Neprošlo opravou po digitalizaci !

ukázal v televízii. Takže to naozaj začína naberať politické súvislosti a dimenzie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Ďalej sa hlásia páni poslanci Brestenský, Zselenák a Táraj.

Poslanec R. Brestenský;

V každom prípade sa domnievam, že ak prišlo k porušeniu zákona, je povinnosťou prokuratúry túto vec prešetriť a urobiť závery, pretože Slovenská národná rada tu nie je na to, aby robila tieto výkonné veci štátnej moci.

Ďakujem.

Poslanec SNR J. Zselenák: Dámy a páni,

len kvôli objektívnosti niektorých faktov a skutočnosti chcel by som poukázať na to, že pán Demikát bol predsedom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS, teda nie členom Výkonného výboru KSS. Z tejto funkcie bol uvolnený okrem iného aj preto, lebo veľmi ostro a dôsledne vystupoval proti reformným snahám vo vnútri našej strany. Preto prihliadajúc ku skutočnosti, že všetkým sa vám vtedy páčilo - alebo tým, ktorí dnes dávate tieto veci do súvislosti so Stranou demokratickej lavice - že sa to mnohým páčilo, keď kritizoval našu stranu a najmä reformných členov, ktorí sa snažili o jej skutočnú premenu, dnes som prekvapený tým, ako sa osoba pána Demikáta spája so Stranou demokratickej lavice, pre-

tože nikdy členom Strany demokratickej lavice nebol.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Pán poslanec Táraj. Poslanec Š. Táraj:

Vážená Slovenská národná rada,

myslím si, že o týchto veciach treba rozprávať, pretože neviem si dať do súvislosti veci, že dnešných politikov, ktorí vedú našu Slovenskú republiku, kádrujú práve bývalí pracovníci ŠtB, ktorých verejnosť v minulosti odsúdila. A toto verejnosti treba skutočne povedať a vysvetliť, prečo takáto doba prišla, prečo nastala taká doba.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Brňák. Poslanec P. Brňák:

To všetko, čo bolo povedané predrečníkmi, je iste v mnohom pravda, len aby sme zase nezabudli aj na iný aspekt veci, či to, čo povedal Demikát - ako to povedal alebo nie, to je iná vec - ale to, čo povedal, či je pravda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Brňák, k tomu sa ešte zrejme dostaneme. Zatiaľ by som chcel povedať len toľko, že pán Demikát pracoval s nejakými xerokópiami a myslím si, že zatiaľ nie je na

úrovni Slovenskej národnej rady, aby sa zaoberala nejakými anonymnými xerokópiami.

Chce ešte niekto vystúpiť k odpovedi na interpeláciu ministra vnútra? Nikto. Ďakujem.

Pán minister Hvozdík sa hlásil s odpoveďou.

Minister kontroly SR M. Hvozdík:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

rád by som reagoval na včerajšiu interpeláciu pani Badálovej.

Rozpadom bývalých výborov ľudovej kontroly v podstate došlo k zmene celej sústavy kontrolných orgánov v rámci Slovenskej republiky. Treba povedať, že sa oddelila samospráva a štátna správa. V súčasnosti na okresných úradoch štátnej správy sú referáty kontroly, kde pracuje 254 pracovníkov. Malo by ich byť 311. Musím konštatovať, že naše výjazdové skupiny, ktoré kontrolujú obsadzovanie týchto miest, sa stretli s jedným takým zaujímavým poznatkom, že nie všetci prednostovia okresnej alebo štátnej správy venujú dostatočnú pozornosť tomuto obsadzovaniu.

Ďalej by som chcel povedať, že rozdelením štátnej správy, samosprávy a vznikom špecializovaných orgánov štátnej správy skutočne došlo k roztriešteniu kontrolnej sústavy, čo pociťujeme. Treba povedať, že sme vypracovali analýzu fungovania kontrolného systému v Slovenskej republike, kde navrhujeme - do materiálu vlády, ktorý by mal byt prerokovaný - zastrešenie určitých kontrolných orgánov v rámci regiónov. To znamená, že na návrhu, ktorý tu bol daný, sa pracuje a je reálne, že bude splnený, pokiaľ špecializované orgány štát-

nej správy upustia od svojich kontrolných právomocí. Pripravujeme tiež novelu zákona o štátnej kontrole, ktorá by mala byt v priebehu mesiaca v Slovenskej národnej rade, tá by tiež niektoré kompetencie vyriešila. Tento zákon bude mat dopad na štátnu správu, aj na samosprávu.

Záverom by som chcel poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí aktívne spolupracujú s naším rezortom pri výkone svojej poslaneckej funkcie tým, že v jednotlivých regiónoch zisťujú určité nedostatky, ktoré nám signalizujú a naše kontrolné skupiny môžu byť hneď nasadené na jednotlivé konktrétne prípady. Musím konštatovať, že pri tejto transformácii ekonomiky dochádza k značným špekulatívnym akciám. Je potrebné, aby naše ministersto kontroly v súčinnosti s ministerstvom vnútra tieto odhaľovalo a dávalo podnety na začatie trestného stíhania.

Ďakujem pekne. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím poslancov, ktorých sa to týkalo, aby odpovedali, či sú spokojní s odpoveďou. Pán poslanec Baláž.

Poslanec F. Baláž:

Chcem len povedať, že návrh novely zákona o štátnej kontrole je v legislatívnom programe, takže tešíme sa na jeho prerokúvanie.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v tejto chvíli máme dve možnosti. Ešte máme prebrať od-

povede na otázky poslancov, a tým by sme uzatvorili tento bod programu. Pýtam sa, či chcete prestávku, alebo či prerokujeme aj túto problematiku a potom bude obedňajšia prestávka.

/Poslanci vyjadrili súhlas s pokračovaním rokovania. /

Čiže preberieme zoznam odpovedí na otázky poslancov Slovenskej národnej rady prednesené na 12. schôdzi Slovenskej národnej rady. Chcem upozorniť, že pri interpeláciách plénum musí odpoveď odsúhlasiť, pri otázkach ju len berie na vedomie, ale môže nastať diskusia medzi poslancom a členom vlády.

Odpoveď predsedu vlády Gabriela Zászlósa na otázku poslanca Milana Ftáčnika vo veci plnenia legislatívneho programu vlády Slovenskej republiky.

Poslanec M. Ftáčnik:

Nechcem vyvolávať diskusiu, myslím, že bude pri prerokúvaní plnenia programového vyhlásenia na budúcom zasadnutí. Ďakujem pánovi podpredsedovi, odpoveď som dostal. Niektoré veci v nej chýbali, ale vyjadrím sa na budúcom zasadnutí.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Viliama Oberhausera na otázku poslanca Brestenského vo veci splácania odvodov a daní podnikmi jednotlivých ministerstiev.

Poslanec R. Brestenský:

Ďakujem za slovo, ale odpoveď som nedostal. Dostal som prílohu, kde je napísané, ako sa platia odvody. Mne ide

o spôsob plnenia, či je to z nadobudnutých prostriedkov príslušných organizácií alebo z úverov.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán minister Oberhauser sa chce ešte k tomu vyjadriť.

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser:

Vážený pán predseda,

vážená vláda,

vážení páni poslanci,

v súčasnom období je naozaj veľmi zložité urobiť nejakú podrobnú analýzu. Viem, o čo išlo pánovi poslancovi Brestenskému. Išlo mu o zistenie, ktoré peniaze sú efektívne a ktoré sú akoby fiktívne. Lenže v súčasnom období urobiť analýzu za celý rezort vo všetkých podnikoch o tom, ktoré peniaze sú efektívne a ktoré fiktívne, je veľmi náročná úloha, lebo nemáme možnosť získavať podklady o hospodárskych výsledkoch tak, ako to bolo v minulosti. Na povinnú štatistiku a podrobné nahlasovanie výsledkov dnes už nie sú aparáty, ani systém riadenia z hľadiska rezortov. Takého šetrenie robíme, ale je to veľmi náročné a žiada si to čas. Teraz sme mohli dať len takú odpoveď, akú sme dali.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď podpredsedu vlády Jozefa Kurčeráka na otázku poslanca Prokeša na 12. schôdzi. Poslanec Prokeš tu nie je, zrejme je spokojný.

Odpoveď ministra výstavby a stavebníctva Jozefa Dubnička na otázku poslanca Ľuptáka.

Poslanec I. Ľupták:

Odpoveď na moju otázku som nedostal, ale hovoril som s novým pánom ministrom, ktorý sľúbil, že mi na otázku odpovie.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra vnútra Ladislava Pittnera na otázku poslankyne Mistríkovej na 12. schôdzi.

Poslankyňa Z. Mistríková;

V poriadku. Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra vnútra Ladislava Pittnera na otázku poslanca Filippa. Odpoveď ministra poľnohospodárstva a výživy Michala Džatku na otázku poslanca Filippa. Odpoveď ministra kontroly Martina Hvozdíka na otázku poslanca Filippa. Pán poslanec nie je prítomný.

Odpoveď ministra poľnohospodárstva a výživy Michala Džatku na otázku poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský;

Obdobne som dostal školenie, ale odpoveď som nedostal. Bolo to v tej istej veci odvodov a daní.

Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra priemyslu Jána Holčíka na otázku poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský;

Bohužiaľ, obdobne. Predseda SNR F. Mikloško;

Zrejme aj otázka bola taká istá. /Oživenie v sále/.

Odpoveď ministra pre správu a privatizáciu národného majetku Augustína Mariána Húsku na otázku poslanca Pauču. Poslanec Paučo nie je prítomný.

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Jána Čarnogurského na otázku poslanca Hamerlíka.

Poslanec R. Hamerlík:

S odpoveďou som spokojný, čakám na naplnenie. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpovede na otázky prednesené na 11. schôdzi. Odpoveď ministra zdravotníctva Alojza Rakúsa na otázku poslanca Prokeša vo veci koncepcie vlády Slovenskej republiky s rezortnými výskumnými ústavmi.

Poslanec J. Prokeš:

V poriadku. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra práce a sociálnych vecí Stanislava Nováka na otázku poslanca Komára vo veci Ústavu sociálnej starostlivosti v Semši.

Poslanec V. Komár:

Odpoveď som nedostal. Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. To musíme nejako zosúladiť.

Odpoveď ministra financií Michala Kováča na otázku poslanca Filippa vo veci dokončovania a financovania* rozostavenej KBV.

Odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Viliama Oberhausera na otázku poslankyne Tóthovej vo veci dofinancovania rozostavania stavieb bývalých národných výborov.

Poslankyňa Z. Tóthová:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra financií Michala Kováča na otázku poslanca Dobrovolného vo veci úprav cien palív a energie a riešenia dôchodkovej situácie SUB Prievidza.

Poslanec J. Dobrovolný;

S odpoveďou som spokojný. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra financií Michala Kováča na otázku poslankyne Tóthovej vo veci financovania ekologických stavieb.

Odpoveď ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivana Tirpáka na otázku poslankyne Tóthovej vo veci dofinancovania ekologických stavieb.

Odpoveď ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivana Tirpáka na otázku poslanca Hubu vo veci zneškodnenia a odstránenia Jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.

Poslanec M. Huba:

Nie som pokojný, ale myslím si, že dnes tu odpoveď nevie dať nikto.

Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Jána Čarnogurského na otázku poslanca Hirjaka vo veci finančného zabezpečenia Zväzu Rusínov-Ukrajincov.

Poslanec M. Hirjak:

V poriadku. Predseda SNR F. Mikloško:

Otázky poslancov prednesené na 11. schôdzi. Odpoveď predsedu vlády Vladimíra Mečiara na otázku poslanca Hubu.

Poslanec M. Huba:

Išlo o informáciu o zahraničných cestách. Je to passée. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra kultúry Ladislava Snopku na otázku

poslanca Kaňu. Odpoveď ministra spravodlivosti Ladislava Košťu na otázku poslanca Kaňu.

Poslanec A. Kaňa;

V poriadku. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra kultúry Ladislava Snopku na otázku poslanca Hirjaka.

Poslanec M. Hirjak; V poriadku.

Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra vnútra Ladislava Pittnera na otázku poslanca Hubu.

Poslanec M. Huba;

Týka sa otázky osobitnej štátnej správy pre životné prostredie. S odpoveďou som vyslovil nespokojnosť na minulej schôdzi. Pán minister Tirpák vtedy nebol prítomný. Diskrimináciu úradov pre životné prostredie považujem za pretrvávajúcu. Z toho dôvodu by som chcel vedieť, či rezort, ktorý má na starosti túto štátnu správu, je so súčasným stavom spokojný.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán minister, chcete sa k tomu vyjadriť?

Minister predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie I. Tirpák:

Vážený pán predseda, dámy a páni, vážená vláda,

treba potvrdiť, že rokovania s ministerstvom vnútra v procese konštituovania osobitnej štátnej správy boli zdĺhavé, ale v konečnom dôsledku sme došli k určitej dohode, ktorá bola aj z hľadiska ministerstva financií garantovaná finančnými prostriedkami. Základným problémom v tejto etape ostáva realizácia niektorých delimitácií predovšetkým v polohe vecne majetkovej. Vo finančnej polohe sú otázky riešené, problém je iba v tom, že ministerstvo financií vlastne ešte definitívne neuzavrelo rozpočty - podľa mojich informácií sa to týka aj ostatných rezortov - to znamená, že chýba akási konkretizácia možnosti jednotlivých úradov.

Problém vzťahu osobitnej štátnej správy nie je iba pri životnom prostredí, ale aj pri ostatných. Je predmetom skúmania v rámci komisie, ktorá bola zriadená a ktorá už pripravila materiál prvej etapy, kde príslušné rezorty, ktoré majú štátnu správu, predkladali analýzu určitej efektívnosti pôsobenia štátnej správy. Ak môžem k tomu vyjadriť svoje súkromné stanovisko, nie som celkom identický s týmto postupom z toho dôvodu, že v podstate sa nedala šanca štátnym správam fungovať a v zapätí sa okamžite nastolil problém hodnotenia efektívnosti fungovania týchto štátnych správ. Ale to je druhá otázka. Všetky rezorty majú v tejto komisii svojich zástupcov a práce v nej postupujú. Predpokladám, teda dúfam, že výsledkom práce tejto komisie bude určitá optimalizácia jednak personálneho, aj materiálového zabezpečenia činnosti štátnej správy, ktorú v súčasnosti - povedzme to rozdelenie - si netrúfam hodnotiť. Ak by som, vychádzajúc z predchádzajúcej participácie našej štátnej správy v čin-

nosti bývalých okresných národných výborov a krajských národných výborov, túto paralelu preniesol do personálneho zabezpečenia, azda by sme mohli uplatňovať určité nároky na zvýšenie počtu pracovníkov. V dosť dlho trvajúcom procese dohadovania alebo rokovania s ministerstvom vnútra sme sa na určitom kontingente pracovníkov dohodli, a to bolo dodržané. Iná je už otázka vytvorenia konkrétnych podmienok priamo v území. Usilujeme sa o to, aby boli vytvorené podmienky pre prácu našich pracovníkov.

Chcel by som ešte uviesť - azda to bude poslancov interesovať - že pôvodný počet pracovníkov v našej štátnej správe bol okolo l 100, menej ako l 100 pracovníkov. Dnes je tento stav l 560, čo vzhľadom na dané možnosti považujeme z našej strany za uspokojivé.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. S faktickou poznámkou vystúpi poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek:

Čo sa týka novej koncepcie riadenia územia, prvé základné predpoklady boli vytvorené ešte predchádzajúcou Slovenskou národnou radou v apríli minulého roku. Vieme, o čo išlo. Išlo najmä o to, aby sa rozčlenili orgány štátu a samosprávne orgány. Potom nám to nejako uletelo a v území vzniklo veľmi veľa dekoncentrátov ministerstiev.

Ale chcel by som pánovi poslancovi Hubovi povedať hlavne o tom, aký je môj osobný názor, a trošku už rezonuje aj vo výbore, čo sa týka práve dekoncentrátov Slovenskej komisie pre životné prostredie, sťažujú sa, že majú zlé materiálové vybavenie, takisto aj počty pracovníkov. Lenže, tomuto plénu som navrhol, aby sme tento úrad nazvali "stavebný úrad a úrad pre životné prostredie", pretože argumentácia je taká, že až 70 % agendy, ktorá prešla z bývalých národných vý-

borov, sa týka stavebného poriadku. Preto sú aj tak zaťažené.

Neviem, nemám ešte celkovú správu zo Slovenska, z územia, ale viem, že existujú okresy, kde v porovnaní s obdobím minulého roku za prvé tri mesiace vydali iba 5 % stavebných povolení, pretože nie je záujem, nie sú financie nanovo stavať. Prepáčte, ale mne sa javí, že Slovenská národná rada sa bude musieť tým veľmi vážne zaoberať a vrátiť sa k základnej podstate, či je vôbec potrebné, aby bolo toľko dekoncentrovaných úradov v území, či by nebolo lepšie zásadne sa k tomuto postaviť a urobiť reformu reformy, ktorú pokladám za nutnú.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Faktickú poznámku má poslanec Petko. Potom má prednosť poslanec Huba a po ňom poslanec Komár.

Poslanec J. Petko:

Vážený páni poslanci, vážené predsedníctvo,

po revolúcii prišli na odstrel aj národné výbory charakterizované v minulosti ako predĺžená ruka strany. Súhlasím, ale v atmosfére negácie minulosti sa národné výbory likvidovali bez toho, aby niekto myslel na dôsledok pre tých najdôležitejších, pre občanov tejto republiky. Lebo jeden pozitívny prvok z hľadiska organizácie národné výbory oproti dnešným orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy mali, že posielali obyčajných ľudí od dverí do dverí, kým dnes ich už posielajú od jedného orgánu štátnej správy k druhému cez celé mesto, dokonca z obce do obce. Dodnes v mnohých miestach na Slovensku štátna správa nefunguje, a aj tam, kde funguje, je občan zmäteným a bezmocným štvancom.

Pozrime sa na kalváriu, ktorú musí postúpiť jednoduchý človek, aby si vybavil svoju vec. Myslím takého občana, ktorý nemá naštudovaný zákon o organizácii miestnej štátnej správy, zákony o špeciálnej štátnej správe, zákon o obecnom zriadení a, samozrejme, obsiahle prílohy k týmto zákonom, ktoré vypočítavajú deľbu pôsobnosti. Predtým taký občan vedel, že jeho vec patrí na národný výbor, a tak sa tam dostavil, a informátor mu povedal, o aký odbor ide. Dnes má takýto občan oveľa pestrejšie, aby sa nenudil a pracoval na sebe. Zoberme si trebárs takého priemerného občana v zrelom veku 59 rokov, aby sme nehovorili vždy len o 70-ročnej občianke, Slováka, Maďara aj Tatára, proste občana podľa občianskeho princípu. Pripusťme, že sú i takí, ktorí si ešte nenaštudovali ten chabý tucet zákonov a vyhlášok a neštudujú pravidelne odbornú literatúru a časopisy, ako Verejná správa, Obecné normy, Finančný spravodaj, Cenový vestník a iné. Takýto občan, zhovorčivý, so zdravými nohami, príde za starostom alebo za primátorom na obecný úrad, a vidí nové usmievavé tváre z listiny VPN, KDH, MNI, Együttélés, rozhodne nie zo SNS, ktorí krútia hlavou a vysvetľujú mu, že sú tam noví, nevedia, kde tie kompetencie prešli z národných výborov, lebo oni tam predtým nerobili, a práve preto to robia teraz, lebo sú čistí ako ľalia. Nech skúsi u všeobecnej štátnej správy na obvodnom úrade resp. špecializovanej štátnej správy. Tam sedia takí istí "sympaťáci", ale nemajú ešte kompletné pracovné náplne, ani kompletný nábytok, tak ho pošlú na úrad životného prostredia, lebo ujovi ide o poplatok za psa. Tam zistí, že oni robia stavebné konanie a nie životné prostredie.

Iný, hĺbavý, 59-ročný občan na invalidnom dôchodku, elektrikár, to má jednoduchšie. Kúpi si podľa inštrukcie právnickej fakulty alebo známeho právnika potrebné zákony a postupuje nasledovne: rozpamätá sa, že jeho vec patrila niekedy národnému výboru. Podlá § 28 zákona o obecnom zria-

dení zisťuje, že jeho vec ku dňu účinnosti tohoto zákona - pojem účinnosti ovláda - prešla na obec, ak ju osobitný zákon nezveruje orgánom štátu. Občan sa zahĺbi do štúdie osobitných zákonov, ktoré si zadovážil a zistil, že osobitné zákony nezverili jeho vec orgánom štátu. S prekvapením zistí, že je to v pôsobnosti obce. Ide ako na hotové za starostom, tam sa však čudujú, že jeho vec prešla na nich a oni o tom nevedia. Iste prešla vtedy, keď neboli v práci. Poskytnú mu potrebný výklad, napíše si rozhodnutie, a oni mu ho podpíšu.

V týchto analýzach možno pokračovat donekonečna. Napríklad pre vodohospodárske povolenie na území mesta Košice vydáva povolenie Úrad štátnej správy Košice - vidiek. Problémy s užívacím povolením pri zrušení bytu, kúpy bytu do osobného vlastníctva, prevádzkového zabezpečenia základných a materských škôl - podotýkam, že uvádzam problematiku občana a nedotýkam sa otázky nárastu úradníctva štátnej správy a samosprávy. Aké sú východiská z tejto situácie? Ponúkam dve alternatívy. Po prvé, aby sme vydali brožúrku Slovenskej národnej rady s názvom "Sprievodca občana po orgánoch štátnej správy a samosprávy". Určite na tom zarobíme, len to musia spracovať odborníci, lebo sa v tom nevyznáme ani my. Druhú alternatívu ponúkam, aby sa bez odkladu pristúpilo k zásadnej novelizácii doterajších legislatívnych úprav.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Mám len jednu faktickú pripomienku. Tá druhá poznámka, že sa má prijať novelizácia zákona, odporuje tej prvej poznámke, kde hovoríme o sprievodcovstve, v ktorom sa ani my nevyznáme, pretože, pokiaľ sa pamätám, všetky zákony sme prijali tu. Ale uznávam, že novelizácia bude asi na mieste. Slovo má pán minister vnútra.

Minister vnútra SR L. Pittner;

Vážená Slovenská národná rada, vláda, páni poslanci a poslankyne,

veľmi pekne ďakujem za predchádzajúci prihovor, pretože vtipnou formou vystihuje to, čo nás naozaj ťaží. Preto vláda zriadila komisiu, ktorá má preskúmať účinnosť existujúcej reformy. Už z prvých dvoch zasadaní sa jednoznačne ukazuje, že tak, ako to je, je to jednoducho nefunkčné. Bol som práve minulý týždeň na schôdzi 26 ministrov vnútra, ktorá sa pod záštitou Rady Európy zaoberala touto problematikou. Jednoznačne sa ukazuje, že aj vo vyspelých demokratických krajinách, ako sú napríklad severské krajiny alebo Veľká Británia, alebo Benelux, tento problém tiež ešte nie je dotiahnutý, i keď, samozrejme, sú o značný kus ďalej.

Chcel by som len, aby ste v tomto smere, keď bude pripravená novela zákona, naozaj k tomu všetci pristúpili s takým oduševnením ako predchádzajúci pán poslanec, pretože to nebude jednoduché. Naozaj, mne sa to rysuje tak, že sa stretneme v určitých kolíznych situáciách aj vo vláde, kde jednotlivé rezorty si budú z pochopiteľných dôvodov hájiť svoje špeciálne štátne správy. Na druhej strane sa stretneme s určitými názormi aj vo výboroch - prepáčte, ak budem teraz trošku ironický - poznám isté názory z istého výboru, kde by najradšej pre túto činnosť, ktorú tento výbor obhajuje, podriadili celú štátnu správu. Takže z tohoto hľadiska sa domnievam, že bude nevyhnutné špeciálnu štátnu správu obmedziť a vrátiť ju do všeobecnej štátnej správy tak, aby síce metodicky rezorty do toho mohli hovoriť a usmerňovať ten výkon, ale aby pre občana štátna správa zostúpila dolu, a nie aby občan naháňal úradníkov rôznych orgánov.

Ďakujem vám.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Huba. Poslanec M. Huba;

Vážené dámy, vážení páni,

som v permanentnom kontakte možno povedať so všetkými prednostami úradov pre životné prostredie na celom Slovensku, v osobnom i korešpodenčnom, takže poznám ich názory a problémy, myslím, dosť dobre. Takisto som v kontakte s mnohými prednostami obvodných úradov. Vo výbore pre životné prostredia a ochranu prírody komunikujeme nielen s týmito prednostami, ale aj s prednostami všeobecnej štátnej správy. Často Sa ukazuje, že obidvaja títo prednostovia majú problémy, ale úplne protichodného charakteru. Kým úrady pre životné prostredie, o ktorých oprávnenosti alebo výkone kvalifikovanej štátnej správy v tejto oblasti, dúfam, nikto z nás nepochybuje, sa boria s problémom doslova diskriminácie v oblasti personálneho vybavenia a materiálno-technického vybavenia, problém ich partnerov vo všeobecnej štátnej správe je práve opačný. Často sa boria s problémom, ako zamestnať svojich pracovníkov. Teda odpoveď na to, kde je pes zakopaný v náraste počtu pracovníkov štátnej správy, prosím vás, nehľadajme v úradoch pre životné prostredie, lebo sme úplne na zlej stope.

Inak, čo sa týka oprávnenosti vzniku tejto osobitnej štátnej správy z hľadiska určitej nezávislosti a kvalifikovanosti výkonu, skúsenosti sú napriek týmto veľmi ťažkým podmienkam pozitívne, a myslíme si, že v práci sa plne potvrdila oprávnenosť požiadavky na nutnosť vybudovania takéhoto typu štátnej správy. Ak sa budú frekventovať argumenty najmä z hľadiska rezortu financií, že tu dochádza k nejakému


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP