Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 28. srpna 1990

Bod 47 - v § 4O text odsedu 2 pripojiť ako druhú vetu do odseku l ďalšie odseky prečíslovať. Navrhujem o ton hlasovať, pretože nevidím dôvod, prečo by sa to malo meniť.

Bod 48 - nadpis pod g 41 upravil takto: "Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie. " Myslím, že to takto môže byt. Pripomienky nie sú.

Bod 49 - v § 42 vypustiť odsek 2. Tento bod súvisí s nadpolovičnou alebo naprostou väčšinou. V ďalšom k tomu prídeme.

Bod 5O - v § 43 vypustiť písmeno j/ - údaje podľa S 42, odsek 2 - súvisí to s predchádzajúcou pripomienkou.

Bod 51 - v § 44 odsek 2 vypustiť písmeno l/. To je to isté ako v predchádzajúcom bode.

Ďalej v § 44 odsek 2, v písm. g/ nahradiť text na konci "že sú bez politickej príslušnosti " textom "že ide o nezávislých kandidátov". Sú námietky? Nie sú.

Bod 52 - v § 45 vypustiť odseky l a 2 a nahradiť ich novým odsekom l tohto znenia: "Za poslancov zastupiteľstva obce sú zvolení kandidáti, ktorí dostali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. " O tomto bode budeme hlasovať, ide o jeden z podstatných bodov.

Bod 53 - v § 47 odsek 3 doplniť text za písmenom c/ o nové písmeno d/ tohoto znenia: "počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné /mestské/ zastupiteľstvo". Písmeno d/ označil ako písmeno e/. Súhlasíte? Nie sú pripomienky.

Bod 54 - v § 48 odsek 3 doplnil text za písmenom c/ o nové písmeno d/ tohoto znenia: "počet obci, v ktorých bolo zvolené obecné /mestské/ zastupiteľstvo" a terajšie písmeno d/ označiť ako písmeno e/. Je to obdobné ako v predchádzajúcom bode.

Bod 55 - § 49 sa vypúšťa. O tom budeme hlasovať, resp. ak odhlasujeme, že sa vypúšťa nadpolovičná väčšina, v tom prípade tento bod je bezpredmetný, pretože nemôže byť potom opakovane hlasovanie.

Bod 56 - vypustiť § 5O v navrhovanom ho novým znení, ako to máte v predloženom materiáli. Obdobne to súvisí s nadpolovičnou väčšinou. Nové voľby by prakticky neboli.

Hlási sa pán poslanec Varga.

Poslanec A. Varga: Zaoberali sme sa tým vo výbore a zhodli sme sa na tom, že v každom prípade musí byť ustanovenie o nových voľbách, lebo voľby môžu byť neplatné aj z Iných dôvodov ako z dôvodu nezvolenia zástupcov, teda nadpolovičnou alebo prostou väčšinou. Môžu byť napadnuté niektorou stranou alebo sa začne okolo toho súdna konanie. Čiže môžu byť prípady, síce veľmi extrémne - dúfame, že taký prípad nebude - ale ustanovenie o nových voľbách v každom prípade musí byť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi Vargovi za vysvetlenie. Je to úplne nový moment v tomto zákone. Nové voľby v zmysle pôvodného ponímania by boli zbytočné, resp. strácajú zmysel, ak nie je tam podmienka nadpolovičnej väčšiny. Toto je návrh, ktorý má riešiť problém nových volieb za akýchkoľvek iných okolností. Budeme o ňom hlasovať.

Bod 57 - v § 53 (nahradiť terajšie znenie odseku 1 takto: "Ak sa uprázdni v obecnom /mestskom/ zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca zastupiteľstva obce ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje obdobne podľa § 45 ods. 2 a 3. "

Predpokladám, že tento paragraf prijmeme, lebo sa tyká obdobia po voľbách až do nasledujúcich volieb.

Bod 58 v § 54 nadpis pod paragrafom nahradiť nadpisom "zabezpečenie pomocných prostriedkov". Myslím, že s tým možno súhlasiť.

Bod 59 - v § 54 odsek 2 vypustiť text: "pre okresné volebné komisie okresný národný výbor" a doplniť nový odsek 3 tohto znenia: "Pre okresné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný národný výbor. " To Je len spresnenie, rozšírenie vety. Myslím, že sa to môže doplniť.

Bod 60 - vzájomne vymenil poradie paragrafov 55 a 56. Sú pripomienky? Nie sú.

Bod 61 - za § 59 vložil nový § 60 znenia ako ho máte uvedené v predloženej správe. Odporúčam, aby sme o tomto paragrafe hlasovali.

Bod 62 - doterajší § 60 označil ako § 61. To je logické. Ak návrh príjme, tak sa to prečísluje.

Bod 63 - doterajší § 61 označiť ako § 62 a ďalšie paragrafy prečíslovať. To je obdobné ako v predchádzajúcom bode.

Teraz máme stranu 1O - ďalšie pripomienky z rokovani výborov Slovennkej národnej rady.

Bod 1 za doterajší § 5 vložiť § 5a. alebo nový l A. ktorý znie: "V národnostne zmiešaných oblastiach /mestách/ má zloženie obecného /mestského / zastupiteľstva zodpovedať percentuálnemu zloženiu obyvateľstva príslušnej obce /mesta/ v súlade s ústavným zákonom č. 144/68 Zb. Článok II. O tomto paragrafe budeme hlasovať.

Bod 2. súvisí s bodom l. Ak odhlasujeme bod l, automaticky sa zaradia ďalšie body.

S poznámkou sa hlasí pán poslanec Ondruš.

Poslanec M. Ondruš: Podľa mňa môžme hlasovať o všetkých platoch bodoch naraz, pretože jeden bez druhého nemôže byť.

Prvý podpredseda SNR I: Čarnogurský: Áno. Ďalej sa hlási podpredseda vlády pán Ondruš.

Podpredseda vlády SR V. Ondruš: Bod 3 navrhujem rozdeliť na dve časti- národnosť rodinný stav, pretože to spolu nesuvísi.

Podpredseda SNR I. Čarnogurský: Problém rodinného stavu nemá žiadnu funkciu, len rozáírujfí profil kandidáta. Takže aj o tom budeme hlasoval, či je to potrebné alebo nie.

Hlási sa pán poslanec Fogaš.

Poslanec Fogaš: Keďže spravodajská správa vlastne obsiahla tých prvých 63 pripomienok, vyjadrených v 63 bodoch, navrhujem, aby sme si teraz už vo voľnej rozprave vyjadrili k ďalším návrhom a potom prípadne to uzavreli pri hlasovaní, lebo preberáme ďalšie pripomienky, ktoré neboli v spravodajskej správe obsiahnuté.

Podpredseda SNR I. Čarnogurský: Pripomienky sú jej súčasťou. Ale povedali sme, že noprerokúvame spravodajskú správu, ale je to začiatok rozpravy. Ešte máme 5 bodov a potom budeme pokračovať v rozprave.

Stotožnili sme sa, že body l až 5 vzájomne súvisia, čiže ak sa bude hlasovať o prvom, alebo o všetkých piatich, tým budú riešené.

Bod 6 - § 45 odsek 5 súvisí s nadpolovičnou väčšinou, teda s bodom, ktorý sme už prebrali.

Hlási sa pán poslanec Galanda.

Poslanec M. Galanda: Táto teória nadpolovičnej väčšiny nabúrava princíp, ktorý sme pôvodne už rozoberali a o ktorom budeme hlasovať. Budeme sa musieť k tomu vrátiť. Budeme o tom hlasovať a záleží od toho, na čom sa dohodneme.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Hlási sa pán poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek: Veľmi krátko sa chcem k tomu vyjadriť. Tieto pripomienky a návrhy prijal výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu. Všetky tieto body spolu súvisia, išlo o to, aby sme zrušili potrebu majorizácie z tej prvej majorizácie pri voľbách, aby sa pri voľbách starostu nemusela zúčastniť nadpolovičná väčšina zapísaných voličov v danom volebnom obvode. Textúra, ktorá je navrhovaná pánom spravodajcom v spoločnej správe, sa s tým nezhoduje. Takže my ako výbor môžeme od toho odstúpiť - od tej prvej majorizácie pri voľbách starostu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Budeme o tom tak či tak hlasovať. Ak budeme hlasovaním bod po bode prechádzať pôvodné znenie, tak tam je nadpolovičná väčšina zrušená aj u starostu.

Bod 7 - § 49 odsek 2 súvisí s tým istým.

Bod 8 - v § 49 odsek 3 sme navrhovali úplne vypustiť. Ak bude vypustený, nedochádza ani k úprave, čiže súvisí to s hlasovaním.

Bod 9 - v S 49 odsek 5, tiež to súvisí s hlasovaním.

Bod 10 - v S 49 a bod 11 - v S 5 v prvej vete slová "25 rokov veku" nahradiť slovami "21 rokov veku". Musíme o tom hlasovať.

Bod 12 - v § 16 odsek 2 nahradiť týmto znením: "okrsková volebná komisia mať najmenej 5 členov". K tomu už bola jedna pripomienka predtým, podľa ktorej sa slovo "musí" odporúčalo nahradiť slovom "má". K tomuto bodu máme teda dve pripomienky. Budeme o nich hlasovať osobitne.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

tým sme prešli prvú časť pripomienok, ktoré boli vznesené k tomuto zákonu. Prikročíme k ďalšej časti rozpravy, do ktorej sa doteraz prihlásili piati poslanci. Vystúpi poslanec Juraj Plesník a pripraví sa poslanec Klíman

Poslanec J. Plesník: Vážené plénum Slovenskej národnej rady, vážená vláda, demokratická väčšina poslancov sa so straníckou disciplínou vyjadrila za prerokovanie tohoto návrhu zákona, a to i napriek skutočnosti, že takmer vo všetkých výboroch zaznelo, že tento návrh nemožno prerokovávať bez predchádzajúceho odsúhlasenia zákona o obecnom zastupiteľstve. Takto tento zákon napokon uvádzala l vláda v dôvodovej správe, z ktorej si dovolím citovať: "Vzhľadom na to, že navrhovaný zákon úzko nadväzuje na pripravovaný zákon o obecnom zriadení, zosúladí sa dátum nadobudnutia účinnosti oboch zákonov. " Predpokladá sa, že komunálne voľby sa uskutočnia v novembri 1990. Dňom týchto volieb nadobudne učlnnont zákon o obecnom zriadení. Len pre súvislosť, prečo je potrebné vopred prerokovať zákon o obecnom zriadení, ešte dodávam: Podľa návrhu novely ústavného zákona o československej federácii a ústavy, ktorý sme prerokovali ešte v júli, zvolením poslancov podľa tohoto zákona a zložením sľubu zaniká mandát poslancov zvolených podľa zákona č. 56/1971 Zb. Čo sa stane v tom prípade, ak na následných zasadnutiach neprijmeme zákon o obecnom zriadení, nebudem radnej rozvádzal.

Ale nie to som chcel, pretože v podstate už rokujeme o predloženom návrhu. Dovoľte mi, aby som veľmi stručne

vyjadril názory, ktoré tu doteraz ešte neodzneli, teda názory našich voličov, našich spoluobčanov. Dovolím si interpretovať niektoré myšlienky, s ktorými som sa stretol, vážené kolegyne a kolegovia, na stretnutí s občanmi nášho okresu Senica.

Súčasný stav príprav obecných volieb, najmä nejasnosti okolo miestnej samosprávy, jej previazanosti na štátnu správu, neujasnené nové územné členenie, nevyjasnené otázky okolo majetku obci, vytvárajú na mnohých národných výboroch obcí a miest atmosféru nepokoja a nedôvery v reálnosť pripravenosti volieb k navrhovanému novembrovému termínu. Z národných výborov nám odchádzajú schopní, odborne fundovaní ľudia, a podotýkam že i tí, ktorí boli kooptovaní do národných výborov po 17. novembri. Záujem o kandidovanie v obecných voľbách z radov reálne uvažujúcich schopných ľudí, po ktorých voláme, je minimálny. Veď vlastne nevedia do čoho idú, z čoho obce budú žiť, aké budú ich ďalšie previazanosti a podobne. Sú oprávnené obavy, aby túto situáciu nezneužili ľudia nekritickí, neseriózni, odborne nepripravení, ktorých jediným cieľom je profitovať za každej situácie. A tieto slová som citoval od funkcionárov národných výborov, ktorí boli doplnení do národných výborov po 17. novembri.

Voliči mi zároveň pri týchto stretnutiach dali otázku. Čo si myslite vy, poslanci Slovenskej národnej rady, čim prispejete viac k demokratizačnému procesu? Tým, že budete podporovať urýchlené prijímanie nedopracovaných, nekomplexných právnych noriem, alebo že sa budete zasadzovať o dôsledný princíp kvality každej prijatej pravej normy? Odpoveď si dá každý z nás veľmi rýchlo, ak ju postaví ako odpoveď pre svojich spoluobčanov a nepodriadi ju len svojim úzkym straníckym záujmom. Uvedomme si, že voliči nás neposudzujú podľa rýchlosti prijímaných zákonov, i keď tieto dva dni o tom nesvedčia, ale podľa ich skutočnej kvality. Preto dávam na zváženia, keďže by sme schvaľovali zákon o voľbách do čohosi, čo ešte zatiaľ nemáme definované zákonom, aby sme akt hlasovania o tomto vládnom návrhu vykonali až po prijatí návrhu zákona o obecnom zastupiteľstve a ďalších nadväzných zákonov.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Plesníkovi. Vystúpi poslanec Kliman. Do rozpravy sa ďalej prihlásil poslanec Ásványi.

Poslanec L. Kliman: Vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážené plénum, ekonomická a politická, i spoločenská zložitosť veľkých mestských aglomerácii, vrátane ich územnej zložitosti, si vyžadujú oproti ostatným tzv. neštatutárnym mestám osobitný právny režim. Veľké mestá sa odlišujú nielen vysokým počtom obyvateľstva, jeho mimoriadnou koncentráciou a migráciou, ale aj významom svojich hospodárskych, kultúrnych a politických inštitúcii, ktoré ďaleko presahujú región a majú celorepublikový, niekedy i medzinárodný vyznám. Sú univerzitnými a vysokoškolskými centrami, strediskami významných inštitúcii. Dôležité je udržať integritu týchto veľkých miest.

Voľby vo veľkých mestách vyžadujú určité odchýlky najmä v otázke vzťahu mesta k mestským častiam, ktoré majú mal odlišné postavenie ako v iných mestách. Osobitné najmä vtedy, ak sa na základe dohody mesta dosiahne ich väčšina samostatnosť. Taktiež ide o odchylný spôsob vytvárania volebných obvodov a niektoré ďalšie špecifiká. Preto ako poslanec i ako vedúci pracovník Národného výboru mesta Košíc chcem navrhnúť doplnok k dnešnému zákonu, a to doplniť osobllny paragraf do záverečného ustanovenia v tomto znení: "Odchýlky pri voľbách do orgánov samosprávy v mestách s počtom obyvateľov nad 200 000 upraví osobitný zákon."

Vážení kolegovia poslanci, vážené kolegyne poslankyne, prosil by som vás o pochopenie situácie a zložitosti problematiky, ktorú má mesto Košice. Je to dnes už 300-tisícová metropola s veľmi zložitým ekonomickým, organizačným i spoločenským životom, s náboženskými i národnostnými problémami. Nazdávame sa, že zákon v znení, ako ho prerokovávame - zákon o voľbách - nevytvára priestor pre riadenie a ďalší rozvoj tohoto mesta a že si teda vyžaduje osobitný zákon, čo by umožnila klauzula a dodatok, ktorý som práve predniesol.

Chcem vás ďalej informovať, že máme pripravené pracovné znenie zákona o Košiciach. Chcem predostrieť, že budem musieť k tomuto problému vystúpil l v pondelok na našom štvrtom zasadnutí, pretože pôjde aj o súvisiaci zákon o obecnom zriadení a že návrh zákona o Košiciach je predložený na ministerstve vnútra. Prosil by som jednak pána ministra, jednak všetkých, ktorých sa to pracovne týka, aby sa urýchlila procedúra jeho prípravy, pripomienkovania a potom, samozrejme, jeho následného predloženia plénu. Nás, poslancov z Košíc, je tu 5. Máme neľahkú úlohu presvedčil vás o tom, že toto mesto skutočne potrebuje svoj osobitný zákon, ak ma ďalej zdravo a adekvátne svojim zložltým podmienkam rozvíjal svoj organizmus i správu a samozrejme, uskutočniť nasledujúce alebo nadchádzajúce voľby. Prosil by som vás v jednotlivých komisiách, keď dostanete tento návrh zákona, o vašu pozitívnu podporu, o vaše cennú pripomienky a prosil by som aj toto plénum, keď zákon bude predložený na prerokovanie a schválenie, aby bol takto posúdený a prijatý, za čo, i vašu pozornosť, vám vopred ďakujem.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Klimanovi. Pán poslanec, váš doplňujúci návrh som poznačil. V zmysle rokovacieho poriadku budeme o ňom hlasovať. Upozorňujem však, že v prípade, že by osobitný zákon, o ktorom ste hovorili, nebol predložený, prerokovaný a prijatý do dňa hraničného termínu, teda tých 7O dní pred voľbami, v Košiciach by sa potom nemohli voľby uskutočniť. Treba si to uvedomiť. Je to len moja poznámka.

Ako ďalší sa do diskusie prihlásil poslanec Asványi z MKDH a pripraví sa poslanec Agárdy tiež z MKDH.

Poslanec L. Asványi: Vážené predsedníctvo, dámy a páni, môj pôvodný diskusný príspevok sa značne skrátil, pretože keď podpredseda Slovenskej národnej rady pán Čarnogurský uvádzal doplňujúce body zo spoločnej správy výborov okolo S 6, prakticky doslovne hovoril o všetkých dôvodoch, podporných momentoch, ktoré som chcel pôvodne uviesť. Hovoril o rozdielnom systéme oboch volieb, o seminári za účasti politológov zo západných štátov, o nedostatku pôvodného návrhu zákona o voľbách do samosprávnych orgánov, keď uvádzal mestá Dunajská Streda a Komárno a opačne, mestá a obce, kde sú zase v prevahe slovenskí obyvatelia a ak v nich nebude zvolený ani jeden z navrhovaných maďarských poslancov, že to vyvolá ďalšie trenice medzi občanmi. Naše hnutia je rozhodne proti stupňovaniu týchto nešvárov a treníc medzi obyvateľmi toho istého mesta alebo obce. Včera sme vyhlásili, že sme za prijaté zásady z Trenčianskych Teplíc a chceme spoločne so slovanskými obyvateľmi, s prevažnou väčšinou tejto republiky, túto republiku budovať.

Chcel by som doplniť ešte toľko, že cieľ nového systému. Iného systému tohto volebného zákona, teda väčšinového systému predpokladá, že sa budú voliť osobnosti. Pochybujem o tom a hovorím, že to je len teória a už minulá ilúzia, pretože denná tlač, periodiká a, žiaľ, i niektorí poslanci Slovenskej národnej rady nesprávne, skreslene a tendenčné publikovanými Informáciami vyvolávajú medzi národmi a národnosťami takú nevraživosť, že na volebnej listine už nikto nebude pozerať na osobnosti, ale každá strana, každé hnutie bude prísne sledovať, koho kandidovali. silou-mocou, všetkými prostriedkami bude chcieť zvoliť svojich navrhovaných kandidátov. To vyvolá nespokojnosť výsledkami volieb v jednotlivých mestách a miestach so zmiešaným obyvateľstvom. A my, poslanci, sa budeme musieť zodpovedať voličom za to, že menšinoví obyvatelia slovenskej národnosti v južných mestách a obciach nebudú v samosprávnom orgáne vôbec zastúpení. Opačne, tam, kde je väčšina slovenských obyvateľov, nebudú vôbec zastúpení maďarskí alebo ukrajinskí poslanci. Oni v tej menšine ani nebudú rozhodoval o závažných veciach obce, ale keď nebudú prítomní vôbec, tak nebudú ani môcť hovoriť o vlastných problémoch. A že by sa väčšinoví poslanci tak strašne chceli starať o tých, ktorí zostali za dverami, ktorí nie sú účasníkmi samosprávy obce a mesta? Aká je to samospráva, keď 20 alebo 40 % obyvateľov nechcem vôbec vidieť a vedieť, že sú zastúpení v obecnom samosprávnom orgáne? Za toto sa my, poslanci, budeme musieť svojim voličom zodpovedať.

Preto podporujem návrh, ktorý tu predniesol pán podpredseda Slovenskej národnej rady v súvislosti ďalším doplňujúcich zmien v ďalších paragrafoch.

Ešte chcem prehlásiť za Klub poslancov MKDH a Spolužitie, že sme za to, aby zákon o voľbách do samosprávnych orgánov bol dnes schválený, prijatý. Odôvodňujeme to tým, že nevidíme rozdiel, ak dnes budeme hlasovať o prijatí zákona o voľbách a v pondelok budeme prerokúvať a hlasovať o prijatí zákona o obecnom zriadení. Keby boli tieto dva zákony na programe dnes, aj tak by sme neukončili ich prerokovanie. Je v tom nejaký rozdiel, že ten druhy zákon budeme schvaľovať v pondelok? Veď všetci tento zákon poznáme, jeho návrh sme dostali. Mali sme k nemu pripomienky, ktoré sú už uvedené v spoločnej správe. Aj keď pozmeníme návrh zákona o obecnom zriadení, tým sa nemusí meniť zákon o voľbách. Ak sa to dáva do takejto súvislosti, že baz zákona o obecnom zriadení nie je možne schváliť tento zákon, je v tom tendencia, o ktorej nechcem obšírne hovoriť. Všetci viete, aj tí, ktorí takto vystupujú, prečo takto hovoria /potlesk/.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Asványimu. Ďalej bude hovoril ponlanec Agárdy a pripraví sa poslanec Prokeš.

Poslanec G. Agárdy: Vážená Slovenská národná rada, vážené predsedníctvo, vážená vláda, dobrý gazda myslí na všetko. Naše hnutie podporuje návrh pána podpredsedu Čarnogurského. Ale všeličo sa môže stať. Tento návrh nemusí prejsť. Podľa rokovacieho poriadku preto dávam druhý návrh, o ktorom sa bude hlasovať až potom, než budeme vedieť výsledky návrhu pána Čarnogurského.

Náš návrh je nasledovný: v § 10 doplniť odsek 7 takto: "V národnostne zmiešaných obciach určí a zverejní miestny národný výbor aj počet poslancov... " - a teraz použijem veľmi zlé slovenské slovo -... "hovorcov národnostnej menšiny"... nasledovne: do 10 % obyvateľstva národnostnej menšiny sa počet poslancov doplní o jedného poslanca-hovorcu národnostnej menšiny, do 20 % obyvateľstva národnostnej menšiny sa počet poslancov doplní o dvoch poslancov-hovorcov národnostnej menšiny, nad 20 % obyvateľstva národnostnej menšiny sa počet poslancov doplní o troch poslancov-hovorcov národnostnej menšiny. Poslanec - hovorca národnostnej menšiny je plnoprávnym členom obecného zastupiteľstva. Výmena poslanca-hovorcu sa môže uskutočniť len v súlade s § 53 odsek 4. "

§ 17 sa doplní o odsek 11 nasledovne: "Na kandidátov na funkciu poslanca-hovorcu sa vzťahujú všetky horeuvedené ustanovenia § 17. Kandidáti na funkciu poslancov-hovorcov figurujú na kandidátnych listinách a hlasovacích lístkoch bez akéhokoľvek označenia ako riadni kandidáti. " Tu máme na mysli, aby to nevyzeralo ako v Južnej Afrike.

§ 45 odsek 1 preformulovať nasledovne: "Za poslancov obecného /mestského/ zastupiteľstva sú zvolení kandidáti v počte podľa § 10 odsek 4, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet platných hlasov. " Teda nič zvláštneho.

§ 45 odsek 2 preformulovať nasledovne: "Poslanci hovorcovia národnostných menšín sa určujú z náhradníkov. V národnostne zmiešaných obciach sa vyhotoví zvlášť zoznam náhradníkov a nahradníkov na funkciu poslancov-hovorcov národnostných menšín. Uvedené zoznamy musí odsúhlasiť každý člen mestskej, resp. miestnej volebnej komisie. " To znamená, aby sme zaručili, že aj v prípade vypadnutia kandidáta- hovorcu nastupuje za neho kandidát resp. člen obecného zastupiteľstva z náhradníkov národnostnej menšiny.

§ 53 doplniť o odsek 4 takto: "Ak sa uprázdni v obecnom /mestskom/ zastupiteľstve mandát poslanca-hovorcu národnostných menšín, môže nastupovať náhradník len zo zoznamu náhradníkov-hovorcov národnostných menšín v zmysle ods. l tohto paragrafu. "

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Prosím pána poslanca, aby ešte spresnil svoj doplnok v tom, či bude predmetom hlasovania len v prípade, ak tento zákon, ako sme ho pôvodne prerokúvali, neprejde, alebo ho uplatňuje ako ďalší doplnok.

Poslanec G. Agárdy: Návrh som formuloval tak, že naše hnutie podporuje návrh znenia nového S 6, ktorý je uvedený na strane l0. Ak by tento návrh neprešiel, trváme na našom návrhu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: S faktickou pripomienkou sa hlási poslanec Brostenský.

Poslanec R. Brostenský: Nepochopil som, čo znamená pojem poslanec-hovorca.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Beriem to ako faktickú pripomienku. Pri hlasovaní o tomto návrhu bude ešte podrobnejšie vysvetlený. Teraz vystúpi pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Vážený pán podpredseda, vážená vláda, vážené plénum, vôbec nemám radosť z toho, čo teraz chcem povedať, ale považujem to za svoju povinnosť. Zákon, ku ktorému sme vzniesli 75 pripomienok, je, podľa môjho názoru, zrelý na vrátenie. Nie sme tu predsa na to, aby sme nahrádzali kvalifikovanú činnosť odborníkov niektorého ministerstva a tu v pléne, pripadne vo výboroch doformulovávali zákony. Samozrejme, že potom naši voliči musia mať dojem, že naša práca je úplne neefektívna, pretože suplujeme prácu niekoho iného. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Iste sa mi nebudete diviť, ak poviem, že by som prejavil maximálnu radosť, keby som mohol konštatovať, že diskusia k tomuto návrhu zákona skončila a môžeme pristú piť k hlasovaniu.

Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Prosím, poslankyňa Marhulíková.

Poslankyňa O. Marhulíková: Navrhujem ešte doplniť § 27, v ktorom sa hovorí o dni volieb. Vo výbore sme mali pripomienku, aby sa veta "po kiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže miestny národný vyboč určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu" doplnila znením "a ukončenie volieb na neskoršiu hodinu". Konzultovala •on to l v našom popradskom okrese a predsedami národných výborov. Všetci máme záujem na tom, aby sa čo najviac voličov zúčastnilo volieb. Preto umožníme národným výborom túto možnosť.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím, hlási sa poslanec Hamerlík.

Poslanec R. Hamerlík: Vážený pán predseda, vážene poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, už sme všetci trochu unavení, preto nebudem veľmi zatažovať vašu pozornosť. Mám krátky, malíčky doplňujúci návrh. Myslím, že je dôležitý. Ak by som ho nepovažoval za dôležitý, tak by som tu nebol. Ide o funkciu primátora a poslanca. V § 3 písm. e/ sa píše, že poslancom nemôže byt starosta obce. Potom sa píše, kto a ako môže kandidovať a v dôvodovej správe na str. 43 v štvrtom riadku od konca sa píše: "Ak kandidát kandiduje na funkciu starostu i na funkciu poslanca, zvolením za poslanca sa musí vzdať kandidatúry na starostu." Viete, toto priplavili zrejme odbočnici, a je tu taká nezrovnalosť. On ešte nevie, že bude zvolený za starostu a už sa musí vzdať nejakej kandidatúry.

Preto by bolo dobré doplniť § 22 o odsek 5. Hneď poviom, čo by malo byť to doplnenie. Ale vidíte, dôvodovú správu vypracovali odborníci a predsa na dopustili čohosi. Takže tieto záležitosti, či niekto môže kandidovať súčasne za poslanca aj za starostu, nie sú tak stopercentne jasné. A na vidieku a vo všelijakých okrskoch, obvodoch vlastne to budú robiť nie najkvalifikovanejší ľudia. Preto by bolo treba explicitne povedať a to je ten doplnok - § 22 návrhujem doplniť o odsek 5, že "kandidatúra na starostu nevylučuje súčasnú kandidatúru za poslanca podľa § 17. " Samozrejme, keď ho zvolia, tak sa vzdá, keby ho zvolili za starostu aj za poslanca, tak sa jedného vzdá. Vzdá sa poslanectva.

Prečo je to dôležité? Zoberme také menšie obce, kde ZA starostu budeme kandidovať najschopnejšieho človeka, ale môže sa stať, že práve on neprejde, aj keď je najschopnejší. A tým vlastne niektorá strana, hnutie stratí najschopnejšieho človeka, lebo nebude kandidovať na funkciu poslanca. Takto sa ocitne medzi dvoma stoličkami, (o ja na Škodu veci. Preto by som prosil, keby sme takýmto spôsobom doplnili § 22 o odsek 5. Čiže môže kandidovať každý na obidve funkcie a potom, už na základe existujúcich paragrafov, sa jednej vzdá.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Snopko.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP