FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

216

VLÁDNÍ NÁVRH

zákona

ze dne .......... 1990

o vynálezech, průmyslových vzorech

a zlepšovacích návrzích

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je upravit práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů.

ČÁST PRVNÍ

Vynálezy

Hlava první

Patent na vynález

§ 2

Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Federální úřad pro vynálezy (dále jen "Úřad") patenty.

§ 3

Patentovatelnost vynálezů

/1/ Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

/2/ Za vynálezy se nepovažují zejména:

a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b) pouhé vnější úpravy výrobků;

c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti;

d) programy počítačů;

e) návrhy právních předpisů.

§ 4

Výluky z patentovatelnosti

Patenty se neudělují:

a) na vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky;

b) na způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat;

c) na odrůdy rostlin nebo na plemena zvířat, jakož i na biologické způsoby jejich pěstování a šlechtění s výjimkou průmyslových produkčních mikroorganismů a biotechnologických postupů a produktů získaných jejich pomocí, které jsou patentovatelné.

§ 5

Novost

/1/ Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky.

/2/ Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli vynálezu právo přednosti (§ 27), zveřejněno v České a Slovenské Federativní Republice nebo v zahraničí.

/3/ Stavem techniky je i obsah přihlášek vynálezů podaných v České a Slovenské Federativní Republice s dřívějším právem přednosti, pokud budou v den, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebo po tomto dni zveřejněny (§ 31). To platí i pro mezinárodní přihlášky vynálezů, jimiž se žádá o udělení patentu v České a Slovenské Federativní Republice na základě mezinárodní smlouvy [Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. ...../1990 Sb., o přístupu ke Smlouvě o patentové spolupráci.] (dále jen "mezinárodní přihláška"). Přihlášky vynálezů utajované podle zvláštních předpisů se pokládají pro účely tohoto ustanovení za zveřejněné uplynutím 18 měsíců od vzniku práva přednosti.

/4/ Za součást stavu techniky se nepovažuje zveřejnění vynálezu, k němuž došlo přímo nebo nepřímo původcem či přihlašovatelem nebo prostřednictvím jiné osoby, jestliže toto zveřejnění nastalo do 12 měsíců přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti.

§ 6

Vynálezecká činnost

/1/ Vynález je výsledkem "vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

/2/ Pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah přihlášek vynálezů, které ke dni podání přihlášky nebyly zveřejněny.

§ 7

Průmyslová využitelnost

Vynález je průmyslově využitelný, jestliže může být opakovaně využíván při hospodářské činnosti.

Právo na patent

§ 8

/1/ Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce.

/2/ Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací.

/3/ Spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu.

Podnikový vynález

§ 9

/1/ Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu (dále jen "pracovní poměr") k zaměstnavateli, přechází právo na udělení patentu na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.

/2/ Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

/3/ Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění podle ustanovení odstavce 2 vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.

/4/ Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.

§ 10

Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 9 zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.

Účinek patentu

§ 11

/1/ Majitel patentu (§ 34) má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést.

/2/ Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy (dále jen "Věstník").

/3/ Přihlašovateli přísluší přiměřené odškodnění od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu (§ 31) její předmět využíval. Právo na odškodnění lze uplatnit ode dne, od něhož nastávají účinky patentu.

/4/ V případě mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České a Slovenské Federativní Republice, která byla zveřejněna podle mezinárodní smlouvy, přísluší přihlašovateli právo na odškodnění podle odstavce 3 až po zveřejnění jejího českého nebo slovenského překladu podle tohoto zákona.

§ 12

Rozsah ochrany vyplývající z patentu je určen patentovými nároky. V případě nejasností se při výkladu pojmů užitých v patentových nárocích použije popis vynálezu, popřípadě výkresy.

§ 13

/1/ Vynález využívá, kdo při své hospodářské činnosti vyrábí, dováží, uvádí do oběhu nebo upotřebí výrobek, který je předmětem vynálezu, nebo při této činnosti používá postup, který je předmětem vynálezu.

/2/ Je-li patent udělen na výrobní postup, vztahuje se jeho účinek rovněž na výrobky, které byly tímto postupem bezprostředně vyrobeny; přitom shodné výrobky se pokládají za získané chráněným postupem, pokud se neprokáže opak.

§ 14

/1/ Souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem se poskytuje v písemné smlouvě (dále jen "licenční smlouva").

/2/ Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku (§ 68).

§ 15

Patent se převádí písemnou smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku.

§ 16

Spolumajitelství patentu

/1/ Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám (dále jen "spolumajitelé"), spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví [Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.].

/2/ Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat vynález každý ze spolumajitelů patentu.

/3/ K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů; každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně.

/4/ K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů. Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu.

Omezení účinků patentu

§ 17

/1/ Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti (§ 27) využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření (dále jen "předchozí uživatel").

/2/ Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu nebo hospodářské arbitráže, aby majitel patentu jeho právo uznal.

§ 18

/1/ Práva majitele patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu:

a) na lodích jiných zemí, které jsou členy mezinárodních úmluv [Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.], jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána (dále jen "unijní země"), v lodním tělese, ve strojích, v lodní výstroji, v přístrojích a v jiném příslušenství, když se tyto lodě dostanou přechodně nebo náhodně do České a Slovenské Federativní Republiky, jestliže se tu těchto předmětů užije jenom pro potřeby lodi;

b) při stavbě nebo provozu letadel či vozidel unijních zemí nebo u součásti těchto letadel či vozidel, dostanou-li se přechodně nebo náhodně do České a Slovenské Federativní Republiky.

/2/ Práva majitele patentu nejsou porušena individuální výrobou léku v lékárnách na základě lékařského předpisu.

§ 19

Nabídka licence

/1/ Prohlásí-li u Úřadu přihlašovatel, popřípadě majitel patentu, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu (nabídka licence), vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu. Úřad nabídku licence vyznačí v patentovém rejstříku.

/2/ Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět.

/3/ Vznikem práva k využití vynálezu není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence.

/4/ Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci podle odstavce 1, platí se správní poplatky podle zvláštního předpisu [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.] v poloviční výši.

§ 20

Nucená licence

/1/ Nedošlo-li u patentu k uzavření licenční smlouvy, může Úřad udělit nucenou licenci:

a) nevyužívá-li majitel patentu vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a neospravedlní-li svou nečinnost řádnými důvody; tuto nucenou licenci nelze udělit před uplynutím čtyř let od podání přihlášky vynálezu nebo tří let od udělení patentu, přičemž platí lhůta, která uplyne později;

b) z důvodů ohrožení důležitého veřejného zájmu.

/2/ Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence.

§ 21

Doba platnosti patentu

Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu.

§ 22

Zánik patentu

Patent zanikne, jestliže:

a) uplyne doba jeho platnosti;

b) majitel patentu nezaplatí ve stanovené lhůtě příslušné správní poplatky [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.] za udržování platnosti patentu;

c) majitel patentu se ho vzdá; v tomto případě patent zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele patentu dojde Úřadu.

§ 23

Zrušení patentu

/1/ Úřad patent zruší, jestliže se dodatečně zjistí, že nebyly splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho udělení.

/2/ Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně.

/3/ Zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti.

/4/ Návrh na zrušení patentu lze podat i po zániku patentu, prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Hlava druhá

Řízení o udělení patentu

Přihláška vynálezu

§ 24

/1/ Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu.

/2/ Úřad je místem, u něhož československé osoby jakož i jiné osoby, které mají na území České a Slovenské Federativní Republiky bydliště nebo sídlo, mohou podávat mezinárodní přihlášky.

/3/ Přihlašovatel je povinen za podání přihlášky podle odstavců 1 a 2 zaplatit správní poplatek podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.] a v případě mezinárodní přihlášky podle odstavce 2 zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy [Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. ...../1990 Sb., o přístupu ke Smlouvě o patentové spolupráci.] pro mezinárodní řízení o přihlášce vynálezu; jejich výši oznámí Úřad ve Věstníku.

§ 25

/1/ V přihlášce vynálezu musí být uvedeno, kdo je jeho původce.

/2/ Na žádost původce Úřad neuvede jeho jméno při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení patentu.

§ 26

/1/ Přihláška vynálezu smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů, které jsou navzájem spojeny tak, že uskutečňují jedinou vynálezeckou myšlenku.

/2/ Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. Je-li vynálezem průmyslový produkční mikroorganismus, musí být uložen ve veřejné sbírce kultur ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti.

/3/ V pochybnostech může Úřad vyzvat přihlašovatele, aby předvedením předmětu přihlášky vynálezu nebo jiným vhodným způsobem prokázal jeho využitelnost. Neprokáže-li to, má se za to, že přihlašovaný předmět není využitelný.

§ 27

/1/ Podáním přihlášky vynálezu vzniká přihlašovateli právo přednosti.

/2/ Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy [Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.], musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce vynálezu a na výzvu Úřadu je ve lhůtě stanovené Úřadem prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

§ 28

/1/ Bylo-li zahájeno u příslušného orgánu řízení ve sporu o právo na patent, Úřad řízení o přihlášce vynálezu přeruší.

/2/ Po dobu přerušení řízení se staví běh lhůt stanovených tímto zákonem s výjimkou lhůty podle ustanovení § 31 odst. 1.

/3/ Právo přednosti zůstává zachováno, požádá-li oprávněný přihlašovatel o pokračování řízení ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí o právu na patent. Úkony učiněné před přerušením řízení směřující k udělení patentu se považují za platné i pro další řízení.

§ 29

/1/ Úřad přepíše přihlášku vynálezu, popřípadě patent, na tu osobu, o níž soud rozhodne, že je původcem vynálezu.

/2/ Úřad přepíše přihlašovatele nebo majitele patentu, jestliže příslušný orgán ve sporu o právo na patent rozhodne, že toto právo přísluší jiné osobě.

Předběžný průzkum přihlášky vynálezu

§ 30

/1/ Úřad podrobí přihlášku vynálezu předběžnému průzkumu,

a) zda neobsahuje řešení, které je zjevně v rozporu s ustanoveními § 3 odst. 1 nebo § 26 odst. 2 zákona,

b) zda neobsahuje řešení podle ustanovení § 3 odst. 2 nebo § 4,

c) zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění,

d) zda přihlašovatel zaplatil příslušné správní poplatky [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.].

/2/ Obsahuje-li přihláška vynálezu řešení, které je zjevně v rozporu s ustanoveními § 3 odst. 1 nebo § 26 odst. 2, nebo obsahuje řešení podle ustanovení § 3 odst. 2 nebo § 4, Úřad přihlášku zamítne. Před zamítnutím musí být přihlašovateli umožněno se k podkladům, na jejichž základě má být rozhodnuto, vyjádřit.

/3/ Obsahuje-li přihláška vynálezu řešení, které má nedostatky bránící jejímu zveřejnění, popřípadě nezaplatí-li přihlašovatel příslušné správní poplatky [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.], vyzve Úřad přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě k těmto skutečnostem vyjádři 1 a vytčené nedostatky odstranil.

/4/ V případě, že přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky přihlášky vynálezu, které brání jejímu zveřejnění, nebo nezaplatí-li přihlašovatel příslušné správní poplatky [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.], Úřad řízení zastaví. Na tento důsledek musí být přihlašovatel při stanovení lhůty upozorněn.

§ 31

/1/ Úřad přihlášku vynálezu zveřejní po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti a toto zveřejnění oznámí ve Věstníku.

/2/ Přihláška vynálezu může být zveřejněna před lhůtou uvedenou v odstavci 1, požádá-li o to přihlašovatel nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od vzniku práva přednosti a zaplatí-li správní poplatek podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.]. Úřad přihlášku vynálezu zveřejní před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, byl-li již na vynález udělen patent; bez souhlasu přihlašovatele však Úřad přihlášku vynálezu nezveřejní před uplynutím 12 měsíců od vzniku práva přednosti.

/3/ Úřad může spolu s přihláškou vynálezu zveřejnit zprávu o stavu techniky (rešerše) vztahující se k vynálezu uplatněnému v přihlášce.

§ 32

/1/ Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoli podat Úřadu připomínky k patentovatelnosti jejího předmětu; k připomínkám Úřad přihlédne při úplném průzkumu přihlášky vynálezu.

/2/ Osoby, které podaly připomínky podle odstavce 1, nestávají se účastníky řízení o přihlášce vynálezu. Přihlašovatel vynálezu však musí být o připomínkách vyrozuměn.

Úplný průzkum přihlášky vynálezu

§ 33

/1/ Úřad podrobí přihlášku vynálezu úplnému průzkumu, v němž zjišťuje, zda splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení patentu.

/2/ Úřad provede úplný průzkum přihlášky vynálezu na žádost přihlašovatele či jiné osoby, nebo jej může provést z moci úřední.

/3/ Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Žadatel je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.].

/4/ Úřad zahájí úplný průzkum neprodleně po podání žádosti.

/5/ Jestliže žádost o provedení úplného průzkumu nebyla řádně podána ve lhůtě uvedené v odstavci 3, popřípadě v téže lhůtě Úřad nezahájil úplný průzkum přihlášky vynálezu z moci úřední, Úřad řízení o přihlášce vynálezu zastaví.

§ 34

/1/ Splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí příslušný správní poplatek podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.], Úřad udělí přihlašovateli patent; přihlašovatel se stává majitelem patentu. Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu, v níž uvede jméno původce a jejíž součástí je popis vynálezu a patentové nároky, a udělení patentu oznámí ve Věstníku.

/2/ V případě, že přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě vady přihlášky, které brání udělení patentu, Úřad řízení o přihlášce zastaví. Na tento důsledek musí být přihlašovatel při stanovení lhůty upozorněn.

/3/ Nejsou-li podmínky stanovené pro udělení patentu splněny, Úřad přihlášku vynálezu zamítne. Před zamítnutím přihlášky vynálezu musí být přihlašovateli umožněno vyjádřit se k podkladům, na jejichž základě má být o přihlášce vynálezu rozhodnuto.

§ 35

Je-li přihlášek vynálezů se shodným předmětem více, může být udělen jen jeden patent.

ČÁST DRUHÁ

Průmyslové vzory

Hlava první

Pojem průmyslového vzoru

§ 36

/1/ Za průmyslový vzor podle tohoto zákona se považuje vnější úprava výrobku, která je nová a průmyslově využitelná.

/2/ Průmyslovým vzorem podle odstavce 1 není:

a) technické a konstrukční řešení;

b) přenesení známé vnější úpravy výrobku na výrobek jiného druhu, nebo vnější úprava vytvořená zvětšením či zmenšením známé vnější úpravy výrobku;

c) záměna materiálu pro vnější úpravu výrobku;

d) architektonické řešení stavby;

e) vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštní pozornosti;

f) barva, není-li ji užito ve spojení s tvarem, s obrysem nebo s kresbou.

§ 37

Vnější úpravou výrobku je plošná nebo prostorová úprava spočívající zejména ve tvaru, v obrysu, v kresbě nebo v uspořádání barev či v kombinaci těchto znaků.

§ 38

Novost

Průmyslový vzor je nový, nebyl-li před dobou, od níž přísluší přihlašovateli právo přednosti (§ 48 a 49), znám v České a Slovenské Federativní Republice nebo v zahraničí z veřejně dostupných pramenů, zejména nebyl-li zobrazen nebo popsán ve zveřejněných tiskovinách nebo nebyl-li veřejně využíván, vystaven, přednesen nebo předveden.

§ 39

Průmyslová využitelnost

Průmyslový vzor je průmyslově využitelný, jestliže se podle něho mohou opakovaně zhotovovat výrobky.

Hlava druhá

Zápis průmyslového vzoru

§ 40

/1/ Průmyslové vzory zapisuje Úřad do rejstříku průmyslových vzorů (§ 68).

/2/ Úřad nezapíše průmyslový vzor, který je v rozporu s obecními zájmy, zejména se zásadami lidskost i a veřejné morálky.

§ 41

Úřad průmyslový vzor nezapíše, jestliže předmět přihlášky průmyslového vzoru je shodný s předmětem přihlášky průmyslového vzoru podané v České a Slovenské Federativní Republice s dřívějším právem přednost i.

Přihláška průmyslového vzoru

§ 42

Řízení o zápisu průmyslového vzoru se zahajuje podáním přihlášky průmyslového vzoru u Úřadu.

§ 43

/1/ Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce (dále jen "přihlašovatel"). Přihlašovatel je povinen s podáním přihlášky zaplatit správní, poplatek podle zvláštních předpisů [Zákon č. 105/1951 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákonného zmocnění předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. .... Sb., o správních poplatcích.].

/2/ Původcem průmyslového vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací.

/3/ Spolupůvodci mají právo k průmyslovému vzoru v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření.

Podnikový průmyslový vzor

§ 44

/1/ Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolu v pracovním poměru, přechází právo původce podat přihlášku průmyslového vzoru na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.

/2/ Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnost i neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení průmyslového vzoru.

/3/ Nepodá-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění o vytvoření průmyslového vzoru přihlášku průmyslového vzoru, může průmyslový vzor přihlásit původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat o průmyslovém vzoru vůči třetím osobám mlčenlivost.

/4/ Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, má vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu. Pro výši odměny je rozhodný přínos dosažený využitím průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání.

§ 45

Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 44 zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.

§ 46

V přihlášce průmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je jeho původce.

§ 47

Přihláška průmyslového vzoru může obsahovat jen jedinou vnější úpravu výrobku nebo více vnějších úprav výrobků téhož, druhu navzájem obdobných nebo určených ke společnému užití (hromadná přihláška průmyslového vzoru).

Právo přednosti

§ 48

/1/ Podáním přihlášky průmyslového vzoru vzniká přihlašovateli právo přednosti.

/2/ Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy [Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.], musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce průmyslového vzoru a ve lhůtě do tří měsíců od podání přihlášky toto právo prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

§ 49

Úřad může přiznat pro předměty vystavené na výstavách pořádaných na území České a Slovenské Federativní Republiky od doby, kdy byly tyto předměty vneseny do výstavy, právo přednost i pod podmínkou, že vystavovaný předmět bude přihlášen jako průmyslový vzor do tří měsíců po ukončení výstavy.

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru

§ 50

Bylo-li zahájeno u příslušného orgánu řízení ve sporu o právo podat přihlášku průmyslového vzoru, Úřad v řízení o přihlášce pokračuje, avšak rozhodnutí o ní vydá po právní moci rozhodnutí příslušného orgánu.

§ 51

/1/ Přihlášku průmyslového vzoru a přihlášený průmyslový vzor podrobí Úřad průzkumu.

/2/ Nesplňuje-li přihláška průmyslového vzoru stanovené podmínky, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky odstranil. Neodstraní-li přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, Úřad řízení o přihlášce zastaví. Na tento důsledek musí být přihlašovatel při stanovení lhůty upozorněn.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP