Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 3. července 1990

Poslanec P. Tatár: Volám sa Peter Tatár, VPN Bratislava.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená vláda,

vo výbore sme nenarazili na žiadnu senzáciu, ktorá aspoň zdanlivo vyžaduje preskupovanie ministerstiev alebo by inak mala pútať vašu pozornosť. Preto mi dovoľte v krátkosti zhrnuli stanovisko výboru pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Výbor súhlasí s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a zároveň ukladá ministrovi zdravotníctva a ministrovi práce a sociálnych vecí pri rozpracovaní úloh z programového vyhlásenia vlády zohľadniť nasledujúce odporúčania:

- zlepšiť ekonomické podmienky a zvýšiť spoločenskú vážnosť zdravotníckych pracovníkov, najmä v kategórii stredných a nižších zdravotníckych pracovníkov;

- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu zdravotníckych

pracovníkov, keďže toho času chýba asi 50 000 stredných zdravotníckych pracovníkov a 19 000 nižších zdravotníckych pracovníkov. Sú to čísla, o ktorých sa tu už hovorilo a ktoré nám včera odhalil minister zdravotníctva pán Rakús;

- odporúčame vytvoriť v oblasti zdravotnej prevencie organizačnú väzbu medzi hygienickou službou a ústredným orgánom štátnej správy pre životné prostredie;

- odporúčame urýchliť legislatívne úpravy, ktorými sa bude realizovať reforma zdravotníctva. Znova sú vytvorené ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce a sociálnych vecí. Preto odporúčame dbať o efektívnu koordináciu činnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia zdravotne postihnutých občanov a starých ľudí;

odporúčame zlepšiť (spoluprácu zamestnávateľských organizácií so zdravotníckymi organizáciami v otázkach práceneschopnosti zamestnancov;

- decentralizovať v oblasti zdravotníckeho školstva prípravu a rekvalifikáciu stredných zdravotných pracovníkov;

odporúčame tiež stanoviť minimálnu mzdu, ktorá zohľadni objektívne sociálne a ekonomické skutočnosti, avšak v rámci uplatňovania väčšej liberalizácie miezd.

Ďalej treba legislatívne upraviť postavenie zdravotne postihnutých občanov v súlade s medzinárodným štandardom.

Sociálne otázky sociálnej neprispôsobených občanov odporúčame riešiť diferencovane s ohľadom na miestne podmienky a na vzťah týchto občanov k ostatným skupinám obyvateľstva.

V rámci novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení treba vytvoriť podmienky pre zlepšenie postavenia sociálne slabších skupín, ďalej rodiny ako takej, matiek s maloletými deťmi, žien, mladých ľudí a dôchodcov.

Odporúčame uplatnovať dotáciu na potraviny pre občanov zdravotne odkázaných na diétne stravovanie a napokon dbať o regionálne vyrovnanie kvality zdravotníckych a sociálnych služieb.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

Vyboč Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy odporučil Programovému vyhlásenie vlády Slovenskej republiky vyjadriť dôveru.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Vladimír Sládek za výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu. Pripraví sa poslankyňa Zdena Tóthová za stehnu zelených.

Poslanec V. Sládek: Vladímir Sládek, VPN, Západoslovenský kraj. Vážené Predsedníctvo, vážená vláda, dámy a páni, rád by som vás oboznámil s tým, ako sa uzniesol Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Výbor berie na vedomie a schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Výbor konštatuje, Že programové vyhlásenie vytvára predpoklady pre riešenie základných úloh v oblasti štátnej správy, ako aj úloh pri konštituovaní miestnej samosprávy. Vychádza z nutnosti realizovať reformu národných výborov na samosprávnom princípe, reformu územného členenia republiky i dôsledné oddelenie štátnej správy od miestnej samosprávy. Napriek tomu však vzhľadom na zložitosť, naliehavosť a predpokladané rozsiahle zmeny v budúcom samosprávnom usporiadaní sa žiada naznačil konkrétnejšie spôsoby, postupy a metódy, ktorými vláda Slovenskej republiky chce reformu národných výborov realizovať. V predloženom znení je programové vyhlásenie príliš všeobecné a deklaratívne.

Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu očakáva od vlády Slovenskej republiky súbor následných opatrení:

po prvé - jednoznačnejšie vymedzenie kompetencie

štátnej správy k miestnej samospráve,

po druhé - vylúčenie možnosti vzniku viac ako dvoch stupňov pri organizovaní štátnej správy,

po tretiu - zdokumentovanie reálnosti časových termínov postupu reformy, najmä vzhľadom na pripravované komunálne voľby,

po štvrté - zlepšiť informovanosť o pripravovaných prácach navrhovanej reformy, a to jednak odbornej i laickej verejnosti, a zvážiť pre tento účel vhodné formy a postupy.

Vyboč žiada ministra vnútra Slovenskej republiky konkretizovať programové vyhlásenie vlády a prerokovať jeho realizačný postup vo Výbore Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu do 15. septembra tohto roku.

Na tomto texte sa dosiahol konsens, všetci členovia výboru s ním súhlasili.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpením poslanca Sládeka sme si vypočuli stanoviská všetkých desiatich výborov. Teraz vystúpi poslankyňa Zdena Tóthová za Stranu želaných a pripraví sa poslanec V. Brestenský za Slovenskú národnú stranu.

Poslankyňa Z. Tóthová: Vážená predsedníctvo, vláda, poslankyne a poslanci, dovoľte mi, aby som tlmočila pripomienky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky za Klub strany zelených.

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky nám chýba zásadný Komplexný a systémový pohľad na problematiku prechodu na trhovo orientované hospodárstvo, ktorýpopri ekonomickom Kritériu nitmi zahŕňať aj kritérium sociálne a ekologické. Obávame na, že ak bude vláda problém riešiť len z čiste ekonomického pohľadu, bude možno úspešná v oblasti ekonomiky, súčasne však vzniknú obrovské nové problémy v oblasti sociálnej a v oblasti životného prostredia. Ekonomickú reformu preto nesmieme vytrhnúť zo zložitého kontextu vzťahov k spoločnosti a krajine.

K jednotlivým častiam návrhu programového vyhlásenia máme nasledovné pripomienky a výhrady:

Strana A/2, tretí riadok zdola: je nevyhnutné upozornil na súvislosť ekonomickej a ekologickej reformy. Žiadame upraviť: "Prvým predpokladom je radikálna ekonomická reforma, ktorá bude súbežne sprevádzať rovnako radikálne reformy v oblasti ozdravenia životného prostredia a v oblasti sociálnej. "

Strana B/2, dvanásty riadok zhora: V pôsobnosti federácie musia ostať aj základné sociálne a zdravotnícke princípy a tiež bude vhodná spoločná základná metodika prístupu k enviromentálnej problematike. Žiadame doplniť.

Strana B/2, tretí riadok zdola: žiadame určiť hranice, v ktorých bude možná medzinárodná spolupráca v prechodnom období.

Strana B/3, prvý riadok zhora žiadame upraviť a doplniť: "Sme za rozvoj jednotného trhu, t. j. voľného pohybu výrobkov, peňazí, pracovných síl a informácii, vrátane medzinárodných aspektov. Tento rozvoj musí byť v dostatočnom predstihu zabezpečený legislatívne tak, aby naviedol k ďalšej degradácii prostredia. " Ďalšie opatrenia a garancie sú nevyhnutné ak sa má zabrániť výpredaju republiky. Treba explicitne spomenúť aj fakt, že naši ľudia nemajú s voľným trhom žiadne skúsenosti, nie sú pripravení čeliť dravej konkurencii.

Strana B/3, šiesty riadok zdola: existenčná otázka rozvoja ochrany a potrebného ozdravenia životného prostredia sa tu vôbec nespomína, žiadame doplniť takto: "vláda Slovenskej republiky s plnou vážnosťou a zodpovednosťou zodpovedá za celkový ekologický, ekonomický, sociálny, kultúrny a duchovný vývoj Slovenska".

K ekonomickému programu: celý ekonomický program je formulovaný pomerne vážne. Programové vyhlásenie by malo obsahovať viac konkrétnych čísel a viac termínov.

Strana C/l. štvrtý riadok zhora: Namiesto širokého pojmu "prax riadenia ekonomiky" žiadame upravil na "pravidlá riadenia ekonomiky".

Strana C/2, desiaty riadok zhora: vzhľadom na existenčnú prioritu ekologických potrieb pred hmotnými žiadame upraviť: "s najširším okruhom ekologických, hmotných a duchovných potrieb".

Strana C/3, pätnásty riadok zdola: žiadame explicitne uviesť, že vláda urobí všetko, aby sociálne otrasy sprevádzajúce ekonomickú reformu boli minimálne.

Strana C/4, prvý riadok zhora: žiadame uviesť, že zmenu vlastníckych foriem a privatizáciu bude predbiehať urýchlená komplexná inventarizácia prírodných, kltúrnohistorických a ďalších hodnôt území a regulačné opatrenia vedúce k zachovaniu týchto hodnôt.

Strana C/6, deviaty riadok zhora: žiadame, aby bol daňový systém použitý aj na zabezpečenie ochrany prostredia, /napríklad preferencia ekologicky vhodných výrobkov a postupov, tlak na používanie druhotných surovín, ochrana pôdy atď. /.

Strana C/7, siedmy riadok zhora: Žiadame, aby vláda jasne definovala opatrenia na reguláciu peňažného vývoja.

Strana C/8, prvý riadok zhora: Žiadame, aby otázky prevádzok v žiari nad Hronom a v Seredi boli zásadne riešené alternatívne. To znamená, že ich modernizácia nie je jedinou možnou cestou. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že modernizácia hlinikárne bude mať za následok vysoké zvýšenie odberu energie.

Strana C/8, jedenásty riadok zhora: Domnievame sa, že s koncepčným riešením otázky konverzie zbrojnej výroby musí prísť vláda, pretože táto úloha nie je na úrovni podnikovej sféry zvládnuteľná.

Strana C/9, trinásty riadok zdola: Žiadame analyzovať a zverejniť terajšiu spotrebu energie a jej nárast do budúcnosti. Žiadame stanoviť, aby štát podporoval výskum využitia alternatívnych zdrojov energie, budovanie decentralizovaných generátorov energie s podstatne účinnejším využitím aj ďalších druhov energie vznikajúcich pri výrobe elektriny.

Strana C/9, piaty riadok zdola: Žiadame z programového vyhlásenia vypustiť otázku výstavby ďalšej veľkej jadrovej elektrárne na Slovensku. Je nevyhnutné zaoberať sa alternatívnymi zdrojmi energie. Spotrebu energie je možné podstatne znížiť urýchlenou reštrukturalizáciou priemyslu a odbúraním energeticky vysoko náročných výrob typu farebnej metalurgie.

Strana C/10, pätnásty riadok zdola: Žiadame doplniť za tvrdenie o obnovujúcej sa drevnej surovine otázku vysokého poškodenia našich lesov imisiami a otázku nesprávneho

obhospodarovania lesov, kde ťažba ďaleko prevyšuje možnosti lesov.

Strana C/10, dvanásty riadok zdola: žiadame vypustiť tvrdenie o jednoduchom dosiahnutí konvertibility v tejto oblasti ako zavádzajúce. Uvádzané tržby boli totiž v prvom tade za primárne suroviny, za drevnú hmotu, čo bolo nesprávne a nemôže byť smečom do budúcna.

Strana C/11: žiadame doplniť pasáž o výrobe vláknin, papiera a obalov o potrebu recyklácie tejto suroviny. Napríklad mimoriadne dôležité je zabezpečiť využívanie papiera vo forme druhotnej suroviny a odbremeňovať tak ťažbu prvotnej suroviny.

Strana C/12: Žiadame, aby vláda špecifikovala ako chce riešiť výstavbu päťstotisíc bytov, pričom by sa vo vyhlásení mali spomenúť vlastnícke, ekonomické, ekologické a sociálne regulačné mechanizmy. Ďalším problémom je problém územia, kde sa majú tieto byty postaviť. Súčasne žiadame postupne utlmovať panelovú výstavbu a okamžite zlepšiť tepelno-izolačné, estetické a ďalšie vlastnosti bytov, domov a celých obytných súborov. Rovnako treba rešpektovať historický fond budov, zabezpečiť jeho rekonštrukciu a oživenie.

Strana D/1, deviaty riadok zhora: Žiadame zdôrazniť, že štátna podpora musí byť smerovaná najmä do oblasti alternatívneho organického poľnohospodárstva a tak pozitívne ovplyvňovať orientáciu na výrobu kvalitných a zdravých potravín. Navyše dotačná politika by mala smerovať k postupnej zmene našej potravinovej štruktúry so zameraním sa na pokles živočíšnych bielkovín.

Strana D/2, šiesty riadok zhora: žiadame formuláciu doplniť o stav pôd a zahrnúť do tejto časti formuláciu o zákonných opatreniach na ochranu poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k používaným technológiám a materiálovým vstupom tak, aby trh s pôdou nemohol viesť k jej koristníckemu vyčerpávaniu a zlikvidovaniu života v pôde a na pôde. Súčasne žiadame doplniť formuláciu o vytvorení regulačných opatrení umožňujúcich ozelenenie a oživenie poľnohospodárskej krajiny.

Strana D/2, trinásty riadok zhora: žiadame pasáž o lesoch doplniť o drancovaní lesov v našej nedávnej minulosti nevhodným hospodárením. Výskumy dokázali, že imisiami bolo v roku 1989 poškodených 72 % lesných porastov. V súčasnosti stále pretrváva rubný etát nad prírastkom. Preto je nevyhnutné pozornosť v tomto rezorte upriamiť na vytváranie, pestovanie a ochranu lesa, nie na dodávky dreva. Je nevyhnutné v legislatívnej sfére novelizovať viaceré právne normy, žiadame formuláciu doplniť tiež o stav ovzdušia.

Strana D/2, prvý riadok zdola až strana D/3: žiadame vrátiť do programového vyhlásenia pôvodnú pasáž o tom, že lesy majú byť v prvom rade vo vlastníctve štátu. Osobitne to zdôrazniť v prípade ochranných a osobitných lesov a chránených území. Štátne vlastníctvo lesov je výhodné, v prípade chránených území nevyhnutné. Privatizácia v dnešnej situácii nie je správna. Súčasne žiadame, aby vláda vyhlásila zákaz vývozu surového dreva a drevných polotovarov do zahraničia.

Strana D/4 prvý riadok zhora: žiadame formuláciu doplniť o stav vôd. Žiadame konkretizovať vládne alternatívy budúcnosti sústavy vodných diel na Dunaji.

Strana D/4, šiesty riadok zdola: žiadame, aby stať o energetickom využívaní menších tokov bola precizované a nedala na chybne interpretovať.

Strana E/I piaty riadok zhora: Je nevyhnutné doplniť, že budú zvýhodňovaní tí podnikatelia, ktorí budú podnikať za ekologicky prijateľných podmienok.

Strana E/2, siedmy riadok zdola - žiadame odsek doplniť o konštatovanie: "Aby sme zabránili preťažovaniu prírodného prostredia, musia byť v dostatočnom predstihu budované legislatívne a ekonomické regulačné opatrenia chrániace prírodu v turisticky atraktívnych oblastiach. "

Strana E/2, piaty riadok zdola: žiadame vypustiť formuláciu presadzovania poľovníckej turistiky. Zjednodušená interpretácia tejto myšlienky je mimoriadne nebezpečná pre prírodné hodnoty krajiny.

Strana E/3, deviaty riadok zhora: žiadame doplniť o potrebu dotovania ekologicky výhodnejšej hromadnej dopravy, osobitne železničnej, vrátane zmienky o tom, že je potrebné modernizovať železnice a zaviesť rýchlu kyvadlovú dopravu medzi veľkými mestami.

Strana F/2, trinásty riadok zhora: žiadame úplne zmeniť formuláciu o povinnosti orgánov samosprávy venovať pozornosť vzhľadu obcí. V mestách a na dedinách existujú oveľa podstatnejšie problémy s väzbami na životné prostredie. Je to napríklad oblasť zdravotníctva, školstva, problém odpadov, hospodárenie s pitnou vodu, otázka kanalizácie a pod.

Strana F/3, siedmy riadok zdola: Plne podporujeme zavedenie slovenčiny ako štátneho jazyka. Súčasne žiadame,

aby do časti programového vyhlásenia venovaného školstvu bola zaradená požiadavka kvalitnej ekologickej výchovy na školách všetkých stupňov.

Strana G/1, piaty riadok zhora: Žiadame, aby v požiadavke na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva bola obsiahnutá aj náväznosť na zlý stav životného prostredia.

Strana G/2, štrnásty riadok zhora: Žiadame, aby v oblasti pojednávajúcej o zdravotníctve neabsentovali ekologické vzťahy.

Strana G/2, tretí riadok zdola: Žiadame, aby tu bolo explicitne uvedené, že záruky by nemali byt vo forme pôžičiek, ale vo forme dotácii.

Strana G/3, siedmy riadok zhora: Uvedené finančné záruky považujeme za nedostatočné. Záruky by mali byť vždy väčšie ako minimálne. Žiadame preto odsek preformulovať.

Strana G/4, jedenásty riadok zdola: Žiadame riešiť problém nezamestnanosti čiastočne aj tak, že nezamestnaným by sa mali ponúknuť práce enviromentálneho charakteru.

Strana H/l, druhý riadok zdola: Žiadame dokončiť vetu o slovenskom jazyku tak ako bola.

Strana I/l, pätnásty, riadok zhora - Žiadame vypustiť spojenie: "i keď v dlhšej perspektíve". Problém životného prostredia je dnes nevyhnutné riešiť bezodkladne. Naviac, právo na zdravé životné prostredie bude musieť byť súčasťou národnej i federálnej ústavy.

Strana l/l, šiesty riadok zdola: Žiadame vypustiť formuláciu o podmienenosti ekologických investícií len cez

efektívnu hospodársku politiku a súčasne žiadame zdôrazniť nadrezortnosť a prierezovosť problematiky životného prostredia.

Strana J/3, tretí riadok zhora: Žiadame doplniť, že bez ekologickej prosperity nebude ani prosperita ekonomická.

Strana J/3, prvý riadok zhora: žiadame, aby sa v programovom vyhlásení odrazila možnosť uplatnenia mocenskej funkcie vlády pri dislokácii neželaných, ale existenčne nevyhnutných prvkov občianskej vybavenosti. Každá obec sa bude brániť tomu, aby na jej území vyrastali väznice, skládky odpadov, polepšovne, ústavy pre duševne chorých, spaľovne, kafilérie a podobne. Nová vláda musí mať pre tieto územné funkcie určité kompetencie a musí mať toľko právomoci, aby ich mohla realizovať. Naviac, túto skutoč-

nosť treba chápať ako kompenzovanie samosprávneho princípu i v prípade ďalších celospoločenských záujmov, ktoré môžu byť v protiklade s lokálnymi záujmami obce.

Strana J/l: Zákonom Slovenskej národnej rady číslo 96/199O Zb. bola schválená Slovenská komisia pre životné prostredie. V článku 2, bod 3 sa uvádza, že komisia sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej republiky. Predsedu komisie vymenováva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. V novovymenovanej vláde nie je podpredseda, ktorý by riadil túto komisiu. Ekonómiou sa vo vláda zaoberajú dvaja podpredsedovia a niekoľkí ministri. Kým ekonómia si nadrezortné postavenie vo vláde upevnila, ekológia ho stratila. Chýba vysvetlenie prečo. Požadujeme návrat k stavu, ktorý je potvrdený zákonom Slovenskej národnej rady číslo 96/199O.

Strana J/2, siedmy riadok zdola: Žiadame rozšíriť podmienku ekonomicky schopných pracovníkov vyberaných v konkurznom konaní na ich schopnosť ekologickú a skupinovú. Do programového vyhlásenia ďalej žiadame zakotviť morálnu povinnosť úcty k životu, k celému prírodnému a kultúrnemu bohatstvu zaväzujúc celú spoločnosť, vládne orgány nevynímajúc.

Na záver konštatujeme, že predložený návrh programového vyhlásenia obsahuje viacero závažných nedostatkov, ktorými sa musí vláda podrobne zaoberať. Poslanecký klub Strany zelených preto neodporúča prijatie pôvodného programového vyhlásenia, ale odporúča ho prijať len po zapracovaní všetkých závažných pripomienok. Je to natoľko závažný dokument, že by sa Slovenská národná rada nemala ponáhľať a jeho prijatím za každú cenu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Keď mám slovo, ešte by som chcela tlmočiť jednu požiadavku hlavne matiek, ktoré majú malé deti. Táto požiadavka na predsedu vlády pána Mečiaca. Ide o už spomínaný problém Sunaru. Problém je v tom, že Sunar veľmi zdražel a momentálna situácia je taká, že ho v obchodoch, teda v le- /nečitateľné/ a zdravotníckych zariadeniach nedostať. Je to / nečitateľné/ vo východoslovenskom kraji, v Stredoslovenskom.

Dnes nám telefonovali aj matky z Bratislavy, na- /nečitateľné/ni Mundová, Poleková, Fajmonová a žiadajú vládu, aby tento problém urýchlene riešila.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslankyni Tóthovej. V prestávke som dostal pripomienku poslanca Jozefa Zselenáka z komunistickej strany, ktorý ma upozorňuje, aby som nezasahoval a neovplyvňoval poslancov v priebehu diskusie. Domnievam sa, že sa tak nedialo, ani nedeje. Napriek tomu považujem za potrebné pripomenúť, že tento parlament zasadá hlavne preto, aby spoločne s vládou nachádzal riešenia. Pokiaľ sa jednotliví poslanci domnievajú, že sa to dá dosiahnuť tým, že sa budeme vzájomne unúvať dlhými rečami, je to pochopiteľne právo každého poslanca. Predsedajúci schôdze nemá právo a ani potrebu tonu nijako zabraňovať. Na druhej strane si myslím, že všetci chceme, aby sme veci racionálne pohli dopredu. A racionalite ešte nikdy neprospeli dlhé reči. /Potlesk. /

Ako ďalší sa do diskusie prihlásil poslanec Róbert Brestenský. Pripraví sa poslanec Peter Brňák.

Poslanec R. Brestenský: Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, keďže mnoho z toho, čo som chcel povedať znelo, svoj diskusný príspevok skrátim.

Predložené programové vyhlásenie celé spoločenské dianie a národné pri nadväznosti v niektorých bodoch jeho rozsah a uvedené i na rozsahu vyhlásenia, ktorého nebude ľahko, nenašiel som však v ňom postupnosť riešenia. Podľa stavu hospodárstva a najmä výrobnej sféry na Slovensku a jej vývoja v tomto období bude akútne nutné určiť prioritu riešenia nahromadených problémov. Rozhodnutia musia prísť urýchlene a jednoznačne, čo je veľmi dôležité. Naše hospodárstvo nie je možné prebudovať šibnutím čarovného prútika. Jestvujúci potenciál by mohol vytvoriť vyššie hodnoty, nie však väčšou šturmovčinou, ale dôkladnejšou a dôslednejšou organizáciou práce, na čo nie sú potrebné veľké investície, ale zaangažovanie umu občanov Slovenska. Je potrebné vytvoriť podmienky, aby priamo organizátori práce boli na vloženom ume naložíte zainteresovaní. Myslím na jestvujúcu platnú mzdovú sústavu.

V prechodnom období bude ešte nutná i operatívna činnosť vlády v oblasti národného hospodárstva, o ktorej v programovom vyhlásení, nie je zmienka, pretože, bohužiaľ, v riadiacich šrtruktúrach hospodárstva zatiaľ ešte existujú náväznosti na centrálne orgány a nie sú ešte zrušené. Tiež celková liberalizácia cien pri dnešnom všeobecnom vysokom dopyte a nízkej ponuke je vlastne všeobecným dôkladným štartom inflačnej špirály.

Nadchádzajúce dvojročné obdobie bolo proklamované ako prechodné, preto je nutné, aby vláda riešila ešte toho času aj zdedené problémy a nielen perspektívu. Uvedomujem si, že naplnenie predomnou vyslovených požiadaviek a želaní poslancov je možné vo väčšine prípadov len po vytvorení podmienok na čo najefektívnejšiu tvorbu prostriedkov.

V. oblasti konverzie chcem povedať len jednu jedinú vetu. Pri preberaní strojárskeho priemyslu do kompetencie republikových orgánov je potrebné a nutné trvať na tom, aby podiel na dôsledkoch okamžitého rozhodnutia federálnych orgánov bol zohľadnený i znášaním určitých dôsledkov,

ktoré z toho plynú, to znamená určitých finančných vyrovnaní pre strojársky priemysel na Slovensku.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Brestenskému. Vystúpi poslanec Peter Brňák, nezávislý kandidát. Pripraví sa poslanec Jozef Ivan.

Poslanec P. Brňák: Peter Brňák, kandidoval som za Demokratickú stranu. Toho času som bez straníckej príslušnosti.

Vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážení poslanci, panie a páni, chcem reagovať na časť z vystúpenia pána premiéra, ktoré sa dotýka nášho národno-štátneho usporiadania a z toho vyplývajúcich kompetenčných otázok.

Je svojim spôsobom paradoxné, že vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov na obdobie ďalších ústavodarných dvoch rokov sa odvíjajú od doteraz platnej ústavnej koncepcie unitárnej federácie, ktorá sa nie v mnohom fakticky líši od prekonanej fikcie jednotného československého národa. Tento záver podporuje aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa tvrdí, že ústava Slovenskej republiky bude pripravená až zhruba po dvoch rokoch. Domnievam sa, že nové ústavy Slovenskej republiky, Českej republiky a Ústava Češ-Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP