Neprošlo opravou po digitalizaci !

Chcem teda povedať, že ak príde k tomu, že sa bude musieť lustrovať, a že sa budú lustrovať prípadne ďalšie zložky, ako pracovníci v masmédiách, pracovníci v hospodárskych činnostiach a podobne, aby táto komisia, ktorá bude povedzme len pre poslancov a prípadne pre členov vlády, rátala ešte aj s týmito jemnosťami, ktoré tam perfídne boli zamontované.

Ďalej chcem povedať, že tu ide ešte o jednu vec. My vlastne ideme lustrovať nástroje. Je to správne, pretože nikto nemusel byt týmto nástrojom. Ale na druhej strane tie nástroje boli niekým riadené, a to nielen nomenklatúrnymi kádrami komunistickej strany. Ale stále nehovoríme o nomenklatúrnych kádroch hospodárskeho života, počnúc riaditeľmi a končiac námestníkmi ministrov vtedajšej doby a hospodárskymi ministrami, pretože z toho, že bol nomenklatúrny káder, bol v pravidelnom styku so Štátnou bezpečnosťou minimálne na úseku vnútorného spravodajstva a poskytoval informácie o podriadených pracovníkoch, a to bez úväzku, bez verbovky, pretože mu to vyplývalo z funkcie nomenklatúrneho kádra. A tí tu sú, tí tu pôsobia, možnože dnes niektorí ináč. Preto hovorím, že nemožno globalizovať. Ale ako spoločenská trieda, ako určitá vrstva tu pôsobia, tu sú. A tí vlastne zadávali aj úlohy Štátnej bezpečnosti. Takže z tohoto hľadiska len chcem upozorniť, že ten rozmer je ďaleko širší, že naozaj treba, aby komisia, ktorá to bude posudzovať, bola kvalifikovane poučená, aby sa nestali také veci, ako sa stalo komisii Federálneho zhromaždenia, ktorá potom mnohé veci dodatočne korigovala a vysvetľovala.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi ministrovi. Pán predseda Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

ako ste si všimli, v materiáli, ktorý predložilo predsedníctvo, sú isté alternatívy. Tieto alternatívy sú asi nasledovné: alebo sa vydáme cestou, že komisia, ktorá má vyjadriť nejaké stanovisko k jednotlivým členom parlamentu atď., bude mat v rukách niečo celkom rukolapné a jednoduché

- a takým je podpis dokázaný spoluprácou, prepožičanie bytu alebo rezident, ktorý už priamo riadil, alebo sa musí vydať cestou, ktorú naznačil teraz pán minister. A to je cesta, ktorá znamená jedno dlhodobé vyšetrovanie, pretože za tým sú všetky tie hry, kontrarozviedky atď., atď. Preto sú tam alternatívy. Tu sa treba rozhodnút, či ísť len tam, kde je bezprostredný dôkaz, aby nemuselo prebiehať nejaké dlhé šetrenie, alebo ideme do jedného obrovského procesu.

Svoj názor nevyjadrujem, vyjadroval som ho v parlamente celý rok, len vám hovorím, že medzi týmito dvomi smermi sa musíme rozhodnút. Jeden bude trvať veľmi dlho, pretože za ním stojí obrovské vyšetrovanie, druhý bude rukolapný

- a potom čo s ním chceme urobiť tam, kde sú dôkazy také, že sa dá jednoducho povedať - áno, tu to je, a diskusia je bez akýchkoľvek - povedal by som - prekážok.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Hlási sa pán poslanec Dubovan. Poslanec K. Dubovan:

Dubovan za KDH.

Ako tu spomenul pán minister, podaktorí z postupovej

funkcie boli lustrovaní. Boli lustrovaní, samozrejme, aj niektorí poslanci, tí, ktorí dali na to súhlas. Myslím, že by sa otázka lustrácií podstatne urýchlila, ak by sme tí, ktorí nemáme problémy, nemáme strach, splnomocnili napríklad pána predsedu Slovenskej národnej rady, že si na nás môže vypýtať lustračné materiály. Nech sa vytvorí komisia, tých, ktorí budú pozitívni, nech táto skupina objektívne zhodnotí, či je to falšované alebo či to je v poriadku, a potom nech sa oboznámi. Myslím, že tým by bola táto vec urýchlená. Tí, ktorí nemáme problémy, dajme súhlas tak, ako ho dal pán Čarnogurský. Môžeme dať na to súhlas, splnomocnenie, nech pán predseda vyžiada materiály na tých, ktorí majú záujem sa dať lustrovať, nech sa lustrácie spravia.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč;

Faktickú poznámku má pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Viete, už som do toho trochu nazrel. Už čisté z osobného hľadiska je to príliš veľké pokušenie, aby jeden človek mal všetky tieto informácie. Ja jednoducho netúžim po tomto pokušení. Nech si to zoberie nejaká komisia. Aj z titulu svojej funkcie si myslím, že musím byt od toho bokom.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Faktické poznámky majú v poradí pán poslanec Prokeš, pán poslanec Čečetka a pán poslanec Bárány.

Poslanec J. Prokeš;

Prepáčte, nechcem naťahovať čas, ale odznelo tu, že sú

falošní svedkovia. Chcem upozorniť, že existujú aj falošné podpisy. A okrem toho by som rád upozornil na jeden malý fakt. Po zjednotení Nemecka a otvorení archívov STASI sa zistilo, že nefalšovateľné preukazy Západného Nemecka, niečo ako naše občianske, STASI si veselo vyrábala a nikto nezistil, že sú to falzifikáty.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč; Pán poslanec Čečetka.

Poslanec V. Čečetka:

Nadviazal by som na vystúpenie predsedu Slovenskej národnej rady pána Miklošku, aj na vystúpenie ministra vnútra pána Pittnera. Tie dve cesty, ako ich pán predseda naznačil, nemôže vykonávať ten istý okruh ľudí alebo tá istá komisia. Skutočnosťou je fakt, že v súčasnosti Federálna informačná služba v spolupráci s komisiou 17. novembra prakticky aj tie údaje, ktoré boli nejakým spôsobom v minulosti neznáme, sústredila, a momentálne ich má sústredené prakticky v počítačovej sieti. Takže pokiaľ by sme vymedzili určitý okruh ľudí v rámci uznesenia a určili komisiu, ktorá sa s týmito faktami oboznámi na základe už sústredených dokladov - to je jeden okruh. A druhý, ktorý naznačil pán minister vnútra, a potom vo svojom príhovore aj pán predseda Slovenskej národnej rady, že by sa išlo do nejakých väčších podrobností, kde by neboli jednoznačne stanovené podmienky spolupráce, že by sa muselo vyšetrovať. Pre túto komisiu by musel byt skutočne ustanovený celkom iný štatút - štatút vyšetrovacej komisie tak, ako ho má v rokovacom poriadku už aj Federálne zhromaždenie, pretože pri charaktere takéhoto vyšetrovania prakticky musia byt aj výpovede v rámci trestného zákonníka

pod určitou hodnovernosťou, čiže tento okruh problémov nemôže byt identický - chcel by som na to upozorniť.

Treba zvážiť aj tú možnosť, ktorá už tu bola povedaná vo viacerých príspevkoch, že pokiaľ jednoznačne nie sú preukázané dôvody spolupráce formou písomného aktu, či je dostatočným svedectvom, aj morálkou, že by ste v podstate, či už k našim kolegom poslancom alebo ku komukoľvek inému mali použiť výpoveď bývalého pracovníka ŠtB alebo spolupracovníka, napríklad aj pána Demikáta - to dávam na zváženie.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány:

Vážené dámy, vážení páni,

asi som v závere svojho vystúpenia nepovedal jednu podstatnú vec. I keď Strana demokratickej ľavice je proti lustráciám, a teraz čítam doslova zo stanoviska, ktoré náš poslanecký klub dal už dávnejšie k dispozícii: Poslanci Strany demokratickej lavice súhlasia s vlastnou lustráciou, aby sa vyhli obvineniu, že k lustráciám zaujímajú negatívny postoj z osobných dôvodov. A ešte jedna poznámka: Tu sa hovorí o rôznych kategóriách osôb, ktoré by mali byt lustrované, zverejnené, alebo iným spôsobom postihnuté. Jedna vec mi tu však veľmi chýba - možno, že je to len moja neinformovanosť. Nie je mi známe, že by sa doposiaľ začalo trestné stíhanie alebo trestné stíhania voči osobám, ktoré sa v službách ŠtB, či už ako jej pracovníci, príslušníci alebo iní spolupracovníci, dopustili trestných činov. Viem, že činnosť ŠtB bola organizovaná spôsobom, že dokazovanie tu asi až tak ľahké nie je, ale že by nebolo možné v žiadnom prípade a vôbec?

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Faktickú poznámku má pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec Bárány, povedal by som, že bolo politické rozhodnutie, že nechceme ísť do týchto problémov. Viete, tam by nebol problém, veď len v mojom prípade bol obvinený príslušník bezpečnosti za to, že ma nechal 48 hodín na Februárke - v cele predbežného zadržania. Čiže tam sa to stoplo, to bol politický trend - nerozvíjať žiadne trestné stíhania. Tá otázka nebola celkom dobre postavená.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Pán poslanec Bárány chce zrejme odpovedať pánovi predsedovi.

Poslanec E. Bárány:

Len jedinou vetou - predsa v právnom štáte začatie alebo nezačatie trestného stíhania nemôže byť otázkou politického rozhodnutia alebo politickej úvahy. To je vec, ktorá prislúcha prokuratúre, ktorá má konať ex ofo a nie podľa rozhodnutia niekoho a politickej úvahy. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Ďalšie poradie faktických poznámok: páni poslanci Kusý, Sečánský, Sládek - u tých som uplatnil § 19, potom pán poslanec Cyril Ivan a pán poslanec Krajčovič.

Poslanec M. Kusý;

Chcem povedať niekoľko poznámok zo svojej dvadsaťročnej skúsenosti z vypočúvaní pred Štátnou bezpečnosťou, pokiaľ ide o hodnovernosť záznamov Štátnej bezpečnosti. Každú stránku svojho protokolu som musel vlastnoručne podpísať. Sú tam nepodpísané stránky, to sú tie, kde som s formuláciami Štátnej bezpečnosti nesúhlasil. Vtedy som to odmietol podpísať, nikto ma nenútil, aby som to musel podpísať. Ovšem vyšetrovatelia Štátnej bezpečnosti chodili na moje pracoviská zbierať o mne informácie, chodili za nomenklatúrnymi kádrami, za členmi komunistickej strany. Títo o mne sústavne podávali informácie a môžem ich menovať: z Univerzitnej knižnice, z Vodných zdrojov, z ďalších robotníckych povolaní, kde som bol, a nakoniec, z môjho desaťročného pôsobenia v Urbione, pretože sa vždy našlo niekoľko priateľov aj medzi členmi komunistickej strany, ktorí mi povedali o tom, že boli za nimi zo Štátnej bezpečnosti a že o mne vypovedali. Títo ľudia ovšem nie sú v lustračných záznamoch. Žiaden člen komunistickej strany, ktorý o mne podával informácie, ktorý teda plnil túto špinavú úlohu, nebol nikdy v lustračných záznamoch a nebude tam zahrnutý, to je samozrejmé.

Pri uzavretí spisov, keď bolo proti mne trestné konanie, - to bolo trikrát, - vždy som bol oboznámený so všetkým, s celou agendou okolo mňa, aj so svedeckými výpoveďami, o ktorých som predtým nevedel. Tie svedecké výpovede boli týmito svedkami podpísané. Mnohí z týchto svedkov možno doteraz nevedia, že o nich viem, že som to čítal, že mám ich svedecké výpovede. Nikdy ma nenapadlo za tými svedkami ísť a nejakým spôsobom im to dať najavo, pretože sú mi ľahostajní. Chcel som tým naznačiť toľko, že každú stránku svojho protokolu som 20 rokov vlastnoručne podpisoval. Tie stránky, ktoré som nepodpísal, svedčia iba o tom, že som s nimi nesúhlasil, teda hodnovernosť môjho podpisu je tam jednoznačná.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Pán poslanec Sečánský. Poslanec M. Sečánský:

Priatelia, k lustráciám budeme hovoriť do rána a túto problematiku neskončime. Bol tu, podľa mňa, veľmi rozumný návrh - zvoliť si troj-, prípadne päťčlennú komisiu, ktorá by pripravila stanovisko - uznesenie Slovenskej národnej rady k lustráciám a hádam zajtra alebo neviem kedy by sme potom mali k tomuto uzneseniu debatovať. Dávam návrh, aby sme si zvolili takúto komisiu, ktorá pripraví toto stanovisko, aby sme ukončili túto debatu. Za naše hnutie navrhujem do tejto komisie pána Ivana Ľuptáka.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek:

Budem určite obvinený pred verejnosťou z neprofesionality, lebo som sa nikdy nezaoberal formálnou logikou, ale pán poslanec Bárány tu povedal dve stanoviská klubu SDĽ, a mne z toho vychádza, že sú ochotní sa lustrovať, ak lustrácie ako princíp neprijmeme. Je to, podľa mňa, asi tak, lebo ste povedali, že ste proti lustráciám, ale ste ochotní nechať sa lustrovať. Tak povedzte verejnosti, čo vlastne chcete. Ľudia na to jednoducho čakajú. Ja to vidím takto.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďalej pán poslanec Javorský.

Poslanec F. Javorský:

Vážení, myslím si, že jediné východisko z tejto našej diskusie je asi v tom, že si zoberieme stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady a konkrétne sa vyjadríme alebo zaujmeme stanovisko k jednotlivým oblastiam. Hovoriť takto všeobecne je proste bezvýchodisková záležitosť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ak dovolíš, pán poslanec, vstúpil by som do toho. Vidím totiž také syntetické riešenie tohto problému, že dnes by sme prijali stanovisko, v ktorom by sme stanovili zásady pre vypracovanie budúceho uznesenia alebo zákona. Menujeme komisiu, ktorá trebárs do budúceho pléna alebo do zajtra stanoví text tohto uznesenia alebo zákona. Pokiaľ je komisia schopná, tak do zajtra. Tento termín som predĺžil preto, lebo si myslím, že treba akceptovať pripomienky ministra vnútra, že do tejto komisie by bolo potrebné prizvať aj niektorých popredných odborníkov, alebo niektoré veci s nimi konzultovať. /Šum v pléne. /

V zásade nesúhlasíte. Čiže ďalší postup tohto bodu vidíme v čom? Zvoliť teraz komisiu podlá návrhu pána poslanca Sečánskeho, ktorá do zajtra pripraví uznesenie. Potom budeme hlasovať. Len aké uznesenie pripraví, keď máloktorí sa vyjadrili k niektorej alternatíve? Bolo by dobré, aby pán poslanec Javorský prešiel to stanovisko, lebo tým sa práca tejto komisie veľmi uľahčí.

Poslanec F. Javorský:

Keď dovolíte, niektorých vecí sa dotknem, lebo som spoluautorom formovania tohto stanoviska - prečo sme určité záležitosti formovali tak, ako sú, a to len v tých prípadoch,

kde boli protichodné názory. Ide o to, že tu boli požiadavky publikovať, zverejniť mená všetkých príslušníkov ŠtB. Chcel by som vás upozorniť na to, že pred troma dňami minister vnútra Poľskej republiky v rozhlase jednoznačne prehlásil, že v Poľsku lustrácie nebudú, aj napriek tomu, že majú 3 milióny evidovaných spolupracovníkov. Zdôrazňoval to, že im ide o zachovanie vnútornej bezpečnosti štátu. My, keď sme sa už rozhodli, že lustrácie robiť budeme, teraz je otázne, ktorých príslušníkov Štátnej bezpečnosti môžeme zverejniť. Tu uvádzame, že v druhej etape lustrácií bude aj táto možnosť, že príslušníci Štátnej bezpečnosti budú zverejnení. Teraz ktorí? Už aj pán minister nám naznačil, aj niektorí ďalší, ktorí vystúpili, že nie je možné publikovať a zverejňovať všetkých spolupracovníkov, aj z titulu a záujmov vnútornej bezpečnosti štátu. Ale môžeme, a myslím si, že je morálna povinnosť publikovať tých, ktorí sa objavia v agentúrnom zväzku pozitívne lustrovaného agenta. Dokonca som navrhoval, aby boli takto publikovaní a zverejňovaní aj príslušníci alebo funkcionári komunistickej strany, ktorí mali bezprostredný podiel na riadení tohoto agenta alebo iného rezidenta alebo iného spolupracovníka. Čiže tam to je jednoznačné. Myslím si, a tak sme to aj formulovali, že odporúčame zverejniť mená aj tých príslušníkov, ktorí sa ešte aj dnes pokúsia zneužívať tieto poznatky a materiály z ŠtB.

Etapizácia lustrácie je ďalší bod, ktorý sme tu vymedzili. Je neúnosné robiť to bez vymedzenia okruhov ľudí. Preto sme navrhli najvyššie orgány - Slovenskú národnú radu, vládu Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky a v druhej etape ďalšie, s možnosťou, že jednotliví rezortní ministri môžu požiadať federálneho ministra vnútra o lustráciu všetkých podriadených smerom dole. Takáto možnosť je aj teraz. Zároveň tu odpovedám na otázku, ktorá bola daná pánovi predsedovi, ako mohol nahliadnuť do materiálov. Keď požiada federálneho ministra vnútra a ten dá rozkaz na lustráciu, je to realizovateľné. V tom je celá podstata mechanizmu.

Pozitívna spolupráca - zase tu ideme od jednej krajnosti k druhej, od nemožnosti určiť pozitívnu spoluprácu až po názory, ktoré hovoria, že každý, od dôverníka počnúc, až po rezidenta, ak je v registri zväzkov, mal by byt zverejnený a označený za aktívneho spolupracovníka. Po skúsenostiach vo federáli, po skúsenostiach v Českej národnej rade, sme svoje stanovisko ustálili na tom, že za pozitívnych budeme pokladať len tých, ktorí tam majú podpísaný viazací akt a budú tam doklady o aktívnej spolupráci. Zdôrazňujem to preto, aby sme v tom mali jasné, pretože nejde o všetkých a komisia by nemala brat, podlá nášho názoru, do úvahy ani taký prípad, kde budú chýbať vo zväzku doklady.

Zverejňovať alebo nezverejňovať výsledky - aj tu sme sa nad tým znova pozastavili. Mohli by sme zverejňovať. Poznáme dôsledky toho - ako sa to stalo vo federáli. Je tu ochrana osobnosti ako jedno hľadisko, druhé hľadisko je, - hovorím za seba - ak to robíme ako kresťania, mali by sme byt viac ohľaduplní, ako boli oni voči nám, s ohľadom na rodinu, na príbuzných. Myslím si, že aj tak nemáme inú možnosť, len morálnu, pôsobiť na nich morálne. Žiadneho poslanca nemôžeme donútiť, aby svoj post opustil, to sa právne nedá realizovať. V každom prípade ako najprijateľnejšia sa ukazuje táto alternatíva, - nakoniec však bude záležať od nás, ako sa rozhodneme, - že sa lustrovaní nebudú zverejňovať, ale komisia odporučí, aby zaujali určité stanovisko.

Najdôležitejšia je dnes voľba komisie. Navrhli sme tri možnosti. Na prípravu tohto prvého stanoviska sme boli určení po dvoch z každej politickej strany. Boli sme oboznámení na Federálnom ministerstve vnútra s celým systémom evidencie a dokumentácie. Je teraz na zváženie, či budú vybraní zástupcovia za jednotlivé strany z tejto pôvodnej komisie. Lenže sa ukazuje, že veľká komisia je veľmi nepraktická a neúčinná. Preto pán predseda Slovenskej národnej rady na-

vrhol, aby bola maximálne trojčlenná komisia. Preto sme navrhli zvoliť len troch poslancov. Druhá alternatíva je zvoliť úplne iných poslancov zo zastúpenia jednotlivých strán, alebo zvoliť len troch poslancov, ktorí požívajú dôveru pléna. To by sa malo udiať dnes, lebo je dôležité, aby sa rozpracovala náplň tejto komisie, jej právomoci a zároveň so žiadosťou predsedu Slovenskej národnej rady na Federálne ministerstvo vnútra bude potrebné uviesť aj členov tejto komisie. Až na základe tejto žiadosti federálny minister vnútra dá rozkaz a určí rozsah a možnosti prístupu do archívu tejto komisie.

Preto by som bol rád, keby sme sa k týmto bodom jednoznačne vyjadrili a ešte dnes to uzavreli tým, že zvolíme túto komisiu a v priebehu tohto zasadnutia sa ešte sformuluje definitívne stanovisko alebo uznesenie pléna Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Faktickú poznámku má pán poslanec Andel. Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec Paučo sa práve zdravo rozzúril. Zaujímal by ma jeho názor.

Poslanec M. Andel;

Vzdávam sa prednosti podlá § 19. Pán Paučo, prosím. Poslanec J. Paučo:

Nechcel by som byť skúšaný ako predtým, keď ma pán predseda Slovenskej národnej rady skúšal - bolo to asi pred dvoma zasadnutiami. Myslím si, že s tým, čo teraz hovoril

pán predseda branno-bezpečnostného výboru, nemôžem zo srdca súhlasiť, pretože to len odďaľuje veci, s ktorými všetci súhlasíme. Treba už konečne povedať pravdu, kto spolupracoval, aby sme sa vedeli očistiť od týchto ľudí, pretože riadiť veci verejné môžu len ľudia, ktorí na to majú aj morálne právo. Na to musíme urobiť niečo, čo by bolo stanovené v zákone. A na to si treba oddýchnuť, treba to urobiť zajtra, lebo dnes už budeme hovoriť len o tých veciach, ktoré by boli proti a nie za. Keď hovoríme o tom, že by sme mali urobiť to, čo urobilo Federálne zhromaždenie a Česká národná rada, a o tom, čo urobili nedokonale, Slovenská národná rada by mala vylúčiť veci, v ktorých sa chybilo a mali by sme to urobiť dobre. Som toho názoru, aby sme dnes schôdzu prerušili a pokračovali v nej zajtra s tým, že by sme si niektoré veci ujasnili a urobili ich tak, ako to chce celé plénum.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Myslím, že túto požiadavku dáva väčšina diskutujúcich. Je veľmi jednoduché to teraz prerušiť, ale zajtra o tom môžeme znovu debatovať celé dopoludnie. Čaká nás ďalších päť alebo šesť zákonov. Názor diskutujúcich i väčšiny pléna sa zatiaľ prikláňa k tomu, aby sme zvolili komisiu, ktorá spracuje uznesenie, a toto uznesenie sa predloží plénu na hlasovanie. Dovoľujem si to zatiaľ zhrnúť do tohto východiska.

Pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel;

Ďakujem za udelenie slova. Myslím, že kolega Paučo hovoril skutočne veľmi múdro, ale v záujme zracionalizovania našej práce by som osobne podporil návrh pána poslanca Se-

čánskeho s tým, že do tejto komisie by som za klub poslancov Slovenskej národnej strany navrhol pána poslanca Mariána Januša. Tým sa všetko zracionalizuje a môžeme pristúpiť k tomu, čo navrhol predomnou kolega Paučo.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Faktické poznámky majú poslanci: Cyril Ivan, Krajčovič a Hofbauer.

Poslanec Cyril Ivan:

V krátkej faktickej poznámke by som len chcel pripomenúť, že pri takýchto závažných otázkach alebo zákonoch bolo zvykom, že to predkladal minister alebo zodpovedný človek. Počuli sme na záver rôznych názorov fundovaný výklad pána ministra vnútra, ktorý niektoré veci ozrejmil a naznačil aj ohromnú variabilnosť a alternatívy, a tým vlastne nepriamo dal odpoveď niektorým, ktorí tu predtým debatovali. To všetko hovorí za to, že k takej závažnej otázke by nemalo byt iba uznesenie, ale zákon, pretože po týchto veciach by zrejme nasledovali rôzne alternatívne zákonné následky. Teda požadujem, aby sa k týmto veciam vypracovalo zákonné opatrenie.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Pán poslanec Krajčovič. Ďalej je pán poslanec Hofbauer, potom Dubovan a Chmelo.

Poslanec M. Krajčovič:

Domnievam sa, že slovenský národ čaká na naše rozhodnutie. Chcel by som povedať pár slov k tomu, čo tu hovoril pán Prokeš o falošných podpisoch, že sú možné falošné podpisy.

Chcem na to povedať, že pán Demikát na svojej povestnej tlačovej konferencii povedal niečo v tom zmysle, že okrem iného odhalil aj agenta Štátnej bezpečnosti generála Andreja Sámela. Podotýkam, že generál Andrej Samél bol námestníkom Federálneho ministra vnútra, ktorý odtiaľ musel odísť práve kvôli tomu, a dnes je inšpekciou Federálneho ministerstva vnútra dokázané, že generál Sámel bol ako agent "vyrobený", niekto ho "vyrobil". Rád by som dal do pozornosti aj pánovi ministrovi vnútra tento skutok, v akom vzťahu je pán Demikát s tými ľuďmi, ktorí mali možnosť vyfabrikovať agenta Štátnej bezpečnosti. V tom zmysle by som sa nebál tých falošných podpisov, pretože inšpekcia Federálneho ministerstva vnútra resp. nášho ministerstva vnútra má možnosť zistiť, kto je agentom a tie falošné tóny sa z toho dajú odstrániť. Prikláňam sa k tomu, že treba urobiť komisiu, ktorá pripraví uznesenie, na ktoré čaká celý náš národ.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Vystúpi poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer;

Z prebiehajúcej diskusie je mi zjavné, že od danej témy sa bezbreho roztekáme na všetky možné strany. Sústreďme sa na to, čo je predmetom veci. Predmetom veci je tento materiál a nie to, čo povedal Demikát alebo pán Sámel - či bol alebo nebol - to nech skúma niekto iný a inokedy.

Stanovisko za naše hnutie zhrnul pán Ľupták. Mám jednu doplňujúcu vec, o ktorej sa nezmienil. Na strane 3 v bode d/ - za pozitívnu spoluprácu považujeme podpísanú a preukázanú nepodpísanú spoluprácu a súčasne predloženie dôkazov o činnosti, dokázanú činnosť rezidenta, agenta resp. držiteľa prepožičaného bytu. Táto textácia je neúplná. Dávam vám, pán podpredseda, túto textáciu.

Odporúčam brat veľmi vážne to, čo tu povedal minister vnútra pán Pittner, keď odporúčal prizvať do toho profesionálov. Domnievam sa, že má na to skutočne veľmi vážne dôvody. Neprehliadajme to.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Pán poslanec Dubovan. Poslanec K. Dubovan;

Dubovan, KDH.

Poslanecký klub Kresťansko-demokratického hnutia podporuje vytvorenie takejto komisie na vypracovanie uznesenia a do tejto komisie navrhujeme Miroslava Poliaka.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo;

Chmelo, VPN.

Žasnem nad tým, že sa stále rozťahujeme - tak, ako to povedal pán Hofbauer pred chvíľou. Pán poslanec Tatár to navrhol už minimálne pred hodinou. Na to nadviazal pán Sečánský. Máme tu odporúčanie predsedníctva, z toho nech komisia vychádza a nech v tom koná a dá návrh na uznesenie. O tom môžeme buď dnes alebo zajtra ráno rokovať.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Chmelo, srdečne s vami súhlasím, ale napríklad ešte ani jeden diskutujúci sa nedotkol otázky, ktorá je v stanovisku, že by sa malo lustrovať v dvoch etapách. Napríklad som zvedavý, čo táto komisia dá, či sa s tým stotožní alebo nestotožní. Diskusia, ktorú sme tu viedli, práve slúžila na to, aby komisia mala čo najviac argumentov z pléna. Čiže prikláňame sa zatiaľ k vytvoreniu komisie podlá návrhov, ktoré ste dávali. Zrejme by to mala byt komisia, kde by bola každá parlamentná strana zastúpená jedným členom. Táto komisia by na základe stanoviska predsedníctva a na základe dnešnej diskusie spracovala uznesenie. Dajme jej termín, povedzme, do soboty.

Hlási sa ešte pán poslanec Sládek, potom pán poslanec Ondruš.

Poslanec V. Sládek;

K stanovisku, ktoré máme všetci pred sebou: myslím si, že plénum by sa kľudne mohlo rozhodnúť o tomto texte, pretože, podlá mňa, je relevantný. Predstavujem si to asi takto - dávam to ako návrh: od strany 2 - Slovenská národná rada odporúča vykonať lustrácie na základe uznesenia Slovenskej národnej rady. Písmeno a/ celé tak, ako je v texte. Písmeno b/ takisto, ako je celé v texte. Písmeno c/ - vymedziť kategórie spolupracovníkov bezpečnostných zložiek - to sú tí agenti, rezidenti, držitelia prepožičaných bytov - a doplniť "a riadiacich pracovníkov, agentov Štátnej bezpečnosti". Určiť spôsob lustrácie - súhlasím, ako to pán poslanec Hofbauer doplnil o agenta. V písmene e/ - oznámiť zistené skutočnosti označenej osobe, ak do 15 dní neprijme k tomu nejaké stanovisko, výsledky zverejniť. V písmene f/ tretia odrazka - zvoliť komisiu, v ktorej budú zastúpené všetky politické strany, členovia ktorej budú kvalifikovane inštruova-

ní. V písmene g/ určiť termín začatia - termín začatia tam je - a ukončenia. Navrhujem rok 1995, po ktorom by sa už títo ľudia nebrali ako agenti ŠtB.

Myslím si, že ak by sme prijali takéto stanovisko alebo nejaké podobné uznesenie, môžeme to skončiť. Ak by bola vytvorená komisia na to, aby pripravovala ďalšie uznesenie, zase budeme pokračovat iba v diskusiách a potom uznesenie plénum prijme za tri, štyri mesiace.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Ondruš, potom poslankyňa Kaliská a pán poslanec Dobrovolný.

Poslanec M. Ondruš:

Pán predsedajúci, nehneváte sa, domnievam sa, že nehovoríte dobre, pretože ak má byt vytvorená komisia zo zástupcov všetkých strán, ako to tu už navrhovali pán Tatár, pán Sečánský a pán Chmelo, poslanci tam prídu so stanoviskom svojho klubu a tam ho povedia. V tom prípade je zbytočné, aby sme všetci vyslovovali stanovisko, či sme za to alebo za to. Komisia nech pracuje, a my sa len dohodneme, dokedy uznesenie vypracuje, či ešte dnes alebo zajtra ráno. To je, podlá mňa, najschodnejšia cesta v tejto situácii.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ak dnes, tak by som nechcel byt v tej komisii. Vystúpi pani poslankyňa Kaliská.

Poslankyňa G. Kaliská:

Prosím vás pekne, dovoľte mi vysloviť sa k tomu. Bola


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP