Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 3. července 1990

vrhnúť nejaké riešenie, keď to, ktoré kritizujem, nepovažujem za správne.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslankyňa Marta Oravcová z komunistickej strany. Pripraví sa poslanec Miroslav Dziak-Košický z VPN.

Poslankyňa M. Oravcová: Som Marta Oravcová, poslankyňa za KSČS. Východoslovenský kraj.

Vážené poslankyne, poslanci, vážená vláda, vláda vo svojom programovom vyhlásení, ktoré je široko koncipované, zachádza za horizont ďalších dvoch rokov. Nasledujúce dva roky budú však rozhodujúce z hľadiska realizácie ekonomickej reformy, tak aj riešenia sociálnych dopadov. Programové vyhlásenie vlády nezakrýva, že radikálna ekonomická reforma si bude vyžadovať obete, uskromnenie, nezamestnanosť. V široko koncipovanom programovom vyhlásení nie je časová postupnosť riešenia problémov. Je preto potrebné, aby vláda dala odpoveď, dokedy a aké opatrenia vykoná, aby nedošlo k dehonestácii dôstojnosti časti obyvateľstva, na ktoré bude dopad najtvrdší.

Chcem poukázať, že mi nejde o falošné sociálne istoty a plne súhlasím s tou pasážou vyhlásenia, kde sa hovorí o účasti odborov na reforme. Veď ich takmer osemmiliónová členská základňa nie je zanedbateľná. Doterajší postup však signalizuje potrebu priamej a včasnej účasti odborov na príprave jednotlivých krokov a opatrení a nie ich následnom pripomienkovaní, ktoré nebolo vždy brané do úvahy. Ak odbory nebudú môcť reálne obhajovať záujmy a istoty pracujúcich, tak sa vytvára nebezpečie nekontrolovateľného rastu sociálneho napätia s predpokladom prerastania do sociálnych otrasov.

Ak chce vláda prispieť k vytváraniu rovnováhy a efektívnosti trhu práce a zabezpečeniu sociálnych záruk mzdy, navrhujem, aby tripartitné rokovania vlády, odborov, zamestnávateľov boli inštitucionalizované a aby čo najskôr našli spoločnú cestu k rokovaniu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Vystúpi poslanec Miroslav Dziak-Košický z VPN, pripraví sa poslankyňa Daniela Urámová.

Poslanec M. Dziak-Košický: Volám sa Miroslav Dziak-Košický, som poslanec za Východoslovenský kraj, za VPN.

Vážená Slovenská národná rada, vážené predsedníctvo, vážený pán premiér, vážená vláda, dámy, páni, chápem všeobecnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a podľa môjho názoru ono ani iné byt nemôže. Vyhlásenie, ktoré by okrem predznačenia istých ciest na riešenie nahromadených problémov obsahovalo aj systém postupných konkrétnych krokov, by muselo mať niekoľko stovák strán a v krátkom čase je nemysliteľné pripraviť ho. Táto rozprava mala byť o tom, nakoľko sú správne alebo nesprávne všeobecné východiská, na ktorých toto vyhlásenie stojí. Časť diskusie alebo diskutérov robí novú vládu zodpovednou za problémy, ktoré sa neriešili desaťročia, ktoré sú tak mnohoraké, že ich neraz tažko obsiahnuť, z ktorých mnohé sú doteraz skryté. Môžeme na ne upozorňovať, no nikto nemá okamžité riešenie. A ak ho má, je to riešenie polovičaté, nedokonalé.

V niektorých vystúpeniach mojich predrečníkov nešlo o stanovisko k programovému vyhláseniu vlády, ale skôr o konkrétne pripomienky k práci, jednotlivých ministerstiev, o otázky jednotlivým ministrom. Myslím, že toto programové vyhlásenie je koncepčné. Je na vláde i na nás, aby sme ho realizovali v konkrétnych programoch jednotlivých ministerstiev, v zákonoch, zákonných opatreniach a nariadeniach vlády. Pripomienky k nemu boli prerokované v jednotlivých výboroch Slovenskej národnej rady a predpokladám, že vláda ich bude akceptovať. My by sme mali akceptovať toto vládne vyhlásenie a vyjadriť dôveru vláde. To je to, čo sa od nás očakáva.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím poslankyňu Danielu Urámovú z KSČS. Pripraví sa poslanec Eduard Bárány.

Poslankyňa D. Uramová: Som Daniela Uramová, poslankyňa KSČS za Stredoslovenký kraj.

Vážené dámy a páni, vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, dovoľte mi, aby som aj ja zaujala stanovisko k programovému vyhláseniu vlády, a to hlavne k jej jednej časti, ktorá sa týka sociálnej oblasti. Práve preto, že naše obyvateľstvo má vôľa oprávnených otázok, týkajúcich sa jeho budúcnosti v súvislosti s pripravovanými opatreniami.

V programovom vyhlásení vlády sociálne súvislosti spojené s ekonomickou reformou nie sú rozpracované do konkrétnych programov. Tieto otázky tu už viacerí moji predrečníci spomínali. Totiž reforma, to nie sú len trhové vzťahy, ale aj mobilizácia ľudí, k čomu musí slúžiť aj sociálna politika. Preto je potrebné, aby sa súčasne s ekonomickými opatreniami vypracovali aj sociálne projekty. Ako tu už bolo spomínané, nejde nám len o nejaké falošné sociálne istoty, ale o sociálne mechanizmy, ktoré by reformu podporovali.

Vítam v programovom vyhlásení ciele, ktoré si vláda dáva v prospech rodín, starých a zdravotne postihnutých najmä čo sa týka zabezpečenia minimálnej mzdy a životného minima, Želám si, aby to bol začiatok obratu v sociálnej politike. Bolo by však treba, aby vláda tento návrh konkretizovala, pretože ide okrem iného o zabezpečenie základných životných potrieb mladých ľudí, ktorí vstupujú do manželstva, ktorí si zakladajú svoje rodiny. Netreba tu. spomínať problém zvýšenia cien potravín určených pre deti. To tu bolo spomínané viackrát.

V tejto súvislosti by bolo potrebné prehodnotiť prežitý systém prídavkov na deti, ktorý sa viaže na pracovnú aktivitu a nie na to, na čo ju určený, čiže na zabezpečenie výchovy a výživy detí. Na! výžive deti je potrebný podiel štátu, pričom by sa malo prihliadať na úroveň príjmov rodičov. Pokiaľ by sa neprihliadalo aj na vek dieťaťa, prídavok na deti v budúcnosti by sa postupne s vekom mal meniť na štipendiá.

Po druhé - podpora z hľadiska prídavkov a celej sociálnej starostlivosti by sa mala dotýkať hlavne zdravotne postihnutých. Čo sa týka zamestnania, podporujem návrh, ktorý tu predniesol poslanec Bruncko ohľadne zdaňovania organizácií prípadne podnikateľov, ktorí zamestnávajú zdravotne postihnutých. Nebudem o tom ďalej hovoriť.

Ďalej je potrebné postupne vytvoriť také podmienky, aby sa žena - matka mohla slobodne rozhodnút, slobodne - myslím tým bez ekonomického tlaku medzi zamestnaním a starostlivosťou o deti. Ide o výšku materského príspevku, ktorý nemožno chápať ako milodar, ktorý dáva štát žene, ale ide o výraz oceňovania materskej funkcie ženy, ktorá by sa mala hodnotiť ako významná spoločenská činnosť. Aj keď medzi prítomnými poslancami, aj v predsedníctve som počula smiech práve na túto oblasť, vláda by si mala veľmi dobre zvážiť, či je prednejšie alebo ekonomickejšie mať zdravé mladé pokolenie, či sa žena bude môcť starať o dieťa doma, alebo budeme mať zneurotizované deti ako ich máme teraz, keď ich matky musia o šiestej ráno ťahať do práce (oživenie v zasadacej miestnosti). Ak to platí všeobecne, viacnásobne by to malo platiť pri zdravotne postihnutých deťoch.

Dovoľte mi dotknúť sa ešte jednej oblasti, ktorá bola viackrát spomínaná, a to je otázka konverzie, konverzie z hľadiska zamestnanosti žien. Ide o stratu ženských pracovných miest. Sú to problémy medziskladov, kde tieto ženy pracujú, administratívnymi, rušenia predškolských zariadení, samofinancovanie kultúrnych zariadení a podobne. Tu by bolo potrebné vytvoriť účelový štátny fond na riešenie žennkej zamestnanosti. Osobitne by som chcela upozorniť vládu na lokality s prevažne doteraz jednostranne zameranou zamestnanosťou. Ide napríklad o Detvu, kde tieto podmienky poznám aj ja, pretože v ZŤS pracujem. V Detve je 60 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva zamestnaných v ZŤS. Ukazuje sa potreba riešiť aspoň 300 až 500 žien uvoľňovaných v dôsledku konverzie. Sú to problémy aj iných miest. Je to problém, ktorý sa na Slovensku vlečie už veľmi dlho. Možno pripomenúť Žiar nad Hronom s jeho ťažkosťami pri vyrovnávaní štruktúry zamestnanosti mužov a žien, ktoré sa začali už v 60-tych rokoch.

Na záver mi dovoľte povedať, že za dva roky sa zázraky urobiť nadujú. Ale ide o to, aby sa založili základy systémového riešenia problémov, ktoré by umožnilo pružné riešenie zložitých otázok, s ktorými sa stretneme pri prechode na trhový mechanizmus. Zabezpečilo by to aj adresnosť a účel každej dávky, čim by sa vylúčili možné špekulácie.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Eduard Bárány z KSČS. Pripraví sa poslankyňa Anna Vilčeková.

Poslanec E. Bárány: Volám sa Eduard Bárány, kandidoval som z Stredoslovenský kraj, za Komunistickú stranu Slovenska.

Vo svojom vystúpení sa vynasnažím vyhovieť požiadavkám, ktoré sformuloval poslanec Kotrus.

Časť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky venovaná bezpečnosti je sympaticky stručná, ale rovnako ako väčšina programového vyhlásenia vlády, dosť nesympatický všeobecná. Neobsahuje kritériá hodnotenia úspešnosti či neúspešnosti pôsobenia vlády v tejto oblasti, v oblasti bezpečnosti. Plnenie programového vyhlásenia je aj tu, vďaka svojej všeobecnosti z veľkej časti nekontrolovateľné. Občan sa z programového vyhlásenia nedozvie aký vývoj kriminality alebo objasnenosti trestnej činnosti bude vláda považovať za svoj úspech alebo aspoň za prijateľný výsledok svojho pôsobenia.

O prudkom raste kriminality sa už dnes v tejto sále hovorilo. A to sú výsledky práce slovenských bezpečnostných orgánov o poznanie lepšie, než sú výsadky práce v českej republike: Zrejme sa tu už prejavujú pozitívne výsledky dôrazu na odbornosť v kádrovej práci a na relatívne úspešné čelenie stranícko politickým tlakom pri obsadzovaní funkcií náčelníkov, čo sa zrejme odrazilo na výsledkoch práce bezpečnosti na Slovensku.

Nerast kriminality je asi nevyhnutnou cenou za - podčiarkujem - pozitívne spoločenské zmeny. Každá zmena, každé rozkolísanie vedie k takýmto nevyhnutným sprievodným javom a hlavni; otváranie sa svetu. Kriminalita bude asi naďalej rásť. Nechcem z toho viniť vládu. Tá za to skutočne nemôže. Ale koaličná vláda by mala občanom jasne povedať, aký vývoj bezpečnostnej situácie predpokladá a ako chce zabezpečiť určitý stav v tejto oblasti s konkrétnymi sledovateľnými kritériami. Zaručenie bezpečnosti a kľudu občanov je prvou úlohou každého štátu, prvou službou, ktorú musí štát poskytnúť spoločnosti. Bez jej zvládnutia stráca pre občana zmysel mnoho z ďalšieho pôsobenia štátu.

Dobre podčiarkujem - dobré výsledky práce bezpečnosti na Slovensku počas minulých mesiacov robia ešte ťažšie pochopitelnou absenciu napríklad jediného údaja, prísľubu, že objasnenosť trestných činov neklesne pod určité percento. Dnes sa podľa slov zástupcov ministerstva vnútra blíži k 70 percentám, čo je aj v medzinárodnom porovnaní veľmi slušný výsledok. Preto navrhujem programové vyhlásenie vlády doplniť aspoň o 1-2 z načrtnutých pre oblasť bezpečnosti syntetických ukazovateľov.

Ďakujem Vám za pozornosť.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslankyňa Anna Vilčeková zo Slovenskej národnej stany. Pripraví sa poslanec Rudolf Belan za KSČS.

Poslankyňa A. Vilčeková: Vilčeková Anna, Slovenská národná strana.

Vážené predsedníctvo, vážený pán premiér, vážená vláda, vážené poslankyne a poslanci Slovenskej národnej rady, k programovému vyhláseniu z júna 1990 zrejme vláda, ktorá vzišla z demokratických volieb, si dobre zvážila všetky stránky. V prvom rade by nemala zabúdať na suverenitu Slovenska, ako na maximálnu vnútornú a v terajšom usporiadaní aj na maximálnu vonkajšiu. Slovenský národ tak ako iné národy Európy a sveta má právo vystupovať rovnoprávne s inými národmi. Programové vyhlásenie by sa malo pozmeniť a doplniť: o:

po prvé vyhlásiť slovenčinu jednoznačne a neodkladne ako štátny a úradný jazyk;

po druhé - vrátiť sa ku Košickému vládnemu programu a požadovať, aby branci vykonávali vojenskú službu len na Slovensku a českí chlapci v Čechách;

po tretie - zabezpečiť stabilitu ekonomiky tak, aby nedošlo k strate sociálnych istôt najslabších vrstiev obyvateľstva. Treba hľadať najvýhodnejšie formy;

po štvrté - treba jednoznačne postaviť požiadavku, aby sa vydali všetky zásielky od roku 1945 - knihy, noviny, listy posielané zo zahraničia na Slovensko, ktoré sa zadržali v Prahe. Naďalej sú overené dôkazy, že po 17. novembri sa porušuje listové tajomstvo a sú zdržiavané zásielky zo zahraničia na Slovensko. Žiadam pána ministra vnútra, aby urobil zodpovedajúce opatrenia, aby sa s touto praxou prestalo a aby oboznámil plénum Slovenskej národnej rady, čo v tejto veci urobil. Mám za to, že by tieto zásielky nemali prechádzať cez Prahu, ale cez Viedeň priamo do Bratislavy;

po piate - slovenská vláda nech si dobre zváži, aké dôsledky môže ovplyvniť pri vedomom či podvedomom potláčaní práv slovenského národa, ktoré potláčala aj komunistická totalita. Práva slovenského národa boli výrazne potláčané aj za tzv. demokracie prvej Československej republiky.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

kultúra národa sa môže plne prejaviť len pri štátnej suverenite, lebo aj politika je prejavom kultúrnosti. Každý národ má svoje vlastné špecifiká, ktorým iní nemusia rozumieť. Slovensko ako historická zem patri Slovákom, aby sa o ňu starali. Slovenská Krajina však nevyháňa nikoho. Prijme každého človeka tejto zemegule, ktorý bude chcieť poznať jej kultúru, stáť sa jej spoluobrábateľom či integroval sa v rámci jej historických zvyklosti. Slováci nemienia potláčať, identitu žiadnej národnosti. Národná identita vystupuje do popredia, ako vidíme, aj u národov východnej Európy, tak aj u národov celého sveta, či sú to národy Sovietskeho zväzu, národy Afriky alebo túžba po národnej identite francúzskeho obyvateľstva v Kanade v Quebecku, čiže národná identita nie je len výmyslom Slovákov, ale je to túžba každého človeka mat miesto v národnom zoskupení. Národné zoskupenie môže sa plne prejaviť len pri štátnej suverenite. Inak bude vždy potlačené.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím o vystúpenie poslanca Rudolfa Belana z komunistickej strany. Pripraví sa poslanec Juraj Gašpar.

Poslanec R. Belan: Som Rudolf Belan, poslanec komunistickej strany za Západoslovenský kraj.

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predseda vlády, vážené dámy a páni,

oceňujem a podporujem zámer vlády ísť pri realizácii svojho programového vyhlásenia cestou tvorivého dialógu. Robím tak preto, že som úprimne presvedčený, že nám treba, a to predovšetkým v našom parlamente, veľmi cieľavedome sa usilovať o zbližovanie, ba dokonca o zjednocovanie názorov na to, kam chceme v našej spoločnosti dospieť. V tomto slova zmysle považujem za nerealizmus akékoľvek politické kalkulácie, prípadne pokusy, ktoré by usilovali o presadenie jednosmerného vývoja v pluralitnej spoločnosti.

Za politicky nevyhnutné považujem vytvorenie reálnych možností k tomu, aby reprezentanti všetkých politických strán a hnutí, ktorých legitimitu potvrdili výsledky slobodných volieb a ktorí reprezentujú široké spektrum potrieb a záujmov svojich voličov, najmä robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich, mali reálnu možnosť efektívne ovplyvňovať tvorbu politiky štátu. Bez toho sa naša spoločnosť nemôže ďalej úspešne rozvíjať.

Ak vláda chce do realizácie svojho programu zapojiť. všetkých, musí dať aj možnosť každému vysloviť sa k utváraniu profilu ľudského života, spôsobu rozvoja ľudských síl, spôsobu sebarealizácie. Najmä mladým ľudom musí vytvoriť možnosti, aby sa mohli celkom reálne a neformálne podieľať na tvorbe vlastnej budúcnosti a teda i na budúcnosti našej domoviny, na tvorbe vlastného moderného životného štýlu.

Hovoríme: "musíme, chceme, žiadame, naliehavo si uvedomujeme". Ale aká je skutočnosť? Koniec školského roku vyniesol na povrch problém, s ktorým sme sa v takej vypuklej podobe stretli naposledy pred vyše polstoročím. Ide o problém reálnej a akútnej hrozby masovej nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl už v tomto, ale i v rokoch budúcich. Navrhujem, aby sme uložili vláde predložiť Slovenskej národnej rade koncepciu riešenia tohto problému, ktorá by sa mala stať predmetom osobitného rokovania v Slovenskej národnej rade. Ako bývalý vedúci mládežnícky funkcionár vôbec si myslím, že vláda by mala venovať podstatne väčšiu pozornosť komplexnému riešeniu problémov mladej generácie a vrátiť sa k svojmu pôvodnému zámeru a zriadiť samostatný vládny orgán, ktorý bude zodpovedať za komplexné riešenie problematiky deti a mládeže.

A. ešte mi dovoľte poznámku ku kultúre, najmä k národnej literatúre a literatúre našich národností. Denne sa presviedčam o tom, že v určitom ohľade kľúčovou determinantou budúcnosti vydávania našej literatúry sú ekonomické podmienky. Mýtus ekonomiky v edičnej činnosti všeobecne zvádza k jej nežiadúcej komercionalizácii, ktorá, ako vieme nerozvíja, ale naopak, utlmuje kultúrne a umelecké hodnoty literalúry, ktorá podporuje nerozvinuté estetické cítenie a vkus.

Uvedomujúc si, že vlastne ani jeden štát vo svete nechce zarábať na svojej národnej literatúre, zastávam názor, že najväčším "ekonomickým ziskom" vo sfére kultúry, a teda aj edičnej činnosti je totiž rozvíjanie ľudských schopnosti, ktoré napokon menia aj ekonomickú efektívnosť praxe. Skutočná strategická efektívnosť ekonomiky by mala byt preto založená na kultúrnej stratégii celej spoločnosti. Pri inom prístupe ku kultúre sa ohrozuje spoločnosť takrečeno z vlastnej podstaty nebezpečenstvom pseudokultúry, ktorá sa jej už začína vo veľkom podsúvať, ohrozuje sa nebezpečenstvom rozsiahlej sociálnej a kultúrnej deprivácie, čo je napokon letí iným vyjadrením stagnácie a krízy spoločnosti.

Na záver mi dovoľte povedať, že od novej vlády očakávam, že bude robiť politiku smerujúcu k humanistickým a demokratickým perspektívam a ideálom. A v tom jej želám plný úspech.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím o vystúpenie poslanca Juraja Gašpara zo Slovenskej národnej strany. Pripraví sa poslanec Dušan Dobrovodský.

Poslanec J. Gašpar: Volám sa Juraj Gašpar, som poslancom za Slovenskú národnú stranu, Západoslovenský kraj.

Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, bol som poverený prečítať vám uznesenie Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Výbor Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody konštatuje, že v návrhu Programového vyhlásenia vlády slovenskej republiky sa nachádza celý rad proekologicky formulovaných zámerov a požiadaviek. Napriek tomu sa nepodarilo v plnej miere premietnuť do programového vyhlásenia volebné programy strán a hnutí, najmä čo sa týka neodkladnosti riedenia problémov životného prostredia, ktoré sa nachádza v katastrofálnom stave.

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky je potrebné zdôrazniť nadrezortnosť, prierezovosť a synergický charakter problematiky -životného prostredia. Práve v oblasti životného prostredia je naša situácia s najväčšou pravdepodobnosťou najhrozivejšia, má charakter doslova existencionálnej hrozby a preto bude vyžadovať najviac sústredené úsilie zo všetkých oblasti obrody spoločnosti a krajiny.

Do programového vyhlásenia by sa mal zakotviť morálny imperatív úcty k životu, ako aj úcty k celému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, záväzný vyšší princíp pre celú spoločnosť a zvlášť pre jej vládu.

Odporúča Slovenskej národnej rade prijať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky v prípade akceptovania pripomienok, ktoré boli odovzdané komisii na vypracovania uznesenia Slovenskej národnej rady k Programovému vyhláseniu vlády slovenskej republiky, so znením časti týchto pripomienok vás oboznámil vo svojom vystúpení poslanec Mikuláš Huba.

Chcel by som teraz doplniť tie, ktoré ešte neboli prednesené:

- rešpektovať režim obhospodarovania poľnohospodárskeho pri rodného fondu v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov;

- žiadame podporovať moderné odolné formy ovocinárstva a zeleninárstva so zníženou potrebou chemických ochranných prostriedkov:

- je žiaduce rešpektovať predovšetkým mimoreprodukčné celospoločenské funkciu lesov. Z tohto pohľadu je potrebné novelizovať zákonné opatrenia o obhospodarovaní lesov pri zachovaní vlastníckych pomerov a práv;

- žiadame vytvoriť podmienky, aby sa neťažilo nad etat, zabezpečiť komplexné spracovanie drevnej hmoty, zakotviť do programového vyhlásenia záväzok vlády postupne zastaviť vývoz surového dreva a drevných polotovarov do zahraničia, prehodnotiť doterajšie a zabrániť novým kontraktom na vývoz dreva.

Vzhľadom na to, že vodné zdroje v parametroch kvality a výdatnosti sú ohrozené, ba nachádzajú sa na pokraji havárie, odporúčame urýchlene budovať siete vodárenských sústav s využitím vodných nádrži.

V oblasti urbanizmu a architektúry schvaľovanie dokumentácie významných projektov by malo byť podmienené verejnou, odbornou i laickou oponentúrou, a to takisto pri zmenách projektov. A najvýznamnejšie projekty - tak z hľadiska nákladov ako aj spoločenského významu by mali byť realizované výlučne formou súťaže.

V oblasti pamiatkovej starostlivosti žiadame podstatne väčší dôraz položiť na potrebu záchrany a racionálneho využívania nášho zdecimovaného kultúrneho dedičstva, a to i vo väzbe na cestovný ruch.

K časti programového vyhlásenia venovanej životnému prostrediu máme nasledujúce pripomienky:

- žiadame doplniť zámer dobudovania orgánov štátnej správy činných vo sfére životného prostredia v centre i regiónoch;

- na str. I/1, odsek 2 programového vyhlásenia žiadame formuláciu o lesných porastoch doplniť o konštatovanie o stave vôd, ovzdušia, pôd a poľnohospodárskej produkcie, opotrebovanosti fondov vplyvom imisií, rozklade krajinnoekologickej stability, žalostnom stave kultúrneho dedičstva, degradácii estetických hodnôt krajiny, ale aj o hrozivom zdravotnom stave celej biosféry, nielen ľudskej populácie. Apelatívny tón tejto časti treba podstatne zvýrazniť.

Žiadame zabezpečiť inováciu a zvýšenie výroby technologických zariadení a prístrojovej techniky pre ekologické programy, i ako možnú súčasť konverzie zbrojárskeho priemyslu.

Vzhľadom na novú medzinárodnú situáciu je žiaduce vynaložiť ešte väčšie úsilie na obmedzovanie zanášania škodlivín do susedných krajín a naopak.

Upozorňujeme na rozpor so zákonom Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie číslo 96/1990 Zb., čl. II, odsek 3, kde je uvedené, že predsedom Slovenskej komisie pre životné prostredie je podpredseda vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na zavážnosť problému životného prostredia a jeho nadrezortný charakter, považujeme za potrebné zachovať doterajší stav, kedy garantom za životné prostredie bol podpredseda vlády Slovenskej republiky.

žiadame minimalizovať aplikáciu nekvalitných agrochemikálií v našom poľnohospodárstve a naopak, iniciovať výrobu kvalitných agrochemikálií s podstatne nižšími negatívnymi účinkami na životné prostredie.

žiadame zamerať pozornosť aj na druhotné suroviny, a na ich komplexné využitie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Vystúpi poslanec Dušan Dobrovodský z KDH. Poslanec D. Dobrovodský:

Vážený pán predseda, vážení páni predsedovia, vážení prítomní, vo výboroch Slovenskej národnej rady sme včera prerokovali predložené programové vyhlásenie novej slovenskej vlády. Je to vláda, ktorá prevzala neutešené dedičstvo minulého režimu a vôbec nie je v ľahkej situácii. Vládne len niekoľko dni a noci a preto chápeme, že toto programové vyhlásenie nerieši všetky konkrétne nedostatky u nás, a že je postavené viac-menej do všeobecnej polohy a rieši viac materiálne aspekty než kultúrne a duchovné.

Vieme veľmi dobre, že opozícia tejto vlády sa zamerala páve na tzv. sociálne istoty a zastrašuje obyvateľov práve zmenami v oblasti kultúrnej a etickej. Myslime si, že je neseriózne kritizovať túto vládu napríklad za súčasný nárast kriminality, keď všetci vieme, že kriminalita je dedičstvom nedostatočnej mravno-etickej výchovy z minulosti /potlesk/. Je tiež neseriózne kritizovať napríklad nárast cien v súčasnosti, keď vieme, že ceny rástli i doteraz, len sme o tom vopred neboli informovaní /potlesk/.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP