Neprošlo opravou po digitalizaci !

Odpoveď ministra kultúry Slovenskej republiky Ladislava Snopku na interpeláciu poslanca Berényiho. Poslanec Berényi nie je prítomný. Máte všetky odpovede členov vlády, s ktorými poslanci neboli spokojní, ktoré neprijali. Jednou z nich je aj odpoveď ministra kultúry Ladislava Snopku na interpeláciu poslanca Berényiho. Otváram rozpravu, prípadne musím dať hlasovať, keďže tu nie je poslanec Berényi.

Poslanec P. Brňák;

Myslím si, že je to záležitosť poslanca Berényiho. Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec, je to tak, že pán poslanec Berényi nebol spokojný s odpoveďou. V takomto prípade na základe rokovacieho poriadku sa môže plénum vyjadriť, či prijíma túto odpoveď alebo nie. Keďže tu nie je, možno by sme mali s tým počkať, ale aj v prípade, ak nebude poslanec spokojný, posledné slovo musí mat plénum, ktoré vec uzavrie. Je to v súlade s rokovacím poriadkom. Vzhľadom na neprítomnosť poslanca Berényiho pokračujeme ďalej.

Odpoveď ministra výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky Jozefa Dubnička na interpeláciu poslanca I. Ľuptáka.

Poslanec I. Ľupták:

Interpeláciu som dal na všetkých ekonomických ministrov. Od všetkých som odpovede dostal v tom zmysle, že na materiáloch sa ešte pracuje. Považujem to za vybavené.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra poľnohospodárstva a výživy

Slovenskej republiky Michala Džatku na interpeláciu poslanca I. Ľuptáka. To isté?

Poslanec I. Ľupták:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Tá istá odpoveď ministra Belcáka poslancovi Ľuptákovi.

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslanca Zselenáka.

Poslanec J. Zselenák:

S odpoveďou som spokojný. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslanca Budaya. Poslanec Buday nie je prítomný, nechávame preto problém otvorený.

Odpoveď ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Ladislava Koštu na interpeláciu poslankyne Homolovej.

Poslankyňa Š. Homolová:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Jakuša vo veci doplácania

občanov na byty v družstevnej bytovej výstavbe. Poslanec J. Jakuš:

Odpoveď riešila moju interpeláciu len čiastočne. S touto čiastočnou odpoveďou som spokojný, ostatné sa musí riešiť v bytovej politike, ktorú musí vypracovať vláda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Varjúa vo veci financovania komplexnej bytovej výstavby v meste Komárno.

Poslanec J. Varjú:

S odpoveďou som len čiastočne spokojný, chýbajú v nej určité konkrétnosti. Ale nemienim to teraz otvárať, vydiskutujem to na ministerstve financií nie s pánom ministrom, ale s niekým iným.

Predseda SNR F. Mikloško:

V tejto chvíli to môžeme považovať za uzavreté? Poslanec J. Varjú:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Ásványiho vo veci dofinancovania rozostavaných stavieb v Senci.

Poslanec L. Asványi:

Súhlasím, lebo ministerstvo pridalo prostriedky. Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Homolu vo veci dofinancovania komplexnej bytovej výstavby.

Poslanec P. Homola:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Viliama Oberhausera na interpeláciu poslankyne Vilčekovej vo veci vyčlenenia a zriadenia samostatného štátneho podniku Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Ružomberok. Poslankyňa Vilčeková nie je prítomná.

Odpovedí predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na interpeláciu poslankyne Noskovej. Spokojná?

Poslankyňa V. Nosková;

Áno. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra kultúry Slovenskej republiky Ladislava Snopku na interpeláciu poslankyne Kmeťovej.

Poslankyňa D. Kmeťová:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Belcáka na interpeláciu poslankyne Vilčekovej. Nie je prítomná.

Odpoveď ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky pána Pišúta na interpeláciu poslanca Cyrila Ivana.

Poslanec C. Ivan:

Odpoveď nie je úplne uzavretá. Predseda F. Mikloško:

V tom prípade musíme o nej otvoriť rozpravu, prípadne dať hlasovať.

Poslanec C. Ivan:

Otázku ešte prerokujem na ministerstve. Predseda SNR F. Mikloško;

Tým považujem interpeláciu za uzavretú a pán poslanec Ivan prípadne môže problém otvoriť novou interpeláciou.

Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky pána Pittnera na interpeláciu poslanca Dobosa. Poslanec Doboš nie je prítomný.

Odpoveď ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky Michala Džatku na interpeláciu poslankyne Tóthovej.

Poslankyňa Z. Tóthová;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

V poriadku. Odpoveď ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky Jána Pišúta na interpeláciu poslanca Laciaka. Nie je prítomný.

Odpoveď podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jozefa Kučeráka na interpeláciu poslanca Jozefa Ivana.

Poslanec Jozef Ivan;

Odpoveď je v poriadku. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslanca Nižňanského.

Poslanec Š. Nižňanský;

Prosím upresniť, o ktorú odpoveď išlo. Predseda SNR F. Mikloško;

Išlo o interpeláciu prednesenú na 11. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Poslanec Š. Nižňanský:

Dotýkalo sa to 22 — percentnej dane na noviny? Predseda SNR F. Mikloško;

To v tejto chvíli neviem, ale predniesli ste to na 11. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Poslanec š. Nižňanský;

Pýtam sa to z toho dôvodu, že na predchádzajúcej schôdzi Slovenskej národnej rady som interpeloval pána podpredsedu a odpoveď na to som neprijal, tu sme sa k tomu vyjadrovali, a na tú som ešte nedostal odpoveď. Tú poslednú prijímam, zatiaľ to považujem za vybavené, ale budem interpeloval nového pána podpredsedu vlády.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na interpeláciu poslanca Dobrovodského. Nie je prítomný.

Teraz budeme rokovať o interpeláciách z 10. schôdze Slovenskej národnej rady.

Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na interpeláciu poslanca Javorského vo veci protiústavného postupu predsedu vlády Slovenskej republiky. Predpokladám, že je to vybavené.

Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Nižňanského vo veci finančného zabezpečenia spoločenskej organizácie Motošport - záchranný systém Slovakia Alfa.

Poslanec Š. Nižňanský;

Ďakujem za odpoveď, avšak problém riešila len čiastkovo. Využil som teda včera svoje právo a obrátil som sa s novou interpeláciou na pána predsedu vlády.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Odpoveď ministra financií Slovenskej republiky Michala Kováča na interpeláciu poslanca Masarika vo veci predaja štátnych bytov do osobného vlastníctva. Nie je prítomný.

Odpoveď ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivana Tirpáka na interpeláciu poslanca Szabóa vo veci dokončenia Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Poslanec R. Szabó;

Čiastočne v poriadku, avšak rokujeme s pánom námestníkom ministra ďalej.

Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Viliama Oberhausera na interpeláciu poslanca Berényiho z 10. schôdze Slovenskej národnej rady. Nie je prítomný.

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslanca Januša z 10. schôdze Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Januš:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Interpelácia poslanca Hofbauera a odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Viliama Oberhausera z 10. schôdze Slovenskej národnej rady.

Poslanec R. Hofbauer:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na interpeláciu poslanca Hajduka.

Poslanec A. Hajduk:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky Rudolfa Filkusa na interpeláciu poslanca Hajduka.

Poslanec A. Hajduk;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra školstsva, mládeže a športu Slovenskej republiky Jána Pišúta na interpeláciu poslanca Nižňanského.

Poslanec Š. Nižňanský:

Áno, súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Viliama Oberhausera na interpeláciu poslanca Hajduka.

Poslanec A. Hajduk:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpovedí ministra kultúry Slovenskej republiky Ladislava Snopku na interpeláciu poslanca Pokorného.

Poslanec J. Pokorný:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky Ladislava Pittnera na interpeláciu poslanca Nižňanského.

Poslanec Š. Nižňanský;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej

republiky Jána Pišúta na interpeláciu poslanca Cyrila Ivana z 10. schôdze Slovenskej národnej rady.

Poslanec C. Ivan;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď generálneho prokurátora Slovenskej republiky Vojtecha Bacha na interpeláciu poslankyne Mistríkovej.

Poslankyňa Z. Mistríková;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Ladislava Košťu na interpeláciu poslanca Javorského.

Poslanec F. Javorský;

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky Jána Pištúta na interpeláciu poslankyne Bauerovej z 10. schôdze Slovenskej národnej rady. Prijímate odpoveď?

Poslankyňa E. Bauerova; Prijímam.

Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslankyne Bauerovej. Ide asi o to isté.

Poslankyňa E. Bauerova:

Áno, ide o to isté. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na interpeláciu poslanca Prokeša z 10. schôdze Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Prokeš:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky Stanislava Nováka na interpeláciu poslankyne Bauerovej. Predpokladám, že ide o to isté.

Poslankyňa E. Bauerová:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď ministra predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivana Tirpáka na interpeláciu poslanca Andela. Nie je prítomný.

Odpoveď prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského na interpeláciu poslankyne Badálovej.

Poslankyňa B. Badálová:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško:

Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra

Mečiara na interpeláciu poslankyne Kaliskej. Nie je prítomná.

Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky Ladislava Pittnera na interpeláciu poslanca Zoričáka.

Poslanec A. Zoričák:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky Ladislava Pittnera na interpeláciu poslanca Cyrila Ivana.

Poslanec C. Ivan:

Súhlasím. Predseda SNR F. Mikloško;

Teraz pristúpime k prerokúvaniu odpovedi na interpelácie a otázky poslancov z predchádzajúcich schôdzí Slovenskej národnej rady v tom zmysle, že niektorí poslanci písomne vyjadrili nesúhlas a musíme sa k tomu vyjadriť.

Písomne vyjadrila nesúhlas poslankyňa Edita Bauerova s odpoveďou bývalého ministra práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky Stanislava Nováka, ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky Jána Pišúta a prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Predpokladám, že je to tá istá záležitosť.

Poslankyňa E. Bauerová:

Áno, je to to isté. Predseda SNR F. Mikloško:

Na minulej schôdzi vyjadrili nesúhlas s odpoveďami členov vlády na svoje interpelácie títo poslanci: poslanec Miček vyjadril nespokojnosť s odpoveďou podpredsedu vlády Zászlósa na interpeláciu, ktorú podával spoločne s poslancami Jarošom a Okresom vo veci vysvetlenia nepriaznivého stavu legislatívy.

Môže sa k tomu niekto z prítomných vyjadriť? Poslanec M. Miček;

Zatiaľ nová odpoveď nebola daná. Požadovali sme aj to, aby na dnešnú schôdzu bol predložený plán Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a plán legislatívnych úloh na druhý polrok 1991. To takisto nebolo predložené, takže nemôžem s touto vecou súhlasiť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Dobre. V tom prípade musím otvoriť rozpravu a dať hlasovať o tom, či plénum prijíma odpoveď, čo je ovšem v tejto chvíli záležitosť, o ktorej nie ste asi príliš informovaný. Postup je taký, že ak poslanec neprijme odpoveď na interpe-

láciu, otvára sa rozprava a nakoniec sa plénum musí vyjadriť, či ju prijíma alebo nie. Tento proces sa musí nakoniec nejako uzavrieť:.

Poslanec M. Miček:

Opakovaná odpoveď nebola daná.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, vyjadrili ste nesúhlas a to je to isté, ako keď niekto vyjadrí nesúhlas ústne. Odpoveď opakovane nebola daná, ale aj tak musíme otvoriť rozpravu. Vzhľadom na to, že nie je prítomný podpredseda vlády Zászlós, odkladáme to na budúcu schôdzu, kedy to budeme musieť uzavrieš.

To je všetko, čo sa týka odpovedí. Slovenská národná rada musí prijať uznesenie týkajúce sa odpovedí.

Hlási sa pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Na minulej schôdzi Slovenskej národnej rady som vyslovil nespokojnosť s odpoveďou pána ministra Oberhausera na moju otázku vo veci Tatier. Ostatní ministri odpovedali vecne a jednoznačne. Otázku som položil, aby jednotliví ministri odpovedali, či ním podriadené hospodárske subjekty majú nejaké záväzky voči americkej firme, akciovej spoločnosti Tatra Mountains Corporation alebo jej právnemu nástupcovi v náväznosti na tú, ktorá tu bola založená. A odpoveď pána ministra znie: "Vo väzbe na vašu otázku prednesenú na 10. schôdzi Slovenskej národnej rady vám oznamujem, že vedeniu ministerstva nie je známe, že by pracovníci Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky mali

záväzky vo vzťahu k afére Tatragate. čiže otázka nebola zodpovedaná vecne a preto s ňou vyslovujem nespokojnosť. Žiadam, aby bola vyslovená odpoveď tak jednoznačne, ako bola položená otázka, pretože nešlo o pracovníkov, ale o hospodárske subjekty podriadené rezortu.

Predseda SNR F. Mikloško;

Prosím ministra Oberhausera o stanovisko a po ňom otváram rozpravu. Ak by pán poslanec Brestenský nebol spokojný, musíme sa nakoniec vyjadriť ako plénum.

Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser;

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážená vláda,

žiadna naša organizácia nemá žiadne záväzky so žiadnou organizáciou, ktorá bola v tej súvislosti menovaná ako organizácia.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Prosím, pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský;

Ďakujem. S odpoveďou som spokojný. Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Dobrovolný.

Poslanec J. Dobrovolný;

Pán predseda, nesúhlasím s odpoveďami, ktoré sú zahrnuté v dnešnom materiáli. Nečítali ste ma, ide o odpoveď pána ministra financií na moju otázku, ktorú som položil ešte na 10. schôdzi. Odpoveď prišla tak oneskorene, že sa to malo až dnes uzatvoriť. Ide o oblasť cenovej politiky uhlia a tepla. Druhá otázka bola, koľko bude stáť Slovenskú republiku realizovanie zákona o reštitúciách. Takže s odpoveďou, ktorú som dostal, nesúhlasím.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Teraz sú tieto možnosti: prvá, ku ktorej sa zrejme prikloníme, že to odložíme, pretože plénum nie je o tom informované, druhá, ak si myslíte, môžeme o tom otvoriť rozpravu a potom sa plénum rozhodne, či odpoveď je uspokojivá. Myslím si však, že by to bolo formálne.

Rezort financií nie je zatiaľ obsadený, s odpoveďou na interpeláciu budete musieť počkať. Môžete sa k tomu vyjadriť, ale v tejto chvíli nevidím iné riešenie.

Poslanec J. Dobrovolný;

Na tú istú otázku mi odpovedal aj bývalý podpredseda vlády pán Kučerák, a to bolo zahrnuté do odpovedí na 12. schôdzi. Tiež sa s tým nikto nezaoberal, aj vtedy sa odpovede na interpelácie a otázky odložili na ďalšiu schôdzu a potom sa na to pozabudlo. Takže s tými dvomi odpoveďami, teda ministra financií a podpredsedu vlády nesúhlasím.

Predseda SNR F. Mikloško:

Rozumiem, ale teraz by sme o tom mohli nechať hlasovať plénum, čo by však bolo príliš formálne. V tejto chvíli nie

je obsadený rezort ministra financií, nie je našou vinou, že ste odpoveď dostali až teraz, na poslednú chvíľu. Riešenie musíme odložiť na budúce.

Hlási sa poslanec Dubjel. Poslanec K. Dubjel:

Ďakujem ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku za rýchlu odpoveď z minulého stretnutia, ale nie som s ňou spokojný, pretože odpoveď, kde citujú existujúci zákon, je neadekvátna tomu, čo som sa pýtal. Išlo o to, aby sa inicioval návrh na Federálne zhromaždenie a aby sa zásadne odpovedalo na otázku, či sú adekvátne ceny nemovitostí, za ktoré sa predávajú do zahraničia podľa platného zákona. Tejto odpovedi sa vyhli. Takže prosím, aby bola prepracovaná do ďalšej schôdze.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Chce v rozprave prípadne vystúpiť bývalý minister pán Húska?

Poslanec A. M. Húska:

Nie. Predseda SNR F. Mikloško:

Nie. V tom prípade to opäť musíme odložiť, pretože predpokladám, že nový minister zatiaľ nie je celkove s touto interpeláciou oboznámený.

K veci sa chce vyjadriť minister pre správu a privatizáciu národného majetku pán Mikloš.

Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR I. Mikloš:

Vážený pán predseda,

vážená vláda,

vážené poslankyne a poslanci,

odpoveď na interpeláciu som podpisoval, takže viem o čo ide. S pánom poslancom som sa včera o tom rozprával. Mohli by sme túto otázku otvoriť, ale ide o odbornú záležitosť, ktorá môže byt diskutabilná. Stručne sa k tomu vyjadrím s tým, že potom pošleme ďalšiu odpoveď, ktorá bude rozsiahlejšia.

Podstata problému je v tom, že dražba je v podstate najobjektívnejšou formou určovania ceny, kde sa cena určuje na základe dopytu a ponuky, čiže z tohoto hľadiska sú aj určované ceny nemovitostí. Porovnávanie cien nemovitostí vo vyspelých trhových ekonomikách a u nás sa nedá robiť úplne automaticky a analogicky, pretože ide o objekty v iných podmienkach, v inom území zabezpečenom infraštruktúrou a podobne. Podrobnú informáciu poskytnem písomne.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Zselenák. Poslanec J. Zselenák:

Vážený pán predsedajúci, vážené predsedníctvo,

vážená vláda, dámy a páni,

chcel by som sa zaoberať otázkou odpovede bývalého ministra financií pána Kováča, ktorá sa týka záležitosti príspevkov v prospech obcí. To, čo je tu napísané, považujem za prijateľné a s tým aj súhlasím, ale neboli zodpovedané ďalšie moje otázky, teda odpoveď nie je úplná. Pýtal som sa totiž aj na to, či je možné v súčasnosti, po tom, čo už máme pred sebou výsledky prvých štyroch mesiacov, ako dopadol štátny rozpočet, pristúpiť k takým opatreniam, ktoré by umožnili pomoci obciam v ich ťažkej situácii, a v tomto kole prerozdeliť finančné zdroje v rámci štátneho rozpočtu takým spôsobom, aby sa v odôvodnených prípadoch, a tam, kde je to skutočne nutné a potrebné, poskytli obciam ďalšie finančné dotácie na to, čo potrebujú riešiť. Na to som dostal len takú nejasnú odpoveď, že sa hľadajú širšie možnosti. Bolo by treba tento problém nejakým spôsobom dokončiť a špecifikovať. Inak s touto odpoveďou súhlasím.

Chcel by som poukázať na jednu skutočnosť, ktorá nás trápi od začiatku, odkedy sa ustanovil tento parlament, v súvislosti s týmto bodom nášho rokovania. To, že teraz tu preberáme toľko otázok a odpovedí na interpelácie, je dôsledkom toho, ako málo pozorne a dôsledne riešime tieto problémy priebežne, na každom rokovaní Slovenskej národnej rady. Spomeňme si napríklad na 13. zasadnutie Slovenskej národnej rady, keď obdobne, pre nedostatok času, pre únavu a zhon tento vážny problém nebol dokončený.

Prepáčte mi, prosím, ale keďže som vystupoval v závere 13. schôdze Slovenskej národnej rady s kritickými slovami na adresu vlády, kritizoval som, že až na pána ministra Pittnera a pani ministerku Wolekovú, ktorá prišla na záverečnú časť rokovania, ostatní páni ministri neboli prítomní - pritom máme informácie, že rokovanie vlády, ktoré sa v ten deň


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP