Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pondělí 3. září 1990

V bode 22, kde požadujeme zakotvil povinnosť obce využivat ekonomické nástroje, došlo k preklepu. Pôvodne v našom znení bolo: "... aj ako účinné regulativa na podporu ochrany životného prostredia." Do správy sa to uviedlo nelogicky "ako aj". Práve tieto nástroje sú myslené ako účinné regulatíva, a to nielen, že obec bude tieto dane a poplatky využívať ako zdroj príjmov, ale aj ako účinné regulativa na podporu ochrany životného prostredia. Prosím teda upraviť slovosled na "aj ako".

Posledná moja pripomienka, ktorá by sa mohla číslovať ako 47a, je k § 22, kde sa hovorí o mestách s osobitným Štatútom. Už sa tu spomínalo, že osobitný štatút by mali mal kúpeľné mestá. Vlastne ho mali aj doteraz. Túto požiadavku by sme chceli rozšíriť, a to tak, že by odsek 3 pokračoval novou vetou: "Osobitným štatútom bude upravené postavenie mestských pamiatkových rezervácií". Zdôvodňujem to ich mimoriadnym poslaním a zvýšenými nárokmi na financovanie zo štátneho rozpočtu. Ale myslím, že by stačilo zakotvil navrhovanú formuláciu.

Na záver si myslím, že by sme mali hlasoval aj o tých ďalších pripomienkach, ktoré boli označené ako sporné. Prihováram sa menovite za tie, ktoré uvádzal náš výbor, ale myslím si, že aj celý rad ďalších pripomienok by bolo žiadúce posúdil hlasovaním, vzhľadom na to, že aj v textovej časti spoločnej správy sa odporúča uvážiť schválenie úprav. V ústnom prejave, ktorý pán poslanec predniesol, odporúčal niečo iné. Odporúčal od nich upustiť. Takže prihováram sa za pôvodné znenie spoločného stanoviska, resp. pôvodne upravené, ale nie to prednesené.

Ďakujem pekne.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Hubovi. Pri hlasovaní ho znovu požiadam, aby uviedol doplňujúci text. Teraz vystúpi poslanec Aaványi.

Poslanec L. Asványi: Vážené predsedníctvo, dámy a páni, hovorím za MKDH. Do tejto rozpravy som sa prihlásil preto, že nie každý návrh, konkrétne aj môj návrh v našom výbore neprešiel, resp. v spoločnej správe vidím také návrhy, ktoré došli z iných výborov, teda za tieto máme možnosť, ale je aj potrebné sa prihovoriť. Budem veľmi stručný a budem sa snažiť byť konkrétny.

V § 3, ods. l sa hovorí: "Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt". Považujem to za dostačujúce, veľmi konkrétne a bezosporné. Som však proti návrhu podľa bodu 2 spoločnej správy, kde sa navrhuje doplniť "alebo mu bolo udelené čestné občianstvo". Použijem extrémne prípady, ktoré sú však možné. Za čestného občana možno zvoliť v Bratislave - možno už aj je - prezidenta Havla, mohli by sme za čestného občana zvoliť Georga Busha - ak navštívi našu republiku, alebo in memoriam generála Ludvíka Svobodu. To všetko je možné. Ale v odseku 2 tohoto paragrafu sa hovorí, že títo čestní občania - po prijatí bodu 2 spoločnej správy - majú právo voliť a môžu byt zvolení za poslanca alebo aj za starostu. Tak to, myslím, už nepôjde, pretože Georg Bush nedôjde voliť do republiky a my ho v Senci nezvolíme za poslanca. Teda odporúčam ponechať pôvodný text v odseku l § 3. Inak o občanovi, aj o čestnom občanovi sa hovorí ďalej v tomto paragrafe a veľmi správne. Konkrétne v odseku 5, kde pod písmenom c/ sa hovorí, že na samospráve sa má podieľať aj čestný občan, teda môže darovať obci svoj polročný príjem, prípadne môže žiadať pomoc v prípade havárie. Myslím, že takto je navrhovaný § 3 správny.

K § 4 - samospráva obce. V spoločnej správe sa odporúča doplniť odsek 3 o ďalšie písmeno n/ "viesť obecnú kroniku aj v úradnom jazyku". Odporúčam prijal text pod bodom 14 spoločnej správy, kde úradný jazyk nie je uvedený. Túto otázku bude riešiť zákon o jazyku. Nezaoberajme sa tým, pretože by sme museli uvádzať, v akom jazyku sa robí zápisnica zo zasadnutia zastupiteľského orgánu. To sa bude riešiť tiež niekde inde.

K S 11, kde sa hovorí o obecnom zastupiteľstve, spoločná správa pod bodom 27 odporúča doplniť odsek 5 takte. "Výsledok hlasovania obyvateľov... " - poznamenávam, že je to plebiscit - "... obce nahrádza rozhodnutie obecného zastupiteľstva... " na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce". Podľa mňa takýto doplnok, aby namiesto plebiscitu rozhodoval orgán, ktorý síce je zastupiteľským orgánom celej obce, by sa nemal prijať, pretože aj v minulosti sme v tejto oblasti urobili dosť chýb, napáchali sme dosť krivo a je to veľmi citlivá vec. Napríklad v obecnom zastupiteľstve môže prevažovať zastúpenie poslancov z tej časti obce, ktorá si chce tú druhú ďalej podmaniť, pripadne pripojlt k sebe. Neodporúčam preto prijať pod bodom 27 navrhované odporúčanie o prijatí odseku 5.

V tom istom odporúčaní sa hovorí aj o tom, že rozhodnutie zastupiteľského orgánu by malo rušiť plebiscit vo veci zavedenia alebo zrušenia dane, verejných dávok a poplatkov. Považujem to za určitú "zmätočnosť" v návrhoch, pretože v odseku 3 § 11 pod písmenom d/ sa dáva plné právo obecnému zastupiteľstvu rozhodovať o tom, či sa zavedie alebo nezavedie daň.

Predseda SNR F. Mikloško: Pán poslanec, môžete skonkretizovať svoj návrh?

Poslanec L. Asvanyi: V bode 27 sa odporúča nový odsek 5 "Výsledok hlasovania obyvateľov obce nahrádza rozhodnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v odseku 4, písmeno a/ a b/.

To sa týka spojenia a zrušenia obci, resp. zavedenia a zrušenia daní. " Takže o tomto bude rozhodovať bučí obecné zastupiteľstvo alebo vyvolaný plebiscit. Je nesprávne, aby jedno druhé rušilo. Je na zákonodarcovi, aby to uviedol do poriadku, resp. aby neprijal návrh uvedený v spoločnej správe pod bodom 27.

Ešte k §§ 17 a 18, týka sa to bodov 39 a 40 spoločnej správy. V odseku 3 týchto paragrafov je uvedené, že prednosta obecného úradu a hlavný kontrolór sa zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. V spoločnej správe pod bodmi 39 a 40 sa navrhuje vypustiť z textu toto konštatovanie. Môj názor je, že z hľadiska postavenia a vzájomných vzťahov orgánov je dôležité, aby sa vedelo, aké právo má prednosta obecného úradu a hlavný kontrolór, ktorí nie sú volenými, ale vymenovanými orgánmi, či a s akým právom sa môže zúčastniť zasadnutia zastupiteľského orgánu.

V § 17 a 18 chýba ustanovenie o možnosti a forme odvolania prednostu obecného úradu a hlavného kontrolóra, najmä z toho dôvodu, že ide o vymenovaných pracovníkov, u ktorých - podľa mojich vedomosti - nefunguje výpovedný systém podľa Zákonníka práce. Títo vymenovaní pracovnici môžu byt pozbavení funkcie aj skrátenou formou. Bolo by žiadúce, aby sa táto otázka riešila.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Môžete túto poslednú pripomienku formulovať konkrétne?

Poslanec L. Ásványi: Odporúčam riešiť možnosti a formu odvolania prednostu obecného úradu a hlavného kontrolóra. Týka sa to ešte aj náčelníka inšpekcie, ktorý je takisto vymenúvaný v medziach platného ustanovenia Zákonníka práce. Aj v tomto prípade treba riešiť otázku odvolania.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Asványimu. Faktickú poznámku má pán poslanec Brndiar.

Poslanec I. Brndiar: Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, v spoločnej spravodajskej správe si body 13 a 14 vzájomne protirečia. V jednom prípade je formulácia "viesť obecnú kroniku aj v úradnom jazyku", v druhom "viesť obecnú kroniku". Vyboč pre národnosti, etnické skupiny a ľudské práva taktiež prijal stanovisko a pripomienku, ktorá tu nie je zohľadnená. Prijal ju tak, ako je uvedená v bode 14, bez dodatku "v úradnom jazyku". Spravodajca pán Lacko odporučil bod 13 a ako sporný uviedol bod 14. Mám práve opačný návrh, aby bod 14 sme odporučili a bod 13 bol ako sporný.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško:
Ďakujem. Prosím, vystúpi poslanec Ľupták.

Poslanec Ľupták: Vážený pán predseda, vážene plénum, chcem sa vyjadriť k pripomienkam národohospodárskeho a rozpočtového výboru, ktoré ústavnoprávny výbor neodporučil na schválenie. Ide o body 36 a 37, čiže § 16 a § 17.

§ 17, odsek l znie: "V obciach s väčším počtom pracovníkov obce vedie obecný úrad a organizuje jeho prácu prednosta". Avšak nikde nie je určené, za akých podmienok ma byť funkcia zriadená. Národohospdársky a rozpočtový výbor preto navrhuje za odsek 4 S 16 vložiť odsek b, ktorý znie: "V obciach s väčším počtom pracovníkov môže byt zriadená funkcia prednostu obecného úradu". O tom, či si obec zriadi funkciu prednostu, nech rozhodne obecné zastupiteľstvo podľa vlastného uváženia. Návrh preto znie, že funkcia môže byt zriadená, podľa toho ako sa tá-ktorá obec cíti.

Následne treba zmeniť aj § 17, odsek l až po čiarku, ktorý bude znieť: "Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a organizuje jeho prácu prednosta".

Pokiaľ ide o ostatné pripomienky nášho výboru, ktoré ústavnoprávny výbor neodporúča, súhlasíme s tým, že nemusia byt prerokovovávané.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Ľuptákovi. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy? Prosím, pán poslanec Pirovita.

Poslanec L. Pirovita: Podobne ako väčšina prítomných cítim potrebu tohoto zákona, preto aj moje pripomienky budú takého charakteru. Predovšetkým sa chcem vyjadril k tomu, čo tu odznelo ohľadom písmena n/ v § 4, odseku 3, to znamená, aby sme nedávali tomuto zákonu iný akcent, než aký musí mať. Keď vymedzuje pôsobnosť a práva obce, myslím si, že jazykový akcent tam nemusí byt a nie je vhodný už aj z toho titulu, že návrh vládneho zákona tento prípad rieši. Potom by bolo potrebné upraviť aj ostatné obdobné ustanovenia tak, aby to bolo v súlade.

Na druhej strane aby bol tento zákon jednoduchý a zrozumiteľný, musí rešpektovať niektoré ustanovenia iných zákonov. Jedným z dôvodov zániku mandátu poslanca je choroba, ale v § 25 odsek 2 je veľmi správne uvedená ročná lehota. Všeobecná obligatórna podporná doba podľa zákona o nemocenskom poistení je jednoročná. Bolo by veľmi tvrdé voči starostovi, keby tam táto lehota nebola dodržaná. Navrhujem upraviť znenie S 13, odsek 7, časť druhej vety nasledovne: "Nie je spôsobilý počas jedného roka vykonával obecnú správu pre chorobu alebo pre neprítomnosť v obci. " Myslím si, že ak je niekto chorý, pôjde ešte na kúpeľnú liečbu, niektorí by mohli túto šesťmesačnú dobu zneužiť, keby napríklad vstúpil do siedmeho alebo ôsmeho mesiaca a navrhli by nové voľby starostu.

Pokiaľ ide o § 17. som toho názoru, že keď starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo, aj zodpovednostný vzťah by mal byt odvodený od zastupiteľstva obdobne ako v prípade hlavného kontrolóra. To znamená, že treba slovo "starostovi" nahradil slovami "obecnému zastupiteľstvu", ako je to v prípade hlavného kontrolóra.

Predseda SNR F. Mikloško:
Pán poslanec, prosím vás, upresnite to.

Poslanec L. Pirovits: § 17, odsek 2, nahradiť, že za výkon svojej funkcie zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, aby nedošlo k tomu, že hlavný kontrolór je zodpovedný zastupiteľstvu a prednosta by bol zodpovedný starostovi. Nech aj on, keď je vymenovávaný zastupiteľstvom, jemu zodpovedá aj za výkon svojej funkcie.

Podporujem návrh pána poslanca Strýka ohľadom osobitného zákona pre mesto Košice. Tu si však musíme niektoré veci vyjasniť, pretože máme mestá, ktoré budú riadené osobitným zákonom - Bratislava, Košice a sú u mestá, ktoré budú mat štatút. To znamená, že v § 22 sme zabudli na urôitó ustanovenie. Treba zabezpečiť oddelenie štatutárnych miest od miest, ktoré sú riadené osobitnými zákonmi. Môj návrh je. aby 22 ods. 3 znel nasledovne: "Výkon samosprávy štatutárnych miest podrobne upraví v medziach ústavy a zákonov štatút týchto miest. V ňom môžu ustanoviť v medziach tohto zákona štruktúru a postavenie svojich orgánov. " štatutárne mestá predpokladá aj ustanovenie § 23, ods. 3, podľa ktorého všetky mestá, kde sa zriadia výbory, budú tiež štatutárnymi mestami, ako aj § 24, ods. l, písm. a/, podľa ktorého do výpočtu právomoci mestského zastupiteľstva patrí schvaľovať štatút mesta. Z uvedeného jasne vyplýva, že to musíme oddeliť - mestá na základe osobitných zákonov a mestá štatutárne.

Môj posledný návrh sa týka § 29, ods. 2, ktorý stanovuje, že štátne podniky, ku ktorým majú národné výbory postavenie zakladateľa, sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú podnikmi obci. Ale ktorých obci? Obci z hľadiska zriadovateľa alebo obci, kde majú tieto podniky sídla? Poviem príklad. Niektoré podniky, ako napríklad OPP boli zriadené okrseným národným výborom, ale sídlo má takýto podnik niekde v inej obci alebo meste toho-ktorého okresu. Bolo by to potrebné určiť. Navrhujem v § 29, ods. 2 za slovo "obci" doplniť slová "v ktorých majú tieto organizácie sídlo". To znamená tam, kde tieto organizácia existujú a kde majú sídlo.

Ďakujem vám za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Pirovitsovi. Faktickú pripomienku má poslanec Kmeť.

Poslanec V. Kmeť: Som Kmeť, poslanec za KDH.

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, môj príspevok nebude mat formu pozmeňovacieho návrhu, avšak považujem za potrebné vysvetliť okolnosti, ktoré viedli zahraničný výbor k pripomienkovaniu návrhu zákona a k pripomienkam uvedeným pod bodmi 3, 9 a 42.

Pod bodom 3 - v ods. 3 za písm. d/ vložiť nové písmeno e/, ktoré znie: "dodržiavať nariadenia obce". Vychádzali sme z toho stavu, že obec ako samosprávny orgán môže a určite bude prijímať vlastné nariadenia, vyhlášky, ktoré majú povahu zákona. Zákon uvažuje o schvaľovaní takýchto nariadení trojpätinovou väčšinou. Domnievame sa, že takéto verejnoprospešné nariadenia by mali občania rešpektovať, čo by tento doplnok mal náležité vyjadriť.

Pripomienka pod bodom 9 je takým obšírnejším stvárnením pripomienky 11. Tu navrhujeme zmeniť poradie prerokovania alebo hlasovania o týchto zmenách, to znamená prednostne hlasovať o pripomienke v bode 11 a keby táto nebola prijatá, prosím hlasovať o pripomienke v bode 9, ktorá je v podstate vyjadrením tej istej problematiky len v obširnejšom svetle.

Pod bodom 42 je pripomienka k § 19 a vzťahuje sa na inšpekciu verejného poriadku a čistoty. Vieme dobre o tom, že tento orgán pôsobil aj za éry fungovania národných výborov. Akým spôsobom fungoval, hovoria alebo varujú niektoré naše mestá a obce. Aby sme zdôraznili váhu tohto orgánu, odporučili sme zmeniť názov a nahradiť ho slovami "obecná polícia" Táto dikcia vychádza z toho, že obdobné znenie alebo názov sa použiva v rade vyspelých európskych štátov. Tým chceme akcentovať dôležitosť tohto orgánu v budúcnosti.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Kmeťovi. Hlási sa poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážení poslanci, budem vo svojom vystúpení stručný, pretože predložený návrh zákona v podstate vo svojom komplexe, po zvážení všetkých pripomienok, ktoré tu boli vznesené zo strany poslankýň a poslancov, spĺňa tie nároky, ktoré treba na to, aby sme po štyridsiatich rokoch opäť obnovili tradíciu, ktorá v našom priestore je už 800 rokov, že obce, mestá majú svoj zákonný podklad na existenciu a vymedzenie svojich práv. Z hľadiska zákona ma však určitým spôsobom napadla myšlienka, či taký rýchly presun od direktívneho centralistického riadenia obci k tomuto predloženému návrhu, určitým spôsobom nevyvolá zmätky, chaos a či by vláda resp. ministerstvo vnútra mali až tak benevolentne postúpi t svoje práva nad obcami smerom dole. Preto by som navrhol v § l, ods. 4 doplniť za slová "obec má" slová "po schválení Minister s tvora vnútra Slovenskej republiky"

... právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. K tomuto ma vedie v podstate obava, aby nevznikla situácia, že sa nám budú v niektorých regiónoch spájať obce za účelom dosiahnutia vlastného prospechu proti ďalším obciam. Teda určitým spôsobom tento proces spájania resp. rozpájania obci regulovať. Takisto navrhujem v bode 5 za slová "obec má svoj" doplniť dve slová "úradne stanovený" názov.

A ešte jedna vec z hľadiska celkového znenia zákona. Nie som si totiž istý, či sémantika slov, ktoré sme zvolili na označenie predstavených obci, zodpovedá zaužívanej slovenskej terminológii, či starosta nie je termín, ktorý skôr sedí mestám a či slovo primátor by sme nemali znížiť z toho jeho doterajšieho skodifikovaného sémantického významu, keď sa používalo len pri obciach s osobitným štatútom, teda pri Bratislave, resp. pri Košiciach. Môj pozmeňujúci návrh je, aby sa slovo starosta pre obce zamenilo slovom richtár, slovo primátor pre mestá nahradilo slovom starosta a slovo primátor ponechalo len mestám s osobitným štatútom.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Hrnkovi. Hlási sa poslanec Galanda.

Poslanec M. Galanda: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovolím si obrátiť vašu pozornosť opäť na § 29, konkrétne odsek 4. V tomto odseku sa spomína riadenie rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré z národných výborov prechádzajú na obce. Okrem toho sú tam vymenované organizácie, ktoré obce nebudú riadiť. Tu by som si dovolil navrhnúť doplnenie takej formulácie, aby tu boli zaradené i krajské a okresné kultúrne zariadenia. Vychádzam z toho, že sú tu vymenované napríklad osvetové strediská, štátne bábkové divadlá, múzeá, galérie. V rámci kultúry existujú ešte niektoré zariadenia, ktoré obce nezvládnu a ktoré by mali patriť štátu.

Predseda SNR F. Míkloško: Mohli by ste to konkretizovať?

Poslanec M. Galanda: Namiesto slov "krajské a osvetové strediská" použiť formuláciu "krajské a osvetové kultúrne zariadenia". Tento pojem by zahrňoval aj tento použitý pojem. Bolo by to širšie a týra aj jednoznačnejšie.

Navrhujem ešte doplniť jednu vetu tohto znenia: "Riadenie a financovanie organizácii uvedených v prvej vete prechádza na príslušný ústredný orgán štátnej správy". Je to analógia voči S 3, kde sa spomína, že štátne podniky, ktorých zakladateľom nebude obec, prechádzajú na ústredný orgán štátnej správy. Vychádzam z toho, že sa tu spomína, že tieto taxatívne určené organizácie nebudú riadené ani financované obcami, ale potom mi tam chýba, kým budú riadené a financované.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďalej sa hlási poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, v § 3 ods. 2 písm. f/ je ustanovené, že občan má právo požadovať ochranu svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci. Obec ako taká pravdepodobne k tomu bude potrebovať niečo alebo niekoho, kým to bude schopná zabezpečiť. Preto si dovoľujem navrhnúť v zákone menovite uviesť možnosť zriadil obecnú /mestskú/ políciu ako ustanovizeň pre realizáciu uvedeného cieľa. Keď som tento návrh predkladal vo výbore, predkladatelia zákona, zástupcovia ministerstva vnúta boli vehementne proti. Je fakt, že návrh pri hlasovaní vo výbore neprešiel. Vo výbore sme pochopili, že ak zákon dá možnosť zriadil tento inštitút menovite, je vážny predpoklad, že tam, kde to bude potrebné a možné, sa tento inštitút určite zriadi. Z toho ovšem vyplýva jedna maličkosť, a to, že všetky policajné orgány na území republiky nebudú riadené výlučne ministerstvom vnútra. čiže z toho zrejme vyplýva, prečo zástupcovia mali dosť negatívny postoj k tomuto návrhu.

Preto si dovolím pracovne navrhnúť § 19a - potom by sa tie paragrafy prečíslovali - tohto znenia:

Obecná polícia

/1/ Obec má právo zriadil obecnú /mestskú/ políciu, ktorá jej podlieha.

/2/ Vzťah medzi obecnou /mestskou/ políciou a štátnou políciou upraví osobitný zákon. - Tam dávam na zváženie ešte slovo predpis.

/3/ Na činnosť obecnej /mestskej/ polície môže štát prispievať podľa osobitného predpisu.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Prihlásil sa poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš: Vážené predsedníctvo, vážení členovia vlády, vo svojom vystúpení by som chcel byt naozaj stručný. Súhlasím s predsedom ústavnoprávneho výboru v tej časti jeho vystúpenia, kde navrhoval, aby sme boli vecní, a keď treba, boli tu dostatočne dlho v záujme toho, aby sa zákon čo najlepšie dopracoval. Preto mám dva konkrétne návrhy.

Prvý návrh sa týka § 13, ods. 4 a 5, kde sa upravuje možnosť starostu pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ide o sistačné právo starostu. Toto opatrenie však môže zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov, a to i vtedy, ak pôvodné uznesenie bolo v rozpore so zákonom. Odporúčam nepripustiť túto zmenu zo strany zastupiteľstva, ak pozastavené uznesenie odporuje zákonu. Tiež navrhujem stanoviť lehotu, dokedy môže dôjsť k zrušeniu. Navrhujem 15-dňovú lehotu, ktorá je všeobecnou lehotou. Ide o to, aby neobmedzene nepretrvával stav neistoty. Teda tam, kde pôvodné uznesenie obecného zastupiteľstva je v rozpore sO zákonom a starosta ho pozastaví, toto pozastavenie by malo zostať v platnosti.

Druhu pripomienku mám k § 25 a máte ju uvedenú aj v bode 45 spoločnej správy. Ide o pripomienku, ktorá bola predmetom diskusie v ústavnoprávnom výbore Slovenskej národnej rady a pokiaľ mám správne poznámky z tohto rokovania, tak ods. 3 § 25 sme odporúčali vypustiť. Chcem vysvetliť prečo. Po prvé starosta je výkonným orgánom. Poslanci zastupiteľstva sú poslancami obce a nie starostu a preto sa mi zdá byť nesprávne, keď ich starosta môže sankcionovať. Po druhé starosta túto právomoc nemá uvedenú ani vo výpočte právomoci podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý schvaľujeme. Po tretie - to ustanovenie je dosť všeobecné a nie je totiž definované, čo je to neprístojné správanie sa a rovnako sa nerieši, ako sa bude postupovať v prípade, ak sa neprístojne správa sám starosta. Bolo by tu možné určité riešenie, že by starosta v určitých prípadoch mohol navrhnúť zastupiteľstvu, aby postupovalo tak ako je to pôvodne navrhované. Odporúčal by som však, aby sme odsek 3 § 25 vypustili. Tým nenarušíme vôbec žiadnu koncepciu zákona a myslím si, že takto to bude správnejšie.

Záverom mám jednu kratučkú poznámku. Pri formulovaní jednotlivých návrhov sledujme všetci i to, čo je v kompetencii Slovenskej republiky. Vo vystúpeniach niektorých z nás sú totiž aj návrhy, ktoré má upraviť norma Federálneho zhromaždenia. Myslím, že sa to týka napríklad aj 50-percentného odvodu z miezd podnikov.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem. Vystúpi poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňak: Vážený pán predseda, pani a páni poslanci, dámy a páni, chcem reagovať na vystúpenie poslancov Ásványiho a Pirovitsa, ktorí popri inom vo svojom vystúpení namietali aj proti bodu 13 spoločnej správy, kde sa hovorí okrem iného aj o vedení obecnej kroniky v úradnom jazyku. Je pravdou, že doterajšia ústavná podoba pojem úradného jazyka nepozná. Preto navrhujem, aby uvedené novonavrhnuté pism. n/ ods. 3 v § 4 znelo nasledovne: "Viest obecnú kroniku aj v slovenskom alebo českom jazyku", čo je plne v súlade s článkom 6, ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Brňákovi. Hlási sa poslankyňa Homolová.

Poslankyňa Š. Homolová: Vážená Slovenská národná rada, milí poslanci, volám sa Homolová, som za KDH.

Budem úplne stručná držiac sa zásady, že krátky prejav hýbe mozgom a dlhý stoličkami. Moja pripomienka sa týka iba § 4. Vo výpočte úloh samosprávy obci v bode e/ sa uvádza iba to, že majú vykonávať správu atď. Avšak pojem "vykonávať správu" nevystihuje povinnosť starostlivosti o rozvoj všetkých významných zložiek miestnej kultúry. Z toho vzniká oprávnená obava, že orgány miestnej samosprávy nebudú tieto úlohy v žiadúcej miere vykonávať. Predpokladáme, že vám netreba dokazovať nevyhnutnosť zachovania a rozvíjania miestnej kultúry ako neoddeliteľnej zložky kultúry celého národa.

Osobitne chceme zdôrazniť prácu knižníc ako konsolidovanej a stabilnej zložky kultúry. Bez primeraného organizačno-inštitucionálneho systému, bez nutných ľudských i finančných vkladov do tejto oblasti, sa za krátky čas môže národná kultúra zmeniť na vyprahnutú púšť, kde vyschli žriedla ľudskej tvorivosti, kde sa stráca cenný odkaz minulých pokolení, kde nefunguje životadarný tok transferu kultúrnych hodnôt medzi tvorcami a prijímateľmi. Kto sa spolieha len na všemocné pôsobenie televízie a ostatných masmédií, ten odsudzuje kultúru svojho národa k zániku. Takéto vyústenie našej nežnej revolúcie by bolo jej zradou. Preto sme sa rozhodli požiadať vás, aby ste do zákona o miestnej samospráve, konkrétne v § 4, odsek 3 zaradili osobitný bod tohoto znenia: "Vytvárať podmienky pre bohatý kultúrno-spoločenský život obyvateľov obce, pre ochranu kultúrnych hodnôt a prírody.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem. Faktickú pripomienku má poslanec Hykisch.

Poslanec A. Hykisch: Ďakujeme za pekný návrh, ale pani poslankyňa si nevšimla, že to sme pred desiatimi minútami veľmi presne vyriešili dodatkom, ktorý navrhujeme. Dodatok g/, kde sa podrobné píše o tom, že obec má starostlivosť o rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej výchovy a športu.

Ďakujem.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP