Neprošlo opravou po digitalizaci !

oznámenie. Prokuratúra začala na tomto prípade pracovať: a hoci všetci rozprávali, že poslanci majú právne prostriedky na to, aby zvrátili situáciu, aby ten paragraf zrušili, už bolo neskoro, pretože tohoto mladého človeka sa to už týkalo.

A čo sa týka vecí, ktoré ste tu, pán poslanec, hovorili, myslím si, že nikto neberie zásluhy, ktoré sa tu v štyridsiatych rokoch odohrali, všetko čo sa tu stalo, a tie obrovské obete, ktoré predchádzali tomu, že vojna dopadla tak, ako dopadla. Ale naozaj si myslím, že nepoznám krajší symbol, ako ružový tank, ktorý okrem toho, že je symbolom prvého tanku, ktorý oslobodil Prahu, zároveň svojou farbou symbolizuje to, že už nikdy nebude strieľať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Nasledujú pán Zoričák, pán Kliman, pán Hrnko, pán Markotán.

Poslanec A. Zoričák; Vážené plénum,

dovoľte mi, aby som sa tiež vyjadril ako poslanec k tomu faktu, čo sa stalo. Nedotýkam sa toho študenta, dotýkam sa následného konania poslancov. Môj názor a presvedčenie je, že to nemali robiť.

Ďakujem pekne. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Slovo má pán Kliman. Poslanec L. Kliman:

Pánovi poslancovi, ktorý vystúpil hneď po mne, samozrejme, odpoviem, ale najprv si vyžiadam stenografický zápis jeho otázok, ktorých bolo viac, a urobím tak v rozprave na budúcom pléne.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Vystúpi pán Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Ľutujem pána poslanca Ondruša, je skutočne obetou predchádzajúcej výchovy /potlesk/ a iba by som mu pripomenul, že v slovenčine sa vyká v množnom čísle.

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlásili sa pán Markotán, pán Sabo. Poslanec P. Markotán:

Vážený pán poslanec,

samozrejme, máte stopercentnú pravdu. Neviem iba to, ako potom história zhodnotí činy tohto systému, ktorý ste práve ospevovali. Som zvedavý, čo by ste povedali pánovi Fischerovi z Lučenca, ktorý bojoval v česko-slovenskej armáde v Anglicku, a čo by ste povedali pani Fischerovej, ktorá bola v Buchenwalde a v Ausschwitzi, a náš "spravodlivý" štát ich vyhlásil za kolaborantov. A na margo mám otázku na vás,

pán poslanec, keby ste mi povedali, ktorá zákonná norma určí, akej farby má byť tank.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán Sabo. Poslanec P. Sabo:

Vážená Slovenská národná rada, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

z minulých rokov som si zapamätal jeden termín, ktorý používalo zahraničné vysielanie a ten termín znel "bezbožná KSČ". Neviem, ako ste si ho interpretovali vy, ale ja osobne ako nejaké monštrum, ktoré sa nezastaví pred ničím a ktoré si necti žiadne hodnoty. Myslím, že tu je veľmi silná analógia, pretože nejde o to, že tu bol nastolený jeden neľudský systém, ale ide snáď o to, že ľudia, ktorí v tej vojne zomreli a ktorí boli strašne mladí, neverím, že bojovali za to, aby tu bola diktatúra. Myslím, že ide o uctenie si pamiatky týchto ľudí a preto podporujem to, čo vo svojej interpelácii povedal pán poslanec Kliman.

Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte v tejto súvislosti dať ešte ďalší návrh. Viem, že je tu medzi poslancami syndróm rozbitých dverí z minulého zasadania, ktorý zrejme núti k tomu, aby tu boli prijaté určité bezpečnostné opatrenia. Ale apeloval by som na to, aby bola prijatá určitá miera, aby nebol narušený chod mesta, aby nebola vylúčená doprava z Októbrového námestia, aby sa

zasadania Slovenskej národnej rady nespájali s tým, že je tu osobitná, mimoriadna situácia. Myslím si, že to tento parlament nectí. Dovoľujem si dať návrh, aby boli posunuté zábrany tak, aby mohla byť obnovená doprava električiek cez Októbrové námestie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

K tejto pripomienke sa hlási minister vnútra.

Minister vnútra SR L. Pittner;

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

pán premiér, vláda,

dámy a páni,

presne tento problém znepokojuje nielen mňa ako ministra vnútra, ale aj príslušníkov policajného zboru. Dnes ráno sme mali operatívnu poradu, a na základe vyhodnotenia situácie sme uvažovali zátarasy vôbec odstrániť, pretože všeobecná analýza verejnej mienky je taká, že by sme to s veľkou pravdepodobnosťou mohli urobiť bez rizika. Lenže, žiaľbohu, došlo anonymné oznámenie o tom, že sa istý občan chce upáliť o 14. 00 hodine, ak nebude urobené to a to. Z toho dôvodu čakáme ešte pol hodiny.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Vystúpi poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek:

Vážená Slovenská národná rada,

len veľmi krátko by som sa chcel poďakovať pánovi poslancovi Klimanovi za informáciu, ktorú mi poskytol. Myslel som si, že ako člen tohto parlamentu, aj nejakého súspoločenstva, ktoré zastupuje, chce, aby sa o slovenských otázkach rozhodovalo na Slovensku. V jeho texte som sa dozvedel, že možno niekedy v budúcnosti sa ešte bude treba obracať na nejakú zahraničnú pomoc. Pamätám sa na jeden taký list, podpísali ho nejakí ľudia, nejakých 99 robotníkov. Možno, že ak vznikne nejaký ďalší list, bude tam aj jeho podpis.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Vystúpi poslanec Krajčovič, potom poslanec Filipp. Poslanec M. Krajčovič;

Vážená Slovenská národná rada,

mal by som návrh, aby sme sa dnes už nezdržovali otázkou ružového tanku, pretože je to veľmi polemická záležitosť. Navrhujem, aby sme si teraz minútou ticha uctili pamiatku všetkých padlých za oslobodenie našej vlasti.

Predseda SNR F. Mikloško;

Je to druhý návrh, už spejeme k záveru. Hlásil sa pán poslanec Filipp.

Poslanec J. Filipp:

Ďakujem. Beriem späť. Predseda SBR F. Mikloško;

O slovo sa hlásil predseda vlády pán Čarnogurský. Predseda vlády SR J. Čarnogurský:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

po tomto poslednom návrhu možno by som sa mohol aj vzdať svojho diskusného príspevku, ale predsa dovoľte, aby som sa vyjadril k otázke premaľovania tanku v Prahe. Čítal som pred pár rokmi niektoré pamäti bývalých politikov Československa, medziiným napríklad Prokopa Drtinu "Československo - môj osud". Z týchto pamätí veľmi živo vyplýva, ako v roku 1938 Československo malo veľmi veľký záujem o to, aby mu Sovietsky zväz prišiel na pomoc, aby mu prišiel na pomoc s tankami, nie namaľovanými na ružovo, ale s takými, s ktorými sa strieľa, s ktorými sa strieľa proti mocnosti, ktorá vtedy Československo ohrozovala.

Vieme, ako sa to vtedy v dejinách odohralo. Nakoniec tie tanky predsa len prišli, a keď v roku 1945 alebo po vojne tento tank v Prahe bol daný na pomník ako symbol vďaky za pomoc, ktorú Sovietsky zväz vo vojne poskytol spojeneckým národom, aj Čechom a Slovákom vo vojne proti nacistickému Nemecku, bolo to výrazom citov, ktoré vtedy občania a obyvatelia Československa aj voči Sovietskemu zväzu prechovávali. Voči týmto citom osobne prechovávam úctu a nazdávam sa, že všetci by sme mali prechovávať úctu. Z tohoto hľadiska premaľovanie tanku v Prahe je prejavom neúcty voči citom tých našich predkov, ktorí vtedy žili, ktorí trpeli aj tým, ktorí

stratili život, a je prejavom neúcty aj voči historickej situácii Československa v roku 1938, keď Československo si veľmi želalo, aby tie tanky zo Sovietskeho zväzu do Československa prišli.

Z toho hľadiska si čin pôvodného študenta, a tým viac poslancov Federálneho zhromaždenia zasluhuje odsúdenie. /Potlesk. / Viete, v súčasnosti sa vedú rôzne diskusie o vzťahoch Čechov a Slovákov. V tejto súvislosti snáď by som povedal iba toľko, že som rád, že na Slovensku k žiadnemu takémuto aktu, to znamená premaľovaniu tanku, pripadne k iným prejavom neúcty voči postoju Sovietskeho zväzu za vojny a tesne po vojne nedošlo. Chcem povedať, že vláda sa bude snažiť, bude vytvárať právne aj mocenské podmienky, myslím poriadkovo-policajné k tomu, aby k takýmto prejavom ani v budúcnosti nedošlo. Nazdávam sa, že to je snáď aj dostatočným príspevkom Slovenska do diskusie o tom, ako by sme mali reagovať na záležitosť premaľovania tanku Prahe.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ak dovolíte, ešte by som sa k tejto téme krátko vyjadril aj ja.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

podlá mojej mienky v tomto akte došlo k nepochopeniu a premiešaniu dvoch akýchsi postojov. Obete druhej svetovej vojny sú obete, pred ktorými sa všetci skláňame. Sú to obete nie desaťtisícov, ale miliónov ľudí a ktokoľvek by chcel nejakým spôsobom tieto obete spochybniť, prejavil by len svedectvo akejsi malosti. O tomto nemôže byt pochybností,

v tejto veci musí byt v tejto sále naprosto jednota. Keď som čítal mená ľudí, ktorí to pomaľovali, zazneli mi tam mená z tzv. undergroundu, teda českého aj slovenského, ktorý v celom svojom programe minulých rokov mal akýsi odpor, akýsi zmysel pre happeningy, a podľa mojej mienky sa teraz rozhodol pre happening, ktorý osobne nepovažujem ani za duchaplný, ani nie namieste. V tomto zmysle osobne tiež s týmto činom nesúhlasím, pretože sa tu premiešali dve veci. Ale chcel by som práve upozorniť, že tu došlo aj k istému nedorozumeniu.

Slovenská národná rada sa považuje naozaj za vrcholný orgán Slovenskej republiky a Federálne zhromaždenie predstavuje zase iné grémium. Nikdy sa netajíme tým, že medzi nami je istá rivalita, že v mnohých otázkach ideme každý svojou líniou. Návrh na odhlasovanie protestu voči tomuto vidím v tejto chvíli trochu neprechodný z dvoch dôvodov. Jednak, že to vyvolalo istú kontraverznú diskusiu, čo by nebolo celkom dôstojné pamiatke, o ktorej tu hovoril pán poslanec Kliman, a jednak preto, že si myslím, že si stále krok za krokom budujeme svoju politickú líniu, tú, ktorú tu spomenul aj pán predseda vlády Čarnogurský, že je rád, že na Slovensku k ničomu takémuto nedošlo. Viďme v tomto náš postoj, ktorý reprezentujeme pred celým Slovenskom, že vyjadrujeme potešenie nad tým, že tu k tomu nedošlo, a to je naša línia úcty k minulosti, úcty k tým, ktorí sa obetovali za vojny. V danej chvíli by som zostal v tejto polohe istej diskrétnosti, neťahal by som to do akejsi verejnej demonštratívnej polohy, teda akoby odporu voči federálu.

Ak ste ochotný, pán poslanec Kliman, prijať toto kompromisné stanovisko, budem rád, ak nie, budeme musieť o tom hlasovať. /Potlesk. /

Mali by sme sa k tomu vyjadriť, nejak sa musíme z tejto situácie dostať. Bol by som rád, keby sme sa z nej dostali zjednotení, nie rozvadení.

Poslanec L. Kliman:

Chcem poďakovať za - priznám sa neočakávané a skutočne na úrovni - podporenie môjho vystúpenia zo strany pána predsedu vlády i pána predsedu Slovenskej národnej rady. Súčasne však prosím o prepáčenie, že budem na svojom návrhu trvať i preto, aby sme sa určitým spôsobom k tejto udalosti identifikovali.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím, prezentujme sa a keby ste mohli presne definovať návrh, o ktorom budeme hlasovať.

Poslanec L. Kliman:

Prečítam len tú záverečnú stať: v zmysle zákona č. 45/1989 Zb. - § 12 ods. a/ navrhujem, aby 14. zasadnutie Slovenskej národnej rady hlasovaním odsúdilo premaľovanie sovietskeho tanku v Prahe na Smíchove skupinou poslancov Federálneho zhromaždenia a odsúdilo tak aj všetky ďalšie prejavy neúcty k pietnym symbolom v tejto republike.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec, pýtam sa, keby sme prijali návrh pána poslanca Krajčoviča na uctenie si pamiatky všetkých padlých, je to pre vás prijateľné riešenie na to, aby sme takto vyjadrili stanovisko?

Poslanec L. Kliman;

Prosil by som, aby sa o mojom návrhu hlasovalo. Predseda SNR F. Mikloško;

Ešte má faktickú poznámku pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek:

Vážená Slovenská národná rada,

ide o výsostne politické rozhodnutie. Po včerajšom precedente prosím, aby sme hlasovali o tom, či pred hlasovaním o návrhu pána poslanca Klimana sa nezídu poslanecké kluby.

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa pán poslanec Košický. Poslanec M. Dziak-Košický;

Vážená Slovenská národná rada,

mám pocit, že toto hlasovanie prišlo neskoro. Tento parlament nehlasoval o odstránení Gottwaldovho pomníka z Gottvaldovho námestia. Žiadny parlament nikdy nehlasoval o tom, či má byt odstránená Stalinova socha, ktorá stála nad Bratislavou, tak ako predtým sa parlamenty neobťažovali s hlasovaním, že treba demontovať Štefánika, že treba demontovať Máriu Teréziu, že treba demontovať všetko, čo sa momentálne komusi nehodilo. Chcem povedať jedno. Tento čin, ktorý sa udial, udial sa, bohužiaľ, v duchu tradícií, ktoré tu akosi existujú. Nemôžem nič iné povedať, len to, že vždy demontujeme tú časť svojej histórie, ktorá je nám nevhodná.

A naraz, pri opätovnej takejto demontáži sa zbadáme a uvedomíme si, že je to naprosto nevhodné. Súhlasím, že je to akt naprosto nevhodný, ale pýtam sa, prosím vás, uvedomujeme si, že sa chystáme uraziť Národné zhromaždenie? Veď o toto tu ide, odhlasujeme, že urážame Národné zhromaždenie. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďalšie faktické poznámky majú poslanci Kusý, Zoričák, Prokeš, Brňák, Cyril Ivan a Strýko.

Poslanec M. Kusy:

Pretože návrh na hlasovanie bol podaný, chcem dať protinávrh, aby sme hlasovali o tom, či vôbec o tomto návrhu budeme hlasovať, pretože v každom prípade rozhodnutie je veľmi chúlostivé. To je, ako keď sa vás niekto spýta, či ešte stále bijete svoju ženu. Ak poviete áno, je to zle, ak poviete nie, tak sa tiež priznávate, že ste ju vlastne bili. Takto je položená otázka. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Je tu protinávrh. Vystúpi poslanec Zoričák. Poslanec A. Zoričák;

Myslím si, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom, že máme hlasovať, teda reagovať na podnet pána poslanca Klimana. A zase sa chcem vrátiť k pánovi poslancovi Sládkovi, že v tomto prípade, myslím si, vôbec nie je potrebné stretnutie poslaneckých klubov. Je to otázka principiálna, otázka osobnosti, vnútorného presvedčenia človeka. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ak dovolíte, mám faktickú pripomienku, potom pán poslanec Prokeš. Tak, ako som na jednej strane chytil stranu pánovi poslancovi Klimanovi, na druhej strane musím povedať, že takéto hlasovanie sa môže stať formou politického zápasu. Totiž ak niekto sa vyjadrí proti, môže sa to politicky interpretovať, že je proti oslobodeniu a proti obetiam proti fašizmu. Čiže problém nie je taký jednoduchý. Ak o ňom diskutujeme, nie je to len vec nejakej demagógie, je to vec veľmi delikátna.

Vystúpi poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Ak dovolíte, budeme veľmi stručný. Dovolím si zareagovať na to, čo povedal pán poslanec Košický. Je rozdiel medzi odstránením symbolu a zhanobením symbolu. To je podstatný rozdiel.

Na to, čo povedal pán poslanec Kusý: o návrhoch poslancov sa hlasuje v poradí, v akom boli podané. Najprv musíme hlasovať o návrhu pána poslanca Klimana a potom môžeme hlasovať o tom, či o tom budeme hlasovať. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi poslanec Tatár.

Poslanec P. Tatár;

Vážené dámy, páni,

z tejto diskusie vyplýva vlastne aj náš postoj väčšiny.

No na druhej strane, tak ako to pán poslanec Kliman navrhol, ide o politickú pascu, preto sa zdržím hlasovania.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán poslanec Brndiar. Poslanec I. Brndiar;

Natretie tanku na ružovo osobne odsudzujem, ale odmietam sa zúčastňovať hlasovania o tom, a hlasovať nebudem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlásil sa pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Vážený parlament,

domnievam sa, že tu maríme čas. Odzneli tu skutočne dva kvalitné návrhy našich dvoch špičkových politických predstaviteľov - predsedu vlády a predsedu parlamentu. Rešpektujme ich, domnievam sa, že vyjadrili podstatu jadra problému.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej vystúpi pán poslanec Brňák, pán poslanec Cyril Ivan a pán poslanec Strýko.

Poslanec P. Brňák:

Myslím si, že je potrebné ešte doplniť názory, ktoré tu boli. Domnievam sa, že nie je to len vnútornou záležitosťou Federálneho zhromaždenia, keďže tam bol jeden poslanec zo

Slovenskej republiky, práve poslanec VPN. Takže aj to je istá forma akejsi očisty zo strany Slovenska. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Celkom som to nepochopil /oživenie v sále/, ale nech sa páči, vystúpi pán poslanec Cyril Ivan.

Poslanec Cyril Ivan;

Bavíme sa tu o otázke, či to nie je nejaký politický akt, ale zabúdame aj na takt pánov poslancov. Zabúdame ešte na to, že tieto veci by boli rozjatrované aj v novinách. Chcem povedať, že sme radi, že to neurobili slovenskí poslanci, ale poslanci federálni, ktorí niekedy pri schvaľovaní ústavných zákonov ani nerešpektujú, čo my tu, v tejto rade uzákoníme, a oni nám dávajú radu. A druhá vec - veď o tejto záležitosti sa bavila mestská prokuratúra. Pokiaľ viete z tlače, uznala to ako priestupok, či dokonca trestný čin. Dávam návrh, aby sme vyčkali, až urobí nejaký záver, a zrejme to bude v neprospech tých poslancov, ktorí dali zlý príklad aj federálnym orgánom, aj Slovenskej národnej rade.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej sa hlásia poslanci Strýko, Mistríková, Ľupták a Zselenák.

Poslanec M. Strýko:

Vážená Slovenská národná rada,

ako hovoril predseda Slovenskej národnej rady, skutočne sa tu miešajú veci, teda nie je to jednoduchá záležitosť. Samozrejme, že zhanobenie symbolu je vec vážna, nedôstojná a neprístojná. To chápem, ale mali sme možnosť počuť dôvody

ľudí, ktorí to urobili, takže netreba zabudnúť aj na druhý fakt. Chceli totiž poukázať na to, že naša justícia pracuje tak, že študenta, ktorý zhanobil povedzme tento symbol, stíha už pár hodín po jeho vykonaní, avšak rôznych Biľakov, Husákov, KSČ, ŠTB, ktorí zhanobili tento štát, necháva chodiť po uliciach beztrestne naďalej, justičné pokračovanie je spomalené alebo nefunguje, a zhanobenie tohoto štátu tento parlament neodsúdil. O zhanobenom tanku budeme hlasovať, o zhanobenom štáte nie. Aj toto je fakt. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlásili sa poslanec Ľupták, poslankyňa Mistríková, poslanec Ondruš.

Poslanec I. Ľupták:

Vážený pán predseda, vážené plénum, vážená vláda,

keďže sa tak po jednom vyjadrujeme, chcel by som zdôrazniť ešte jeden aspekt tohto diania. Slovenská republika, všetci sa o to snažíme, aby sme sa v medzinárodnom kontexte dostali do povedomia či už Európy alebo sveta. Myslím si, že Slovenská národná rada musí zaujať k tomuto stanovisko aj vzhľadom na medzinárodnú situáciu, keďže aj obchody chceme robiť ako Slovenská republika. Z tohto hľadiska Slovenská národná rada by mala zaujať stanovisko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, poslanci, tých faktických poznámok začína pribúdať. Kladiem otázku, či potom radšej nemá význam poradiť sa v kluboch.

Ešte sa hlásila poslankyňa Mistríková. Poslankyňa Z. Mistríková;

chcela by som sa vyjadriť k tomu, čo tu bolo povedané, že hlasovanie o tomto probléme je vnútornou záležitosťou každého z nás. Ja si to nemyslím. Každý z nás, kto sa chce od tohto činu dištancovať, má možnosť urobiť to kdekoľvek, či v novinách alebo v iných masovokomunikačných prostriedkoch. My, ako určitý politický orgán, ako najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky, sa ideme vyjadrovať k činu poslancov Federálneho zhromaždenia. Bojujeme tu rok za to, aby sme mali určitú suverenitu a v určitých záležitostiach mali svoje vlastné právomoci, a v týchto chvíľach chceme hodnotiť iný parlament, ktorý je suverénny podlá ústavy v iných oblastiach. Chcela by som vedieť, ako by sme sa zatvárili, keby nám prišlo oficiálne stanovisko Federálneho zhromaždenia k činu, ktorý by urobili kdesi trebárs štyria poslanci Slovenskej národnej rady.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Géci.

Poslanec M. Géci;

Vážené predsedníctvo, vážení kolegovia,

nerád vstupujem do podobnej diskusie, ako sa vedie teraz. Ale z tejto diskusie konštatujem, že na Slovensku vôbec

nemáme žiadne hospodárske a iné tažkosti, máme sa veľmi dobre, lebo sa zaoberáme vecami, ktoré sa nás netýkajú. A bolo by už konečne dobré, aby za tieto dva dni sme skutočne seriózne prikročili k problémom, ktoré sa týkajú Slovenska.

/Potlesk/. Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej sa hlásia poslanec Zselenák a poslanec Prokeš. Poslanec J. Zselenák;

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

v súlade s pánom poslancom Gécim si myslím, že na Slovensku je celý rad závažnejších problémov, s ktorými sa náš parlament zaoberá, ale myslím si, že toto jeho konštatovanie sa nevzťahuje iba na tento sporný predmet, ktorý je práve záležitosťou nášho rokovania. Ale dovoľte mi k tomu tanku.

Pozrite sa, tu ide síce o záležitosť, ktorá sa dá vykladat z rôznych pohľadov, rôznym spôsobom účelovo vykladať tak, ako to komu vyhovuje, ale ide o to, že všetci, bez ohľadu na to, v akých politických farbách sa zúčastňujeme práce tohoto parlamentu, sme si povedali, že budeme spieť smerom k právnemu štátu. A z tohto pohľadu počínanie poslancov Federálneho zhromaždenia, nie národného, ako to uviedol pán poslanec Košický, je skutočne odsúdeniahodným činom, pretože práve poslanci by mali byt tými, ktorí by nemali zneužívať svoju imunitu. Áno, určite by aj smerom na nás alebo na našu adresu, keby sme sa dopustili nejakého takéhoto činu, zrejme bolo možné vzniesť mnohé rôzne kritické slová. Ale poslanec je preto poslancom, aby sa správal

dôstojne. Nechcem to bagatelizovať, ale keby som to hnal do krajnej roviny, tak ako poslanec by som radšej dal tisíc korún niekomu, ktorý by ten tank natrel, než aby som sa podujal na to, aby som to urobil ja, pretože imunitu mám nielen preto, aby ma chránila, ale ma zaväzuje aj k tomu, aby som sa správal dôstojne. Pokiaľ v tomto štáte platia zákony, tak si ich musia ctiť aj poslanci Federálneho zhromaždenia. Tank je pamätníkom, a je rovnakým pamätníkom ako množstvo ďalších objektov umiestnených na mnohých miestach celej republiky, tak v Čechách ako na Slovensku, a preto by sme nemali dopustiť takéto hanobenie takýchto pamätníkov.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ešte vystúpia poslanec Prokeš, poslanec Ondruš, poslanec Balún, a bol by som rád, keby sme sa už potom rozhodli pre nejaké riešenie.

Poslanec J. Prokeš:

Vážený pán predseda,

domnievam, že nemôžeme súhlasiť s pánom poslancom Gécim. Všetko, čo má medzinárodné dopady a udeje sa v Prahe, musíme posúdiť a týka sa bezprostredne aj Slovenska.

Ďakujem. /Potlesk/.

Predseda SNR F. Mikloško: Poslanec Ondruš.

Poslanec V. Ondruš:

Vážená Slovenská národná rada,

do rozpravy sa prihlásilo 34 rečníkov a zatiaľ prehovorili dvaja. Opäť tu odznievajú polemiky a faktické poznámky, a nehovorí sa o podstatných veciach, ktoré občanov Slovenska zaujímajú. Takisto nesúhlasím s tým, aby poslanci premaľovávali pamätníky. Myslím si, že úlohou poslancov je niečo iné, ako upozorňovať zákonodarný orgán na námietky voči jestvujúcemu právnemu poriadku. Na druhej strane jasné stanovisko k tomuto aktu predniesol predseda vlády aj predseda parlamentu. Ak pán poslanec Kliman trvá na svojom návrhu - a považujem jeho návrh za veľmi zle sformulovaný, pretože chce jednoznačnú odpoveď na veci, ktoré majú viac rovín - navrhujem, aby sme konečne hlasovali a zdržím sa hlasovania.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi poslanec Balún a ešte sa hlási poslanec Chmelo. Poslanec F. Balún:

Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

podstatné veci, o ktorých som chcel hovoriť, povedal pán poslanec Strýko. Chcel by som ešte medziiným spomenúť, že predvčerom som sa v košickom rozhlase dozvedel, ako boli zhanobené pamiatky v okrese Trebišov, pán Zselenák. Bol zbúraný, zvalený kríž, vykrádané kostoly atď. Doteraz sme k týmto činom nezaujali žiadne stanovisko, i keď vieme, že ide o veľké bohatstvo, národné kultúrne pamiatky atď. Doteraz sa Slovenská národná rada nepozastavila nad týmito skut-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP