Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. v. o.

1252

Schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Igora Burgera a JUDr. Karla Jungwierta

 

PREZIDENT

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

 V Praze dne 31. ledna 1992

 

Sněmovně lidu

Sněmovně národů

Federálního shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky,

 

ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 335/1911 Sb. o soudech a soudcích předkládám společně s podkladovými materiály jmenovací dekrety soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Igora Burgera

a

JUDr. Karla Jungwierta

ke schválení.

Sněmovna lidu

Sněmovna národů

Federální shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

 

Předseda Nejvyššího soudu

České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

 

V Praze dne 17. ledna 1992

č. j.: S 1668/91

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 335/1991 o soudech a soudcích Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Igora Burgera

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

JUDr. Igor Burger se narodil 25. listopadu 1952 v Spišskej Belej. Po absolvováni povinné školní docházky v letech 1960-1968, maturoval v roce 1972 na 4leté Střední ekonomické škole v Popradu.

V letech 1972 až 1977 vystudoval Právnickou fakultu na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích. Rigorózni zkoušku na této fakultě složil v oboru trestního práva v roce 1983.

Po ukončení vojenské základní služby nastoupil u okresního soudu v Popradě v roce 1978 jako právní čekatel a od roku 1980 jako soudce. Vyřizoval trestní agendu se speciálním zaměřením na problematiku mladistvých, hospodářské trestné činy a trestné činy násilné povahy.

V letech 1983 až 1984 pracoval jako soudce krajského soudu v Košicích ve specializovaném senátu pro dopravní věci.

V letech 1984 až 1989 pracoval jako soudce na Nejvyšším soudu SSR v Bratislavě. V červnu 1989 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, v březnu 1991 jsem ho jmenoval předsedou senátu v trestním kolegiu tohoto soudu.

JUDr. Burger byl členem KSS, resp. KSČ v letech 1983 až 1989.

V roce 1986 a 1989 úspěšně složil II a III. justiční zkoušku, v témže roce úspěšně ukončil specializovaný tříletý odborný kurs z oboru psychologie mladistvých.

JUDr. Burger je ženatý, má tři nezletilé děti.

Není členem žádné politické strany.

Osobně jsem poznal JUDr. Burgera v roce 1989, a mé rozhodnutí navrhnout ho do funkce Nejvyššího soudu ČSFR vychází především z mých zkušenosti, které jak po odborné, tak i po lidské stránce jsou velmi dobré. JUDr. Burger je především velmi dobrý odborník se smyslem pro praxi, velmi pracovitý, všeobecně vzdělaný.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Burger byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu ČSFR před účinnosti zákona č. 335/1991 Sb., je nutné, aby byl, i s ohledem na ustanovení § 67 citovaného zákona, do této funkce nově jmenován.

Vláda Slovenské republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením ze dne 14. 1. 1992, shodně rozhodla i vláda České republiky svým usnesením ze dne 20. 12. 1991.

Zákonem požadované podmínky jsou splněny, osobně jsem pak upřímně přesvědčen, že JUDr. Igor Burger odbornými schopnostmi, praktickými zkušenostmi i lidskými vlastnostmi plně odpovídá požadavkům předpokládaným k výkonu této funkce.

Děkuji Vám 

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

 

Předseda Nejvyššího soudu

České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

 

V Praze dne 4. prosince 1991

č. j.: S 1405/91

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Karla Jungwierta

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Pan JUDr. Karel Jungwiert se narodil dne 1. 11. 1944 ve Vlkovci, okr. Benešov. Povinnou školní docházku absolvoval v letech 1950-1958; střední vzdělání ukončil maturitou na střední průmyslové škole v roce 1962.

V letech 1964 - 1969 studoval v denním studiu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v dubnu 1970 vykonal rigorózní zkoušku v oboru ústavní právo. Jako student byl v roce 1967 a 1968 členem KSČ. Členský průkaz odevzdal a další členství odmítl koncem roku 1968.

V listopadu 1969 nastoupil do prvního zaměstnání jako advokátní čekatel Městského sdružení advokátů v Praze. V červenci 1970 při hlavním líčení u obvodního soudu pro Prahu 4 jako obhájce kriticky hodnotil postup soudu i okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Bezprostředně následoval jeho nedobrovolný odchod z advokacie. V následujících letech vystřídal několik zaměstnání, pracoval jako podnikový právník a jako dělník.

V důsledku tehdy ještě poměrně příznivých poměrů ve vedení Městského sdružení advokátů v Praze mu bylo umožněno vykonat advokátní zkoušku a od 1. 6. 1974 až do 6. 4. 1989 působil jako advokát v advokátní poradně č. 9 v Praze. Po celou dobu své advokátní praxe se věnoval převážně trestní a občanskoprávní problematice.

Na jaře roku 1989 opustil bez povolení úřadů Československo. Po patnáctiměsíčním pobytu ve Francii a v Kanadě se v srpnu 1990 z emigrace vrátil.

Od října 1990 pracuje ve funkci vedoucího sekretariátu předsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR.

Má 3 děti, se kterými žije ve společné domácnosti. Syn Bruno studuje ve 4. ročníku matematicko-fyzikální fakulty astrofyziku, dcery Lucie a Petra navštěvují gymnázium v Praze.

Není, a s výjimkou let 1967 a 1968 nebyl členem žádné politické strany ani jiné organizace.

Vláda České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením ze dne 13. 11. 1991, shodně rozhodla i vláda Slovenské republiky svým usnesením ze dne 26. 11. 1991.

Zákonem požadované podmínky jsou splněny. Osobně jsem pak upřímně přesvědčen, že JUDr. Karel Jungwiert odbornými schopnostmi i lidskými vlastnostmi plně odpovídá požadavkům kladeným na zastávání této funkce.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské Federativní Republiky

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP