FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. v. o.

1023

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne ..........

o bankách

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

/1/ Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice založené jako akciová společnost [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.] nebo státní peněžní ústav podle tohoto zákona (§ 36), které

a) přijímají vklady od veřejnosti a

b) poskytují úvěry

a které k výkonu činností podle písm. a) a b) mají povolení působit jako banka (§ 5).

/2/ Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu;

b) úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

/3/ Kromě činností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) a b) může banka, pokud z povolení působit jako banka nevyplývá něco jiného, vykonávat tyto další činnosti

a) investování do cenných papírů na vlastní účet;

b) finanční pronájem (finanční leasing):

c) platební styk a zúčtování;

d) vydávání, evidenci a správu platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, akreditivů;

e) poskytování záruk a přebírání podmíněných závazků;

f) obchodování na vlastní účet nebo účet klienta

1. s nástroji peněžního trhu, např. šeky, směnkami, vkladovými certifikáty,

2. s devizovými hodnotami,

3. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options),

4. s nástroji kursovými a úrokovými,

5. s převoditelnými cennými papíry;

g) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb:

h) poskytování porad ve věcech struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících otázek, jakož i poradenství a služby ve věcech slučování a prodeje podniků;

i) finanční makléřství;

j) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků);

k) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portofolio management);

l) úschovu a správu cenných papírů;

m) poskytování bankovních informací;

n) pronájem bezpečnostních schránek.

/4/ Výkon některých činností uvedených v odstavci 3 může být zvláštním zákonem vázán na udělení povolení.

/5/ Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 mohou vykonávat prostřednictvím svých poboček také zahraniční banky, které k tomu mají povolení podle § 6.

/6/ Právní postavení Státní banky československé upravuje zvláštní zákon [Zákon č. .../1991 Sb., o Státní bance československé].

§ 2

Bez povolení působit jako banka nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 3

/1/ Slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova, v jejichž základě se tato slova vyskytují, smí užívat v obchodním jménu pouze právnická osoba, které bylo uděleno povolení působit jako banka, pokud není zřejmé ze souvislosti, v níž se slovo "banka" nebo "spořitelna" používá, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1.

/2/ Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na právnické osoby, jejichž obchodní jméno nebo název je zaveden nebo uznáván zákonem nebo mezinárodní smlouvou.

§ 4

Banky a pobočky zahraničních bank podléhají bankovnímu dohledu vykonávanému Státní bankou československou [Zákon č. .../1991 Sb., o Státní bance československé].

 

ČÁST DRUHÁ

Povolení působit jako banka

§ 5

/1/ Ten, kdo hodlá působit jako banka, je povinen požádat Státní banku československou o povolení působit jako banka. Se žádostí o povolení se předkládá návrh stanov. Náležitosti žádosti, jakož i minimální výši základního jmění, u akciových společností upsaného základního jmění (dále jen "základní jmění"), která je podmínkou pro udělení povolení, stanoví Státní banka československá opatřením [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.], které vyhlásí ve Sbírce zákonů.

/2/ O udělení povolení působit jako banka rozhoduje Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí té republiky, na jejímž území bude mít banka sídlo.

/3/ O udělení povolení se rozhoduje po posouzení

a) původu, dostatečnosti a složení základního jmění a dalších finančních zdrojů banky;

b) odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob navrhovaných pro řízení banky;

c) technických a organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností banky;

d) reálnosti ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě banky;

e) ekonomické potřebnosti banky.

§ 6

/1/ Zahraniční banka, která hodlá zřídit na území České a Slovenské Federativní Republiky svou pobočku, je povinna požádat pro ni o povolení působit jako banka.

/2/ O udělení povolení podle odstavce 1 rozhoduje Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí té republiky, na jejímž území bude mít pobočka zahraniční banky sídlo.

/3/ O udělení povolení se rozhoduje po posouzení

a) výše kapitálu a ostatních finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce;

b) technických a organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností;

c) odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob navrhovaných pro řízení pobočky;

d) reálnosti ekonomických kalkulací;

e) ekonomické potřebnosti;

f) vzájemnosti ve vztahu ke státu, ve kterém má zakládající zahraniční banka sídlo.

/4/ Náležitosti žádosti, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu stanoví Státní banka československá opatřením [§ 8 zákona č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů], které vyhlásí ve Sbírce zákonů.

§ 7

/1/ Povolení působit jako banka se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelné na jinou osobu.

/2/ V povolení působit jako banka může být výkon některých dalších činností (§ 1 odst. 3) vyloučen nebo omezen.

§ 8

Úplný seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České a Slovenské Federativní Republiky vede Státní banka československá. Seznam je k nahlédnutí ve všech úřadovnách Státní banky československé.

 

ČÁST TŘETÍ

Organizace banky

§ 9

/1/ Banka musí mít statutární orgán [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.] a dozorčí radu.

/2/ Statutární orgán musí být nejméně dvoučlenný. Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy; člen dozorčí rady banky nesmí být zaměstnancem banky.

/3/ Pravomoc statutárního orgánu a dozorčí rady musí být uvedeny ve stanovách.

§ 10

/1/ Banka je povinna ve stanovách upravit zejména

a) strukturu a organizaci banky;

b) pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků;

c) pravomoc a odpovědnost dalších pracovníků ústředí a poboček, popřípadě jiných organizačních jednotek banky, oprávněných k provádění bankovních obchodů;

d) systém vnitřní kontroly.

/2/ Ověřené kopie stanov a jejich změn musí být uloženy u Státní banky československé.

§ 11

Banky a pobočky zahraničních bank se zapisují do obchodního rejstříku a jsou povinny uložit u Státní banky československé výpis z obchodního rejstříku.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Provozní požadavky

§ 12

Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny písemnou formou v českém nebo slovenském jazyce zpracovat všeobecné obchodní podmínky pro přijímání vkladů, poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a služeb a vhodnou formou je zveřejnit ve svých provozních prostorách.

§ 13

Banky jsou povinny zachovávat stanovený poměr kapitálu a rezerv k aktivům, popřípadě závazkům banky (§ 16).

§ 14

Banky jsou povinny zabezpečovat, aby

a) částka úvěrů poskytnutých jednomu dlužníkovi, popřípadě ekonomicky spjaté skupině dlužníků, nepřekročila stanovené procento z kapitálu a rezerv (§ 16);

b) celková částka úvěrů poskytnutých deseti největším dlužníkům, popřípadě ekonomicky spjatým skupinám dlužníků, nepřekročila stanovené procento z celkového rozsahu úvěrů poskytnutých bankou (§ 16).

§ 15

Banky jsou povinny udržovat trvale svou platební schopnost v československé měně i cizích měnách. Za tím účelem jsou povinny dodržovat stanovená pravidla likvidity a bezpečného provozu (§ 16); tato pravidla mohou upravovat zejména

a) minimální výši likvidních prostředků, popřípadě skupiny těchto prostředků, ve vztahu k aktivům nebo ve vztahu k pasívům, popřípadě ke skupině aktiv nebo pasív; této povinnosti lze vyhovět i udržováním vkladu v odpovídající hodnotě u Státní banky československé;

b) omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů nebo investic, vkladů, záruk a závazků;

c) omezení a podmínky směřující ke sladění splatnosti aktiv a pasív banky;

d) omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice.

§ 16

Pravidla podle § 13 až 15, jakož i co se rozumí kapitálem, rezervami, aktivy a nezajištěnými devizovými pozicemi a rozsah, v jakém těmto pravidlům podléhají pobočky zahraničních bank, stanoví Státní banka československá a vyhlašuje je jako svá opatření [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.] ve Sbírce zákonů.

§ 17

/1/ Předchozí souhlas Státní banky československé je třeba

a) ke vzniku majetkového podílu zahraničních osob na bance již zřízené;

b) ke sloučení, splynutí nebo rozdělení banky, jakož i ke snížení základního jmění banky, nejedná-li se o snížení z důvodu ztráty;

c) k převodu podílové účasti v rozsahu větším než 15 % základního jmění banky provedeného v jedné nebo několika operacích na jakoukoliv jednu osobu nebo více osob jednajících ve shodě.

/2/ Ustanovením odstavce 1, písm. b) nejsou dotčena ustanovení zvláštního předpisu [Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže].

§ 18

/1/ Banka nesmí bez předchozího souhlasu Státní banky československé

a) nakupovat akcie nebo nabývat podílové účasti, které ve svém úhrnu činí více než 10 % základního jmění právnické osoby, která není bankou podle tohoto zákona, nebo připustit účast takové právnické osoby na základním jmění banky v rozsahu větším než 10 %;

b) nakupovat akcie nebo nabývat podílové účasti na právnických osobách, které nejsou bankami podle tohoto zákona, v celkovém rozsahu převyšujícím 25 % kapitálu a rezerv banky.

/2/ Zákazy podle odstavce 1 neplatí v případě

a) nabývání akcií nebo jiných podílových účastí, splácí-li se takto poskytnutý úvěr; v tomto případě je banka povinna odprodat akcie nebo podíly takto získané do dvou roků, pokud Státní banka československá nepovolí prodloužení této lhůty;

b) nabývání akcií za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám.

§ 19

/1/ Banka nesmí provádět s osobami, které k ní mají zvláštní vztah (§ 20), obchody, které vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyly provedeny s ostatními klienty.

/2/ Banka poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry, jen rozhodne-li o tom statutární orgán na základě rozboru příslušného bankovního obchodu a finanční situace žadatele.

§ 20

/1/ Za osoby, které mají k bance zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují

a) členové statutárního orgánu a ředitelé banky;

b) členové dozorčí rady banky;

c) právnické osoby mající kontrolu nad bankou, jejich hlavní akcionáři a členové vedení těchto společností;

d) osoby blízké [§ 116 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů] členům statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou;

e) právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny a), b) a c) má podíl na základním jmění přesahující 10 %;

f) hlavní akcionáři banky a jakákoliv právnická osoba pod jejich kontrolou;

g) členové bankovní rady Státní banky československé.

/2/ Kontrolou nad bankou nebo jinou právnickou osobou se podle tohoto zákona rozumí vlastnictví více než 50 % jejích akcií nebo jiných podílových účastí nebo pravomoc volit statutární orgán banky, popřípadě jinak prosazovat rozhodující vliv na vedení banky nebo právnické osoby. Hlavním akcionářem se rozumí vlastník více než 10 % akcií nebo jiných podílových účastí.

§ 21

Částka hypotékou nezajištěného úvěru, poskytnutého bankou kterémukoliv jejímu zaměstnanci, nesmí překročit jeho celkový hrubý příjem za dva roky. Celková částka úvěrů poskytnutých bankou jejím zaměstnancům nesmí překročit 5 % základního jmění banky.

 

ČÁST PÁTÁ

Účetnictví, výkaznictví a kontrola

§ 22

/1/ Banka, jakož i pobočka zahraniční banky, je povinna vést účetnictví podle zvláštních předpisů [Zákon č. .../1991 Sb., o účetnictví].

/2/ V případě, že banka má podílovou účast na jedné nebo více obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách větší než 20 %, musí její účetní výkazy poskytovat také souhrnné údaje o těchto obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách.

§ 23

/1/ Banka je povinna prostřednictvím auditorů [Zákon ČNR č. .../1991 Sb., o auditorech a jejich činnosti Zákon SNR č. .../1991 Sb., ...] zajistit

a) přezkoušení roční účetní závěrky banky;

b) přezkoušení hospodaření banky za příslušný rok;

c) vypracování zprávy o přezkoušení roční účetní závěrky a ročního hospodaření banky.

/2/ Vybrané auditory je banka povinna oznámit Státní bance československé, která je oprávněna do 30 dnů po obdržení tohoto oznámení auditory odmítnout. Banka je povinna oznámit do 15 dnů po odmítnutí Státní bankou československou nové auditory.

/3/ Při zjištění nedostatků musí být ve zprávě podle odstavce 1 písm. c) vyjádřeno, jaký vliv měly tyto nedostatky na hospodaření a likviditu banky a na tvorbu a rozdělení hospodářského výsledku.

§ 24

Banka je povinna zveřejňovat roční účetní závěrku a zprávu auditorů o přezkoušení roční účetní závěrky a ročního hospodaření banky.

§ 25

/1/ Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny archivovat doklady o uskutečněných obchodech; u obchodů, jejichž hodnota převyšuje 100 000 Kčs, jsou povinny tyto doklady archivovat nejméně 5 let.

/2/ Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny vypracovat a předkládat Státní bance československé informace a podklady, jejichž obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání stanoví Státní banka československá [Zákon č. .../1991 Sb., o Státní bance československé].

/3/ V případě, že banka má podílovou účast na jedné nebo více obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách 20 % nebo vyšší, musí informace a podklady podle odstavce 2 obsahovat rovněž údaje týkající se těchto obchodních společností nebo jiných právnických osob.

 

ČÁST ŠESTÁ

Opatření k nápravě a postihy

§ 26

/1/ Zjistí-li Státní banka československá při výkonu bankovního dohledu nedostatky nebo závady v činnosti bank nebo poboček zahraničních bank spočívající v nedodržování podmínek stanovených povoleními působit jako banka, jakož i porušování tohoto zákona, zvláštních zákonů [Zákon č. .../1991 Sb., o Státní bance československé Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů], právních předpisů a opatření vydaných Státní bankou československou, vyzve banku nebo pobočku zahraniční banky nebo akcionáře banky k provedení nápravných opatření včetně případného snížení výše dividend banky nebo pozastavení výplaty dividend banky.

/2/ Nepostačuje-li opatření k nápravě podle odstavce 1 k odstranění nedostatků nebo závad v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, může podle jejich závažnosti Státní banky československá bance nebo pobočce zahraniční banky

a) uložit omezení nebo ukončení některé činnosti;

b) uložit pokutu do 5 000 000,- Kčs;

c) pozastavit nebo odejmout oprávnění k výkonu některé činnosti:

d) zavést nucenou správu:

e) odejmout povolení působit jako banka podle ustanovení části osmé.

/3/ Postih uvedený v odstavci 2 v písm. b) může Státní banka československá uložit i osobám, které porušily ustanovení § 2 nebo § 3.

/4/ Uloženými opatřeními k nápravě a postihy není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

/5/ Proti pravomocnému rozhodnutí podle odstavce 2 lze podat žalobu u příslušného soudu [Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

/6/ Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu republiky, na jejímž území má banka nebo pobočka zahraniční banky sídlo, nebo osoba podle odstavce 3 sídlo nebo bydliště; nemá-li osoba sídlo nebo bydliště na území některé z republik, jsou uložené pokuty příjmem státního rozpočtu republiky, na jejímž území došlo k porušení § 2 nebo § 3.

/7/ Pokutu podle odstavce 2 písm. b) lze uložit do jednoho roku od zjištění nedostatků nebo závad uvedených v odstavci 1, nejpozději však do 10 let následujících po roce, ve kterém tyto nedostatky nebo závady vznikly.

 

ČÁST SEDMÁ

Nucená správa

§ 27

V případě, že finanční situace a likvidita banky je výrazně nebo opakovaně v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo podle tohoto zákona a dříve uplatněná opatření k nápravě nebo postihy nevedly k nápravě, může Státní banka československá rozhodnout o zavedení nucené správy v bance.

§ 28

Rozhodnutí o zavedení nucené správy obsahuje

a) důvody pro nucenou správu;

b) jméno určeného správce;

c) dobu trvání nucené správy;

d) případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů a poskytování úvěrů;

e) případné částečné nebo úplné pozastavení dispozic s vklady klientů v bance.

§ 29

/1/ Nucená správa nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí.

Tomuto dni musí předcházet zveřejnění rozhodnutí Státní banky československé v Obchodním věstníku [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.].

/2/ Jmenováním správce se pozastavuje až do konce trvání nucené správy výkon funkce vedení banky. Správce má postavení statutárního orgánu banky.

/3/ Správce požádá bezodkladně o nezbytné změny zápisu v obchodním rejstříku [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.], jakož i v podpisových vzorech pracovníků oprávněných podepisovat za banku uložených u Státní banky československé.

/4/ Správce stanoví, které obchody nesmí banka provádět bez jeho předchozího souhlasu.

§ 30

Správce je oprávněn učinit opatření nezbytná k obnovení stability a likvidity banky, včetně uzavření poboček, popřípadě jiných organizačních jednotek banky.

§ 31

Jestliže to situace banky vyžaduje, může správce s předchozím souhlasem Státní banky československé částečně nebo úplně pozastavit disponování s vklady klientů v bance na období nejvýše jednoho roku za předpokladu, že budou činěna opatření směřující k zachování přibližné hodnoty těchto vkladů.

§ 32

/1/ Během nucené správy může Státní banka československá poskytnout bance finanční pomoc k odstranění dočasného nedostatku likvidity.

/2/ Splácení finanční pomoci poskytnuté podle odstavce 1 má přednost před všemi ostatními závazky banky.

§ 33

/1/ Nucená správa končí

a) zrušením nucené správy, pominou-li důvody pro její trvání;

b) uplynutím stanovené doby, pokud nebyla prodloužena;

c) odnětím povolení působit jako banka.

/2/ Ukončení nucené správy zveřejňuje Státní banka československá bezodkladně v Obchodním věstníku [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.]; bezodkladně též požádá o zápis ukončení nucené správy v obchodním rejstříku [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.].

 

ČÁST OSMÁ

Odnětí povolení působit jako banka

§ 34

/1/ Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí republiky, na jejímž území má banka nebo pobočka zahraniční banky sídlo, povolení působit jako banka odejme; tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy.

/2/ Udělení povolení působit jako banka může být dále odňato

a) jestliže se základní jmění sníží ztrátou o více než 50 % v jednom roce nebo o více než 10 % ročně po dobu 3 let po sobě jdoucích;

b) banka více než 18 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti;

c) jestliže bylo získáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti;

d) jestliže jde o pobočku zahraniční banky a tato banka pozbyla svého oprávnění působit jako banka.

§ 35

/1/ V rozhodnutí o odnětí povolení podle § 34 se stanoví datum, ke kterému se odnímá povolení působit jako banka; tomuto dni musí předcházet zveřejnění rozhodnutí SBČS v Obchodním věstníku [Obchodní zákoník č. .../1991 Sb.], u pobočky zahraniční banky navíc oznámení orgánu pověřenému bankovním dohledem v příslušném státě.

/2/ Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků; do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se považuje za banku podle tohoto zákona.

 

ČÁST DEVÁTÁ

Zvláštní ustanovení pro banky založené jako státní peněžní ústavy

§ 36

/1/ Banku jako státní peněžní ústav může založit ústřední orgán státní správy. K jejímu založení uděluje povolení Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí té republiky, na jejímž území bude mít banka sídlo, není-li některé z nich zakladatelem; činí tak na základě žádosti, jejíž náležitosti jsou shodné s náležitostmi žádosti podle § 5, odst. 1.

/2/ Zakladatel banky založené jako státní peněžní ústav

a) zabezpečuje základní jmění;

b) vydává stanovy;

c) jmenuje a odvolává statutární orgán a dozorčí radu;

d) potvrzuje roční účetní závěrku banky;

e) rozhoduje o rozdělení, sloučení, splynutí a zrušení banky.

/3/ Rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení banky nesmí být na újmu jejích věřitelů a k jeho účinnosti se vyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštního předpisu [Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže].

/4/ Zaniká-li banka sloučením nebo splynutím, přechází její majetek a závazky na přejímající banku.

 

ČÁST DESÁTÁ

Společná ustanovení

§ 37

Banky poskytují klientům služby na smluvním základě. Banka je povinna požadovat prokázání totožnosti klienta u každého obchodu, jehož hodnota převyšuje 100 000,- Kčs a při pronájmu bezpečnostních schránek. Poskytnutí služeb se zachováním anonymity klienta může banka odmítnout.

§ 38

/1/ Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.

/2/ Zprávu o záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na dotaz

a) soudu pro účely občanského soudního řízení [Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů]:

b) orgánu činného v trestním řízení [Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů] při trestním stíhání;

c) finančních orgánů ve věci daňového řízení, jehož je klient účastníkem.

Dotaz musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost identifikovat.

/3/ Nedotčeno zůstává oprávnění státních notářství podle zvláštního předpisu v řízení o dědictví [Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

/4/ Za podání zprávy podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 náleží bance úhrada věcných nákladů.

§ 39

/1/ Zaměstnanci banky, jakož i členové dozorčí rady a osoby provádějící bankovní dohled jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů uvedených v § 38 odst. 2 a 3 je statutární orgán této povinnosti zprostí.

/2/ Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu.

§ 40

/1/ Žádost o udělení povolení působit jako banka nebo o udělení souhlasu podle tohoto zákona předkládá žadatel písemně Státní bance československé.

/2/ O žádosti o udělení souhlasu podle tohoto zákona se rozhodne do tří měsíců, o žádosti o udělení povolení působit jako banka nejpozději do šesti měsíců od doručení úplné žádosti.

§ 41

/1/ O rozkladu proti rozhodnutí Státní banky československé rozhoduje bankovní rada Státní banky československé. O rozkladu proti rozhodnutí Státní banky československé v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí České republiky nebo ministerstvem financí Slovenské republiky rozhoduje bankovní rada Státní banky československé v dohodě s ministrem financí České a Slovenské Federativní Republiky a ministrem financí příslušné republiky. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.

/2/ Na řízení o žádostech a o odnětí povolení působit jako banka a o postizích podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů], pokud tento zákon nestanoví jinak.

/3/ Pravomocné rozhodnutí o žádostech podle tohoto zákona nepodléhá přezkoumání soudem [Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 42

Právnické osoby působící jako banky nebo spořitelny podle zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za banky podle tohoto zákona.

§ 43

Půjčky poskytnuté bankami podle dosavadních předpisů se považují za úvěry podle tohoto zákona.

§ 44

/1/ Do doby nabytí účinnosti právní úpravy pojištění vkladů a úroků z vkladů fyzických osob bankami a pobočkami zahraničních bank ručí za vklady těchto osob,

a) uložené u Komerční banky Praha, Všeobecné úvěrové banky Bratislava, Živnostenské banky Praha a Investiční banky Praha, Česká a Slovenská Federativní Republika;

b) uložené u České státní spořitelny Praha, Česká republika;

c) uložené u Slovenské státní spořitelny Bratislava, Slovenská republika.

/2/ Pro úroky z vkladů fyzických osob platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

/3/ Ustanovení odstavců 1 a 2 platí pro právní nástupce bank uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) obdobně.

/4/ Pojištění vkladů a úroků z vkladů fyzických osob bankami a pobočkami zahraničních bank upravuje zvláštní zákon.

§ 45

Jestliže banka je povinna podle právního předpisu vydaného před účinností tohoto zákona poskytovat úvěry za stanovených podmínek a vznikne jí tím majetková újma, má banka nadále právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu, ke kterému má odvodovou nebo daňovou povinnost.

§ 46

Zrušuje se zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

§ 47

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ..........

 

Důvodová zpráva

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, spolu se zákonem č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, daly právní základ vzniku dvoustupňové bankovní soustavy k 1. 1. 1990; vycházely však z tehdejších koncepcí přestavby hospodářského mechanismu. Zákon č. 158/1989 Sb. není konsistentní s požadavky nynější ekonomické reformy a neodpovídá zákonům o bankovnictví ve státech s tržní ekonomikou. Dílčí novela zákona č. 158/1989 Sb. proto nepřicházela v úvahu a byl připraven - s pomocí expertů Mezinárodního měnového fondu (dále jen "MMF") a s využitím poznatků ze zákonů některých evropských států - návrh nového zákona; jsou do něho zahrnuty i požadavky vyplývající z direktiv Evropských společenství (dále jen "ES") pro obchodní bankovnictví.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP