniť rozlet, aby sa rozhlas a televízia stali skutočne nezávislými verejnoprávnymi inštitúciami, ktorých hlavnou úlohou bude služba verejnosti na princípoch demokracie, objektívnosti a profesionality. Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že prijatím týchto zákonov vytvoríme priestor pre tvorivý rozlet rozhlasu a televízie na prospech občanov Slovenska a nás všetkých.

Vážené poslankyne a poslanci,

prv, než vás informujem o výsledkoch prerokovania zákona či zákonov vo výboroch Slovenskej národnej rady, dovoľte mi jednu procedurálnu poznámku. Zákon o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase sú veľmi podobné. Je zrejmé, že nemôžeme rokovať naraz o dvoch zákonoch, preto budeme najprv rokovať o zákone o Slovenskej televízii. Avšak väčšinu sporných otázok, ktoré vyriešime v tomto zákone, bude možné pomerne jednoducho preniesť aj do zákona o Slovenskom rozhlase, o čom vás budem informovať v druhej spravodajskej správe. Je teda možné očakávať, že rokovanie o rozhlase bude podstatne jednoduchšie, pretože budeme môcť venovať pozornosť najmä tým pripomienkam, ktoré smerujú k ustanoveniam zákona, v ktorom sa zákon o rozhlase líši od zákona o televízii.

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii - tlač 117 - bol pridelený všetkým výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie do 10. mája. Výbory v stanovenom termíne zákon prerokovali a výbor, ktorý bol určený ako gestorský - Výbor Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport - zaujal k nemu svoje stanovisko 15. mája ako posledný.

Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady odporučil ministrovi kultúry Slovenskej republiky

aktívne sa podielať v súčinnosti s ostatnými zúčastnenými organizáciami na zisťovaní koncesionárov neplatičov poplatkov za príjem televízneho vysielania z dôvodu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu.

Ako ste si už všimli v spoločnej správe, výbory Slovenskej národnej rady podali k návrhu zákona o Slovenskej televízii 86 pripomienok. Prv, než záujmem stanovisko k jednotlivým pripomienkam, poprosil by som vás, aby ste si opravili znenia dvoch konkrétnych bodov, ktoré pri prepisovaní uznesenia gestorského výboru boli prepísané v nesprávnom znení a mohli by spôsobiť problémy. Ide o bod 42. Prosím, keby ste si ho opravili v písmene a/. Ide o § 8 ods. 1 písm. a/. V spoločnej správe máte text napísaný takto: "Po jednom členovi za poslanecké kluby politických strán a politických hnutí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. " Správne má pripomienka z výboru znieť takto: "Po jednom členovi za každú politickú stranu a politické hnutie zastúpené v Slovenskej národnej rade Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. " čiže slová "poslanecké kluby politických strán a politických hnutí sa nahrádzajú slovami "každú politickú stranu a politické hnutie zastúpené v Slovenskej národnej rade". Nejde teda o nový návrh, ide o upresnenie preklepu, ktorý sa stal pri prepisovaní spoločnej správy.

Žiaľ, stal sa ešte jeden, a to v bode 82 spoločnej správy. V bode 82 spoločnej správy došlo tiež k jednému preklepu. Bod 82 hovorí o novom § 17, ktorý v odseku 2 má doteraz v spoločnej správe nasledovné znenie: "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenuje riaditeľa do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona. " Zmysel pripomienky z gestorského výboru bol úplne iný, a prečítam vám to znenie. "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ vymenujú členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona. " V § 8 ukladáme povinnosť vymenovať, a tu by sa doplnilo, že do jedného mesiaca.

Opakujem teda: slová "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady" ostávajú, dopĺňajú sa slová "vláda Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ" a ďalej doplníme slová "vymenujú členov rady" a ostatné "do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona" - ostáva text ako v pôvodnom znení.

Ak ste zachytili tieto dve zmeny, resp. zmeny upresnenia textu spoločnej správy, nie zmeny spoločnej správy, môžem teraz pristúpiť k tomu, aby som vám navrhol ako spoločný spravodajca prijatie prvej skupiny pripomienok, ktoré by sme mohli schváliť spoločne. Upozorňujem, že vo viacerých prípadoch bolo - nechcem povedať ťažké -, ale alternatívne rozhodovanie, pretože z výborov bolo viacero alternatívnych návrhov. Ide celkove o 16 alternatív, medzi ktorými bolo potrebné nájsť určitý optimálny rez. Ako sa to spoločnému spravodajcovi podarilo, posúdite, samozrejme, vy v rozprave, ktorá bude otvorená a môžete sa k týmto návrhom vyjadril.

Prosím teda, keby ste si poznačili, že na spoločné prijatie odporúčam prijať body číslo 2, 3, 5, 6, ďalej bod číslo 9, ktorým sa vylúči prijatie bodov 7 a 8. Prijatím bodu 9 sa vylúčia body číslo 7 a 8. To je prvá z alternatív, o ktorých som hovoril. Na ďalšej strane odporúčam prijať body číslo 1O, 11, 13, 14. Prijatím bodu 14, ktorý odporúčam do spoločného hlasovania, sa vylúči prijatie bodov 12 a 19 spoločnej správy. Ďalej odporúčam prijatie bodu 16, ktorým sa vylúči prijatie bodu 15. Na ďalšej strane odporúčam prijat bod 18 a 20. Odporúčam ďalej prijatie bodu 21, ktorý vylúči prijatie bodu 22. Odporúčam prijatie bodu 23, ktorý vylúči bod 24. Na strane 7 spoločnej správy odporúčam prijať bod 27, ktorým sa vylúči prijatie bodov 25 a 26. Na tej istej strane odporúčam prijatie bodu 29, ktorým sa vylúči prijatie bodov 28 a 3O. Na strane 8 spoločnej správy odporúčam prijať body 31, 32, 33 a 34. Prijatím bodu 34 sa vylúči bod 35. Na strane 9 spoločnej správy odporúčam prijatie bodu 37, ktorým sa vylúčia body 38 a 39. Z ďalších bodov na stra-

ne 10 odporúčam prijatie bodu 42 tak, ako ho navrhol gestorský výbor. Prijatím tohto bodu by sa vylúčili body 41, 43, 44, 47, 5O, 51, 52 a 54. Chcem vás informovať, že bod 52 má zásadne inú filozofiu ako všetky ostatné pripomienky, ktoré sa navzájom vylučujú a ktoré smerujú k zlepšeniu pôvodného návrhu, ako ho navrhlo ministerstvo kultúry, teda vylepšujú pôvodný návrh, ale prijatím návrhu tak, ako som ho navrhol v bode 42, by sa vylúčil aj bod 52. Na strane 12 spoločnej správy navrhujem prijatie bodu 56, ktorým by sa vylúčilo prijatie bodov 55 a 57 spoločnej správy. Na strane 13 odporúčam prijať bod 61. Na strane 14 spoločnej správy odporúčam prijať body 63 a 65. Na strane 15 spoločnej správy odporúčam prijatie bodu 68, ktorým sa vylúči bod 71. Ďalej na tej istej strane odporúčam prijať bod 70, ktorý vylúči prijatie bodu 69. Na strane 16 spoločnej správy odporúčam prijať bod 74 a bod 75. Prijatím bodu 75 sa vylúčia body 73 a 72 z predošlej strany. Na strane 17 spoločnej správy odporúčam prijatie bodu 77. Na strane 16 som zabudol na bod 76, ktorý tiež odporúčam prijať spoločne. Na strane 18 odporúčam prijať bod 81 a bod 82 so spresneným znením, ktoré som vám nadiktoval. Prijatím bodu 82 sa vylúčia body 83 a 84, ktoré sú na strane 19. Na strane 20 spoločnej správy odporúčam prijatie bodov 85 a 86.

Teraz navrhujem skupinu pripomienok, ktoré odporúčam neprijať an blok. Veľmi krátko by som zdôvodnil jednotlivé body.

Odporúčam neprijať bod číslo 1. Je to návrh zahraničného výboru, ktorý technicky člení zákon inak, teda neprináša obsahovo žiadnu novinku. Pôvodný návrh pokladám za vyhovujúci. Odporúčam neprijať ďalej bod číslo 4 - vypadla by charakteristika inštitúcie, ktorú schvaľujeme, ktorú považujem za veľmi podstatnú z legislatívneho aj z vecného hľadiska. Ďalej na strane 5 spoločnej správy odporúčam neprijať bod

číslo 17. Návrh zahraničného výboru považujem za nadbytočný k pôvodnému zneniu § 4 ods. 1. Takže bod číslo 17 navrhujem neprijať. Ďalej na strane 9 je bod číslo 36, opäť návrh zahraničného výboru, ktorý odporúčam neprijať, pretože bude obsiahnutý v zákone o rozhlasovom a televíznom vysielaní, ktorý bude prerokúvať Federálne zhromaždenie, teda obsahovo nepatrí do tohto zákona. Ďalej bod číslo 4O na strane 9 odporúčam takisto neprijať v jednom bloku, pretože táto problematika sa bude riešiť v štatúte televízie. Potom odporúčam neprijať bod číslo 62 na strane 14 spoločnej správy. Nie som vecne proti návrhu výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ale nahradiť písmeno b/ znamená zrušiť podstatné ustanovenie alebo podstatnú právomoc rady, o ktorej sa hovorí v § 10 písm. b/. Preto tento návrh nepovažujem za vhodný. Ak by niekto zvážil, že sa s ním stotožní, môže ho predniesť ako doplňujúci návrh, aby sa doplnilo do pôsobnosti rady aj oprávnenie prerokúvať rozpočet Slovenskej televízie. Ďalej na tej istej strane neodporúčam prijať spoločne bod číslo 64, pretože si myslím, že nemožno dopustiť, aby rada zasahovala do výkonu funkcie vedúceho organizácie, ktorým je riaditeľ resp. ústredný riaditeľ televízie. Na strane 15 neodporúčam prijať bod 67. Opäť nie som vecne proti, ale ústavnoprávny výbor navrhol vypustiť iba polovicu vety. § 11 ods. 2 by znel: "Riaditeľ je štatutárny orgán Slovenskej televízie", a ostali by tam slová "zastupuje televíziu navonok". Tento návrh v bode 67 znamená, že by sa vypustilo, že pôsobí aj smerom dovnútra organizácie. Teda buď by sa mali vypustiť všetky charakteristiky, alebo mali by tam ostať obidve. Preto navrhujem neprijať bod 67 spoločnej správy. Posledným bodom, ktorý by som zaradil do tejto skupiny, je bod číslo 80, ktorý je na strane 17 spoločnej správy, ktorý podal národohospodársky a rozpočtový výbor. Vecne nad rámec malého kompetenčného zákona, ktorý hovorí o zmluvnom rozdelení majetku, tak ako o ňom hovoril pán minister, snaží sa zakotviť rovnaký podiel na tomto majetku, čo si myslím, že ide nad rámec malého kompetenčného zákona, takže nie je možné ho

v tejto podobe prijať. To je teda skupina pripomienok, o ktorých navrhujem hlasovať spoločne - o ich neprijatí.

Poslednú skupinu pripomienok tvoria tie, ktoré nám zostali a ktoré navrhujem na jednotlivé hlasovanie. Na stranách 10 a 11 spoločnej správy sú body 45 a 46, ktoré sú vecne takmer rovnaké a pojednávajú o tom, aby členov, zástupcov rady za Slovenskú národnú radu nemenovalo predsedníctvo, ale plénum. Dávam tento návrh na zváženie Slovenskej národnej rade, aby sa rozhodla, ktorý orgán poverí právomocou menovať členov rady. V bode 48, 49, ktoré tiež navrhujem, aby sme posúdili Individuálne, ide o to, koľko zástupcov bude mat v rade konzultačný zbor. Pôvodný návrh navrhovateľa sú traja zástupcovia, tu sa hovorí o piatich alebo šiestich. Prosím, keby sme opäť spoločne zvážili, či podporíme návrh ústavnoprávneho výboru resp. výboru pre národnosti, etnické skupiny a ľudské práva. Ďalší bod, ktorý navrhujem do osobitného hlasovania, je bod číslo 53 na strane 12. Navrhuje sa vypustiť odsek 2 z § 9, kde sa hovorí o tom, že členstvo v televíznej rade je čestným členstvom a navrhuje sa filozofia, aby teda to mohlo byt platené členstvo. Môj názor je, že členstvo by malo byt čestné, čo nevylučuje, že členovia rady prípadne môžu dostať za vykonávanie tejto funkcie odmenu, ale nemali by sme z nich robiť profesionálov, ktorí sa budú zamestnávať ako členovia Rady Slovenskej televízie. Preto navrhujem aby sme zvážili prijatie bodu 53. Môj návrh je neprijať tento bod, ale nechávam ho na osobitné hlasovanie. Na strane 13 sú body 58, 59 a 60, ktoré vecne hovoria o tom istom, teda vymedzujú okruh funkcií, ktoré sú nezlučiteľné s členstvom v rade. Navrhujem, aby sme ich posúdili jednotlivo. Môj. návrh je neprijať bod 58, prikloniť sa k riešeniu navrhovanému v bode 59, a tým by sa vylúčil aj bod 60. Takže keď budeme hlasovať v poradí, navrhujem bod 58 neprijať, bod 59 prijať a bod 60 by sa tým vylúčil. V prípade, že by sme neprijali bod 59, môžeme uvažovať o prijatí bodu 60. Na strane 14 spoločnej správy zostal bod číslo 66, ktorý dopĺňa

znenie § 11 ods. l a ktorý vecne pojednáva o menovaní riaditeľa Predsedníctvom Slovenskej národnej rady. Prosím, keby sme v pléne zvážili, či predtým dáme tento návrh prerokovat na schôdzi Slovenskej národnej rady. Môj návrh je tento návrh v bode 66 neprijať. Ale prosím, keby sme zvážili, bude to v osobitnom hlasovaní. Posledným bodom, ktorý nám ostal na osobitné hlasovanie a o ktorom sme nehovorili, je bod číslo 78 spoločnej správy na strane 17. Tento bod nepovažujem vecne za rozporný, viem, o čo išlo navrhovateľom, ale ak by sme ho doplnili v tomto znení, vychádza znenie § 15 ods. l, ktoré nie je celkom zrozumiteľné. Takže prosím, keby sme v hlasovaní opäť uvážili, či práve tento návrh spresní znenie § 15 odsek 1. Môj návrh je v tomto znení ho neprijať. To sú všetky pripomienky zo spoločnej správy.

Hlas z pléna: ostal ešte bod 79. Poslanec M. Ftáčnik;

Bod 79 sa vylučuje, ale zrejme som to nepovedal, vylučuje sa bodom 77. Ospravedlňujem sa. Ostali ešte nejaké body otvorené?

Hlas z pléna: bod 54. Poslanec M. Ftáčnik;

Bod 54 sa vylučuje prijatím bodu 42. Kto usúdi, že sa nevylučuje a že môže byt spresnením znenia navrhnutého v bode 42, prosím, keby ten návrh zopakoval. Vecne sa vylučuje, keď v bode 42 povieme, že funkčné obdobie rady je štvorročné. Toto je vecne iné znenie, ale myslím si, že ho môžeme považovať za vylučujúce so znením spoločného bodu 42. Toľko teda zo spoločnej spravodajskej správy.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi poslancovi Ftáčnikovi za prednesenie spravodajskej správy. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

otváram rozpravu o siedmom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili dvaja poslanci. Dávam slovo prvému z nich pánovi Ladislavi Ásványimu. Kandidoval za MKDH. Pripraví sa pán poslanec Haťapka.

Poslanec L. Asványi:

Vážená predsedajúca, vážení členovia vlády, dámy a páni,

v rozprave k návrhu zákona o Slovenskej televízii sa prihováram za prijatie bodov 14 a 34 spoločnej správy a na podporu návrhov uvádzam: Listina základných práv a slobôd schválená 9. januára 1991 Federálnym zhromaždením v článku l deklaruje: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. " V článku 3 je zakotvené: "Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým, bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej menšine". Medzi politickými právami v článku 17: "Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. " A napokon v hlave III, ktorá pojednáva o právach národnostných a etnických menšín, v článku 25 je uvedené: "Občanom tvoriacim národnostné alebo etnické menšiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne

s inými príslušníkmi menšiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku a združovať sa v národnostných združeniach. Podrobnosti stanoví zákon". - Koniec citátu z listiny.

Chcem zdôrazniť, že tento zákon nemôže byt protirečivý právam a možnostiam vyrieknutým a zaručeným ústavnou listinou. V takomto prípade podľa § l ústavného zákona z 9. januára - citujem: "Ústavné zákony, iné zákony a ďalšie predpisy, ich výklad a používanie, musí byt v súlade s Listinou základných práv a slobôd". Dovoľte mi ešte poukázať na obsah § 6 citovaného ústavného zákona, podlá ktorého zákony a iné právne predpisy, ak nebudú uvedené do súladu s Listinou základným práv a slobôd, 31. decembra 1991 strácajú účinnosť.

Vážené kolegyne a kolegovia,

dnes prerokovávame návrh zákona o Slovenskej televízii, ktorého pôvodný obsah - ak ho nepozmeníme a nedoplníme podľa návrhu spoločnej správy - nebude v súlade s listinou, teda stane sa neúčinným. V návrhu zákona v § 3 ods. l vyhlasujeme, že základnou úlohou Slovenskej televízie je slúžiť verejnosti s programom založeným na základe demokracie, nezávislosti a zákonnosti. Z tejto verejnosti, ale aj z demokracie zákon vylučuje príslušníkov národnostných a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, lebo v návrhu zákona nie sú ani len spomenuté ich potreby, ich kultúrna a jazyková odlišnosť. Nie sú zatiaľ známe údaje nového sčítania ľudu a bytov z tohto roku, preto budem hovoriť len o údajoch mne blízkych a čiastočne známych. Asi dvestotisíc rodín alebo domácností príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike prispeje v podobe pätdesiatkorunového mesačného koncesného poplatku ročne na program a prevádzku Slovenskej televízie čiastkou 120 miliónov korún. Nezasluhujeme si ani toľko, aby to torzo, čo zostalo z národnostného vysielania televízie, bolo aspoň jedným odsekom paragrafu aj

zákonom podložené, aby najbližší šéf programu nezrušil aj tento zostatok národnostného vysielania? Neprijímame argumentáciu o možnosti sledovania dvoch programov budapeštianskeho vysielania. Tie by sme mohli sledovať aj bez platenia pätdesiatkorunového poplatku.

V § 2 ods. 3 prerokovávaného návrhu zákona sa hovorí, že spravodajské a publicistické programy slúžia na včasné a objektívne informovanie verejnosti. Národnostné menšiny a etnika nemajú právo byt informované o vlastných a vôbec o domácich problémoch cestou najpôsobivejšieho masmédiálneho prostriedku vo vlastnom materinskom jazyku? Informácie sú najobjektívnejšie, najpohotovejšie a najmenej skreslené, ak sú šírené z priameho domáceho zdroja a cestou vlastných masmédií v jazyku najlepšie ovládanom. Napokon si túto službu mesačne predplácame, a znovu poukazujem na článok 25 listiny, na právo rozširovať a prijímať informácie v materinskom jazyku.

V záujme ucelenia a zdokonalenia návrhu zákona o Slovenskej televízii a zosúladenia s ústavným zákonom a Listinou základných práv a slobôd, navrhovaný text bodu 14 spoločnej správy odporúčam na konci doplniť o slová "v ich materinskej reči".

Ďakujem za pozornosť. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi. Nasleduje pán poslanec Haťapka. Pripraví sa pán poslanec Balún.

Poslanec P. Haťapka:

Vážená pani predsedajúca, vážení zástupcovia vlády,

vážené poslankyne a poslanci,

návrh tohto zákona, podobne ako zákona o rozhlase, odporúčam podporiť ako vyjadrenie novej zákonodarnej pôsobnosti Slovenskej národnej rady vo veľmi významnej oblasti. K zákonu, ktorý teraz preberáme, by som mal toto:

Dôležitým miestom návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii sú ustanovenia upravujúce postavenie, vytvorenie a činnosť rady. K ustanoveniam tohto charakteru by som uplatnil tieto pripomienky: k § 8 - aj keď je pochopiteľná snaha predkladateľa dosiahnuť maximálnu objektívnosť tak významného orgánu, akým je Rada Slovenskej televízie, nedomnievam sa, že by mala byť tak početne zastúpená. Veľký počet jej členov môže naopak spôsobovať problémy, najmä preto, že má zákonom zverenú rozhodovaciu právomoc v mnohých otázkach. Odporúčam počet členov rady na 11, a síce v zložení Predsedníctvo Slovenskej národnej rady menovať 4, vláda Slovenskej republiky 2, konzultačný zbor 3 a Slovenská televízia 2.

Na druhej strane je tiež nedostatkom, že návrh zákona o Slovenskej televízii na rozdiel o návrhu zákona o Slovenskom rozhlase nepredpokladá, že členom rady má byt aj riaditeľ Slovenskej televízie. Vzhľadom na už spomenuté dôvody rozhodovacej kompetencie rady by nebolo správne, ak by zákon výslovne neurčil, že členom rady je z titulu svojej funkcie aj riaditeľ Slovenskej televízie. Riaditeľ Slovenskej televízie by sa tak dostal do pozície na jednej strane štatutárneho zástupcu organizácie bez možnosti akéhokoľvek vplyvu na rozhodnutie orgánu, ktorého mienku by bol povinný rešpektovať a presadzovať. Navrhujem preto, podobne ako je to v návrhu zákona o Slovenskom rozhlase v § 8 ods. l, aby tento návrh považoval riaditeľa Slovenskej televízie za člena Rady Slovenskej televízie.

K § 10 - v tomto by bolo snáď vhodné, aj odporúčam zaradiť dva odseky. V prvom by sa vyjadrovala rozhodovacia pôsobnosť rady taxatívnym výpočtom, a druhý odsek by mohol demonštratívne uvádzať ostatnú pôsobnosť rady. To je všetko.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi Haťapkovi. Vystúpi pán poslanec Balún. Pripraví sa pán poslanec Dziak-Košický.

Poslanec F. Balún;

Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni,

chcel by som mat konkrétnu pripomienku. Prosím vás, aby veta v § l "Zriaďuje sa Slovenská televízia so sídlom v Bratislave" bola ako písmeno a/ a ako písmeno b/ sme doplnili, že v rámci Slovenskej televízie pôsobia štúdiá Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Možno sa to bude zdať zbytočné, lebo v § 6 sa síce hovorí, že Slovenská televízia zriaďuje televízne štúdiá, ale tieto už sú zriadené. Tento doplnok som si dovolil navrhnúť aj z toho dôvodu, že je aj v návrhu Českej televízie, ktorá navrhuje, že v rámci Českej televízie pôsobia štúdio Praha, štúdio Ostrava a štúdio Brno. Ak prijmeme tento návrh, nie je prekážkou pre Slovenskú televíziu zriaďovať ďalšie štúdiá. Ako odôvodnenie by som chcel použiť, že aj v iných vyspelých štátoch sveta platí myšlienka, že republika je taká silná ako sú silné kraje alebo regióny. Silné štúdiá, to znamená štúdiá, ktoré môžu samostatne pôsobiť, myslím aj s právnou subjektivitou. Toto všetko môže byt riešené štatútom Slovenskej televízie. Perspektívne bude v dobrom slova zmysle silnieť postavenie štúdií v jednotlivých regiónoch. Budú musieť pri doterajších úlohách plniť aj úlohy z toho vyplývajúce. Preto som si dovolil dať tento návrh.

Som toho názoru, ako môj predrečník pán Haťapka, že rada je, podlá môjho názoru, veľmi početná. V návrhu Českej národnej rady je - nemusíme, samozrejme, kopírovať -, že radu televízie tvorí 7 členov, ktorých na návrh vlády menuje Predsedníctvo českej národnej rady. Nie je tam, samozrejme, vymenované, ale predsa sa mi vidí, že je to veľký kolektívny orgán, a v menšom počte by bol podstatne pružnejší.

Ďakujem pekne, zatiaľ len toľko. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi Balúnovi. Vystúpi pán poslanec Dziak-Košický. Pripraví sa pán poslanec Cyril Ivan.

Poslanec M. Dziak-Košický;

Vážená Slovenská národná rada,

k prerokúvanému zákonu si dovoľujem navrhnúť nasledovné: v § 15 prijať nový odsek 2, terajší odsek 2 by sa stal odsekom 3 a nový odsek 2 by znel: "Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady. " V tejto súvislosti by potom z § 10 bolo vypustené písmeno b/, ktoré dáva do pôsobnosti rady schváliť štatút Slovenskej televízie a štatút programových pracovníkov Slovenskej televízie. Ide o to, aby rada nevypracovávala štatút a aj si ho neschvaľovala. Rada vypracuje štatút, podlá ktorého sa bude riadiť ona sama, aj televízia, a ešte si ho aj schváli. Čiže ide o to - preniesť túto schvaľovaciu zodpovednosť na iný orgán.

A ďalej by som si dovolil navrhnúť v § 10 nové písmeno d/, ktoré by znelo: "prerokúvať návrh rozpočtu Slovenskej

televízie". Toto právo by prislúchalo aj Rade Slovenskej televízie.

To je všetko, ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi. Vystúpi pán poslanec Cyril Ivan.

Poslanec Cyril Ivan:

Vážená predsedajúca, vážení poslanci,

prerokúvame dlho očakávaný a pre národ významný zákon o Slovenskej televízii, keď si s plnou vážnosťou uvedomujeme, že Slovenská televízia sa stáva verejnou právnou inštitúciou, ktorá má účinne pôsobiť v záujme verejnosti, ale hlavne tým, že je slovenská, v záujme slovenského národa. Bývalý centralistický model televízie slúžil na presadzovanie jednej ideológie v oblasti informácií, vzdelávania, kultúry, umenia. V súčasnom období by mal sledovať triezvo politické východiská, vážnosť spoločenského diania, názorový prúd spoločnosti, mal by sledovať a zabezpečovať národné záujmy v oblasti kultúry, histórie, ekonomiky, vzdelávania, informatiky atď.

Je úplne samozrejmé, že televízia je najúčinnejší a najpôsobivejší prostriedok podávania i preberania informácií. Stáva sa preto veľmi významnou národnou informačnou inštitúciou s dôležitým a veľmi významným celospoločenským charakterom. Voda, oheň i masmédiá, teda i televízia, sú výborní pomocníci človeka, ale môžu mat aj veľmi škodlivý vplyv. Oproti tlači, rozhlasu, je dokázané, že má až 7O-percentný účinok na svojich poslucháčov. Človek, ktorý


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP