Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 28. srpna 1990

Ako spoločný spravodajca chcem svoje odporúčania, aby úpravy vo vyššie uvedených bodoch neboli premietnuté v zákone Slovenskej národnej rady o priestupkoch, podoprieť týmto stanoviskom:

K bodu 2 v § 7 sa navrhuje pri spáchaní priestupku a ukladaní sankcií uplatňovaniu účinnosti podľa zákona č. 6O/1961 Zb., čim sa vytvorí stav, že sa ešte rok budú ukladať malé pokuty podľa tohto zákona. Tým sa vlastne vytvorí právny stav, že síce budeme mat novy zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch, ale sankcie sa budú ukladať vzhľadom na jednoročnú prekluzívnu lehotu aj podľa starého priestupkového zákona.

K bodu 3 - § 10 upravuje vyňatie určitých skupín osôb z pôsobnosti priestupkového zákona, napríklad príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, zboru nápravnej výchovy, sudcovia atď. Navrhovanou zmenou by boli vyňaté z pôsobnosti priestupkového zákona aj osoby vo väzbe. Nakoľko vo väzbe neexistuje osobitný zákon, treba vychádzať z trestného poriadku, ktorý stanovuje podmienky, za ktorých je možné väzbu uvalil. Uvalenie väzby však nezbavuje osobu podozrivú z priestupku zodpovednosti za priestupok, ani orgány zodpovednosti za prejednanie priestupku. Dĺžka väzby je spravidla dva mesiace, čo nebráni tomu, aby priestupok bol vzhľadom na jednoročnú prekluzívnu lehotu riadne prejednaný.

K bodu 4 - v S I l sa navrhuje medzi sankcie zaradiť prijatie záväzku páchaleľa vlastnou prácou odstrániť škodlivý následok svojho konania, alebo vykonať spoločensky prospešnú činnosť za podmienok dohodnutých obecným zastupiteľstvom, prípadne obecnou radou. Návrh je podmienený úmyslom riešiť problém sankcie odpracovaním, ktorý odznel vo viacerých výboroch. Podľa medzinárodných dohovorov však nie je možne ukladať mimosúdnou cestou trest núteného výkonu práce a výbory po vysvetlení návrh na podobnú úpravu vzali späť. Navrhovaná formulácia nie je sankciou, ale dobrovoľným záväzkom páchateľa, ktorý je podmienený dohodou s obecným zastupiteľstvom, pripadne obecnou radou. Domnievam sa, že ide o rozporuplnu formuláciu, ktorá nepatrí do tohto zákona.

K bodom 6 a 7 - navrhované zmeny predpokladajú, aby prepadnuté a zhabané veci boli predmetom obecného vlastníctva. Námietka nesmeruje k podstate návrhu, ale obce ako samostatné právne subjekty ešte neexistujú, problematiku je možné riešiť v zákone o vlastníctve. Nie je zanedbateľná aj súvislosť, kto bude vykonávať štátnu správu v priestupkových veciach, nakoľko priestupkové konanie by nemalo byt predmetom samosprávnej pôsobnosti obci, ale mali by ho realizovať okresne a obecne úrady ako územné orgány štátnej správy.

K bodu 8 - v § 23 odsek 2 sa navrhuje nahradiť sumu 5 000 Kčs dvojnásobnou sumou, teda 10 000 Kčs, čím sa podstatne sprísňuje postih za konanie spočívajúce v odmietnutí dychovej skúšky alebo odberu krvi. Do pozornosti treba dať súvislosť s § 30 ods. l písm. f/, kde za použitie alkoholického nápoja v spojení s výkonom zamestnania alebo inej činnosti - ide o opilstvo prevzaté ako z Trestného zákona - je možne uložiť pokutu do 3 000 Kčs. Zvýšenie po kúty na 10 000 Kčs je vzhľadom na možne problémy pri aplikacii tohto ustanovenia v praxi a v zložitosti spojenej B dokazovaním týchto priestupkov neprimerane. Preto odporúčame ponechať pôvodnú sumu 5 000 Kčs.

K bodom 10, 17, 13, 10, 28 a 31 navrhované úpravy sú postavené na úvahe niečo zvážiť, rozlišovať, prekvalifikovať alebo ustanoviť, ale neobsahujú konkrétny spôsob ako premietnúť tieto úvahy v zákone o priestupkoch. Okrem toho niektoré z úvah nerešpektujú súvislosti s inými existujúcimi zákonmi, s ústavou a Trestným zákonom. Pokiaľ ide o návrh ustanoviť správny súd ako najvyššiu odvolaciu Inštitúciu v priestupkovom konaní, túto úpravu nemožno realizovať priestupkovým zákonom.

Vrátim sa k bodu 11 - v § 27 sa navrhuje až desaťnásobné zvýšenie pokuty. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o neúmyselné konanie a finančný postih totožný trestnými činmi proti mene podľa štvrtého oddielu trestného zákona, odporúčam ponechať pôvodnú výšku pokuty 5 000 Kčs.

K bodu 14 - v § 32 ods. l sa navrhuje uložiť sankciu do 3 000 Kčs za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane kultúrnych pamiatok a štátnej ochrany prírody. Pokiaľ ide o štatnú ochranu prírody, nejde o skutkovú podstatu na úseku kultúry, ale životného prostredia a skutkové podstaty priestupkov na úseku štítnej ochrany prírody sú obsiahnuté v zákone SNR č. 72/1986 Zb. o štátnej ochrane prírody.

K bodu 15 - navrhovaná zmena požaduje rozlišovať výšku pokuty medzi jednotlivcami a organizáciami s tým, že zároveň žiaria zvyšenie výšky pokút u organizácií. Vychádzajúc z definície priestupku § 2 tohto zákona je zrejmé, že organizácia nemôže spáchať priestupok, nakoľko organizácie sú zodpovedne a postihnuteľné za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov.

K bodu 20 v § 42 Ha navrhuje vypustenie skutkovej podstaty neoprávneného vytvorenia alebo úmyselného zneváženia vyznamenania, alebo čestného uznania, udeľovaného štátnym orgánom. Odporúčam zvážiť vypustenie písmena c/. Zákon Českej národnej rady a priestupkoch túto skutkovú podstatu obsahuje. Dostali, by sme sa do určitého rozporu.

K bodu 22 to je vlastne to isté, čo k bodu 15, organizácie nemôžu spáchať priestupok.

K bodom 23 a 26 navrhovanou úpravou sa určujú nové sankcie a podstatným spôsobom sa zvyšujú horné hranice pokút, čím sa vytvára dvojitý právny režim postihu priestupkov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Bez toho, aby bolo potrebné rešpektovať a presadzovať vytváranie zrkadlového obrazu zákonodarstva slovenskej republiky a Českej republiky, treba povedal, že v takých zásadných otázkach, ako je postih za priestupky, by mala byť zachovaná v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aspoň približná jednota. Inak sa nerešpektuje ústavný princíp jednoty práv a povinnosti občanov na celom území federácie podľa čl. 5 ústavného zákona o československej federácii.

K bodu 27 - to je § 49 - navrhovanou úpravou sa odporúča inými slovami prevziať do priestupkového zákona skutkovú podstatu príživnictva, ktorá bola vypustená z Trestného zákona z dôvodu, že pracovná povinnosť nie je ústavou ustanovená. Z tohto dôvodu návrh neodporúčali akceptovať.

K bodu 29 - to je § 59 - navrhovaná úprava odporúča rozšíriť okruh orgánov vykonávajúcich objasňovanie priestupkov z orgánov Zboru národnej bezpečnosti na pripadne iné orgány Štátnej správy. Objasňovanie je ale špecificky postup organov Zboru národnej bezpečnosti, ktorých oprávnenia sú dane zákonom o zbore národnej bezpečnosti. Je ťažké v praktickej rovine realizoval tuto požiadavku. Okrem toho rozšíriť okruh orgánov vykonávajúcich objasňovaale je možné len zákonom presne upravujúcim opravnenia a nie formuláciou prípadne iného orgánu štátnej správy.

Dámy a páni,

Vzhľadom na uvedené stanovisko a zdôvodneniu v tomto spravodajskom vystúpení ako spoločný spravodajca výborov SNR odporúčam, aby Slovenská národná rada predložený vládny návrh zákona o priestupkoch s úpravami, uvedenými v bodoĽti l, 5, 9, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35 a 36, schválila. Úpravy uvedene v bodoch 2, 3, 4, 6, 7, B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 70, 22, 23, 26, 27, 28, 29 a 31 spoločnej správy, vzhľadom na tu uvedené súvislosti neodporúčam Slovenskej národnej rade schváliť.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi Sládekovi za prednesenie spravodajskej správy. Otváram rozpravu o siedmom bode programu. Súčasne navrhujem, aby sme v rozprave pokračovali obdobným spôsobom ako sme prerokovali predchádzajúci volebný zákon. To znamená, aby sme najprv rokovali o bodoch, ktoré sú uvedene v spoločnej správe. Odporúčam, aby sme v prvom rade hlasovali an blok o návrhu, ktorý predniesol spravodajca poslanec Sládek. To znamená, či prijímame alebo nie dve skupiny pripomienok, a to prvú skupinu, ktorú navrhuje spravodajca po prerokovaní vo výboroch prijal a druhú skupinu pripomienok, ktoré spravodajca odporúča zamietnuť. Ak ani jeden ani druhy návrh an blok ne schválime, budeme pokračovať v pripomienkach jednotlivo.

Hlási na pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik: Mám faktickú pripomienku. Paragraf 16 odsek 3 rokovacieho poriadku ustanovuje, že po otvorení rozpravy predsedajúci oznámi prihlásených rečníkov a udeľuje im slovo v poradí, v akom sa o slovo prihlásili. Najskôr však udelí slovo rečníkom, ktorí chcú predniesť pozmeňovacie návrhy k prerokúvanej veci. Zatiaľ sa to nestalo. Prosím, aby sme postupovali v zmysle rokovacieho poriadku.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Pán poslanec, beriem vaše pripomienky. Navrhol som v prvom kole hlasovať o roztriedení a o priebehu rozpravy. Ak na plénum Slovenskej národnej rady domnieva, že je potrebné všetky pripomienky, ktoré spoločný spravodajca odporučil na schválenie alebo zamietnutie - je ich spolu 36 - prerokovávať bod po bode, budeme ich v zmysle rokovacieho poriadku prerokovávať jednotlivo. Ešte sme nezačali rozpravu, dám o jej priebehu hlasovať. Potom v zmysle rokovacieho poriadku dám slovo poslancom, ktorí majú pozmeňovacie návrhy.

Ste toho názoru, že mame dať hlasovať o tom, či budeme riadiť priebeh rozpravy podľa týchto dvoch skupín pripomienok, alebo pokračujeme v zmysle rokovacieho poriadku, to znamená bod po bode?

Pripomienku ma poslanec Kotrus.

Poslanec V. Kotrus: Podľa môjho názoru rozpravu o týchto dvoch bodoch môžeme viesť, ale kým rozprava nie je skončená, nehlasujme. Nehlasujme ani o spôsobe vedenia rozpravy. Je to možné dohodnú C. Ak niekto má námietky proti tomu, aby sa porovná vali tieto dve skupiny alebo viedla rozprava o nich, nech Ich vyjadri, ale nehlasujme, kým sa rozprava neukončí.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi. Myslím, že je zbytočné, aby sme celý problém otvárali. Ideme v zmysle rokovacieho poriadku. Ako prvý sa do diskusie prihlásil poslanec Kusy.

Poslanec M. Kusy: Vážení poslanci, vážená vláda.

Mal by som vlastne poznámku pred zátvorku, pred vlastne rokovanie. Úlohou pána ministra Andráša bolo uviesť zákon o priestupkoch. Zdá sa mi trochu nepatričné, aby pán minister vnútra v tejto súvislosti kritizoval činnosť alebo účasť poslancov Slovenskej národnej rady na rokovaniach. /Potlesk. /

Nakoniec kontrolné hlasovanie o prezencii ukázalo, že je nás tu dostatočný počet, aby sme považovali túto poznámku pána ministra za nepatričnú. Za nepatričné považujem aj to, aby porovnával činnosť Slovenskej národnej rady s činnosťou vlády. V tom by sme sa dostali do sporov. Vláda nám totiž predošlý zákon predložila v takej podobe, že sme ho museli prerokovávať celý deň a všetky poznámky k nemu boli vlastne našou nadprácou na to, čo nám vláda predložila v nedostatočnej podobe. /Potlesk. / Myslím si, že Slovenská národná rada môže brať na zodpovednosť činnosť jednotlivých ministrov, ale naopak to neplatí. /Potlesk. /

Bol by som veľmi nerád, aby sme v tomto ohľade vyvolávali nejaké spory. Ide o to, aby sme si presne vymedzili kompetencie, pretože by sa mohlo stať, že mininter vnútra by nás bral na zodpovednosť za to, ako si vykonávame svoje funkcie. A tomu by som bol hrozne nerád. Rád by som sa spýtal pána ministra, či v tomto prípade hovoril v mene vlády, alebo či hovoril sám za seba.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil minister Andráš.

Minister vnútra SR A. Andráš: Hovoril som naozaj za seba. Ale napriek tomu, čo povedal pán poslanec, je mi ľúto, že páni poslanci nevydržali a ako ste videli z prezentácie, chýba ani 20 poslancov.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem za pripomienku. Ďalej sa do diskusie prihlásila pani podpredsedníčka Keltošová.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci,

oslovujem v prvom rade poslankyne, ktoré tu ešte vydržali doteraz. Skutočne si myslím, že by bolo treba umravniť určitých členov vlády, pretože k predošlému bodu sme mali 75 pripomienok, k terajšiemu 36. Nemám to zatiaľ prekonzultované s klubom našich poslancov, ale za seba dá vám taký návrh, že pokiaľ vláda predloží text v takomto znení, mali, by sme prijať určité uznesenie. Povedzme do 20 pripomienok - podľa hierarchie, to znamená podľa obsahu - buď budeme o tom rokovať alebo nie. Predsa my nemôžeme suplovať legislatívu vlády. Ako budeme vyzeral pred verejnosťou? Parlament nie je schopný dohodnúť sa na slovách, Čiže znova opakujem, pokiaľ predložia text v takom znení, že to výbory nie sú schopné prijať, do určitého počtu pripomienok - znovu opakujem, podľa hierarchie - dala by som vo výboroch hlasovať o tom, či vôbec budeme rokoval o takýchto textoch.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pani podpredsedníčke Keltošovej. Keďže rokovací poriadok má svoje pravidlá a táto pripomienka nesúvisí s prerokúvaným bodom, nemôžem dať o nej hlasoval a nemôžeme ju prijať ani nijakou inou formou, iba ak by sa výbory v priebehu svojich rokovani dohodli na takomto spoločnom opatrení.

S technickou pripomienkou sa prihlásil pán poslanec Snopko.

Poslanec L. Snopko: Vážená Slovenská národná rada.

Budem hovoriť ako poslanec, aj ako člen vlády. Mali by sme si uvedomiť, že doba, v ktorej žijeme, nie je dobou vyrovnaného pokojného štátu, že sa snažíme aj vo vláde, aj v parlamente o konštrukciu nového - dá sa povedať zriadenia. Takže ak sú niektoré nedostatky zo strany vlády, tak to sú nie nedostatky profesionálneho charakteru. To sú nedostatky, ktoré vyplývajú z množstva úloh a časového stresu, v ktorom pracujeme. Ak sú niektoré nedostatky v rokovaní parlamentu, tak to sú tiež nedostatky, ktoré vyplývajú z toho, že vlastne tento parlament sa prvýkrát v dejinách tejto krajiny formuje do demokratickej podoby.

Ďakujem, /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR J. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi Snopkovi. Ako ďalší sa do diskusie prihlásil poslanec Rezsö Szabó.

Poslanec R. Szabó: Svoju prihlášku do diskusie sťahujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Nemám žiadne ďalšie písomné prihlášky. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Prosím, pán poslanec Petko.

Poslanec J. Petko: Važené dámy, vážení páni, k zákonu o priestupkoch mám tieto pripomienky:

Po prvé - všeobecne návrhu musím vytknúť, že vytvára možnosť pre rozsiahle protekcionárstvo, uplatkárstvo a rodinkárstvo, pretože dovoľuje rozhodujúcim správnym orgánom posudzovať ten istý priestupok rozdielne. V príslušných ustanoveniach u finančných či iných sankciách na totiž hovorí, že za priestupok, citujem: "možno uložiť stanovenú sankciu". Taká istá možnosť je daná v stanovenej sankčnej sadzbe, ktorá označuje len hornú hranicu - pozri slová do l 000 KČs alebo do 5 000 Kčs a podobne. v praktickom života to znamená, že ten istý čin jedného občana bude priestupkom, ale iného nie. A za ten istý čin dostane jeden občan pokutu nula Kčs a iný občan 5 000 Kčs. Pritom tresný zákon používa slová "potrestá sa", a nie "možno potrestať, takisto to riešil aj zákon o priestupkoch.

Navrhujem preto v príslušných ustanoveniach navrhovaného zákona použiť slová "uloží sa" a sankčné sadzby stanoviť ako pevne alebo aspoň stanoviť aj nenultu dolnú hranicu. Nechceme vari, aby doterajšie nelegálne privilégiá skupiny osôb sme vlastne týmto spôsobom legalizovali.

K §§ 22 a 54 Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Orgánom Zboru národnej bezpečnosti - ak dobre rozumiem - sa v návrhu zákona umožňuje, aby v určitých veciach rozhodovali v prvom stupni, aj v odvolaní ako odvolacia Inštancia, všetci vieme, že orgány zboru boli aj budú organizované na vojenskom princípe, kde sú prísne vítaný podriadenosti, nedeliteľnej veliteľskej právomoci, kde piati disciplinárny poriadok a pevná profesná súdržnosť. Preto vzhľadom na skúsenosti z minulosti nepokladám práva občanov za zabezpečené, ak o nich budú rozhodovať bezpečnostné orgány. Ide hlavne o zákaz činností, lebo ide o veľmi citeľný zásah do živobytia nielen postihnutého, ale jeho ďalej rodiny. Preto pokladám za účelné doplnil zákon o podstatu, aby v druhom stupni rozhodoval vždy civilný správny orgán.

K § 49 Priestupky voči občianskemu spolunažívaniu. Podľa písmena b/ bude ublíženie na zdraví, ktoré doteraz postihoval trestný zákonník, pokladané za priestupok, za ktorý možno, ale ani sa nemusí uložiť pokuta od nula do l OOO Kčs. Doteraz trestný zákon hovoril, že páchateľ "sa potresce" - teda nie "môže sa potrestať odňatím slobody na 6 mesiacov nápravným opatrením alebo zákazom činnosti. Zrejme tvorcovia tohto návrhu vychádzali zo zásad humanity a uplatnili ich tak, že sme došli k zvrátenosti. Humánni budeme voči lajdákom a násilníkom, pretože mnohokrát násilníkovi tažko dokážeme úmysel činu, a preto to bude len nedbanlivosť a nehumánni voči ich obetiam. A keď nás zbijú odborne, ani sa im nemusí nič stať. Podobne budeme podľa písmena d/ citovaného ustanovenia náramne humánni a veľkorysí voči výtržníkom a hrubiánom, násilníkom, ktorí sa nám vyhrážajú zbitím, opľujú nás, budú nás na verejnosti fackovať, ťahať za vlasy a nemusí sa im nič stať. Takíto rámbovia môžu obísť dokonca lepšie ako Lasica a Satinsky, ktorí si z niekoho urobia žart a tým ho vydajú na posmech podľa písmena a/ citovaného zákona.

A toto všetko robíme v čase, keď sú naše ulice plné násilníkov a kriminálnych trestancov prepustených na slobodu na základe nedomyslenej pseudohumánnej amnestie. Vari všetci nevidíme a necítime, že mimo nárastu sociálnej a existenčnej neistoty v občanovi hrozivo narastá pocit ohrozenia osobnej bezpečnosti? V uliciach miest - a myslím, že nielen v Košiciach - kde situáciu osobne poznám, už aj za bieleho dňa na rozpína násilie, arogancia a bezohľadnosť. Snažíme sa vytváral ilúziu, že sa vlastne nič nedeje, že je to nutná daň demokracie, že k pomerom v Bromxe a Harleme máme ešte ďaleko. Čo vlastne robíme na eliminovanie tejto lavíny násilia? Argumentujeme o budúcich vyšších systemizovaných miestach polície, filozofujeme o blahodarných účinkoch nových policajných uniforiem, a v praktickej rovine dnes ideme preklasifikovať skutkovú podstatu trestnych činov za priestupky - násilných trestných činov.

Navrhujem preto, aby písmeno b/ a d/ ustanovenia § 49 bolo riešené v rámci trestného zákona a bolo vypustená z priestupkového zákona.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Petkovi. Ako ďalšia sa hlási pani poslankyňa Badálová.

Poslankyňa B. Badálová: Som Badálová Božena, Demokratická strana, za Východoslovenský kraj.

Prepáčte, už je neskoro, som veľmi unavená aj aj, ale nedá mi, aby som sa neozvala tiež k S 49 navrhovaného zákona o priestupkoch. Bola som spravodajkyňou tohto zákona vo výbore pre životné prostredie a náležité som si ho prekonzultovala s odborníkmi, ktorí majú čo k tomuto zákonu povedal. K § 49 som na základe odporúčania sudcov okresného súdu odporúčala doplniť písmeno e/, teda tak, ako je v tomto návrhu uvedené - "kto sa úmyselne vyhýba práci a priživuje sa na úkor iného". Tu som mala na mysli rodinného príslušníka - manželku, matku. AJ napriek tomu, že v dnešnej dobe je situácia taká, že niektorí občania nepracujú, je možnosť podľa určitých smerníc dostávať príspevok a sú aj občania, ktorí úmyselne nepracujú. V týchto prípadoch - a je ich dosť - sme vychádzali z toho, že ak nebude tento skutok pojatý v zákone o priestupkoch, nebude možnost pomoci rodinným príslušníkom, tým, ktorí HU práve takýmito občanmi zneužívaní. Veľmi by som prosila Slovenskú národnú radu, aby touto bod bol do zákona pojatý, pretože novelou Trestného zákona - ako to spomínal pán Sládek - paragraf o príživníctve bol zrušený.

Ďakujem vám za pozornosť.

Prvý podpredseda. SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslankyni Badálovej. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kotrus.

Poslanec V. Kotrus: Mám len faktickú poznámku. Chcem poukázať na Jednu závažnú skutočnosť. Vytvoriť, koncipovať trestný zákon alebo zákon o priestupkoch, si vyžaduje vysokú profesnú odbornosť. To vôbec nie je jednoduchá vec. K tomu je potrebné do určitej miery kvalitná právnické vzdelanie. Chcem poukázal napríklad na takúto skutočnosť - kritizovaný bod b/ odseku l § 49 - inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví. Poznáme trestne činy úmyselné a z nedbanlivosti. To HÚ dopravné nehody, kde človek neprispôsobil rýchlosť podmienkam prevádzky alebo dopravy. Takéto trestné činy sú z nedbanlivosti. Treba si uvedomiť aj jednotlivé slová. Na tom si treba zakladať. Na to nesmieme zabudnúť. A zvážil svoje príspevky pri hodnotení tohto zákona.

Myslím si, že spravodajská správa veľmi dobre vystihla a rozlíšila príspevky a pozmeňovacie návrhy a rozdelila ich do dvoch skupín. Myslím si, že správa ako celok, bola skôr takého ázijského charakteru ako európskeho.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi. Prosím, hlási sa ešte nie kto do diskusie? Hlási sa pán poslanec Bárany.

Poslanec E. Báráný: Vážené dámy, vážení páni, vynasnažím sa byť veľmi stručný. Rad by som zareago val na dva návrhy, ktoré tu odzneli. Prvý sa tykal určitého vyhýbania sa práci. Chcel by som upozorni t, že ak by sme prijali navrhovanú formuláciu, ak by sme ňou doplnili zákon, bolo by možne podľa nej postihnúť napríklad aj vlastníka akcii, ktorý bude žiť z úrokov. Čiže musíme si uvedomiť, k čomu by to viedlo. Pokiaľ ide vlastne o presunutie dvoch písmen z § 49, znie to veľmi dobre, ale na toto už pamätajú aj niektoré ustanovenia Trestného zákona. Takéto paušálne sprisňovanie by znemožnilo diferenciáciu. Keď niekoho zrazím na bicykli a spôsobím mu ľahké zranenie, už by to bolo treba nejak inak postihovať, alebo by to nebolo možné postihovať vôbec.

Preto odporúčam v tomto prípade zotrvať pri pôvodných formuláciách. Neuvedomujeme si vždy sériu dôsledkov, ktoré vyplývajú z takýchto zmien. Podľa mňa tu musíme zvažovať. či dáme podľa určitej všeobecnej smernice priestupkový zákon prepracovať - dajme tomu, že sankcie sú privysoké, prinízke, nepostihuje niektoré činnosti. Ale pokiaľ sa dá, vyhýbal by som sa hlavne u trestnoprávneho predpisu hľadaniu formulácii v kolektíve 15O ľudí. Ani keby tu bolo 15O právnikov, nedokázali by sme nájsť hlavne v tomto odvetví vhodnú formuláciu. Proste, nedomysleli by sme vždy dôsledky, ktoré sú tu citlivejšie ako v iných oblastiach pravá, kde právo je zvyknem prednášať aj vládnej lavici nepríjemné alebo veľmi nepríjemné návrhy.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Báránymu. Hlási sa ďaľší poslanec do diskusie? Prosím, pán poslanec Hajduk.

Poslanec A Hajduk: Som Andrej Hajduk, KDH, Východoslovenský kraj.

Po dohode s odborníkmi navrhujem na úseku dopravy a priestupkov, na úseku cestného hospodárstva dopniť § 23 o priestupok pod písmenom k/ v tomto znení: "Priestupku sa dopustí ten, kto bez vodičského oprávnenia riadi motorové vozidlo a takto ohrozuje Iných účastníkov cestnej premávky. " Za uvedený priestupok v ods. 2 uvedeného paragrafu možno uložiť pokutu do výšky 5 000 Kčs. Odôvodňujem to týra, že uvedený priestupok nie je priamo zakotvený v pripravovanom vládnom návrhu. Zvlášť na východnom Slovensku je značne rozšírený a stále sa rozširuje. Súčasným postihom pred komisiou dopravného inšpektorátu je možné uložiť pokutu 500 Kčs. Je nepostačujúca a náprava v tomto smere nenastala. Za marenie úradného rozhodnutia takéto osoby nemožno postihovať a pokuta 500 Kčs nie je pre tieto osoby postačujúca. Ide najmä o osoby vekslákov a špekulantov, pre ktorých nie je problém zaplatil uvedenú sumu. Prijatím uvedeného odseku by sa tento problém podarilo v značnej miere eliminovať.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Hajdukovi. Poslanec Kuny má faktickú poznámku.

Poslanec M. Kusy: Ospravedlňujem na, že vystupujem ešte raz. Chcel by som len veľmi stručne uviesť veci na pravú mieru. Poslanec Petko znevažoval formuláciu l 000 Kčs pokuty. Vo výbore sme predseda o tom rokovali a vysvetľovali sme jemu i ďalším, čo to znamená. To znamená, že do l 000 Kčs je taxa. Koči mám priestupok v dopravnom konaní, bloková pokuta má predsa sadzobník, to znamená, že príslušník mi môže dát blokovú pokutu podľa sadzobníka - podľa toho, akého priestupku sa dopustím - až do výšky l 000 Kčs. To znamená, že to nie Je ľubovôla, podľa Ktorej postupuje, ale má na to prosný sadzobník. Predsa sme si to podrobne prebrali.

Takisto pokiaľ ide o ublíženie na zdraví. Predsa treba rozlišovať medzi fackou, ktorú si dajú v krčme dvaja, ktorí sa pohádajú a medzi tym, keď niekto niekoho zmrzačí. Akonáhle dochádza k pracovnej neschopnosti, na to sa už vzťahuje Trestný zákon. Prechádza to z priestupkového konania do Trestného zákona. Je to nedorozumenie, keď sa tu vznášajú takéto požiadavky. To je opäť otázka, ktorú sme poslancovi Peťkovi podrobne vysvetľovali vo výbore. Napriek tomu tu s tym opäť prišiel - s tým Istým. Tu predsa nikto nedáva na roveň facku so zmrzačením človeka. Treba však stanoviť hranicu, kedy je to v rámci priestupkového zákona a kedy to prechádza do Trestného zákona. Tam sú tie hranice jednoznačne stanovené. Niet sa tu o čom dohadovať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Do diskusie sa ďalej hlási pán poslanec Krajčovič, po ňom sa prihlásil pán poslanec Dianiška.

Poslanec M. Krajčovič: Važená Slovenská národná rada, keď som počúval ako pán spravodajca zdôvodňoval niektoré body, ktoré sú v druhej kategórii, tak nemôžem s ním súhlasiť pokiaľ ide o § 30. Dovolím si citovať z odseku l pism. b/ "neoprávnene predá, podá alebo inak umožni druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky než je alkohol" a písm. e/ "úmyselne umožňuje požívať alkoholicky nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako 18 rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj". Dávam na zváženie, či tieto dve písmená by nemali byt riešené len Trestným zákonom a vyňaté z priestupkového zákona, pretože požívanie drog v danom okamžiku je na Slovensku veľmi akútnou záležitosťou. Viem o tom, že sa sem začínajú dostávať tvrdé drogy. Takže dávam na zváženie, aby sme drogy a návykové látky dali vyslovene do kompetencie Trestného zákona.

Ďakujem za slovo. /Potlesk. /

Prvý podpreddeda SNR I. Čarnogurský: Ďalej vystúpi poslanec Dianiška.

Poslanec I. Dianiška: Mám pripomienku k S 19 ods. 3. Ustanovenie v súlade účelom postihu mladistvých osôb analogicky ako v Trestnom  zákone znižuje horné hranice pokút na polovicu. Nerieši však otázku, či mladistvému možno uložiť sankciu pokuty v prípade, že nie je zárobkovo činný, najmä ak sa pripravuje na povolania. Tým by dochádzalo k zbytočným komplikáciám pri vykoná rozhodnutia z dôvodu nemožnosti vymôcť rozhodnutie v naznačených prípadoch. Bolo by v súlade BO zásadou jednotnosti právneho poriadku, ak by zákon výslovne v súlade a platným znením ustanovenia S 78 Trestného zákona stanovil, že mladistvému možno uložiť pokutu len ak je zárobkovo činný. Preto navrhujem, aby sa § 19 doplnil o odsek § v tomto znení: "Mladistvému možno uložiť pokutu len v prípade, ak je zárobkovo činný".Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP