Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Tieto pripomienky ste už v spravodajskej správe označili ako pripomienky, o ktorých máme hlasovať an blok a že ich neodporúčate prijať. V rámci rozpravy neboli k tomuto opačné názory? Pán poslanec Plesník.

Poslanec J. Plesník:

Žiadal som bod 20 vyňať zo spoločného hlasovania. Poslanec K. Szokol:

Súhlasím s pripomienkou. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Takže ideme hlasovať o pripomienkach 12, 19, 21 a 30. Spoločný spravodajca tieto neodporúča prijať.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 108 poslancov. /

Kto je za prijatie pripomienok v bodoch 12, 19, 21, 30?

/Za návrh hlasovalo 10 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 96 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Ďakujem. Konštatujem, že pripomienky v bodoch 12, 19, 21 a 30 spoločnej správy sme neprijali.

Teraz by bolo potrebné hlasovať ešte o bode 20, ktorý sme vyňali z hlasovania an blok. Súhlasíte, pán spravodajca?

Poslanec K. Szokol:

Áno. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Takže ideme hlasovať o bode číslo 20 spoločnej správy.

Prosím o prezentáciu.

/Prezentovalo sa 109 poslancov. /

Kto je za prijatie pripomienky obsiahnutej v bode 20?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienku v bode 20 spoločnej správy sme neprijali. Pán spravodajca, môžeme pokračovat.

Poslanec K. Szokol;

Chcel by som upozorniť resp. upriamiť pozornosť, že keď sme prijali bod l, vypadol bod 2, keď sme prijali bod 3, vylúčil sa bod 4, prijatím bodu 7 sa vylúčil bod 5, prijatím bodu 9 sa vylúčil bod 10, prijatím bodu 13 sa vylúčil bod 14, prijatím bodu 23 sa vylúčil bod 22, prijatím bodu 34 sa vylúčil bod 35 a prijatím bodu 36 vypadol bod 37 a 38.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ešte sme vyňali z hlasovania an blok bod číslo 25. Dávam teda hlasovať o pripomienke v bode 25 spoločnej správy.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 112 poslancov. /

Kto je za prijatie pripomienky v bode 25?

/Za návrh hlasovalo 105 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienku v bode 25 spoločnej správy sme prijali. Tým sme vyčerpali pripomienky zo spoločnej správy a budeme pokračovat v hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch a pripomienkach z rozpravy.

Poslanec K. Szokol:

Pán poslanec Plesník dal pozmeňovací návrh k § 2: "Zakladatež je povinný predložiť ministerstvu podlá § 8 ods. l zoznam podnikov, ktoré nebudú do piatich rokov od vydania zásad predmetom zákona. " Túto pripomienku neodporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za prijatie pripomienky pána poslanca Plesníka?

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že táto pripomienka nebola prijatá.

Poslanec K. Szokol:

Ďalšia pripomienka - v § 4 ods. l pôvodné znenie nahradiť znením: "Ministerstvo schvažuje návrhy privatizačných projektov predložených podža §§2 a 3, zverejňuje ich do 30 dní vo vestníku ministerstva, pričom využíva aj iné formy zverejnenia". Túto pripomienku odporúčam schváliť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za prijatie ďalšej pripomienky pána Plesníka?

/Za návrh hlasovalo 103 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že túto pripomienku sme prijali.

Poslanec K. Szokol;

Ďalšia pripomienka bola namiesto bodu 16 spoločnej správy - v § 10 ods. 3 písm. g/ "na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 40 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja" a ďalej znenie "prevádzkových jednotiek podlá ostatných predpisov17/; tieto prostriedky sa rozdelia po 1. decembri 1992 medzi jednotlivé obce okresu v pomere podlá počtu obyvatežov". Túto pripomienku neodporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Hlási sa pán poslanec Plesník.

Poslanec J. Plesník:

Chcem to len ozrejmiť. Dával som to ako dva návrhy. Po a/ namiesto 20 % na 40% - teda pôvodný bod 16 rozširujem a po b/ vypustiť druhú časť vety "ktoré boli v zriaďovatežskej funkcii obcí". Čiže celý text by po schválení a/ aj b/ znel tak, ako ho čítal pán spoločný spravodajca. Žiadal by som, aby sa hlasovalo tak, ako som to predkladal - po a/ aj po b/.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Dobre. Pán spoločný spravodajca, zopakujte prvú časť hlasovania, aby nedošlo k nejakým zámenám.

Poslanec K. Szokol:

V § 10 ods. 3 písm. g/ "na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 40 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja".

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za prijatie tejto pripomienky pána poslanca Plesníka?

/Za návrh hlasovalo 44 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienku sme neprijali. Hlasujme o druhej časti.

Poslanec K. Szokol;

"Prevádzkových jednotiek podža osobitných predpisov17/; tieto prostriedky sa rozdelia po 1. decembri 1992 medzi jednotlivé obce okresu v pomere podlá počtu obyvatežov".

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za prijatie takto formulovanej pripomienky?

/Za návrh hlasovalo 46 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pripomienku sme neprijali. Poslanec K. Szokol;

Ďalšia pripomienka zo strany pána poslanca Plesníka bola namiesto bodu 23 spoločnej správy - v § 11 ods. 4 nahradiť pôvodný text v znení: "Zmenu schváleného privatizačného projektu môže fond vykonať len po schválení vo vláde. " Neodporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto je za prijatie pripomienky pána poslanca Plesníka?

/Za návrh hlasovalo 27 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že túto pripomienku sme neprijali. Poslanec K. Szokol;

Namiesto bodov 25 a 30 - vpustiť poslednú vetu v § 13. V § 20 doplniť nové znenie odseku 2: "Členom prezídia, výboru a dozornej rady nemôže byt člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky a vlády Slovenskej republiky a poslanec Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady". Túto pripomienku odporúčam.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Plesníka?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienku pána poslanca Plesníka sme prijali, a tak poslanci budú mat dostatočný priestor na svoju prácu. Pokračujme ďalej.

Poslanec K. Szokol:

Ďalšia pripomienka je k § 15 ods. l - poslednú vetu vypustiť. Dávam na zváženie hlasovaním.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto súhlasí s takto formulovanou pripomienkou?

/Za návrh hlasovalo 33 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že túto pripomienku sme neprijali. Poslanec K. Szokol:

Ďalšia pripomienka je k § 16 ods. 2 - poslednú vetu vypustiť. Dávam na zváženie hlasovaním.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto súhlasí s takto formulovanou pripomienkou?

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Konštatujem, že túto pripomienku sme neprijali.

Poslanec K. Szokol;

Ďalšia pripomienka je k § 18 ods. l - druhú vetu upravit: "Podlá povahy veci upozorňuje dozorná rada prezídium,

vládu, Slovenskú národnú radu, prípadne iné príslušné orgány na zistené nedostatky. " Túto pripomienku odporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto je za prijatie takto formulovanej pripomienky?

/Za návrh hlasovalo 96 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienka bola prijatá. Poslanec K. Szokol:

Posledná pripomienka pána poslanca Plesníka bola k § 19 ods. l - zmeniť v prvej vete slová "volených na návrh vlády" na znenie "volených na návrh Slovenskej národnej rady". Odporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 117 poslancov. /

Dostávam ešte upozornenie, že táto veta je štylisticky problémová. Pán spoločný spravodajca, skúsme ju sformulovať. Ide len o to, aby nás jazykovedný ústav nemusel opravovať.

Hlási sa pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány:

Keď ide len o otázku formulácie, len tej sa chcem dotknúť. Tam netreba hovoriť "volených na návrh Slovenskej národnej rady Slovenskou národnou radou", ale iba "volených Slovenskou národnou radou".

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Budeme hlasovať. Prezentáciu sme už spravili. Kto súhlasí s takto formulovanou pripomienkou?

Hlas z pléna: nebola prezentácia. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec, upozornil som, že sme sa už prezentovali. Ospravedlňujem sa, budeme hlasovať znova.

Prosím, prezentujme sa ešte raz.

/Prezentovalo sa 117 poslancov. /

Kto je za prijatie formulovanej pripomienky?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Pripomienka nebola prijatá. Poslanec K. Szokol;

Ďalšiu pripomienku mal pán poslanec Sládek. § 10 ods. 3 písm. d/ navrhol doplniť "v rozsahu a za podmienok určených ministerstvom". Odporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 117 poslancov. / Kto súhlasí s touto pripomienkou? /Za návrh hlasovalo 70 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pripomienka bola prijatá. Poslanec K. Szokol:

Ďalšie pripomienky vzniesla podpredsedníčka Slovenskej národnej rady pani Keltošová - § 14 ods. l doplniť o tento text: "vypracovať štatút fondu, ktorým sa určia podrobnosti o organizačnom poriadku fondu a jeho činnosti a predložiť ho vláde". Odporúčam prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto súhlasí s takto formulovanou pripomienkou?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Pripomienka nebola prijatá.

Poslanec K. Szokol:

Ďalšia pripomienka bola k § 14 ods. 2 - doplniť text, že i štatút predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie Slovenskej národnej rade. Prakticky tam ide len o doložku k tomuto paragrafu - návrh štatútu.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Myslím si, že hlasovať o tom treba. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 115 poslancov. / Kto súhlasí s touto pripomienkou? /Za návrh hlasovalo 43 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienka nebola prijatá. Poslanec K. Szokol:

Ďalšiu pripomienku predniesla k § 16 - vypustiť odsek 3 - ustanovenie § 15 ods. l platí obdobne - a presunúť ho do § 17 ako odsek 4 tak, ako je to v § 19 ods. 4. Po konzultácii s legislatívcami je to možné prijať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto je za prijatie tejto pripomienky pani Keltošovej?

/Za návrh hlasovalo 73 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že pripomienka bola prijatá,

Poslanec K. Szokol;

K § 23 je pripomienka, že text tohto paragrafu je obsahovo totožný s § 44 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Z tohoto dôvodu pani poslankyňa navrhuje zvážiť jeho opodstatnenosť v návrhu zákona. Po prekonzultovaní s legislatívou je to možné vypustiť, pretože je to v zákone č. 92/1991 Zb.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Čiže je to redundantné, nadbytočné, a dávame hlasovať o tom, či to vypúštanie. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 114 poslancov. / Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že sme túto pripomienku schválili.

Poslanec K. Szokol:

Ďalšiu pripomienku mal pán minister Oberhauser k § 2 ods. 2 - doplniť druhú vetu: "V prípade, že ministerstvo schvažuje privatizačný projekt v rozpore so stanoviskom za-

kladateža, je povinné toto rozhodnutie zdôvodnil na rokovaní vlády Slovenskej republiky. Dávam na zváženie pánom poslancom.

Podpredseda SNR J. Klepáč.;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto je za návrh pána ministra Oberhausera?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Ďakujem, konštatujem, že návrh sme prijali. Poslanec K. Szokol:

Tým sme vyčerpali všetky pripomienky, ktoré boli k tomuto zákonu vznesené.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme teraz hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím najskôr prezentáciu.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 80 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.

/Potlesk. / Poslanec K. Szokol:

Ďakujem vám za spoluprácu. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Taktiež ďakujem za vežmi dobrú spoluprácu. A teraz by sme mali obedňajšiu prestávku, po ktorej by sme prerokovali zákony o rozhlase a televízii. Navrhujem, aby sme sa stretli o 13. 15 hodine.

Poslanec M. Sečánský:

Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sa o 13. 00 hodine zišli v malej zasadačke.

/Po prestávke. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Pokračujeme v rokovaní. Navrhujem, aby sme sa zaprezentovali, kožkí z nás sú prítomní.

Hlási sa pán poslanec Ondruš. Poslanec M. Ondruš:

V zákone je napísané, že schôdza môže začať, keď je

uznášaniaschopná. Tam nie je, že po prestávke musí byt tiež, takže môžeme začať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem.

Siedmym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii.

Návrh ste dostali ako tlač 117 a spoločnú správu výborov ako tlač 117a.

Návrh zákona za vládu odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky pán Ladislav Snopko. Prosím, aby sa ujal slova.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážená predsedajúca, vážená Slovenská národná rada, vážená vláda Slovenskej republiky, dámy a páni,

v mene vlády Slovenskej republiky odôvodňujem jej návrh zákona o Slovenskej televízii. Ide o návrh zákona, ktorý zapadá do celkovej koncepcie vlády Slovenskej republiky postupnou zmenou právneho poriadku vytvárať legálne predpoklady pre posilňovanie demokratizácie spoločenského života až po zákonné fixovanie demokracie v politickom živote Slovenska.

Televízia je mimoriadne účinný nielen informačný prostriedok, ale zároveň plní aj nezastupitežné miesto v štruk-

túre národnej kultúry. Televízne programy môžu výrazne napomáhať presadzovaniu myšlienok humanizmu, spolunažívania, občianskej a konfesnej znášanlivosti a tolerancie. Televízne programy okrem vytvárania predpokladov pre zábavné trávenie volného času môžu byt významným prostriedkom kultúrneho, duševného a mravného povznášania občanov. Práve pre naznačené pozitívne pôsobenie televíznych programov, a povedzme si otvorene, že mohli by pôsobiť aj negatívne, je konštituovaná Slovenská televízia ako verejnoprávna inštitúcia. Nielen pojem verejnoprávna inštitúcia, ale ani legálny obsah takejto právnickej osoby nie sú nášmu súčasnému právnemu poriadku známe, v diskusiách, či na úrovni vládnej legislatívnej iniciatívy, alebo následne aj na pôde rokovaní vo výboroch Slovenskej národnej rady, odznelo dosť názorov a úvah na vhodnosť či nevhodnosť takéhoto právneho riešenia.

Jednoznačne prevládol názor, že len za podmienky kreovania Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie bude možné dosiahnuť základný predpoklad objektivity a pravdivosti informácií sprostredkovávaných týmto masmédiom. Naviac, zahraničné poznatky tiež prispeli k tomu, že predložený návrh robí zo Slovenskej televízie verejnoprávnu inštitúciu. Takto sa odstráni televízna organizácia, ktorá podža zákona z roku 1968 je iným ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, teda funguje doteraz vlastne ako orgán, ktorý by mal monopolne presadzovať a zabezpečovať len vládne záujmy, a ktorý v demokratickej spoločnosti nemá miesto na výlučné presadzovanie propagandy vládnej politickej strany. Zo štátneho vládneho orgánu, ktorému je vlastné len vládne správanie sa, stane sa celospoločenská inštitúcia, ktorá by mala obsiahnuť široké názorové politické spektrum.

Predovšetkým mi dovožte, aby som sa v predloženom vládnom návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii pristavil pri Rade Slovenskej televízie. Rada Slo-

venskej televízie ako kolektívny orgán, na zložení ktorého bude participovať aj tento parlament a vláda Slovenskej republiky, je onou zábezpekou programovej mnohospektrálnosti a informačnej objektívnosti. Je to ona, ktorá by mala bdieť nad tým, aby sa nemanipulovalo s informáciami, aby informácie boli pravdivé a nie dezinformácie, aby sa význam politických strán a hnutí, občianskych združení, domácich a medzinárodných udalostí, primerane a spoločensky vyvážene prostredníctvom televíznej obrazovky dostávali k občanovi Slovenskej republiky. Bude tiež závisieť od činnosti rady a jej rozhodnutí, aká bude aj ostatná programová štruktúra televízneho vysielania.

Pri prerokovávaní tohto vládneho návrhu vo výboroch Slovenskej národnej rady sa viedli diskusie jednak o počte členov rady, ale aj o kžúči ich výberu. Niektoré pozmeňujúce návrhy budú zrejme prednesené a odporúčané aj spoločným spravodajcom, či niektorými poslancami.

K tomuto problému chcem uviesť len jednu poznámku. Každý z doteraz uvažovaných kžúčov na výber členov rady má svoje prednosti, ale aj nedostatky. Túto skutočnosť sme si pri spracúvaní návrhu zákona uvedomili, a preto v predloženom vládnom návrhu je daná možnosť oprávneným subjektom na určenie len počtu členov rady, ale už nie príslušnosti k politickej strane či hnutiu. Vožnosť je teda limitovaná len počtom členov.

Riaditež Slovenskej televízie bude štatutárnym orgánom tejto verejnoprávnej inštitúcie. Jeho kompetencie sú vymedzené v kódexoch česko-slovenského právneho poriadku. On je spôsobilý konať v mene verejnoprávnej inštitúcie v hospodársko-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych veciach, ako aj v iných právnych veciach.

Zmena Oblastného riaditežstva Česko-slovenskej televízie na Slovensku z iného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky na verejnoprávnu inštitúciu nesie so sebou aj významné majetkové a pracovno-právne zmeny. Zatiaž čo ustanovenia § 4 zákona číslo 136 z roku 1991 o rozdelení pôsobnosti medzi českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov rieši rozdelenie prechodu majetku a vysporiadanie iných právnych pomerov majetkovej povahy na zmluvnom základe, navrhované ustanovenie § 16 zákona Slovenskej národnej rady rieši prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov. Týmto sa dosiahne kompletnosť prechodu práv a povinností na Slovenskú televíziu.

Vážené pani poslankyne a páni poslanci,

prerokovanie vo výboroch Slovenskej národnej rady naznačilo, a predpokladám, že sa to premietne aj v pozmeňovacích návrhoch, niektoré návrhy, ktoré môžu predložený vládny návrh vylepšiť, napomôžu jeho koherentnosti so šturktúrou právnych noriem česko-slovenského právneho poriadku. Je výlučne na vás, aby ste zvolili to najlepšie riešenie.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová;

Ďakujem pánovi ministrovi Snopkovi za uvedenie návrhu. Teraz prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady pána poslanca Milana Ftáčnika, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP