Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pondělí 1. října 1990

Moja prvá otázka je na predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie. Chcem vedieť, aký má názor vedenie tejto komisie na výstavbu plavebného kanálu Dunaj-Odra-Labe, nakožko štátna ochrana prírody v Bratislave neustále musí bojovať proti vežkým tlakom zo strany Ekotrans Morava, aby mohli stavať v oblasti inundácie-Moravy. České ministerstvo životného prostredia na začiatku tohoto roku, po zvážení všetkých skutočnosti, jednoznačne výstavbu tohto kanála zamietlo. Domnievam sa, že by sme radi poznali názor Slovenskej komisie na výstavbu kanálu Dunaj-OdraLabe.

Moja druhá otázka znie: čo urobila táto komisia pre ochranu hraničných území, kde. boli zlikvidované technicko-ženijné zátarasy, pretože v týchto územiach dochádza k poškodzovaniu prírodných hodnôt a nižšie zložky nedokážu zabrániť týmto javom.

Tretia otázka: V Budapešti v druhej polovici októbra má byt zasadnutie motocyklovej federácie, ktorá má definitívne rozhodnúť o usporiadaní šesťdennej v roku 1991. Na poslanecký klub Strany zelených sa obrátil poslucháč Jozef Augustín, ktorý si vypočul reláciu Pozor zákruta, kde potenciálny riaditež týchto pretekov pán Jakeš predniesol svoj názor, že tieto preteky majú byt usporiadané v oblasti Brezovej pod Bradlom. Chcem upozorniť, že česká republika v tom znovu zaujala nekompromisné stanovisko a šesťdennú v oblasti Brna zamietla na základe toho, že ide o vežký zásah do prírodného prostredia. Takže znovu otáz ka: čo s tým urobí Slovenská komisia pre životne prostredie, nakožko som sa spojila s inšpektorkou pre ochranu prírody v Senici, ktorá mi povedala, že bojujú jedine tak, že dávajú vypracovávať ekologickú štúdiu tohto územia.

Domnievam sa však, že tí, ktorí tam chcú usporiadať tieto preteky, čakajú, že ekologická štúdia nepovie nič iné, len to, že je to tam možné usporiadať.

Ešte by som chcela v krátkosti upozorniť na dve veci. Bod Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa obdobie od 13. septembra do 1. októbra 1990 je síce už uzavretý, ale s odpoveďou predsedu ústavnoprávneho výboru pána Sečánskeho nie som spokojná. Preto dúfam, že sa na ústavnoprávnom výbore obidvaja k tomu vrátime.

Štvrtá poznámka je poznámkou na naše masmédiá. Už tu niekožkokrát dnes odznelo, že neinformujú tak, ako sa to deje. Chcela by som sa vrátiť k zasadaniu ústavnoprávnu ho výboru minulú stredu, kedy skutočne tento výbor nebol uznášaniaschopný, ale nie z toho dôvodu, ako skončil šot v Aktualitách televíznych novín, ktorý urobil pán Jac, že poslanci majú vysoké platy a stále naháňajú nedostatkový tovar - bola by som rada, keby nám poradili, kde ho dostaneme - i napriek tomu, že vysvetlenie predsedajúceho bolo vežmi objektívne a odzneli tam vežmi podstatné pripomienky k tomu, že naozaj nevieme ako si máme plánovať svoj čas na Iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú aj z toho, že sme poslancami Slovenskej národnej rady. To isté urobila pracovniSka Slovenského rozhlasu. Takisto neobjektívne informovala. Teda prosím tieto dve masmédiá, aby sa k tomu opätovnú vrátili a zaujali svoje stanovisko.

A na záver by som rada poprosila, aby na každom zasadnutí pléna sa prečítali ospravedlnení poslanci. Ak mô žem požiadať, to isté by mala urobiť aj vláda, aby nás informovala, kde sú jednotliví ministri, lebo tažko sa dáva ju otázky prázdnym kreslám.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

- 138 - Podpredseda SNR L. Naqy:

Ďakujem pani poslankyni Kaliskej zo Strany zelených za otázky i za pripomienky. Vystúpi pán poslanec Plesnik za KSČS. Pripraví sa pán poslanec Jozef Jakuš, KSČS,

Poslanec J. Plesnik:

Juraj Plesnik, volebný kraj Západoslovenský.

Vážená Slovenska národná rada, vážená vláda,

zákonom Slovenskej národnej rady č. 369 z 3. septembra 199O o obecnom zriadení bol medzi inými zrušený aj zákon o národných výboroch. Národné výbory všetkých stupňov ako volené orgány končia svoju činnost dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obci, t. j. 23. novembrom.

Situáciu nástupníctva národných výborov v oblasti štátnej správy by mal riešiť návrh zákona Slovenskej národnej rady o organizácii územnej štátnej správy. Napriek tomu, že jeho prerokovanie vo výboroch bolo plánované na mesiac september, doteraz tento nebol predložený, nebolo ani poukázané na dôvody, ktoré jeho predloženiu bránia. Práve tieto nejasnosti zabezpečenia výkonu štátnej správy na jednotlivých úsekoch občianskeho života, najmä školslva, zdravotníctva a kultúry, vyvolávajú medzi obyvatežstvom nervozitu a obavy toho charakteru, či občan nezostane na pokraji zaujmú štátnej správy. Dokonca sa vznášajú otázky, či nebolo našou snahou priblížiť štátnu správu občanom.

Keďže na tieto otázky môže dať odpoveď iba samotný zákon, pýtam sa navrhovateža predsedu vlády Slovenskej

republiky, kedy vláda predloží na rokovanie Slovenskej národnej rade návrh zákona o organizácii územnej štátnej správy, ako si vláda predstavuje výkon štátnej správy po 23. novembri 1990, teda akési prechodné obdobie, podža akých kritérií sa bude uskutočňovať výber pracovníkov - odborníkov pre ich začlenenie do štátnej správy, aké budú zásady pre riešenie pracovno-právnych vzťahov a personálneho zabezpečenia pracovníkov aparátu terajších národných výborov v súvislosti s reformou národných výborov a miestnej štátnej správy?

Skorú odpoveď isto neočakávane iba my poslanci, ale i ti, ktorí prijali kandidatúru v nastávajúcich komunálnych vožbách a určite i z toho dôvodu, aby si mohli pripraviť reálny program do samostatného vstupu Života obce.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Naqy:

Ďakujem. Dávam slovo pánovi poslancovi Jakušovi z KSČS. Pripraví sa pani poslankyňa Homolová z KDH.

Poslanec J. Jakuš:

Vážená Slovenská národná rada, vážení členovia vlády,

21. septembra tohto roku na porade ministra zdravotníctva s riadiacimi pracovníkmi zdravotníctva Slovenskej republiky odznela požiadavka Dr. Žáka, riaditeža OÚNZ v Nitre v súvislosti s predajom plynových masiek do Saudskej Arábie, aby časť prostriedkov, ktoré sme získali týmto predajom plynových masiek, bola poskytnutá pre potrebu

zdravotníctva. Tam bola daná na kolovanie rezolúcia. Ktorú podpísali všetci zúčastnení. Túto rezolúciu prečítam. Považoval som si za povinnosť informovať o tejto záležitosti aj Slovenskú národnú radu. Prosil by som o vysvetlenie, či fakt, že tieto masky boli predané, sa zakladá na pravde. Bolo by vhodné, aby sme sa dozvedeli ako boli použité prostriedky získané za tento predaj.

Prečítam tú rezolúciu:

"My, riadiaci pracovnici zdravotníctva Slovenskej republiky, v zastúpení tisícov zdravotníckych pracovníkov žiadame pána predsedu federálnej vlády ČSFR Dr. Čalfu o vyčlenenie 50 % získanej sumy v dolároch za plynové masky získané zo zásob civilnej obrany okresov, ktoré boli expedované do Saudskej Arábie, na nákup modernej zdravotníckej techniky. Existujúce technické vybavenie nášho zdravotníctva nezodpovedá úrovni dnešnej doby a súčasný kolaps zdravotníctva je možné vyriešiť iba radikálnou devízovou dotáciou.

Obraciame sa na pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prostredníctvom vlády Slovenskej republiky naniesol túto opodstatnenú požiadavku Predsedníctvu federálnej vlády ČSFR. "

Ďalej nasledujú podpisy riadiacich pracovníkov zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem, v zmysle § 15 rokovacieho poriadku udežujem slovo podpredsedovi vlády pánovi Ondrušovi.

- 141 - Podpredseda vlády SR V. Ondruš:

Vážene pani poslankyne a poslanci,

rad by som už po niekožkykrat upozornil, že v S 15 ods. l zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady sa hovorí, že člen vlády Slovenskej republiky je povinný prísť na schôdzu Slovenskej národnej rady, ak sa na tom uznesie Slovenska národná rada bez rozpravy alebo ak o to požiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Inak môže člena vlády zastupovať my člen vlády.

Ako poslanec sa tiež pripájam k požiadavke poslankyne Kaliskej, že by bolo skutočne vhodne zdôvodňovať nepritoranost jednotlivych poslancov, pretože pri profesiona lizacii poslancov je zarážajúce, ak na rokovaní chyba taktne c tretina poslancov. Chcel by som tiež upozorniť poslancov, že je ťažko riešitežné, ak vystupujú s úplne protice čivymi požiadavkami, aby ich vláda okamžite plnila. Poslanec zo Strany zelených tu hovoril o problémoch so zabezpe cenín havarijných plánov a s ochranou obyvatežstva, čo •padá do náplne civilnej obrany, a upozorňoval na neuteše ný stav. Predchádzajúci poslanec zas žiada, keďže technické vybavenie zdravotníctva nevyhovuje dobe, aby prostriedky z civilnej obrany sa použili na zdravotníctvo. Myslímže civilná občana v mierovej dobe ma svoje skutočne važne úlohy práve v súvislosti s priemyselnými haváriami a o ohranou obyvatežstva pred ekologickými haváriami. Takto treba hodnotiť prostriedky, ktoré sa sustreďujú na ochranu obyvatežstva. Takisto by sme mohli povedať, že v mnohých smečoch nezodpovedá dnešnej dobe.

Ďakujem.

- 142 - Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády. Vystúpi pani poslankyňa Homolová z Kresťansko-demokratického hnutia. Pripraví sa pán poslanec Brocka z Kreslansko-demokratického hnutia.

Poslankyňa Š. Homolová:

Vážene predsedníctvo, milí kolegovia, kolegyne,

v súvislosti s procesom malej a vežkej privatizácie obracajú sa na nás voliči s požiadavkou na prijatie zákona o jednorázovom priznaní a dávke z majetku našich občanov. Poslanci Kresťansko-demokratického hnutia navrhujú prijať takýto zákon. Návrh zásad tejto zákonnej úpravy si dovolím v skrátenej forme prečítať.

Zasadá č. 1. Predmetom jednorázového priznania a vyrubenia dávky bude všetok hnutežný a nehnutežný majetok štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí budú mat vo vlastníctve ku dňu vyhlásenia účinnosti zákona bez ohžadu na to, akým spôsobom vzniklo vlastníctvo priznaného majetku. Pre priznanie vlastného majetku nebude relevantné, akým spôsobom sa jednotlivé majetkové predmety používajú či nepoužívajú, resp. v oprávnenej či neoprávnenej dražbe koho sa nachádzajú. Z toho vyplýva, že priznanie bude musiet byt bezvýnimočné, so všetkými tými následkami prípadného utajenia, ktoré ustanoví zákon.

Zásada č. 2. Povinnosť priznania sa bude vzťahovať aj na ten hnutežný či nehnutežný vlastný majetok, ktorý na štátny občan Slovenskej republiky aj v zahraničí a môže z neho mat nejaký osoh. Vlastnícke pomery takéhoto majetku

bude musieť mať vlastník usporiadané tak podža Česko-slovenského práva, ako aj podža práva tej krajiny, v ktorej sa takýto majetok nachádza. Povinnosť priznania sa nebude vzťahovať na ten majetok v zahraničí, ktorého vlastnenie bude v čase vyhlásenia účinnosti zákona spochybnené či dočasne nepreukazatežné. Vlastníkovi však ostane povinnosť urobiť tak dodatočne po overení a zistení skutočného stavu reálneho vlastníctva.

Zásada č. 3. Bližšiu špecifikáciu druhov majetkov, resp. majetkových predmetov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť priznania, urči priamo zákon v texte úpravy. Miera podobnosti úpravy bude musieť byť taká, aby znemožnila špekulatívne obidenie zákona, resp. prípadné špekulatívne zbavenie sa vlastníctva, najmä movitého majetku na určitý čas a jeho únik z priznania a podrobenia dávke.

Zásada č. 4. Predmetom priznania vlastného majetku bude jeho zostatková hodnota v deň začatia účinnosti zákona, zároveň sa do priznania uvedú aj ťarchy, ktoré majú vzťah k priznanému majetku a zaťažujú ho. Zákon preto musí ustanoviť, ako majú ovplyvniť tú majetkovú hodnotu, na ktorú sa vzťahujú a ktorá bude podliehať dávke.

Zásada č. S. Pri jednorázovom priznaní majetku bude potrebné uviesť aj informácie o zamestnaní priznávateža, ďalej profesiu, prípadne aj sektor, v ktorom pracuje.

Zásada č. 6. V súvislosti s priznávaným majetkom bude potrebné poznal, a teda vykázať aj pôvod jeho vlastnenia. Druh pôvodu bude však účelné rozlíšiť už v predtlačí priznávacieho hárku, a tým určiť k tejto informácii žiadúce zameranie v podobe účelnej špecifikácie. Táto zasadá umožni pripadne diferencovanie pohžadu na zdroje majetku v súvislosti s jeho ďalším využitím, napríklad na privatizáciu d pod.

Zásada č. 7. Na technické riešenia zdanenia sa ako nástroj odporúča uplatnenie jednorázovej dávky vyrubovanej podža zákonom určenej sadzby. Ako nástroj má dávka tie črty, ktoré umožňujú jej dobré operačné použitie a diferencované uplatnenie zodpovedajúce ciežu, o ktorý pôjde.

Zásada č. B. úprava musí obsahovať také opatrenia, ktoré zabránia vyhnutiu sa dávke pomocou špekulačných dispozícii s majetkom v čase medzi vyhlásením účinnosti zákona a reálnym priznaním majetku. Evidentné je, že zákon tohto druhu vyvolá intenzívnu vlnu špekulácii pravé u tých vlastníkov, na ktorých mieri svojou účinnosťou. Zabrániť tejto špekulácii so snahou vyhnúť sa dávke bude vežmi náročné, pretože by nemalo obmedziť riadne podnikatežské či obchodné disponovanie prevádzkovým majetkom.

Posledná zasadá č. 9. Normatívna úprava musí obeiahnul aj ustanovenie o tom, ako si má počínať štátna správa pri riešení tých nejasnosti vo vlastníckych vzťahoch, ktoré sa odkryjú pri plnení povinnosti priznať majetok zo strany občanov pri existujúcom stave informačných nedostatkov.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Naqy:

Ďakujem pani poslankyni Homolovej. Prosím, aby odovzdala návrh zásad zákonnej úpravy o priznaní a dávke z majetku s tým, že podža rokovacieho poriadku sa to zaradí na rokovanie Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vystúpi pán poslanec Brocka z KDH. Pripraví sa pán poslanec Gašpar zo Slovenskej národnej strany.

- 145 - Poslanec J. Brocka:

Vážená Slovenská národná rada, slovenská vláda,

predseda slovenskej vlády pán Mečiar nás dnes informoval o malej privatizácii, ako sa o nej hovorilo na stretnuti troch vlád v Kroměřiži. Okrajovo informoval o tom, ako sa tento problém dotyka učňovského školstva. Preto sa s nasledovnou interpeláciou obraciam na ministra školstva, na ministra hospodárstva a na ministra pre správu národného majetku a privatizáciu.

V etape malej privatizácie sa budú privatizovať podniky obchodu a reštauračných zariadení a podniky služieb. V týchto podnikoch boli na Slovensku vybudovane zariadenia na výchovu asi 50 tisíc žiakov rôznych učebných odborov stredných odborných učilíšť. Keďže privatizáciou podniku zaniká právny vztah organizácie voči žiakovi, pýtam sa, či novy súkromný majitež preberá záväzky voči žiakom. Mám na mysli úhradu nákladov spojených s vyukou.

Ďalej: ak sa zrušia podniky, zrušia sa aj zariade nia na výchovu žiakov, ktoré boli v podnikoch vybudované? Ak áno, kde budú potom žiaci vykonávať odborný výcvik ako najdôležitejšiu zložku v príprave na výkon povolania?

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR L. Naqy:

Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Gašpar zo Slovenskej národnej strany. Pripraví sa pán poslanec Paučo z Verejnosti proti násiliu.

- 146 - Poslanec J. Gašpar:

Vážené predsedníctvo, dámy a páni,

v januári tohto roku sa zmenil bývalý Dom ZČSSP na Štúrovom námestí v Bratislave na Dom priatežstva. Zámerom bolo vytvoriť z neho inštitúciu širokej medzinárodnej spolupráce. Žiažbohu, tento zámer sa zdá byt dnes ohrozený. V snahe riešiť problémy Slovenskej národnej galérie, kde pretrváva nepriaznivý stav, mieni ministerstvo kultúry zrušiť Dom priatežstva ako ustanovizeň a objekt prideliť Slovenskej národnej galérii. Aj keď iste všetci chápeme snahu ministerstva o ochranu umeleckých hodnôt, predsa si však myslím, že reprezentatívny vzhžad budovy, riešenie jej dispozície, KU hodne vyššieho poslania ako premena jej väčšej časti na depozitar. Rovnako poloha pri Dunaji, ktorý spája nielen symbolicky národy stredoeurópskeho regiónu, ju predurčuje k tomu, aby sa stala sídlom organizácii, ktorých poslaním je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce, dobrých vzťahov medzi národmi. Dom priatežstva by mal služit ako polyfunkčný objekt, kde by bola pre verejnosť sprístupnená kaviareň, kino, čitáreň a výstavné priestory, ktoré by mohla využívať aj Slovenská národná galéria.

Asociácia slovenských medzinárodných spoločnosti, v ktorých sú napríklad Panoeurópska únia. Slovenská asociácia priatežov Španielska, Spoločnosť Slovensko-nemeckého priatežstva, Slovenskí priatelia Kanady, Slovenská spoločnosť priatežov Francúzska a ďalšie navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky odovzdala tuto budovu slovenskému ministerstvu zahraničných zťahov. Okrem ministerstva možno tu umiestniť aj väčšinu slovenských medzinárodných spoločnosti, z ktorých som časť menoval. Dnes má väčšina z nich málo vyhovujúce podmienky pre svoju činnosť. Pokiaž by sa

táto vec podarila, úzke prepojenie, ktoré by medzi nimi vzniklo, bezprostredná výmena informácii, by boli predpokladom pre znasobenie efektivity tak ministerstva, ako aj medzinárodných spoločností.

Slovensko sa dnes otvára Európe. Chce v očiach sveta zvýrazniť svoju identitu, svojbytnosť a štatnosť. Slovenský národ chce byt rovnocenným partnerom iným národom. Chcieť však nestačí. Z tohto miesta chcem preto vyrvať slovenskú vládu, aby v tejto veci pomohla, aby sa cely komplex dobudoval na patričnú reprezentatívnu úroveň, aby mohol plne slúžil svojmu účelu a aby ho bez obáv mohla navštíviť ktorákožvek zahraničná delegácia a na akejkožvek úrovni.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem pánovi poslancovi Gašparovi zo Slovenskej národnej strany. Pán minister kultúry, chcete reagovať hneď?

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážená Slovenská národná rada,

pýtali sa na, či chcem reagovať ako minister, či ako poslanec. V prvou rade chcem reagovať ako občan slovenskej republiky, ako Slovák. Bol tu predostretý návrh. Je to návrh, ktorý vychádza z absolútnej neznalosti-situácie slovenskej národnej kultúry, čo sa týka národnej výtvarnej kultúry. Precitám vám zoznam možnosti, ktoré český

národ poskytol pre svoju Českú národnú galériu v Prahe. Budovy a priestory, ktoré využíva Národná galéria v Prahe - Kláštor svätého Jiří na Hrade, Kláštor Svätej Anežky, zámok Zbraslav, Valdšteinská jazdiareň. Palác Kýnských. Šternberský palác, Jazdiareň Pražského hradu, Letohrádok krážovnej Anny, Mestská knihovňa. Zámok Steknik. aj depozitár v Trojanovej ulici a v rekonštrukcii je gigantický Vežtržný palác.

to umožnil slovenský národ svojej výtvarnej kultúre? Jedno architektonické monštrum, do ktorého zateká, kde zhnila slovenská gotika, ako ste už určite informovaní z tlače. To je všetko.

Dávam na zváženie, či tento národ nepotrebuje priestor, kde vystaví svoju výtvarnú kultúru, ktorá je významom známa ďaleko za hranicami Slovenskej republiky. Normálny civilizovaný národ cez svoju národnú galériu prezentuje historické umenie, súčasné umenie, umelecký priemysel a design, architektúru a fotografiu. Slovenská národná galéria z toho prezentuje jednu pätinu, aj to v nevyhovujúcich priestoroch. Ak som sa rozhodol pridelil budovy bývalého Zväzu československo-sovietskeho priatežstva Slovenskej národnej galérii, tak som sa ich rozhodol pridelit ako výstavné priestory, nie ako depozity.

Myslím si, že treba preskúmať problém do jeho hĺbky. Navrhoval som týmto spoločnostiam začať rokovanie B novovznikajúcim nadnárodným kongresovým centrom v Dome odborov. Mnohí ho už poznáte pod názvom Istropolis. Tam je priestor ako pre kultúrnu činnosť, tak pre záujmovú činnost. Nevraviac o tom, že väčšina medzinárodných kultúrnych inštitúcii, ktoré vznikajú, budú v budúcnosti naviazané asi na kultúrne strediská dotyčných krajín, ako sa to udeje pravdepodobne v prípade Francúzsko-slovenskej spoločnosti.

Ak si myslime, že do sveta vstúpime tak, že stratíme vlastnú identitu, je to názor hodný možno Európana, ale to Slovensko sa z neho vytráca. Takže tožko k tejto interpelácii. Samozrejme, zaujmem k tomu stanovisko aj v tlači.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Naqy:

Pán minister, poslanec a občan Snopko, ďakujeme za odpoveď. Dávam slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Mečiarovi.

Predseda vlády SR V. Mečiar:

Som rad, že pán minister odpovedal ako občan, len keď chce hovoriť občan v Slovenskej národnej rade, musí mal na to súhlas celého pléna. To si nežiadal. Keby odpovedal ako člen vlády, tak by musel priznať, že je spor medzi Ministrami o využití budovy, nie o charaktere slovenského národa, lebo ten zostane národom aj potom, keď bude v budove niečo iné a Slovenskej národnej galérii môže služiť niečo iné. Vláda preto vymenovala komisiu, ktorá cely prípad skúma.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem pánovi Mečiarovi za spresnenie. Teraz vystúpi pán poslanec Paučo z VPN. Pripraví sa poslanec Brňák, nezávislý poslanec.

- 150 - Poslanec J. Paučo:

Vážená Slovenská národná rada,

na začiatok faktickú poznámku. Nemôžem súhlasiť s pánom Weissom, že komunistická strana vyšla z previerky čistá ako žalia, pretože pôvodne sa všetky doklady o hospodárskej činnosti skartovali. Neviem podža čoho.

Na ostatnej schôdzi Slovenskej národnej rady sa pýtal pán poslanec Miček pána ministra prace a sociálnych veci Nováka, ako zabezpečuje personálnu politiku obsadzovania riaditežov príslušných štátnych správ v okresoch Slovenskej republiky, žiaž, musím konštatovať, že odpoveď pána ministra svojou abstrakciou nemohla uspokojiť nielen mňa, ale ani ďalších poslancov. Osobne som očakával takú odpoveď, ktorá by vyvrátila všetky pochybnosti v tom, že do čela týchto dôležitých úradov sa dostanú žudia takym mechanizmom, ktorý povzbudí medzi občanmi podozrenie použitia starých praktik.

Vyslovujem presvedčenie, že v súčasnosti je mimoriadne dôležité zabrániť tomu, aby sa do týchto funkcii dostali predstavitelia skompromitovaných štruktúr, lebo by tam zostali naveky. Preto je obzvlášť treba zakotviť pre príslušne rezorty povinnosť realizovať personálnu politiku v spojení s regionálnou politickou reprezentáciou, po jej súhlase alebo po jej návrhu. Keďže ide o problém viacerých rezortov, ktoré príslušne správy, ako i predpokladane okresné úrady zriaďujú, prosím, aby na túto otázku zodpovedal a spôsob obsadzovania riaditežov sprav a prednostov úradov ozrejmil pán predseda vlády. Podotýkam, že čas rigorózneho riešenia tohto problému je pravé aktuálny. Zaslúžilo by si to právny akt aspoň vlády.

Ďalšia moja otázka je zameraná na podobnú situáciu v hospodárskych a iných organizáciách. Je politickým naivizmom myslieť si, že k úspešnej privatizácii nás môžu doviest hoci sebalepšie privatizačné zákony, ak ich skôr či neskôr budú presadzovať ešte stále zakopané kádre straníckej nomenklatúry. Vežká časť z nich nemôže., ba ani nechce pochopiť to nové a potrebné. Tvrdohlavo a zaťato na svojich pozíciách zotrváva a drží ochrannú ruku nad svojeťou. Naopak, nové zákonné opatrenia začínajú realizovať proti svojim politickým odporcom, najmä aktérom občianskych iniciatív.

Prosím príslušných ministrov o odpoveď, či vedia o tejto situácii, čo mienia urobiť, aby dané zákonné opatrenie neminulo svoj ciež. A dnes pôsobí opak toho, ako sa už v ne jednom podniku stalo. Ba čo je vrchol, pri vynútenom odchode staré štruktúry dostali aj vysoké odškodné.

Tretia otázka je na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, čo konkrétne urobí pre to, aby Federálne zhromaždenie konečne už rešpektovalo názory, podnety a uznesenia orgánov Slovenskej národnej rady, ktoré vzišli z rokovaní tohto orgánu? Doposiaž zaužívaná prax federálnych orgánov svedčí o opaku a nesvedči o úprimnom rešpektovaní názorov, poslancov Slovenskej národnej rady. Veď z nedávno zverejnených zasadnutí výborov Federálneho zhromaždenia je evidentné, že návrhy nášho parlamentu, konkrétne aj ústavnoprávneho výboru, vôbec neboli brané do úvahy. A to je, myslia si, na škodu veci a v neprospech spoločnosti vôbec.

Zo štatistiky vieme, že počet násilnej trestnej činnosti neúmerne rastie, najmä pokiaž ide o vraždy, lúpeže a ďalšie násilia, z toho vyplýva i otázka, ako sa s týmto neduhom hodlá vysporiadal naša bezpečnosť a prokuratúra. Z praxe je totiž zrejmé, že oneskorené a preťahujúce sa neefektívne konania majú pomerne negatívny vplyv na rast kriminality.

V nedávnych dňoch sa nám dostala do uší správa o prijatých príslušníkoch STB späť do služieb Zboru národnej bezpečnosti, údajne preto, že pri ich prepúšťaní bol porušený zákon. Lenže ten bol porušený revolúciou i v iných prípadoch. Ak by tomu totiž tak nebolo, potom by sme o revolúcii vôbec hovoriť nemali. Pýtam sa teda, aké je ich zaradenie a čo viedlo k tomu zložky ministerstva vnútra.

Hovorilo sa o činnosti okresných privatizačných komisii. Kto ich bude zriaďovať, akým spôsobom?

Takisto ťaživý zákon - navrhovaný zákon o úradnom jazyku. Nie celkom súhlasím s pánom Tatárom, čo tu bolo povedané. Takisto ani s paňou podpredsedníčkou. Nazdávam sa, že ide o vec mimoriadneho významu, o čom svedči vežký záujem občanov Slovenskej republiky. Vyslovujem presvedčenie, že túto otázku treba riešiť neodkladne, rigorózne, bez prieťahov. Komparatívnou metódou pripraviť zákon v takom zmysle, aby sme naplnili skutočný záujem väčšiny občanov Slovenskej republiky, ale i medzinárodných zmlúv. Doteraz sa na túto tému vedú dosť jalové diskusie, a to našich žudí nepresvedčuje o úprimnosti riešenia. Prosím, aby vláda Slovenskej republiky ako i Predsedníctvo Slovenskej národnej rady k tomuto zaujalo jednoznačné stanovisko a predložilo návrh najneskoršie do konca mesiaca október.

A nakoniec - knieža schwarzenberg a tieňový kabinet vlády, alebo ako ho žudia nazývajú - "cisársky dvor" /potlesk. / ide o vzťah k Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a k Slovensku osobitne. Čo to vlastne pre náš národ prináša? Pýtam sa, či federatívna vyváženosť v tomto orgáne je daná federatívne alebo len subjektívne? Potom naozaj zostáva len veril, či to, čo sme si predsavzali, môžeme skutočne splniť.

/Potlesk. /

- 153 - Podpredseda SNR L. Naqy:

Ďakujem poslancovi Paučovi. V zmysle § 15 rokovacieho poriadku udežujem slovo predsedovi Slovenskej národnej rady pánovi Mikloškovi.

Predseda SNR F. Mikloško:

Chcem stručne odpovedať na požiadavky vznesené na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Pokiaž ide o vzťah Slovenskej národnej rady a Federálneho zhromaždenia, odpovedal už pán poslanec Sečánsky v čom zmysle, ako sme sa dohodli v Ždari nad Sázavou. Definitívne môže vyriešiť tento problém len nová ústava, resp. tri nové ústavy.

Čo sa týka jazykového zákona, prieťahy sú spôsobené tým, že sú dva dosť odlišné názory. Pani podpredsedníčka Keltošová mala snahu tieto veci zmieriť a nájst jedno riešenie. Keďže sa to nepodarilo, tento zákon v oboch podo bacil bude predložený v najbližšom čase výborom a schôdzi Slovenskej národnej rady.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem predsedovi Slovenskej národnej rady pánovi Mikloškovi. Teraz vystúpi pán poslanec Brňák. Pripraví sa poslanec Hrnko zo Slovenskej národnej strany.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP