FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

527

Návrh

místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavla Rychetského

na opětovnou volbu soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Místopředseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavel Rychetský

předkládá

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 376/1990 Sb., návrh, aby byli opětovně zvoleni soudci z povolání Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

předseda občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR

 

Odůvodnění:

Federálnímu shromáždění ČSFR se předkládá k rozhodnutí návrh na opětovnou volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu ČSFR předsedy občanskoprávního kolegia tohoto soudu JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., kterému uplyne volební období 27. května 1991 a předsedy senátu trestního kolegia tohoto soudu JUDr. Karla Hasche, kterému uplyne volební období 16. prosince 1991.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou připojeny a navrhovaní soudci souhlasí s opětovnou kandidaturou.

V Praze dne .........

JUDr. Pavel Rychetský

místopředseda vlády ČSFR

Přílohy:

Odborné charakteristiky

Souhlasy s kandidaturou jsou uloženy v sekretariátech SL a SN.

 

Odborná charakteristika

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

nar. 11. 5. 1933

ženatý od roku 1959, 1 zletilé dítě

původní povolání: právník

národnost: česká

bezpartijní (člen KSČ od roku 1961 do roku 1989)

bytem: Praha 10 - Skalka, Dürerova 2170

JUDr. Oldřich Jehlička se narodil 11. května 1933 v Praze v rodině bankovního úředníka. V Praze také studoval na reálném gymnáziu, po válce na Francouzském gymnáziu a když toto bylo v roce 1948 zrušeno, dokončil studia na jazykovém gymnáziu, kde maturoval v roce 1951.

V letech 1951 až 1955 byl na tzv. "umístěnku" přikázán jako právní čekatel na Slovensko pro soudní obvod tehdejšího krajského soudu v Žilině, kde také absolvoval čekatelskou praxi, úspěšně ji dokončil a byl jmenován soudcem. Tuto funkci vykonával u soudů prvního stupně v tehdejších soudních obvodech v Ružomberku, Liptovském Mikuláši a Liptovském Hrádku, později pracoval jako člen senátu bývalého krajského soudu v Žilině.

V justici vykonával výlučně občanskoprávní praxi a od té doby, zejména od počátku své působnosti u bývalého krajského soudu v Žilině, se specializoval na projednávání a rozhodování hlavně majetkoprávních a rodinných věcí.

Od roku 1960 - po nové územní organizaci působil jako předseda občanskoprávního senátu krajského soudu v Bánské Bystrici. V roce 1969 se z rodinných důvodů vrátil do Prahy a pracoval na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. Tam se při práci na občanskoprávním úseku specializoval na občanské právo procesní. Mezitím v tomto oboru též absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě (1968 až 1970), které úspěšně ukončil zkouškou a obhajobou odborné práce. Po útlumu legislativní činnosti ministerstva spravedlnosti na občanskoprávním úseku po roku 1970 přijal možnost pokračovat v občanskoprávní specializaci u Nejvyššího soudu ČSFR, kde od roku 1971 pracoval jako soudce a později jako předseda senátu. V oboru občanského procesního práva obhájil na právnické fakultě Karlovy univerzity kandidátskou disertační práci. Jeden z námětů této disertační práce - legislativní provedení tzv. posunu věcné příslušnosti soudů prvního stupně v občanském soudním řízení, který směřoval k posílení profesionality soudního rozhodování, v těch dobách ovšem realizován nebyl; až nyní se stal jedním z předmětů navrhované novelizace občanského soudního řádu.

Od 15. března 1990 je JUDr. Jehlička, CSc. předsedou občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR. Souběžně s prací soudce se věnuje i vědecko-pedagogické činnosti na právnické fakultě Karlovy univerzity, kde přednáší pro posluchače postgraduálního studia a působí jako člen zkušební komise pro státní závěrečné a rigorózní zkoušky.

Podílí se rovněž na legislativních pracích, souvisejících se současnými přeměnami právního řádu. Kromě přímé účasti na plnění úkolů, které byly svěřeny Nejvyššímu soudu ČSFR, pracuje ve stálé pracovní komisi Legislativní rady vlády ČSFR pro občanské právo (od prosince 1990 jako její předseda) a působí též jako expert ústavněprávních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění při příležitosti projednávání návrhů zákonů.

 

Odborná charakteristika

JUDr. Karel Hasch

nar. 29. 3. 1948

ženatý od roku 1973, 2 nezletilé děti

původní povolání: právník

národnost: česká

bezpartijní (člen KSČ od roku 1982 do roku 1989)

bytem: Praha 1, Divadelní 14

JUDr. Karel Hasch se narodil 29. 3. 1948 v Plzni, kde také absolvoval základní devítiletou školu a získal úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou na střední všeobecné vzdělávací škole a dále na střední zdravotnické škole.

V roce 1968 se rozhodl pro studium na Právnické fakultě university Karlovy v Praze. Tuto fakultu úspěšně absolvoval v roce 1973.

Během studia na právnické fakultě uzavřel dohodu s krajským soudem v Plzni o poskytování resortního stipendia. Zavázal se, že po absolvování fakulty bude pracovat jako soudce okresního soudu v Chebu. Dohodu dodržel a v roce 1973 nastoupil k tomuto soudu jako justiční čekatel. Soudcem byl zvolen v roce 1974 a vykonával funkci předsedy senátu trestního oddělení. V roce 1975 jej předseda krajského soudu v Plzni přidělil k tomuto soudu. Po roční praxi byl dr. Hasch zvolen soudcem krajského soudu v Plzni, kde pracoval jako soudce odvolacího senátu specializovaného na trestné činy spáchané v silniční dopravě. Počátkem roku 1979 byl přidělen k výkonu soudcovské činnosti k Nejvyššímu soudu ČSFR v Praze a v dubnu téhož roku zvolen soudcem tohoto soudu. Pracoval jako soudce specializovaný na trestné činy hospodářské.

Soudcem Nejvyššího soudu ČSFR byl zvolen v roce 1981. Od počátku svého působení na tomto soudu se vzhledem ke svému zájmu o řešení právních problémů a teoretických otázek trestního práva zaměřil na zevšeobecňovací praxi. Vedle běžného výkonu soudcovské činnosti pracuje jako člen útvaru evidence judikatury a literatury. Od roku 1988 rediguje trestní část Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané Nejvyšším soudem ČSFR a nejvyššími soudy republik. V roce 1990 byl jmenován vedoucím útvaru evidence judikatury a literatury.

Dr. Hasch v letech 1977 až 1979 úspěšně absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě UK a v roce 1980 složil na této fakultě rigorózní zkoušku.

V letech 1982 až 1989 byl členem KSČ bez funkcí až do roku 1989, kdy byl zvolen pokladníkem organizace.

Dr. Hasch je ženatý a spolu s manželkou pečují o dva nezletilé syny.

JUDr. Karel Hasch je vynikajícím právníkem, je velmi pracovitý a uvážlivý. Vždy patřil mezi soudce, kterým jejich vysoká odbornost dovolovala i v minulosti prosazovat všeobecně platné principy práva a morálky.

 

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

527 A

Návrh

místopředsedy, vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavla Rychetského

na volbu soudce Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní republiky

Místopředseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavel Rychetský

předkládá

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 376/1990 Sb., návrh, aby byl zvolen soudcem z povolání Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Pavel Kučera

 

Odůvodnění:

Federálnímu shromáždění ČSFR se předkládá k rozhodnutí návrh na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Pavla Kučery.

Charakteristika k předloženému návrhu je připojena a navrhovaný souhlasí s kandidaturou.

V Praze dne .........

JUDr. Pavel Rychetský

místopředseda vlády ČSFR

Přílohy:

Odborná charakteristika

Souhlas s kandidaturou uložen v sekretariátu SL a SN

 

Odborná charakteristika

JUDr. Pavel Kučera

nar. 11. 2. 1940

ženatý od roku 1973, 1 zletilé dítě

původní povolání: advokát

národnost: česká

bezpartijní

bytem: Kladno 2 - Kročehlavy, Ant. Dvořáka 896

JUDr. Pavel Kučera se narodil 11. 2. 1940 v Kladně, kde také absolvoval základní devítiletou školu a získal úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou na střední všeobecně vzdělávací škole. Po třech semestrech studia na Vysoké škole ekonomické se rozhoduje studovat práva, po absolvování základní vojenské služby v letech 1962 až 1967 vystudoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze. V roce 1980 složil úspěšně rigorózní zkoušku.

Po absolvování studia na práv. fakultě UK nastoupil do advokacie. V letech 1967 až 1969 pracoval jako advokátní koncipient na Kladně, po složení advokátských zkoušek v roce 1969 se stal advokátem Krajského sdružení advokátů v Praze a vykonával praxi advokáta v advokátní poradně v Kladně až do roku 1972. V roce 1972 odešel z advokacie do justice, byl zvolen soudcem a do roku 1976 pracoval jako soudce Okresního soudu v Kladně na úseku trestním. V roce 1977 byl zvolen soudcem krajského soudu v Praze, kde až do 31. 1. 1990 vykonával funkci soudce odvolací agendy a prvoinstanční agendy. Od 1. 2. 1990 do 15. 4. 1991 pracoval jako náměstek vedoucího kanceláře prezidenta republiky ČSFR. Z kanceláře prezidenta republiky odchází po té, kdy byla zrušena funkce náměstka vedoucího KPR.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

JUDr. Kučera je ženatý, otcem zletilé dcery Jitky pracující jako stevardka ČSA. Jeho manželka pracuje jako sekretářka cestovní kanceláře.

JUDr. Pavel Kučera je vynikajícím právníkem, je velmi pracovitý a uvážlivý. V době, kdy vykonával funkce soudce u okresního a krajského soudu vždy patřil mezi soudce, kterým jejich vysoká odbornost dovolovala i v minulosti prosazovat všeobecně platné principy práva a morálky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP