Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pátek 29. června 1990

slancov zákonodarných zborov vo výkonnom orgáne, teda vo vládach. Povoľujem si navrhnúť zvážiť všetkým poslancom dve možnosti riešenia, a to bučí na dobu členstva vo vládach poslancom pozastaviť mandát alebo týchto poslancov požiadal, aby sa mandátu vzdali.

Dúfam, vážené poslankyne, vážení poslanci, že uvedené návrhy zvážite i s prihliadnutím na inú prax v predchádzajúcom období, kedy bola moc kumulovaná.

Na novú vládu by som mal jednu malú poznámku. I v totalite, ktorá tu bola, sa vláda po prvýkrát verejnosti nepredstavovala v priestoroch niektorého politického hnutia alebo politickej strany. Domnievam sa, že slovenská vláda má priestory, kde sa mohla prvýkrát verejnosti predstaviť.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Brestenskému. Hlási sa pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány: Dámy a páni, otázka mandátov členov vlády u nás je momentálne upravená tak, že nič nebráni členom vlády v tom, aby boli Zároveň aj poslancami. Je otázka politickej vhodnosti, či nimi ostanú. Je tu však druhá vec, ktorá je už aj právne regulovaná. Minule sme sa tu spoločne dopustili porušenia nášho vlastného rokovacieho poriadku, konkrétne § 38 ods. 2, ktorý jasne hovorí, že do výborov Slovenskej národnej rady nemôžu byť zvolení medzi inými aj členovia vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ viem, minule sme členov vlády za členov výborov zvolili.

Predseda SNR F. Mikloško: Pán poslanec, vtedy ešte neboli členmi vlády.

Poslanec E. Bárány:
Máte pravdu, ale v tejto chvíli už sú. Myslím, že zmysel tohto ustanovenia je naprosto jasný a má aj svoje ratio, aby členovia vlády neboli zároveň členmi výborov, ktorých úlohou je aj kontrola ich vlastného pôsobenia. Myslím, že politicky vhodným riešením by bolo, keby sa členovia vlády po tom, čo zastávajú tieto veľmi významné ústavné funkcie, ktorých výkon je zrejme aj časovo náročný a verím, že sa im budú venovať s plnou vážnosťou, svojho členstva vo výboroch národnej rady vzdali a tým v plnej miere vyhoveli zmyslu príslušného ustanovenia nášho rokovacieho poriadku.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Bárányovi. Pýtam sa, či sa chce k tomu vyjadriť niekto z členov vlády? Hlási sa pán predseda vlády. Dávam mu slovo.

Predseda vlády SR V. Mečiar: Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, definícia právneho štátu je pekná vec. Ctime si ho, chceme ho rozvíjať a povzbudzovať, aby rástol. Ale to, čo sa stalo v súčasnosti, nie je v rozpore so žiadnym zákonom.

Po prvé - to, že členovia vlády sú v parlamente, neodporuje žiadnej právnej norme. Je to v súlade so všetkými ustanoveniami. Ak chceme demokraticky naprávať tento stav, zmeňme právnu normu a nenúťme ich, aby disponovali sami sebou podľa záujmu iných politických strán, než ktorých sú členmi.

Po druhé - pri predstavovaní vlády sme povedali, že ministri majú za úlohu zrušiť svoje rezorty a z týchto rezortov mnohí odídu. Predpokladáme, že tento stav vznikne do pol roka. Po vzdaní sa mandátu nie je možné tento mandát znovu obnovovať. Teda ide o provizórne riešenie, ktoré ich zachová v aktívnom politickom živote, splnia úlohu, ktorú majú a z vlády odídu. Odídu v dôsledku organizačných zmien. Nie všetci. Takisto si myslím, že pokiaľ ide o disponovanie osobou člena vlády ako poslanca, je to vec jeho samého, aj jeho politickej strany. Nechajme, nech si to strany a hnutia vo vnútri zvážia podľa svojich potrieb a podmienok, pretože pohyb ľudí sa vymenovaním vlády nezastavil. Ten pohyb sa vymenovaním vlády iba začal.

Ďalej namietate, že to nebolo celkom v poriadku, keď boli vymenovaní ministri na rezorty, ktoré nie sú zatiaľ usporiadané. Pokiaľ nie sú tieto rezorty legislatívne upravené, nemôžu vykonávať ani štátnu správu v tom rozsahu, v akom by im prislúchalo, ale môžu byť menovaní i ministri bez kresla, i do akýchkoľvek funkcii podľa rozhodnutia Slovenskej národnej rady. A predsedníctvo takto rozhodlo.

Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívnu stránku tejto veci, dovolím si upozorniť i na, faktický stav, ktorý tu vzniká. Napríklad ministra (hospodárstva sme vymenovali nie preto, že mne netrpezliví a nevieme vyčkať, kým ministerstvo hospodárstva vznikne. Ale v týchto dňoch schválila federálna vláda kompetenčný zákon, ktorý prejde parlamentom a z federálnych orgánom nám začnú okamžite odovzdávať celé strojárstvo, celé baníctvo. A parlament má plánované zasadnutie na september. Môžeme si dovoliť zastaviť hospodársky život a praktické kroky bez toho, aby sme neboli na to pripravení? Tak Kine určili zodpovedných ľudí ako partnerov na rokovaniu s federálnymi, orgánmi, s českou vládou, pretože sami máme výhrady k týmto kompetenciám. Myslime si, že by do riadenia vlády Slovenskej republiky mali prejsť viaceré rezorty. Takže títo ľudia vykonávajú činnosti za situácie, keď síce majú hrdý titul ministra, ale hľadám im kancelárie, písacie potreby, sekretárky, aby vôbec mohli robiť. Za tejto situácie im ďakujem za ochotu a obetavosť, že sa vôbec do takejto práce pustili. A zákon sme neporušili, ten si budeme ctiť a podľa neho robiť ďalej. Funkčnosť si však vyžadovala takýto stav.

Pokiaľ ide o otázky účasti alebo neúčasti členov vlády, perspektívne možno počítať s tým, že funkcia člena vlády by nemala byť zlučiteľná s funkciou poslanca. Ale prosím, dožadujme sa toho po tom, keď to v tomto zbore legislatívne upravíme a keď sa to upraví aj v ostatných legislatívnych normách.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:
Ďakujem predsedovi vlády. Ďalej sa hlási pán minister Košta.

Minister spravodlivosti SR L. Košťa: Vážený pán predseda, páni a dámy, vážení poslanci, uvítal by som pripomienku pána poslanca Báránya. Pokiaľ ide o zlučiteľnosť, či je právne v súlade so zákonmi alebo nie, to vysvetlil už aj môj predrečník. Pokiaľ ide o prácu vo výbore, veľmi rád sa vzdám členstva vo výbore, i keď prakticky do ústavnoprávneho výboru budem musieť naďalej dochádzať, pretože je to záujem rezortu a prerokovávania tých zákonov, ktoré bude mat ústavnoprávny vyboč na programe.

Rád by som ešte uviedol, že politické hnutie, ktoré ma kandidovalo, ma požiadalo, aby som sa nevzdal funkcie poslanca, i keď pôvodne, ešte pred začatím prípravy na voľby som mal takýto zámer.

Tretia moja poznámka: bez ohľadu na to, či naša práca v Slovenskej národnej rade bude akýmkoľvek spôsobom hmotne stimulovaná, prehlasujem, že pre tento prípad sa vzdávam akejkoľvek utlmený v prospech Detského fondu a v tomto zmysle vyzývam aj ďalších, ktorí by v istom čase vykonávali kumulované funkcie. Len toľko som chcel povedať.

/Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:
Ďakujem pánovi ministrovi Košťovi. Ďalej vystúpi pán poslanec Nižňanský.

Poslanec Š. Nižňanský: Vážený pán predseda, vážená Slovenská národná rada, volám sa Štefan Nižňanský, som nezávislým poslancom na kandidátke Komunistickej strany Slovenska.

Ako novinárovi mi nedá; aby som nereagoval na predchádzajúce slová pána Prof. Kusého. Trochu ma nepríjemne prekvapili a ako novinára trochu i zastrašili. Osobne sa priznám, že som čakal podobnú reakciu voči kolegom z mládežníckeho nezávislého týždenníka Zmena. Oni na to koniec-koncov aj sami upozorňovali, že k takému niečomu asi príde. Osobne som čakal konštruktívnejší duch smerom k riešeniu problémov.

Je neodňateľným právom rektora Univerzity Komenského, aby mal výhrady voči fungovaniu takýchto redakcii vo svojich priestoroch, ale myslím si, že tie dôvody, ktoré tu pán Prof. Kusý uviedol, nie sú dostačujúce, pre mňa ani nie dostatočne vieryhodné. Je mojou povinnosťou ako novinára vyjadriť presvedčenie, že táto spoločnosť potrebuje nezávislé masovokomunikačné prostriedky a myslím si, že Zmena je takýmto nezávislým týždenníkom.

Preto chcem vyjadriť presvedčenie, že sa nájde spôsob ako redaktorom z týždenníka Zmena pomôcť, pretože sú to aj poslucháči žurnalistiky, svoju prácu sa učia robiť a verím, že raz z nich budú dobrí novinári.

Ešte raz opakujem. Skutočne nezávislých týždenníkov a novín nemáme v tejto spoločnosti dostatok. Potrebujeme ich tak ako potrebujeme nezávislú televíziu a rozhlas. Prihováram sa za to, aby sme týmto mladým z týždenníka Zmena konštruktívne pomohli.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Nižňanskému. Vystúpi pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský: Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, vážený pán premiér, veľmi kvitujem vaše vystúpenie a som s nim veľmi spokojný. Ovšem na druhej strane sa domnievam, že by bolo nutné, aby zasadnutie Slovenskej národnej rady skončilo až po tom, keď prerokuje i tieto kompetenčné zákony pre jednotlivé ústredné orgány. Je nevyhnutné, aby tieto zákony vznikli.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Brestenskému. Má ešte niekto ďalší príspevok? Ak nie, prosím poslanca Prokeša, aby prečítal prehlásenie slovenských vedcov Slovenskej národnej rade. Zároveň vítam medzi nami predsedu Slovenskej akadémie vied akademika Mácha ďalších predstaviteľov vedy na Slovensku, ktorí sa zúčastňujú na našom rokovaní /potlesk/.

Poslanec J. Prokeš: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som vám prečítal list, ktorý napísala Rada vedcov Slovenskej akadémie vied a adresovala ho Slovenskej národnej rade.

Vedci Slovenskej akadémie vied dôrazne protestujú proti začleneniu vedy do novozriadeného ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu.. Záporné stanovisko voči takémuto zámeru zaujala Rada vedcov Slovenskej akadémie vied už na svojom zasadnutí dňa 12. júna 1990 a tlmočila ho zástupcom ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy na spoločnom zasadnutí dňa 20. 6. 1990 v Prahe. Nesúhlasné stanovisko vyjadrili vedecké rady pracovísk Slovenskej akadémie vied a vedecké kolégia Slovenskej akadémie vied v dennej tlači. Tieto stanoviská boli zaslané vláde Slovenskej republiky.

Skúsenosti z organizácie vedy u nás i v zahraničí ukazujú na potrebu riadenia vedy cestou nezávislých inštitúcií so zdôraznením prvkov súťaživosti a kooperácie. Preto zaráža snaha našej demokraticky zvolenej vlády o centralizáciu až monopolizáciu riadenia a financovania vedy 2 jedného rezortu - z novozriadeného ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu. Obávam sa ďalej, že toto ministerstvo, ktoré sa má zaoberať, tak rôznorodými problematikami, bude inštitúciou tak nesúrodou, B prioritným zameraním na pálčivé problémy nášho školstva, že sa problémom slovenskej vody dni pri najlepšej vôli nebude môcť venovať náležitá pozornosť. Rezort školstva zápasí s balíkom vlastných problémov. Predstavitelia rezortu školstva v doterajšej polemike nepredložili dosiaľ žiadne presvedčivé argumenty pre opodstatnenie takéhoto kroku.

Sme presvedčení, že takýto počin poškodí rozvoj vedy na Slovensku. Naša vedecká obec má tie najhoršie konkrétne skúsenosti z pokusov o centrálne viacstupňové riadenie vedy. Je zarážajúce, že takýto radikálny zásah do organizácie vedy bol uskutočnený bez vedomia tých, ktorých sa to najviac týka a v rozpore s bežne zaužívaným postupom, bez medzirezort neho pripomienkovania.

Rada vedcov Slovenskej akadémie vied je toho názoru, že v súčasnej situácii, je potrebné zachová t samostatnosť a integritu Slovenskej akadémie vied, urýchliť prípravu nového zákona o Slovenskej akadémii vied a podriadi t Slovenskú akadémiu vied vláde SIovenskej republiky priamo prostredníctvom niektorého podpredsedu vlády a nie cestou rezortného ministerstva. žiadame preto Slovenskú národnú radu, aby nedopustila ohrozenie ďalšieho rozvoja vedy na Slovensku jej podriadením jednému rezortu a aby neodsúhlasilo začlenenie vedy výlučne do rezortu ministerstva školstva, mládeže a športu.

Ďakujem vám veľmi pekne. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:
Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi. O slovo sa hlási predseda vlády pán Mečiac.

Predseda vlády SR V. Mečiar: Veda - to je pre nás predný front zbierania poznatkov, to je podmienka toho, aby sa spoločnosť mohla vôbec rozvíjať, dynamicky existovať. Vedci sú ľudia, ktorých si nesmierne hlboko vážime, máme k nim úctu, chceme s nimi mat čo najlepšie pracovné vzťahy. Ale tento list považujem za predčasný, čo sa stalo?

Pri rozdeľovaní pôsobnosti rezortov a pri menovaní ministrov názvami budúcich rezortov bolo rozhodnuté, resp. je politický zámer a politická dohoda, že sa zruší Slovenská plánovacia komisia, nebude existovať plánovači úsek v takej podobe ako existuje teraz. Bude existovať ministerstvo pre hospodársku stratégiu, ktoré preberie na seba niektoré druhy plánovacích činnosti. V tejto Slovenskej plánovacej komisii bol aj úsek riadenia vedy. Je samozrejmé, že štátna správa musí zabezpečiť, aby riadenie vedy existovalo naďalej, aby bolo garantované. Predpokladali sme, že najvhodnejší systém spojenia je ministerstvo školstva práve preto, že na všetkých fakultách sa vykonáva súčasne aj vedecká činnosť, že existuje úzke prepojenie pedagogických a výskumných kádrov v pedagogickom procese.

Ďalej sme predpokladali, že pre financovanie vedy vytvoríme osobitný fond, ktorý bude účelový a nebude ho možné použiť na iné účely. Jedine, čo sme k dnešnému dňu urobili, že ume si dovolili do názvu doterajšieho ministerstvo školstva vsunúť aj názov veda. Rezort, ktorý by dnes odnímal kompetencie v oblasti vedy z rezortu Slovenskej plánovacej komisie, dnes neexistuje. Ten bude právne existovať až po legislatívnych úpravách, Ktoré môžete vykonať len vy a môžete k nim prihliadať.

Od samého začiatku musím na Slovensku čeliť veľmi nepeknej tendencii. Predstavil som vám ako členov vlády 23 funkcionárov, čo je vôľa. Existuje sedem komisii, ktoré budú zabezpečovať ďalšiu činnosť. Spolu je to 30. Existujú ďalšie ústredné orgány štátnej správy a na úrade vlády evidujeme ďalších 10 požiadaviek na zriadenie ústredných orgánov pre štátnu správu, vážení, niekde sa to v tej Štátnej správe centralizovať musí! Nehovorím, akú to má mat funkčnosť. Staré chyby sa opakovať nebudú. Ale nemôžem zriaďovať orgány jeden za druhým u rôznych podpredsedov, pretože pri všetkej úcte k vede nie je možné tento systém rozbehnúť do iných podôb.

Navrhoval som také riešenie, že sa stretneme s pánmi, ktorí tvoria vedenie akadémie, vyjasníme si vzájomné vzťahy, pretože všetko čo vzniklo, vzniklo z nepochopenia. Odmietam akékoľvek obvinenie z nedemokratičnosti, pretože - nehnevajte sa - táto vláda za 48 hodín ledva stačila pripravil programové vyhlásenie, na ktorom pracovali všetci ministri a ešte sa ani nestačili nedemokraticky správať. A tak sa ani za tie dva roky správať nebudeme.

Pokiaľ ide o niektoré ďalšie tendencie, ktoré tu boli veľmi kriticky vyslovené na našu adresu, uznávam, že veda potrebuje iné koncepčné riešenie, než mala doteraz. Ale prosím vás, vypočujte si najprv naše programovo vyhlásenie, čo vôbec v tomto smere chceme, diskutujme o jeho realizácii vecne a nemusíme dnes vychádzať z podozrenia, že vláda, ktorá vznikla, chce vede škodiť. Bez vedy nebude poznania, bez poznania nebude možný spoločenský rozvoj. My ho dnes chceme veľmi urýchliť a to poznanie budeme veľmi potrebovať.

Ďakujem.

/ Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi predsedovi vlády. Ak sa už nikto do diskusie nehlási, budeme pokračovať v rokovaní.

Prosím povereného overovateľa Slovenskej národnej rady, aby oznámil slovenskej národnej rade výsledok voľby člena Predsedníctva slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne a poslanci, na voľbu clona Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 143 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe člena Predsedníctva slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 140 platných hlasovacích lístkov. Tri boli neplatné.

Za kandidáta na funkciu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Milana Ftáčnika hlasovalo 91 poslancov, proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. Za László Ásványho hlasovalo 26 poslancov, proti návrhu hlasovalo 114 poslancov. Konštatuje sa, že poslanec Milan Ftáčnik bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Jánovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

Zisťujem že poslanec Milan Ftáčnik bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Prosím pána poslanca Ftáčnika, aby zaujal miesto v predsedníctve.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime k prerokovaniu ťažiskového bodu nášho dnešného programu, ktorým je

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

Dávam slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Vladimírovi Mečiarovi.

Predseda vlády SR V. Mečiar:
Vážený pán predseda,  vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne a poslanci Slovenskej národnej rady, dovoľte, aby som vám predniesol Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Po vašom schválení bude základom činnosti vlády a našej vzájomnej spolupráce v nasledujúcom volebnom období.

Táto vláda vzišla z prvých slobodných a demokratických volieb uskutočnených po viac ako 40 rokoch. Občania Slovenska prejavili v nich pred celým svetom veľký záujem o veci verejné a vysokú politickú kultúru. Postoj občanov vyjadrený vo výsledkoch volieb je pre nás najvyšším morálnym záväzkom. Pokladáme sa za vládu konsenzu politických síl. Svoje poslanie vidíme v riešení problémov, záujmov a potrieb občanov Slovenskej republiky. Chceme ísť cestou tvorivého dialógu. Tak dospejeme nielen ku kompromisom, ale predovšetkým k optimálnym výsledkom. Pod tým rozumieme obnovu štruktúr, ktoré majú moderné európske národy.

Som si vedomý toho, že programové vyhlásenie vlády je predovšetkým orientované v súlade s našim mandátom dvojročného obdobia, ale i tak vás chcem ubezpečiť, že naše pôsobenie, každý náš krok i naše rozhodnutie vo všetkých oblastiach spoločenského života majú cielený, dlhodobý charakter.

Do rozhodovania o najzávažnejších politických, sociálnych, kultúrnych a ekonomických problémoch budeme zapájať najskúsenejších odborníkov, reprezentantov politických strán a hnutí bez ohľadu na ich svetonázor a náboženské vyznanie. Náš národ disponuje bohatými duchovnými hodnotami: vysokým intelektuálnym potenciálom, mravnou silou a vlasteneckým nadšením ako dedičstvom, ktoré nemohla zničil a vykoreniť ani štyridsaťročná totalita. Nemusíme mať v tomto pocit malosti. Môžeme sa oprieť o svoju bohatú, tisícročnú históriu. Kresťanská a humánno-civilizačná podstata cyrilometodských tradícií je nielen odkazom minulosti, ale aj istým záväzkom, programom pre budúcnosť. V tomto vidíme piliere pre postupnú, mravnú a duchovnú obrodu celej spoločnosti.

Chceme a budeme podriaďovať našu činnosť záujmom občanov. Ich materiálny a duchovný- blahobyt a plnosť ich žitia pokladáme za najsvätejší cieľ. Aby sme ho dosiahli, budeme prijímať a realizovať opatrenia na hlboké reformy v spoločensko-politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti, v oblasti zlepšovania životného a pracovného prostredia a zdravia občanov. Prvým predpokladom je radikálna ekonomická reforma. Len tá umožní formovať novú kvalitu spoločensko-ekonomického rozvoja Slovenska.

Za prvoradú úlohu vlády v novom volebnom období považujeme budovanie demokratického pluralitného a právneho štátu na základe ústavnosti, zákonnosti, demokracie a sociálnej spravodlivosti. To vyžaduje bezozvyšku rešpektovat a právne zabezpečoval prirodzené práva, potreby a oprávnené záujmy všetkých občanov slovenského národa a národnostných menšín. Sme si pritom vedomí, že naša cesta do spoločného Európskeho domu môže byt úspešná len vtedy, keď ju nastúpime ako usporiadaný dobre fungujúci štát, v ktocdm bude bezvýhradne platiť zásada zvrchovanosti, právneho poriadku, zásada rovnosti a rovnoprávnosti, slobody prejavu a tvorivého konania jednotlivcov a právnických osôb. Preto naše zákonodarstvo musí byt vybudované na princípoch skutočnej demokracie zdola nahor.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

súčasný vývoj vo svete je charakterizovaný rozvíjaním a završovaním rozvoja národných spoločenstiev a súčasne s tým s rôznou intenzitou rozvíjania integračných tendencii. V súlade s tým bude vláda vytvárať podmienky pre plný demokratický a slobodný vývoj Slovenska. Jednou z podmienok je, aby sa zásadným spôsobom prehodnotil vzťah Slovenskej republiky k Českej republike a spoločnej federácii. Tento problém nečítajme len ako zápas o kompetencie, ale výraz realizovania práva národa na sebaurčenie. Za základ budúceho riešenia považujeme primárne práva republík, ktoré federácii postupujú tie činnosti, ktoré sú pre ich spoločný vývoj výhodné.

Zavŕšením tohto vývoja v legislatíve bude prijatie ústavy Slovenskej republiky, ústavy Českej republiky a ústavy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vláda Slovenskej republiky bude vyvíjať iniciatívu, aby ústava Slovenskej republiky bola pripravená v kratšej ako dvojročnej lehote. Súčasne bude vyvíjať iniciatívu k urýchleniu prác na príprave ústavy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vláda Slovenskej republiky je presvedčená, že spoločenská situácia v Českej a Slovenskej republike je priaznivá pre skutočne demokratické a rovnoprávne usporiadanie pomeru národov a národnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Všetky aspekty rozhodovania federálnych orgánov je nutné vykonávať na báze zákona a konsenzu oboch republík. Mechanizmus, tohto konsenzu zatiaľ nie je riadne rozvitý. Preto budeme okrem iného napríklad iniciovať vytvorenie ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj ústavného súdu republiky. Bude nutné prijať rad ďalších opatrení na skvalitnenie legislatívneho procesu.

v súlade s úsilím o naviac nášho štátu do Európy sme rozhodnutí zabezpečiť, aby v spoločenstve európskych národov mohli Česi a _Slováci vystupovať ako svojbytné a rovnoprávne subjekty. Etapa dovršovania národného rozvoja, charakter prechodu k trhovej ekonomike umožňuje už dnes zahájiť rozhodný proces decentralizácie štátnej správy.

V pôsobnosti federácie nech zostanú veci obrany štátu s tým, že táto sa bude zabezpečovať po celom obvode hraníc republiky. Sme za to, aby sme v medzištátnych vzťahoch boli zastúpení Federálnym ministerstvom zahraničných veci. Považujeme však za nevyhnutne, Aby vláda Slovenskej republiky zabezpečovala odbornú prípravu pracovníkov pre služby v zahraničí. Vláda Slovenskej republiky musí mať možnosť vstupovať do medzinárodných organizácii a medzinárodných vzťahov národného charakteru, rozvíjať Kontakty s našimi krajanmi. Pre takúto činnosť vytvorí organizačné i legislatívne podmienky, v náväznosti zvyšovania kompetencie SIovenskej republiky na úseku riadenia národnej ekonomiky sa bude rozvíjať aj jej činnosť v oblasti zahranično-ekonomických vzťahov, ako významnej súčasti hospodárskeho života.

Vláda bude poskytovať účinnú podporu všetkým prospešným iniciatívam na poli medzinárodnej hospodárskej spolupráca smerujúcim k zvýšeniu efektívnosti a exportnej schopnosti slovenskej ekonomiky, ako aj jej komerčnej realizácii na medzinárodných trhoch.

Sme za rozvoj jednotného trhu, t. j. voľného pohybu výrobkov, peňazí, pracovných síl, vrátane medzinárodných aspektov. Predpokladáme, že niektoré dohodnúce činnosti v oblasti bezpečnosti štátu budú vykonávané federálne. Sme ochotní rokovať o tom, ktoré ďalšie činnosti by prípadne mali vykonávať orgány federácie. Sme však rozhodne proti zachovaniu doterajšieho prerozdeľovacieho systému zhora.

Vláda Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné nájsť nový mechanizmus vzťahov a zásad spolupráce s federálnou vládou d vládou Českej republiky tak, aby boli rešpektované stanoviská vlád republík a aby sa k nim prihliadalo. Súčasne sa zaväzuje, že obdobne na partnerských princípoch sa bude správať i ona. Vláda Slovenskej republiky s plnou vážnosťou a povinnosťou zodpovedá za celkový ekonomický, sociálny, kultúrny a duchovný vývoj Slovenska. Táto zásada nie je v rozpore s potrebou úzkej spolupráce s vládou českej republiky a s federáciou vládou.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

zložila úlohy nás čakajú v oblasti ekonomiky. Zatiaľ sme prijali len prvé zákonné úpravy prechodného charakteru. Treba však zásadne zmeniť filozofiu a prax riadenia ekonomiky. Dožívajúci systém založený na anonymnom spoločenskom vlastníctve a direktívnom ústrednom plánovaní sa ukázal ako historicky chybný. Nezostáva nám nič iné, len čo najskôr prejsť na tú cestu, po ktorej sa uberajú všetky vyspelé štáty. V nich je spojená vysoká efektívnosť ekonomik s primeranou úrovňou sociálnych istôt. Príkladov pozitívneho tienenia ekonomických a sociálnych problémov v zahraničí je nemálo. Bolo by nezodpovedné, keby sme na našich občanoch znova skúšali neoverené, špekulatívne modely ekonomickej a sociálnej sféry, úlohou vlády je vytváranie rámcových podmienok na to, aby občania sami mohli rozhodovať o cieľoch i obsahu svojho života. Medzi takéto základné rámce patria predovšetkým overené a historicky opodstatnené trhové vzťahy.

Treba otvorene povedať, že prechod k trhovým vzťahom nie je a ani nebude ľahký. Nevyhneme sa obetiam vo forme dočasného hmotného uskromnenia, vo forme dočasnej nezamestnanosti niektorých skupín pracovníkov. Popri rozvinutom systéme sociálneho zabezpečenia, a nemocenského poistenia bude treba vybudovať nevyhnutné inštitúcie trhu práce.

V prechode na trhovú ekonomiku sa musíme vysporiadať aj B Šalátmi problémami. Po desiatkach rokov jednostranného pôsobenia na vedomie ľudí klesla úroveň ekonomickéhoSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP