FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

753

Vládní návrh,

kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, podepsaný v Praze dne 1. července 1991.

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Protokolem o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, podepsaným v Praze dne 1. července 1991.

 

Důvodová zpráva

pro Federální shromáždění ČSFR

Na mimořádné schůzce Politického poradního výboru Varšavské smlouvy 25. února 1991 v Budapešti, která rozhodla o rozpuštění vojenských struktur VS, navrhla čs. delegace ukončit platnost VS. Protože se návrh setkal s pozitivní odezvou, připravila ČSFR, z titulu své funkce koordinátora, návrh příslušného Protokolu.

Na posledním zasedání Politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy v Praze dne 1. července 1991 byl podepsán vedoucími delegací účastnických zemí Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě (dále jen Protokol).

Politická organizace Varšavské smlouvy neměla žádný společný majetek. Proto článek 2 Protokolu říká, že strany nemají vůči sobě žádné majetkové nároky vyplývající z VS.

Smluvní strany budou i nadále konzultovat otázky týkající se plnění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, která byla sjednána de facto na blokovém základě. Zrušením VS však nebude dotčena platnost Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

Vláda ČSFR svým usnesením č. 382 ze dne 20. června 1991 vyslovila souhlas se sjednáním tohoto Protokolu a s tím, aby jí nebyl po podpisu znovu předložen. Doporučila prezidentu ČSFR, aby Protokol podepsal s výhradou ratifikace.

Protokol, jakožto politická smlouva, musí být před ratifikací prezidentem republiky, v souladu s článkem 36, odst. 3 zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů, předložen Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu.

Protokol podléhá ratifikaci podle ústavních předpisů jednotlivých zemí a podle článku 4 nabude platnosti dnem, kdy bude ČSFR jako depozitáři Protokolu předána poslední ratifikační listina.

Vypracoval: V. Lukaštík

 

PROTOKOL

o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

Státy, které jsou smluvními stranami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955,

berouce v úvahu hluboké změny probíhající v Evropě, které znamenají ukončení konfrontace a rozdělení kontinentu,

hodlajíce v nové situaci aktivně rozvíjet své vzájemné vztahy na dvoustranném a dle zájmu na mnohostranném základě,

připomínajíce význam Společné deklarace 22 států, které podepsaly Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a které prohlásily, že již nejsou nepřáteli a že budou budovat nové vztahy partnerství a spolupráce,

rozhodnuty napomáhat postupnému přechodu k celoevropským strukturám bezpečnosti v duchu ujednání dosažených na pařížském summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v listopadu 1990, dohodly se na následujícím:

Článek 1

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 (dále jen Varšavská smlouva), a Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaný dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, pozbývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tento protokol.

Článek 2

Strany tohoto protokolu prohlašují, že nemají vůči sobě žádné majetkové nároky vyplývající z Varšavské smlouvy.

Článek 3

1. Tento protokol podléhá ratifikaci.

2. Originál protokolu a ratifikační listiny budou uloženy do úschovy vládě České a Slovenské Federativní Republiky. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude informovat ostatní strany tohoto protokolu o uložení každé ratifikační listiny do úschovy.

Článek 4

Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude uložena do úschovy poslední ratifikační listina.

Dáno v Praze dne 1. července 1991 v jednom vyhotovení v jazyce českém, bulharském, maďarském, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto protokolu předá vláda České a Slovenské Federativní Republiky všem ostatním stranám tohoto protokolu.

 

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

 

Za Bulharskou republiku

Želiu Želev

prezident Bulharské republiky

 

Za Maďarskou republiku

József Antall

předseda vlády Maďarské republiky

 

Za Polskou republiku

Lech Walesa

prezident Polské republiky

 

Za Rumunsko

Ion Iliescu

prezident Rumunska

 

Za Svaz sovětských socialistických republik

G. I. Janajev

viceprezident Svazu sovětských

socialistických republik


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP