Neprošlo opravou po digitalizaci !

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

IX. volebné obdobie

14. schôdza /I. časť/

21. mája 1991, 22. mája 1991, 23. mája 1991, 24. mája 1991.

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Sžub nového poslanca Slovenskej národnej rady Interpelácie a otázky poslancov

Odpovede členov vlády SR na interpelácie a otázky poslancov SNR zo 14. a predchádzajúcich schôdzí Slovenskej národnej rady

Rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam

Stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám v Slovenskej republike

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

Vládny návrh zákona SNR o Slovenskej televízii Vládny návrh zákona SNR o Slovenskom rozhlase

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

Návrh na uvolnenie a vožbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky

Návrh na zaradenie niektorých poslancov do výborov Slovenskej národnej rady

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mája 1991.

Bratislava, máj 1991

Stenografická správa o 14. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 21., 22., 23. a 24. mája 1991

Stenografická správa o 14. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 21., 22., 23. a 24. mája 1991

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,

otváram rokovanie 14. schôdze Slovenskej národnej rady, na ktorej vás všetkých srdečne vítam. Osobitne vítam predsedu slovenskej vlády Jána Čarnogurského a ostatných členov vlády Slovenskej republiky /potlesk/.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 129 poslancov. /

Zisťujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 129 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Dovožte mi, aby som vás začiatkom nášho rokovania informoval o zmenách vo vláde Slovenskej republiky, o ktorých rozhodlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojich schôdzach 6. a 17. mája 1991 a súčasne vám predstavil nových členov vlády Slovenskej republiky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pódia článku 122 ods. 1 písm. a/ ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vymenovalo Martina Porubjaka za prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky /potlesk/, Antona Vavru za podpredsedu vlády Slovenskej republiky /potlesk/, Jozefa Kršeka za ministra vlády Slovenskej republiky a poverilo ho riadením ministerstva požnohospodárstva a výživy

l

/potlesk/, Jozefa Bútoru za ministra vlády Slovenskej republiky a poverilo ho riadením ministerstva výstavby a stavebníctva /potlesk/ a Pavla Demeša za ministra vlády Slovenskej republiky a poverilo ho riadením ministerstva medzinárodných vzťahov /potlesk/.

Ďalej Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prijalo demisiu Rudolfa Filkusa z funkcie člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením ministerstva pre hospodársku stratégiu a demisiu Michala Kováča z funkcie člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením ministerstva financií a určilo Antona Vavru, podpredsedu vlády Slovenskej republiky, aby dočasne riadil ministerstvo pre hospodársku stratégiu a ministerstvo financií.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovožte, aby som i vo vašom mene poprial novovymenovaným členom vlády veža pracovných úspechov v ich zodpovednej práci.

Chcem informovať, že neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili poslanci Agárdy, Komár, Lacko, Masarik, Macko, Koptová, Galanda, Buday a Tirinda. Z členov vlády Slovenskej republiky sa ospravedlnili minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky Ján Pišút a minister obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky Jozef Chren.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča návrh programu, ako ho máte rozdaný.

Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Poslanec R. Hamerlik:

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení členovia vlády,

mám návrh na zmenu navrhnutého programu. Navrhujem bod číslo 12 nového programu, ktorý sme dnes dostali, zaradiť ako druhý bod, bod číslo 4 ako tretí bod. Odôvodnenie: náplň schôdze Slovenskej národnej rady možno rozdeliť v podstate na päť častí: tvorba zákonov, správa o činnosti predsedníctva, rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam, interpelácie a otázky poslancov a odpovede členov vlády poslancom. Interpelácie a otázky poslancov úzko súvisia s bodom odpovede členov vlády, tak ako otázky a odpovede. Mohlo by sa namietať, že kvôli tomu ešte nemusia byt zaradené na začiatok schôdze. Avšak začiatok schôdze poznáme, je uvedený v pozvánke, kým termín konca, záverečnej časti schôdze nikto nevie. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pozýva členov vlády podža § 15 rokovacieho poriadku. Prítomnosť členov vlády je žiadúca najmä počas interpelácií a otázok poslancov. Potom by mohli odísť, až na predstaviteža rezortu, ktorého sa v ďalšom týka prerokúvanie toho-ktorého zákona. Členovia vlády by tu nemuseli sedieť niekožko dní a čakať, či sa ich niekto na niečo opýta. Mohli by robiť vlastnú odbornú prácu, ktorej majú nemálo.

Zaradením uvedených bodov na začiatok rokovania sa časové nenaruší priebeh schôdze, keďže otázky sú časové limitované na 3 minúty, teda otázky by mohli odznieť v pomerne krátkom čase. Poslanci by nezamieňali kategóriu rozpravy k aktuálnym spoločenským otázkam s otázkami a interpeláciami. Odpadli by aj občasné posmešné poznámky na adresu vlády, ako napríklad "vážený zbytok vlády" a podobne.

Dúfam, že tento návrh je akceptovatežný a ak ho odsúhlasíme, odporúčal by som Predsedníctvu Slovenskej národnej rady zostavoval programy budúcich schôdzi v tomto duchu.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

O zmenách programu máme hlasovať bez rozpravy. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu, že bod 2 nahradí bod 12, bod 3 nahradí bod 4, potom by už rozprava a stanovisko Predsedníctva Slovenskej národnej rady k lustráciám nasledovali ako Dažšie body.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 136 poslancov. / Kto je za túto zmenu programu? /Za návrh hlasovalo 70 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že pozmeňujúci návrh poslanca Hamerlíka prešiel. Prosím, aby sme si to v tomto zmysle zaznamenali.

Ďalší pozmeňujúci návrh prednesie poslanec Brňák. Skôr ako ho prednesie, dovožte, vážené poslankyne, vážení poslanci, aby som medzi nami privítal vzácnu návštevu - predstavitežov parlamentu Flámska z Belgického krážovstva, ktorí práve prišli medzi nás. /Potlesk. /

Poslanec P. Brňák:

Pán predsedajúci,

navrhujem, aby bol program doplnený o ďalší bod, a to podanie správy povereného člena predsedníctva k ozrejmeniu postupu Predsedníctva Slovenskej národnej rady v súvislosti s návrhom deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej repub- 'liky. Domnievam sa, že stanovisko predsedníctva, ktoré je uvedené v konečnej správe v bode 7, nevysvetžuje veci tak, ako by malo a stavia Slovenskú národnú radu do polohy nie najvyššieho orgánu štátnej moci, ale akéhosi politického grémia, keďže záležitosti týkajúce sa tohto aktu sa majú riešiť na úvod v politických kluboch. Domnievam sa, že treba podať kvalifikované stanovisko, z akého dôvodu predsedníctvo tento postup zvolilo a prečo v zmysle rokovacieho poriadku nebol tento návrh predložený formálnym spôsobom do jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady. Predloženie do výborov na druhej strane nevylučuje rokovanie o tomto návrhu v rámci samotných poslaneckých klubov. To je prvý doplňujúci návrh.

Ďalej chcem uviesť, že trvám na hlasovaní o mojom návrhu na predchádzajúcej schôdzi, ktorý sa dotýkal odvolania Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Stanovisko, ktoré ste mi tlmočili, nie je v súlade s rokovacím poriadkom a domnievam sa, že v súlade s § 25 rokovacieho poriadku o každom návrhu rozhoduje nie fyzická osoba, či je to predseda Slovenskej národnej rady, či je to predsedníctvo, ale Slovenská národná rada ako taká. Trvám na tom, aby sa hlasovalo o navrhnutom postupe v rámci môjho návrhu, ktorý nesmeroval k rekonštrukcii Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ale k odvolávaniu jednotlivých členov predsedníctva. Podotýkam, že neobstojí ani argumentácia iného charakteru, ktorá nám bola predložená, že ak prvý návrh nebol prijatý, automaticky sa vylučuje prijatie ďalšieho. Nemá to oporu

v rokovacom poriadku. Rokovací poriadok v tejto súvislosti v ustanovení § 26 ods. 2 hovorí: "Ak prijatý" - nie neprijatý - "pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje". To znamená, že aj keby sme prijali filozofiu, ktorú ste nám vysvetlili, nemá oporu v rokovacom poriadku, pretože pôvodný návrh poslanca Filippa nebol prijatý, a dikcia § 26 ods. 2 hovorí len o tom, ak pozmeňujúci návrh je prijatý.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pokiaž ide o prvý pozmeňujúci návrh, budeme schvažovať správu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Stačí to v tomto bode?

Poslanec P. Brňák;

Ak to má byť osobitná informácia k tomu povereným členom predsedníctva, tak áno.

Predseda SNR F. Mikloško;

Dobre, môžeme to zahrnúť do tohto bodu, tam nemusíme hovoriť o pozmeňovacom návrhu.

Čo sa týka druhého bodu, musíte navrhnúť aj konkrétne, kde navrhujete vsunúť bod o odvolaní predsedníctva.

Poslanec P. Brňák:

Domnievam sa, že najideálnejšie by to bolo v rámci rozpravy k politickým spoločenským otázkam alebo po uskutočnení tejto rozpravy.

Predseda SNR F. Mikloško;

Po uskutočnení rozpravy, to znamená po bode 5.

Dávam hlasovať o tom, aby po bode 5 bol zaradený do programu návrh na odvolanie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorý vzniesol pán poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňák;

Prepáčte, nie je možné hlasovať o tom, či sa bude hlasovať o návrhu. Návrh bol podaný, hovorím, že nebol dodržaný rokovací poriadok, čiže bez ohžadu na to treba dať o tomto návrhu hlasovať. Nie hlasovať o tom, či sa pripustí hlasovanie.

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlasujeme teraz o tom, kde ho zaradíme do programu a či sa vôbec zaradí.

Ako návrh to akceptujeme, máte na to právo. Dávam hlasovať o tom, aby sme o tejto téme hovorili po bode 5.

Poslanec P. Brňák:

A keď môj návrh prijmete, automaticky neprejde ani hlasovanie o mojom návrhu? /šum v sále. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Vežmi dobre chápem. V tom prípade to nemôžete navrhovať ako zmenu, ale v jednej chvíli vystúpte s týmto bodom. Môže to byt napríklad vo všeobecnej rozprave. Tam máte na to právo, ale ak ide o zaradenie do programu, musíme o tom hlasovať.

Poslanec P. Brňák:

V druhej časti svojho návrhu som nenavrhoval zaradenie do programu. Hovoril som, že o mojom návrhu sa na minulej schôdzi nehlasovalo a trvám na hlasovaní.

Predseda SNR F. Mikloško:

To sme minule uzavreli, o tom už nebudem hovoriť. Máte právo vystúpiť, keď to považujete za vhodné a potom sa k tomu vyjadríme.

Dávam teraz hlasovať o celkovom programe v tom duchu, ako sme akceptovali pozmeňovací návrh poslanca Hamerlíka.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 137 poslancov. / Kto je za takto navrhnutý program? /Za návrh hlasovalo 93 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že sme program dnešnej schôdze schválili.

Prvým bodom programu je

Sžub nového poslanca Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu o nastúpení náhradníka na uvolnený mandát poslanca.

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovožte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníka na uvolnený mandát poslanca Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada dostala písomné vzdanie sa poslaneckého madátu poslanca Milana Olejára. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo na vedomie jeho rezignáciu na svojej schôdzi dňa 17. mája 1991. Na uvolnený mandát poslanca nastupuje náhradník. Podža spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom Kresťansko-demokratického hnutia vo volebnom kraji stredoslovenskom je pán Peter Marko.

Pán Peter Marko je slovenskej národnosti. Narodil sa 28. apríla 1960 v Handlovej. Vyštudoval Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v štátnom podniku Priemstav na úseku investičnej výstavby. Od apríla 1990 pracuje ako tajomník Okresného koordinačného centra KDH v Prievidzi.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka, ako aj jeho volitežnosť. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi 21. mája 1991 podža § 48 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o vožbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníka pána Petra Marku, ktorý sa stal poslancom Slovenskej národnej rady dňom 21. mája 1991.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím pána poslanca Sládeka, aby prečítal znenie sžubu.

Poslanec V. Sládek:

"Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôžu a záujmy žudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec P. Marko:

Sžubujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Druhým bodom programu sú

Interpelácie a otázky poslancov.

Pán poslanec Andel má faktickú poznámku. Poslanec M. Andel;

Nakožko prišlo k závažnej zmene programu 14. schôdze Slovenskej národnej rady, žiadam polhodinovú prestávku, aby sa poslanecké kluby jednotlivých politických strán a hnutí mohli poradiť o ďalšom postupe. Ako si pamätám, minule to bolo schválené bez rozpravy.

Predseda SNR F. Mikloško:

Budeme musieť o tom hlasovať. Potrebujete sa poradiť pred bodom interpelácie a otázky poslancov?

Poslanec M. Andel:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Fogaš. Poslanec ź. Fogaš:

Chcem podporiť túto požiadavku z jedného jediného dôvodu. Program tejto schôdze sme dostali domov. Myslím si, že požiadavka pána poslanca Hamerlíka je oprávnená, logická, je správna, ale, podža mňa, pre túto schôdzu je nesprávne, že ideme teraz rokovať o bode, ktorý mnohí poslanci možno majú pripravený až na ďalší deň, možno, že to niektorí nemajú so sebou, a je správne, že sa žiada porada klubov.

Predseda SNR F. Mikloško;

Akceptujem vaše pripomienky, ale musíme o tom hlasovať.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 132 poslancov. / Kto je za polhodinovú prestávku? /Za návrh hlasovalo 64 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že pokračujeme v rokovaní bez prestávky.

Do tohto bodu sa zatiaž prihlásilo 8 poslancov. Poslanec Andel sa znovu hlási.

Poslanec M. Andel;

Chcel by som pripomenúc, že na predchádzajúcej schôdzi Slovenskej národnej rady bola vyhlásená prestávka bez hlasovania. Žiadal by som, aby sa to overilo a porovnal sa stav 13. a 14. plenárnej schôdze.

Predseda SNR F. Mikloško:

Väčšina rozhodla. Môžeme to overiť a do 30 dní vám dáme odpoveď. /Potlesk. /

Hlási sa poslankyňa Mistríková. Poslankyňa Z. Mistríková:

Chcela by som upozorniť, že na poslednej schôdzi, aj na predošlých schôdzach kedykožvek klub požiadal o pauzu, bola bez rozpravy a bez hlasovania naozaj vyhlásená. Takže je to tak. potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Pozrite sa, Slovenská národná rada ako najvyšší zákonodarný orgán na Slovensku rozhodol, že prestávka nebude. Pokračujeme ďalej v rokovaní.

Ako prvý sa hlási poslanec Nižňanský. Pripraví sa poslanec Hofbauer.

Poslanec Š. Nižňanský;

Vážená Slovenská národná rada, vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážený pán predseda vlády,

dovožte mi obrátiť sa s touto mojou interpeláciou na vás potom, čo som využil postupné možnosti dožadovať sa riešenia problému na nižších inštanciách, vrátane písomných interpelácii adresovaných jednotlivým ministrom na pôde Slovenskej národnej rady. Konkrétne išlo o pánov ministra vnútra, financií, školstva, mládeže a športu. Márne boli totiž doteraz snahy všetkých zainteresovaných, no najmä hŕstky nadšencov na čele s pánom Studeničom po zriadení profesionálneho a komplexného cestného záchranného systému SlovakiaAlfa, ktorý by reagoval nielen na potrebu záchrany žudských životov a majetku pri neustále sa množiacej nehodovosti na cestách, ale na úrovni by ponúkal aj kvalitné služby tak, ako je to bežné vo vyspelých krajinách sveta, napríklad letecká záchranná služba vrtužníkmi, prvá lekárska pomoc, odťahovacia služba, rýchloservis, vyprosťovanie zranených, protipožiarna ochrana.

Nie, nemyslite si, nie je to ani v našich podmienkach utópia. Takýto záchranný systém je totiž už na svete. V každom okrese Slovenska sú pripravení žudia, majú potrebnú techniku, vozový park i skúsenosti. Spoluprácu ponúka polícia, Slovair, požiarnici, dokonca Slovnaft daroval potrebné množstvo pohonných hmôt pre rýchle, špeciálne vybavené záchranné vozidlá, Baruma Púchov ich obula do vývojových typov pneumatík, zahraničná firma Valvoline poskytla zdarma motorový olej, do spolupráce sa zapojila i lekárska záchranná služba. Zdá sa teda, že všetko je v najlepšom poriadku, no opak je pravdou.

Celý systém bude mat zmysel a splní svoj ciež, ak sa postupne vytvorí kompletná sieť záchranných stredísk v každom okrese, aby sa vodiči i spolucestujúci cítili bezpečne aj v tých najnepríjemnejších, ba až v tragických okamihoch na cestách, aby mali istotu, že je tu niekto, kto sa o nich postará, zachráni zraneného, odtiahne auto do bezpečia, ponúkne šokovaným účastníkom nehody noclah, stravu alebo občerstvenie. Zatiaž takto fungujú dve strediská - v Bratislave a v Žiline, ktoré sú aj finančne zabezpečené do konca roku 1991. Pred niekožkými týždňami uviedli do skúšobnej prevádzky ďalšie stanice nádeje v Komárne, Nitre Prievidzi, Závadke - celkove na 8 miestach, ale hoci poskytujú služby 24 hodín denne, financie na ich prevádzku stačia iba do konca mája. Čo bude potom? Pravdepodobne sa títo nadšenci rozpŕchnu do všetkých sveta strán za biznisom a myšlienka na cestný záchranný systém upadne do zabudnutia. Koniec-koncov, dá sa žahko povedať, že v spoločnosti sú momentálne aj vážnejšie problémy.

Samotný problém vznikol tým, že ministerstvo vnútra nezaradilo záchranný systém Motorsport Slovakia-Alfa pre tento rok medzi svoje rozpočtové organizácie. Prispelo síce dotáciou niečo vyše 4 miliónov korún ako spoločenskej organizácii, no to umožnilo práve len narodenie sa tohto dieťatka, a hoci, ako som už spomenul, ku kolíske prišlo niekožko sudičiek s darmi, krstná mama - vláda Slovenskej republiky - sa zatiaž nedostavila. Vynaložené prostriedky sa štátu niekožkonásobne vrátia v hodnote zachránených žudských životov, zdravia motoristov a ich majetku. Pritom záchranný cestný systém bude schopný plniť úlohy aj v prípadoch priemyselných havárií a živelných pohrôm. V priebehu polročného účinkovania Veže nádeje prispeli chlapi z Motosportu k záchrane 12 žudských životov, na svojom konte majú vyše 500 úspešných zákrokov. Nie je žiadnym tajomstvom, že napríklad v Nemecku sa každá vložená marka do takéhoto systému vrátila v podobe 19. Napriek tomu si myslím, že existencia takéhoto

záchranného systému nemôže fungovať na čisto trhovom princípe, veď zápasiť o žudský život a chápať pomoc svojmu blížnemu cez vidinu peňazí by bolo nemorálne.

Preto vás prosím, vážený pán premiér, aby ste sa váhou svojej autority zasadili za skoré doriešenie otázky ďalšej existencie a rozvoja cestného záchranného systému na Slovensku. Isto by pomohlo predloženie koncepčného materiálu na rokovanie vlády, na ktorého vypracovaní by sa mohli podiežať tak Branno-bezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady, ako i Rada vlády pre bezpečnosť cestnej premávky. Zodpovednosťou za komplexné riešenie by mohol byť poverený jeden z podpredsedov vášho vládneho kabinetu. Finančnými zdrojmi tohto systému môžu byť v budúcnosti motoristické kreditné karty, poistky a tiež cestná daň, no to je aj otázka zmeny zákonov.

Viem, že v súčasnej ekonomickej situácii je u nás takmer nezmyslom žiadať finančné dotácie od vlády a spoliehať sa na to, že vládny mešec všetko vyrieši. Zo štátneho rozpočtu sa však financujú aj ostatné záchranné služby - protipožiarna, horská služba, banská záchranná služba a lekárska služba rýchlej pomoci. Preto si myslím, že k nim patrí aj cestná, v pôsobnosti ktorej sa za mesiac stane možno viac nešťastí, ako v iných za celý rok. Slovakia-Alfa potrebuje na prežitie okamžitú finančnú pomoc a následné účelné systémové opatrenia.

Dovolil by som si preto navrhnúť ďalší konkrétny návrh. Našu motoristickú, a nielen motoristickú verejnosť, zaujala nedávno správa v tlači, že rozdiel medzi nákupnými a predajnými cenami ropy bol za uplynulý rok 831 miliónov korún. Obdobná suma musí byt už aj za tento rok. Podža slov podpredsedu federálnej vlády Vladimíra Dlouhého sa prostriedky rozdelia medzi obe republiky. Slovensku by sa malo ujsť asi 243 miliónov a ďalších 150 miliónov na ekológiu. Tieto nemalé peniaze by sa mohli nazvať aj nadmerným, alebo i neopráv-

neným ziskom, ale nazvime ich úsporou z peňazí motoristov. Preto by práve oni, ale isto všetci, ktorí často sedíme a cestujeme či už v autách, autobusoch, na motorkách, v iných dopravných prostriedkoch, s radosťou uvítali, ak by im slovenská vláda vrátila časť týchto peňazí v podobe dobre fungujúceho záchranného cestného systému.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda F. Mikloško:

Ďakujem poslancovi Nižňanskému. Vystúpi poslanec Hofbauer. Pripraví sa poslanec Cyril Ivan.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážený pán predseda vlády, vážená vláda, poslankyne, poslanci,

podávam interpeláciu na ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky pána Pišúta. Rezort školstva, mládeže a športu do súčasnosti nepredložil svojmu najvyššiemu zákonodarnému zhromaždeniu - Slovenskej národnej rade, komplexnú koncepciu svojho rozvoja. V súčasnosti sa prejavujú krajne varovné príznaky, ktorých analýza, ani koncepcie riešenia sa nepredložili, ktoré však naznačujú stav rozpadu učňovského školstva, nezabezpečenosti a bezkoncepčnosti vysokého školstva, a nakoniec skutočne katastrofálneho stavu i základného školstva, osobitne v tažkých klimatických podmienkach severných častí Slovenska. Na tento fakt už z tohoto miesta upozornil poslanec Pavol Homola, no odpoveď Slo-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP