FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. v. o.

504

INTERPELACE

místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. podaná poslanci SL M. Pohankou a K. Novosádem a poslanci SN J. Šolcem a I. Fišerou a podnět generálnímu prokurátorovi ČSFR

 

Vládě ČSFR

 

k rukám místopředsedy

 

pana Josefa Mikloška

 

Interpelace

týkající se nápravy majetkových křivd způsobených v období nesvobody totalitním režimem organizaci Junák, ústředí skautské výchovy se sídlem v Praze

K celkové a zejména morální devastaci společnosti v obou našich republikách pod vedením KSČ vydatně přispěl SSM se svou Pionýrskou organizací zejména poté, co protiprávním rozhodnutím Akčního výboru ÚV NF ze dne 29. 3. 1948 byl do těchto organizací persekučně "začleněn" a zanikl Junák, ústředí skautské výchovy se sídlem v Praze.

Tímto rozhodnutím byl Junák zbaven veškerého movitého i nemovitého majetku a možnosti samostatné činnosti, kterou nakrátko obnovil pouze v období Pražského jara. Usnesením předsednictva ÚV KSČ ze dne 17. 11. 1969 a usnesením Federální rady dětských a mládežnických organizací ze dne 31. 1. 1970 ukončily tuto obnovenou činnost znovu všechny orgány Junáka, a to okresní složky v červnu 1970, krajské složky do srpna 1970 a Ústřední rada Junáka v neúplném složení neschopném rozhodování v rozporu se stanovami na své závěrečné schůzi dne 1. 9. 1970 s účinností pro všechny orgány od 15. 9. 1970. Podle čl. 35 tehdy platných stanov by o dobrovolném zániku organizace musel rozhodnout junácký sněm, kterému také příslušelo rozhodnout, jak má být naloženo se jměním organizace. Sněm se ovšem nekonal a o dobrovolné rozhodnutí nešlo.

Tak se stalo, že majetek Junáka bez náhrady převzal SSM, a pokud jej nepřevedl na další subjekty, připadl pak tento majetek podle zákona č. 497/90 ze dne 16. 11. 1990 a navazujícího usnesení vlády ČSFR ze dne 20. 12. 1990 čsl. státu. Větší část majetku Junáka přitom přešla na Pionýrskou organizaci, která získala právní subjektivitu a odmítá jej vydat a právním nástupcům Junáka vrátit.

Byli jsme informováni, že tito právní nástupci obrátili se již dříve s prosbou o pomoc v této záležitosti na pana místopředsedu federální vlády Josefa Mikloška, a nyní ji hledají u Federálního shromáždění dopisem, jehož fotokopii přikládáme. Podle jejich sdělení jde o majetek ve výši nejméně 23 mil. Kčs, který 80000 členů Junáka ke své činnosti nutně potřebuje.

Žádáme Vás proto o vyjádření, jaká opatření byla přijata nebo učiněna k tomu, aby skautským organizacím v naší federaci působícím byl vrácen jejich movitý a nemovitý majetek, a aby jim byla poskytnuta náhrada za tento majetek, pokud se nedochoval nebo pokud přešel na další subjekt, a to zejména z prostředků dosud přežívající Pionýrské organizace. Doporučujeme, aby v tom směru byly připraveny a navrženy vhodné legislativně-technické prostředky pro Federální shromáždění doporučení a pro národní rady republik.

Při této příležitosti současně žádáme o zprávu, do jaké míry byla omezena hmotná podpora činnosti Pionýrské organizace a zda jsou i nadále ze státních prostředků placeni pionýrští vedoucí, kteří podle našich informací na školách rovněž přežívají jako tzv. učitelé pro volný čas.

V Praze dne 28. února 1991

Poslanci Federálního shromáždění ČSFR:

Jan Šolc

Milan Pohanka

Karel Novosad

Ivan Fišera

 

 

 

Generálnímu prokurátorovi ČSFR

 

nám. Hrdinů

 

Praha 4

 

Věc: podnět k podání protestu

Podle informací, které jsme získali od organizací Český a Slovenský skauting, Český Junák a Slovenský skauting nebyly dosud odstraněny křivdy spáchané v období nesvobody na právním předchůdci uvedených organizací. Tímto předchůdcem byla organizace Junák - ústředí skautské výchovy, jejíž činnost byla protiprávně zastavena rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty ze dne 29. 3. 1948. Podle tohoto rozhodnutí stal se Junák, jehož stanovy byly schváleny výnosem ministerstva vnitra ze dne 19. 6. 1946 č. 3111-18/5-46-5-Vb/1, součástí Československého svazu mládeže, který převzal jeho veškerá práva a závazky.

Tak se stalo, že Junák zanikl, což bylo oznámeno v Úředním listě republiky Československé, díl II. ze dne 13. 9. 1950 č. 214 Ministerstvo vnitra učinilo opatření, aby Junák i s podpůrnými spolky Sdružení přátel Junáka a Sdružení pro podporu junáctví byl vymazán ze spolkových katastrů nejen ministerstva vnitra, ale i podřízených národních výborů, jimž bylo uloženo, aby dohlédly na přechod jmění Junáka a těchto spolků na Československý svaz mládeže a na to, aby s tímto jměním nikdo jiný nedisponoval.

Československý skauting byl tím zbaven veškerého movitého i nemovitého majetku, který právně i fakticky přešel na ČSM a který posléze byl jako majetek SSM zestátněn zákonem č. 497/1990 Sb. ze dne 16. 11. 1990 a usnesením vlády ČSFR ze dne 20. 12. 1990. Větší část majetku Junáka přitom přešla na Pionýrskou organizaci, která získala právní subjektivitu a odmítá tento majetek vydat a právním nástupcům Junáka vrátit.

Podle našeho názoru by se těmto nežádoucím důsledkům zamezilo, kdyby zanikl jejich právní základ, jímž je diskriminační rozhodnutí akčního výboru ÚV NF ze dne 29. 3. 1948. Zrušením tohoto rozhodnutí by se obnovil nárok Junáka na veškerý majetek, který mu byl v době totality komunistickou mocí z politických důvodů odebrán, a bylo by možno žádat jeho vydání a vrácení na jeho současných neoprávněných držitelích, především na Pionýrské organizaci.

Žádáme Vás proto, abyste cestou protestu prokurátora podle § 15 zák. č. 60/65 Sb. o prokuratuře podaného s odkazem na ust. § 31 zák. ze dne 22. 2. 1991 o mimosoudních rehabilitacích vyzval nástupce ÚV NF, aby inkriminované rozhodnutí ze dne 29. 3. 1948 zrušil.

V Praze dne 28. února 1991

Podepsáni poslanci FS ČSFR:

Jan Šolc

Doc. JUDr. Vladimír Mikule

JUDr. Milan Pohanka, CSc.

Věroslav Sláma

Bohumil Janča

Ivan Fišera

Karel Novosad

Tomáš Kopřiva

 

MINISTERSTVO VNITRA

Čj. 260/01-4-II/2

Praha 12. října 1950

P. T.

 

Československý svaz mládeže

 

Soukupovo nám. č. 24,

 

Praha II.

 

 

Spolek "Junák, ústředí skautské výchovy ve Svazu české mládeže" se sídlem v Praze. Zánik.

Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí Vaše oznámení ze dne 17. 7. 1950, č. A-Kr-K, že spolek "Junák, ústředí skautské výchovy ve Svazu české mládeže" se sídlem v Praze, jehož stanovy byly schváleny naposledy výnosem ministerstva vnitra ze dne 19. 6. 1946, č. 3111-18/5-46-5-Vb/1, se stal podle rozhodnutí Ústředního akčního výboru Národní fronty z 29. 3. 1948 součástí "Československého svazu mládeže", který převzal jeho veškerá práva a závazky a tak zanikl i se svými pobočnými spolky "Sdružení přátel Junáka", popř. "Sdružení pro podporu junáctví". Oznámení o zániku spolku bylo uveřejněno v Úředním listě republiky Československé, díl II. ze dne 13. 9. 1950, č. 214.

Ministerstvo vnitra vymazalo shora jmenovaný spolek ze svého spolkového katastru a činí zároveň opatření, aby tento spolek i jeho jmenované pobočné spolky byly vymazány ze spolkových katastrů podřízených národních výborů, kterým se ukládá, aby dohlédl též na to, aby bylo dodrženo rozhodnutí ÚAV-NF o přechodu jmění zaniklého spolku na Československý svaz mládeže a aby nikde nedošlo k disposicím s tímto jměním, jež by nebyly ve shodě se zmíněným opatřením.

Za správnost vyhotovení

Za ministra:

Dvořák, v. r.

 

 

Opis

JUNÁK

 

Ministerstvo vnitra ČSR

Obránců míru 85

Praha 7 - Holešovice

Čj.: 463-11 M

Dne 15. září 1970

Věc: Ukončení činnosti orgánů Junáka

 

V souladu s usnesením předsednictva Ústředního výboru KSČ ze dne 17. 11. 1969 a s usnesením Federální rady dětských a mládežnických organizací ze dne 31. 1. 1970 a dalších ukončily svoji činnost všechny orgány Junáka a to okresní složky v červnu 1970, krajské složky do srpna 1970 a Ústřední rada Junáka na své závěrečné schůzi dne 1. září 1970, s účinností pro všechny orgány od 15. září 1970.

K ukončení činnosti ústředních orgánů Junáka byla schválena likvidační komise ve složení:

JUDr. Ludmila Tenorová, Na pískách 16, Praha 6

Eva Wondreysová, Lomnického 2, Praha 4

Slavoj Chodounský, Moskevská 45, Praha 10

Ing. Bohumil Charvát, Mlynářská 4, Praha 1

Ing. Miloslav Moravec, Dostálova 17, Praha 6.

Podle pověření ústřední rady činím toto sdělení k provedení opatření ve smyslu zákona č. 68/1951 Sb.

Ing. Václav Marhoul

úřadující předseda

Ústřední rady Junáka

 

Opis

MINISTERSTVO VNITRA ČSR

Čj.: VS/3-1584/70

Dne 2. října 1970

JUNÁK

Gorkého nám. 24

Praha 1

 

Sdělení k oznámení o zániku organizace.

Vaše oznámení o zániku organizace "Junák" s působností v ČSR ke dni 15. 9. 1970 jsme vzali na vědomí s tím, že - podle telef. doplnění vámi uvedených údajů s. Chodounským - disposiční oprávnění mají Dr. Tenorová, s. Chodounský a Ing. Moravec.

Ředitel odboru:

Hanák

 

 

Otevřený dopis pánům poslancům a paním poslankyním Federálního shromáždění s výjimkou poslanců komunistických

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

dovolujeme si obrátit Vaši pozornost na aktuální problém, který je zásadní pro další činnost naší skautské organizace, sdružující více než 80 000 členů.

Zákonem č. 497/1990 Sb., který byl Federálním shromážděním projednán a schválen dne 16. 11. 1990 a následným usnesením vlády ČSFR ze dne 20. 12. 1990 byl již po čtvrté v historii českého a slovenského skautingu odebrán majetek organizaci, která se nikdy neztotožnila se žádným z totalitních režimů, naopak byla jimi vždy pronásledovaná a likvidovaná. Prvně nás postavila mimo zákon nacistická okupace, po druhé jsme přišli o všechno po "vítězném únoru", po třetí sebraly normalizované organizace (SSM, Pionýr a jiné) vše, co jsme za krátkou dobu po jaru osmašedesátého roku stačili vybudovat. Teď je tu povinnost ze zákona vydat státu i tu část majetku Junáka zabaveného v roce 1970, kterou se podařilo v době od 1. 1. 1990 přes velké překážky získat zpět.

Naopak bývalý skautský majetek, který je v držení Pionýra, této organizaci ze zákona zůstává. Při tom můžeme předávacími protokoly z roku 1970 prokázat, že majetek Junáka předaný SSM a jeho PO činil min. 23 mil. Kčs. Přijetím výše uvedených zákonných norem, které skauty poškozují a pionýry zvýhodňují, se nyní ztrácí veškerá naděje na získání ukradeného a nevráceného.

Skautské oddíly nepotřebují mnoho: klubovnu, tábornické vybavení, knihovničku, základní sportovní potřeby. Nechceme však mlčet, když máme začínat po páté od nuly! Většina všeho byla pořízena dětskou prací a obětavostí činovníků, jen výjimečně velkorysostí příznivců.

Domníváme se, že žádný z Vás, nekomunistických poslanců, neměl v úmyslu skauty poškodit. Bohužel však přesto došlo k nesouladu zákona s lidskými právy. Nedokážeme navrhnout, jakým způsobem lze právními mechanismy sjednat nápravu, musíme ji však požadovat. Prosíme proto ty z Vás, kteří skauty či skautkami byli nebo ještě jsou a obracíme se i na ty, kteří tuto možnost neměli a znají nás jen z výsledků naší práce. Pomozte těm, kdo se ze všech sil snaží napravit morální škody, napáchané na dětech v minulosti. Zastaňte se nás! Jsme zcela jistě v právu.

S poděkováním a se skautským pozdravem "Buď připraven"!

 

Doc. Václav Břicháček

 

 

náčelník

 

 

Českého a Slovenského skautingu

 

 

 

 

Jana Pfeifferová

Jarmil Burghauser

Vlasta Macková

náčelní kmene

starosta

náčelní

dospělých

Českého Junáka

dívčího kmene

 

 

 

Za správnost:

Ing. Karel Vaněk

 

 

tajemník ústřední rady

 

 

 

Naše značka:

9. ledna 1991

UR-Va/Ma-006

 

 

Vážený pan

 

RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.

 

místopředseda vlády ČSFR

 

Úřad předsednictva vlády

 

ČSFR

 

Nábř. kpt. Jaroše 4

 

125 09 Praha 1 - Malá Strana

 

Vážený pane místopředsedo,

skauti a skautky Vás tímto prosí o pomoc. Ustanovení zákona č. 497/1990 Sb., ve znění narychlo přijatém 16. listopadu 1990 ve Federálním shromáždění a usnesení vlády České a Slovenské Federativní republiky č. 902 ze dne 20. prosince 1990 zbavilo naši organizaci veškeré majetkové podstaty.

Bývalý skautský majetek, který se podařilo v průběhu roku 1990 v dohodě s představiteli Svazu mladých a Pionýra získat zpět, nám má být podle uvedených předpisů opět odňat. Náš původní majetek, který má dosud v držení Pionýr, však nebude předán státu a zůstává této organizaci.

Víme, že zásady zákona může změnit jen jeho novelizace, ale domníváme se, že usnesení vlády ČSFR lze doplnit ustanovením, podle něhož

Junáku (podobně jako Pionýru) již převzatý majetek (jehož je nyní držitelem) zůstane zachován.

Pionýr je povinen bývalý, původně skautský majetek, který má v držení, předat Junáku, pokud tak již neučinil.

Stát uzná v dalších předpisech přednostní právo Junáka na znovuzískání či užívání jeho dřívějšího majetku, pokud své vlastnictví řádně osvědčí do přiměřené lhůty.

Upozorňujeme na to, že jsme v průběhu veškerých jednání během roku 1990 vyvinuli maximální snahu k osvětlení našich práv, veškeré naše cesty však zůstaly bez odezvy. Volíme proto tento způsob, jak se domoci spravedlnosti.

Jistě nemusíme ujišťovat, že skauti jsou připraveni pomoci, kdykoliv to naše vlast bude potřebovat.

S pozdravem

JUDr. Dagmar Burešová

starostka Českého Junáka


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP