- samostatné oddělení rozvoje JTS

- odbor technického rozvoje, vedoucí oddělení rozvoje technologie

1. 4. 1990 - dosud - Federální ministerstvo spojů Praha, odbor koncepcí technického rozvoje a řízení, zástupce ředitele odboru

od 28. 8. 1991 - náměstek ministra spojů ČSFR

 

Jméno: Ing. Peter Vybíral

Narozen: 23. 2. 1953 v Bratislavě

Bydliště: Bratislava, Hraničná 69

Telefon: 22 64 30/07

Vzdělání: VŠE

Zaměstnání: Federální ministerstvo dopravy

Telefon: 231 31 51

Funkce: I. náměstek ministra dopravy ČSFR

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Po ukončení VŠE v roce 1976 nastoupil do Výzkumného výpočetního střediska v Bratislavě. V roce 1977 přešel do ČSAD Bratislava, kde pracoval jako matematik-analytik. V roce 1984 byl navržen do funkce ekonomického náměstka v tomto podniku. Absolvoval postgraduální studium na VŠDS v Žilině (r. 1988). V září 1991 byl jmenován do funkce I. náměstka ministra dopravy ČSFR.

 

Jméno: JUDr. Václav Novotný

Narozen: 18. 3. 1963 v Olomouci

Bydliště: Prostějov, Havlíčkova 53

Telefon: -

Vzdělání: Právnická fakulta, Brno

Zaměstnání: Federální úřad pro hospodářskou soutěž, Bratislava

Telefon: -

Funkce: I. náměstek ministra - místopředseda

Politická angažovanost: Československá strana lidová

Po absolvování Právnické fakulty UJEP v Brně (červený diplom) nastoupil do zaměstnání do Automatizace železniční dopravy v Olomouci jako podnikový právník. Od začátku roku 1990 pracoval jako tajemník poslaneckého klubu FS a ČNR poslanců ČSL. V současnosti pracuje na Okresním soudu v Prostějově.

Jmenovaný má i přes svůj poměrně mladý věk politické i odborné zkušenosti. Je dobrý řečník. Jeho morální profil je ve shodě s požadavky na navrhovanou funkci.

 

Jméno: JUDr. Richard Salzmann

Narozen: 10. 5. 1929 v Plzni

Bydliště: Praha 4, Jílovská 1165

Telefon: -

Vzdělání: Právnická fakulta UK

Zaměstnání: Komerční banka, Praha 1

Telefon: -

Funkce: generální ředitel

Politická angažovanost: ODS

Po skončení studií a absolvování prezenční vojenské služby nastoupil v roce 1954 do Státní banky československé kde pracoval až do roku 1989.

V letech 1954 - 1967 byl zaměstnancem krajské (později okresní) pobočky v Karlových Varech. Od roku 1967 jako pracovník ústředí SBČS byl jedním ze spolutvůrců tehdy připravované reformy bankovního systému. V roce 1970 byl přeložen na hlavní ústav SBČS pro ČSR, kde se věnoval především problematice řízení a organizace banky.

V roce 1990 byl jmenován náměstkem generálního ředitele Komerční banky a v březnu 1991 jejím generálním ředitelem. V červenci 1991 byl zvolen místopředsedou presidia Fondu národního majetku ČR.

 

Jméno: Ing. Jozef Mudrík

Narozen: 9. 4. 1934 v Hlohovci

Bydliště: Bratislava, Borodáčova 5

Telefon: -

Vzdělání: VŠE

Zaměstnání: Všeobecná úvěrová banka Bratislava,

Telefon: -

Funkce: generální ředitel

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Po ukončení Vysoké školy ekonomické v Bratislavě v roce 1965 nastoupil do zaměstnání ve Státní bance československé. Několik roků pracoval jako disponent, potom jako prokurista pro úvěrování podniků různých hospodářských odvětví. Postupně prošel různými úseky banky a stal se odborníkem v bankovnictví, který zná práci banky v celém komplexu a ve všech souvislostech. Absolvoval mnoho odborných školení. 1. 1. 1990 byl jmenován do funkce generálního ředitele Všeobecné úvěrové banky v Bratislavě. V této funkci organizuje přestavbu VÚB na podmínky tržního hospodářství. Je místopředsedou asociace bank ČSFR, místopředsedou představenstva Tatra banky, předsedou představenstva holandsko-slovenského společného podniku NMB-VÚB Bratislava Poradenská A. S., předseda dozorčí rady investiční společnosti. VÚB-invest A. S.

 

Jméno: Ing. Jozef Kučerák, CSc.

Narozen: 18. 4. 1939 v Hronci

Bydliště: Sekuriova 7, Bratislava

Telefon: -

Vzdělání: VŠE Bratislava

Zaměstnání: sekretariát ODU - VPN, Venturská 10, Bratislava

Telefon: 330 313

Fax: 33 59 65

Funkce: I. místopředseda ODU - VPN

Politická angažovanost: ODU - VPN

Absolvent Vysoké školy ekonomické Bratislava. Po absolvování školy do roku 1967 pracoval jak odborný asistent VŠE Bratislava. Potom do roku 1989 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu rozvoje práce v Bratislavě v odboru ekonomické a sociální politiky, zabýval se analýzami a porovnáváním životní úrovně V roce 1989 pracoval jako výzkumný pracovník v Prognostickém ústavu Bratislava. V červnu 1990 se stal členem vlády Slovenské republiky ve funkci místopředsedy vlády pro ekonomickou reformu. Tuto funkci zastával do května 1991. Od té doby do současnosti je I. místopředsedou ODU - VPN.

 

Jméno: Ing. Jan Klacek, CSc.,

Narozen: 23. 10. 1942 v Jičíně

Bydliště:

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Zaměstnání: ředitel Ekonomického ústavu ČSAV

Politická angažovanost: Není členem žádné politické strany.

Předchozí odborná praxe:

Po ukončení vysoké školy ekonomické v Praze, ekonomika zahraničního obchodu 1961-1966 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, postupně jako odborný pracovník, vědecký pracovník a vedoucí vědecký pracovník. Zaměření na makroekonomii a ekonometrii. V roce 1990 zvolen ředitelem ústavu. Současně je poradcem ministra hospodářství ČSFR.

Autorem či spoluautorem osmi knižních publikací a 60ti odborných článků a výzkumních studii.

 

Jméno: Ing. Jiří Koliha

Narozen: 28. 7. 1938 v Kolíně

Bydliště: Praha 4 - Krč, Rodvínovská 1351/8 PSČ 140 00

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Zaměstnání: Náměstek ředitele odboru bankovních obchodů a vedoucí oddělení finančního trhu SBČS tel. 2391 linka 2051

Politická angažovanost: Není členem žádné politické strany

Předchozí odborná praxe:

Po ukončení VŠE nastoupil v r. 1963 do SBČS. Zde prošel různými pobočkami a útvary ústředí. Nejdéle pracoval ve správě úvěrování a financování hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ústředí SBČS, později ve svodném úseku.

 

Jméno: JUDr. Dagmar Lastovecká

Narozena: 24. 6. 1951 v Brně

Bydliště: Pellitcova 3c, Brno

tel. 333 060

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy university v Brně

Zaměstnání: Agrobanka a. s. filiálka Brno tel. 758 00

Funkce: Vedoucí oddělení obchodní politiky a poradenství.

Politická angažovanost: ODS

Od r. 1979 - 86 byla zaměstnána jako úvěrový inspektor SBČS.

od r. 1986 - 90 jako samostatný výzkumný pracovník v družstevním podniku Drupos.

Od 1. 6. 1991 uvolněna ze zaměstnání pro předsednictví v okresní privatizační komisi Brno.

 

Jméno: Prof. ing. Ján Petrenka, CSc.

Narozen: 6. 2. 1930 v Kokave nad Rimavicou

Bydliště: Teplická 15, Bratislava

Vzdělání: Státní obchodní akademie v Banské Bystryci, Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě.

Zaměstnání: VŠE Bratislava

Funkce: Vedoucí Katedry veřejných financí

Politická angažovanost: Není členem žádné politické strany.

Předchozí odborná praxe:

Po ukončení studii krátkou dobu pracoval v podniku a na Poverenictve financii, odkud v r. 1954 přešel pracovat na nově vzniklou Vysokou školu ekonomickou, kde je do teď. Nejdříve byl asistentem, potom odborným asistentem, kandidátskou práci obhájil v r. 1963 a habilitoval se za docenta v r. 1965, profesorem byl jmenován v r. 1991. V letech 1966 - 69 byl proděkanem fakulty a jeden rok (funkční období 1990-91) rektorem VŠE Bratislava. Kromě vedoucího Katedry veřejných financí má funkce v akademickém senátě fakulty školy. Od začátku roku 1990 vykonává různé funkce mimo školu (člen dozorčí rady, člen privatizační komise ministerstva hospodářství SR, člen představenstva a pod.)

 

Jméno: Ing. Ignác Prno, CSc.

Narozen: 3. 3. 1934 v Nemšové

Bydliště: Bratislava

Vzdělání: Vysoká škola elektrotechnická

Zaměstnání: Náměstek ministra hospodářství SR pro rozvoj a průmyslovou politiku

Politická angažovanost: Kandidaturu podalo Křesťansko-demokratické hnutí.

Předchozí odborná praxe:

Po skončení studia na Vysoké škole nastoupil do Výzkumného ústavu energetických zařízení IBZKG v Brně. Dále pracoval v CHZJD Bratislava jako projektant automatizace, v DUSLO Šala jako technolog automatizace a později jako vedoucí odboru organizace a techniky řízení. V tomto období absolvoval postgraduální kurs automatizace a regulace na SVŠT v Bratislavě. Od r. 1969 na ministerstvu průmyslu Slovenské socialistické republiky, jako vedoucí oddělení techniky řízení. V r. 1979 nastoupil na GŘ Inženýrského stavitelství. Je absolventem externí aspirantury na VŠLD ve Zvolenu. Od r. 1980 do současnosti působí jako externí přednášející na VŠLD ve Zvolenu. Je autorem několika čsl. patentů.

 

Jméno: Ing. Jaroslav Šulek

Narozen 29. 11. 1953 Hriňová, okres Zvolen

Bydliště: Čierný Balog 402, okr. Banská Bystrica

Vzdělání: VŠLD Zvolen, Lesnická fakulta

Zaměstnání: Lesní závod Čierný Balog

Funkce: ekonomický náměstek

Politická angažovanost: Křesťansko-demokratické hnutí

Předchozí odborná praxe:

Po ukončení vysoké školy pracoval od r. 1978 do 1988 jako zástupce vedoucího technické přípravy výroby. V letech 1988-1990 ve funkci vedoucí oddělení ekonomiky práce a od r. 1991 pracuje jako ekonomický náměstek Lesního závodu Čierný Balog.

 

Jméno: Čestmír Čejka

Narozen: 2. 12. 1928 v Praze

Bydliště: V nové Hostivaři 31/579, Praha 10 - PSČ 100 00

Telefon: 786 74 08

Vzdělání: Reálné gymnázium s maturitou, Střední průmyslová škola stavební s maturitou

Zaměstnání: Inženýrské a průmyslové stavby, Praha

stavební technik do r. 1990

Funkce: náměstek federálního ministerstva kontroly

V únoru 1990 uvolněn pro NV hl. m. Prahy - náměstek primátora hl. m. Prahy

Usnesením vlády ČSFR ze dne 7. 1. 1991 č. 12 jmenování s účinností od 15. 1. 1991 náměstkem ministerstva kontroly

Politická angažovanost:

Účast v protinacistickém odboji, zatčen gestapem v r. 1945. Protikomunistický odboj - zatčen v r. 1948, 1950, 1962, odsouzen v r. 1950, po zmírnění trestu smrti na 17 roků a v r. 1962 na 8 roků za protistátní činy.

Představitel K 231 v r. 1968.

V občanském a politickém životě předseda Národní sociální strany, člen vedení Konfederace politických vězňů ČSFR.

 

Jméno: Ing. Miloslav Kohoutek

Narozen: 28. 4. 1927

Bydliště: Praha 4 - Opatov, Lečkova 1522

Telefon: 79 21 721

Vzdělání: VŠE

Zaměstnání: Česká státní spořitelna, centrála, Praha 1

Telefon: 23 92 1111

Funkce: generální ředitel

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

1945 - 1956 pracoval na ekonomickém úseku v problematice vnitřního obchodu a od té doby se zabýval převážně národohospodářskými otázkami

1956 - 1960 Předsednictvo vlády, ekonomický poradce pro otázky životní úrovně

1960 - 1965 Státní plánovací komise, vedoucí oddělení životní úrovně ve svodném odboru národohospodářského plánu vedoucí skupiny odborů finance, ceny, metodika a soustava plánování, výpočetní technika a výchova kádrů

1966 - 1968 náměstek ministra předsedy pro problematiku financí, cen a soustavy řízení

1969 člen vlády ČSR - ministr obchodu

1970 Výzkumný ústav - zástupce ředitele

V roce 1959 dokončil ucelený pětisemestrový kurs VŠE, směr vnitřní obchod. Ke konci roku 1970 dokončil s vyznamenáním studium na VŠE - fakultě obchodní a 1. 2. 1971 byl promován.

Od roku 1971 pracoval v České státní spořitelně jako referent ekonomického úseku, později zde vykonával funkci vedoucího plánovacího odboru. Do funkce generální ředitele České státní spořitelny nastoupil 15. 1. 1990.

 

Jméno: Ing. Jiří Tesař, CSc.

Narozen: 18. 10. 1932

Bydliště: Praha 5, Arbesovo nám. 18

Telefon: 366 968

Vzdělání: VŠE - vědecká aspirantura

Zaměstnání: Investiční banka, Praha 1

Telefon: 236 59 34

Funkce: náměstek generálního ředitele

Politická angažovanost: ČSSD

Předchozí odborná praxe:

1. Investiční banka

2. Výzkumný ústav národohospodářského plánování - pracovní skupina profesora Šika

3. Státní plánovací komise

4. INORGA - vedoucí týmu systémové analýzy

5. Investiční banka - náměstek generálního ředitele

 

Jméno: ing. Alojz Ondra

Narozen: 7. 7. 1933 v Rudňanech okr. Spišská Nová Ves

Bydliště: Saratovská 18, 841 01 Bratislava

Telefon: 36 39 34

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, odbor finance

Zaměstnání: Slovenská státní spořitelna, ústředí, nám. SNP 18, Bratislava 816 07

Telefon: 49 93 00

Funkce: generální ředitel

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Odborná charakteristika

r. 1958 - 1969 - pracovník SBČS - pobočka Levoča a Spišská N. Ves uvěrový pracovník na úseku financování polnohosp. podniků

1970 - 1976 - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce, Moskva expert na úseku devizovo-ekonomickém a úvěrovém ve volně směnitelných měnách

1976 - 1981 - ředitel ČSOB a. s. Bratislavě člen ředitelství akciové společnosti Praha

1981 - 1986 - podpředseda Mezinárodní banky hospodářské spolupráce pověřen řízením úseku - operace ve volně směnitelných měnách

1986 - 1990 - náměstek generálního ředitele ČSOB a. s. Praha - zodpovědný za oblast výpočetní techniky v SWIFT vč. Jugoslavie, - úsek podnikové garancie, leasing a zvlášt. druhy finančních operací

1990 - 1991 - Generální ředitel Slovenské státní spořitelny Bratislava

V r. 1972 absolvoval v USA mezinárodní letní bankovní školu zaměřenou na přípravu středních řídících pracovníků bank.

 

Jméno: Ing. Ján Kelo

Narozen: 4. 12. 1954 v Bratislavě

Bydliště: ul. J. Poničana 7, Bratislava

Vzdělání: VŠE Bratislava

Zaměstnání: ministerstvo financí Slovenské republiky

Funkce: vedoucí odborný referent v oblasti správy a kontroly daní

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Předchozí odborná praxe:

Po skončení školy pracoval v SBČS Bratislava-město jako revident. Později pracoval na Městské finanční správě v Bratislavě jako samostatný odborný referent. Od r. 1986 pracuje na ministerstvu financí SR jako vedoucí odborný referent v oblasti správy a kontroly daní.

 

Jméno: Doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.

Narozen: 26. 8. 1953 v Podhájeckej

Bydliště: Osuského 34, 851 03 Bratislava

Vzdělání: VŠE Bratislava

Zaměstnání: VŠE Bratislava

Funkce: děkan fakulty

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Předchozí odborná praxe:

Po skončení studia pracoval v letech 1976 - 1978 ve Státní bance československé. Vědeckou aspiranturu ukončil v roce 1985, za docenta byl jmenován v roce 1989. V současné době je členem Rady VŠ SR a předsedou její ekonomické komise, dále je členem předsednictva pobočky mezinárodního výkonného marketingového sdružení. Je členem Kolegia ministerstva pro správu a privatizaci národního majetku SR, členem poradního orgánu generálního ředitele HÚ SBČS pro SR a pod.

 

Jméno: Ing. Bohumil Tichý

Narozen: 5. 10. 1931

Bydliště: Bakalovo nábřeží 3, 639 00 Brno

Telefon: 325527

Vzdělání: VŠZ Brno, VŠE

Zaměstnání: Ministerstvo státní kontroly ČR

Politická angažovanost: poslanec HSD-SMS

Předchozí odborná praxe:

Prošel řadou ekonomických funkcí u Průmyslových staveb Zlín, Výzkumný ústav cenový Bratislava a Generální ředitelství Závody všeobecného strojírenství Brno. Od června 1990 do března 1991 ministr státní kontroly ČR.

 

Jméno: JUDr. Miloš Tomsa, CSc.

Narozen: 25. 8. 1926 v Praze

Bydliště: Ovenecká 35, Praha 7

Vzdělání: právnická fakulta UK v Praze

Zaměstnání: Legislativní ústav vlády ČSFR

Politická angažovanost: Československá sociální demokracie

Předchozí odborná praxe:

Po absolvování právnické fakulty nastoupil do Skloexportu, kde pracoval jako devizový referent, referent pro práce a mzdy a jako podnikový právník. Po přesídlení Skloexportu do Liberce nastoupil na Státní arbitráž. Po zřízení Ústavu hospodářského práva přešel do tohoto ústavu jako vědecký pracovník a do roku 1969 pracoval jako vědecký tajemník tohoto ústavu. Od září 1990 je předsedou stálé komise Legislativní rady pro obchodní a hospodářské právo.

 

Jméno: Ing. Juraj Borovský

Narozen: 24. 3. 1940

Bydliště: Hviezdoslavova 11, 916 01 Stará Turá

Vzdělání: Elektrotechnická fakulta ČVUT, VŠE Bratislava

Zaměstnání: Chirana Stará Turá

Funkce: ekonomický náměstek

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Předchozí odborná praxe:

Ekonomický náměstek Tesly Orava, referent dlouhodobé koncepce rozvoje Chirany Stará Turá, vedoucí technického rozvoje Chirany Stará Turá. Od roku 1990 předseda ekonomické komise Svazu průmyslu v Slovenské republice., vícepresident Svazu strojařů ZP v Slovenské republice, člen předsednictva Slovenského komitétu pro VR, dlouhodobý funkcionář Komitétu pro vědecké řízení a člen vedení komise pro prognosu SVTS (1972-78).

 

Jméno: Dr. Vratislav Šlajer

Narozen: 30. 5. 1944

Bydliště: Polská 48, 120 00 Praha 2

Vzdělání: VŠE Praha, Filosofická fakulta UK Praha

Zaměstnání: generální ředitel firmy CONSUS

Politická angažovanost: není členem žádné politické strany

Předchozí odborná praxe:

Po ukončení studií několikaletá praxe v podnikovém řízení v ekonomických funkcích (obchodní náměstek). Od r. 1972 přechod do oblasti pedagogiky a vědy. Působení ve 3 institutech postupně na katedře filosofie, po zákazu "ideologické" práce na katedrách ekonomiky průmyslu a matematických metod, katedře racionalizace a ekonomiky a katedrách řízení. V r. 1989 založil poradenskou firmu CONSUS, jejímž je generálním ředitelem. Působí jako člen správních rad, či dozorčích rad asi deseti průmyslových podniků, je generálním sekretářem Československého ekonomického fóra, víceprezidentem Komory obchodu a řemesel, expertem Federálního shromáždění, externím učitelem na VŠUP Praha a j. Je autorem desítek odborných publikací a stovek článků v oboru národohospodářství a řízení. Působil i v oblasti novinářské publicistiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP