Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pondělí 3. září 1990

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pred týždňom som tu pánovi premiérovi Mečiarovi položila otázku, akým spôsobom sa bude riešiť prerozdelenie kompetencii Federálneho ministerstva práce a sociálnych veci na národné ministerstvá. Pán premiér vo svojej odpovedi mi jednou vetou spomenul, že dôjde k posilneniu kompetencii národných ministerstiev práce a sociálnych veci najmä v oblasti sociálnych veci. Mal to byt jeden z výsledkov rokovania v Trenčianskych Tepliciach. Lenže na tlačovej besede po zasadnutí federálnej vlády vo štvrtok 30. augusta bolo oznámené, že scenár sociálnej reformy predloží v najbližších dňoch Federálne ministerstvo práce a sociálnych veci.

Ak by mal mať pravdu náš slovenský premiér a zároveň aj federálny minister, znamenalo by to, že Federálne ministerstvo práce a sociálnych veci pripraví scenár a slovenské ministerstvo bude mat akurát posilnené kompetencie pri jeho realizácii.

Keďže, ako som už uviedla vo svojom vystúpení pred týždňom, Slovensko potrebuje svoju vlastnú silnú a slovenskú sociálnu politiku a nie scenáre z Prahy, je zrejmý rozpor medzi oboma - už v úvode spomenutými vyhláseniami.

Prosila by som preto zástupcov vlády o podrobnejšia vysvetlenie kompetenčného riešenia v oblasti sociálnej politiky, pretože mi to nie je vôbec jasné.

K druhej veci, ktorej by som sa chcela dotknúť, využívam pritomnosť pána prvého podpredsedu vlády Čarnogurského.

Ako viete, asi pred mesiacom som zvolala rokovanie v otázke majetkových vzťahov medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Ich výsledkom sa stala dohoda, podľa ktorej sa mali do 29. augusta tieto majetkové vzťahy urovnávať priamou dohodou zúčastnených strán, ale po tomto dátume by mal vstúpiť do riešenia problému svojou autoritou vládny zmocnenec. Vládny zmocnenec doktor Smolík sa tohto rokovania v Prešove takisto zúčastnil. Pretože som nedostala žiadne informácie o doterajšej aktivite vlády, naopak na mojom stole sa kopia listy ako zo strany pravoslávnych, tak zo strany gréko-katolíkov a neriešenie, alebo nedôsledné riešenie tohoto problému vytvára nebezpečenstvo veľmi rozsiahleho sociálneho konfliktu vo veľkej časti Východoslovenského kraja, prosila by som pána podpredsedu vlády o odpoveď.

Tretí a posledný bod - na poslednej schôdzi Slovenskej národnej rady som navrhla, aby zástupcovia všetkých politických strán a hnutí delegovali svojich zástupcov do osobitnej parlamentnej komisie v otázke návrhu zákona o úradnom jazyku.

Vážená Slovenská národná rada, s potešením môžem konštatovať, že špeciálna parlamentná komisia bola ustanovená po dohode so všetkými poslaneckými klubmi. Mám tu návrhy - za MKDH je to pán poslanec Csáky, za Együttélés pán poslanec Szabó, za komunistickú stranu pán poslanec Hudec a pán poslanec Belan, za Stranu zelených pani poslankyňa Kaliská a pán poslanec Pokorný, za Slovenskú národná stranu páni poslanci Hrnko a Andel a, pochopiteľne, že v tejto komisii musia byť aj všetci navrhovatelia, ktorí tento návrh zákona pripravovali.

Zároveň by som vára chcela oznámiť, že komisia v zložení vymenovaných poslancov a navrhovateľov, spolu s pracovníkmi legislatívy vlády a Slovenskej národnej rady sa stretne 12. septembra. Bližší termín bude oznámený dodatočne.

Ďakujem vára za pozornosť. /Potlesk. /

Dávam teraz slovo pánovi ministrovi Novákovi.

Minister práce a sociálnych vecí SR S. Novák: Vážená Slovenská národná rada, vážené dámy, vážení páni, dovolil by som si zodpovedať pánovi poslancovi Mičekovi, pretože tiež budem musieť odísť, mám ďalšie povinnosti.

K okresným správam sociálneho zabezpečenia - tieto okresné správy zriaďujeme a budeme zriaďovať aj okresné úrady práce. Vedením týchto okresných správ sme poverili v prevažnej väčšine okresov jestvujúcich funkcionárov, pracovníkov okresných národných výborov, a to z jedného dôvodu, z dôvodu, že vlastne už na týchto miestach sedia a že budú delimitovať nielen priestory, materiál, ale musia zabezpečiť aj kontinuitu prevádzky na týchto oddeleniach. Veľmi dobre vieme, že sociálna otázka je veľmi citlivá a nemôžeme si dovoliť, aby došlo k nejakým výpadom práve v prevádzkovaní.

Menovacie dekréty sú poverovacie, čiže teraz, v období september - október sa bude ministerstvo i ja osobne snažiť o to, aby sme do problémových okresov chodili osobne. Vedúci týchto zariadení budú menovaní na základe konkurzného pokračovania po dohode s koaličnými partnermi. Je smutné, že doteraz na okresných národných výboroch na týchto miestach sedeli staré štruktúry. Je pravdou, že by bolo snáď veľmi dobré, keby sme si sadli za okrúhly stôl a všetky tieto veci prerokovali. Ovšem v tom obrovskom nedostatku času to nebolo možné. Teraz sa zdá, že priestor bude väčší a budeme môcť tieto veci urobiť. V tých okresoch, v ktorých boli problémy, bolo ich asi 6, som telefonicky niektoré veci preveril. Žiaľ, koaliční partneri nie vždy spolupracujú na takej úrovni, ako by sme si priali. Nestači len povedať, že my s týmto človekom nesúhlasíme. Veľmi zdvorilé by som prosil, keby bola daná aj alternatíva, že tento človek nie je vhodný preto a preto, ale tento človek je vhodný do tejto funkcie, môžeme to zodpovedne povedať. Tým by ste nám veľmi pomohli a urýchlili našu prácu.

Takže netreba mat žiadne obavy, budeme sa to snažiť urobiť. To isté platí aj pre úrady práce, kde je to snáď ešte dôležitejšie, pretože tam funkcionári budú musieť byt nielen dobre odborne fundovaní, ale budú musieť byt aj obyvateľstvom okresu prijatí, pretože budú riešiť veľmi pálčivé a zložité otázky.

Ešte by som si dovolil zodpovedať na druhú otázku pani podpredsedníčky Keltošovej. Ide o kompetencie federálnych orgánov. Kompetencie sme po tvrdých rokovaniach dali akosi na správnu mieru a tie, ktoré boli spomínané 2 Trenčianskych Teplíc, sa podstatne redukovali. Takže v zásadách si sociálnu politiku budú musieť riadiť národné ministerstvá, pretože to patrí v plnej miere do ich kompetencie. Spoločným ostáva len trh práce. Myslím si, že v tom nebudú žiadne rozpory a budeme to vedieť spoločne veľmi dobro riadiť. Budú vypracované spoločné zásady tripartitných rokovaní. Jednotlivé dohody si už budeme formulovať sami, každý na svojom území podľa toho, ako nám to lepšie vyhovuje. Sami vidíte, že v zákonoch, ktoré nám predkladajú federálne orgány, sú určité rozpory v tom, že federálne orgány, keďže sídlia v Čechách, majú sklon k vypracovaniu týchto zákonov s prihliadnutím na situáciu v Čechách. Pritom na Slovensku je situácia trochu odlišná a nielen v ekonomickej oblasti, ale aj s väčšími sociálnymi dopadmi na našom území. Takže je naozaj dôležité, aby sme si to modifikovali podľa našich možnosti.

Ďakujem vám za pozornosť.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi ministrovi. S faktickou pripomienkou sa ešte hlási poslanec Andel.

Poslanec M. Andel: Pán minister, vy ste vo funkcii od 1. 7. 1990. chcem sa spýtať, či ste vymenovali svojich námestníkov pre dôslednú činnosť ministerstva a ak náhodou nie, tak prečo?

Minister práce a sociálnych veci SR S. Novák: Námestníci sú zatiaľ poverení a k vymenovaniu dôjde v najbližších dňoch, avšak tomu tiež predchádzajú určité vzájomné spoločné rozhovory.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. O slovo sa prihlásil pán prvý podpredseda vlády Ján Čarnogurský.

Prvý podpredseda vlády SR J. Čarnogurský: Pani podpredsedníčka, chcem odpovedať na vašu otázku týkajúcu sa riešenia majetko-právnych vzťahov medzi pravoslávnou a grécko-katolíckou cirkvou. Situácia je taká, že od nadobudnutia účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady došlo k dohode a k odovzdaniu jedného objektu, a síce objektu bývalého seminára pravoslávnej cirkvi a predtým seminára grécko-katolíckej cirkvi. Tento objekt bol odovzdaný - ak sa nemýlim - 15. augusta. K dohode o odovzdaní a užívaní iných sporných objektov medzi oboma cirkvami nedošlo. Vzhľadom na to, že splnomocnenec vlády Dr. Smolík do 29. augusta nemohol vo veci rozhodovať, využil tento čas na oboznamovanie sa so situáciou priamo na mieste tým, že cestoval po východnom Slovensku a oboznamoval sa so situáciou. Teraz, po 29. auguste, mu už zákonné opatrenie umožňuje vydávať rozhodnutia tam, kde k dohode nedošlo. Ako som už povedal, k dohode - až na tú jednu výnimku - nedošlo nikde. Využije toto svoje oprávnenie a bude vydávať rozhodnutia o užívaní cirkevných objektov s tým, že ich bude vydávať od prípadu k prípadu podľa toho, ako to vyžaduje situácia na mieste, ako túto situáciu pozná a aké sú možnosti iného či náhradného riešenia.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Ako ďalší sa prihlásil poslanec Krajčovič. Pripraví sa pán poslanec Szokol.

Poslanec M. Kcajčovič: Vážená Slovenská národná rada, skôr ako začnem svoj diskusný príspevok, resp. otázky, chcel by som požiadať predsedajúcu nášho zhromaždenia, aby nedovoľovala ministrom odpovedať hneď po našich otázkach, pretože ako vidíme, tak postupne odchádzajú.

Na to, o čom som chcel hovoriť v prvom okruhu problémov, už sa spýtal kolega Míček. Neviem, či mu bolo zodpovedané celkom tak ako očakával. Nechcem však zdržiavať a preto prejdem k druhému okruhu, o ktorom chcem hovoriť.

Nazval by som ho ako útlmové programy niektorých ministerstiev. Tento problém sa týka niektorých ministerstiev, ktoré by mali počas tohto funkčného obdobia ukončiť svoju činnosť, ako napríklad ministerstvo výstavby a stavebníctva. Na národnom výbore som sa dostal k jednému materiálu a zároveň ku stanovisku - zamietavému stanovisku, s ktorým sa stotožňujem, pretože pri odsúhlasovaní jednotlivých ministerstiev som hlasoval s vedomím, že niektoré ministerstvá sú len dočasné. Dokonca som si nesmierne ctil tých pánov ministrov, ktorí mali ako kapitáni predstúpiť pred svoju posádku a oznámil jej, že k cieľu nedoplávajú.

Ministerstvo výstavby a stavebníctva som nespomenul náhodou. Práve toto ministerstvo je spojené s materiálom Opatrenia na zabezpečenie prechodu stavoinvest pod priame riadenie ministerstva výstavby a stavebníctva - tak sa ten materiál volá. Je to materiál, ktorý predpisuju národným výborom delimitovať všetky investičné celky pod priame riadenie ministerstva. V piatom bode dokonca žiada zabezpečenie finančných prostriedkov do rozpočtu tohto ministerstva pre 12 pracovníkov, ktorí majú vykonávať činnosť

ústredných orgánov štátnej správy. Prepáčte mi, ale takýto útlmový program, keď rozširujeme stavy, poznáme spred niekoľkých rokov, keď totalitná vláda chcela znižovať stavy svojich aparátov. Pýtam sa preto pána ministra Dubnická, či rozširovaním aparátu chce likvidovať nie ministerstvo, ale dôveru parlamentu a najmä verejnosti?

Zároveň mám otázku na vládu, či si chce povyberať vhodné objekty v mestách a obciach a tie, ktoré jej nebudú vyhovoval, im vráti, aby s nimi mohli potom mestá hospodáril. Zároveň žiadam vládu, aby v zákonnej lehote predložila Slovenskej národnej rade harmonogram útlmových programov jednotlivých ministerstiev.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, to, ako začnem hovoriť o ďalšej problematike, sa vám možno bude zdal príliš obšírne, ale začnem tak práve preto, že je jednou z najpálčivejších.

Už počas 3. schôdze Slovenskej národnej rady vystúpil nejeden poslanec, ktorý varoval Slovenskú národnú radu pred záhubou Slovákov a Slovenska. Žiadal jazykový zákon, strašil nejedným problémom a národnosťnou katastrofou v národnostne zmiešaných oblastiach. Áno, občania Slovenska sú ohrození. Najmä mladá generácia je v zornom poli. Mládež je na muške zákerného útočníka.

Túto problematiku som už naznačil vo svojom vystúpení v rozprave k zákonu o priestupkoch a polemizoval som s niektorými bodmi paragrafu 30, čí by nemali zostať zaradaného v oblasti trestného práva. O tejto otázke hovoril už v predošlom volebnom období poslanec Federálneho zhromaždenia za Vorejnosť proti násiliu pán Balgavý a predpokladám, že po mne začneme o nej hovoriť všetci bez rozdielu politickej príslušnosti a národnosti, a nielen hovoriť, ale aj rýchlo konať.

Chcem pripomenúť, že najväčším nepriateľom Slovákov a ďalších občanov Slovenskej republiky v súčasnosti nie je len národnostný problém, ale hrozba obchodu, nezákonného obchodu s drogami, hrozba závislosti najmä mladej populácie na dogách a z toho plynúci nárast kriminality.

Preto sa pýtam v prvom rade vás, pani poslankyne a páni poslanci, či nie je jedno, príslušník ktorého národa podá našim deťom alebo nám látku, ktorá nás po čase zbaví vlastnej identity. Veď ideme do obdobia sociálnych neistôt a vtedy rôzne úniky od reality prebujnievajú. Nie je jedno, či ma prepadne komunista, Maďar, katolík, či Slovák, ktorý potrebuje prostriedky na svoju dávku. A verte mi, že

ľudia závislí na narkotiku dokážu pre to všetko. Dostali sa mi do uši nepekné správy, že na Slovensku sa momentálne rozdávajú mládeži reklamné dávky tvrdej drogy, čím si priekupníci vytvárajú novú, tentokrát slovenskú klientelu ľudí od nich závislých.

Pýtam sa preto vlády, aj keď viem, že táto problematika patri Federálnemu ministerstvu vnútra, či je to pravda a aké opatrenia vláda urobila, aby túto činnosť aspoň paralyzovala.

Práve deň, keď sme skladali ústavou predpísaný sľub - 26. jún 1990 - bol medzinárodným dňom boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi. Práve preto som bol pri uvedení tejto problematiky taký obšírny a možno aj príliš kritický. Túto náhodu považujem za symbol, ktorý by sme si mali všetci vštepiť do nášho rozhodovania ako princíp boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Národnostné veci sú dôležité, ale dajú sa vyriešiť aj v kľude, bez emócii. Problém drog a drogovej závislosti, ako aj obchodu s nimi, spája všetky národy a štáty, pretože všade na svete ho považujú za jeden z najvážnejších a spoločne proti nemu bojujú. Ako úspešne, to viete aj sami.

Vyzývam preto vládu, aby odporučila federálnej vláde ratifikovať všetky medzinárodné konvencie, konvenciu Organizácie spojených národov týkajúcu sa boja proti narkománii, aby vláda Slovenskej republiky vstúpila do rokovania s ostatnými štátmi k tejto problematike a aby sa všetky tri vlády spoločne prihlásili ku globálnemu akčnému programu Valného zhromaždenia OSN, aby sme spoločne a aktívne čelili dramatickým problémom zneužívania narkotík, nedovoleného pestovania, výroby a spracovania, distribúcie a obchodu s drogami.

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady navrhujem, aby vymenovalo osobitnú a nezávislú komisiu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi a tak sa pripojilo v rokoch 1991-2000 k dekáde OSN proti zneužívaniu narkotik.

Česká a Slovenská Federatívna Republika je križovatkou Európy a práve my by sme sa mali v prvom rade snažiť tieto problémy riešiť. Na to, či tvrdé drogy na Slovensku fungujú, som sa už pýtal. Aby sme však zabránili týmto "výdobytkom" 20. storočia, navrhujem, aby vláda v čo najkratšom čase vypracovala podľa skúseností zo Švajčiarska a Spojených štátov amerických návrh zákona, ktorý zamedzí prepieranie peňazí z takýchto nezákonných obchodov. Navrhujem zaviesť v tejto súvislosti také sankcie, aby sa nikomu na Slovensku nevyplatilo rozširovať drogy, hazardovať lak so zdravím našej mládeže a znemožňoval aj našu nežnú revolúciu. A keďže všetci tvrdíme, že nám ide o silné Slovensko. Zjednoťme sa a pripojme sa otvorene - vláda, Slovenská národná rada, politické strany a hnutia, nevládne organizácie, spolky, mestá, obce, proste každý občan Slovenska k boju proti nezákonným, nehumánnym obchodom s narkotikami a ich zneužívaniu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Krajčovičovi. Vystúpi pán poslanec Szokol. Pripraví sa pán poslanec Žingor.

Poslanec K. Szokol: Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená vláda, žijeme v dobe jedinečných možnosti. Na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady sme schválili programové vyhlásenie našej vlády. Zároveň sme vyjadrili plnú dôveru predsedovi i všetkým členom našej vlády. Naša vláda má jasný a reálny program zásadných spoločenských premien, ktoré pomôžu našu krajinu - Slovensko úspešne previesť cez neľahké prechodné obdobie, aby začaté demokratické premeny pokračovali a stali sa nezvratnými. Je preto dôležité, aby sme ako volení zástupcovia jednotlivých hnutí, politických strán, prejavili citlivosť potrebám našej vlády, našich občanov, urýchlenému schváleniu nových zákonov, aj potrebám jednotlivcov, skupín obyvateľov, aby sme mali schopnosť porozumieť im, vžiť sa do ich problémov a schopnosť dosiahnuť reálne výsledky riešenia aktuálnych problémov v oblasti politickej i v oblasti hospodárskej.

Som členom Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby. Na 3. schôdzi nášho výboru v dňoch 14. a 15. augusta sme podrobne prerokovali 9 vládnych návrhov zákonov Slovenskej národnej rady, medzi ktorými boli všetky zákony, ktoré boli v návrhu 3. schôdze Slovenskej národnej rady v bode 5. až 9. Ku všetkým návrhom zákona sa mohli slobodne vyjadriť všetci poslanci, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Ich pripomienky a návrhy boli zapracované do uznesenia Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby a predložené Predsedníctvu Slovenskej národnej rady. Som presvedčený, že obdobným spôsobom postupovali všetky výbory Slovenskej národnej rady a preto zásadne nemôžem súhlasiť s postupom mnohých poslancov, napríklad v rozprave k vládnemu návrhu zákona o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy, ktorá trvala bezmála sedem hodín. Osobne si myslím, že na zasadnutiach Slovenskej národnej rady máme pracovať racionálne, bez zbytočných prieťahov a bez strát času. Naši voliči netrpezlivo čakajú na nové zákony vyplývajúce z programového vyhlásenia našej vlády.

Podľa návrhu plánu práce Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby na druhý polrok máme prerokovať celkove 61 návrhov nových zákonov. Ak na zasadnutiach Slovenskej národnej rady, napriek prerokovávaniu v jednotlivých výboroch Slovenskej národnej rady, budú poslanci postupovať tak ako pri rozprave k zákonu o organizácii ministerstiev, neverím, že by sa naši voliči dočkali do konca roku všetkých nových zákonov súvisiacich s uskutočnením programového vyhlásenia vlády. Preto mám dotaz: Akým spôsobom chce naša vláda v spolupráci s Predsedníctvom Slovenskej národnej rady urýchlene organizačne a časove zvládnuť schválenie nových zákonov, na čo netrpezlivo čakajú naši voliči?

Vážené plenárne zasadnutie, mnohým z nás ešte znejú v ušiach tvrdé slová pána prezidenta, ktorý na Václavskom námestí počas zhromaždenia k 22. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do našej vlasti povedal o pomalom odstraňovaní zástancov starých štruktúr a o odstraňovaní tzv. mafii v jednotlivých podnikoch, ústavoch.

Aká je vlastne dnešná situácia v tejto oblasti? V piatok minulý týždeň som napríklad dostal avízo od svojich voličov z Nových Zámkov, že skompromitovaní a odvolaní bývali funkcionári okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti sa vracajú na pôvodné miesta. Na základe výzvy obyvateľov Nových Zámkov a vzájomných konzultácii, ktoré sa uskutočnili 12. 1. 1990 na bývalom predsedníctve vlády za účasti podpredsedu vlády, bývalého podpredsedu vlády Ing. Markuša, prvého námestníka Federálneho ministerstva vnútra JUDr. Ivana Prúša, náčelníka správy ZNB JUDr. Štefana Mikulu, ďalších zodpovedných činiteľov a zástupcov okresného koordinačného výboru VPN Nové Zámky bolo dohodnuté, že okresný náčelník ZNB podplukovník Kováč sa pozbavuje výkonu služby, zástupca náčelníka ZNB pre VB podplukovník Magera sa pozbavuje výkonu služby. Náčelník okresného oddelenia VB major Abrahám sa vzdal svojej funkcie, zástupca náčelníka okresného oddelenia VB kapitán Ježo sa vzdal svojej funkcie. No major Abrahám a kapitán Ježo mali byt podľa dohody a záznamu preložení mimo okresu Nové Zámky. No čo sa stalo? Uvedení páni, resp. súdruhovia boli síce presunutí o 10 km ďalej z okresného mesta Nové Zámky do Šurian a do Dvorov nad Žitavou a podľa vyjadrenia mojich voličov, s ktorými som hovoril v sobotu, majú od dnešného dňa naatúpit späť na okresné oddelenie VB do Nových Zámkov.

Neviera pochopiť, návratom zástancov starých štruktúr chceme zabezpečiť, aby začaté demokratické premeny pokračovali a stali sa nezvratnými? Na základe sťažností mojich voličov žiadam ministra vnútra pána Andráša, žiaľ nie je prítomný, o prešetrenie skutkového stavu a zjednanie okamžitej nápravy.

Ďakujem za porozumenie. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Szokolovi. Vystúpi pán poslanec Žingor. Pripraví sa pani poslankyňa Rozinajová.

Poslanec R. Žingor: Vážená Slovenská národná rada, vážené dámy, vážení páni, pred niekoľkými dňami sme boli svedkami osláv 46. výročia Slovenského národného povstania, najdôležitejšej vojensko-politickej udalostí v novodobých dejinách slovenského národa, a to v tomto roku o to dôležitejšie, že prebiehali v slobodnom duchu. Mal som možnosť zúčastniť sa týchto osláv aj osobne. Bola to oslava jednoduchá, proste taká, aká má byt. Nič núteného, spontánna. Pri tejto príležitosti som mal možnosť po prvýkrát nazrieť do múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a dosť podrobne prejsť expozíciou múzea. Odchádzal som z tejto prehliadky smutný a sklamaný. Pochádzam z Turca. Môj otec patril medzi zakladateľov partizánskeho hnutia v Turci, kde bola vytvorená prvá a druhá partizánska brigáda generála Štefánika. Preto mám veľmi blízko k týmto udalostiam.

Ale v múzeu SNP o tejto činnosti v Turci, myslím až na dve fotografie, nie je ani zmienka. Preto si dovoľujem vzniesť kritiku na expozíciu múzea SNP, že región Turca, ktorý zohral jednu z najhlavnejších úloh v obranných bojoch, je nedocenený. Neviem či išlo o zámer, ale toto všetko mi v múzeu chýba. Neviem prečo. Nachádzame konečne správne miesto pre armádu v Slovenskom národnom povstaní, musíme nájsť miesto pre partizánsky a vojenský Turiec ako celok. Chcem pripomenúť, že oslavy Slovenského národného povstania v roku 1947 sa konali v Martine. Bolo to v čase pred vládou totality, a preto si myslím, že organizovanie celoštátnych osláv vyplynulo logicky z dôležitosti, ktoré Turiec zohral v Slovenskom národnom povstaní.

Ďakujem. Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Žingorovi. Pani poslankyňa Rozinajová prihlášku do rozpravy stiahla. Ako ďalší vystúpi pán poslanec Cyril Ivan. Pripraví sa pani poslankyňa Kmeťová.

Poslanec C. Ivan: K problematike školstva národnostných menšín som sa už chcel prihlásiť a reagovať na príspevok pani poslankyne Bauerovej z minulého týždňa, ktorá sa pohnutým hlasom zmieňovala o situácii maďarského školstva na Slovensku a jeho súčasnom stave. Predsedajúci mi to odporučil na dnešný záver. Chcem zdôrazniť, že pohnutý hlas mali aj poslanci Slovenskej národnej strany, a zrejme aj iných politických strán, pri reálnom pohľade na problémy národnostných menšín na Slovensku a v Maďarsku v oblasti školstva a kultúry. Pre ilustráciu predkladám niektoré údaje prevzaté zo štatistík, periodík a tlače. Tato štatistika sa hodne premieľa medzi našimi voličmi a žiadajú nás, aby sme sa o tejto problematike zmieňovali aj na pôde parlamentu.

Dovoľte niekoľko údajov. V oblasti materských škôl je tu číslo 386 - u Slovákov v Maďarsku v týchto štatistikách chýbajú údaje, resp. sú nulové; základné školy 131 - na druhej strane 0; stredné Školy 11 - oproti zase 0; odborné stredné školy 22 - v Maďarsku tiež nula; odborné školy 25 - tam nič; gymnáziá 18 - protiklad nepoznáme; na Slovensku 2 divadlá - tam nič; vydavateľstvá 6 - v Maďarsku 1; noviny a časopisy 24 - v Maďarsku 1+1. Takisto by ma interesovalo, akým podielom sa maďarská strana zúčastňuje na výuke slovenských pedagógov pre slovenské školy oproti situácii, ktorá je reálna napríklad na Pedagogickej fakulte v Nitre.

Odporúčam Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, aby preskúmalo možnosť vyslania parlamentnej skupiny do Maďarskej republiky, aby uvedené údaje a štatistiky boli reálne, predložené poslancom a porovnané B uvedenou štatistikou. Takisto by ma interesovalo, pretože pán poslanec Barany zdôvodňoval moje vystúpenie tvrdením, že nepredkladám reálny pohľad na zloženie poslancov v Maďarskej republike, či je možné získal obyčajný zasadací poriadok maďarského parlamentu ako je ho možné získať u nás. Je potrebné zistiť, aký je stav slovenských poslancov v Maďarsku, pretože z úradných štatistík vieme, že Slovákov zastupuje zatiaľ iba 1 poslanec.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Vystúpi pani poslankyňa Kmeťová. Pripraví sa pani poslankyňa Badálová.

Poslankyňa D. Kmeťová: Volám sa Dagmac Kmeťová, som poslankyňou Slovenskej národnej strany.

Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, poslanci, vážená vláda, ako poslankyňa Slovenskej národnej rady a obyvateľka najväčšieho baníckeho mesta na Slovensku cítila som povinnosť vystúpiť dnes s požiadavkami baníkov, ktoré cestou mňa chceli predložiť parlamentu. Pretože minulý týždeň vstúpil pán premiér do rokovania s predstaviteľmi Slovenských uhoľných bani, dovoľte mi namiesto toho predložiť vám nasledovný návrh Štátneho podniku Banské stavby Prievidza. Citujem list:

"Útlmový program stanovený federálnou vládou pre rudná baníctvo a prudké zníženie dotácii pre uhoľný priemysel sa v prvom rade veľmi výrazne dotkli investičnej činnosti a geologického priemyslu, ktoré pre tieto organizácie robia Banské stavby Prievidza. To znamenalo prudké obmedzenie pracovných príležitosti v oblasti Prievidze, železnorudných bani a rudných bani Banská Bystrica. Rekvalifikácia baníkov na iné profesie v priebehu 6 mesiacov je veľmi problematická. Riešenie sme našli v tom, že sme časť baníkov zamestnali pri razení niektorých kolektorov, zberačov vodných a kanalizačných privádzačov, ich opráv, injektáži a pod. Teraz konštatujeme, že tieto práce sa tiež postupne miňajú a nové kolektory, i keď sa robia, ich výstavbou sú poverené české organizácie, ako Výstavba dolu uránového priemyslu Praha alebo Ingstav Brno.

Napríklad v Bratislave sa pripravuje výstavba kolektorov v historickom jadre, kde jedna skupina projektantov zvažuje opravu kanalizácie, prívodu plynu, elektriny, vodovodov previesť otvoreným výkopom po celej dĺžke Richtárskej cesty, t. j. od Rybárskej brány až po Michalskú bránu, to znamená rozkopať, otvoriť, vybrať staré potrubie, na týchto uliciach utlmiť život, obchodnú činnosť aspoň na rok až dva. Náš návrh je, aby sa tieto práce robili podzemným spôsobom. Tým sa nenaruš život v historickom jadre, obchody môžu zostať otvorené, návštevníkom starého mesta nebude hroziť pád do výkopu, pripadne iné úrazy. Obchody budú môcť byt priebežne zásobované. Podzemnou výstdvbou kolektorov môžeme zabezpečiť zamestnanosť pre 200-250 baníkov a časovo táto výstavba bude podstatne kratšia ako otvorenie výkopov.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP