Neprošlo opravou po digitalizaci !

aj v tejto etape, a možno práve teraz, keď vláda musí žiadať od obyvateľstva obete. Členovia predsedníctva, myslím si, nesú zodpovednosť za konanie v rozpore s ústavou a mali by preto odstúpiť a pomôcť tak obnoviť stratenú dôveru verejnosti.

Politik, ktorý nekoná v súlade s právom, nemôže mat čisté svedomie. Lacným, ale aj nebezpečným prostriedkom, rovnako zacieleným, je aj vyvolávanie pocitu vnútorného ohrozenia. Používajú sa tu najmä dva argumenty: akási široká komunistická koalícia a lavicový puč. Treba pripomenúť, že taktika hľadania vnútorného nepriateľa patrí medzi argumenty všetkých totalitárnych systémov, ktoré ľudstvo doteraz vyskúšalo, bez ohľadu na ich farbu, či sú červené, čierne alebo akékoľvek iné. /Potlesk. / Myslím si, že ľud tejto krajiny odmietol v novembri 1989 akýkoľvek druh totality. K otázke takzvanej širokej komunistickej koalície sa vyjadrili všetky takto označené strany. Kto šíri takéto informácie, vedome klame. Ľavicový puč si vymysleli tí, ktorí sa nestotožňujú so zdôrazňovaním väčšieho vplyvu štátu pri uskutočňovaní ekonomickej reformy, najmä pri zohľadňovaní jej ekonomických aspektov. Tu však dochádza k zrejmému omylu.

Vzájomná konfrontácia liberalizmu a štátneho sociálne orientovaného intervencionalizmu výrazne prispela k vysokému štandardu prosperity v Európe. V USA nachádzame paralelu v konfrontácii dvoch ekonomických škôl, ktoré reprezentujú na opačných pozíciách Milton Freedman a James Tobbin, obidvaja nositelia Nobelových cien. Je známe z amerického prostredia, že Freedmanova koncepcia, ktorá sa najviac cituje aj tu, v tomto parlamente, viedla k zväčšovaniu rozdielu medzi bohatstvom a chudobou. K tomu iba jednu otázku: Môžeme takéto koncepcie bez korekcií uplatňovať v čase, keď ešte celkom nefunguje trhový mechanizmus a keď desaťtisíce rodín nebudú mat na zaplatenie nájomného? Tieto problémy nie sú vyspelému svetu neznáme a pri ich riešení musíme využiť celú škálu

prostriedkov a názorov, ktoré tento svet nazhromaždil, vrátane opozičných. Takisto ako demokraciu, ani sociálny program nemôžeme odkladať na zajtra. Tu nám nepomôže strašidlo reštitúcie reálneho socializmu. Kolesá dejín tento systém u nás rozdrvili. Definitívne. Ak tvrdí niekto iné, myslím si, že zavádza.

Aby naša diskusia o tom, čo sa v uplynulých týždňoch stalo, a už sa nemôže napraviť, bola produktívna, mali by sme z nej vyvodiť uzáver, a to najmä pre tvorbu ústav. Mali by sme predovšetkým odmietnuť kolektívnu hlavu štátu ako ústavnú inštitúciu, pretože je v nej obsiahnuté reálne nebezpečenstvo, že sa zvráti do podoby akéhosi miniparlamentu, ktorý odsúva poslancov v pléne do polohy štatistov. Mali by sme do ústavy zakotviť, a to aj v zhode s tým, čo navrhuje KDH i SNS, individuálnu hlavu štátu, ktorá by bola nezávislá, nestranná a najlepšie volená priamo vo všeobecných voľbách.

Rád by som sa v tejto súvislosti zmienil o probléme budovania nášho spoločného štátu s Českou republikou. Zaiste sa o tom na pôde tohto parlamentu bude zoširoka diskutovať. Teraz sa obmedzím iba na stručné stanovisko. Máme viac ako 70-ročné skúsenosti z budovania vzájomných vzťahov. Medzi nimi sú nesporne i významné pozitíva. Patrí historikom, aby ich podiel reálne zhodnotili. Súhlasím však s tými, ktorí tvrdia, že pri úvahách o spoločnom štáte by pre nás mal byť prioritný európsky program. Logike veci, ktorú môžeme vyčítat z európskych dejín, viac zodpovedá, keď do integrovanej Európy vstúpime ako dve samostatné štátne entity. Myslím si tiež, že by to bolo prospešné aj pre český aj pre slovenský národ. Ak máme budovať spoločný štát, a ten podlá môjho názoru je potrebné a žiadúce, nech potom naše vzájomné zväzky s Českou republikou vychádzajú z modelu jednotného trhu Európy, inými slovami, spojme toľko právomocí, koľko ich odovzdáme Európe. Projekty jednotného európskeho trhu v rámci

európskych spoločenstiev sú už známe. Funkčnosť takého spojenia s Českou republikou nemôže spochybňovať ten, kto dôveruje funkčnosti zjednotenej Európy. Nejde o model nijako výnimočný v Európe, nejde o myšlienky, ktoré sa objavujú iba v našom štáte. Stojí za to venovať aj tejto otázke viac priestoru aj v tomto parlamente.

Ďakujem za pozornosť. Predseda SNR F. Mikloško;

S faktickou poznámkou sa hlási minister Holčík, potom poslanec Kmeťo, potom poslanec Brocka.

Minister priemyslu SR J. Holčík:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážená vláda,

dovoľte, aby som zareagoval na dve poznámky, ktoré tu hovorili dvaja predrečníci - pani poslankyňa Oravcová a pán poslanec Prokeš.

Zúčastnil som sa ako člen vládnej delegácie v krajinách Aseánu. Bol som prakticky pri všetkých rokovaniach, ale neviem o tom, že by sa rokovalo o dovoze vlny z týchto krajín. Nakoniec, kto troška pozná geografiu, vie, že v krajinách džunglí sa ovce nepestujú.

K poznámke pána doktora Prokeša k bankrotom a likvidácii podnikov - zákonite k nim musí dôjsť. Hneď vysvetlím prečo. Priemysel Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol vybudovaný pre viac ako 50 miliónov obyvateľov, čiže proexportne, najmä pre vývoz do bývalých krajín Rady vzájom-

nej hospodárskej pomoci, najmä do Sovietskeho zväzu. Dnes pri otvorenom trhu do Európy a do sveta sme si scharakterizovali náš priemysel asi takto: Trhy sú pre nás veľmi výrazne obmedzené a rozpadol sa najmä trh v Sovietskom zväze z rôznych dôvodov. Ďalej máme obmedzený zdroj dostatku elektrickej energie, v ktorom práve Slovenská republika má deficit 20 %. Dovoz surovín výrazne vzrástol vzhľadom na vyrovnanie sa cien so svetovými cenami, napríklad aj dovoz ropy zo Sovietskeho zväzu a iných komodít. Životné prostredie máme zdevastované práve týmto priemyslom, a práve ochrana životného prostredia bude vyžadovať neustále vyššie a vyššie zdroje. Zaostalosť nášho priemyslu možno charakterizovať tak, že základné výrobné fondy sú opotrebované viac ako na 65 %, čiže z tohoto pohľadu nie je možné udržovať kvalitu výroby konkurencieschopných firiem a spoločností krajín na trhoch, o ktoré sa uchádzame aj my.

Preto úlohou vlády je pripraviť zásadnú reštrukturalizáciu výrobného potenciálu, teda priemyslu, z ktorého dnes máme viac ako 70 % tvorby národného dôchodu. Chcem poznamenať, že v priemysle je zamestnaných viac ako 50 % ľudí, pritom vo vyspelých priemyselných krajinách to predstavuje okolo 20 až 25 % ľudí. Čiže musíme pristúpiť k zásadnej reštrukturalizácii nášho výrobného potenciálu. Preto tento program, ktorý budeme uskutočňovať, bude práve presunom z priemyslu do iných činností, napríklad do služieb a do turizrnu, z ktorého sa dajú podstatne ľahšie zarobiť doláre ako z priemyslu, kde ich vydolujeme horko-ťažko za 28 až 30 korún.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Pán poslanec Brocka.

Poslanec J. Brocka:

Vážené Predsedníctvo, členovia vlády, vážený parlament,

chcel by som reagovať len faktickou poznámkou na poslanca Moravčíka, svojho predrečníka. Ešte predtým pripomeniem jeden dobrý zvyk, ktorý sme tu kedysi mali, keď sme začínali v tomto parlamente. Neodvážim sa vystupovať v mene celého národa. Bol som zvolený za Kresťansko-demokratické hnutie v Západoslovenskom kraji. Vypichnem len dva momenty, ktoré tu spomenul poslanec Moravčík, ktoré pred nim spomenuli iní opoziční poslanci, a predpokladám, že sa tu ešte viackrát tieto momenty vyskytnú.

Opozícia protestuje a protestovala proti zmenám v koaličnej vláde. Opozícia prichádza s návrhmi rekonštrukcie Predsedníctva Slovenskej národnej rady. A teraz vám poviem jednu svoju skúsenosť, ktorú ako predseda poslaneckého klubu som zažil spolu s ostatnými predsedami poslaneckých klubov tohto parlamentu na stretnutí s poslancami brémskeho parlamentu. V prvej otázke, ktorú nám položili, sa nás spýtali, ako je možné, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvolalo premiéra slovenskej vlády. Podpredseda Zemko sa im to snažil vysvetliť, ale z ich reakcie som videl, že sa im to moc nepozdávalo alebo im to nestačilo, tak som sa spýtal, aby nám povedali, kto u nich odvoláva premiéra alebo člena vlády. Vysvetlili nám, že člena vlády alebo premiéra odvoláva hnutie, ak tento člen vlády stratil dôveru hnutia, prípadne koalícia. Je neprípustné, alebo je nanajvýš nezvyčajné, aby s návrhmi vyslovovania nedôvery v koaličnej vláde prichádzala opozícia. /Potlesk. / To bola prvá otázka.

V druhej otázke som sa spýtal, aké je zloženie ich parlamentu. Poslanci - boli tam zástupcovia všetkých parlament-

ných strán tohto parlamentu - hovorili: Predsedníctvo je zložené výlučne z členov dvoch najsilnejších parlamentných strán. Boli tam zástupcovia aj FDP a Strany zelených, ktorí už 20 rokov nemajú ani jedného člena v predsedníctve. Vysvetlil som, alebo som to komentoval, že keby boli v Slovenskej národnej rade, mali by minimálne jedného zástupcu v Predsedníctve Slovenskej národnej rady a konštatoval som, že stupeň demokracie je v Slovenskej národnej rade asi vyšší ako v ich parlamente.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Poslanec Hrnko, poslanec Moravčík, poslanec Brestenský.

Poslanec A. Hrnko:

Dovolil by som si pánovi poslancovi povedať, že to neboli len poslanci z Brem, ale že tu boli aj poslanci napríklad Valónskeho regiónu, ktorých som sa tiež pýtal na tento problém. Pre nich bolo zas nemysliteľné, aby napríklad kráľ ako kolektívna hlava štátu odvolal premiéra resp. niektorého člena vlády bez toho, že by k tomu parlament nedal placet. To je jedna vec. Druhá vec je, že u nich by v parlamente bolo nemysliteľné, aby ich predsedníctvo nezodpovedalo svojím politickým zložením politickému zloženiu parlamentu. Tiež som sa ich na to pýtal a takto mi odpovedali. Tak neviem, aká kde je tá demokracia. Možno, že v Bremách je iná, ale Bremy sú len slobodným mestom, kdežto Valónsky región má už charakter samostatného štátneho celku.

Predseda SNR F. Mikloško:

Poradie prihlásených bolo: poslanec Moravčík, poslanec Brestenský, poslanec Krajčovič, poslanec Zselenák. Miro Kusý, pán poslanec Kusý sa podlá § 19 môže vopchať kdekoľvek. /Smiech v sále a potlesk. /

Pán poslanec Moravčík. Poslanec V. Moravčík:

Nechcem polemizovať s tým, čo bolo uvedené vo faktickej poznámke. Moje vystúpenie sa týkalo niečoho iného - postupu tohto predsedníctva v tomto ústavnom rámci.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Prepáčte pán poslanec Géci, ospravedlňujem sa. Vystúpi pán poslanec Kusý.

Poslanec M. Géci;

Vážení prítomní,

mám pripomienku k svojmu veľaváženému priateľovi poslancovi Hrnkovi. Keď sleduje vývoj a beh demokratických parlamentov na západe, ktoré sú skutočne demokratické, pripomínam mu, či odvolanie predsedu vlády vo Francii, ktoré prebehlo, bolo inakšie ako u nás.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško; Pán poslanec Kusý.

Poslanec M. Kusý:

Nebudem polemizovať v celom rozsahu s pánom poslancom Moravčíkom, chcem sa vyjadriť k jednej otázke. Protestoval proti označeniu udalosti, ktoré sa tu odohrávali v poslednej dobe, ako pokus o lavicový puč. Chcel by som mu pripomenúť niekoľko momentov, ktoré tomu nasvedčujú. Keď váš predseda, vtedajší premiér, prehlásil, že sa nezodpovedá ani svojmu hnutiu, ani Slovenskej národnej rade, ale celkom abstraktne sa chce zodpovedať iba ľudu alebo národu, čo to bolo? Nebol to pokus o lavicový puč negujúci zákonné orgány? /Šum v sále. / Presne takýmto vodcovským princípom začínali všetky lavicové puče v nedávnej minulosti. /Potlesk. / Spomeňte si, prosím, spomeňte si na Hitlera, spomeňte si na Gottvalda, keď tento prezident, keď tento premiér vyzýval ľud, vyzýval národ k občianskej neposlušnosti, k ignorovaniu alebo k zvrhnutiu svojej zákonnej reprezentácie, čo to bolo? Nebol to pokus o lavicový puč? Môžete sa smiať koľko chcete - komunisti spolu so Slovenskou národnou stranou. Je to presne tak. /Potlesk. / Keď ZDS vyzývalo k nepárlamentnému spôsobu boja alebo k neparlamentým spôsobom boja proti zákonným orgánom, čo to bolo? Nebol to náznak pokusu o lavicový puč? Toto je len moja otázka pánovi poslancovi Moravčíkovi.

Predseda SNR F. Mikloško:

Slovo má pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Vážené predsedníctvo, vážený parlament,

vždy som si vážil pán profesora Kusého, a dokonca som si vážil aj intelektuálov z VPN, ale už by konečne mohli vy-

myslieť niečo nové. /Potlesk. / Však to je neúnosné, prosím vás, že sme vyzývali na mimoparlamentné boje. Práve my sme dali vyhlásenie do novín - poslanecký klub, že nepodporujeme, že nevyzývame. Tak potom neviem, kde sme.

A ešte jeden moment, keď už mám slovo. Súhlasím s pánom poslancom Strýkom. Tu revolúcia ešte buď nezačala, alebo ešte má ďaleko do konca, ináč by sa pri rekonštrukcii vlády nebol použil článok ústavy z totálne totálneho režimu. Ďalšia vec: myslím si, že normalizácia v masmédiách už začala. Včera alebo predvčerom bol na hodinu prepustený z televízie pán Šteliar. Z toho dôvodu si dovolím dať otázku: Bol eštebákom? Bol predstaviteľom totalitného režimu? Čím vlastne bol? A preto sa mi zdá byt jednoznačne potrebné zverejniť mená všetkých eštebákov, agentov, spolupracovníkov, aby sme vedeli, keď budú vyhadzovať ďalších ľudí z roboty, či ich vyhodili preto, že boli eštebákmi, alebo preto, že boli niekomu nepohodlní. To je, podlá mňa, veľmi dôležité. Žiadam toto zverejnenie aj napriek tomu, že sme dostali informáciu, že terajšia vláda, terajšie ministerstvo vnútra zamestnáva alebo využíva eštebákov vraj kvôli bezpečnosti štátu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Poslanec Kmeťo. Poslanec J. Kmeťo:

Ak dovolíte, k tomu, čo povedal pán Ľupták o stanovisku ich klubu: Ako teraz spomenul, že vydali vyhlásenie, že nevyzývajú k štrajku na podporu Vladimíra Mečiara. Ale dodali tam aj vetu, že nie je pravda, že by tento štrajk bol porušením generálnej dohody odborov a vlády, čiže svojím spôso-

bom povedali, že nevyzývame do štrajku, ale boli by sme radi, keby sa štrajkovalo, aby to bolo jasne povedané.

Ešte by som chcel nadviazať na vystúpenie pána poslanca Moravčíka. Ako mám rozumieť jeho poznámke, že bol vopred známy výsledok a dodatočne sa hľadali dôvody? Doteraz mi to nie je jasné. Myslí si, že premiér Mečiar bol odvolaný na Vianoce a na Veľkú noc sa zasadlo k vyšetrovaniu, alebo neviem, ako to myslel. A čo sa týka tej jeho špeciality, čo povedal, už aj v Národnej obrode sa o tom písalo asi pred dvoma-troma týždňami. Zrejme vychádza z toho, že nebol jasne definovaný postup Predsedníctva Slovenskej národnej rady, akým spôsobom má vyšetrovať premiéra. Myslím si, že v iných predpisoch nie je definované, či máme hlasovať lávou alebo pravou rukou. Potom by sme nemohli ani hlasovať, keby všetko bolo dané takto polopatisticky. Myslím si, že z jeho stanoviska vyplýva, že pokiaľ by niekto v mene vlády predal niekomu - čo ja viem - 1O okresov zo Slovenskej republiky, že by sme mohli akurát takto konštatovať a prerokovávať zákon o plemenitbe hospodárskych zvierat. To je všetko, čo by sme mohli urobiť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlásil sa poslanec Zselenák, potom poslanec Krajčovič. Poslanec J. Zselenák:

Dámy a páni,

len pre objektívnosť jednotlivých výrokov - neviem, kde sa niektorí páni poslanci dopracovali k tomu, že opozícia vymyslela pomerné zastúpenie v Predsedníctve Slovenskej národnej rady iba v predchádzajúcom blízkom období. Veď predsa už pri ustanovení tohto parlametu i naša Strana demokratickej lavice odvíjala princípy parlamentnej demokracie práve

od pomerného zastúpenia v predsedníctve. To je jedna vec. A druhá vec - bolo by už nanajvýš potrebné, aby si aj strany terajšej koalície, a aj tej predchádzajúcej, uvedomoli, že v predchádzajúcom období si vyrobili viac problémov, ako celá parlamentná a mimoparlamentá opozícia dokopy.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Chcel by som zareagovať najprv na pána Ľuptáka, ktorý hovoril v tom zmysle, aby VPN už konečne vymyslela niečo iné. Veľmi radi by sme začali robiť na akonomickej reforme tak, ako treba, a začali robiť to, čo tu máme robiť, ale neviem, kto to tu stále otvára. Myslím, že to bol váš poslanec, ktorý tento problém zase otvoril. A ešte by som chcel povedať ďalšiu vec. Čo sa týka odvolávania funkcionárov, ktoré tu spomínal, okrem eštebáckych a príslušnosti k strane pán Ľupták zabudol ešte na jedno kritérium, a to je odbornosť. A čo sa týka pána poslanca Hrnku, tiež zabudol na niečo, čo sa týkalo valónskeho parlamentu. Zabudol vysvetliť iné špecifiká, ktoré valónsky parlament má, že to nie je celkom tak, ako v tomto parlamente. Ako obyčajne, v podstate si vybral len to, čo sa mu vždy hodí.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

udivuje ma, že zástupca toho politického hnutia, ktorého predstaviteľ bol zodpovedný za ekonomiku, chce robiť ekonomiku až teraz. To je prvá vec.

Dovolím si podotknúť a chcem reagovať na vystúpenie pána ministra, že je síce pravdou, že je snaha v rezortoch nejakým spôsobom pohnúť veci dopredu, ale v žiadnom prípade koalícia a vláda nerobí dostatočné kroky v tom, aby sa vytvorili podmienky pre tvorbu domáceho kapitálu, a nielen štátneho, prípadne pre jeho akumuláciu. Aj návrh zákona o fonde národného majetku, ktorý budeme dnes prerokovávať, nevytvára na to dostatočný priestor, pretože nikto nemá doma dosť peňazí, aby si mohol dovoliť v plnom rozsahu odkúpiť jednotlivé hospodárske zariadenia, to znamená výrobné prostriedky. Najprv musí na to zarobiť. A v tom sa zatiaľ nič nedeje.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa ešte pán poslanec Hrnko, ale bol by som rád, keby sme pokračovali v rozprave.

Poslanec A. Hrnko;

Chcel by som sa opýtať pána poslanca Krajčoviča, či som ho správne pochopil. Podlá jeho vystúpenia mám dojem, že hovoril, že koalícia chce pristúpiť k ekonomickej reforme, ale opozícia jej tomu bráni. Zdá sa mi, že som to už počul aj niekde inde.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Zase ste si to vysvetlili po svojom, ako to robíte, ako je to vaším zvykom.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pani poslankyňa Badálová.

Poslankyňa B. Badálová:

Vážená Slovenská národná rada,

súčasné obdobie je veľmi dynamické, vyznačuje sa zvýšenou politickou aktivitou prenášajúcou sa do nášho zákonodarného zboru. Všetky rokovania sú plné vzruchu, čo vidíme aj teraz, a sme svedkami aktivít poslancov. Som členkou Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a preto dovoľte, aby som sa zmienila o prípade, ktorý v jednom prípade rozvíril verejnosť, a to vďaka publicite v tlači, no druhému prípadu, okrem zmienky v dvoch denníkoch, sa až takejto publicity nedostalo. O čo ide?

V súvislosti s hlasovaním o uznesení Predsedníctva Slovenskej národnej rady 20. marca napadol pán poslanec Hofbauer v Národnej obrode skutočnosť, že za stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady hlasovali dvaja poslanci, ktorí neboli počas hlasovania prítomní. Pána poslanca zrejme v tomto prípade mrzelo, čo dal najavo aj verejne, práve to, že hlasovali za a neboli prítomní. Myslel si, ako sa uvádza

v článku, že sa stal zázrak alebo niečo podstatne horšie. Mal obavu nie z toho, čo zistí vyšetrovacia komisia, ale z toho, že sa od nej očakáva iba jediný verdikt. O hlasovaní v Slovenskej národnej rade k budúcim záverom Predsedníctva Slovenskej národnej rady obavy nemá, najmä ak budú hlasovať opäť neprítomní poslanci, a to poslanci Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu. Pán Košťa vyvodil pre seba jednoznačný záver - vzdal sa mandátu poslanca Slovenskej národnej rady.

Na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady bol zverejnený ďalší prípad hlasovania práve k uzneseniu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Neboli to však poslanci VPN, ako sa obával pán poslanec Hofbauer, boli to poslanci Slovenskej národnej strany a títo hlasovali proti uzneseniu. Preto sa prípadu nedostalo popularity ako v prvom prípade. Prečo o tom teraz hovorím? Lebo na 13. plenárnom zasadaní poslanci dali návrh, aby sa tento prípad prerokoval na Mandátovom a imunitnom výbore Slovenskej národnej rady. Chceli sme to vo výbore zrealizovať už 30. apríla, teda deň po pléne, lenže došlo k zvláštnej situácii. Zo strany poslancov a členov výboru za Slovenskú národnú stranu bola daná požiadavka, aby sa tento prípad vo výbore neprerokovával, aby pán poslanec Krajčovič návrh zobral späť a aby sa riešil na pôde samotnej strany. Odôvodňovali to tým, že mandátový a imunitný výbor nemá oprávnenie prípad riešiť, keď mu to neumožňuje rokovací poriadok, a nemáme šancu na jeho vyriešenie.

Viem, vážené poslankyne, vážení poslanci, že volebný zákon neumožňuje odvolanie poslanca ani v iných závažných prípadoch. Viem, že § 40 rokovacieho poriadku nepočíta s takýmito prípadmi, ale pýtam sa, prečo potom samotní poslanci zavádzajú plénum Slovenskej národnej rady, aby prípad bol prerokovaný na mandátovom a imunitnom výbore, keď na druhý deň žiadajú o tom nerokovať. Aj prípad prvého hlasovania mal byt predmetom rokovania mandátového a imunitného výboru, ale

po vzdaní sa mandátu k jeho prerokovaniu nedošlo. Kto vie, ako by sa bolo postupovalo v tomto prípade? Nesúhlasím s tvrdením niektorých členov mandátového a imunitného výboru, že mohli by sme vyberať z každého plenárneho zasadania videozáznamy a výstupy z počítačov a zistili by sme, že aj iní poslanci hlasujú obdobne. Aj keď, pri iných hlasovaniach by to nebolo až tak nápadné alebo napádané.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v minirozhovore v týždenníku Zmena číslo 85 pán poslanec Prokeš mal zmiešané pocity z 13. schôdze Slovenskej národnej rady. Považoval za znevažovanie parlamentu ako celku, ale i hazardovanie s dôverou voličov k tomuto orgánu, ak predsedajúci porušuje pri riadení schôdze zákon. Po skonkretizovaní, v ktorých prípadoch mal byť porušený zákon, pán redaktor Háber uzavrel minirozhovor s pánom poslancom Prokešom malou úvahou na túto tému - citujem: "Pán Košťa, ktorý hlasoval za troch, odstúpil, tí, čo vedome porušili zákon, však ostávajú?" Pýtam sa: A čo poslanci za Slovenskú národnú stranu, ktorí hlasovali za dvoch?

Vážené plénum, dobre si uvážme, čo budeme v budúcnosti dávať na rokovania mandátového a imunitného výboru, aby sme nedopadli ako teraz.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa poslanec Krajčovič.

Poslanec M. Krajčovič:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

keďže tu bolo v tejto súvislosti spomenuté moje meno, potrebujem sa k tomu tiež vyjadriť. Osobne plne rešpektujem ako člen mandátového a imunitného výboru jeho uznesenie, a ak zákon hovorí to, čo hovorí, treba ho rešpektovať. Podľa mňa je tu však ešte jeden aspekt, a to je aspekt morálny a etický. V tom istom hlasovaní, keď bývalý poslanec Košťa porušil tento princíp, nebol sám. Navrhujem, aby sme v pléne tento problém uzavreli, a viac sa nezaoberali a nerekriminovali tento jav. Žiadam však poslancov Januša a Kvietika, bezprostredných susedov vtedy neprítomných, ale napodiv hlasujúcich poslancov, aby zaujali chlapské a jasné stanovisko pred slovenským národom. Nechcem, aby poslanci, ktorí tento princíp porušili, odstúpili z mandátu, zdá sa mi však čestné povedať pravdu slovenskému národu. S pánom Košťom sa tento chybný krok bude vliecť ešte dosť dlho. Myslím si teda, že takýto postup bude čestný a seriózny, celá vec sa uzavrie a viac sa nebude otvárať.

Ďakujem za slovo. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Poslanec Kvietik. Poslanec Š. Kvietik:

Chcel by som sa veľmi pokojne vyjadriť a povedať toľko, že v tomto priestore padlo moje meno v súvislosti s amorálnym činom. Mňa pán Krajčovič nemusí vyzývať ani k morálke, ani k charakternosti, ani k etike. Ovšem, keď už spomenul

moje meno, musí byt v tomto prípade podložené dôkazmi, že som takýto defekt a amorálný čin spravil. Ak nedokáže, bude musieť odstúpiť zo svojho poslaneckého postu.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško;

Poslanec Januš. Poslanec M. Januš:

Keďže padlo aj moje meno, chcel by som sa k tomu vyjadrit. Nie som si vedomý, že by som hlasoval za svojho suseda. Pokiaľ sa týka nejakej dokumentácie, je zarážajúce, že pán Hofbauer vystúpil bezprostredne po hlasovaní, a pokiaľ sa nás týka, s týmto problémom sa vyšlo za 14 alebo 20 dní a v podstate nám neboli predložené nejaké dôkazy. Pokiaľ boli, nemôžu byt vierohodné, môžu byt kľudne zmanipulované televíziou, nakoľko neboli vôbec zaistené. Neviem, o aké materiály ide, doteraz som nič nevidel, ani sa nemôžem a nechcem prihlásiť k tomu, čo som nikdy nespravil.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Poslanec Košický. Poslanec M. Dziak-Košický:

Vážená Slovenská národná rada,

som mierne prekvapený reakciou pána Kvietika. Pán Krajčovič neobviňuje nikoho. Pán Krajčovič nepovedal, že ktosi hlasoval za kohosi, pán Krajčovič nikoho neobvinil z podvo-

du. /Šum v sále. / Pán Krajčovič povedal, aby sa vyjadrili bezprostrední susedia neprítomných poslancov.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec Kvietik a Januš. Poslanec Š. Kvietik;

Veľmi sa čudujem nie pánovi režisérovi, ale pánovi Košickému, ktorý režíruje, že nepočul alebo nededukoval logickú úvahu pána Krajčoviča, alebo si snáď myslí, že sme tu slabomyseľní, alebo prípadne slovenský národ? Veď predsa ak menujem suseda, nemusím povedať priamo, že to bolo určené na adresu tohto človeka. Som proste obrovsky prekvapený. Niekoľkokrát síce pán poslanec Košický predstúpil a povedal, že nerozumiem.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Januš, potom poslankyňa Mistríková.

Pán poslanec Fogaš sa rozčuľuje, ale, pán poslanec, vy ste prvý, ktorý ste zástancom rokovacieho poriadku, a vždy nás upozorňujete.

Poslanec Ľ. Fogaš;

Môžem? Predseda SNR F. Mikloško;

Prosím.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP