FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. v. o.

659

Informace

o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací

 

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO KONTROLY

Č. j.: 1/6 - 1991

V Praze dne 21. května 1991

INFORMACE

o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku vybraných býv. společenských organizací

Předkládá:

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

ministryně vlády ČSFR

 

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO KONTROLY

V Praze dne 21. května 1991

Přílohy: 3

Informace

o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

Ústavními zákony č. 496 a 497/1990 Sb. bylo rozhodnuto o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR. Podrobnosti a postup převzetí majetku byly ve smyslu příslušných ustanovení uvedených zákonů stanoveny v dohodě s vládami republik usneseními vlády č. 901 a 902 z 20. prosince 1990.

Postup převzetí vychází z toho, že gesci za převzetí majetku KSČ má ministr financí ČSFR a za majetek SSM místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško. Podniky a hospodářská zařízení jsou přebírány zmocněnci jmenovanými na návrh ministrů financí ČR a SR federálním ministrem financí, ostatní majetek prostřednictvím okresních úřadů.

Uvedenými usneseními vlády ČSFR bylo uloženo gestorům, tzn. ministru financí ČSFR a místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi, zřídit ve spolupráci s ministryní kontroly ČSFR, představiteli republikových vlád a v případě KSČ i poslaneckých klubů FS, ČNR a SNR komise, jejichž úkolem bylo zpracovat návrh na využití převzatého majetku do 31. 3. 1991 (KSČ), resp. do 30. 4. 1991 (SSM).

Postup schválený vládami předpokládal, že federální ministerstvo kontroly, Ministerstvo státní kontroly České republiky a Ministerstvo kontroly Slovenské republiky podle své působnosti zabezpečí kontrolu přebírání majetku. Tento přístup se však nerealizoval u majetku KSS, kde kontrola je zabezpečována pouze Ministerstvem financí Slovenské republiky.

Jak v přebírání majetku KSČ, tak SSM dochází k výraznému zpoždění. Vláda ČSFR v souvislosti s projednáváním této informace souhlasila s tím, že výsledné zprávy o převzetí majetku KSČ a SSM budou předloženy Federálnímu shromáždění do 30. 6. 1991.

Průběh převzetí majetku obou organizací je poznamenán některými shodnými nedostatky. Nejvážnějším nedostatkem u podniků a hospodářských zařízení bylo podcenění výběru zmocněnců ministerstvy financí republik. Navrhovaní zmocněnci v řadě případů neměli odborné, praktické a někdy ani morální předpoklady pro zabezpečení této náročné funkce. Důsledkem byly změny jmenovaných zmocněnců, například v zařízeních Pragoservis (KSČ), Zenitcentrum (SSM), v případě vydavatelství Florenc (KSČ) i několikanásobná. Ve většině podniků a zařízení začali zmocněnci pracovat až okolo 20. ledna 1991, tzn. v době, kdy na úrovni zmocněnců měl být majetek již převzat.

Obdobná situace byla i na okresních úřadech, které přebírají majetek územních orgánů KSČ a SSM, kde byli konkrétní pracovníci k zajištění převzetí určeni často až po 20. lednu 1991.

V průběhu převzetí majetku se ukázalo, že některá ustanovení postupu schváleného usneseními vlády ČSFR č. 901 a 902 z roku 1990 vyžadují další upřesnění výkladu. Na základě porady zainteresovaných ústředních orgánů svolaných federálním ministerstvem kontroly dne 31. ledna 1991 vydalo FMF doplňující pokyny, zejména k bližšímu vymezení pojmu "kancelářské a obdobné vybavení do 5 000,-- Kčs pořizovací ceny", které má podle ústavních zákonů zůstat v držení původních vlastníků, ke stanovení finančních náhrad za nevydaný majetek, k úkolům zmocněnců a dalším otázkám.

Další průběh převzetí však ukazuje, jak vyplývá dále z příloh k této informaci, že povinné organizace tyto pokyny v řadě případů nerespektují a předměty, které nejsou součástí "kancelářského a obdobného vybavení" nevydávají. Obdobně dochází k tomu, že zejména orgány KSČ odmítají vydávat některé základní a finanční prostředky s poukazem na to, že je potřebují ke své činnosti. Problémy jsou i s tím, že zmocněnci, případně okresní úřady neprovádějí opatření k navrácení majetku, který byl v rozporu se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb. předán nebo pronajat mimo stát, a nebo je dokonce zadržován. Nejednotně se postupuje při započítávání závazků do hodnoty přebíraného majetku. To se týká rovněž mzdového vyrovnání, které bylo poskytnuto bývalým pracovníkům aparátů KSČ a SSM podle obecně závazných předpisů.

V současné době, zejména v některých organizacích SSM, dochází k rozpadu řídících struktur. Vzhledem k tomu, že není vyjasněno, který ústřední orgán plní vůči těmto organizacím funkci zakladatele, nejsou nové statutární orgány jmenovány. Tento stav neumožňuje dokončení převzetí majetku těchto podniků.

Kontrolní poznatky ukazují, že při dodržení Postupu k provedení ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR, schváleného usnesením vlády ČSFR č. 901 z 20. 12. 1990, i přesto, že na KSČ nebude nic duplicitně vymáháno, zůstane tato politická strana podle dosavadních poznatků v dlužnickém vztahu vůči čs. státu v rozsahu cca 200 mil. Kčs.

Uvedené nedostatky v realizaci ústavních zákonů způsobují, že majetek KSČ a SSM je převzat zatím jen z 80%, a to ještě s řadou nedostatků a rozporů. V současné době se projednávají s federálním ministerstvem financí a komisí místopředsedy vlády J. Mikloška opatření k jednoznačnému postupu ve všech otevřených otázkách.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo tyto problémy dořešit do předložení této informace, bylo rozhodnuto stanovit další postup po předložení samostatného materiálu vládě ČSFR ve smyslu závěrů z jejího jednání dne 8. května 1991.

Přílohou této informace je rovněž přehled o postupu vypořádání majetku býv. Svazarmu, Svazu invalidů, Svazu československo-sovětského přátelství, Československého svazu žen, Československého svazu tělesné výchovy a ÚV NF ČSSR.

 

Příloha č. 1

Stav

plnění ústavního zákona o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR

KSČ ke dni 31. 12. 1989 disponovala s majetkem ve výši 12,6 mld. Kčs. Ke dni 1. 6. 1990 byly nařízením vlády ČSFR č. 212/1990 Sb. převedeny ve prospěch čs. státu nemovitosti, které KSČ měla v trvalém užívání v hodnotě 4,5 mld. Kčs. V průběhu, zejména 2. pololetí 1990 KSČ předala různým orgánům státu podle dosud neúplných podkladů majetek ve výši 5,5 až 6,0 mld. Kčs. Na základě ústavního zákona č. 496/1990 Sb. lze očekávat, že bude převeden další hmotný majetek ve výši cca 1,6 až 1,8 mld. Kčs. Zbývající hodnotu tvoří jednak odpočitatelné položky (např. kancelářské a obdobné vybavení do 5 000,-- Kčs pořizovací ceny, mzdové vyrovnání pracovníků KSČ a další), jednak dluh, který KSČ bude mít vůči čs. státu.

Z průběžných poznatků probíhající kontroly plnění ústavního zákona o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR vyplývá, že zpoždění postupu převzetí tohoto majetku přesahuje již dva měsíce.

1. Majetek ÚV KSČ

Majetek ÚV KSČ nebyl dosud převzat. Je to zejména tím, že Magistrát hl. m. Prahy a Obvodní úřad v Praze 1 přes opakované urgence federálního ministerstva kontroly nevyčlenily odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků pro zabezpečení úkolu. Obvodní úřad předpokládá převzít majetek prostřednictvím soukromé firmy, jež bude řízena vedoucím finančního odboru tohoto úřadu.

Složitost převzetí majetku ÚV KSČ spočívá i v tom, že předběžně byly zjištěny federálním ministerstvem kontroly případy neoprávněných převodů, které jen u základních prostředků dosahují výše cca 103 mil. Kčs a bude nutné je účetně dohledat a kontrolně dořešit. Z uvedené hodnoty činí pořizovací hodnota základních prostředků cca 7 mil. Kčs, které byly prodány v rozporu se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb. za prodejní cenu 1,6 mil. Kčs. Přitom zůstatková hodnota těchto základních prostředků k 31. 12. 1989 činila 3,4 mil. Kčs. Tyto předměty byly odprodány v rámci 22 obchodních případů. U 5 případů z nich byl kontrolou zjištěn značný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou (až 10-ti násobný).

2. Podniky a hospodářská zařízení

Majetek ve 13 z 15 hospodářských zařízení byl převzat s 1 až 2 měsíčním zpožděním. Příčinou je jednak pozdní jmenování zmocněnců, jednak v některých případech jejich liknavý přístup k plnění stanovených povinností. Jak vyplývá z přiložené tabulky, jde o majetek v hodnotě cca 1,2 mld. Kčs

Majetek nebyl dosud převzat v hospodářském zařízení ÚV KSČ DESO Děčín, a to zejména proto, že FMF a zmocněnec neřeší neoprávněné převody majetku provedené v rozporu se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb. v závěru roku 1990. Jde o převody na obec a býv. pracovníky podniku, kteří s majetkem nyní podnikají.

Dále nebyl převzat majetek Ústavu dějin a teorií společenského rozvoje. Na základě rozhodnutí FMF č. j. XI/1-1324/1991 ze dne 15. 1. 1991 se nejedná o hospodářské zařízení, ale o účelové zařízení Federální rady KSČS. Převzetí majetku bude provedeno prostřednictvím Obvodního úřadu v Praze 1.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v hospodářských zařízeních Pragoservis Praha, Kasio Hradec Králové, Pálava Břeclav, Vydavatelství Florenc Praha a zejména DESO Děčín došlo k porušení zákazu převodu movitých věcí stanoveným zákonným opatřením předsednictva FS č. 177/1990 Sb.

Např. v DESO Děčín po 18. květnu 1990 ředitel organizace v rozporu s citovaným zákonným opatřením uzavřel hospodářské smlouvy, bez předchozího souhlasu FMF, na odprodej materiálu apod. fyzické osobě a ostatní majetek bezúplatně převedl na Obecní úřad Veselé, který však není určeným orgánem pro převzetí majetku KSČ na čs. stát. Přitom Obecní úřad Veselé okamžitě zpětně pronajal uvedený majetek tomuto řediteli k jeho soukromým podnikatelským účelům.

Jsou i případy dlouhodobého pronájmu nemovitostí např. v organizacích Pragoservis Praha, Iskra Vsetín a Svoboda Praha na 10 i více let, které je třeba považovat za neoprávněné mimo rámec obvyklého hospodaření, a tedy rovněž v rozporu se zákonným opatřením předsednictva FS č. 177/1990 Sb. Příkladem je pronájem rekreačního střediska Boubín - hotel Arnika v k. ú. Kubova Huť, které bylo Pragoservisem pronajato dne 10. 10. 1990 firmě INGO-PET, Gustav Struck, spol. s r. o. na 10 let.

V současné době ani jeden z převzatých podniků ÚV KSČ nedosahuje zisku. Oddalování rozhodnutí o jejich využití způsobí nárůst již existujících ztrát, které jen za leden 1991 přesáhly částku 3,5 mil. Kčs.

3. Majetek územních orgánů KSČ

Převzetí majetku v ČR i SR v orientační hodnotě 550 mil. Kčs je výrazně zpožděno. Podle stavu k 15. 5. 1991 nebyl majetek v ČR převzat ve 12 okresech a od 5 býv. KV KSČ. Obdobně ve Slovenské republice nebyl majetek převzat v obvodech Bratislavy a Košic.

Závažné je, že majetek je správně převzat jen asi u 2/3 územních orgánů KSČ, kde již převzetí bylo ukončeno. U dalších orgánů trvají rozpory mezi KSČ a okresními úřady ve výkladu pojmu "kancelářské a obdobné vybavení", které nepodléhá převzetí. V důsledku toho, např. OV KSČM Bruntál odmítá vydat PPS v hodnotě 106 tis. Kčs a OV KSČM Vyškov v hodnotě 208 tis. Kčs. Nejednotně jsou do majetku započítávány závazky KSČ podle stavu k 31. 12. 1990 a totéž platí o mzdových prostředcích a náhradách mezd vypláceným býv. pracovníkům aparátu KSČ v souvislosti s ukončením jejich pracovního poměru v důsledku organizačních změn. Orgány KSČ, např. OV Rokycany, dokonce odmítají vydat některé základní a finanční prostředky s odůvodněním, že je potřebují ke své činnosti.

4. Archiválie KSČ

Přebírání archiválií a ostatních záznamů ÚV KSČ bylo fyzicky provedeno. Nebylo však dosud rozhodnuto, jak budou přebrané záznamy zabezpečeny prostorově a materiálně. Prozatím jsou dislokovány v místech býv. archivů KSČ, což je v rozporu se zájmy vlastníků příslušných nemovitostí. Dalším problémem je personální zajištění přebraných archivů.

V České republice předalo již 74 okresních výborů KSČM své archivy, v 11 okresech nebylo předání ještě ukončeno. Z 8 krajských archivů není předání uzavřeno v Jihočeském a Západočeském kraji. Úplnost archivů a rozsah chybějících dokumentů pracovníci státních oblastních archivů po převzetí fyzického stavu vyhodnocují.

Archiválie a ostatní záznamy ÚV KSS byly z části umístěny v Ústředním archivu Slovenské republiky a část bylo nutno prozatím ponechat v objektech KSS. Postup při přebírání archiválií v okresech v SR není znám, protože nebyl zahrnut do programu kontroly MF SR.

5. Ověření způsobu využití nemovitostí vrácených KSČ v r. 1990

Nad rámec ústavního zákona byl ověřován způsob využití nemovitostí vrácených v roce 1990 státu na základě nařízení vlády ČSFR č. 212/1990 Sb. V České republice bylo zkontrolováno 97 objektů, jejichž stav využití k 31. 1. 1991 je následující: pro účely školství - 21, pro účely zdravotnictví - 26, pro účely kultury - 7, pro účely administrativy - 29, pro účely obchodu - 2 a pro ostatní účely - 3.

Z uvedeného vyplývá, že největší počet z nich je využíván pro účely administrativy, i přesto, že jejich využití bylo vládou ČSFR směrováno do oblasti školství, zdravotnictví, kultury a řešení případů rehabilitací a restitucí. Navíc jsou zjišťovány případy protiprávně vznikajících akciových společností iniciované právě býv. územními správními orgány.

Příkladem je a. s. INGO-ORLÍK, provozující rekreační zařízení býv. ÚV KSČ Orlík - Vystrkov, jejíž základní kapitál z více než 50% vlastní INGO-PET, spol. s r. o. zastoupená Gustavem Struckem z SRN a dalším největším účastníkem podle vkladu kapitálu je Okresní úřad Příbram. Neoprávněně bez povolení do této akciové společnosti vstoupil s. p. Středočeské státní lesy Benešov, jehož vkladem byl bezplatný pronájem pozemků v areálu Vystrkov na dobu 25 let, oceněný částkou 2 mil. Kčs.

Obdobné údaje za Slovenskou republiku nejsou k dispozici.

6. Návrh na rozdělení majetku KSČ

Na svém 2. zasedání dne 13. 5. 1991 komise, zřízená ministrem financí ČSFR podle usnesení vlády ČSFR č. 901/1990, většinou hlasů rozhodla předložit vládě ČSFR návrh FMF, který předpokládá předání veškerého majetku do působnosti příslušných orgánů ČR i SR podle územního principu. Komise doporučuje, aby vlády republik použily získané prostředky k sociálním, humanitárním a zdravotnickým účelům.

V souladu se stanoviskem komise rovněž FMK považuje za účelné, aby rozhodující část majetku byla předána do působnosti republik, protože právě v jejich působnosti je uspokojování potřeb zdravotnictví a sociálních potřeb. Současně se však domnívá, že by těchto prostředků mělo být využito ve smyslu důvodové zprávy k zákonu č. 496/1990 Sb., tj. na krytí výdajů spojených s restitucemi a rehabilitacemi.

Přes stanovisko komise k převedení veškerého majetku do působnosti republik však FMK, i s ohledem na požadavek iniciativní skupiny poslanců FS, doporučuje ponechat část prostředků federaci k zabezpečení potřeb rozvoje kultury, zejména k zajištění československé kulturní reprezentace v zahraničí, k posilování česko-slovenské vzájemnosti a dalších potřeb. K zabezpečení tohoto cíle se navrhuje zřídit zákonem FS Federální účelový fond rozvoje duchovních hodnot. Další prostředky by byly využity na humanitární účely, na jejichž saturaci se vynakládají stále větší prostředky ze státního rozpočtu federace, a ekologické účely.

Majetek KSČ doporučujeme proto rozdělit při zohlednění již dříve převzatého majetku na základě nař. vlády ČSFR č. 212/1990 Sb. a dalších převodů na stát v průběhu roku 1990 takto:

 

majetek v mld. Kčs

%

ČSFR

0,7

5,6

ČR

7,9

62,7

SR

4,0

31,7

Celkem

12,6

100,0

7. Vyvozování závěrů vůči odpovědným osobám

Na základě dosud zjištěných nedostatků, zejména neoprávněných převodů majetku, je již 5 případů, týkajících se ÚV KSČ šetřeno orgány Ministerstva vnitra ČR. Rovněž výsledky šetření v DESO Děčín budou předány orgánům činným v trestním řízení a současně bude řediteli podniku uložena důtka s pokutou podle zákona č. 103/1971 Sb.

Příloha

Hospodářská zařízení ÚV KSČ

Údaje podle kontroly provedené FMK

Poř. č.

Název sídlo

Celkový majetek převzatý pro stát

Hospodářský výsledek r. 1990

Majetek nakoupený po 18. 5. 1990 nad 5000,-- bez pov. FMF

Majetek nad 5000,-- předaný po 18. 5. 1990 mimo KSČ a stát bez pov. FMF

Likvidace v rozporu s předpisy

Pronájmy v rozporu se zák. op. č. 177/90 Sb.

1.

PRAGOSERVIS Praha

328 771 363,59

787 601,04

1 783 252,-

úpl.

2 054 953,24 bezúpl.

-

1 950,-

19 HS

7 aut PH 2 mil. 11

nebyt. prost.

1 ARNIKA

2.

Vydavatelství FLORENC

85 572 786,80

27 997 000,-

10 066 129,43

úpl.

424 083,90

bezúpl.

-

-

od 1. 1. 91 vše pronajato a. s. BORGIS

3.

Nakladatelství SVOBODA

35 844 535,--

3 965 000,-

425 817,-

úpl.

-

bezúpl.

-

77 335,-

pronájmy v r. 91 nebyt. prost. ZP+DKP 85 831,90

4.

KASIO Hradec Králové

1 366 536,--

-1 408 000,-

230 637,-

úpl.

1 232 645,-

bezúpl.

548 408,--

3 897,10

věci 2´

os. auta 2´

5.

PANAVIS Teplice

2 388 684,66

- 252 000,-

bez dotace ÚV

109 028,-

pouze ZP

úpl.

-

bezúpl.

-

-

-

6.

PÁLAVA Břeclav

1 640 303,60

- 532 947,97

310 100,-

290 073,--

13 077,60

-

7.

ISKRA Vsetín

9 823 695,90

-1 041 629,-

136 584,-

úpl.

-

bezúpl.

-

-

půjčky

390 000,-

100 000,-

pronájmy

2 117 595,- ZP

+ 2´ garáže

+ 1´ kancel. vyb.

+ 3´ TW

8.

DESO Děčín

nepřevzat

- 943 242,-

-1 381 012,32

-

úpl.

836 526,-

bezúpl.

1 396 426,-

-

-

9.

ÚDTSR Praha

nepřevzat

2 837 445,43

-1 175 000,-

-

úpl.

-

bezúpl.

-

-

-

Celkem

467 302 108,98

13 061 747,43

úpl.

4 838 281,14

bezúpl.

1 944 830,--

96 259,70

 

Hospodářská zařízení ÚV KSS

Údaje podle kontroly provedené MF SR

Poř. č.

Název sídlo

Celkový majetek převzatý pro stát

1.

vydavatelství APOLOPRESS Bratislava

63 098 320,--

2.

nakladatelství SPEKTRUM Bratislava

17 594 000,--

3.

SEPOS servisní podnik služeb Bratislava

724 010 000,--

4.

SERVISCENTRUM Bratislava

2 528 000,--

5.

SKIO Banská Bystrica

6 390 370,--

6.

ISTROPOLIS Bratislava (pův. Ředitelství Pravda - TK ÚV KSS)

- 74 222 000,--

Celkem

 

739 398 690,--

Celkový majetek podniků a hospodářských zařízení KSČ na území ČSFR ...... 1 206 700 798,98 Kčs

 

Příloha č. 2

Postup plnění ústavního zákona č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR

V současné době je předběžně vyčíslena celková hodnota majetku býv. SSM na necelé 2,9 mld Kčs (v pořizovacích cenách), z toho ve federaci cca 1 500 mil. Kčs, v ČR cca 860 mil. Kčs a v SR cca 510 mil. Kčs. Vzhledem k tomu, že část majetku je ještě zmocněnci, okresními úřady a kontrolními orgány dohledávána, budou tyto částky upřesněny ve výsledné zprávě po ukončení kontroly. Hodnota majetku bude snížena o provedené restituce.

I.

Na úrovni federace je majetek SSM dosud zmocněnci převzat v 7 hospodářských a účelových organizacích, a to ve výši cca 1 330 mil. Kčs. K převzetí zatím nedošlo v podniku Zenitcentrum a na Federálním koordinačním centru (FKC) SM.

Na FKC SM je vyčíslená hodnota majetku, která podléhá vydání podle stavu k 31. 12. 1989 109 093 tis. Kčs. Majetek doposud není zmocněnci převzat, ač ke zmocněncům p. Mejstříkovi a Ing. Nestávalovi byl dodatečně jmenován začátkem března 1991 ještě Ing. Pobořil. Příčiny jsou zejména v neúplné a opožděné inventarizaci a v nedostatečné činnosti zmocněnců. V současné době je dokončena kontrola inventarizace, ověřuje se stav finančních prostředků, pohledávek a závazků, přehled majetku býv. SSM v zahraničí (v hodnotě 3 418 tis. Kčs) byl předán vládní komisi k řešení prostřednictvím FMZV. Je předpoklad převzetí majetku zmocněnci do 31. 5. 1991.

Vzhledem k tomu, že ústavním zákonem bylo stanoveno vydat majetek, který měl býv. SSM v držení k 31. 12. 1989 a podniky, hospodářská a účelová zařízení k 31. 12. 1990, zůstane FKC SM k dispozici odvod záloh na hospodářský výsledek za rok 1990, který v průběhu roku 1990 zaslaly ziskové hospodářské organizace FKC SM. Jedná se cca o 48 mil. Kčs. Na druhé straně v průběhu letošního roku, v důsledku prodlužování provizorní doby do předání majetků vzniká závažný problém financování ztrátových zařízení, jako je Dům dětí, RVZ Seč a financování dostavby hotelu CKM.

V rámci prověrky byla prověřena i stížnost předsedy FKC SM předsedovi FS na neoprávněný postup FMF při vymáhání odvodů, sankcí a penále za neoprávněně použité dotace ze státního rozpočtu ve výši 54 263 189 Kčs. Podle zjištění FMK je vymáhání převážné většiny prostředků oprávněné, neboť byly použity v rozporu s účelem či podmínkami poskytnutí dotace (nákup jiných než určených prostředků nebo ve výši přesahující limit, nevrácení nevyčerpané dotace, použití dotace nejen na krytí plánované ztráty, ale i na dotaci fondů, dvojí vyúčtování jedné dotace apod.). Dotace na výstavbu ÚPŠ v Seči ve výši 14,3 mil. Kčs byla použita v souladu se stanovenými podmínkami a neměla by být vymáhána, stejně jako dotace 180 tis. Kčs na výrobu odborných filmů. Vzhledem k tomu, že pro nedobytnost pohledávky již FMF krátilo FKC SM účelové dotace na rok 1990 o 27 793 181 Kčs, zbývá vymáhat ještě (s přihlédnutím k výše uvedenému) ještě něco přes 10 mil. Kčs. FMK doporučuje FMF ještě uvážit tvrdost postupu u některých položek, na něž je právní nárok (podrobný nález FMK bude dán FS k dispozici samostatně).

Na většině hospodářských zařízení býv. ÚV SSM bylo přebírání majetku zmocněnci i kontrola jejich postupu ukončena bez vážnějších nedořešených problémů. Po provedených dílčích úpravách by měl být předán majetek Rekreačního a vzdělávacího zařízení Seč ve výši 218 941 Kčs, Domu dětí Praha-Hrad 6 676 tis. Kčs, M-Art Praha 7 736 tis. Kčs, Agentury mladých - podniku služeb Praha (AGM) 58 803 tis. Kčs, Mladé fronty 182 120 tis. Kčs a CKM 764 633 tis. Kčs. V podniku Stavocentral nebyla pro složitost inventarizace prověrka dosud uzavřena (předpoklad dokončení do konce května), předběžně vykazovaný majetek činí 92 421 tis. Kčs.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP