Neprošlo opravou po digitalizaci !

tu už boli spomenuté.

Po prvé - mal som možnosť oboznámiť sa so spismi, ktoré pán Demikát v Košiciach ukázal a môžem celkom zodpovedne povedať, že pána Ivana Čarnogurského nič nepostihlo, ako tu bolo povedané, pretože taký xeroxovaný paškvil, aký som mal možnosť vidieť, skutočne postráda zásadné náležitosti, ktorý by ani komisia, ktorá sa zaoberala poznaním lustračného procesu, nebrala.

Ďalšia vec - hovorilo sa tu tiež o vine a nevine, prezumpcii neviny. Nikto tu nikoho z ničoho neobviňuje, nehovorí sa tu o vine. Hovorí sa tu iba o tom, že niekto je vedený v registri zväzkov, plus sú tam ďalšie pramene tejto informácie. Nehovorí sa o vine. Je to proste informácia, ten človek je bývalý rezident Štátnej bezpečnosti. Dôležité je to, že bývalí agenti a rezidenti Štátnej bezpečnosti sú celkom jednoducho vydieratelní a preto ich správanie nie je slobodné. Predsa nie je možné, aby v parlamente, prípadne vo vláde boli ľudia, ktorí sa nemôžu slobodne správať, ktorí sa správajú pod nátlakom bývalej Štátnej bezpečnosti. Hovorilo sa o tom, že tam boli rôzne odbory - vnútorný nepriateľ, ekonomika atď. Viete, my sme v komisii síce tú 102-ku podpísali, ale táto vec nie je tajná. Keď nejaký rezident či agent pracoval na nejakom pracovisku, napríklad v škole, pracoval tam napríklad na ekonomickej ochrane a keď sa čírou náhodou tam prihlásil do zamestnania nejaký signatár Charty 77, v momente bol ten istý agent prevedený na vnútorného nepriateľa. Boli to úplne pohybliví agenti, ktorí neboli špeciálne cvičení na jednu a nie na inú prácu.

Ďalej sa tu hovorí o tom, že sa vytvára nejaká hystéria proti Štátnej bezpečnosti. Keď sa teraz chceme nejako postaviť, alebo vyjadriť k tomu týraniu tisícov nevinných obeti po celé desaťročia, nazývať to hystériou - to sa mi nezdá. A tiež sa mi nezdá, že v prípade označenia eštebáka, že by

nemal byt členom vlády, že je to nerovnoprávnosť občanov, to naozaj je zvláštne. Čo sa týka objektivity, chcem povedať, že pre normálnu náležitosť v tejto veci treba, aby ten človek bol vedený v kartotéke, aby bol vedený v mikrofiši, aby existoval jeho agentúrny zväzok, aby bol vedený v registri zväzku, aby mal podpísaný viazací akt. Tých dôkazov je tak veľa, že skutočne, pokiaľ by len jeden z nich chýbal, komisia, ktorá bude ustanovená, môže tohoto človeka považovať za čistého v tejto veci. Takže žiadne obavy o objektivitu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec, hovorili ste veľmi zasvätene, ale myslím si, že pokiaľ sú takéto dlhšie príspevky, odporúčal by som prihlásiť sa normálne do rozpravy, lebo faktickými poznámkami sa mnohokrát stráca súvislosť. Hovorili ste viac ako tri minúty. V budúcnosti sa radšej prihláste do rozpravy. Prosím aj ostatných, ktorí chcete hovoriť, aby ste využili písomnú prihlášku do rozpravy.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš:

Prosím vás, nepolemizoval som s rovnosťou alebo nestaval som rovnosť občanov, pokiaľ ide o výkon všetkých funkcií a neviem akých postov - vedúcich oddelení a neviem čoho. Poukázal som na to, že pán poslanec Sládek vyjadril presvedčenie, že ten, kto by sa mohol dovolávať ochrany svojho práva povedzme tým, že je označený za spolupracovníka, sa nemôže odvolať. To predsa nie je možné, veď právna norma sa vyznačuje aj tým, že ide o všeobecne záväzné pravidlo správania sa, ktoré sa vzťahuje na neurčitý počet ľudí. Nie je

možné jednoducho povedať, že niektorí sa budú môcť odvolať a druhí sa nebudú môcť odvolať. A opakujem, Listina práv a slobôd je niečo, čo nás dokázalo zjednocovať a mala by byt niečím, čo si budeme ctiť, pretože je to jeden z dokumentov, cez ktorý sme sa pokúšali prezentovať v Európe. Hovorili sme, že vlastne nim tiež do Európy vstupujeme. Preto chcem podčiarknuť, že všetko, čo urobíme v tejto veci, by malo byt v súlade s touto listinou.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Dúfame, že bude. Vystúpi poslanec Jakuš. Poslanec J. Jakuš;

Pán doktor Sládek spochybnil právnické vzdelanie mnohých právnikov, ktorí sedia v tomto parlamente zato, že ho získali v uplynulom období a mám dojem, že spochybnil aj vzdelanie nášho premiéra, pána Dr. Čarnogurského, ktorého považujem za právnika par excellence.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

My tiež. Podľa § 19 vystúpi pán poslanec Žingor. Pripraví sa pán poslanec Poliak.

Poslanec R. Žingor;

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená vláda,

myslím si, že je správna zásada, aby významné politické funkcie zastávali ľudia čistí, ľudia, ktorí neboli v riadiacich orgánoch, či tajnými spolupracovníkmi ŠtB. Podľa mňa mená spolupracovníkov by sa mali zverejniť, ale len v tom

prípade, keď označená osoba z politickej funkcie alebo zo svojej dráhy neodíde. Článok 10/3 Listiny základných práv a slobôd zaručuje každému právo na ochranu pred zverejnením alebo iným zneužívaním svojej osoby. Sú návrhy, aby mená agentov neboli zverejňované, pretože by sa ublížilo ich rodinám a deťom. Ale pýtam sa, na aký článok sme sa mali odvolať my, ktorí sme boli veľmi ťažko postihnutí v rokoch 1949 a 1950? Vtedy naši otcovia nemali deti, nemali rodiny? Znova sa pýtam: Kto to vtedy bral do úvahy? Nikto. Preto treba volať na zodpovednosť tých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ktorí riadili a organizovali boj proti vnútornému nepriateľovi. A títo páni si pokojne sedia, slovko nepovedia, čakajú, že nebudú odhalení. Preto je potrebné urýchlene vypracovať záväzný predpis resp. uznesenie Slovenskej národnej rady, podlá ktorého by sa lustrácie vykonávali aj v budúcnosti, ale aj teraz.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Prehovorí pán poslanec Poliak. Pripraví sa pán poslanec Dziak-Košický.

Poslanec M. Poliak;

Vážená Slovenská národná rada,

nemám pripravenú žiadnu slohovú prácu, ale keďže som sa bál, že sa nevmestím do troch minút, v ktorých som chcel reagovať na niektoré poznámky, ktoré tu boli povedané, radšej som sa prihlásil do rozpravy.

V prvom rade chcem za klub poslancov Kresťansko-demokratického hnutia vyjadriť súhlas s týmto uznesením Predsed-

níctva Slovenskej národnej rady. Okrem toho chcem vyjadriť pár svojich postrehov alebo poznámok na to, čo tu jednak bolo povedané alebo čo je napísané v stanovisku Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Denno-denne sa presviedčame a utvrdzujeme v istote, že na Slovensku nelustrovala Slovenská národná rada. U každej inej právnickej alebo fyzickej osoby to s takou istotou nemožno povedať. Už to je jeden z dôvodov, prečo aj ja osobne podporujem lustrácie a nemyslím si, že to je práve cesta, ktorou šiel pán Demikát a tiež jeden z argumentov, ktoré tu uviedol pán poslanec Bárány na podporu svojho presvedčenia, teda proti lustráciám. Práve naopak, keďže nechceme ísť cestou, ktorú volil pán Demikát, chceme ísť cestou korektných postupov, ktoré vyplynú z uznesenia Slovenskej národnej rady. Tiež sa prikláňam k myšlienke dvoch predrečníkov, ktorí otvorene povedali, že cesta zákonom je asi neschodná, ale cesta cez uznesenie je reálna a má nádej.

Ďalej pán poslanec Bárány uviedol, že ŠtB okrem iných úloh mala vo svojom rajóne aj ochranu ekonomiky. Myslím si, že je to argument, ktorý hovorí práve naopak, proti ŠtB. Pozrite sa, ako tá ekonomika dopadla. /Smiech v sále a potlesk. / Ďalší argument - pán poslanec Bárány hovoril, že ŠtB bola všeomocná - prečo nám tieto dôkazy ponechala. K tomu asi toľko: Myslím si, že si bola príliš istá, a v Košiciach na úradovni, ktorá nastúpila po ŠtB, do posledného dňa všetky evidencie, celá práca štábu ŠtB pokračovala úplne sebavedome. Ak by sme nemali dôkazy a materiály ŠtB, ľutovali by sme, že ich nemáme a boli by sme nešťastní, že po tom najhoršom, čo tu bolo, nič neostalo, aby sme mohli niečo robiť. Takto ich máme, a je zase zle. Inými slovami, mať nejaké materiály a nejaké papiere je určite viac, ako nemať nič. Teraz ide iba o to, čo sa z tých materiálov dá získať a ako to budeme vedieť získať.

Poslanec Jakuš povedal, že tieto materiály sú nehodnoverné. Principiálne nesúhlasím so všeobecným tvrdením, že tieto materiály boli nehodnoverné. Pán poslanec Strýko tu na túto tému niečo povedal. Skôr sa prikláňam k pánovi poslancovi Strýkovi.

Ďalej - vina, nevina a o čo vlastne ide. Myslím si, že problém ohľadom lustrácií sa nenachádza v nejakej morálnej rovine. Myslím si, že ide o obyčajnú praktickú záležitosť, že človek, ktorý bol tajným spolupracovníkom, ak zastáva nejaký post od istej hranice v spoločenskom rebríčku nahor, nehovoriac už o ústavnom činiteľovi, nie je isté, že koná vnútorne slobodne a teda je viac ako pochybné, že slúži svojmu svedomiu, a dokonca svojim voličom. Kto vie, komu slúži?

Teraz k stanovisku Predsedníctva Slovenskej národnej rady: V bode d/ je veta: "Pri označení zo spolupráce musí existovať možnosť súdnej ochrany. " K tomu sa dobre vyjadril pán poslanec Pirovits. Prikláňam sa k tomu, čo povedal, že tá možnosť tu teda je. Ďalej bod e/ - alternatívy. Jednou alternatívou je nezverejňovať výsledky šetrenia, ale oznámiť zistené skutočnosti označenej osobe, druhou výsledky zverejniť. Myslím, že tieto alternatívy sa nevylučujú, pretože po oznámení zistených skutočností označenej osobe do príslušného časového intervalu, napríklad 15 dní, ktoré sa navrhovali vo federáli resp. v Českej národnej rade, je možné pristúpiť k druhej alternatíve, a teda na danom fóre ich aj zverejniť. Takže toto tu nie je vylučujúca možnosť.

Boli tu spomínané listiny ochrany ľudských slobôd, a teda citovaný článok, myslím že 11. Tento článok zaručuje ochranu pozitívnych hodnôt a vlastností človeka. Tam je spomenuté dobro, česť, meno atď. Treba sa rozhodnúť, či uznáme,

že dokázaná spolupráca, tá tajná spolupráca, patrí medzi tieto kladné hodnoty.

To je vlastne všetko, čo som chcel povedať. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi poslancovi Poliakovi. Teraz prehovorí pán poslanec Dziak-Košický a pripraví sa pán poslanec Tatár.

Poslanec M. Dziak-Košický:

Bol som zvolený za VPN. Vážená Slovenská národná rada,

napriek stanovisku pána poslanca Báránya a vysvetleniu pána poslanca Fogaša si myslím, že sa lustráciám nevyhneme. Nevyhneme sa im z viacerých dôvodov, za ten najdôležitejší však považujem nasledovné:

Pán poslanec povedal, že zverejnenie príslušníkov a spolupracovníkov ŠtB ich spoločensky, politicky a profesionálne znevýhodňuje, a toto tvrdenie je možno pravdivé. Celkom určite tieto zverejnenia budú pre všetkých, ktorých sa to bude týkať, nepríjemné. Pán poslanec žiada, aby sme prijali akýsi generálny pardon s tým, že uveríme tomu, že príslušníci ŠtB a spolupracovníci nebudú používať praktiky im vlastné, nebudú používať a zneužívať informácie, ktoré nadobudli, nebudú nimi vydierať, a manipulovať verejnú mienku. Som hlboko presvedčený o tom, že lustrácie sa najmenej dotknú Strany demokratickej lavice, alebo v iných stranách pôsobiacich bývalých exponentov KSČ, alebo neparlamentných komunistických združení, jednoducho preto, že hľadať nepriateľov vo vlastných radoch bolo povinnosťou každého komunistu. ŠtB hľadala

nepriateľov režimu, ak chcete štátu, v ktorom bolo ústavou zakotvené, že vedúcou silou v ňom je komunistická strana. Ak ktosi napáda režim alebo štát, v ktorom čosi podobné platí, napáda jeho mocenský systém, alebo ak chcete, jeho vedúcu silu. Čiže ŠtB potom má za úlohu ochraňovať onú vedúcu silu, t. j. KSČ.

Ak nástupnícka organizácia tejto KSČ sa stavia proti, a nehrozí jej, že sa sama zdiskredituje lustráciami, potom vlastne možno dedukovať, že má nejaký zámer. Netrúfam si povedať aký, ani si netrúfam tvrdiť, že existujú nejaké spojenia. Z listiny ľudských práv vyplýva aj právo na informáciu. Občania majú právo vedieť, za asistencie koho bol deformovaný ich život. Kto ho deformoval, to už vedia. V Nemecku sa odtajnili archívy tajnej polície STASI. Nikto nepochybuje o tom, že v Nemecku sa ľudské práva rešpektujú. Zrejme sa tam rešpektuje aj ono právo na informáciu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Pán poslanec Hudec má faktickú poznámku?

Poslanec I. Hudec:

Jednu jedinú vetu: Medzi vylustrovanými poslancami Federálneho zhromaždenia boli aj štyria členovia Komunistickej strany Čiech a Moravy.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujeme za informáciu. Hlási sa pán poslanec Tatár.

Poslanec P. Tatár;

Vážené dámy, vážení páni,

verejnosť očakáva, ako sa postavíme k problému lustrácií. Stretli sme sa s tým všetci za posledné mesiace veľakrát. Tu padlo viacero názorov - v podstate dva, jeden áno, jeden nie. Prevažuje názor áno, máme stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady, máme vyjadrenia poslaneckých klubov, ktoré odzneli aj tu. Náš poslanecký klub sa stavia v plnom rozsahu za to stanovisko, ktoré predsedníctvo prijalo. Naši ľudia starostlivo pripravili nie otázku áno, alebo nie, ale otázku, ako to urobiť. Aby sme sa mohli pohnúť ďalej, musíme prijať nejaké uznesenie. Navrhujem, aby sme už na túto tému nediskutovali, pretože je nám dostatočne známa. Navrhujem, aby sa ustanovila malá skupina ľudí, ktorí pripravia toto stanovisko v tom tvare, aby sa dalo prijať ako uznesenie Slovenskej národnej rady k otázke lustrácií. Za klub poslancov VPN navrhujem do takejto malej komisie, ktorá urýchlene pripraví stanovisko, pána poslanca Pirovitsa. Prosím, aby všetci navrhli svojich predstaviteľov. Takisto ti členovia predsedníctva, ktorí pripravili toto stanovisko, by sa mali zúčastniť tejto práce. Dohodnime sa, či je to možné ešte dnes, alebo či táto skupina predloží návrh uznesenia zajtra, a budeme o ňom hlasovať.

Ďakujem pekne. Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ak dovolíte, ja by som tiež k tomu niečo povedal. Máme pred sebou stanovisko. Myslíte, pán poslanec Tatár, že táto minikomisia spraví iné stanovisko? Asi nie. Toto stanovisko pripravila trojčlenná komisia, ktorú poverilo predsedníctvo. Predsedníctvo sa k tomu vyjadrilo, kde uznalo za vhodné, tam

sa spravili určité modifikácie. Čiže myslím si, že dnes by sme sa mali vyjadriť už priamo k tomuto stanovisku, vyjadriť sa k jednotivým alternatívam, ktoré sú tam ponúknuté, a potom stanoviť komisiu, ale táto komisia by už bola poverená konkrétnou úlohou, ktorá vyplýva z tohto stanoviska. Mne sa zdá, že to je dôvodom prerokúvania tohto bodu. V opačnom prípade stačilo rozdať vám stanovisko a dohodnúť sa, že do konca schôdze vymenujeme komisiu, ale zrejme chceme sa vyjadriť ku konkrétnym otázkam.

Slovo má predseda vlády pán Čarnogurský. Potom s faktickými poznámkami sa hlásia pán poslanec Brocka a Brestenský.

Predseda vlády SR J. Čarnogurský:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

v návrhu stanoviska Slovenskej národnej rady k lustráciám sa uvádza, že v prípade jeho schválenia budú podliehať lustráciám aj členovia vlády Slovenskej republiky a ďalšie osoby zamestnané na úrade vlády. Ako predseda vlády chcem za vládu uviesť, že s týmto návrhom stanoviska súhlasím a v prípade, že bude schválené Slovenskou národnou radou, vláda privíta, že aj členovia vlády budú podliehať lustráciám. Iba toľko som chcel oznámiť.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Faktickú poznámku má pán poslanec Brocka. Kandidoval za KDH.

Poslanec J. Brocka:

Ďakujem. Navrhujem, aby sme hlasovali o predloženom návrhu uznesenia, ale s pripomienkou, že sú tam alternatívy - lustrácie na základe zákona /uznesenia Slovenskej národnej rady/. Navrhujem, aby sme prijali toto uznesenie s alternatívou ako uznesenie Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Pán poslanec Brestenský, nezávislý poslanec na listine SNS.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

som tiež toho názoru, že treba pripraviť uznesenie, ktoré by malo uvedené alternatívy potvrdiť. Toto nie je uznesenie, to je stanovisko predsedníctva. Slovenská národná rada by vo veci mala prijať uznesenie. Mám ovšem dve faktické poznámky.

Na strane 3 v písmene d/, kde sa hovorí - určiť spôsob lustrácie, za prvým odsekom je druhá veta, ktorá znie: "Za pozitívnu spoluprácu považuje podpísanú spoluprácu a súčasne predloženie dôkazov o činnosti, dokázanú činnosť rezidenta, respektíve držiteľa prepožičaného bytu. " Pýtam sa, prečo tam vypadol agent? Ak je preukázateľná i táto spolupráca, myslím, že by to tam malo zostať.

Ďalej čo sa týka rozsahu, či to má byt uznesenie alebo zákon. Treba si uvedomiť, v akom rozsahu sa rozhodne Slovenská národná rada obmedzovať práva a právom dotknuté záujmy občanov tohto štátu. Ak sa rozhodneme, že lustrovať budeme len výlučne poslancov Slovenskej národnej rady a lustrovať

budeme len tých, ktorých uznesenie Slovenskej národnej rady zaväzuje k tomuto činu, na to postačuje uznesenie. Ale ak by okruh osôb mal presiahnuť tento rozsah, musí byt zásadne vo veci prijatý zákon.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Pán poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Pokiaľ sa má lustrovať, a pokiaľ z toho majú byt vyvádzané nejaké dôsledky, navrhujem, aby tam bolo jasne povedané, komu bude dokázaná spolupráca, nezávisle od toho, či bude podpis, alebo nebude podpis.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Pán poslanec Zselenák. Poslanec J. Zselenák:

Jozef Zselenák za Stranu demokratickej lavice.

Chcel by som sa spýtať pána predsedu Slovenskej národnej rady - vo svojom vystúpení v predchádzajúcom bode uviedol, že z titulu svojej ústavnej funkcie požiadal v dvoch konkrétnych prípadoch o uskutočnenie lustrácií. Chcel by som sa spýtať na to, na základe čoho niekomu inému, alebo aj jemu vyplýva takáto ústavná možnosť, aby mohol požiadať o lustrácie, a či tieto dva prípady sú jediné, alebo či došlo aj k nejakým iným.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ako ústavný činiteľ - pri všetkej skromnosti takí sú na Slovensku dvaja - predseda vlády a ja, mám právo nahliadnuť do týchto materiálov. Bolo tak v prípade pána Kučeráka, a teraz ma požiadal prvý podpredseda, aby som to urobil v jeho prípade, teda v prípade, ktorý tu vznikol, aby som nahliadol do materiálov, kto je vedený, aké spisy sú vedené pod číslom 20275. Ústavní činitelia majú na to právo. Žiadne iné materiály som nepozeral. Nemusím mat žiadny podnet, môžem sám o to žiadať, ale v prípade prvého podpredsedu ma o to on požiadal. Neviem, asi si nerozumieme, neviem v čom je problém, o čo vám ide.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Faktické poznámky majú pán poslanec Hamerlík, potom Krajčovič a potom Strýko.

Poslanec R. Hamerlík;

Pán poslanec Prokeš povedal, aby za spolupracovníka bol označený aj ten, kto bude usvedčený zo spolupráce, napriek tomu, že žiaden materiál nepodpísal. Prosím vás pekne, kto ho môže usvedčiť zo spolupráce? Hocikto. Veď falošní svedkovia vždy boli, a obzvlášť tí, ktorí sa na tých prácach podieľali. Čiže potom hocikoho, každého z nás by mohli usvedčiť zo spolupráce. Treba presne špecifikovať, za akých okolností, kto môže usvedčovať zo spolupráce.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Krajčovič.

Poslanec M. Krajčovič:

Myslím si, že v otázke, ktorú dostal pán predseda, osobne sa prikláňam k takémuto riešeniu - pretože stále vidíte, že sú tu veľmi rozporné otázky na tieto záležitosti - teda prikláňam sa k takému riešeniu, aby sme vydali tri zoznamy. Podlá mňa, treba vydať zoznam osôb, pre ktoré tieto informácie boli, čiže to sú všetci stranícki funkcionári vo funkciách. Boli to okresní, mestskí tajomníci atď., ktorí tieto informácie dostávali. Na druhej strane treba - podlá mňa - vydať zoznam všetkých pracovníkov ŠtB, ktorí od roku 1946 v tejto zločineckej organizácii pracovali. A po tretie treba tam dať aj zoznam tých ľudí, ktorí boli agenti resp. spolupracovníci, pretože je medzi nimi strašne veľa takých ľudí, ktorí boli vydieraní, ktorí tam boli dávaní na základe rôznych kompromitačných materiálov, a myslím si, že práve takýmto činom sa títo ľudia očistia od toho, aby ich ktokoľvek, kedykoľvek mohol vydierať.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Pán poslanec Strýko. Poslanec M. Strýko:

Ak dovolíte, na upresnenie: pán Prokeš hovorí o dokázanej spolupráci. Komisia, ktorá pracovala, vlastne predložila predsedníctvu nejaký návrh, na základe ktorého predsedníctvo vypracovalo toto stanovisko. Okrem iného hovorí tiež o tom, že jedným z dôkazov je podpísaný viazací akt, ktorý v prevažnej väčšine alebo takmer vždy bol celý písaný vlastnou rukou tým tajným spolupracovníkom, väčšinou na celú stranu. A ešte mám drobnú poznámku, pretože mnoho ľudí sa nezoznámilo s materiálom, o ktorom pán Demikát rozprával, vlastne ho

celý prečítal. Skutočne tam chýbajú také základné veci, ako akýkoľvek konkrétny úkon a podobne. Proste to je úplne prázdna vec, ktorá nemá žiadne náležitosti.

Čo sa týka možností pána predsedu Slovenskej národnej rady ohľadom pána Kučeráka alebo Ivana Čarnogurského, skutočne federálna vláda svojím rozhodnutím môže takejto žiadosti kedykoľvek vyhovieť, a zdá sa, že predsedovi Slovenskej národnej rady vyhovie. To je normálne.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem pánovi poslancovi Strýkovi. O slovo požiadal minister vnútra pán Pittner.

Minister vnútra SR L. Pittner:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada, vážený pán premiér a prítomní členovia vlády,

chcel by som niektoré veci, ktoré som už raz tu, z tohoto miesta vravel, predsa len v stručnosti pripomenúť.

Chcel by som požiadať Slovenskú národnú radu, vzhľadom na to, že som to tam nenašiel, aby komisii, ktorá bude robiť tieto lustrácie, predtým, než sa ujme svojej činnosti, bola poskytnutá kvalifikovaná inštruktáž. Kvalifikovanú inštruktáž zdôrazňujem z toho dôvodu, že všetko, čo Štátna bezpečnosť robila, je natoľko profesionálne, vrátane zámerných dezinformácií a spravodajských hier - všetko, čo som už hovoril, nebudem opakovať, - že by sa komisia mohla dostať do určitých prekérnych situácií.

Úvodom chcem povedať, že som jednoznačne za to, čo po-

vedal aj premiér vlády, že všetci členovia vlády jednoznačne musia prejsť lustráciou napriek tomu, že niektorí sme ňou prešli z titulu iných funkcií, ktoré sme už predtým vykonávali. Je to nevyhnutné. Takisto aj všetky ostatné funkcie, ktoré s tým súvisia. Ale chcem upozorniť na jednu skutočnosť. Všetci sa tu zhodujeme v tom, že pokiaľ ide o úsek vnútorného nepriateľa, tam je to jednoznačne jasné. A naozaj si myslím, že pokiaľ ide o príslušníkov ŠtB, ktorí riadili a organizovali prácu na úseku vnútorného nepriateľa, tí ani neboli zaraďovaní do služieb, alebo nesmeli byt zaraďovaní a ak sa tak stalo, bolo to porušenie interných príkazov Federálneho ministerstva vnútra. A takisto pokiaľ ide o agentov, rezidentov a držiteľov bytov pre tento úsek. Lenže perfídnosť toho predchádzajúceho režimu bola v tom, a v tom musím konštatovať, že poslanec Bárány má pravdu, že Štátna bezpečnosť nie je jednoznačná. To bola perfídnosť práve v tom, že - pozrite sa, medzi štátom a režimom je rozdiel. A tu ide práve o to, že každý štát, - a my sme pokračovaním, sme kontinuitou toho štátu, ktorý bol doteraz - má svoju špionáž a svoju kontrašpionáž. Samozrejme, zase nemožno globalizovať, pretože ako viete, aj proti tzv. kapitánovi Minaříkovi bola vznesená obžaloba, pretože je dôvodné podozrenie, že pripravoval výbuch bomby v rádiu Slobodná Európa. Je za to vyšetrovaný, a ak sa tieto veci dokážu, zrejme bude s ním pokračované.

Ale na druhej strane tí, ktorí ochraňovali ekonomiku, tí ktorí ochraňovali hospodárske tajomstvo, tí ktorí ochraňovali atómové elektrárne pred deštrukciou, tí ktorí ochraňovali záujmy štátu pred cudzími rozviedkami a nespáchali trestný čin pri tejto svojej činnosti, sú aj dnes v službách ministerstiev vnútra, a to podlá zákonov a predpisov, ktoré patria ku každej demokratickej spoločnosti. Takýchto má Federálne ministerstvo vnútra a takýchto, ako som vás informoval nedávno, máme aj my, i keď v tých najzákladnejších funkciách.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP