Neprošlo opravou po digitalizaci !

Čtvrtek 13. září 1990

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 98 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že sme vládny návrh zákona o povinných výtlačkoch neperiodických publikácii schválili /potlesk/.

Teraz vyhlasujem 45-minútovú prestávku.

/Po prestávke. /

Tretím bodom programu je

3.
Návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci.

Návrh ste dostali ako tlač 30 a spoločnú správu výborov ako tlač 30a. Na orientáciu pri prerokúvaní tohto návrhu vám bolo rozdané znenie schváleného zákona o voľbách do orgánov samosprávy obci.

Návrh skupiny poslancov odôvodni poslanec Dušan Dobrovodský, ktorý zároveň bude informovat o výsledkoch prerokovania návrhu v jednotlivých výboroch. Dávam mu slovo.

Poslanec D. Dobrovodský: Vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážení poslanci a poslankyne, na 3. schôdzi Slovenskej národnej rady predložila skupina poslancov návrh doplnku k volebnému zákonu, ktorý by umožnil v národnostne zmiešaných obciach dodržať zásadu primeraného zastúpenia jednotlivých etník v zastupiteľských orgánoch. Predložený návrh by podľa nás pomohol vytvoriť v zmiešaných obciach ovzdušie pokoja a spolupráce a zároveň by zabezpečil, aby sa nestalo, že by členovia štátotvorného slovenského národa neboli v niektorom obecnom zastupiteľstve na Slovensku vôbec zastúpení. Samozrejme, že to platí aj pre ostatné národnosti. Podľa správ, ktoré poslanci Slovenskej národnej rady dostávajú zo zmiešaných obci, takéto nebezpečenstvo na niektorých miestach hrozí.

Vážení prítomní, v súlade s § /4 ods. l zákona Slovenskej národnej rady číslo 44 z roku 1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady vám predkladám správu o prerokovaní návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346 z roku 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci.

Tak ako to vyplýva zo spoločnej správy výborov Slovenskej národnej rady - tlač 30a, ktorá je predložená na dnešné rokovanie, predložený návrh prerokovali všetky výbory Slovenskej národnej rady okrem mandátového a imunitného. Tri výbory Slovenskej národnej rady - Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu, Výbor Slovenskej národnej rady pre obchod a služby a Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady súhlasili s predloženým návrhom bez pripomienok a odporučili ho Slovenskej národnej rade schváliť..

Zahraničný vybor Slovenskej národnej rady súhlasil s predloženým návrhom s pripomienkou. Ostatných šesť výborov Slovenskej národnej rady prerokovalo predložený návrh, ale na jeho podporu nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov, ako to vyžaduje rokovací poriadok Slovenskej národnej rady. Výbor Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporučil predsedovi Slovenskej národnej rady, aby sa Slovenská národná rada pred voľbami obrátila na verejnosť Slovenskej republiky z výzvou pristupovať k voľbám nie z pozície skupinových záujnov a národnostných nezhôd, ale z pozície podpory rozvoja obci a miest spravovaných najlepšími občanmi. Zahraničný výbor Slovenskej národnej rady súhlasil s predloženým návrhom zákona B podmienkou, že v ňom bude dopracovaný mechanizmus výberu kandidátov z kandidátnych listín.

Napriek Širokej diskusii v jednotlivých výboroch v uzneseniach neboli uplatnené žiadne konkrétne pripomienky. Keďže nedošlo k zjednoteniu stanovísk jednotlivých výborov, navrhovatelia predložený návrh prerokovali s predstaviteľmi koaličných strán a hnutí s tým, že podmienka zahraničného výboru bude splnená. Z uvedených dôvodov ako spoločný spravodajca odporúčam Slovenskej národnej rade prerokoval predložený návrh poslancov Slovenskej národnej rady Ivana Carnogurského, Dušana Dobrovodského a Vladimíra Kmeťa na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346 z roku 199O Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci, a to v súlade s ustanovením § 16 rokovacieho poriadku.

Odporúčam, aby Slovenská národná rada v súlade s pripomienkami výborov Slovenskej národnej rady, ako aj s pripomienkami poslancov z nasledujúcej rozpravy rozhodla a prijala predložený' návrh v znení pripomienok, ktoré si osvoji.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Dobrovodskému za prednesenie správy.

Vzhľadom na to, že stanovisko výborov Slovenskej nácodnej rady k predloženému návrhu skupiny poslancov SNR na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci, sú rozdielne, navrhujem, aby v rámci rozpravy poslanci zaujali k predmetu úpravy svoje stanovisko. O ňom následne rozhodneme.

V súlade s § 16 odsek l zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku otváram rozpravu, do ktorej sa písomne zatiaľ prihlásili poslanci Hamerlík, Kačmár a Agárdy. Prosím pána poslanca Hamerlíka, aby sa ujal slova. Pripraví sa pán poslanec Kačmár.

Poslanec R. Hamerlík: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, páni poslanci, podporujem návrh, ktorý predložila skupina poslancov Kresťansko-demokratického hnutia. Na zlepšenie zákona dávam jeden pozmeňujúci návrh a jeden doplňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh sa týka jedného slova v bode 1. Budem to citát. Za terajší § 16 vložil nový § 16a s nasledujúcim znením: "/1/ v zmysle ustanovenia článku 2 ústavného zákona číslo 144/1968 Zb. má zloženie obecného /mestského/ zastupiteľstva v národnostne zmiešaných obciach /mestách/, " - tu je prehodený slovosled, ktorý navrhujem: "percentuálne zohľadniť národnostné zloženie", čiže tu dávam miernejšiu formuláciu, nie aby "zodpovedalo", ale "zohľadnilo". Zodpovedať matematicky môže znamenať rovná sa, a vieme si predstaviť, že tie percentá nebudú vždy celočíselne, takže by sa ťažšie určovali. Preto navrhujem slovo "zohľadnil".

Ďalšiu vetu, v ktorej sa vlastne definuje národnostne zmiešaná oblasť, odporúčam dal do odseku 2. Odsek 2 je tam vyznačený, čiže ďalšia veta by bolo v odseku 2 spolu s existujúcim odsekom 2, takže tento odsek by znel: "Za národnostne zmiešanú sa považuje taká obec /mesto/ v ktorej /v ktorom/ má trvalý pobyt viac než 10 % občanov inej národnosti" - tu nebude nová veta, ale časť odseku 2 sa vynechá a pokračuje sa: "pričom sa použijú údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov z roku 198O alebo aj novšie údaje, pokiaľ majú charakter oficiálnosti a ako také sa verejne uznávajú". čiže táto časí je trochu upravená. Takže definícia národnostne zmiešaných obcí by bola v odseku 2.

Bod 2 zostáva v plnom znení, ale ho prečítam: "Terajší § 18 sa doplňuje druhou vetou s nasledujúcim znením: V národnostne zmiešaných obciach /mestách/ sa uvedie aj národnosť kandidátov. "

čiže zopakujem: v pozmeňujúcom návrhu odporúčam slovo "zohľadňuje" namiesto "zodpovedá".

Doplňujúci návrh by bol v novom bode 3, ktorý by mal znieť takto: Terajší § 23 zákona o voľbách do zastupiteľstiev, čiže § 44 v tom zákone, ktorý sme dostali na stôl.

Sa doplňuje ods. 1a/ tohto znenia - citujem: "V národnostne zmiešaných obciach /mestách/ sa uplatňuje S 16a/". Nie je to žiadna kruhová definicia. V § 44 sa hovorí o výsledkoch volieb. Odsek l hovorí: "Za poslancov obecného /mestského/ zastupiteľstva sú zvolení Kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. " A teraz by bol odsek 1a/, že v národnostne zmiešaných obciach sa uplatni § 16a/, teda mandáty sa prideľujú podľa toho, čo bolo povedané v 16a/. Čiže mandáty by mali percentuálne zodpovedať národnostnému zloženiu. Tým už netreba robiť žiaden vykonávací predpis k tomuto zákonu, ani k tomuto doplnku, lebo ak takouto montážou doplníme terajší § 44 o takúto krátku vetu, táto vec je vlastne vyriešená. Doplnok je akceptovateľný a myslím, že skutočne prospeje záujmom našich občanov.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Hamerlikovi. Diskutoval bude pán poslanec Kačmar. Pripraví sa pán poslanec Agardy.

Poslanec B. Kačmar: Som poslanec Kačmar, Verejnosť proti násiliu.

Vážený predsedajúci, vážená vláda, vážená Slovenská národná rada, vzhľadom k tomu, že pochádzam z národnostne zmiešanej oblasti, nemôžem nezaujať stanovisko k tejto tak závažnej otázke. Musím zdôrazniť, že je to stanovisko rozhodujúcich politických síl v okrese Svidník.

Podľa nášho názoru uvedený dodatok nie je v súlade s § l, podľa ktorého voľby do orgánov samosprávy sÚ rovné, pretože v tomto prípade zvolenie zabezpečí rôzny počet hlasov, čim nebude váha každého hlasu rovnaká. Ďalej si myslime, že tento dodatok nevyrieši vyostrené problémy v zmiešaných oblastiach, len ich potvrdí, pretože pri vzájomnom nepochopení a netolerancii je jedno, či menšina nebude mat žiadne zastúpenie alebo 30 %-né, lebo hlasovanie dopadne zväčša s tým istým výsledkom.

Na druhej strane v oblastiach, kde je vzájomná spolupráca a porozumenie, vytvoríme precedens pre umelé rozdelenie jednotlivých obcí, pretože ak sme doteraz dôraz na národnosť nekládli vôbec, alebo len v nepatrnom rozsahu, teraz to bude vec primárna a spôsobíme polarizáciu obyvateľstva. Prosím poslancov, ktori sú z národnostne zmiešaných oblasti, aby túto vec zvážili a ostatných, aby si uvedomili, že svojim hlasom môžu priliať olej do ohňa k vytváraniu nacionálnych vášni, pričom sa vyhnú zodpovednosti za následky, pretože v týchto oblastiach nežijú.

Vzhľadom na uvedené odporúčam, aby sa uvedený zákon neprijal.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem poslancovi Kačmárovi. Diskutovať bude pán poslanec Agárdy.

Poslanec G. Agárdy: Vážený predsedajúci, vážená vláda, vážený parlament, v záujme nás všetkých by už bolo potrebné dať bodku za túto záležitosť. Vcelku s návrhom doplnku môžem súhlasil a súhlasí s ním aj MKDH, ale vzniká tu malá legislatívna chyba. Sčasti na túto záležitosť už poukázal pán Hamerlik. Môžem súhlasiť s jeho návrhom na zmenu percentuálneho zohľadnenia namiesto percentuálneho zloženia.

Do § 44 mám exaktnejšiu formuláciu. Môj doplňujúci návrh je do S 44 vložiť nový odsek la/ v znení: "V národnostne zmiešaných obciach sú zvolení tí kandidáti, ktorí vychádzajúc z percentuálneho národnostného zloženia získali najväčší počet hlasov spomedzi kandidátov svojej národnosti v súlade s § 16a.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem poslancovi Agárdymu. Hlási sa ešte niekto s poslancov do rozpravy? prosím, pán poslanec Bruncko.

Poslanec J. Bruncko: Vážená Slovenská národná rada, vážené predsedníctvo, vážená vláda, uvedený návrh zákona sa určite dá hodnotiť z viacerých aspektov. Vypočuli sme si tu stanovisko predstaviteľov národnostne zmiešaných oblasti. Jedno bolo kladné, jedno záporné.

V úvode svojho vystúpenia by som chcel obrátiť vašu pozornosť aj na technickú stránku celej veci. Predložený návrh zákona totiž nemá všetky náležitosti, ktoré predpisuje rokovací poriadok. Podľa § 67 ods. 2 zákon musí obsahovať dôvodovú správu. Tento návrh nie je zdôvodnený ani po stcánke politickej, ekonomickej ani právnej. Teda nespĺňa náležitosti zákona. Návrh nestanovuje postup, akým sa má národnostné zloženie v obecnom zastupiteľstve dosiahnuť. Návrh stanovuje národnostný cenzus, ktorý neexistuje nikde na svete. Miesto politickej práce politických strán chceme silou-mocou dosiahnuť výsledok volieb. Prikláäam sa k tomu, že ide o narušenie princípu rovnosti hlasov. Naviac, v národnostne zmiešaných oblastiach budeme ľudí značkovať podľa národnosti. Vzhľadom na formálne, ale najmä na vecné nedostatky zákona odporúčam tento návrh zákona neprijať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Brunckovi. Do diskusie sa hlási pán poslanec Bartakovics.

Poslanec S. Bartakovics: Vážená Slovenská národná rada, minulosť slobodného parlamentu nášho štátu sa časovo sotva dá zmetať, veď nemá ani sto dni. No svojou prácou už napísal aj históriu. Aj keď tlač trochu preháňa, predsa prijímame našu charakteristiku: jeden deň - jeden zákon. Nebola by to snáď ani chyba. Prípad sa začína tam, že aj tento jeden zákon je zlý. Toto som nevyslovil ja, ale jedna vážená skupina nášho parlamentu. Tá skupina, ktorá si dobre pospala a konštatovala: prijatý zákon o komunálnych voľbách nevyhovuje, vyžaduje si, i keď nie zmenu, ale bezpodmienečne doplnenie. Pravda, toto nie je nič nového pod slnkom. Jedna predchádzajúca skupina sa o to už usilovala, ale vtedy v slohovaní bolo slovo "menšina" umiestené nesprávne a návrh Maďarského krestansko-deraokratickéno hnutia bol preto prenasledovaný. Žiaľ, vtedy sa veru zdalo, že "just nie*. Je pravda - a to mi padlo dobre - že dobre myslený návrh mal aj národne nezataženych prívržencov. No predsa prepadol. Síce sme ho nedovolili ponoriť pod vodu, lebo sme ho rýchle vyhodili na breh. Stiahli sme ho. Odvtedy sa dokázalo, že i keď nie viac ako návrh, bol dobrý. A predsa už za čerstvá bol stratený.

Ako vidíme, často nie je dôležité to, čo povieme, ale skôr to, kto to povie. A takto vyjdú navnivoč dobré myšlienky, ojedinelé riešenia, nehovoriac o zbytočnej strate drahocenného času, ktorého plodnému využitiu spoločnosť venuje takú zvýšenú pozornosť. A tu je príklad. Nevynašli sme nové, len sme sa vrátili k tomu, čo už raz bolo na stole. No aby som už nepokračoval v poučovaní, vyslovím len svoju zásadu. Dobre musí dostať voľnú cestu, lepšie má byt prijaté.

Vážené poslankyne a poslanci, my, ktori zastupujeme nielen územie Slovenska obývané maďarskou národnostnou menšinou, ale i oblasť so smiešaným obyvateľstvom, veľmi ťažko sa vyrovnávame s formou zákona o komunálnych voľbách prijatého väčšinou poslancov. Vedeli sme, a ešte aj v tejto chvíli citime. aký nedôstojný výsledok môže mat naše rozhodnutie. Chcel by som rozptýliť uspokojenie nad prijatým zákonom, podľa ktorého navrhovaný doplnok aj tak nezabezpečí jednostranné prednosti občanov maďarskej národnosti.

Vážené dámy a páni, nie. ak takto, a len z tejto stránky sa staviame k nášmu zákonu, nedostaneme sa k podstate. Potom budem zbytočne hovoriť o tom, aké prednosti, presnejšie možnosti bude znamenať navrhovaný dodatok zákona pre obyvateľov maďarskej národnosti napríklad v Senci, Lučenci, Rožňave a v Šafárikove, Trebišove a Leviciach. To isté bude znamenať pre našich slovenských spoluobčanov v Komárne a Štúrove, v Čalove a Šamoríne, Kolárove a Dunajskej Strede. Vari či sme precítili pri predchádzajúcom hlasovaní dôležitosť tejto právnej možnosti, či ho pocitujeme aj teraz? Pýtam sa, na čo a na koho sa budeme odvoláva t pred našimi voličmi a nevoličmi, ale i spoluobčanmi? Že oni nechceli? Lebo my, poslanci Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarského kresťansko-demokratického hnutia, vtedy i teraz sme chceli a chceme lepšie.

Naďalej podporujeme nevyhnutnosť prijatia takého zákona, ktorý by zabezpečil zastúpenie predstaviteľov všetkých národnosti v miestnych zastupiteľstvách. Jeden z poslancov vystríhal náš parlament pred výsmechom celého sveta, keď povedal: "Ak dnes zmeníme naše včerajšie rozhodnutie, môže nás čakať len výsmech. " Vtedy som to nepovedal, ale teraz pridávam: "Radšej smiech zvonku ako horká aféra vnútri. "

Ďakujem, že ste ma vypočuli. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Bartakovicsovi. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Hlási sa spravodajca pán poslanec Dobrovodský.

Poslanec D. Dobrovodský: Vážení prítomní, je pravdou, že nebola oficiálne predložená dôvodová správa, ale myslím, že návrh, ktorým sme navrhovali a zdôvodňovali prijatie tohto doplnku, dostatočne zohľadňuje všetky dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby sme tento návrh prijali. Je tiež pravdou, že sa v tomto smere vyjadrujeme dosť nevýrazne. Nie je to našou chybou, ani chybou tohoto zákona. Je to chybou ústavy, ktorá v ústavnom zákone číslo 143 z roku 1968 Zb. o československej federácii a tiež v zákone číslo 144 z roku 1968 Zb. o postavení národnosti v Československej socialistickej republike, teda už v československej republike v článku 2 hovorí: "Národnosti sú primerane k svojej početnosti zastúpené v zastupiteľských zboroch a iných volených orgánoch. " Teda nič nové pod slnkom. Nechceme zavádzať čosi nové, čo tu nebolo. A to, čo tu bolo, všetko nemuselo byť zlé. Takto sa na to pozeráme. Ale keďže národnosti sú primerane zastúpené, môžeme tam dať, že musí. To by sme považovali za totalitné vyjadrenie. Preto je to vyjadrenie, ktoré sme uviedli, také neurčité. Myslím, že treba ponechať na volebné komisie, ktoré budú vyhlasoval volebné výsledky, aby sa zariadili podľa mienky svojich voličov.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Dobrovodskému. O slovo sa prihlásil pán poslanec Dziak-Košický.

Poslanec M. Dziak-Košický: Vážená Slovenská národná rada, milé dámy. vážení páni, z hĺbky duše sa vám ospravedlňujem, že opäť hovorím, ale k danej problematike nemôžem mlčať a nemôžem sa nevyjadriť. Svoj názor som naznačil na poslednom zasadnutí, kde som ho sformuloval ako otázku. Mám taký pocit, že by sme mali uvažoval o niekoľkých základných problémoch, ktoré sa pred nami vynoria - musia sa vynárať - v súvislosti e predkladaným návrhom zákona.

Základným problémom, ktorý vidím ja, a ktorý som akosi predurčený riešil na pôde Slovenskej národnej rady, keďže som členom výboru pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské pravá, je problém ľudských práv, ktorý by, pochopiteľne, pri pomenovaní tohto výboru mal byt na prvom mieste. Vždy by nám malo ísť predovšetkým o ľudské práva. Obecné práva človeka, obecné práva občana sú a musia byt nadradené nad akékoľvek iné skupinové práva. To je základná premisa, z ktorej vychádza moderné európske myslenie. Ak povýšime túto skupinovú výhodu, ak povýšime skupinové právo, ktoré, mimochodom, vzniká náhodne, pretože nikto z nás si neurčil, kým sa narodí, nad obecné ľudské práva, dopúšťame sa v myslení - mám taký pocit - kroku späť.

O niekoľkých technických problémoch realizácie tohto dodatku sa tu už hovorilo. Vyvstáva však pred nami jeden technicko-etický problém. Je to problém, nakoľko bolo seriózne sčítanie ľudu a v rámci tohoto sčítania zanesené poznatky o národnosti pri poslednom sčítaní ľudu. Nikto to dnes nevie odhadnúť. vyvstávajú pred nami obrovské problémy. My ten problém dnes, či chceme alebo nechceme, na pôde Slovenskej národnej rady redukujeme na problém našich mačlarských spoluobčanov a Slovákov.

Vážení páni a dámy, vážení kolegovia, to nie je tak. Je to problém Rómov, ktorých sme akosi zabudli uznať za národnosť, ale ktorí sa národnosťou cítia, hlásia sa o svoje práva a budú sa o ne hlásiť. To je problém Rusinov, ktorých početnosť sa umelo znížila tým, že sa zámerne hlásili za Slovákov, aby nemali problémy. Je to problém židov, ktorých považujeme len za náboženskú príslušnosť, pričom oni sami seba považujú za národ, aj sa národom cítia. Je to problém Nemcov, ktorých sne prinútili, aby zatajili svoju skutočnú národnosť, pretože sa báli deportácii po druhej svetovej vojne. A napokon je to problém Cechov žijúcich na Slovensku, ktorým by sme logicky mali priznať presne tie isté práva.

Z tohoto dodatku zákona vyplynie obrovské množstvo všeobecne etických problémov. Tie časti občianskeho spolužitia, v ktorých zatiaľ ku konfliktom nedochádzalo, tie pokojné hladiny, ktoré sme zatiaľ ešte mali, umelo rozčeríme. Všetkým Maďarom a Slovákom, ktorí doteraz žili v harmónii a súzvuku, týmto zákonom vysvetlime, že sú predovšetkým Slováci a Maďari, Rusini a Slováci, Slováci a židia, Nemci a Slováci a až potom sú ľudia a občania tejto krajiny, tohoto štátu.

Ak pristúpime na toto prvé delenie občanov Slovenskej republiky, pýtam sa, podľa akého kľúča budeme postupovať pri nasledovných deleniach, ktoré nevyhnutne musia prísť? A všetci vieme, že prídu, pretože sa objavia ďalšie skupinové záujmy, ktoré sa budú chcieť v mene niečoho nadraďoval všeobecne ľudským záujmom. Rád by som obrátil vašu pozornosť na to, čomu hovoríme historická pamäť. A pýtam sa vás, kedy sa naposledy operovalo s menšinami v moderných dejinách Európy a aký to malo dosah? Kam to až došlo? A začínalo sa tiež najprv akoby na absolútne spravodlivej báze. Nešlo o nič iné, len o to, ochrániť príslušníkov menšinového národa na území iného štátu. Všetci vieme, aké to malo konce.

Myslím si, že v súčasnom období táto spoločnosť, tato naša boľavá a chorá spoločnosť potrebuje nájsť v sebe všetko to, čo ju môže integrovať. čokoľvek, čo môže byť dezintegračné, je pre túto spoločnosť záhubou. Aby sme si rozumeli, štát, to je obec a obec, to je spoločenstvo ľudí. Ak dovolíme, aby sa pod akoukoľvek zámienkou toto spoločenstvo rozvracalo, rozvraciame obec, rozvraciame štát. Človek je tvor spoločenský preto, že je schopný preživať len v spoločenstve. Ako chceme prežiť ako jednotlivci, keď toto spoločenstvo chceme demontovať?

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Dziakoví-Košickému. Do diskusie sa ďalej hlási pán poslanec Ďurišin.

Poslanec P. Ďurišin: Vážené predsedníctvo, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel by som opraviť jednu mylnú informáciu pána Bartakovicsa, ktorý medzi mestami, ktoré majú maďarskú menšinu, spomenul aj mesto Trebišov. V zmysle desaťpercentnej menšiny je Trebišov absolútne slovenské mesto.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Ďurišinovi. Do diskusie sa ešte hlási pán poslanec Kmeťo.

Poslanec J. Kmeťo: Vážení páni poslanci, vážená vláda, chcel by som stručne podať jednu informáciu. V súvislosti e prípravou tohto dodatku k zákonu som si považoval za povinnosť urobiť menšiu sondu a skontaktovať sa so Slovákmi v oblasti, kde prevažne dominuje maďarská národnostná menšina. Spojil som sa so svojimi priateľmi a kolegami v meste Komárno a v okolí. Bolo to pred dvoma dňami. Bolo mi tam oznámené, že maďarská hymna sa hrala nielen na jednom mieste. Ale v tejto chvíli to nie je také veľmi dôležité. Ale bolo mi tam oznámené, že s obavami očakávajú aplikáciu tohoto zákona v jeho momentálnej forme s tým, že považujú za reálne nebezpečenstvo, že pri ich 20-30 percentnejnej menšine v tejto oblasti sa môže stať, že v obecnom zastupiteľstve nebudú zastúpení vôbec. A ich záver bol taký - teda v okruhu, kde som sa mal možnosť kontaktová t - že pokiaľ ostane návrh zákona v tej podobe, aký je teraz, ich záujmy zapredáme.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Kmeťovi. Ďalej sa do diskusie hlási pán poslanec Balážik.

Poslanec V. Balážik: Vojtech Balážik, Slovenská národná strana, západoslovenský kraj.

Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, slová o ľudských právach znejú veľmi pekne tu v Bratislave, za hrubými múrmi. Bol by som rád, keby toto naše zasadnutie bolo niekde v Komárne na námestí alebo v Dunajskej Strede na námestí alebo v tých oblastiach, pretože bolo tu spomínané, že sa našim hlasovaním môžeme veľmi ľahko vyhýbať zodpovednosti. Ja sa tej zodpovednosti nevyhnem. Budem hlasovať za prijatie tohto zákona a som ochotný postaviť sa v Komárne na námestí a pozrieť sa do očí Slovákom aj Maďarom a viem, že nikto mi za to nič nepovie. Rad by som vedel, či aj ti, ktorí budú hlasovať proti tomuto zákonu, sa nebudú báť pozrieť do očú maďarskénu alebo slovenskému občanovi v našich národnostne zmiešaných obciach.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Balážikovi. Faktickú pripomienku má pán poslanec Ondruš.

Poslanec H. Ondruš: Ondruš, Verejnosť proti násiliu.

Budem hlasovať proti tomuto zákonu a takisto sa nebudem báť pozrieť do očú nikomu. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:
Ďalej sa hlási pán poslanec Sabo.

Poslanec P. Sabo: Peter Sabo, strana zelených.

Myslím si, že treba rozlišiť dve veci, a síce to, že zákon o voľbách, ktorý sne prijali, bol prijímaný narýchlo a šitý horúcou ihlou. Ale treba rozlíšiť druhu vec, aká je dnes realita. Myslím, a zaznelo to z mnohých vystúpení, že sa bojíme následkov, ak necháme tento zákon bez dodatku. Takže, aby sme priznali farbu Strany zelených aj v tomto smere, napriek tomu, že tento zákon v celom procese ako bol prijímaný, nepovažujeme za šťastný, v dnešnej situácii nevidíme iné riešenie ako to, aby bol tento dodatok prijatý.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Ďakujem pánovi poslancovi Sabovi. Faktickú poznámku má pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik: Vážení páni poslanci, veľmi sa ospravedlňujem, že dnes diskutujem veľmi často. Chcem povedať, že tu sú dve veci. Jedna vec je problém a druhá vec je zákon. Ten problém tu objektívne existuje, to sme počuli, a všetci by sme ho chceli vyriesit.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP