FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. v. o.

761

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne .............. 1991

o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost

§ 2

Živností je podnikatelská činnost [§ 2 odst. 1 zákona č. ..../1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen "obchodní zákoník")] provozovaná za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činností vyhrazených zákonem státu nebo právnické osobě určené zvláštním právním předpisem [§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon). § 1 odst. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů. § 1 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.],

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněných zvláštními zákony [Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. (úplné znění č. 247/1990 Sb.).] jejich původci včetně vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

c) činnost při výkonu povolání

1. lékařů, lékárníků, psychoterapeutů a přírodních léčitelů, zdravotnických pracovníků včetně prodejců a zpracovatelů léčivých rostlin, s výjimkou očních optiků, protetiků a pedikérů,

2. veterinárních lékařů, veterinárních pracovníků a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat [§ 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. Zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvírat. Zákon SNR č. 256/1991 Sb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbe hospodárskych zvierat.],

3. advokátů [Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii. Zákon SNR č. 132/1990 Sb., o advokácii.], komerčních právníků [Zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované. Zákon SNR č. 129/1991 Sb., o komerčných právnikoch.] a patentových zástupců [Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích],

4. znalců a tlumočníků [Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.],

5. ověřovatelů (auditorů) [Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.] a daňových poradců [Zákon č. /1991 Sb., o.........],

6. burzovních dohodců [Zákon č. /1991 Sb., o burze cenných papírů. Zákon č. /1991 Sb., o plodinové burze.],

7. zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů [§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.],

8. oprávněných inženýrů a odpovědných geodetů [Zákon č. 46/1971 Sb., o geodezii a kartografii. § 3 a 4 vyhlášky č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací. § 3 vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě.],

9. autorizovaných inženýrů v oboru inženýrské činnosti ve výstavbě [Zákon ČNR č. /1991 Sb., o autorizaci vybraných činností ve výstavbě a zřízení komor architektů, stavebních inženýrů a stavitelů. Zákon SNR č. /1991 Sb., o autorizácii vybraných činností vo výstavbe a zriadení Slovenskej komory architektov a stavebných inžienerov.],

10. pořadatelů divadelních, filmových a jiných audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav výtvarných děl, užitého umění a prací lidové výtvarné tvořivosti, festivalů a přehlídek v oblasti kultury a umění [§ 1 odst. 1, písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Sb., o verejných kultúrnych podujatiach. Zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností pro Českou republiku. Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona č. 122/1989 Sb.].

2) Živností dále není:

a) činnost bank a jiných oprávněných osob vykonávajících bankovní činnost, spořitelen, [Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé. Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.] pojišťoven [Zákon SNR č. 24/1991 Sb., o poisťovnictve. Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.] burz [Zákon č. /1991 Sb., o burze cenných papírů. Zákon č. /1991 Sb., o plodinové burze.], a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí [Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby],

b) pořádání loterií a jiných podobných her [Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby],

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem [§ 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. § 2 a 3 zákona SNR č. 51/1988 Sb., o banskej činnosti, vybušninách a o štátnej banskej správe.],

d) výroba a rozvod elektřiny, plynů a tepla [Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon). Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon). Zákon č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.],

e) zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

f) námořní doprava a mořský rybolov [Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 42/1980 Sb. Nařízení ministra dopravy č. 75/1953 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě.]

g) letecká doprava včetně leteckých prací a výcviku, půjčování letadel, provozování pozemních leteckých zařízení, výroby a opravy letadel [Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb. a zákona č. 90/1990 Sb.],

h) výstavba a provoz drah [Zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.],

i) mezinárodní silniční doprava, veřejná pravidelná osobní doprava, linková kyvadlová doprava a dálková nákladní doprava [Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.],

j) mezinárodní vnitrozemská vodní doprava [Zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.],

k) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě včetně poskytování služeb [Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.],

l) hromadná výroba humánních a veterinárních léčivých přípravků [§ 62 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhl. č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky. Vyhl. č. 386/1990 Sb., o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostredkov zdravotnickej a obalovej techniky. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění zákona č. 239/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků. Vyhláška ministerstva polnohospodárstva SSR č. 118/1989 Sb., o povolování výroby, dovozu, o overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.],

m) výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropních a omamných látek [§ 34 a 35 nař. vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nař. č. 182/1990 Sb. § 34 a 35 nar. vlády SSR č. 206/1988 Sb., o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, ve znění nar. č. 232/1990 Sb.],

n) provozování asanačního podniku [§ 21 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.],

o) rozhlasové a televizní vysílání [Zákon č. /1991 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání.].

(3) Živností rovněž není prodej nezpracovaných nebo zpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzických osob a prodej lesních plodin přímým spotřebitelům.

§ 4

Činnosti spojené s pronájmem nemovitosti

(1) Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou poskytovány i jiné než základní služby spojené s pronájmem.

(2) Provozování garáží nebo odstavných ploch pro motorová vozidla je živností, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 nebo slouží-li garáž, popřípadě odstavná plocha pro umístění nejméně pěti vozidel patřících jiným osobám než majiteli nebo nájemci nemovitosti.

HLAVA II

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

§ 5

Subjekty oprávněné provozovat živnost

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem; státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.

(2) Soudci a prokurátoři, zaměstnanci státní správy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, příslušníci bezpečnostních sborů a příslušníci ozbrojených sil mohou provozovat živnost, jen pokud to nevylučují nebo neomezují zákony, které upravují jejich pracovněprávní vztahy nebo služební poměry [Např. § 52 odst. 3 zákona č. /1991 Sb., o soudech a soudcích, § 29 odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 59/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 65/1978 Sb., zákona č. 74/1990 Sb. a zákona č. 228/1991 Sb.].

(3) Zahraniční osoby [§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku.] mohou na území České a Slovenské Federativní Republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako československé osoby, pokud z obchodního zákoníku [§ 21 odst. 4 obchodního zákoníku.] nebo jiného zákona nevyplývá něco jiného.

(4) Fyzické osoby, jimž bylo přiznáno postavení uprchlíků podle zvláštních předpisů [Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících.], mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako cizinci, kteří mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 6

Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živností fyzickými osobami jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze živnosti a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování živnosti.

(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat její odpovědny zástupce.

§ 7

Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědny zástupce.

§ 8

Překážky provozování živnosti

(1) živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen nebo ukončen konkurs, tři roky po dobu tří let po ukončení konkursu nebo po opětovném potvrzení nuceného vyrovnání. [Část druhá zákona č. /1991 Sb., o konkursním a vyrovnacím řízení.]

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje též na fyzickou nebo právnickou osobu, vůči níž bylo v uvedené době navrženo prohlášení konkursu, návrh však byl zamítnut pro nedostatek majetku dostačujícího alespoň k úhradě nákladů řízení [§ 5 zákona č. /1991 Sb., o konkursním a vyrovnacím řízení.].

(3) K překážce podle odstavců 1 a 2 se nepřihlíží, došlo-li ke konkursu nebo nucenému vyrovnání v důsledku úpadku nebo trestného činu třetí osoby.

(4) Orgán určeny zákonem národní rady (dále jen "živnostenský úřad") může prominout překážku uvedenou v odstavci 1 a 2, nasvědčují-li hospodářské poměry osoby a její chování, že při provozování živnosti bude řádně plnit své závazky. Před rozhodnutím si vyžádá vyjádření příslušné hospodářské komory, je-li zřízena.

(5) Živnost nemůže provozovat fyzická osoba, které byl uložen soudem nebo správním orgánem [Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon SNR č. 372/1990 Zb., o priestupkoch ve znění zákona SNR č. 524/1990 Sb.] zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti, dokud zákaz trvá.

§ 9

Rozdělení živnosti

Živnosti jsou:

a/ ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,

b/ koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

§ 10

Živnostenské oprávněni

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku a fyzickým osobám:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, tímto dnem,

b) u koncesovaných živností dnem doručení koncesní listiny.

(2) Průkazem živnostenského oprávnění je:

a) živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování živností ohlašovacích, do vydání živnostenského listu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením,

b) koncesní listina, jíž byla udělena koncese.

Těmito doklady se podnikatel prokazuje.

(3) Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění stanovených podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina před zápisem do tohoto rejstříku.

(4) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis československé právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad živnostenský list nebo koncesní listinu před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.

(5) Osobám uvedeným v odstavcích 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě stanovené zvláštním předpisem [§ 62 odst. 1 obchodního zákoníku.], nebo není-li návrhu vyhověno, musí živnostenský list nebo koncesní listinu neprodleně vrátit živnostenskému úřadu.

(6) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.

(7) Živnostenské oprávnění může byt vykonáváno na celém území České a Slovenské Federativní Republiky.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

§ 11

(1) Odpovědný zástupce je provozovatelem živnosti (dále jen "podnikatel") ustanovená fyzická osoba, která odpovídá za řádný technický provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a 7).

(3) Odpovědny zástupce musí mít bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky a byt s to účastnit se provozu v potřebném rozsahu; nikdo nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

(4) Je-li podnikatel právnickou osobou, je vždy povinen ustanovit odpovědného zástupce.

(5) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být clen dozorčí rady, popřípadě jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

(6) Je-li podnikatelem fyzická osoba, může ustanovit odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím bude živnost provozovat. Nesplňuje-li podnikatel zvláštní podmínky pro provozování živnosti (§ 7) nebo nemá-li bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky, je povinen odpovědného zástupce ustanovit.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací, jakož i ukončení výkonu jeho funkce, oznámí podnikatel neprodleně živnostenskému úřadu.

(8) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy bylo rozhodnutí o schválení doručeno. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce oznámí podnikatel neprodleně živnostenskému úřadu, který koncesi udělil.

(9) Přestane-li odpovědny zástupce vykonávat funkci, musí podnikatel neprodleně ustanovit nového odpovědného zástupce. Živnostenský úřad může povolit provozování živnosti na přechodnou dobu bez odpovědného zástupce, pokud tím nemůže dojít k ohrožení životů a zdraví lidí.

(10) Ustanovení odstavce 9 se nepoužije, pokračuje-li v živnosti podnikatel, který je fyzickou osobou, má bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky a splňuje všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti.

§ 12

(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce.

(2) Odpovědného zástupce v takovém případě ustanoví zákonný zástupce se souhlasem soudu; živnost ohlásí nebo o koncesi požádá zákonný zástupce.

§ 13

Pokračování v živnosti při úmrti podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o dědictví:

a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

b) dědicové ze závěti a pozůstaly manžel, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,

c) pozůstaly manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud v živnosti nepokračují dědicové,

d) opatrovník ke správě podniku [§ 460 odst. 2 občanského zákoníku ve znění zákona č. /1991 Sb., § 36 odst. 1 notářského řádu.], pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

(2) Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. a) až c) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Nesplňuje-li opatrovník podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), pokud nabyly majetkového podílu na živnosti; ustanovení odstavce 2 platí obdobně. Pokud však do šesti měsíců od skončení řízení o dědictví nezískají vlastní živnostenské oprávnění, nemohou dále živnost provozovat. Pozůstalý manžel, který byl spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti nebo který tohoto majetku nebo podílu na něm dědictvím nabyl, může provozovat živnost i po této lhůtě na základě živnostenského oprávnění zůstavitele.

§ 14

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti

(1) Při přeměně obchodní společnosti (dále jen "společnost") v jinou formu společnosti nebo v družstvo [§ 69 odst. 1 obchodního zákoníku.] může nová společnost, popřípadě družstvo pokračovat v provozování živnosti zaniklé společnosti.

(2) Při sloučení nebo splynutí společnosti [§ 69 odst. 1 obchodního zákoníku.] platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(3) Při rozdělení společnosti [§ 69 odst. 4 obchodního zákoníku.] mohou pokračovat v živnosti zaniklé společnosti všechny nově vzniklé společnosti, na které přešla provozovna nebo vedlejší provozovna, v níž byla příslušná živnost zaniklé společnosti provozována. Osoby oprávněné jednat jménem rozdělované společnosti oznámí živnostenskému úřadu, v jakém rozsahu bude každá z nově vzniklých společností v živnosti pokračovat jakož i osobní údaje jejich odpovědných zástupců. Živnostenský úřad na základě tohoto oznámení vydá nové živnostenské listy nebo koncesní listiny. Ustanovení § 11 odst. 8 zůstává nedotčeno.

§ 15

Pokračování v živnosti při přeměně družstva

Při přeměně družstva ve společnost, při sloučení nebo splynutí družstev anebo při rozdělení družstva [§ 256 obchodního zákoníku.] platí ustanovení § 14 obdobně.

§ 16

Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem

Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

Provozovny

§ 17

(1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost soustavně provozována [§ 7 odst. 3 obchodního zákoníku.].

(2) Na základě živnostenského listu, v němž je uvedeno určité stanoviště (§ 45 odst. 5), může byt živnost provozována i v dalších provozovnách (dále jen "vedlejší provozovna"), jestliže tuto skutečnost podnikatel oznámí živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se vedlejší provozovna nachází. Je-li vedlejší provozovna v obvodu jiného živnostenského úřadu, oznámí podnikatel její zřízení i živnostenskému úřadu, který vydal živnostenský list.

(3) Oprávnění k výkonu koncesované živnosti ve vedlejší provozovně vzniká schválením živnostenského úřadu, v jehož územním obvodu se vedlejší provozovna nachází. Je-li vedlejší provozovna v obvodu jiného živnostenského úřadu, oznámí podnikatel její zřízení i živnostenskému úřadu, který vydal koncesní listinu.

(4) Ustanovení § 29 a 30 a ustanovení o souhlasu obce k umístění provozovny v obci [§ 15 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). § 4 odst. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Sb., o obecnom zriadení.] se použijí i na vedlejší provozovny.

§ 18

Pro přeložení živnosti na jiné místo, než je uvedeno v živnostenském listu nebo koncesní listině, platí ustanovení § 17 obdobně.

ČÁST DRUHÁ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I

ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ

§ 19

Ohlašovací živnosti jsou:

a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost získaná vyučením v oboru,

b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost získaná jinak,

c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

Díl 1

Živnosti řemeslné

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona.

Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem [§ 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád ve znění pozdějších předpisů. § 15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi. § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek. § 19 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon). Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech. Vyhláška ministerstva školstva SSR č. 16/1981 Zb., o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných oboroch. Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích. Vyhláška ministerstva školstva SSR č. 38/1987 Zb., o ukončování štúdia na stredných školách a o ukončování prípravy v osobitných odborných učilištiach. § 25 vyhlášky č. 102/1991 Sb., o ukončení štúdia na stredných školách a ukončování prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.] nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, popřípadě v příbuzném oboru.

(2) Praxí v oboru se rozumí také základní (náhradní) služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné řemeslné živnosti. Dokladem o výkonu prací je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo organizací, kde občan konal civilní službu.

§ 22

(1) Doklad o odborné způsobilosti uvedeny v § 21 může byt nahrazen:

a) vysvědčením o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, popřípadě příbuzném oboru nebo

b) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti nebo na gymnasiu s předměty odborné výchovy nebo nástavbovém studiu ve stejném oboru a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, popřípadě v příbuzném oboru [§ 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.] nebo

c) vysvědčením o absolvování vysoké školy v příslušném technickém, popřípadě ekonomickém oboru a dokladem o jednoroční praxi v oboru nebo

d) úspěšným vykonáním kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno.

(2) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. d) stanoví právní předpisy, které vydají příslušné ústřední orgány státní správy republik.

Díl 2

Živnosti vázané

§ 23

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

§ 24

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou.

Díl 3

Živnosti volné

§ 25

(1) Živnosti volné jsou živnosti, které nejsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 zákona.

(2) Pro provozování těchto živností musí být splněny všeobecné podmínky. Prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje.

HLAVA II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

§ 26

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona.

§ 27

Odborná způsobilost a další podmínky

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 zákona nebo stanovena touto přílohou.

(2) Zvláštní podmínkou provozování koncesované živnosti je i spolehlivost, která se posuzuje ve vztahu k předmětu podnikání se zřetelem na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob a veřejných zájmů.

(3) Živnostenský úřad může podnikateli uložit podmínky provozování živnosti. Zejména je oprávněn vymezit provozování živnosti určitým územím z důvodu veřejného zájmu, popřípadě udělit koncesi na určitou dobu.

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

HLAVA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 28

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen "rozsah oprávnění") se posuzuje podle obsahu živnostenského listu nebo koncesní listiny s přihlédnutím k ustanovením této části.

(2) V pochybnostech rozhodne živnostenský úřad po vyjádření příslušné hospodářské komory a živnostenského společenstva, jsou-li zřízeny.

Povinnosti podnikatele

§ 29

(1) Podnikatel je povinen při provozování živnosti co nejúčinněji chránit životní a pracovní prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány. Povinnosti podle § 127 odst. 1 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.

(2) Podnikatel je povinen budovat zařízení na ochranu životního a pracovního prostředí před škodlivými účinky, které jsou nebo mohou být jeho činností vyvolávány, uvádět tato zařízení do provozu společně s příslušným výrobním nebo nevýrobním zařízením a trvale zajišťovat jejich plynulý a účinný chod.

(3) Náklady na opatření k odstranění škod vzniklých činností podnikatele a na opatření k tvorbě a ochraně životního a pracovního prostředí ohrožovaných jeho činností nese podnikatel ze svého.

(4) Způsob a rozsah ochrany stanoví zvláštní předpisy. [Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon č., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce. Zákon ČNR č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. Zákon č. Sb., o životním prostředí. Zákon ČNR č. Sb., o ochraně přírody a krajiny.]

§ 30

Prohlídky provozoven

(1) Podnikatel je povinen umožnit živnostenskému úřadu, aby se dříve než vydá průkaz živnostenského oprávnění, i kdykoliv později mohl přesvědčit prohlídkou na místě o vhodnosti provozovny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP