Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 1992

VI. v. o.

1404

Vládny návrh

ZÁKON

zo dňa ......... 1992

o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutežnostiam Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ÚČEL ZÁKONA

§ 1

(1) Vlastnícke právo, záložné právo, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, pedkúpne právo, pokiaž má mať účinky vecného práva a iné práva, pokiaž boli dohodnuté ako vecné práva k nehnutežnostiam, sa zapisujú do katastrov nehnutežností zriadených zákonmi národných rád (ďalej len "kataster") a vedených príslušnými orgánmi Českej republiky a príslušnými orgánmi Slovenskej republiky (ďalej len "príslušné orgány republík").

(2) Do katastra sa zapisujú aj ďalšie práva k nehnutežnostiam, pokiaž tak ustanovia zákony národných rád.

(3) Zápisom sa rozumie vklad (§ 2), záznam (§ 7) a poznámka (§ 9).

(4) Zápisy majú právne a evidenčné účinky podža tohto zákona.

VKLAD

§ 2

(1) Práva uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra nehnutežností zápisom vkladu práva alebo výmazu vkladu práva (ďalej len "vklad"), pokiaž tento zákon neustanovuje inak.

(2) Práva uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú dňom vkladu do katastra, pokiaž Občiansky zákonník alebo iný zákon neustanovuje inak.

(3) Právne účinky vkladu nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastra.

§ 3

(1) Vklad podža § 2 možno vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu republiky.

(2) Na konanie o povolení vkladu sa vzťahuje zákon o správnom konaní, pokiaž zákon neustanovuje inak.

§ 4

Konanie o povolení vkladu začne príslušný orgán republiky na návrh účastníka zmluvy alebo inej oprávnenej osoby.

§ 5

(1) Príslušný orgán republiky preskúma, či listina spĺňa podmienky na zápis vkladu do katastra.

(2) Ak sú podmienky vkladu splnené, príslušný orgán republiky rozhodne, že sa vklad povožuje; v opačnom prípade návrh zamietne.

(3) Rozhodnutie, ktorým sa vklad povožuje, možno urobiť zápisom v spise. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povožuje, nie je prípustný opravný prostriedok.

(4) Rozhodnutie o zamietnutí vkladu sa doručuje všetkým účastníkom zmluvy alebo iným oprávneným osobám. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustný opravný prostriedok. Pokiaž podanému opravnému prostriedku príslušný orgán republiky nevyhovie v celom rozsahu, rozhoduje o podanom opravnom prostriedku súd

§ 6

Príslušný orgán republiky vyznačí deň povolenia vkladu zápisom v spise a na žiadosť účastníka alebo inej oprávnenej osoby na rozhodnutí o vklade.

ZÁZNAM

§ 7

(1) Práva uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním sa zapisujú záznamom (ďalej len "záznam") údajov na základe listín vyhotovených štátnymi orgánmi a iných listín, ktoré podža osobitných predpisov potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy, do katastra.

(2) Listiny vyhotovené štátnymi orgánmi a iné listiny podža odseku 1 zasielajú ich vyhotovitelia príslušnému orgánu republiky na vykonanie záznamu do katastra v lehote do 30 dní od dňa ich právoplatnosti alebo do 30 dní od dňa ich vyhotovenia.

§ 8

(1) Príslušný orgán republiky zistí, či je predložená listina bez chýb v písaní alebo počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.

(2) Ak je listina vyhotovená štátnym orgánom alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, vykoná príslušný orgán republiky zápis do katastra, inak vráti listinu tomu, kto ju vyhotovil.

POZNÁMKA

§ 9

(1) Na základe oznámenia štátneho orgánu zapíše príslušný orgán republiky poznámkou zahájenie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnutežnosti, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnutežnosti a zahájenie vyvlastňovacieho konania.

(2) Na základe právoplatného rozhodnutia o skončení konania podža odseku 1 príslušný orgán republiky zápis poznámky zruší.

(3) Skutočnosti uvedené v odseku 1 a 2 štátny orgán oznámi príslušnému orgánu republiky do 30 dní od dňa zahájenia konania alebo od právoplatnosti rozhodnutia.

§ 10

(1) Pokiaž niekto tvrdí, že je oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie nemôže hodnoverne preukázať, príslušný orgán republiky ho vyzve, aby do jedného mesiaca od dňa výzvy podal na súde návrh na určenie právneho vzťahu.

(2) V prospech toho, kto podá návrh na súd podža odseku 1, sa v katastri vykoná poznámka, že právny vzťah má byť určený súdom.

(3) Ak súd v rozhodnutí určí, že tu právny vzťah je, príslušný orgán republiky vykoná záznam podža § 7 a súčasne zruší poznámku podža odseku 2.

(4) Ak súd návrh na určenie právneho vzťahu alebo práva zamietne, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 30 dní od dňa právoplatnosti rozhodnutia príslušnému orgánu republiky, ktorý zruší poznámku vykonanú podža odseku 2.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Ten, kto vychádza zo zápisu v katastri vykonanom po dni účinnosti tohto zákona, je v dohrej viere, že stav katastra zodpovedá skutočnému stavu veci.

§ 12

Poradie zápisov v katastri sa riadi, pokiaž zákon neustanovuje inak, dobou, v ktorej návrh na zápis do katastra bol doručený príslušnému orgánu republiky.

§ 13

Každý je oprávnený nahliadnuť do katastra a urobiť si o právnych vzťahoch odpisy alebo výpisy.

§ 14

(1) Vklady sú úkony príslušného orgánu republiky, ktoré majú za následok vznik, zmenu alebo zánik práva.

(2) Záznamy sú úkony príslušného orgánu republiky, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva.

(3) Poznámky sú úkony príslušného orgánu republiky, ktoré sú určené na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa k nehnutežnosti alebo osobe a ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

(1) Príslušné orgány republiky prevezmú všetky veci štátneho notárstva, v ktorých prebieha konanie o registrácii zmlúv a do účinnosti tohto zákona v nich neholo vydané rozhodnutie alebo rozhodnutie neholo doručené. Príslušné orgány republiky tieto veci dokončia podža tohto zákona.

(2) Ak proti rozhodnutiu štátneho notárstva o registrácii zmluvy bolo do dňa účinnosti tohto zákona podané odvolanie, posudzuje sa toto odvolanie ako opravný prostriedok podža § 250m Občianskeho súdneho poriadku.

(3) Podža tohto zákona sa zapisujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli zo zmlúv a právne vzťahy, ktoré vznikli na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom, ak do dňa účinnosti tohto zákona nebol podaný návrh na registráciu alebo návrh na zápis do evidencie nehnutežností.

§ 16

(1) Zápisy právnych vzťahov v evidencii nehnutežností vykonané podža doterajších predpisov preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, pokiaž nie je preukázaný ich opak.

(2) Právne úkony uzavreté pred účinnosťou tohto zákona týkajúce sa práv uvedených v § 1 ods. 1 sa zapíšu vkladom podža tohto zákona, ak do dňa účinnosti tohto zákona nebol podaný návrh na registráciu štátnym notárstvom.

§ 17

Príslušné ústredné orgány štátnej správy republík vyhláškami podrobnejšie upravia postup pri vklade, zázname a poznámke.

§ 18

Zrušuje sa § 4 ods. 2 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutežností.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom ....................

 

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Navrhovaná právna úprava vychádza z ústavného rozdelenia pôsobnosti medzi federáciu a národné republiky, ako vyplýva z ústavného zákona č. 556/1990 Zb., podža ktorého zákonnú úpravu evidencie vlastníckych vzťahov k nehnutežnostiam uskutočňuje Federálne zhromaždenie, ak to vyžaduje jednota právneho poriadku.

V záujme komplexnej právnej úpravy zápisu právnych vzťahov k nehnutežnostiam návrh zákona obsahuje, na rozdiel od znenia článku 37 odsek 3 vyššie citovaného zákona, aj zápis iných vecných práv ako sú práva vlastnícke, ako aj vznik, zmenu alebo zánik týchto práv.

Zápis právnych vzťahov bude podža návrhu spočívať na troch princípoch a to:

- na konštitutívnom princípe, podža ktorého vklad má právotvorný význam,

- na evidenčnom princípe, podža ktorého záznam má len evidenčný význam,

- na prenotačnom princípe, ktorý umožní uskutočňovať poznámky o právnych vzťahoch za podmienok ustanovených v návrhu zákona.

Zápis právnych vzťahov k nehnutežnostiam úzko súvisí s evidenciou nehnutežností samotnou. Je preto vhodné, a to obzvlášť s prihliadnutím na doterajší vývoj, aby ako právne vzťahy k nehnutežnostiam ako aj objekty týchto vzťahov boli evidované v jednom, spoločnom systéme. Pretože evidencia nehnutežností patrí do pôsobnosť i národných republík a zápis právnych vzťahov do pôsobnosti federácie, javí sa vhodné také riešenie, že na pripravovaný federálny zákon hudú úzko nadväzovať zákony národných rád, ktoré zriadia evidenčné nástroje - systémy a upravia v nich okrem evidencie nehnutežností aj organizačné otázky zápisu právnych vzťahov k nehnutežnostiam vrátane pôsobnosti orgánov národných republík v tejto oblasti.

Ekonomické dôsledky

Pretože navrhovaná právna úprava sa bude realizovať v rámci pôsobnosti národných republík, nebude mať jej prijatie žiadny dopad na rozpočet federácie.

II. K jednotlivým ustanoveniam

K § 1

Vlastnícke práva a iné vecné práva, príp. iné práva, ktoré boli dohodnuté ako vecné práva (ďalej len "právne vzťahy") sa budú evidovať v osobitných katastroch nehnutežností, ktoré budú zriadené zákonmi národných rád ako evidenčné nástroje - systémy na uskutočňovanie úloh štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnutežností, ktoré budú spravované a vedené katastrálnymi úradmi.

Návrh zákona splnomocňuje národné rady, aby vlastnými zákonmi upravili aj zápis iných práv, ktoré za určitých okolností môžu mať charakter vecných práv. Môže ísť napr. o dlhodobé nájmy pozemkov.

K § 2 a § 3

Ustanovenie § 2 zakotvuje konštitutívny princíp, podža ktorého právne vzťahy vzniknú alebo zaniknú vkladom údajov o právnych vzťahoch do štátneho evidenčného nástroja - systému, t. j. do katastra.

V určitých prípadoch môže vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov nastať aj mimo vkladu a tento režim sa bude riadiť napr. Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom. Pôjde napr. o záložné právo.

Vklad údajov o právnych vzťahoch možno vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu. V návrhu zákona je potrebné presne stanoviť, ktorý deň je rozhodný pre vznik, zmenu alebo zánik práva.

Na konanie o povolení vkladu sa bude vzťahovať zákon o správnom konaní vrátane osobitnej úpravy podža nasledujúcich ustanovení.

K § 4

Konanie o povolení vkladu začne katastrálny úrad vždy na návrh. Navrhovatežom môže byť účastník zmluvy alebo iná oprávnená fyzická alebo právnická osoba.

K § 5

Katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu preskúma, či doručená listina spĺňa podmienky vkladu ustanovené zákonom. Pôjde o zmluvnú vožnosť, zrozumitežnosť a určitosť právneho úkonu.

Ak sa konalo v súlade s právom a písomné vyhotovenie listín je spôsobilé na vklad, katastrálny úrad vklad povolí. Toto povolenie môže katastrálny úrad vyznačiť priamo v spise

Nie je žiadúce, aj z dôvodov úspornosti konania, aby proti kladnému rozhodnutiu katastrálneho úradu bolo možné podať odvolanie.

V prípade, že katastrálny úrad svojim rozhodnutím zamietne vklad údajov o právnych vzťahoch do katastra, toto rozhodnutie doručí všetkým účastníkom právneho úkonu.

Na zabezpečenie právnej istoty účastníkov právneho úkonu zákon výslovne ustanovuje, že ak katastrálny úrad v rámci svojej kompetencie v plnej miere nevyhovie podanému odvolaniu (autoremedúra), možno podať opravný prostriedok voči zamietavému rozhodnutiu katastrálneho úradu na súd.

K § 6

Deň povolenia vkladu (bude totožný s právoplatnosťou) sa vyznačí zápisom v spise a na žiadosť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na písomnom vyhotovení listiny.

K § 7

Tieto ustanovenia ustanovujú evidenčný systém, vzťahujúci sa na právne vzťahy, ktorých vznik, zmena alebo zánik závisí od iných skutočností, na ktoré katastrálne úrady spravujúce kataster nehnutežností nemôžu mať vplyv. Pôjde o právne vzťahy, ktoré vznikli zo zákona (dedičstvo, prechod vlastníctva štátu na obce), rozhodnutím štátneho orgánu (napr. prírastkom a spracovaním na základe určovacej žaloby), príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním (stačí splniť náležitosti ustanovené zákonom). Pôjde tiež o právne vzťahy potvrdené notárskou zápisnicou o právnych vzťahoch, ktorá je podža zákona verejnou listinou.

Rozhodnutia štátnych orgánov, ako aj listiny, ktoré podža zákona osvedčujú alebo potvrdzujú právne vzťahy, ale nie sú verejnými listinami (napr. potvrdenie vydávané podža § 12 odsek 3 zákona č. 427/1990 Zb. privatizačnými komisiami, ktoré deklaruje vlastníctvo vydraženej prevádzkovej jednotky a je podža zákona podkladom na zápis do evidencie nehnutežností) sa hudú zapisovať záznamom do štátneho evidenčného nástroja - systému. Záznam nebude mať v týchto prípadoch právotvorné účinky.

V záujme permanentného udržiavania súladu údajov katastra s právnym stavom je potrebné, aby vyhotovitelia listín určených na zápis v katastri, tieto v stanovenej lehote zasielali katastrálnym úradom.

K § 8

Záznam rozhodnutí štátnych orgánov, ako aj listín, ktoré podža zákona osvedčujú alebo potvrdzujú právne vzťahy do katastra sa uskutoční, ak ich písomné vyhotovenia neobsahujú chyby v písaní a počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, ktoré môžu spôsobiť neprehžadnosť, resp. nesprávnosť údajov katastra nehnutežností alebo omyl a tým znížiť právnu istotu v právnych vzťahoch.

Katastrálne úrady budú povinné listiny, ktoré nie sú spôsobilé na zápis, vrátiť tým právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré ich vyhotovili.

K § 9

V záujme ďalšieho nakladania s nehnutežnosťami, ako aj v záujme upozornenia potencionálnych záujemcov je potrebné, aby poznámkou bolo upozornené na určité skutočnosti, ktoré súvisia s právnymi vzťahmi k nehnutežnostiam. V katastri sa budú vyznačovať na základe oznámení štátnych orgánov, resp. na základe právoplatných rozhodnutí.

V záujme aktualizácie aj týchto poznámok je potrebné v návrhu zákona určiť túto povinnosť a lehotu štátnym orgánom.

K § 10

Katastrálne úrady sa pri správe a vedení katastra budú stretávať s prípadmi tzv. nedoložených právnych vzťahov. V záujme motivácie osôb, ktoré sú potencionálnymi oprávnenými v právnych vzťahoch, zakotvuje návrh zákona poznámku o právnych vzťahoch v katastri (prenotačný princíp). Právne vzťahy, o ktorých bola urobená poznámka, bude musieť ten, kto tvrdí, že je oprávneným v právnom vzťahu, preukázať právoplatným rozhodnutím súdu.

Ak bude právny vzťah ustanoveným spôsobom preukázaný, uskutoční katastrálny úrad záznam o právnom vzťahu do katastra a súčasne zruší poznámku. Aplikáciou prenotačného princípu sa dosiahne zníženie vežkého počtu prípadov tzv. nedoložených právnych vzťahov (najmä v Slovenskej republike).

V záujme stálej aktualizácie údajov katastra, je súd povinný zaslať zamietavé rozhodnutie v ustanovenej lehote katastrálnemu úradu za účelom výmazu predbežného záznamu.

K § 11

Ustanovenie § 11 je konštruované na domnienke, že údaje evidované v katastri sú v súlade so skutočným stavom.

K § 12

Uvedené ustanovenie zabezpečuje poradie návrhov na vykonanie vkladu do katastra, s čím úzko súvisí nadobudnutie vlastníckeho alebo iného vecného práva.

K § 13

Oproti doterajšej právnej úprave sa rozlišuje možnosť všetkým osobám nahliadať do katastra a robiť si z neho odpisy alebo výpisy.

K § 14

V záujme jednotnosti aplikácie zákona a následnej zrozumitežnosti je potrebné v návrhu definovať pojmy vklad, záznam a poznámka.

K § 15

Prijatím navrhovaného zákona vznikne prechodný stav, keď štátne notárstva už nebudú kompetentné registrovať právne úkony predložené im za účinnosti tohto zákona, ale možno predpokladať, že určité množstvo konaní o registráciu ešte nebude skončené. Preto návrh zákona túto situáciu rieši prechodným ustanovením.

K § 16

Zápisy v evidencii nehnutežností, ktoré holi vykonané podža doterajšej právnej úpravy hudú mať preukaznú funkciu, pokiaž nebude hodnoverne preukázané niečo iné, napr. neskoršou listinou.

Podža navrhovanej právnej úpravy sa hudú zapisovať vkladom aj tie právne listiny, kde nebol podaný návrh na registráciu príslušnému štátnemu notárstvu.

K § 17

Na vykonanie navrhovanej právnej úpravy je potrebné, aby príslušné ústredné orgány štátnej správy republík, t. j. Slovenský úrad geodézie a kartografie a Český úrad geodetický a kartografický vydali vykonávacie vyhlášky.

K § 18

Účinnosťou navrhovanej právnej úpravy sa zruší § 4 odsek 2 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutežností. Ostatné ustanovenia doterajšej právnej úpravy sa zrušia v pripravovanom zákone SNR o katastri nehnutežností v Slovenskej republike.

K § 19

Návrh predpokladá, že právna úprava nadobudne účinnosť v ten istý deň, ako ostatné právne predpisy pripravované k odštátneniu štátnych notárstiev.

V Prahe dňa 10. 3. 1992

Predseda vlády ČSFR:

Čalfa v. r.

Podpredseda vlády ČSFR:

Rychetský v. r.

 

Princípy

vykonávacej vyhlášky k zákonu o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnutežnostiam

Vyhlášku vydá Slovenský úrad geodézie a kartografie na základe splnomocňujúceho ustanovenia uvedeného v § 17 návrhu zákona.

Vyhláška bude spočívať na týchto princípoch:

1. Návrh na začatie konania o povolení vkladu sa podáva na ten katastrálny úrad, v obvode ktorého sa nehnutežnosť alebo jej najväčšia časť nachádza alebo právo sa má vykonať. V prípade, že návrh smeroval na viac katastrálnych úradov, katastrálne konanie ukončí ten katastrálny úrad, ktorý konanie začal skôr.

2. Návrh na začatie konania o povolení vkladu môže na príslušný katastrálny úrad podať ktorýkožvek účastník právneho úkonu, t. j. ktorýkožvek účastník zmluvy alebo právnická alebo fyzická osoba.

3. Vkladuschopná listina musí mať tieto náležitosti:

a) presné označenie fyzických a právnických osôb, ktoré sú účastníkmi právneho úkonu (meno a priezvisko, rodné číslo a adresa, názov právnickej osoby, jej identifikačné číslo a sídlo),

b) presné označenie nehnutežnosti podža údajov katastra (obec, katastrálne územie a parcelné číslo); v prípade, že sa jedná o stavbu, musí byť uvedené súpisné alebo orientačné číslo, prípadne len súpisné číslo; v prípade, že sa jedná o samostatný byt, miestnosť neslúžiacu na bývanie a podiel na spoločných častiach domu, musí byť označený číslom a podlažím, nebytový priestor, ak nie je označený číslom, opisným spôsobom (napr. ateliér) a pri spoločných častiach musí byť uvedená výška spoluvlastníckeho podielu,

c) originálne potvrdenia a podpisy účastníkov; v prípade, že sa jedná o kópie, tieto musia byť úradne overené.

4. V prípade, že listina nebude obsahovať tieto náležitosti alebo niektoré údaje katastra budú chybne uvedené, katastrálny úrad ich vráti na doplnenie tomu, kto ich vyhotovil a súčasne mu určí lehotu na doplnenie, prípadne opravu.

5. Z návrhu na začatie konania o povolení vkladu musí byť zrejmé oprávnenie s nehnutežnosťou nakladať, t. j. je potrebné priložiť listinu o nadobudnutí vlastníckeho práva a ak je to potrebné aj súhlas spoluvlastníkov s prevodom. Ak vlastnícke právo preukázané nebude, alebo nebude doložený súhlas spoluvlastníkov, katastrálny úrad rozhodnutím návrh na vklad zamietne.

6. V prípade, že návrh sa týka delenia alebo zlučovania nehnutežností, prílohou vkladuschopnej listiny musí byť overený geometrický plán.

7. Doručenú vkladuschopnú listinu katastrálny úrad opatrí dátumom a hodinou doručenia; v prípade doručenia viac zhodných listín, predmetom katastrálneho konania bude tá listina, ktorá bola doručená skôr.

8. Aby bolo možné katastrálne konanie o povolení vkladu začať, musia byť doručené najmenej štyri vkladuschopné listiny, z ktorých jedno vyhotovenie je určené do spisu, jedno vyhotovenie do zbierky listín katastrálneho operátu, jedno vyhotovenie správcovi dane na ďalšie konanie a jedno s doložkou právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu katastrálny úrad vráti navrhovatežovi.

9. Ak sú katastrálnemu úradu doručené na zápis rozhodnutia štátnych orgánov, verejné listiny alebo iné listiny, katastrálny úrad skúma, či rozhodnutia sú právoplatné, či v rozhodnutiach alebo iných listinách sú nehnutežnosti označené podža údajov katastra, ako aj či nie sú v nich chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Ak nie sú tieto listiny označené podža údajov katastra alebo ak sú v nich chyby, vyhotovitelia sú povinní ich na podnet a v súčinnosti s katastrálnym úradom opraviť.

10. V katastrálnom operáte, na liste vlastníctva sa hudú formou poznámky evidovať aj iné skutočnosti súvisiace s právnymi vzťahmi a to vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnutežnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia, začatie vyvlastňovacieho konania, ako aj tie právne vzťahy, ktoré musia byť dodatočne určené súdom. Orgány zabezpečujúce začatie vyhlásenia konkurzu, začatie konania o výkon rozhodnutia a začatie vyvlastňovacieho konania zasielajú katastrálnemu úradu listiny, z ktorých sú tieto skutočnosti zrejmé. Ak sa jedná o právne vzťahy, ktoré musia byť určené súdom, poznámka sa vykoná na základe kópie podania návrhu na súd. Poznámka bude na liste vlastníctva uvedená tak dlho, pokiaž nedôjde ku skutočnosti, ktorá bude mať za následok zrušenie poznámky. Na účely zápisu poznámok bude treba upraviť aj list vlastníctva.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP