FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. v. o.

577

Interpelace

ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslancem Sněmovny národů S. DEVÁTÝM

POSLANEC

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Stanislav Devátý

INTERPELACE

federálnímu ministrovi vnitra panu ing. Jánu Langošovi.

Vážený pane ministře,

v souladu s jednacím řádem FS se na Vás obracím s následující interpelací.

Určitým charakteristickým rysem uplynulého roku byl přesun bývalých nomenklaturních politiků a vyloučených policistů do ekonomické sféry. Tito lidé využívají svých dřívějších vztahů a vazeb se zaměstnanci státní správy, ministerstev, případně agenturní sítě a jejich pomocí získávají výsadní postavení v podnikání, např. neomezené úvěry, daňové úlevy, celní zvýhodnění apod.

Jsem informován o tom, že se tento stav plně odráží na situaci ve zlínském okrese, kde má působnost i DAK Slušovice. Do tohoto družstva převážná část propuštěných příslušníků bývalé StB, včetně bývalého vedení OS SNB Zlín a dále vysocí důstojníci z KS SNB Brno. Za všechny uvedu např. pplk. Vladimíra Lauckého - bývalého náčelníka I. odboru S StB Brno, pplk. Karla Belatku - býv. náč. VI. odboru S StB Brno, pplk. Václava Kiliána - býv. náč. V. správy FMV nebo mjr. Josefa Vyorálka - bývalého politruka OS SNB Zlín.

Proč našli tito lidé útočiště právě v DAK Slušovice a jeho dceřiných společnostech je zřejmé. Není žádným tajemstvím, že před několika lety byla uzavřena kolektivní smlouva o spolupráci mezi vedením JZD AK Slušovice a I. správou StB FMV - rozvědkou.

Díky této smlouvě získalo družstvo četné ekonomické výhody, které byly pro jiné organizace nedostupné, a to např. bezcelní dovoz zboží, dovoz embargovaného zboží i poznatky zejména z biotechnologie. I. správa StB totiž poskytovala Slušovicím ze jejich služby v rámci spolupráce výsledky výzkumů nebo vzorky materiálů, které se jí podařilo zcizit v zahraničí a tyto pak byly prezentovány jako výsledky slušovického výzkumu. Je zarážející, že tato spolupráce pokračovala až do podzimu r. 1990.

V současné době probíhá vyšetřování trestné činnosti ve výr. družstvu BETA ZLÍN /dříve Bojkovice/, v jehož vedení jsou bývalí funkcionáři JZD AK Slušovice. Podstata vyšetřované trestné činnosti spočívá v tom, že určitý výrobek DAK Slušovice dle cenového výměru v hodnotě 1.590,- Kčs byl prodán přes několik organizací prostřednictvím v. d. BETA zpět do slušovického družstva, ovšem již za částku 3.800,- Kčs. Cenový rozdíl, který touto transakcí vznikl, pak zůstal v pokladně v. d. BETA. V tomto konkrétním případě je prokazatelné, ze na majetku družstva vznikla škoda nejméně 6 mil. korun. Lze konstatovat, že tento scénář podnikání je pak používán i jinými akciovými společnostmi v jejichž čele stojí představitelé bývalého JZD AK Slušovice. Za alarmující však považuji skutečnosti, které dále uvedu. Šetřením případu v. d. BETA Zlín byl pověřen vyšetřovatel VB OS Zlín. Již krátce po zahájení vyšetřování začaly pověřenému vyšetřovateli docházet výhružné anonymní dopisy a telefonáty, ve kterých je mu dokonce vyhrožováno fyzickou likvidací, pokud bude ve vyšetřování pokračovat. Tyto poznatky byly předány inspekci ministra vnitra ČR se žádostí o poskytnutí ochrany pro zmíněného vyšetřovatele. MV ČR však na tuto žádost doposud nereagovalo. Naopak, stalo se to, že místo šetření stížnosti byl dotyčný vyšetřovatel v průběhu měsíce února několikrát sledován orgány zvláštního odboru KS VB Brno. Tyto poznatky byly opětovně oznámeny inspekci MV ČR a to i včetně SPZ vozidel, která se sledování účastnila. Bohužel však opět bez výsledku. V průběhu vyšetřování pak bylo dále zjištěno, že dochází k úniku důležitých informací o stavu a průběhu vyšetřování ze strany OS VB Zlín do Slušovic. Tyto signály byly opět předány inspekci MV, opět bez úspěchu.

Vzhledem k tomu, ze existují vazby mezi současným vedením krajské správy SNB Brno a jejich vyloučenými kolegy - dnes zaměstnanci slušovického družstva a jejich společností - obrátil se velitel OS VB Zlín kpt. ing. Bedřich Koutný přímo na ministra vnitra ČR JUDr. Sokola se žádostí o vytvoření speciálního týmu, který by se zabýval zjištěnými poznatky o trestné činnosti. Pomoc byla sice přislíbena, ale do dnešního dne nebyla nijak realizována.

Naproti tomu podal jeden z obviněných oznámení na vyšetřovatele, že se údajně pokusil ing. Čubu vydírat a dle údajů zveřejněných v deníku MF Dnes se mělo jednat o částku 1 mil. dolarů. Příslušné orgány na rozdíl od své dřívější nečinnosti okamžitě zahájily šetření a během několika dnů provedly řadu tendenčně zaměřených výslechů. Z celého postupu je zcela jasně patrna snaha o to, aby tento případ byl vyšetřovateli OS VB Zlín odebrán a aby tak šetření trestné činnosti ve v. d. BETA bylo zpomaleno nebo snad úplně zastaveno. Tento bleskový zásah může nasvědčovat tomu, že vazby mezi slušovickými funkcionáři a některými pracovníky MV ČR přetrvávají i nadále.

Situaci, kterou jsem popsal, považuji za velmi alarmující, a proto žádám federálního ministra vnitra, aby v součinnosti s MV ČR věnoval tomuto případu zvýšenou pozornost a aby OS VB Zlín byla v tomto směru poskytnuta okamžitá nezbytná pomoc, neboť hospodářská činnost provozovaná nedovoleným způsobem ve Slušovicích již přesahuje rámec České republiky.

Vzhledem k závažnosti případu prosím o odpověď ve zkrácené lhůtě.

Praha, dne 4. dubna 1991

S pozdravem

Stanislav Devátý

Vážený pan ing. Ján Langoš

ministr vnitra ČSFR

na vědomí: Jiří Honajzer

poslanec ČNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP