Ve velení VVO a armád jsou připravovány síly pro akci "Zásah Gen. Vacek připravuje skupinu 18-ti osob pod velením gen. Čadka pro řízení MBO.

23. 11. 1989 - 20,00 hod.: u ZVO je shromážděno celé operační oddělení a velitel ZVO gen. Zachariáš seznamuje štáb s úkolem ministra Václavíka. Jsou vydávány pokyny pro prověrku vyčleněných sil a prostředků pro MBO. Je vydáváno nařízení pro vytvoření operačních skupin řízení MBO. Tato uvedená činnost v ČSLA je realizována aniž byl ministrem vnitra vyhlášen jakýkoliv stupeň MBO!!! Tato skutečnost se dostává do příkrého rozporu s plánem a směrnicemi MBO a měla by se stát předmětem šetření prokuratury. U VVO je ustavena skupina pro řízení MBO. Velitelé divizí úkoly již znají a jsou také u divizí plněny. Pokyny jsou vydávány velitelem VVO gen. Andrejčákem při jeho letu z Prahy do Trenčína. Během noci z 23. - 24. 11. 1989 je organizována součinnost na různých stupních štábů.

24. 11. 1989 v 7,30 - 8,20: velitel 4. A gen. Todavčič odesílá úkol k prověření prověrky a připravenosti vyčleněných sil a prostředků na signál "Zásah" všem divizím a 1. ženijní brigádě. Do 9,00 je stejný úkol proveden u L. A.

8,00 - 8,20 hod: divize a ostatní podřízené útvary velitelů 1. A gen. Poláka a velitele 4. A. gen. M. Petra dostávají pokyn k provedení prověrky vyčleněných sil a prostředků s pohotovostí k 16,00, hlásit splnění mají však již ve 14,00 hod.

9.30 - 11.30 hod: probíhá součinnostní porada svolaná gen. Vackem, s představiteli FMV k zabezpečení úkolů vyplývajících z rozkazu MNO na signály "Hlídka, Stráž, Zásah". Za gen. štáb jsou přítomni gen. Vacek, Ducháček, Vincenc a Rygal. Za FMV gen. Lorenc, plk. Vykypěl a Šmíd. Po odchodu gen. Vacka na ÚV KSČ řídil součinnost NOS gen. Vincenc. Mezi 10,30 - 11,30 hod. vševojskové pluky 4. A., ale prakticky celá armáda, dostávají úkoly k provedení prověrky akceschopnosti na vyhlášení signálu "Zásah". Tento úkol byl plněn do 13,00 hod. Gen. Vacek může v té době gen. Václavíkovi hlásit plnou připravenost ČSLA. Síly a prostředky i skupiny řízení jsou v pohotovosti, stačí vydat rozkaz. Ministr nár. obrany může po tomto dokladu připravenosti armády významným způsobem ovlivňovat jednání pléna ÚV KSČ. ČSLA je připravena podporovat stanoviska přijatá mimořádným plénem ÚV KSČ svojí pohotovostí i možným použití vyčleněných sil a prostředků MBO. Snahu gen. Václavíka o použití armády plénum ÚV KSČ neakceptovalo a tak v 19,00 hod., kdy gen. tajemník ÚV KSČ Jakeš odstupuje a celý ÚV podává demisi, si gen. Václavík uvědomuje neschopnost politického vedení! Přes uvedené skutečnosti jsou však vyčleněné síly a prostředky připraveny od 16,00 hod. zahájit činnost na signál "Zásah". Na všech štábech pracují skupiny pro řízení MBO, použitelnost vyčleněných sil je možná do 6-ti hodin po vydání signálu. Večer na MNO Valy informuje náčelník HPS gen. Klícha svolaný aktiv o výsledcích mimořádného pléna ÚV KSČ, ale opatření k prověrce a přípravě sil a prostředků trvají až do 25. 11. 1989!

27. 11. 1989 - HPS vydává připravené teze z projevu gen. Václavíka, je vyslovena podpora státním orgánům.

30. 11. 1989 - se večer u velitele 1. tank. divize plk. Zbytka schází 10 důstojníků divize a vyslovují podporu min. Václavíkovi. Gen. Todavčič ve večerních hodinách osobně telefonuje do bytů všem velitelům útvarů a nařizuje jim do 22,00 hod. odeslat na ÚV KSČ, Federální vládu a FS rezoluce na podporu gen. Václavíka!

1. 12. 1989 na MNO se sešlo 100 důstojníků, gen. Kylar vystupuje s požadavkem, aby gen. Václavík zůstal ve funkci a poté odjíždí jedna delegace vedená gen. Kylarem jednat s předsedou vlády Adamcem, druhá vedená plk. Zbytkem odjíždí na sjezd JZD. Tyto snahy však nepomohly, gen. Václavík je ve funkci vystřídán gen. Vackem.

22. 12. 1989 min. Vacek ruší svým rozkazem platnost dokumentace pro MBO, dokumentaci nařizuje zapečetit, uložit na útvarech a nelikvidovat.

Prosinec 1989 - hlavní politická správa pokračuje v intenzivním ovlivňování v duchu KSČ (odmítnutí požadavků na likvidaci LM, ZO KSČ na pracovištích, předání majetku KSČ.). Odmítají se útoky OF na prezidenta Husáka.

7. 12. 1989 je vydáno prohlášení gen. Tomalíka, ve kterém kritizuje postoje OF a vyslovuje obavu z diskriminace členů KSČ.

28. 3. 1990 náčelník GŠ gen. Slimák s konečnou platností rozhoduje, co se stane s dokumenty obsahujícími důkazy o přípravě realizace MBO a jejím průběhu - nařizuje jejich skartaci.

Činy listopadových funkcionářů nelze hodnotit jen z hlediska trestní odpovědnosti, jak Vy sám naznačujete ve svých vystoupeních, ale zejména z hlediska odpovědnosti morální a politické.

Tedy očista armády od nejexponovanějších představitelů komunistického režimu (byť ne z důvodu trestní odpovědnosti, ale odpovědnosti politické a morální), nebyla dosud provedena.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych zde připomenul několik odstavců z oficielní "Zprávy komise prezidenta ČSFR pro vyšetření činnosti ČSLA v listopadových dnech 1989:

na str. 9:

"Někteří velitelé divizí z vlastní iniciativy provádějí prověrky připravenosti vyčleněných sil a prostředků. Politický aparát HPS ČSLA zahajuje intenzivní tlak k podpoře policejního zákroku na Národní třídě i stávajícího vedení a k diflamaci protestujícího obyvatelstva." Ptám se Vás, vážený pane ministře, zda jsou Vám známa jména důstojníků, kteří se v tomto směru angažovali, zda jsou nadále příslušníky ČSA a jestliže ano, tak v jakých funkcích a proč Dále se Vás, pane ministře ptám, zda byl vůbec někdo z nich potrestán a jak.

na str. 14, bod 4, odst. 4:

"Velení ČSLA vydalo rozkazy k prověrce připravenosti vyčleněných sil a prostředků a zorganizovalo operativní velení těmto silám. Tato opatření byla přijata z iniciativy velení ČSLA bez předchozího vyhlášení stupně MBO federálním ministerstvem vnitra. Vyčleněné síly a prostředky byly připraveny od 16,00 dne 24. 11. 1989 neprodleně plnit plánované úkoly"

na str. 16, odst. 5:

"Odpovědnost za rozkazy, vydané k prověrce připravenosti vyčleňovaných sil a prostředků pro mimořádná bezpečnostní opatření, má bývalé velení armády a hlavní politická správa. Jistý podíl politické odpovědnosti nesou i všichni účastníci velitelského shromáždění ministerstva obrany dne 23. 11. 1989.

Tolik závěr vyšetřovací komise, ze kterého zcela jasně vyplývá, že členové bývalého vedení armády, členové HPS, účastníci velitelského shromáždění 23. 11. 1989 ale i někteří nižší velitelé se dopustili, jak jsem již několikrát uvedl, trestných činů nejvyššího stupně nebezpečnosti, mimo jiné zneužití pravomoci a obecného ohrožení. Svým jednáním ohrozili všechny obyvatele naší republiky. Stačilo vydat jediný rozkaz "Zásah", a v naší vlasti by teklo více krve, než nedávno v Rumunsku.

Pane ministře, ptám se Vás, proč místo toho, aby jste splnil svoji oznamovací povinnost a předal tyto osoby vojenskému prokurátorovi, nomenklaturní generály a plukovníky ponecháváte v činné službě ve stejných, nebo jistě důležitějších funkcích?

4. K personálním otázkám velitelského sboru armády je nutno připomenout několik, ne nepodstatných faktů: koncem října 1990 jste celkem oprávněně pozastavil atestace. Od té doby však z Vaší úrovně jsem neslyšel téměř ani slovo. Kromě prověření asi 1200 příslušníků bývalé VKR (tj. vlastně součásti StB) a asi jejich 10% zařazení do tzv. obranného zpravodajství, byl zbytek dán do vojenské policie. Jiná komise prověřovala asi 15 nebo 20 těchto funkcionářů v pravomoci ministra obrany. To je z celkového poštu takových nomenklaturních funkcionářů, kterých je asi 350, žalostně málo.

Je veřejným tajemstvím, že největší názorový boj vedete ze udržení gen. Slimáka. Ovšem závěr zatím nebyl vysloven, ani nad dalšími funkcionáři, o kterých byla řeč ve zprávě prezidentské komise: gen. Vincenc, gen. Vacek je stále hodně blízko, coby poradce v úseku strategického řízení, gen. Ducháček, gen. Gavlas, gen. Střecha, mimo jiné dlouholetý člen KRK býv. HPS ČSLA atd.

Všichni jsou podle Vás, pane ministře, perfektní odborníci - profesionálové! Bylo by zajímavé se od Vás dozvědět, jaká kritéria pro taková hodnocení máte. Já mám za to, že ani jediný z těchto vedoucích funkcionářů nemá morální kredit dále ve vedoucí funkci sloužit. Co vlastně od nich můžete požadovat jako od vedoucích řídících pracovníků a zároveň jako politických vedoucích?

Nakonec ještě jeden dotaz za ty vojáky z povolání, kteří ještě slouží, i za 60 či 70 tisíc občanských pracovníků Vojenské správy. Hodně se hovoří o sociálním programu pro vojáky z povolání. Zatím nikdo neřekl, co to vlastně bude, jaký je obsah tohoto programu a hlavně, jaká je jeho reálnost?

Vaše první prohlášení vBBV FS bylo - přerušuji dosavadní atestace - co tedy bylo do dnešního dne vykonáno? Proč se stále nezveřejňují výsledky? Tvrdil jste, že na základě zkušební atestace se rozhodnete, jak pokračovat v atestacích. Zatím víme, že v dosavadních nebyl brán zřetel na politické postoje. Pokud ovšem berete atestační komise pro Vás pouze jako poradní, jistě tedy osobně odpovídáte ze personální stav v armádě. V jakém stavu tedy jsou atestace vojáků z povolání nomenklatury prezidenta republiky a Vaše, tj. ministra obrany k dnešnímu dni?

5. K jakým konkrétním personálním změnám došlo v armádní zahraniční službě? Mám na mysli Správu zahraničních vztahů a Zpravodajskou správu GŠt. Kolik důstojníků, kteří před listopadem 1989 sloužili na tomto úseku v zahraničí, bylo odvoláno? Kolik je to % z celkového stavu? Kolik jich do této složky po listopadu přešlo z úseku stranicko politických pracovníků, nebo bývalé VKR? (plk. Nagy apod.)

6. Je všeobecně známo, že vedení bývalé ČSLA se dne 23. 11. 1989 (tj. týden po zásahu na Národní třídě) sešlo, aby vyhodnotilo situaci ve státě. Vyhodnocení bylo zcela chybné a protidemokratické, neboť na jeho základě bývalý ministr obrany gen. Václavík navrhoval na mimořádném zasedání ÚV KSČ dne 24. 11. 1989 použití armády proti lidu. V tuto chvíli totiž měly pohotovost jednotky a útvary pro "Zásah", což zorganizoval GŠt. za řízení gen. Vacka. Kromě toho toto shromáždění přijalo prohlášení, v jehož závěru se praví:... "společně s dělníky a rolníky budeme bránit a ubráníme socialismus."

Kdy bude Vámi provedeno objektivní vyhodnocení této akce, včetně vyvození závěrů?

Měl jste jistě možnost seznámit se se zprávou prezidentské komise v listopadových a následujících dnech. Velitel 1. tankové divize plk. Zbytek, který osobně připravoval zásah tanků v Praze a instruoval prý vojáky základní služby, jak mají střílet proti demonstrujícím, nejdříve do vzduchu a potom "pouze do spodní části těla", byl nakonec v květnu 1990 povýšen na plk. a dodnes dále slouží. Proč???

Na druhé straně je veřejným tajemstvím, že jste se s jinými i reaktivovanými důstojníky, kteří podle Vás ztratili morální kredit, dovedl vypořádat velmi rázně a rychle! Jde o plk. Zrůstka 3-4 pracovníky z inspekce apod.

Čili na jedné straně veliké otálení, nepostradatelnost, vysoká profesionalita, která vůbec nemá adekvátní odraz v organizovanosti vycvičenosti vojsk a vůbec ve vycvičenosti armády, na druhé straně horlivá očista a vyhazovy, samozřejmě na vlastní žádost.

7. Žádám také o podání zprávy o nákladech na sportovní činnost v armádě, pokud se týká středisek vrcholových sportů. Tato oblast byla fenomenem totalitních armád a režimů. V naší masové armádě mnoho vojáků neumí udělat kotrmelec, ale stát vydává mně neznámé finanční sumy na vrcholové sporty. Přitom použitelnost těchto sportovců v případném mobilizačním zařízení je zcela nevěrohodná vzhledem k vedení současného boje. Jak dlouho ještě tyto instituce, při dnešní napjaté finanční situaci, hodláte zachovávat?

8. Při celkovém shrnutí: Nevím, kdy a jak jste byl seznámen se zprávou prezidentské komise o činnosti ČSLA, o příčinách pro které byl odvolán gen. Vacek a ministrem obrany ČSFR jste se stal Vy. Po zjištění faktů v našich ozbrojených silách povazuji za neuspokojivé a těžko pochopitelné, nebo nutné k objasnění:

a/ odvolaný gen. Vacek Vám osobně dělá poradce, vůbec pracuje ve vaší blízkosti a rezortu,

b/ do dnešního dne nebyly vyvozeny závěry za činnost ČSLA v listopadových dnech 1989, mimo odvolání gen. Vacka, s dalšími přímo odpovědnými funkcionáři.

c/ proč se reorganizace naší armády provádí opět podle vzoru sovětské armády - prý byl navržený model zpracován již v roce 1987 s předpokládaným jednáním o odzbrojení ve Vídni.

d/ z armády odešlo podle Vašeho prohlášení asi 10. 500 mladých důstojníků. Tvrdil jste v BBV FS, že jim napíšete Váš osobní dopis, aby se vrátili. Můžete nám sdělit, kolik se jich vrátilo do dnešního dne?

e/ navrhuji, abyste poskytl možnost skupině poslanců seznámit se s několika prověrkami, tj. s výsledky a zápisy z kontrol provedenými v poslední době u vojsk.

Dále doporučuji, provést ve vybraném teritoriu faktický nácvik a přezkoušení mobilizačního doplnění podle stávajícího plánu. Teprve po zhodnocení této skutečnosti bude možno kvalifikovaně hovořit o funkčnosti některých podobných útvarů. Jistě zatím ne o armádě jako o celku, jak tvrdí náčelník GŠt gen. Slimák.

f/ podle prohlášení Vašeho mluvčího plk. Taxe ze dne 13. 3. 1991 má naše armáda v průměru 75% naplněnosti počtů, což představuje asi 130-135 tisíc osob. Mám přání pane ministře, abyste mi, pokud je Vám to známo, sdělil, kolik máte skutečně dnes bojeschopných vševojskových útvarů??? Jestliže alespoň jeden (mimo zvláštní jednotky v Českém Krumlově) rád se se svými kolegy poslanci na tento útvar pojedu podívat.

9. Dovolte mi, vážený pane ministře, abych se pozastavil i u vojenských výcvikových prostorů ČSFR. Jsou to VVP. Hradiště, Dobrá Voda, Boletice, Mimoň, Mladá SSkV, Libavá, Jince, Turecký vrch, Kežmarok, Lešť, Kamenica n/C., Zahorie-Malacky a VVŠ Dědice. Celková plocha těchto VVP je 266.012 ha, z toho lesů 175.594 ha, hospodářství VLS 12.596 ha, jiné plochy 4.970 ha a plochy pro výcvik 69.852 ha, což je pouhých 26,3% z celkové plochy VVP.

Ptám se Vás pane ministře:

- kolik % z celkové plochy všech VVP je přístupno občanům našeho státu bez těch, kteří v těchto prostorech bydlí, nebo pracují, čili široké veřejnosti a proč je takový stav?

- vím, že je připravováno předání některých vojenských pozemků do civilního užívání i ve spojitosti s novelizací zákona č. 169/49 Sb. "O vojenských újezdech." Ptám se tedy, jaké plochy a kterých VVP se toto předání bude týkat?

10. Dovolte mi, pane ministře, abych Vás seznámil s prodejem majetku MNO soukromé firmě. Jde o prodej zámku Stružná v katastrálním území Stružná, okres Karlovy Vary. Tento zámek byl do roku 1990 užíván vojsky MNO a je státní památkou 1. kategorie. V roce 1990 měl být předán ONV K. Vary a využit k charitativním účelům (domov důchodců, mládeže). K tomuto převodu do dnešního dne nedošlo. V únoru 1991 MNO objekt prodalo za 12 mil. Kčs soukromé firmě Beso, i když byla odhadní cena objektu bez pozemků 40 mil Kčs! Obchodní transakce byla provedena bez konsultace s referátem kultury Okresního úřadu K. Vary ve smyslu zákona o ochraně státních památek, byla pouze konzultována se zastupitelstvem obce Stružná. Pane ministře, je mi známo, že toto není jediný prodej majetku MNO za podivných okolností hluboko pod cenou nejen v ZPČ kraji, ale v celé ČSFR! Žádám Vás proto, aby jste se k tomuto i ostatním prodejům, včetně konspirativního způsobu prodejů, vyjádřil.

26. 4. 1991


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP