Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. v. o.

1462

Návrh prezidenta ČSFR

Schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Otakara Kukuly

 

PREZIDENT

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V Praze dne 16. března 1992

Sněmovně lidu

Sněmovně národů

Federálního shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky,

ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích předkládám společně s podkladovými materiály jmenovací dekrety soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

doc. JUDr. Věry Korecké, CSc.,

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.

a

JUDr. Otakara Kukuly

ke schválení.

Sněmovna lidu

Sněmovna národů

Federálního shromáždění ČSFR

Praha

 

Předseda Nejvyššího soudu

České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

V Praze dne 10. března 1992

č. j.: S 53/92

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích Vám navrhuji, abyste jmenoval

paní doc. JUDr. Věru Koreckou, CSc.

soudkyní Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Paní doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. roz. Pavlíčková se narodila dne 9. listopadu 1945 v Bělehradě /Jugoslavii/. V ČSFR - v Brně, žije od r. 1946.

V letech 1951 - 1962 vychodila základní školu a Střední všeobecně vzdělávací školu, kterou ukončila maturitou. V roce 1963 byla přijata ke studiu na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, které ukončila státní závěrečnou zkouškou v roce 1968.

Od 1. 9. 1968 do 24. 5. 1972 byla zaměstnána jako právní čekatelka Krajského soudu v Brně. Prošla během čekatelské praxe všemi úseky činnosti soudu včetně státního notářství. V říjnu 1971 složila justiční zkoušku, a od 25. 5. 1972 do 15. 7. 1975 vykonávala funkci předsedkyně senátu Městského soudu v Brně na úseku občanskoprávním.

Od 16. 7. 1975 dosud je zaměstnána na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na katedře občanského práva. V roce 1981 obhájila kandidátskou disertační práci a byla jí udělena vědecká hodnost "kandidáta právních věd". Je autorkou a spoluautorkou několika prací z oboru občanského práva hmotného, zejména učebních pomůcek. V květnu roku 1990 byla jmenována docentkou pro obor občanské právo hmotné a občanské právo procesní. Nikdy nebyla členkou KSČ, ani jiné politické strany.

Od března 1990 do prosince 1991 vykonávala funkci proděkanky právnické fakulty MU v Brně pro pedagogickou činnost. Vedle běžné agendy s tím související se zabývala zejména přestavbou a reformou právnického studia. V prosinci 1991 byla z této funkce uvolněna na vlastní žádost. Je členkou vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně.

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. je vdaná, manžel ing. Pavel Korecký pracuje v obchodní společnosti. Má dvě děti, a to dceru Kateřinu Koreckou, nar. v roce 1971, která je studentkou vysoké školy a syna Petra Koreckého, nar. v roce 1982, který je žákem základní školy.

Vláda České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením ze dne 4. 2. 1992 č. 71 a vláda Slovenské republiky shodně rozhodla svým usnesením z 18. 2. 1992 č. 111.

Zákonem požadované podmínky jsou splněny. Nebrání proto nic tomu, abyste doc. JUDr. Věru Koreckou, CSc. jmenoval soudkyní Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

Praha - Hrad

 

Předseda Nejvyššího soudu

České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

V Praze dne 10. března 1992

č. j.: S 167/92

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích, Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.,

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. se narodil 21. 1. 1953 v Brně. Vystudoval gymnázium v roce 1972 a v roce 1978 absolvoval s vyznamenáním právnickou fakultu UJEP v Brně. Po složení prokurátorské zkoušky od 1. 4. 1980 působil jako prokurátor městské prokuratury na úseku všeobecného dozoru. Od roku 1982 pracuje na krajské prokuratuře v Brně. Vyřizoval agendu podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v občanskoprávních věcech a agendu všeobecného dozoru ve věcech stavebních. Dne 15. 1. 1990 byl jmenován krajským prokurátorem v Brně. Stal se členem komise ČNR pro justici a v letech 1990 až 1991 byl členem odborné komise ministerstva spravedlnosti České republiky pro občanské právo.

Již během studií se věnoval teoretické práci, v roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práci na téma: "Věcně právní prostředky ochrany práva vlastnického" a od téhož roku působí externě na Právnické fakultě University Masarykovy v Brně. Je členem její vědecké rady. Publikoval radu odborných článků a studií věnovaných problematice občanskoprávních vztahů, zejména problematice vlastnictví (15 titulů).

V letech 1980 až 1989 byl členem KSČ. Od roku 1989 není členem žádné politické strany, krajským prokurátorem se stal na návrh bývalého KČ OF v Brně.

Vláda Slovenské republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením z 21. 2. 1992 č. 117 a shodně rozhodla i vláda České republiky svým usnesením ze dne 4. 3. 1992.

Zákonem požadované podmínky jsou splněny. Nebrání proto nic tomu, abyste JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. jmenoval soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

Praha - Hrad

 

Předseda Nejvyššího soudu

České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

V Praze dne 10. března 1992

č. j.: S 13/92

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/91 Sb. o soudech a soudcích Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Otakara Kukulu

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Judr. Otakar Kukula se narodil dne 19. 8. 1933 v Lošticích v rodině lékaře.

Po absolvování gymnázia v Litovli absolvoval v r. 1955 právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.

Po krátkém působení v podnikové praxi se stal v r. 1956 soudním čekatelem Krajského soudu v Nitře. Po složení justiční zkoušky od začátku r. 1957 působil jako soudce občanskoprávního úseku u okresních soudů na Slovensku (do r. 1958) a na Moravě (do r. 1960), v r. 1960-61 působil opět jako podnikový právník. Od 1. 4. 1960 působil opět jako soudce - do r. 1968 na okresním soudu v Prostějově, v letech 1968-71 jako soudce a předseda rehabilitačního senátu Krajského soudu v Brně. Když byl v roce 1970 vyloučen z KSČ byl nejprve přemístěn k okresními soudu v Kroměříži a v r. 1975 přinucen k odchodu z justice.

Od r. 1975 až do 30. 4. 1990 pracoval jako právník jednotného zemědělského družstva. V dubnu 1990 byl zvolen Českou národní radou opět soudcem a jmenován předsedou okresního soudu v Prostějově.

JUDr. Otakar Kukula je ženatý, otec 2 zletilých dětí.

Osobně znám JUDr. Otakara Kukulu již od dob jeho studií. Pokud měl JUDr. Otakar Kukula možnost vykonávat povolání soudce, získal vždy vážnost a autoritu vysoce odpovědným a odborně kvalifikovaným přístupem ke svým povinnostem.

Vláda České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením ze dne 4. 2. 1992 č. 71 a vláda Slovenské republiky shodně rozhodla svým usnesením z 18. 2. 1992 č. 111.

Zákonem požadované podmínky jsou slněny. Nebrání proto nic tomu, abyste JUDr. Otakara Kukulu jmenoval soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

Praha - Hrad


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP