Neprošlo opravou po digitalizaci !

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Problém je ešte v tom, teda návrh na prestávku bol v tom, že hlasovanie, pokiaľ sa bude hlasovať o 21 členoch, prepokladám, že bude trvať dlho. Ideme hneď hlasovať. To je bez problémov. Chcem vám len povedať, že nie je možné odvolať celé predsedníctvo tak, že odvoláme jedného člena za druhým, pretože iba v prípade, keď sú voľby, keď končí jedno volebné obdobie, keď odstupuje celé predsedníctvo, tak predsedníctvo spolu s predsedom sú vo funkcii, kým je zvolené nové predsedníctvo. Čiže formálny postup bude musieť byť taký, bohužiaľ, že ak budeme postupne jedného za druhým odvolávať, ak niekto bude odvolaný, pravdepodobne bude musieť byt hneď voľba nového, to znamená bude prerušené rokovanie. Ale teoreticky, ak nastane situácia, že bude odvolaný predseda, podpredsedovia, tak po prvé - nemá kto ďalej viest schôdzu a po ďalšie - tu nemôže nastať situácia, že neexistuje predsedníctvo. To máte v rokovacom poriadku. Taká situácia nemôže nastať.

Hlási sa pán poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňák:

Domnievam sa, pán predseda, že zmysel ustanovenia rokovacieho poriadku, ktoré hovorí o tom, že predsedníctvo, pokiaľ neexistuje ešte zvolený parlament, stále nejakým spôsobom pretrváva, je vlastne ten, že neexistuje Slovenská národná rada alebo neexistuje plénum. To znamená, že v danom prípade, ak by predsedníctvo aj bolo nejakým spôsobom kompletne odvolané, je tu najvyšší orgán štátnej moci, ktorým nie je predsedníctvo, ale plénum Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško;

Obávam sa, že je to trochu právne vo vzduchu. Pán Dr. Szabó, môžete sa k tomu vyjadriť ako právnik?

Poslanec R. Szabó:

Podlá rokovacieho poriadku, ale aj podlá ústavy, - dúfam, že ústava ešte platí, - sú niektoré úlohy, ktoré sú vyčlenené predsedníctvu, napríklad menovať člena vlády, odvolať člena vlády. To je v zmysle rokovacieho poriadku aj ústavy úloha predsedníctva. Tu predsedníctvo v žiadnom prípade nemôže byt zrušené, lebo keď vychádzame z toho, že predsedníctvo je kolektívna hlava Slovenskej republiky, musíme sa naň pozerať ako z hľadiska federálneho na prezidenta. A prezident a Federálne zhromaždenie - to sú dvaja ústavní činitelia, takisto ako Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a plénum podlá ústavy sú ústavní činitelia. Slovenská národná rada, lepšie povedané Slovenská republika, nemôže zostať bez predsedníctva. Preto je výklad, ako ho podal pán predseda, správny nielen v zmysle rokovacieho poriadku, ale aj v zmysle ústavy.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško;

Som presvedčený o tom, je to vec formálneho postupu, ale som presvedčený, že nemôže nastať ani na chvíľu situácia, že nebude existovať predsedníctvo.

Hlási sa pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš;

Práve vzhľadom na diskusiu, ktorá tu nastala - a mohol

by som predpokladať, že by bola dlhá - prikláňam sa k tomu, aby sa uskutočnila prestávka, v rámci ktorej by sa mohol predseda zísť s predsedami klubov, prípadne s predstaviteľmi strán, ak sú tu, a povedzme, zvážiť aj návrh, ktorý podal pán poslanec Brňák, myslím ten, na základe ktorého ste vystúpili - a naše rokovanie by potom mohlo byt ďalej konštruktívnejšie. Myslím si, že nikdy netreba jest kašu takú horúcu, ako sa uvarí, a treba hľadať cestu na rokovanie.

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlásia sa pán Hamerlík, Brestenský a Hrnko. Poslanec R. Hamerlík:

Vážená Slovenská národná rada,

mám jednu procedúru, ktorá, myslím, že je schodná - rozdeliť celý proces odvolávania na dve časti takýmto spôsobom: Skúsme odvolať predsedu tak, ako to navrhli - on je prvý - na prvom mieste. Ak sa podarí neodvolať ho, zostáva na mieste.

Predseda SNR F. Mikloško;

Potom sa tešte. /Smiech v sále. / Poslanec R. Hamerlík:

Ďalej odvolávame prvého podpredsedu. Ak ho neodvoláme, zostane na mieste. A dohodnime sa, že skúsime odvolať polovicu predsedníctva tak, aby bolo uznášaniaschopné, a keby sme ho odvolali, druhá polovica potom vyhlási prestávku, zídu sa politické strany a hnutia, a dohodnú sa, ako postupovať ďalej.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej sa hlásil s faktickou poznámkou pán Brestenský. Zatiaľ chcem povedať, že som presvedčený, že v odvolávaní nie je možné ísť pod nadpolovičnú väčšinu predsedníctva. To je naprosto jasné. V tejto chvíli treba celý proces zastaviť a politickými rokovaniami hľadať, ako to doplniť, ale predsedníctvo nemôže ísť pod svoju nadpolovičnú väčšinu.

Poslanec R. Brestenský;

Vážené dámy, vážení páni,

ak sa pamätáte, ten návrh som podal na minulej schôdzi. Je fakt, že minule som netrval na tom, aby sa o tom hlasovalo, z jednoduchého dôvodu. Pochopil som, že vláda bola veľmi rozbitá, nebola doplnená, a tým by naozaj mohlo dôjsť k destabilizácii politickej situácie na Slovensku. Dnes, keď vláda je úplná, až na jedného ministra, ktorého post pán podpredseda, ktorý je tým poverený, aj keď nie je členom žiadnej strany ani žiadneho hnutia, určite hravo zvládne, považujem riešenie, ktoré som navrhol, za bezproblémové. Som hlboko presvedčený o tom, keďže dokonca je ochota predĺžiť rokovanie dnešnej schôdze, keď to bude potrebné, až do nedele, toto plénum sa nerozíde do času, kým nezvolí nové predsedníctvo. Tým pádom vlastne nie je pravdou, že by tu nebola náležitosť zákonodarného zboru.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško;

Bohužiaľ, nemáte pravdu, pretože to, že tu budeme do nedele, nezaručuje, že nové predsedníctvo zvolíme.

Hlási sa pán poslanec Szabó.

Poslanec R. Szabó:

Myslím si, že by sme mali hľadať to, v čom sme jednotní. Jednotní sme v tom, že nemožno hlasovať o odvolaní predsedníctva ako celku. Treba odvolať členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady po jednom podlá § 30 odseku 2 rokovacieho poriadku. V tom sme jednotní. To je ako prvý bod. Druhý bod, v ktorom môžeme byť jednotní, že pán poslanec Brestenský dal nielen všeobecný návrh, lebo rokovací poriadok predpokladá menovať - koho, a on aj menoval a navrhol aj poradie. Keď to prijmeme, potom treba hlasovať. Myslím si, že aj v tom sme jednotní, - aj pán poslanec Brňák s tým súhlasil, že sa návrhy dajú spojiť.

Ďalej - tu už nie sme jednotní, ale takto si vysvetľujem zákon - ak by došlo k odvolaniu predsedu a všetkých podpredsedov, nemal by kto viest schôdzu. Tam je jednoznačne povedané, že schôdzu vedie predseda, v neprítomnosti podpredseda tak, ako to predseda určil. Ďalej sa rokovací poriadok otázkou nezaoberá. Preto odporúčam - a v tom tiež by sme mohli byt jednotní, aby v prípade, že dôjde k odvolaniu predsedu, sa schôdza prerušila, nechali zasadnúť kluby, - odporúčal by som to vtedy a nie teraz, - dohodnúť sa na kandidátovi na predsedu. Tento po zvolení bude viest ďalšiu schôdzu. Preto by som odporúčal, aby návrh tak, ako to predložil pán Brestenský, bol daný na hlasovanie. Nečakajme na nič. Televízia to celé vysiela, pozerá sa na nás celý národ a nevie, prečo o návrhu jedného poslanca v zmysle rokovacieho poriadku nezačneme hlasovať, ale diskutujeme ďalej. Odporúčam, aby sme začali hlasovať v poradí, ako to navrhol pán poslanec Brestenský resp. ako to bolo navrhnuté. Podlá § 27 ods. 3 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady by sme mali najprv hlasovať o tom, či tajným hlasovaním, ako to bolo navrhnuté, alebo nie. Odporúčam, aby sme začali

hlasovať v takomto poradí. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Dávam návrh, aby sme skončili rozpravu a pristúpili k hlasovaniu. Dávam hlasovať o návrhu na skončenie rozpravy.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 138 poslancov. /

Kto je za to, aby bola rozprava ukončená?

/Za návrh hlasovalo 112 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Konštatujem, že sme rozpravu ukončili.

Dávam hlasovať o tom, aby odvolávanie jednotlivých členov predsedníctva sa konalo tajne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby odvolávanie bolo tajné?

/Za návrh hlasovalo 69 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že o odvolávaní budeme hlasovať jednotlivo, verejne.

Budeme hlasovať podľa zoznamu, ako ho navrhol pán poslanec Brestenský.

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby bol odvolaný

z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady František Mikloško.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 14O poslancov. /

Opakujem otázku. Kto je za to, aby zo svojej funkcie bol odvolaný predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško?

/Za návrh hlasovalo 47 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

/Potlesk. /

Ďakujem za dôveru. Po vyčerpaní môjho polročného dispozičného fondu vás potom pozývam.... /smiech v sále. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby bol z predsedníctva odvolaný prvý podpredseda Ivan Čarnogurský.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Opakujem otázku. Kto je za to, aby z predsedníctva bol odvolaný pán Ivan Čarnogurský?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že Ivan Čarnogurský zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby podpredseda Milan Zemko bol odvolaný z predsedníctva?

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Opakujem otázku. Kto je za to, aby Milan Zemko bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 16 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 116 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že Milan Zemko zostáva členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Ján Klepáč bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby Ján Klepáč bol odvolaný z Predsedníctva Slovenskej národnej rady?

/Za návrh hlasovalo 10 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 109 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Klepáč ostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby László Nagy bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby László Nagy bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 48 poslancov. / /Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Nagy zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pani Keltošová bola odvolaná z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pani Keltošová bola odvolaná z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 7 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 99 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pani Keltošová zostala členkou predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pani Kondášová bola odvolaná z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pani Kondášová bola odvolaná z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 17 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 98 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pani Kondášová zostala členkou predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Sečánský bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Sečánský bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 8 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 97 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Sečánský zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Szabó bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Szabó bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 16 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 90 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Szabó zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Andel bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Andel bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovali 4 poslanci. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 102 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Andel zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Brndiar bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Brndiar bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 10 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 114 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Brndiar zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Ftáčnik bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je to, aby pán Ftáčnik bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 6 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 104 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Ftáčnik zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Huba bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Huba bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovali 4 poslanci. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 117 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Huba zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Hykisch bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Hykisch bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovali 4 poslanci. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 126 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Hykisch ostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Javorský bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Javorský bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Ďakujem, konštatujem, že pán Javorský zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Kmeť bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 139 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Kmeť bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 9 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 104 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Kmeť zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Kusý bol odvolaný z predsedníctva.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 14O poslancov. /

Kto je za to, aby pán Kusý bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Kusý zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Ľupták bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Ľupták bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 9 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 99 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Ľupták zostal v predsedníctve.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Tatár bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Tatár bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Tatár zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Sládek bol odvolaný z predsedníctva.

/Prezentácia.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Sládek bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 46 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Sládek zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

A nakoniec dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby pán Žingor bol odvolaný z predsedníctva.

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Žingor bol odvolaný z predsedníctva?

/Za návrh hlasovalo 7 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 113 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Ďakujem. Konštatujem, že pán Žingor zostal členom predsedníctva.

/Potlesk. /

Vážená Slovenská národná rada,

záverom konštatujem, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zostalo vo svojej funkcii a ďakujem vám za dôveru.

/Potlesk. /

Faktickú poznámku má pán Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážené predsedníctvo, gratulujem k tomu, ako to dopadlo. Som hrozne rád, že je to za nami, a keby to bolo bývalo už dávno, naša rozprava by možno bola kratšia a racionálnejšia.

Predseda SNR F. Mikloško:

S faktickou poznámkou sa hlásia pán Čečetka a pán Ásványi.

Poslanec V. Čečetka:

Vážený kolega, poslanec pán Brestenský. Aj ja som rád, že to máme za sebou. Pevne verím, že podobný návrh nepredložíte na budúcej plenárnej schôdzi Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. / Poslanec L. Ásványi:

Som tiež rád, že to takto dopadlo, ale ľutujem tie tri dni a druhýkrát tri dni, ktoré sme s týmto stratili. Prosím vás pekne, nie je možné prijať také uznesenie, aby sme tu už neopakovali, ale hádam by sme si mali sľúbiť, že s týmto sa nebudeme na každom zasadnutí zapodievať a strácať: drahocenný čas, ktorý by sme mali využiť inak. Toto si sľúbme, prosím vás - jednotlivci a celá Slovenská národná rada.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Ďalej sa hlásia pán Porubec a pán Hamerlík. Poslanec L. Porubec:

Zo srdca gratulujem novému predsedníctvu. Želám mu veľa úspechov a verím, že tie záležitosti chladom vyhlásenia suverenity Slovenskej republiky urýchli.

/Potlesk. /

Poslanec R. Hamerlík:

Vo svojom vystúpení som navrhol, aby sme zaviedli moratórium. Tento návrh sťahujem späť a dúfam, že tí páni poslanci, ktorí dávajú tento návrh, ho nebudú opakovať aspoň tri-štyri budúce schôdze.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne a poslanci, vyhlasujem prestávku do 17. 3O hodiny.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR J. Klepáč:

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

piatym bodom nášho programu je

Stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike.

Stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám vám bolo rozdané. Toto stanovisko bolo spracované na základe správy komisie Slovenskej národnej rady, v ktorej boli zastúpení poslanci všetkých parlamentných hnutí a strán. Na základe tohto podkladového materiálu a na základe prerokovania v Predsedníctve Slovenskej národnej rady potom traja členovia predsedníctva - pán Ftáčnik, pán Javorský a ja - vypracovali návrh stanoviska, ktoré po niektorých úpravách Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prijalo a v znení, ktoré máte pred sebou, predložilo.

K prerokovaniu problematiky lustrácií pristupujeme v čase, kedy na jednej strane sa snažíme o vybudovanie právneho štátu, a to nás zaväzuje rešpektovať Chartu ľudských práv i princíp prezumpcie neviny. Na druhej strane však k prerokovávaniu tejto problematiky pristupujeme v čase, keď dochádza i k zneužívaniu lustračných materiálov, vydieraniu takto označených ľudí, a to nás zaväzuje rešpektovať vôľu našich voličov a prijať zásadné stanovisko.

Pán poslanec Seják, keby som vás mohol poprosiť, zaujmite miesto v pléne, aby sme sa mohli venovať tomuto bodu. Odhlasovali sme ho, tak zrejme asi o ňom chceme rokovať. Ak dovolíte, budem pokračovat v uvedení tohto bodu.

Je potrebné si uvedomiť, že faktický výkon lustrácií patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra. Slovenská národná rada samotná by nemala lustrácie vykonávať, ale mala by sa oboznámiť s výsledkami lustračného procesu a musí vyvinúť patričnú iniciatívu. Preto prosím, aby vaše príspevky boli konštruktívne, konkrétne, tak, aby mohli doplniť, pozmeniť predložené stanovisko, aby ste sa vyjadrili k jednotlivým alternatívam, ktoré sú tam ponúknuté.

Zatiaľ sa do diskusie prihlásili traja poslanci. Otváram týmto rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Bárány. Pripraví sa pán poslanec Pirovits.

Poslanec E. Bárány:

Boli sme dnes vyzvaní, aby sa každý z nás na začiatku predstavil. Eduard Bárány, poslanec za Stranu demokratickej ľavice.

Strana, ktorú reprezentujem, od začiatku nielenže lustrácie nenavrhovala, ale jednoznačne vystupovala proti tomu,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP