Neprošlo opravou po digitalizaci !

že tentoraz prišiel a že ho odtiaľto odvedieme so všetkou cťou nie na Februárku, ale na letisko.

Ďakujem vám pekne. /Potlesk. /

Podpredseda vlády ČSFR a minister zahraničných veci ČSFR J. Dienstbier:

Ja vám mockrát děkuju a doufám, že se zase sejdem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Do 13. 00 hodiny vyhlasujem obedňajšiu prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím, aby sme sa na úvod prezentovali.

Ďakujem. Konštatujem, že Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Druhým bodom nášho programu je

Správa Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady o nastúpení náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu.

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada dostala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslancov Jozefa Miklošku a Alexandra Vargu. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo na vedomie rezignáciu poslancov Jozefa Miklošku a Alexandra Vargu na svojej schôdzi 25. januára 1991.

Na uvoľnené mandáty poslancov nastupujú náhradníci. Podľa spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom Kresťansko-demokratického hnutia vo volebnom kraji Bratislava je pán Vladimir Horváth. Vladimir Horváth je slovenskej národnosti, narodil sa 2. septembra 1956. Pracuje v závode Výpočtovej techniky Slovenskej štátnej poisťovne ako vedúci matematik a analytik. Nastupujúcim náhradníkom hnutia Verejnosť proti násiliu vo volebnom kraji Bratislava je pán Jozef Moravčík. Jozef Moravčík je slovenskej národnosti, narodil sa 19. marca 1945. Pracuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníkov, ako aj ich voliteľnosť. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi 25. l. 1991 podľa S 48

ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníkov za poslancov a odovzdalo Vladimírovi Horváthovi a Jozefovi Moravčíkovi osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Slovenskej národnej rady dňom 25. 1. 1991.

Na záver vás chcem informovať, že na dnešné popoludňajšie rokovanie sa ospravedlnil pán poslanec Jozef Moravčík. Sľub poslanca zloží na zajtrajšom rokovaní.

Ďakujem za pozornosť. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem pani poslankyni Kondášovej.

Má niekto z vás otázku k prednesenej správe?

Tretím bodom programu je

Sľub poslanca Slovenskej národnej rady.

Prosím poslanca Vladimíra Horvátha, aby predstúpil pred tribúnu a zložil ústavou predpísaný sľub. Prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Vladimíra Kmeťa, aby prečítal znenie sľubu. Zároveň prosím všetkých prítomných, aby povstali.

Poslanec V. Kmeť:

"Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracoval tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec V. Horváth:

Sľubujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Štvrtým bodom programu je

Návrh na vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v súčasnom období demokratizácie našej spoločnosti sa zamýšľame na našou minulosťou, nad tým, čo sa zlé a nespravodlivé udialo v našej krajine. Pred nedávnom sme vydali vyhlásenie k deportácii židov zo Slovenska a dnes vám predkladáme návrh vyhlásenia k odsunu slovenských Nemcov, ktoré z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady pripravila skupina poslancov Slovenskej národnej rady zložená zo zástupcov všetkých strán zúčastnených v parlamente. Prosím pána poslanca Hykischa, aby návrh vyhlásenia predniesol.

Poslanec A. Hykisch:

Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských

Nemcov.

Koncom roku 1989 sa národy strednej a východnej Európy vyslobodili spod totalitných režimov. Aj slovenský národ usídlený v zemepisnom centre Európy, na území Slovenskej republiky, deklaruje svoju vôľu žiť ako národ slobôdný a demokratický, želáme si, aby Slovenská republika bola šťastným domovom nielen Slovákov, ale aj ostatných národností a etník obývajúcich jej územie. V tomto zmysle cítime nutnosť vyjadriť sa aj k osudu nemeckých spoluobčanov na území Slovenska v dávnejšej i nedávnej minulosti.

Pri skúmaní tisícročných dejín nášho národa nemôžeme zabudnúť, že popri našich predkoch osídľovali priestor Slovenska aj príslušníci iných národov Európy. Významné miesto medzi nimi patri nemeckým osadníkom, ktorí na pozvanie uhorských panovníkov prichádzali už od dvanásteho storočia do našich krajov. Generácie nemeckých ľudí s ich zručnosťou, vzdelanosťou a pracovitosťou zanechali na našom území hmotné i duchovné pamätníky a tie sa stali nerozlučnou súčasťou kultúrneho bohatstva dnešného Slovenska. Spomeňme prekrásne historické jadrá našich miest, chrámy či radnice a v nich klenoty architektúry, maliarstva, sochárstva či umeleckých remesiel. Ani hospodársky rozvoj, najmä rozmach baníctva, si nemožno predstaviť bez tohto prínosu. Duchovný rozvoj sa viaže na pozoruhodné diela humanistickej literatúry, filozofie či práva. Významné miesto v našich dejinách mali aj nemeckí reformační kazatelia, učitelia a vedci. Národy strednej Európy spolu organizovali obranu proti osmanským Turkom. Neskorší rozmach osvietenstva, tereziánske reformy, štúdiá našich osvietencov a národných buditeľov, to všetko čerpalo i z pokladnice nemeckej vzdelanosti.

Po stáročia žili naše národy vedľa seba, znášali dobré i zlé stránky osudu bez väčších vzájomných trenie. Vznik československého štátu v roku 1918 znamenal i pre slovenských Nemcov novú fázu rozvoja. Vtedy žilo na Slovensku 140 tisíc Nemcov, teda asi 5 % obyvateľstva. Nový štát umožnil úspešný rozvoj nemeckého školstva, kultúrnych ustanovizní a slobodné pôsobenie politických strán. Žiaľ,

nástup Hitlera k moci radikálne zmenil aj situáciu slovenských Nemcov. Napojenie sa časti politickej reprezentácie slovenských Nemcov na Sudetonemeckú stranu Konráda Henleina sa ukázalo ako historicky pomýlený krok. Po zániku Československa v roku 1939 politická reprezentácia slovenských Nemcov sa aktívne usilovala o pripojenie Slovenska k Hitlerovej ríši. V období Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945 sa Karmasinova totalitná Deutsche Partei a jej paramilitaristické zložky FS /Freivillige Schutzstaffel/ a neskorší Heimatschutz stali priamym nástrojom nacistickej zvole, organizátormi násilia, predvojom antisemitizmu a nezakrytou opozíciou aj proti umierneným skupinám vtedajšej slovenskej politickej reprezentácie. Vieme však, že mnohí Nemci si najmä po roku 1942 uvedomili scestnosť politiky vedenia Deutsche Partei a časť z nich sa zapojila aj do antifašistického zápasu. Po vypuknutí protifašistického povstania na Slovensku a následnej nemeckej okupácii Slovenska sa prehĺbil politický a ľudský rozkol medzi slovenským a nemeckým obyvateľstvom. Vtedy sa začala aj tragédia slovenských Nemcov, strata ich domova.

Je historickým faktom, že veľká väčšina slovenských Nemcov musela opustiť svoju starú vlasť na priamy rozkaz H. Himmlera a za súčinnosti špičiek Karmasinovej strany. Evakuácia slovenských Nemcov sa začala od polovice septembra 1944 a ukončila sa vo februári 1945, teda tesne pred celkovým obsadením Slovenska červenou armádou. Starší pamätníci vedia, že mnohí slovenskí Nemci sa bránili opustit svoje domovy, ale márne. Po skončení vojny sa časť evakuovaných Nemcov vrátila späť na Slovensko. Vtedy sa začalo druhé dejstvo tragédie, na ktorom sa, žiaľ, aktívne podieľali aj slovenskí ľudia.

Odsun Nemcov z Československa, Poľska a Maďarska kodifikovali víťazné mocnosti v článku 13 Postupimskej dohody. Takisto Košický vládny program československej vlády deklarovali odňatie štátneho občianstva Nemcom s výnimkou aktívnych antifašistov, čo potvrdil dekrét prezidenta republiky č. 33 z roku 1945. Tak sa vyše 32 tisíc slovenských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petržalke, Novákoch a Poprade stalo obetou deportácii do oboch časti rozdeleného Nemecka. Je zvlášť poľutovaniahodné, že touto fázou odsunu boli postihnutí zväčša nevinní pracovití ľudia, práve ti, čo sa po skončení vojny dobrovoľne rozhodli vrátiť na Slovensko, lebo ho považovali za svoju vlasť. Títo naši nemeckí spoluobčania trpeli za tých, ktorí v mene nemeckej menšiny na Slovensku slúžili nacizmu.

Prešlo takmer polstoročie, mnohé rany preboleli, zrodili sa nové generácie, v nových podmienkach. My, predstavitelia slobodného demokratického Slovenska, chceme vstúpiť do Spoločenstva národov s čistými účtami. Odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech by sa zdôvodňoval akýmikoľvek argumentami. Uvedomujeme si, že evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých spoluobčanov, Slovensko stratilo etnickú skupinu, ktorá po stáročia tvorila súčasť spoločného civilizačného úsilia a významne sa podieľala na pestrosti kultúrneho koloritu našej krajiny. Dnes vám všetkým, pamätníkom dávnych rozbrojov, vyhnancom a ich potomkom podávame zo Slovenska priateľskú ruku. Pokúsme sa zabudnúc na spory a krivdy. Spoločne pracujme na zveľaďovaní dávnej domoviny. Nech most porozumenia medzi našimi národmi navždy preklenie vysychajúcu rieku vojnovej nenávisti.

V Bratislave vo februári 1991.

Predseda SNR F. Mikloško:

vážené poslankyne, vážení poslanci,

k tomuto vyhláseniu by som chcel povedať nasledovné. Dostal som dva diskusné príspevky resp. dve žiadosti o vystúpenie k tejto téme. Na včerajšom Predsedníctve Slovenskej národnej rady sme rozhodli, že vzhľadom na to, že na konštruovaní textu sa podieľali predstavitelia všetkých strán a že bol prediskutovávaný v poslaneckých kluboch, k textu nebude rozprava, dám len hlasovať, kto s ním súhlasí. Prepáčte, nebudeme ďalej viesť rozpravu. Každý, kto s tým nesúhlasí, má právo povedať, že je proti a tým je jeho názor vyjadrený. Chceme, aby tento akt mal istú dôstojnosť a túto dôstojnosť chceme dotiahnuť až do konca. Ten kto nesúhlasí, má právo povedať, že nesúhlasí. To je rozhodnutie Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Prosím, aby ti, ktorí sú za, zdvihli ruku a zároveň stisli tlačidlo.

/Za návrh vyhlásenia hlasovalo 96 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti vyhláseniu hlasovalo 13 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme vyhlásenie k odsunu slovenských Nemcov na pôde Slovenskej národnej rady prijali.

/Potlesk. /

Prosím, aby v ďalšom viedol rokovanie pán podpredseda Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Piatym bodom programu je

Návrh na voľbu nových poslancov do výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač 90, v ktorej je návrh na zaradenie dvoch poslancov. Na dnešnej schôdzi schválime zaradenie poslanca Vladimíra Horvátha do národohospodárskeho a rozpočtového výboru.

Má niekto pripomienky k uvedenému návrhu? /Neboli. /

Ak pripomienky nie sú, budeme hlasovať. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za zaradenie Vladimíra Horvátha do tohto výboru?

/Za návrh hlasovalo 1O6 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že sme zvolili poslanca Vladimíra Horvátha za člena Národohospodárskeho a rozpočtového výboru.

šiestym bodom programu je

Stanovisko Slovenskej národnej rady k lustráciám.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi 28. januára tohoto roku ustanovilo pracovnú skúpinu pre spracovanie stanoviska k lustráciám. Na základe odporúčania klubov politických strán a hnutí členmi tejto pracovnej skupiny sú poslanci: za Verejnosť proti násiliu Peter Tatár, za Kresťansko-demokratické hnutie Viliam Oberhauser, za Demokratickú stranu Ivan Brndiar, za Slovenskú národnú stranu Marián Andel, za Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie Együtélés Ladislav Doboš a za Stranu zelených Marián Buday. Koordináciou práce tejto komisie som bol poverený ja.

Dovoľte, aby som úvodom podal stručnú správu o doterajšom priebehu činnosti tejto pracovnej skupiny, pretože tá tiež ešte svoju prácu neukončila. Včera na zasadaní predsedníctva predniesla určité návrhy, ktoré majú byt prerokované vo výboroch a až potom by mali byt predmetom rozpravy a uzáverov na pléne Slovenskej národnej rady.

Komisia sa v prvom kole snažila kvantifikovať celý problém. Snažila sa to práve po rozprave v Predsedníctve Slovenskej národnej rady, z ktorej bolo zjavné, že sú úplne rozdielne názory, čo sa pod lustráciami mysli, aký okruh obyvateľstva alebo dotyčných spolupracovníkov by mal byt týmito lustráciami preverovaný. Ďalej sú úplne rozdielne názory na to, čo je vlastne kritériom pre lustráciu, pretože už z mnohých doterajších podkladov, ktoré máme k dispozícii v Slovenskej národnej rade, aj cez poslancov vo Federálnom zhromaždení, máme veľmi podrobné informácie o niektorých kartotékach a niektorých podkladoch, opačne, o absolútnej nemožnosti získať ďalšie doklady. Takisto bolo konštatované aj v predsedníctve, aj v tejto komisii, že v podstate celý proces lustrácii, tak ako bol otvorený vo Federálnom zhromaždení a v českej národnej rade, je z hľadiska nášho súčasného právneho poriadku protiprávny, pretože nezakladá pre takýto postup voči jednotlivcom právne podklady. Vzhľadom na túto skutočnosť sa komisia snažila v maximálnej možnej miere kvantifikovať tie veci, o ktorých sa domnievame, že ich treba spresniť a treba nájsť v nich akési stanovisko.

Celá komisia sa zhodovala v jednom kritériu, že nie je snahou a nemalo by byt snahou maximálne rozširovanie záberu lustrácii na široké pole obyvateľov Slovenska, ale že by sa maximálne mala sledovať idea odstúpenia alebo označenia tých jednotlivcov, ktorí zastávajú vedúce, kľúčové pozície - ak takí sú. Vyvolanie nekontrolovateľnej hystérie medzi obyvateľstvom, ako druhý extrém toho istého procesu, by zámer nesplnilo. V tejto súvislosti sme poukazovali aj na potrebu súčasne s kritériom lustrovanej osoby dať do priamej súvislosti aj možnosť odhalenia alebo priamo označenia tzv. riadiacich pracovníkov ŠTB, ktorí až do dnešného dňa sú v anonymite a sú dokonca zákonom chránení a aby boli označení aj riadiaci nomenklatúrni pracovnici KSČ, ktorí tento celý proces riadili cestou pracovníkov ŠTB.

Ďalej sme sa stotožnili s návrhom, že najmenší rozsah osôb, ktoré z tohoto pohľadu vedúcich pozícii v politickom alebo verejnom živote by mali alebo mohli byt predmetom lustrácii, by mali byt slovenskí poslanci vo Federálnom zhromaždení - tí už sú rozhodnutím Federálneho zhromaždenia - a poslanci Slovenskej národnej rady, členovia vlády a ich námestníci, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ale iba vedúci, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky a Kancelárie Slovenskej národnej rady, predsedovia centrálnych štátnych inštitúcií, prokurátori a sudcovia a vedúci okresných úradov štátnej správy a detto vedúci funkcionári politických strán a hnutí. Sme si vedomí, že takýto zoznam je možné iba zákonne nariadiť, všetko ostatné môže byt len odporučené.

Ďalej sa zatiaľ domnievame, že by celý proces, ak ho Slovenská národná rada v nejakej podobnej podobe po prerokovaní vo výboroch schváli, by mal byt zverený búd jednej osobe - predsedovi Slovenskej národnej rady alebo skupine osôb, ktorým Slovenská národná rada vysloví absolútnu dôveru, aby tento proces sami riadili, zabezpečovali a pripravili eventuálne ďalšie pokračovanie.

Samotné podklady pre rozsah osôb, aký nakoniec Slovenská národná rada prijme, by riešilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a vlády vyžiadaním cez poverenú osobu vo Federálnom zhromaždení. Obdobne by mali z vlastnej iniciatívy urobiť politické strany za svojich vedúcich funkcionárov. Za sudcov a prokurátorov by túto požiadavku mali vzniesť grémiá ministrov. Výsledky, ktoré by sa takto v Slovenskej národnej rade zhromaždili, by spracovala komisia, ktorú by na ten účel menoval predseda alebo poverená skupina, o ktorej som hovoril, štatút a pracovný poriadok tejto komisie by mal byt taxatívne navrhnutý a odsúhlasený plénom Slovenskej národnej rady. Zatiaľ širšiu informáciu nemôžem podať. Toto je výsledok prvého kola tejto pracovnej skupiny.

Do diskusie k tomuto bodu sa zatiaľ prihlásili dvaja poslanci. S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Tatár.

Poslanec P. Tatár:

Vážená Slovenská národná rada,

ide skutočne o text, ktorý vznikol na základe rozhovoru danej pracovnej skupiny. Nie je nikým schválený, ani overený, ani odporúčaný. Je to pracovný rámec, v ktorom sa môžeme, ale vôbec nemusíme pohybovať. Takto ho berte.

Ďakujem za pozornosť.

- 79 - Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ivan Brndiar z Demokratickej strany. Pripraví sa poslanec Miroslav Ondruš z VPN.

Poslanec I. Brndiar:

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslanci,

chcel by som vás stručne oboznámiť so stanoviskom k lustráciám klubu poslancov Demokratickej strany. Poslanci Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu pri formulovaní postojov ohľadom lustrácii vychádzali zo záverov zasadnutia Výkonného výboru Demokratickej strany, ktoré sa konalo na začiatku februára v Žiline. Výkonný výbor prijal k tomuto závažnému spoločenskému problému zásadné a jednoznačné stanovisko, ktoré bolo v nasledujúcich dňoch uverejnené v novinách a iných masovokomunikačných prostriedkoch.

Demokratická strana zdôrazňuje, že z principiálnych dôvodov je za lustrácie ľudí, ktorí zastávajú kľúčové pozície v štáte. Okrem toho na svojom zasadnutí výkonný výbor navrhol uskutočnil: lustrácie všetkých svojich politických predstaviteľov. Sme však za takú formu lustrácii, ktorá vylučuje akúkoľvek pochybnosť o spolupráci so štátnou bezpečnosťou. Zároveň si myslime, že lustrácie by sa mali postupne dotknúť aj tých, ktorí pracujú na vrcholných postoch v štátnej správe, až na okresnú úroveň. Tento krok by mal nasledovať až po vyčistení špičky ľadovca a mal by byt robený s trpezlivosťou tak, aby nenarušil činnosť týchto úradov.

Pravda, pri hľadaní postupov vedúcich k očisteniu nášho verejného života, samozrejme pri dodržiavaní všetkých právnych i etických noriem, sa vynára množstvo komplikovaných problémov. Predovšetkým dosť dobre nepoznáme detailné mechanizmy pôsobenia tajných zložiek Štátnej bezpečnosti medzi verejnosťou. Aspoň ti, ktorí nemali so štátnou bezpečnostnou do činenia ako aktivisti či spolupracovníci, toto poznať nemôžu. Teda prevažne máme o celej záležitosti iba povrchné, najmä bulvárnou tlačou ovplyvnené predstavy. Vynára sa aj množstvo informácii spochybňujúcich pravdivosť a úplnosť dokumentácie vedenej samotnou štátnou bezpečnostnou. Existuje množstvo veľmi vážnych podozrení o úmyselnej manipulácii s dokumentáciou s cieľom zaviesť do celej záležitosti chaos. Napriek pochybnostiam a podozreniam si myslime, že treba hľadať a nájsť cesty vedúce k presvedčivej očiste nášho verejného života, a to hneď teraz, v tomto čase. Musí sa pritom udiať tak, aby sa nijako neublížilo nevinným. Zároveň musíme dbať na to, aby celá záležitosť neprerástla do novodobého masového naháňania a upaľovania bosoriek.

Privítali sme iniciatívu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady pána Ivana Čarnogurského, ktorý zvolal zástupcov politických klubov a politických strán zastúpených v Slovenskej národnej rade. Na spoločnom zasadnutí sme sa pokúsili sformulovať spoločné východiskové stanovisko tak, ako ste pred chvíľou počuli.

Na záver mi dovoľte vysloviť prianie, aby sme mali dostatok síl a rozumu na očistenie nášho verejného života. Veď riadiť štát nemôžu ľudia, ktorí zo slabosti alebo zo zlomyselnosti, alebo za judášsky groš s nevinným úsmevom udávali svojich blížnych. Každý, kto v tomto smere nemá čisté svedomie, môže predsa pracovať na iných postoch, ako vládnych a štátnych, kde ani vydieranie, ani možné ovplyvňovanie teraz i v budúcnosti mu nemôžu brániť poctivo pracovat. Musím ale nahlas povedať, že aj udavači boli nástrojom uplatňovania totalitnej moci, takže najmenej rovnakú, ale iste väčšiu vinu súčasného stavu veci nesú nositelia bývalého spôsobu riadenia štátu.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Brndiarovi. Prihlásil sa poslanec Andel.

Poslanec M. Andel:

Vážené dámy, vážení páni,

klub poslancov Slovenskej národnej strany k problematike lustrácii má nasledovné stanovisko.

Po prvé: nemá námietok proti vykonaniu lustrácii politickej a hospodárskej reprezentácie Slovenskej republiky.

Po druhé: žiadame, aby lustrácie vykonala alebo vykonávala komisia schválená plénom Slovenskej národnej rady a aby táto komisia bola zložená zo zástupcov jednotlivých politických strán a hnutí, ktoré sú v slovenskom parlamente.

Lustrácie by sa mali realizovať za týchto podmienok:

a/ ak sa materiály odcudzené zo Slovenska vrátia späť, b/ ak sa vytvoria podmienky a vypracuje sa právna norma tejto problematiky,

c/ zistí sa rozsah štartovaných materiálov.

Sme toho názoru, že bez vytvorenia alebo splnenia uvedených podmienok nemôže byt zaručená objektivita celého procesu lustrácii, ale práve naopak, môže sa využiť priestor na ich zneužitie, vydieranie a politickú destabilizáciu.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Andelovi. Vystúpi pán poslanec Strýko.

Poslanec M. Strýko:

Vážená Slovenská národná rada,

nemám pripravený žiaden prejav, iba zopár poznámok, ktoré vzišli zo včerajšieho stretnutia klubu poslancov VPN. Na klube sme hovorili o tom, že predovšetkým problematika lustrácii a všetko čo s ňou súvisí je dodnes zahalené absolútnou neinformovanosťou, absolútnou neznalosťou problému. Na základe toho sa domnievame, že by bolo veľmi múdre, aby poslanecké kluby delegovali isté právomoci svojim vybraným členom, aby sa problematika neriešila v Predsedníctve Slovenskej národnej rade, ale cez poslanecké kluby tak, aby skupina ľudí, ktorá takto vznikne, sa dokonale oboznámila s problémom. Môže sa stretnúť s federálnym ministrom vnútra, so slovenskými poslancami Federálneho zhromaždenia, ktorí pracujú v lustračnej komisii, aby sa veci dali na pravú mieru.

čo sa týka tzv. odcudzených materiálov, samozrejme, že to nie je pravda. Nič nebolo odcudzené. Ide len o takú maličkosť., že pôsobenie štátnej bezpečnosti bolo celoštát-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP