Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenskej národnej rady na hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády Jozefovi Kučerákovi ako bod číslo 4, teda medzi interpeláciami a otázkami a rozpravou k aktuálnym spoločenským otázkam. Okrem toho z predchádzajúcej diskusie vyplynuli niektoré pozmeňovacie návrhy. Predpokladám, že počas prestávky ste mali možnosť preštudovať si obidve správy Predsedníctva Slovenskej národnej rady a teraz budeme môcť v našej schôdzi pokračovať.

Máme teda pred sebou návrh programu. Budeme hlasovať podľa poradia tak, ako boli pozmeňovacie návrhy predkladané.

Kto je za to, aby ako tretí bod nášho programu bol zaradený bod - hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády?

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 138 poslancov. /

Kto je za to, aby tento bod bol zaradený ako bod 4 nášho programu?

/Za návrh hlasovalo 85 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Konštatujem, že štvrtým bodom nášho programu je hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády Jozefovi Kučerákovi.

Ďalší návrh podal poslanec Moravčík, ktorý navrhol, aby sme správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorá je v návrhu programu označená pod číslom 12, zaradili ako bod 3.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 141 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh pána poslanca Moravčíka?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že pozmeňovací návrh pána poslanca Moravčíka neprešiel.

Ako ďalší bol pozmeňovací návrh pána poslanca Porubca o tom, aby sme na program dnešnej 13. schôdze Slovenskej národnej rady zaradili i deklaráciu o suverenite Slovenskej republiky. K tomuto sa vyjadrí predseda Slovenskej národnej rady pán Mikloško.

Predseda SNR F. Mikloško;

Tento návrh som riadne dostal minulý týždeň. Z toho istého dôvodu, ako som povedal v predchádzajúcom prípade, som to nezaradil do programu predsedníctva, pretože predsedníctvo rokovalo len o tom, čoho výsledkom boli zmeny vo vláde. Vzhľadom na to, že nejde o návrh zákona, ale o deklaráciu, kde treba posúdiť i jej ústavné hranice, myslím si, a som o tom presvedčený, že to musí prejsť riadne predníctvom, výbormi a potom by sa k tomu vyjadrilo plénum. To je môj názor a návrh. Pán poslanec Porubec povedal, že bez rozpravy. V tom je teda tá otázka.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Myslím si, že musíme ctiť istý legislatívny postup v zmysle nášho rokovacieho poriadku. Materiál bol predložený

minulý týždeň, predsedníctvo ho postúpi výborom a potom sa môže dostať do budúceho pléna.

Hlási sa pán poslanec Porubec. Poslanec L. Porubec:

Ak sa tento návrh deklarácie dostane okamžite do riadneho legislatívneho postupu, súhlasím so stiahnutím tohoto bodu.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Najbližšie Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré zrejme zasadne v priebehu týchto dní, sa bude týmto zaoberať a pridelí to na prerokovanie výborom.

Slovo má pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško;

Ak dnes skončíme o 22. 00 hodine, zasadne predsedníctvo, ktoré zrejme len vyhlási zákony, prípadne skonštatuje niektoré veci. Touto problematikou sa budeme zaoberať na najbližšej schôdzi Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorá bude mať riadny pracovný program, a to bude v priebehu týždňa.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďalší pozmeňovací návrh k programu podal pán poslanec Brňák, ktorý navrhol, aby sme vymenili bod - rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam s bodom - interpelácie a otázky poslancov. Tak znel jeho pozmeňujúci návrh.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 144 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Brňáka tak, ako som ho vysvetlil?

/Za návrh hlasovalo 71 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že pozmeňovací návrh pána poslanca Brňáka nebol prijatý.

Ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkali prerušenia resp. prestávky, sme riešili. V poradí ďalšie pozmeňovacie návrhy - v podstate totožné - dali pán poslanec Miček a pán poslanec Zselenák, ktoré sa týkali požiadavky na vystúpenie poslancov Federálneho zhromaždenia pánov Mečiara, Kňažka a Zelenaya na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady hlasovaním rozhodlo nepozvať menovaných poslancov. V zmysle § 20 nášho rokovacieho poriadku však dám o tejto možnosti hlasovať.

Poslanec J. Zselenák: Pán podpredseda,

chcem poukázať na skutočnosť, že predložené návrhy neboli totožné a neboli ani v podstate totožné. Išlo o to, či sa umožní poslancom Federálneho zhromaždenia zúčastniť sa dnešného rokovania. To bol prvý návrh. Môj návrh spočíval v tom, aby pán premiér Mečiar bol oficiálne prizvaný na rokovanie dnešnej Slovenskej národnej rady, aby sa vzhľadom na obsah a predmet prerokúvanej problematiky mohol k týmto

otázkam vyjadriť. Navrhujem hlasovať o týchto dvoch návrhoch osobitne.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Čo sa týka prvého návrhu, nevidím dôvod o tom hlasovať, pretože majú poslanecký preukaz a môžu byť v rokovacej sieni prítomní. A myslím, že niektorých tu aj vidím.

Hlási sa pán poslanec Miček. Poslanec M. Miček:

Ja som to spresňoval, aby im bolo umožnené aj vystúpiť. Podpredseda SNR J. Klepáč;

Áno, k tomu prídeme. Čiže vybavme pozmeňovacie návrhy pána poslanca Zselenáka. Druhý návrh bol, aby sme ho oficiálne pozvali. Tento návrh bol prerokovaný cez prestávku v Predsedníctve Slovenskej národnej rady a hlasovaním sa rozhodlo, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré je oprávnené takéto pozvanie dať, pozvanie nedáva, čiže teraz v zmysle § 20 musíme dať o tom hlasovať v pléne.

Prosím teda prezentáciu. /Prezentovalo sa 143 poslancov. /

Pán poslanec Brestenský má faktickú poznámku. Poslanec R. Brestenský;

Prosím jednoznačne formulovať dikciu toho, o čom hlasujeme.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Boli dva pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovací návrh pána poslanca Zselenáka znel, aby plénum pozvalo a umožnilo vystúpiť pánovi Mečiarovi na 13. schôdzi. Druhý pozmeňovací návrh dal pán poslanec Miček, ktorý to rozšíril aj o pánov poslancov Kňažka a Zelenaya.

Takže hlasujeme teraz o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Zselenáka. Zaprezentovali sme sa. Kladiem teda otázku, kto je za, aby pán Mečiar vystúpil na 13. schôdzi Slovenskej národnej rady v rámci rozpravy?

Musíme opakovať prezentáciu. /Prezentovalo sa 143 poslancov. /

Kto je za, aby v rámci rozpravy na 13. schôdzi vystúpil pán Mečiar?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že pozmeňovací návrh pána poslanca Zselenáka nebol prijatý. Tým sa vylučuje i časť pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Mičeka.

V ďalšom hlasujeme o tom, či umožníme vystúpiť v rámci rozpravy pánom poslancom Kňažkovi a Zelenayovi.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 143 poslancov. /

Kto je za, aby poslanci Federálneho zhromaždenia páni Kňažko a Zelenay mohli vystúpiť v rámci rozpravy? /Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že pozmeňovací návrh pána poslanca Mičeka nebol prijatý.

Ďalší pozmeňovací návrh dal pán poslanec Filipp. Po vysvetlení ho stiahol s tým, že sa o tom bude rokovať v bode číslo 4.

Hlási sa pán poslanec Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Dovoľte, aby som sa poďakoval pánom poslancom, ktorí sa dali do role sudcov, ale obžalovaným nedovolili obhajovať svoju vec.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Toto poďakovanie bolo síce mimo rámca nášho programu, ale tým sme vyčerpali pozmeňovacie návrhy na program našej schôdze. Preto teraz dávam hlasovať o celkovom programe schôdze.

Faktickú poznámku má pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Bol tu ešte návrh na rekonštrukciu Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Tento návrh dal pán poslanec Filipp. Po vysvetlení ho stiahol s tým, že táto otázka bude riešená v rámci rozpravy k bodu 4.

Hlási sa pani poslankyňa Badálová. Poslankyňa B. Badálová:

Dala som návrh, aby komisia Slovenskej národnej rady na vykonanie lustrácií poslancov a členov vlády dala návrh na ďalší postup. Nepovedalo sa, kedy sa to dostane na program schôdze Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško:

Takisto na prvom Predsedníctve Slovenskej národnej rady, ktoré bude mať pracovný program. Znamená to, že v najbližších dňoch to bude predložené.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem. Dám teda hlasovať o programe našej dnešnej schôdze, ktorý je v podstate totožný s tým, ktorý ste dostali v pozvánke. Doplnený je bod 4 - hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády. Ostatné body zostávajú.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 142 poslancov. /

Kto je za navrhovaný program?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že sme program 13. schôdze Slovenskej národnej rady schválili.

Prvým bodom programu je

Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu o nastúpení náhradníka na uvolnený mandát poslanca.

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníka na uvolnený mandát poslanca Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada dostala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Ladislava Košťu. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo na vedomie jeho rezignáciu na svojej schôdzi 3. apríla 1991. Na uvolnený mandát poslanca nastupuje náhradník. Podľa spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom hnutia Verejnosť proti násiliu v Západoslovenskom volebnom kraji je pán Pius Biely.

Pán Pius Biely je slovenskej národnosti, narodil sa 25. septembra 1936 v Čajkove, okres Levice. Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre, pracoval v školstve. Od januára 1991 je prednostom Obvodného úradu v Zlatých Moravciach.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka, ako aj jeho volitelnosť. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi dňa 15. apríla 1991 podľa § 48 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníka za poslanca a odovzdalo pánovi Piusovi Bielemu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Slovenskej národnej rady dňom 15. apríla 1991.

Týmto končím správu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pani poslankyni a predsedníčke Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a prosím teraz pána poslanca Sládeka, aby prečítal znenie sľubu. Prosím predsedníctvo i členov pléna, aby povstali.

Poslanec V. Sládek;

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec P. Biely:

Sľubujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Druhým bodom nášho programu je

Návrh na voľbu poslanca do výboru Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač SNR 120. Má niekto z vás k návrhu pripomienky? /Nikto. /

Dávam o návrhu hlasovať.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 137 poslancov. /

Kto je za voľbu poslanca pána Piusa Bieleho do Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport?

/Za návrh hlasovalo 129 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že sme zvolili poslanca pána Piusa Bieleho do Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

Faktickú poznámku má pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Myslím, že ešte budeme musieť vyriešiť, síce už nie v tomto bode, ale v priebehu pléna, zaradenie uvolnených ministrov, poslancov Slovenskej národnej rady, do výborov

Slovenskej národnej rady, aby sa mohli zapojiť do práce výborov.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Áno, ich hnutia a strany, ktoré ich nominovali, musia predložiť návrhy. Samozrejme, budeme sa nimi zaoberať.

Hlási sa pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Neviem, či všetci, ale napríklad viem, že do národohospodárskeho a rozpočtového výboru už bol raz zaradený pán poslanec Húska.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ako minister, samozrejme, nemohol pacovať v tomto výbore. Nič však nebráni tomu, aby hnutie, ktoré ho delegovalo, dalo návrh na jeho opätovné zaradenie do tohoto výboru.

Tretím bodom programu sú Interpelácie a otázky poslancov.

S interpeláciami a otázkami sa doteraz písomne prihlásili 14 poslanci. Prosil by som, aby každý zreteľne vyznačil, či ide o interpeláciu alebo otázku. Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Homolová. Pripraví sa pán poslanec Buday.

Poslankyňa Š. Homolová:

Vážená vláda,

vážená Slovenská národná rada,

11. apríla som sa zúčastnila celoslovenského snemu bytových družstevníkov v Banskej Bystrici. Nakoľko problém, o ktorom sa veľmi živo diskutovalo, sa mi javí veľmi vážnym, dovolím si upriamiť naň vašu pozornosť.

Najskôr niekoľko údajov. V súčasnej dobe - ako všetci viete - je na Slovensku rozostavaných 29 tisíc bytov, z ktorých je nutné 10 000 celkom pozastaviť a 19 000 dokončiť vo zvýšenej cenovej relácii. K prvému nárastu veľkoobchodných cien došlo v januári minulého roka. Rozostavanú výstavbu možno dokončiť len na úkor zvýšenia členských podielov, lebo štátny príspevok a dlhodobý investičný úver je limitovaný príslušnými predpismi. Liberalizácia cien od januára 1991 spôsobila, že dodávateľské organizácie predložili nové rozpočty, čo má ďalší dopad na podstatné zvýšenie členských podielov, v priemere o 84 000 až raz toľko, oproti pôvodným 25 000 a v poslednej etape ešte vyššie. Tu môže nastať situácia, že čakatelia, vzhľadom na ich solventnosť, týka sa to predovšetkým mladých rodín s deťmi, nebudú schopní doplatiť členský podiel a byť budú musieť odmietnuť. Ale akým spôsobom vráti družstvo prípadným záujemcom ich podiel, keď finančné prostriedky sú realizované v rozostavanej bytovej výstavbe?

Slovenský zväz bytových družstiev už dávnejšie navrhol cenový rozdiel rozvrhnúť takto: štátny príspevok, úver a členský podiel tak, ako sa zabezpečujú zdroje na výstavbu podľa platnej vyhlášky, teda 50 % štátny príspevok, 30 % dlhodobý investičný úver a 20 % členský podiel.

Mnoho oprávnenej kritiky odznelo na adresu zvyšovania poplatkov za teplo. Tu si dovolím tvrdiť, že je trestuhodné, aby užívatelia bytov, či už komunálnych alebo družstevných, platili za to, čo nedostanú. Sám prezident zhodnotil naše byty ako "králikárny". Teda ak chceme smerovať s cenovými reláciami po vzore západných ekonomických reforiem, musíme k tomu naše bytové "zajačince" najskôr prispôsobiť.

Z toho vyplýva, že naše byty budú, alebo mali byt najskôr dostatočne zateplené, a to cez strechy, okná, loggie, dvere. Každý byť by mal mať vlastné merače tepla a vody, aby občan platil iba tú čiastku, ktorá mu prináleží a nie za straty, ktoré vznikajú v nevyhovujúcich bytových jednotkách. Lebo takéto straty vznikajú najmä rozvodmi od výrobcu tepla k spotrebiteľovi.

V súčasnej dobe sú u nás vykurované vozovky na tzv. holandský spôsob. Pozývam vás do Čadce, ulica 9. mája, tá je teplá a suchá aj pri mínus 30-stupňovom mraze. Tento luxus by mal znášať, kto iný, ak nie vlastník či nájomca bytu, a to v dôsledku nevyhovujúcej montáže či izolácie rozvodov potrubia.

Dovoľte mi, aby som sa vrátila k jednému z účastníkov spomínaného snemu, ktorý ma po jeho skončení zastavil a ako poslanca prosil o pomoc pri riešení bytového problému. Je jedným z mnohých mladých ľudí, ktorí čakajú na byť a zároveň predložil časť písomnej agendy, ktorá je s tým spojená. V krátkosti: 4. februára 1991 písal otvorený list, ktorý adresoval prezidentovi republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rade, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky, ministerstvu výstavby, ministerstvu práce a sociálnych vecí, podpredsedom slovenskej vlády a ministerstvu kontroly. Odpoveď dostal iba od Kancelárie prezidenta, z ministerstva práce a sociálnych vecí, z ministerstva kontroly a od prvého podpredsedu vlády Jána Čarno-

gurského. Dňa 14. 2. bola na sneme bytových družstiev schválená petícia, ktorú účastníci zaslali na federálnu, ako i na slovenskú vládu a Slovenskú národnú radu, v ktorej žiadali riešenie mimoriadne závažného problému v oblasti štátnej bytovej a energetickej politiky a v úprave cien palív a energie, ktorá s problematikou bývania bezprostredne súvisí. Následne po tejto zaslali petíciu aj občania - čakatelia na byty v lokalite Záhradnícka-juh a Prievoz. Dostali odpoveď iba od Marianu Čalfu, z ktorej si dovoľujem odcitovať iba časť vety: "Koncepciu a realizáciu štátnej bytovej politiky formulujú a zabezpečujú republikové vlády".

Čo k problému dodať? Iba to, že takáto forma sociálnej politiky nebola, bohužiaľ, ani na jednom plagáte pozývajúcom na voľby. A mne neostáva nič iné, iba našim čakateľom želať výhru v športke, ktorá im zabezpečí to, čo je základom existencie, a to je strecha nad hlavou.

Keď už mám slovo, chcem sa kriticky vyjadriť k situácii, ktorá vládne v súčasnej dobe v podniku Uholné sklady. Vyjadrujem svoj nesúhlas s termínom zvýšenia ceny palív od mája tohoto roku. Žiadam vládu Slovenskej republiky, aby toto zvýšenie presunula až od nového roku 1992 s tým, aby boli všetci odberatelia predzásobení aspoň v tomto roku za staré ceny. Bola som svedkom - prišla som do Uholných skladov, kde stáli starenky, dôchodkyne. Bohužiaľ, vybavujú a predzásobujú sa ľudia, ktorí sú na tom finančne omnoho lepšie ako dôchodcovia. Nevidím dôvod, aby sa toto cenové zvýšenie malo dotknúť práve tých, poviem to otvorene, najchudobnejších.

Zároveň apelujem na všetkých, či si dokážete predstaviť ekologickú katastrofu, ktorá sa na nás bude valiť z každého komína rodinného domu na Kysuciach, ktoré ho začínajú vykurovať tzv. kalom a ktorého zásoby si niektorí ľudia vytvorili aj na 10 rokov, a to z dôvodov paniky zdražovania uhlia

a koksu. Uvedomujeme si tento konečný dopad na zdravie našich detí a na svoje vlastné? Ale nedokážem ako poslanec vysvetliť ľuďom, že si nemôžeme dovoľovať vykurovanie lacným palivom, pretože to škodí. Škodí to ekológii, škodí to vode, pôde. Ľudia mi povedia, načo ste tam? Prečo zdražujete uhlie? Každý sa chce zabezpečiť preto, aby mal čím kúriť. Viem, že to nie je správna logika, ale je to fakt. Stretávam sa s tým na každom kroku. Na túto otázku sama nedokážem dať našim ľuďom uspokojivú odpoveď. Opakujem, zase sa mi tlačí na jazyk to strašné, že radšej zomrieme na rakovinu, ako od hladu alebo od zimy.

Dovoľte mi ešte niekoľko slov o aktuálnej problematike, ktorá sa týka nezamestnanosti na Kysuciach. Som vždy za pravdu, hoci pri jej hľadaní prepadne človeka skepsa, ba aj pesimizmus. Som za pluralitu názorov. Viem sa však veľmi najedovať, ak tzv. hlásatelia pravdy lavírujú na lodi populistiky.

Nedávno bol u nás predvolebný míting. To, že bol predvolebný, usudzujem podľa toho, že pozvánky viseli na každom paneláku a boli aj v každej schránke. O čom sa na Kysuciach hovorilo? Nuž predovšetkým o nezamestnanosti a o tom, kto môže za to, že nezamestnanosť na Kysuciach je taká, aká dnes je. Za všetko môže terajšia vláda, lebo filozofia robotníka je veľmi jednoduchá. Robotník chce prácu, za prácu chce mzdu, aby touto mzdou vyživil svoju rodinu. Prosím vás pekne, robotníka nezaujíma, kto mu vládne, ale mal by mu vládnuť rozumný človek, taký, ktorý sa na post riaditeľa hodí. Pýtala som sa zodpovedných pracovníkov na zodpovedných miestach, prečo doteraz nehľadali cesty, nehľadali spôsoby ako zabezpečiť náhradný výrobný program, prečo neavizovali skôr, ale čakali, kým ľudia začali dostávať výpovede. Podľa môjho názoru, hoci som im to aj povedala, im to vyhovovalo, pretože národ sa pobúril a za všetko vinil zase terajšiu vládu.

Musím dodať, naozaj, robotníka nezaujímalo to, že jeho výrobky boli alebo nanič, alebo boli určené na známy východný trh.

Závod Pratex Čadca má spolu l 900 zamestnancov. Ich ročný objem výroby činil 750 miliónov korún. Ani do dnešného dňa sa im nepodarilo zmluvným kontraktom zabezpečiť dodávky na tento rok. Vieme prečo. Doterajší odberateľ nie je solventný a žiadna banka v súčasnej dobe dlhodobý úver neposkytne. Nie som kompetentná účtovať stranu má dať a dal, ale som povinná upozorniť terajšiu vládu na to, aby sa pozrela celkom zblízka na jeden z najzaostalejších okresov Slovenska, a to ešte dnes, lebo zajtra už bude neskoro. Problémov je tu viacero. Je tu aj závod TESLA, ktorý nadriadený orgán - Tešia Karlín Praha začal už delimitovať, čím na konto nezamestnaných pribudne opäť l 000 ľudí. V podobnej situácii je bývalá TATRA AVC, kde ani oni nevidia svoju budúcnosť ružovo.

Z tohto miesta sa obraciam na vás, všetkých poslancov, s prosbou: prosím vás, majme skutočne na srdci záujmy národa ako vlastné, dokážme popravde vysvetliť ľudu, že je to, žiaľ, dedičstvo minulej vlády, ktorá nedovolila nájsť a zabezpečiť Kysučanom prácu vo vlastnom okrese, že preto za ňou dochádzalo na Ostravsko okolo 20 000 a tí, čo robili doma, vlastne robili na štátny úver. Prečo sú ľudia prepúšťaní? Vysvetlime, že máme na mysli spôsoby a riešenia na ceste k zlepšeniu tohoto neutešeného stavu, bez ohľadu na našu stranícku príslušnosť. Ak na predvolebných schôdzach či brífingoch počujem takúto pravdu z úst všetkých zástupcov politických strán a hnutí, budem veriť, že nášmu parlamentu nehrozia predčasné voľby a že medzi nami nie sú takí, ktorí vodu kážu a víno pijú.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem pani poslankyni Homolovej. S dvomi faktickými poznámkami sa hlási pán poslanec Jakuš.

Poslanec J. Jakuš;

chcel by som upozorniť, že na predchádzajúcej schôdzi Slovenskej národnej rady odznela z mojej strany interpelácia podobného druhu ohľadne bytových družstiev. Odpovedal mi na ňu pán minister Kováč. Vtedy som s odpoveďou nebol spokojný. Bohužiaľ, iná odpoveď sa v písomných materiáloch neobjavila. Tu sa tento problém znovu objavil a myslím si, že problém je predovšetkým v tom, že dosial neexistuje nijaká smernica alebo zákon o bytovej politike, ktoré mala vypracovať vláda.

K druhej téme, o ktorej hovorila aj pani poslankyňa Homolová: tiež som z Kysúc, z toho istého kraja. O týchto problémoch sme spolu hovorili. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že napríklad Pratex má dohovorené rokovanie na Ukrajine, kde by sa mali vytvoriť odbytové možnosti. Rokovanie má byt začiatkom mája. Je to rokovanie, ktoré je prakticky výsledkom cesty bývalého premiéra pána Mečiara. Je to praktický výsledok zahraničných ciest. Bol by som rád, keď sa už zmenil premiér, aby noví členovia vlády i nový premiér podporili šance, ktoré vybavila predchádzajúca vláda a v týchto šanciach pokračovali.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč;

Hlási sa ešte niekto s ďalšou faktickou poznámkou? Nie ďakujem. Ako ďalší sa s interpeláciou prihlásil pán poslanec Buday. Pripraví sa pani poslankyňa Kmeťova.

Poslanec M. Buday:

Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,

mám tu dve interpelácie na pána ministra školstva. Jednu z nich podávam písomne kvôli stiesneným časovým pomerom. Pojednáva o vyhlásení zo stretnutia zástupcov škôl a školských zariadení okresu Prešov 27. februára 1991, ktoré ministerstvo dostalo. Prosím pána ministra, aby sa k riešeniu tohoto vyhlásenia vyjadril v zákonnej lehote. Znenie vyhlásenia si každý poslanec mal možnosť vziať zo stola pri registrácii.

Prosil by som vás, aby ste mali trpezlivosť pri mojej druhej interpelácii, ktorá bude trvať asi dvanásť minút, ale myslím si, že je taká závažná, že by ste si ju mali vypočuť. Zároveň prosím členov Kresťansko-demokratického hnutia, aby to nebrali ako útok na svoje hnutie.

Interpelujem ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky pána Pišúta.

Vážený pán minister, už dlhšiu dobu sledujem zložité a dosť emotívne ladené dianie okolo problematiky založenia cirkevnej školy v Prešove. Tento problém v plnej svojej nahote vystúpil v piatok 19. apríla tohto roku, keď sa založenie cirkevnej školy prerokúvalo na úrovni primátora mesta Prešov za účasti priamych zainteresovaných.

V marci tohoto roku v Prešove bol žiakom základných škôl rozdaný dotazník, pripravený Kresťansko-demokratickým hnutím v Prešove, ktorý obsahoval tri otázky. Neskoršie sa o nich zmienim. V rámci dotazníkovej akcie vystupujú zaujímavé fak-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP