Neprošlo opravou po digitalizaci !

som v tej komisii - už v druhej, teraz má byt tretia a neviem prečo. Ale nepostrehla som, i keď tu sedím celý čas, kedy sa Slovenská národná rada rozhodla, že sa bude pokračovat podlá uznesenia Slovenskej národnej rady a nie podľa zákona. Ak sme tu všetci, skúsme stlačiť gombík, či to bude podlá zákona alebo podlá uznesenia. Ak vyjde podlá uznesenia, potom nech je tá komisia. Ale nehnevajte sa, čo robilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady? Však mohlo napísať volaco konkrétnejšie.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pani poslankyňa, keby to bolo také jednoduché, dávno by sme to boli vyriešili. Prijať zákon je vec takmer nemožná. Federálne zhromaždenie sa s tým zaoberá už pol roka a nevie ho prijať. To je problém, ktorý nie je taký jednoduchý. Skutočne.

Poslankyňa G. Kaliská;

Viem, ale komisia hovorila o zákone.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Myslím, že pani poslankyňa tlmočí svoj názor. Má na to právo. Vystúpi pán poslanec Dobrovolný.

Poslanec J. Dobrovolný;

Dovoľte, aby som podporil pani Kaliskú, pretože som bol tiež členom komisie, a mám tu originál, v ktorom sa píše: "Komisia odporúča vykonať lustrácie na základe zákona Slovenskej národnej rady. Tento zákon musí charakterizovať... atď. Tie body sú uvedené. Správa sa odvoláva na túto správu,

to znamená, že členovia komisie - pán Čečetka, Poliak a ostatní, ktorí dnes hovorili o tom, že treba prijať uznesenie, boli vlastne proti materiálu, ktorý podpísali.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Takže vidíte, že to nie je také jednoduché. Kto sa ďalší hlási? Pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško;

Základný rozpor a problém je v tom, že o tom, aby niekto mohol rozhodnúť, či niekto bol spolupracovníkom alebo nie, môže len súd. Čo chcete teraz tým zákonom? Zákonom môžete iniciovať, nech sa tu začnú konať nejaké súdy s ľuďmi, ktorí sú na nejakých zoznamoch, ale ďalej nemôžete ísť. Predsa na to je súd, aby rozhodol, či niekto spolupracoval alebo nie. Čiže tu je ten problém a preto to nie je také jednoduché.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Myslím si, že tu ide o to, aby sme sa nedostali do situácie, že nejaký obvodný súd Bratislava II. rozhodne, že sme tu prijali nezmysel. Takže myslím, že opatrnosť v tomto smere je namieste.

Pán poslanec Weiss sa hlásil pred vami, pán Dobrovolný.

Poslanec P. Weiss;

Vážená Slovenská národná rada,

myslím, že budeme rozhodovať opäť o ľudských osudoch. Ak máme o týchto ľudských osudoch rozhodovať, a máme za to prevziať svojím rozhodnutím zodpovednosť, tak si myslím, že ak by sme robili to, čo niektorí poslanci požadujú - inak ako podlá zákona - sami sa vystavíme veľkému riziku. Myslím

si, že nemali by vzniknúť situácie za žiadnu cenu, že čo len jeden človek bude v lustračnom procese nespravodlivo obvinený, a potom, o niekoľko rokov bude žiadať nejakú rehabilitáciu, a budeme tu mať niečo, čo sme nechceli.

Je tu ešte jeden zaujímavý moment. Disidenti, disidentské kruhy urobili svojím spôsobom politické rozhodnutie, že tých ľudí, ktorí v príslušných zložkách ŠtB vlastne fyzicky zapríčiňovali, že im boli odnímané ich ľudské práva, svojich prenasledovateľov nebudú žalovať. Je to skutočne veľkorysé gesto, pretože vieme o tom dosť, čo si títo disidenti museli mnohokrát vytrpieť. Ale je zaujímavé, že už menej veľkorysosti voči tomuto problému ľudských osudov je tu, v Slovenskej národnej rade. To je hlavný dôvod, prečo Strana demokratickej ľavice bola proti tomu, aby sa rozbehlo kolo lustrácií. Myslím si, že ak väčšina Slovenskej národnej rady bude za to, aby sa lustrácie uskutočnili, tak len a len na základe zákona, aby nebol možný žiadny subjektivizmus, aby nevznikla žiadna nová krivda.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Dobrovolný sa zrieka vystúpenia. Pán poslanec Filipp má faktickú poznámku.

Poslanec J. Filipp;

Vážení páni poslanci, vážený pán predseda,

skutočne je mi veľkou záhadou, prečo sa staviate tak veľkoryso, keď hovoríte, že politicky ste prijali rozhodnutie odpustiť, odpúšťať. Odpúšťať je veľkorysé a krásne. Ale už dávno som sa zamýšľal na tým, prečo napríklad Gustáv Hu-

sák neprenasledoval tých ľudí, ktorí mu do záchoda, prepáčte, že poviem hrubo, do výkalov tlačili hlavu atď. Nikdy to neurobil. Nemal strach? Nemáte aj vy ešte stále strach?

Predseda SNR F. Mikloško;

Neviem, čo tým chcel básnik povedať. /Smiech v sále. / Dvadsať rokov sme nejakým spôsobom strach mali, ale sme ho premáhali. Neviem, prečo by sme ho mali mat teraz. Dobre, poďme lustrovať, ale vidíte, aký je to problém, že sa nevieme dostať k nejakému riešeniu. Veď navrhnite riešenie, aby sme sa dostali z tejto zauzlenej situácie.

Podpredseda SNR J. Klepáč; Pán poslanec Hübel.

Poslanec J. Hübel:

Vážení kolegovia, ospravedlňujem sa, že mi to až teraz došlo, ale navrhoval by som, keby sme do druhého kola lustrácií - to je na zváženie - zahrnuli tých, ktorí kandidovali na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí do parlamentných volieb, cez lustrácie prešli pozitívne, ale nebola im táto spolupráca preukázaná, keď lustrácie neboli robené takým spôsobom, ako sa mienia robiť teraz. Skutočne by som to navrhoval, pretože mnohí už boli výrazným spôsobom postihnutí, a táto morálna kvázi vina na nich je, a v tomto prípade niektorí by skutočne mohli vyjsť negatívne a pred národom sa očistiť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ak dovolíte, z diskusie vyplynuli v podstate dva návrhy - jeden, ktorý predniesol pán poslanec Sečánský, a podporili ho i ďalší, ktorý vlastne hovoril ukončiť rozpravu, dohodnúť sa na vytvorení komisie, ktorá by pripravila uznesenie Slo-

venskej národnej rady k lustráciám. Ďalší návrh bol pána poslanca Sládeka, obdobne vlastne vystupoval aj pán poslanec Javorský, aby sme rovno hlasovali o stanovisku, ktoré Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predložilo na dnešné rokovanie. Takže ak dovolíte, dám hlasovať. v poradí ako boli tieto návrhy podané. Dám hlasovať najprv o prvom návrhu. Pritom zohľadňujem pripomienku pani poslankyne Kaliskej, že nakoniec táto komisia sa môže uzniesť i na tom, že je bezodkladne potrebné pripraviť v tejto veci zákon, a tento zákon za prítomnosti patričných odborníkov pripraví. Ale je asi nemožné, aby sme tejto komisii uložili do zajtra ten zákon dať. To si teda skromne myslím, aj keď právnikom nie som.

/Hlásili sa poslanci Ondruš a Bárány. /

Pán poslanec Ondruš a pán poslanec Barány, hovorili ste už niekoľkokrát a iné návrhy ste neponúkli. Teda konštatujem, že v podstate boli dva návrhy. Chcete ponúknuť ďalší?

Poslanec M. Ondruš:

Ten návrh bol v tom, že komisia má vypracovať uznesenie, nie, že sa má uznášať o tom, či bude zákon alebo uznesenie. Čiže komisia má byť vytvorená len v prípade, keď v stanovisku prejde to, že má byť uznesenie.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Čiže navrhujete, aby sme hlasovali vlastne o tom, či bude zákon alebo uznesenie. Pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány;

Vážené dámy, vážení páni,

chcel by som len pripomenúť, že som prednášal návrh, aby sa k lustráciám vôbec nepristúpilo. Nepredpokladám, že

tento môj návrh - aspoň na základe predchádzajúcej diskusie - získa väčšinu, no myslím, že skôr, než budeme rozhodovať o týchto ďalších otázkach, mali by sme najprv rozhodnúť o tejto.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Dobre, čiže logický sled hlasovania by mal vyzerať tak, že Slovenská národná rada sa rozhodne, či pristúpi k lustráciám alebo nie, a od toho sa potom bude odvíjať ďalej. Pokial sa rozhodne, že áno, budeme hlasovať o tom, či formou zákona alebo uznesenia a potom sa rozhodneme o tom, či komisiou, ktorú poveríme prípravou uznesenia, ukončíme dnešné sedenie alebo prikročíme ešte k preformulovaniu alebo odsúhlaseniu stanoviska predsedníctva.

Má ešte niekto k tomuto formálnemu postupu výhrady? Pán poslanec Andel, potom pán poslanec Dubovan.

Poslanec M. Andel;

Samozrejme, že s obsahom súhlasím, len by som poprosil pánov poslancov a pani poslankyne, ktorí sa zdržujú mimo zasadacej miestnosti, nakoľko, myslím, ide o veľmi vážny akt, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti a mohli sa zúčastniť tohoto aktu. Je to, myslím, bežné vo všetkých parlamentoch, že poslanci sa volajú do rokovacej miestnosti, takže týmto vlastne tak činím.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Pán poslanec Dubovan.

Poslanec K. Dubovan:

Podával som tiež jeden návrh. Mnohí sa tu odvolávame na svojich voličov, čo od nás voliči požadujú. Voliči nemajú právo vedieť - hoci aj o mne - či som pozitívny alebo nie som spolupracovník? Keď verím svojim voličom a voliči majú veriť mne, dajme teda súhlas alebo splnomocnenie, nech sa preverí, či som bol alebo nebol spolupracovníkom. A komisia, ktorá bude vytvorená, nech rozhodne, či u toho, kto bol vedený ako pozitívny, je to objektívne alebo neobjektívne.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Myslím si, že pokiaľ Slovenská národná rada rozhodne zákonom alebo uznesením, že budú povinne lustrovaní všetci poslanci, potom nie je potrebné, aby sme sa ešte sami dávali k dispozícii a ponúkali sa k lustrovaniu. Čiže ak by tieto prvé štyri hlasovania neprešli, potom sa môžeme eventuálne vrátiť k piatemu hlasovaniu o návrhu pána poslanca Dubovana.

Sú ešte ďalšie pripomienky? Pán poslanec Horváth, keby ste si sadli na miesto, ideme hlasovať.

Čiže prvý bod alebo prvý problém, ku ktorému ideme zaujať stanovisko, je, či Slovenská národná rada pristúpi k lustráciám, bude sa zaoberať problematikou lustrácií, alebo ich zo zásady odmietne.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je za to, aby sa Slovenská národná rada zaoberala problémom lustrácií?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Konštatujem, že Slovenská národná rada sa rozhodla, že bude riešiť: problém lustrácií.

Pristupujeme k druhému bodu. Sú tu možnosti, ako sa zhostiť tohto problému - buď prostredníctvom zákona Slovenskej národnej rady alebo prostredníctvom uznesenia. Takto boli podané návrhy. Čiže dávam hlasovať o tom, kto je za vypracovanie zákona. Pán premiér dal otázku, či pani poslankyne a páni poslanci vedia kvantifikovať a kvalifikovať, čo je uznesenie a čo je zákon. Predpokladám, že áno, tak ideme o tom hlasovať.

Pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik;

Chcem upozorniť pánov poslancov, pevne verím, že vedia, aký je rozdiel medzi zákonom a uznesením, ale aj cesta uznesenia nie je taká rýchla, ako by si možno niektorí z vás predstavovali, pretože tak, ako v Českej národnej rade a Federálnom zhromaždení, bude potrebné novelizovať rokovací poriadok a utvoriť štatút vyšetrovacej komisie, ktorá by mala oprávnenia, ktoré by mala získať uznesením Slovenskej národnej rady. Takže nie je to cesta, ktorá by viedla k úspechu, že už zajtra sa začne čosi robiť. Len to pripomínam ako faktickú poznámku.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán premiér Čarnogurský. Predseda vlády SR J. Čarnogurský:

Prosím vás, prihlásil som sa s touto poznámkou čisté preto, aby ste sa eventuálne unáhleným hlasovaním o tejto

otázke nedostali do slepej uličky. Mám totiž dojem, že všetky problémy, ktoré sú obsiahnuté v návrhu stanoviska, ktoré predsedníctvo vypracovalo, je možné riešiť aj uznesením, na to nie je potrebný zákon. Z toho hľadiska by nebolo potrebné, aby Slovenská národná rada vypracovávala zákon. Na druhej strane, pokiaľ môžem pripomenúť poučenie zo zákona Federálneho zhromaždenia k tejto problematike, nakoniec vlastne ani tento zákon Federálneho zhromaždenia neumožňoval žiadne dôsledky voči vylustrovaným poslancom, neumožňoval zbaviť ich mandátu, umožňoval jedine vyhlásiť ich na pléne Federálneho zhromaždenia. Tento dôsledok je možné založiť aj uznesením. Mám taký dojem, nemal som možnosť si to podrobne preštudovať, ale tento dôsledok je možné založiť aj uznesením, a z toho hľadiska nie je potrebné prijať zákon. Nech mi je dovolené, že som túto právnu poradu poskytol.

/Potlesk. / Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujeme. Pán poslanec Dobrovolný. Poslanec J. Dobrovolný:

Chcel by som pánovi premiérovi povedať, že vo Federálnom zhromaždení bolo prijaté uznesenie a nie zákon.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Kliman. Poslanec L. Kliman:

Sme zákonodarným zborom a mali by sme sami voči sebe postupovať predovšetkým podlá zákona.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Dopustil som sa jednej formálnej chyby, naprávam ju. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu programu, čiže zostáva nám už teraz len hlasovanie. Ideme hlasovať o tom, či riešiť problém lustrácie formou zákona.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 109 poslancov. /

Kto je za to, aby problém lustrácií bol riešený formou zákona Slovenskej národnej rady?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že Slovenská národná rada neprijala návrh, aby riešila problém lustrácií formou zákona.

Stačí teraz konštatovať, že sa väčšina prítomných nazdáva, že by to malo byt uznesenie, alebo budeme o tom hlasovať?

/Hlasy z pléna: treba o tom hlasovať. / Podpredseda SNR J. Klepáč;

Budeme hlasovať, aby sme vylúčili akúkoľvek pochybnosť. Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 110 poslancov. /

Kto z prítomných je za to, aby sme riešili problematiku lustrácií formou uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 73 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že sme odhlasovali, že problematiku lustrácií budeme riešiť formou uznesenia.

Teraz pristúpime k návrhu pána poslanca Sečánskeho i ďalších poslancov. Ak dovolíte, pokúsim sa ho znovu sformulovať. Ide o to, aby bola vytvorená komisia na prípravu tohto uznesenia.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za vytvorenie komisie Slovenskej národnej rady na prípravu uznesenia?

/Nesúhlasné hlasy z pléna. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Idem v logickom slede, ktorý sme prijali. Pán poslanec Sečánský, prosím vás, zopakujte váš návrh, vysvetlíte to pánovi Ondrušovi, lebo hovorí, že ste ho podali inak.

Poslanec M. Sečánský;

Formulovali ste ho presne. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Čiže zopakujem pre masmédiá, pán poslanec Sečánský tvrdí, že som to povedal presne.

Prosím teda prezentáciu. /Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za vytvorenie komisie na prípravu uznesenia Slovenskej národnej rady?

/Za návrh hlasovalo 83 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že Slovenská národná rada sa rozhodla vytvoriť komisiu na prípravu svojho uznesenia k lustráciám.

Teraz v ďalšom logickom slede by sme mali rozhodnút, aká bude táto komisia. K tomu tu boli návrhy, aby tam bol zástupca z každej strany. Tento návrh som dal ja. Čiže dávam hlasovať o návrhu, aby každá strana zastúpená v parlamente nominovala jedného zástupcu do tejto komisie na prípravu uznesenia.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za takýto spôsob vytvorenia komisie, ktorá by bola tvorená zástupcom každej politickej strany? /Za návrh hlasovalo 86 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Konštatujem, že sme rozhodli o spôsobe vytvorenia komisie.

Ďalej by sme mali rozhodnúť o časovom priestore alebo o čase, ktorý bude mať táto komisia na prípravu uznesenia. Bolo niekoľko návrhov - do zajtra, a teraz mi pán predseda hovorí, že asi najvhodnejšie by bolo do skončenia našej 14. schôdze s tým, že posledným bodom schôdze by bolo prijatie tohto uznesenia. Vzhľadom na závažnosť problematiky by som si dovolil dať hlasovať o tomto návrhu, lebo do zajtra je to príliš odvážne - je trištvrte na deväť. Súhlasíte s tým?

/Prejav súhlasu v sále. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Takže budeme hlasovať o tom, že komisia návrh uznesenia predloží do konca 14. schôdze Slovenskej národnej rady a bude to zároveň posledný bod nášho programu.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za tento termín a tento postup?

/Za návrh hlasovalo 89 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že sme i tento problém vyriešili.

Teraz ešte technické otázky - dokedy jednotlivé politické strany nahlásia svojich zástupcov. Päť strán ich už nahlásilo. Ostatné ich nahlásia do zajtra rána, teda pred začiatkom pléna.

Táto komisia si buď sama zvolí svojho predsedu, alebo by sme ho mali určiť my.

/Hlasy z pléna: určí si ho komisia sama. / Podpredseda SNR J. Klepáč;

Dobre. V tom prípade končím dnešné zasadnutie. Zajtra pokračujeme o deviatej hodine ráno. Členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady upozorňujem, že schôdza predsedníctva je o 8. 30 v malej zasadačke.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

IX. volebné obdobie

14. schôdza /III. časť/

21. mája 1991, 22. mája 1991, 23. mája 1991, 24. mája 1991.

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady Interpelácie a otázky poslancov

Odpovede členov vlády SR na interpelácie a otázky poslancov SNR zo 14. a predchádzajúcich schôdzí Slovenskej národnej rady

Rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam

Stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

Vládny návrh zákona SNR o Slovenskej televízii Vládny návrh zákona SNR o Slovenskom rozhlase

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplna zákon SNR číslo 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

Návrh na uvolnenie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky

Návrh na zaradenie niektorých poslancov do výborov Slovenskej národnej rady

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mája 1991.

Bratislava, máj 1991

Štvrtý deň rokovania 14. schôdze Slovenskej národnej rady

24. mája 1991

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,

pokračujeme v rokovaní 14. schôdze Slovenskej národnej rady. Ospravedlňujem oneskorený začiatok, ktorý bol spôsobený zasadnutím Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Šiestym bodom nášho programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.

Návrh ste dostali ako tlač 113 a spoločnú správu výborov ako tlač 113a. Návrh zákona za vládu odôvodní minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pán Ivan Mikloš. Prosím, aby sa ujal slova.

Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR I. Mikloš:

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

z poverenia vlády Slovenskej republiky predstupujem

pred najvyšší orgán Slovenskej republiky, ktorému predkladám na prerokovanie a schválenie vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky. Ide o významnú právnu úpravu, ktorá je integrálnou súčasťou komplexu legislatívnych opatrení na realizáciu ekonomickej reformy odštátnením a privatizáciou národného majetku. Základná hmotno-právna úprava takzvanej veľkej privatizácie je obsiahnutá v zákone č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 26. februára 1991. Predkladaný návrh zákona - parlamentná tlač č. 113 - nadväzuje na federálny zákon, a jeho cieľom je úprava pôsobnosti Slovenskej republiky v procese veľkej privatizácie a zriadenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky, čím bude dotvorená zákonná úprava veľkej privatizácie na Slovensku.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prepáčte, pán minister. Prosil by som o kľud v sále. Ďakujem.

Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR I. Mikloš;

Podľa predloženého vládneho návrhu majú byt v procese veľkej privatizácie kompetentné nasledovné orgány: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré bude schvaľovať privatizačné projekty predkladané zakladateľmi a zriaďovateľmi privatizovaných právnických osôb, a ktoré bude ďalej orgánom, na ktorom sa budú uplatňovať nároky oprávnených osôb na reštitučné náhrady podlá § 47 zákona číslo 92/1991 Zb. o prevodoch majetku štátu na iné osoby. Ďalej Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré má byt kompetentným na udeľovanie predchádza-

júceho súhlasu potrebného na vznik obchodných spoločností, založených s cieľom zníženia rizika občanov pri realizácii investičných kupónov. A ďalej vláda Slovenskej republiky ako orgán výkonnej moci so všeobecnou pôsobnosťou si bude môcť vyhradiť schválenie privatizačných projektov v prípadoch, keď to bude vyžadovať verejný záujem. Do pôsobnosti vlády Slovenskej republiky má ďalej patriť vydanie zásad privatizácie kupónovou metódou a určenie lehôt na vypracovanie privatizačných projektov.

Okrem vymedzenia pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky je úlohou predloženého vládneho návrhu zriadiť Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý bude právnickou osobou sui generis založenou zákonom Slovenskej národnej rady. Ako samostatný právny subjekt bude fond slúžiť výlučne na plnenie transformačných úloh. Majetok fondu nebude naviazaný na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Právny režim a činnosť fondu sa bude spravovať výlučne zákonom Slovenskej národnej rady, ktorým sa fond zriadi, ako aj štatútom fondu, ktorý vydá vláda Slovenskej republiky. Po ukončení činnosti fondu rozhodne o spôsobe použitia zostatku na jeho účte Slovenská národná rada osobitným zákonom.

Predložený vládny návrh bol prerokovaný vo všetkých výboroch Slovenskej národnej rady a stanoviská a pripomienky poslancov smerovali k vylepšeniu jeho obsahu a dikcie ustanovení predloženého vládneho návrhu. Osobitne by som sa chcel zmieniť o pripomienkach viacerých výborov smerujúcich k jednoznačnému skvalitneniu predloženého návrhu.

Návrh predovšetkým navrhuje zaradiť do konečného znenia nový § 2, ktorý zabezpečí ingerenciu vlády Slovenskej republiky pri realizácii veľkej privatizácie. Obdobné ustanovenie obsahuje aj § l zákona Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku českej republiky. Do-

plnenie terajšieho § 2 odsek l, po zaradení nového § 2 to bude § 3 odsek l, má význam z hľadiska inštruktívnosti celého zákona a pozitívne ovplyvní organizačnú stránku veľkej privatizácie v súvislosti s reštitúciami.

Prihováram sa aj za zmenu znenia terajšieho § 6 v tom zmysle, aby Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky udeľovalo predchádzajúci súhlas na vznik obchodných spoločností založených za účelom použitia investičných kupónov, po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Jednoznačne pozitívne hodnotíme aj návrh viacerých výborov na zmenu dikcie terajšieho § 24. Navrhovaná zmena presnejšie vyjadruje úmysel formulovaný v tomto ustanovení.

Pozitívne hodnotím aj ostatné návrhy výborov, ktoré majú najmä štylizačný charakter, a ich cieľom je skvalitnenie dikcie celého zákona.

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne a poslanci,

dovoľte mi, aby som vám v mene vlády Slovenskej republiky vopred poďakoval za podporu a starostlivosť, ktorú prerokovaniu tohto vládneho návrhu venujete. Chcem pritom vysloviť úprimné želanie, aby nový zákon tvorivo prispel k účinnému zabezpečeniu úloh na uskutočnenie ekonomickej reformy a prechod na trhovú ekonomiku, ako spoľahlivý ekonomický a sociálny základ demokratickej a pluralitnej spoločnosti.

Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP