FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. v. o.

239

Vládní návrh

Zákon

ze dne .......... 1990

o uprchlících

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Účelem tohoto zákona je upravit postup státních orgánů v řízení o postavení uprchlíka a stanovit práva a povinnosti cizinců [§ 1 odst. 3 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.], kteří požádali o přiznání nebo kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka na území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 2

/1/ Postavení uprchlíka může být přiznáno cizinci, který má ve státě, jehož státní občanství má, odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

/2/ Má-li cizinec více než jedno státní občanství, rozumí se pojmem "stát, jehož státní občanství má" každý stát, jehož státní občanství získal.

/3/ Nemá-li cizinec žádné státní občanství, rozumí se pojmem "stát, jehož státní občanství má" stát jeho posledního stálého pobytu.

§ 3

/1/ Postavení uprchlíka nelze přiznat cizinci, který:

a) dobrovolně znovu přijme ochranu státu, jehož státní občanství má

b) dobrovolně znovu získá své ztracené státní občanství,

c) získá nové státní občanství a přijme ochranu státu, jehož státní občanství získal,

d) dobrovolně znovu pobývá ve státě, který opustil z odůvodněného strachu před pronásledováním,

e) může užívat ochrany státu, jehož státní občanství má, protože důvody, pro které lze přiznat postavení uprchlíka, pominuly,

f) má více než jedno státní občanství a bez důvodu založeného na odůvodněném strachu nevyužil ochrany některého ze států, jejichž státní občanství má,

g) nemá žádné státní občanství a může se vrátit do státu svého posledního stálého pobytu, protože důvody, pro které lze přiznat postavení uprchlíka, pominuly.

/2/ Postavení uprchlíka též nelze přiznat cizinci, který:

a) spáchal trestný čin proti míru, proti lidskosti nebo válečný zločin,

b) spáchal úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí nejméně osm let,

c) dopustil se činů, které jsou v hrubém rozporu s cíli a zásadami

Organizace spojených národů, jakož i s cíli a zásadami mezinárodních úmluv, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.

§ 4

/1/ Cizinec, který má v úmyslu požádat o přiznání postavení uprchlíka, je povinen tak učinit neprodleně po překročení státní hranice České a Slovenské Federativní Republiky, a to písemným prohlášením (příloha č. 1) u orgánů pasové kontroly, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo v uprchlickém táboře.

/2/ Po prohlášení učiněném podle odstavce 1 orgán pasové kontroly nebo útvar Sboru národní bezpečnosti zadrží cestovní, popřípadě jiný doklad, kterým cizinec prokázal svou totožnost. Vydá cizinci potvrzení o zadržení dokladu a průkaz (příloha č. 2) opravňující k bezplatné přepravě do určeného uprchlického tábora. Tento průkaz nahrazuje cizinci doklad totožnosti a platí 48 hodin.

/3/ Cizinec, který u orgánů pasové kontroly nebo útvaru Sboru národní bezpečnosti prohlásil podle odstavce 1, že požádá o přiznání postavení uprchlíka, je povinen se neprodleně dostavit do určeného uprchlického tábora.

/4/ Vyžaduje-li veřejný zájem dopravu cizince do uprchlického tábora pod dohledem příslušníků Sboru národní bezpečnosti, musí se doprava uskutečnit nejpozději do 48 hodin od prohlášení učiněného podle odstavce 1. Po tuto dobu je cizinec povinen zdržovat se na určeném místě.

/5/ Cizinec je povinen podat nejpozději do 24 hodin od příjezdu do uprchlického tábora na stanoveném tiskopisu žádost o přiznání postavení uprchlíka (dále jen "žádost") - (příloha č. 3).

/6/ Nedodrží-li cizinec stanovené podmínky, je mu vrácen zadržený doklad a jeho další pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky je posuzován podle zvláštních předpisů [Zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, vyhláška ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.].

§ 5

Za cizince mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce nebo ve správním řízení ustanovený opatrovník. Je-li třeba souhlas druhého zákonného zástupce, lze jeho souhlas nahradit rozhodnutím soudu.

§ 6

/1/ Cizinec, který požádal o přiznání postavení uprchlíka (dále jen "žadatel"), je osvobozen od všech nákladů nebo poplatků spojených řízením o přiznání postavení uprchlíka a má nárok na bezplatné poskytnutí tlumočníka v souvislosti s tímto řízením.

/2/ Žadatel je povinen:

a) podrobit se lékařským prohlídkám,

b) zdržovat se do vyřízení žádosti v určeném uprchlickém táboře; výjimku může, se souhlasem orgánu rozhodujícího ve věci, povolit vedení uprchlického tábora,

c) aktivně v průběhu řízení o žádosti spolupracovat, zejména podávat úplné a pravdivé informace a vysvětlení k žádosti,

d) dodržovat stanovený režim uprchlického tábora.

§ 7

Federální ministerstvo vnitra vydá žadateli na dobu pobytu v uprchlickém táboře průkaz totožnosti (příloha č. 4), který ho opravňuje k:

a) pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky za podmínek stanovených v § 6 odst. 2 písm. b),

b) bezplatnému poskytování ubytovacích, stravovacích a jiných služeb, spojených s pobytem v uprchlickém táboře,

c) bezplatnému poskytnutí nezbytné lékařské péče,

d) výplatě kapesného (u osob starších 15 let).

§ 8

K řízení o přiznání postavení uprchlíka je příslušné federální ministerstvo vnitra.

§ 9

Řízení o přiznání postavení uprchlíka je zahájeno dnem podání písemné žádosti podle § 4 odst. 5.

§ 10

Rozhodnutí o žádosti vydá federální ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne podání žádosti. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky přiměřeně prodloužit. O prodloužení lhůty musí být žadatel písemně vyrozuměn.

§ 11

/1/ Federální ministerstvo vnitra řízení o přiznání postavení uprchlíka zastaví, jestliže žadatel:

a) vezme svou žádost zpět,

b) neposkytuje potřebnou spolupráci k posouzení žádosti,

c) úmyslně opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

d) v průběhu řízení zemřel.

/2/ Jestliže bylo řízení o přiznání postavení uprchlíka pravomocně zastaveno, lze podat novou žádost jen tehdy, pokud došlo k podstatným změnám okolností rozhodných pro podání takové žádosti.

§ 12

Federální ministerstvo vnitra rozhodne o:

a) přiznání postavení uprchlíka nebo

b) zamítnutí žádosti a podle potřeby projedná další opatření se zainteresovanými státními orgány.

§ 13

/1/ Postavení uprchlíka federální ministerstvo vnitra odejme, jestliže:

a) uprchlík písemně uvede, že se tohoto postavení vzdává,

b) uprchlíkovi byl povolen trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky,

c) uprchlíkovi bylo uděleno československé státní občanství,

d) nastaly skutečnosti uvedené v § 3.

/2/ Federální ministerstvo vnitra postavení uprchlíka může odejmout, jestliže:

a) uprchlík spáchal úmyslný trestný čin nebo opakovaně úmyslně ohrožuje veřejný pořádek,

b) rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů.

§ 14

/1/ Rozhodnutí o zastavení řízení, zamítnutí žádosti nebo odnětí postavení uprchlíka se doručuje žadateli nebo cizinci, kterému bylo toto postavení přiznáno (dále jen "uprchlík") sekretariátu zmocněnce vlády České a Slovenské Federativní Republiky pro otázky uprchlíků a Vysokému komisaři Organizace spojených národů pro uprchlíky, pokud o to požádá.

/2/ Po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, o zamítnutí žádosti nebo o odnětí postavení uprchlíka je cizinci vrácen zadržený doklad a jeho další pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky je posuzován podle zvláštních předpisů [Zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, vyhláška ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.].

§ 15

/1/ Proti rozhodnutí federálního ministerstva vnitra má žadatel nebo uprchlík právo podat rozklad do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podání rozkladu má odkladný účinek.

/2/ O rozkladu rozhoduje ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky; rozhodnutí je přezkoumatelné soudem [§ 244 až 250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.].

§ 16

/1/ Žadatel nebo uprchlík nemůže být vydán nebo vrácen do státu, kde by byl ohrožen jeho život nebo svoboda z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

/2/ Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy uprchlík ohrožuje bezpečnost státu a nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí nejméně osm let. V takovém případě bude cizinci poskytnuta možnost, aby si vyhledal přijetí v jiném státě.

§ 17

/1/ Federální ministerstvo vnitra vydá uprchlíkovi doklad totožnosti [§ 2 vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.].

/2/ Federální ministerstvo vnitra vydá uprchlíkovi na jeho žádost za účelem cestování do zahraničí cestovní doklad.

§ 18

/1/ Uprchlík má stejné postavení jako československý státní občan, s následujícími výjimkami:

a) nemá volební právo,

b) nepodléhá branné povinnosti,

c) může vykonávat výdělečnou činnost jen za podmínek stanovených zvláštními předpisy pro cizince [Zákon č. /1990 Sb., o zaměstnanosti.],

d) nemůže nabývat nemovitý majetek s výjimkou dědictví.

/2/ Uprchlík má právo se zúčastňovat bezplatných kursů českého nebo slovenského jazyka a nárok na vzdělání poskytované v rámci povinné školní docházky v jednom z uvedených jazyků.

/3/ Osobní status uprchlíka se řídí právem státu, jehož státní občanství má; nemá-li žádné státní občanství, právem státu jeho posledního stálého pobytu.

§ 19

Cizinec, u kterého nastaly důvody podání žádosti až v průběhu povoleného pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky, může žádost o přiznání postavení uprchlíka podat u některého z orgánů uvedených v § 4 odst. 1.

§ 20

/1/ Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky se může zúčastnit řízení o postavení uprchlíka v kterémkoliv Jeho stádiu.

/2/ Žadatel nebo uprchlík má právo se kdykoliv obrátit se žádostí o pomoc na Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

§ 21

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí v řízení o postavení uprchlíka obecné předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).].

§ 22

Povolení pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky vydané cizinci podle zvláštních předpisů [Zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, vyhláška ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.]. z důvodů uvedených v § 2 odst. 1 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se povazuje za přiznání postavení uprchlíka dnem účinnosti tohoto zákona.

§ 23

/1/ Postavení uprchlíka se přizná na dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je další pobyt uprchlíka na území České a Slovenské Federativní Republiky posuzován podle zvláštních předpisů [Zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, vyhláška ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.].

/2/ S přihlédnutím ke stupni asimilace uprchlíka mu může být za podmínky nepřetržitého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt.

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

 

Příloha č. 1

Prohlášení

1. Já, (jméno a příjmení): .....................

2. narozen-á (datum, místo, stát): .....................

3. státní občanství/národnost: .....................

4. číslo cestovního dokladu/dokladu totožnosti: .....................

5. poslední stálý pobyt v zahraničí: .....................

6. do ČSFR jsem přicestoval přes hraniční přechod: .....................

7. mám v úmyslu požádat o přiznání postavení uprchlíka na území ČSFR z následujících důvodů (stručně konkretizovat důvody): ............................................................... ..........................................

Byl jsem poučen o svých právech a povinnostech, a to zejména o povinnosti dostavit se neprodleně do určeného uprchlického tábora a zde do 24 hodin podat žádost o přiznání postavení uprchlíka a práva kdykoliv se obrátit na Vysokého komisaře OSN pro otázky uprchlíků.

V ............ dne ...........

podpis

 

Příloha č. 2

Průkaz vydávaný cizincům k cestě do uprchlického tábora má následující náležitosti.

- označení orgánu, který průkaz vydal,

- datum vydání průkazu,

- jméno a příjmení cizince,

- datum a místo narození cizince,

- číslo cestovního dokladu nebo jiného dokladu, kterým cizinec prokázal svou totožnost,

- určení uprchlického tábora /adresy/, do kterého je cizinec povinen se neprodleně dostavit,

- druh bezplatné přepravy /autobus, vlak, hromadná městská doprava/, kterou je na základě rozhodnutí orgánu, jenž průkaz vydal, cizinec oprávněn použít k cestě do uprchlického tábora,

- oddělitelný díl průkazu, který bude v případě využití bezplatné přepravy odebrán přepravcem a použit k zúčtování,

- poučení, že po dobu 48 hodin od vydání slouží průkaz k prokazování totožnosti držitele,

- razítko orgánu, který průkaz vydal, a podpis oprávněného pracovníka tohoto orgánu.

 

Příloha: č. 3

razítko uprchlického tábora

FOTO

/3,5 × 4,5 cm/

evid. číslo: ...............

ŽÁDOST

o přiznání postavení uprchlíka

1. a/ jméno: .....................

b/ příjmení: .....................

c/ dřívější příjmení: .....................

2. datum a místo /stát/ narození: .....................

3. státní občanství

a/ v den narození: .....................

b/ současné: .....................

c/ nemáte-li žádné státní občanství, uveďte důvody: ...............................................................

4. národnost /etnická příslušnost/, ke které se hlásíte: .....................

5. rodinný stav: .....................

6. počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost: .....................

7. a/ děti do 15 let, jejichž jménem žádáte o přiznání postavení uprchlíka /jméno a příjmení, datum narození, rodinný poměr/: .........................................................................................................

b/ ostatní členové rodiny, kteří se zdržují mimo území ČSFR /místo jejich pobytu a údaje jako u písm. a/: .........................................................................................................

c/ příbuzní nebo známí, s jejichž pomocí po dobu pobytu v cizině počítáte /jméno, příjmení a místo jejich pobytu/: .........................................................................................................

8. uveďte místa pobytu /stát, obec, ulice/, kde jste se zdržoval posledních 10 let před příchodem do ČSFR: .........................................................................................................

9. uveďte, kterými doklady v současné době disponujete: .....................

a/ cestovní doklad /druh, číslo, platnost do/: .....................

b/ jiné doklady totožnosti /druh, číslo, platnost do/: .....................

10. náboženské vyznání: .....................

11. jste sám nebo některý člen rodiny členem politické nebo jiné organizace, což je jedním z důvodů podání žádosti o přiznání postavení uprchlíka /které/: .....................

12. kde a kdy jste vykonával vojenskou službu: .....................

13. nejvyšší dosazené vzdělání: .....................

14. povolání

a/ odborné předpoklady k výkonu povolání: ...............................................................

b/ dosavadní pracovní zařazení /delší 1 rok/: ...............................................................

15. a/ máte v současné době finanční prostředky /výše a měna/: ..........................................

b/ máte movitý nebo nemovitý majetek /jaký a kde/: ..........................................

c/ máte nárok na důchod nebo jinou sociální dávku /jakou, kde/: ..........................................

d/ dostáváte materiální pomoc /jakou a od koho/: ..........................................

16. kdy a z jakého důvodu jste opustil svou vlast: ...............................................................

17. zůstali ve vaší vlasti příbuzní, vůči nimž máte závazky: ...............................................................

18. kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území ČSFR: ...............................................................

19. uveďte, zda je ČSFR vaším cílovým nebo pouze tranzitním státem, a popište své představy o řešení vaší situace: .........................................................................................................

20. navázal jste po dobu svého pobytu v cizině spojení se zastupitelským úřadem vaší vlasti /kde, kdy, z jakého důvodu a s jakým výsledkem/: .........................................................................................................

21. žádal jste již o přiznání postavení uprchlíka /poskytnutí práva azylu/, jestliže ano /kde, kdy, s jakým výsledkem/: .........................................................................................................

22. je proti vám vedeno trestní stíhání /kde, z jakého důvodu/: .........................................................................................................

23. uveďte důvody, pro které žádáte o přiznání postavení uprchlíka: .........................................................................................................

24. jiné důležité okolnosti, které mohou osvědčit důvody žádosti o přiznání postavení uprchlíka: .........................................................................................................

Byl jsem poučen o svých právech a povinnostech po dobu pobytu na území ČSFR, a to včetně práva kdykoliv se obrátit se žádostí o pomoc na Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Prohlašuji, že jsem v žádosti o přiznání postavení uprchlíka uvedl pravdivé a úplné údaje.

V ................... dne ................... 19.. .

podpis žadatele

podpis tlumočníka

podpis předkladatele

 

Příloha č. 4

PRŮKAZ

adresa uprchlického tábora

FOTO

/3,5 × 4,5 /

evid. číslo průkazu: .....................

podpis držitele: .....................

jméno a příjmení: .....................

datum a místo narození: .....................

st. občanství /národnost: .....................

platnost průkazu od: .................. do: .................

V .................... dne ............ 9..

razítko a podpis

 

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Základním mezinárodním dokumentem upravujícím otázku uprchlíků je Ženevská úmluva o uprchlících z roku 1951, která reagovala na průběh a výsledky II. světové války, kdy statisíce osob musely opustit své země před nebezpečím fašismu, tj. z obavy před pronásledováním z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

Newyorský protokol o uprchlících z roku 1967 reagoval na aktuální vývoj v otázce uprchlictví a částečně aktualizoval Ženevskou úmluvu. Těžiště problematiky uprchlictví se přesunulo zejména do tzv. zemí třetího světa, kde v důsledku lokálních a občanských válek bylo donuceno obyvatelstvo v masovém měřítku opouštět své domovy Jejich situace by byla bez rozsáhlé mezinárodní pomoci prakticky neřešitelná.

Oba základní mezinárodní dokumenty vycházejí ze zásady, že uprchlík má nárok na určité privilegované postavení před ostatními cizinci.

Poslední politické změny v Evropě, ale i v dalších částech světa vyvolávají zvýšenou migraci obyvatelstva. V důsledku těchto změn se ani Česká a Slovenská Federativní Republika nevyhnula problému uprchlíků. Po počátečních případech jednotlivých uprchlíků z Albánie a Kurdů z Turecka došlo v letošním roce k hromadnému přílivu uprchlíků z Rumunska. Nelze vyloučit, že se v nejbližší době Česká a Slovenská Federativní Republika stane útočištěm občanů dalších států.

Česká a Slovenská Federativní Republika byla postavena před problém, který nebyl právně upraven a nebyly ani vytvořeny materiální a institucionální podmínky pro jeho řešení. Čs. právní řád dosud upravuje pouze poskytnutí práva azylu, a to dílčím způsobem (čl. 33 Ústavy - zákon č. 100/1960 Sb.).

Mezinárodní právní teorie považuje právo azylu za právo státu poskytnout stíhanému cizinci pobyt na svém území. /ostavení uprchlíka subsumuje právo azylu a navíc poskytuje jeho nositeli určitá práva a oprávnění. V souladu s mezinárodními dokumenty o postavení uprchlíků se postavení uprchlíka zpravidla blíží postavení vlastních občanů.

Podle čl. 8 odst. 1 písm. n) ú. z. č. 143/1968 Sb., o čs. federaci náleží vnitřní pořádek a bezpečnost státu do společné působnosti federace a obou republik. Podle § 2 bodu 8 písm. a) zákona č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, náleží federaci výkon státní správy v oboru vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky a povolování pobytu cizinců. Z obdobného pojetí vychází také již přijatý zákon č. 384/1990 Sb.. o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, kterým se zákon č. 128/1970 Sb. zrušuje.

V navrhovaném zákoně o uprchlících se definuje pojem uprchlíka a upravuje postavení uprchlíka, řízení o přiznání postavení uprchlíka a součinnost s Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Realizace nové právní úpravy si nesporně vyžádá zvýšené finanční náklady z rozpočtu federace i zvýšení nároku na bilanci pracovních sil. Jejich vyčíslení však v současné době není možné, neboť s plněním úkolů na tomto úseku nejsou žádné zkušenosti. Lze pouze stanovit předpokládané náklady na osobu a den pobytu. Předpokládá se, že výše stravní dávky na osobu a den bude 25, - až 30, - Kčs a u dětí do 15 let 32, 70 Kčs a kapesné u dospělých osob 8, - Kčs a u osob ve věku 15 až 18 let 5, - Kčs denně. Výše konkrétních nákladů bude odvislá od skutečného počtu cizinců, kteří požádají na území České a Slovenské Federativní Republiky o přiznání statutu uprchlíka. Z tohoto důvodu bude nutno vytvořit dostatečné operativní rezervy jak po stránce finanční, tak po stránce materiální a personální.

Zvláštní část

K § 1

Ustanovení stanoví účel a rozsah navrhované právní úpravy.

K § 2

Důvody migrace obyvatelstva mohou mít různé příčiny. Zásadou právní úpravy je snaha respektovat oba základní mezinárodní dokumenty o uprchlících, které důsledně rozlišují důvody, pro které může být postavení uprchlíka přiznáno. Přiznávají nárok na udělení tohoto postavení pouze osobám, které mají odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

Příslušné orgány žádosti o přiznání postavení uprchlíka podrobně posuzují a zkoumají oprávněnost žádosti. Pouhé ekonomické důvody emigrace nejsou považovány za dostatečný důvod pro přiznání postavení uprchlíka.

Žádost je vždy posuzována ve vztahu ke státu, jehož občanství cizinec má. Proto se upravují i případy, ve kterých cizinec má několik státních občanství, popř. nemá žádné.

K § 3

S přiznáním postavení uprchlíka jsou cizinci přiznávána práva, která jej zvýhodňují oproti ostatním cizincům pobývajícím na území České a Slovenské Federativní Republiky z jiných důvodů (turistických, pracovních, studijních apod.).

Náklady spojené s pobytem žadatele hradí stát. Proto je třeba zejména z ekonomických důvodů sledovat, zda důvody pro udělení postavení uprchlíka trvají. Ustanovení taxativně stanoví důvody, pro které nelze postavení uprchlíka přiznat. Jde o důvody subjektivního a objektivního charakteru, které vycházejí z Ženevské úmluvy o uprchlících.

Jedním z důvodů, pro které nelze přiznat cizinci postavení uprchlíka, je spáchání tzv. zvlášť závažného úmyslného trestného činu. Vzhledem k jednoznačnému výkladu tohoto pojmu byl v souladu s trestním zákonem stanoven okruh konkrétních trestných činů, tj. trestných činů na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí nejméně 8 let.

K § 4 - 6

Vzhledem k různým důvodům emigrace je nezbytné vytvořit takové podmínky, aby cizinec mohl svůj úmysl požádat o přiznání postavení uprchlíka projevit co nejdříve. Stanoví se proto, aby cizinec svůj úmysl vyjádřil prohlášením již při překročení státní hranice České a Slovenské Federativní Republiky, což je postup obvyklý i v zahraničí. K usnadnění projevu úmyslu cizince se navrhuje poměrně široký okruh subjektů, na které se může cizinec z uvedeného důvodu obrátit. K urychlenému vyřešení žádosti cizince o přiznání postavení uprchlíka je navrhován ucelený systém opatření zajištění bezplatné přepravy cizince do uprchlického tábora, vytvoření podmínek pro urychlené vyplnění tiskopisu žádosti o přiznání statutu uprchlíka (do 24 hodin), bezplatného poskytnutí tlumočníka, osvobození od nákladů a poplatků spojených s řízením a stanovení povinnosti žadatele po dobu řízení. Součástí tohoto systému je možnost využít policejního doprovodu k zajištění bezpečného převozu cizince do uprchlického tábora v případech, kdy je důvodný předpoklad ohrožení veřejného pořádku nebo zájem ochrany zdraví, a to jak z hlediska československé veřejnosti, tak i cizince.

V zájmu urychlení správního řízení o přiznání postavení uprchlíka příslušný orgán zadrží cestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti cizince. Předchází se tím možnému znehodnocení dokladu cizincem z obavy před potenciální možností vyhoštění do země, jejíž cestovní pas nebo jiný cestovní doklad cizinec vlastní, v případě, že žádosti nebude vyhověno. Navrhované opatření je obvyklé ve většině západoevropských zemí.

Aby bylo umožněno rychle a s minimálními náklady rozhodnout o žádosti cizince, stanoví se mu povinnost spolupracovat při posuzování žádosti a zdržovat se v uprchlickém táboře.

K § 7

Cizinci je podle předchozích ustanovení zadržen cestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti. Proto mu bude na dobu pobytu v uprchlickém táboře vydán průkaz totožnosti. Tento průkaz jej bude opravňovat za určitých podmínek k pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky a k bezplatnému využívání služeb spojených s pobytem v uprchlickém táboře.

K § 8

K řízení o přiznání postavení uprchlíka bude příslušné federální ministerstvo vnitra. Zajistí se tak jednotný výkon státní správy na tomto úseku na celém území České a Slovenské Federativní Republiky. Návrh vychází ze zkušeností většiny evropských států.

K § 9 - 10

Cizinec bude oprávněn vyjádřit svůj úmysl nejen při překročení státní hranice České a Slovenské Federativní Republiky, ale i později. Proto se stanoví, kdy je řízení o žádosti o přiznání postavení uprchlíka zahájeno.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP