USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č.34

k návrhu branných a bezpečnostních výborů SL a SN na zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze

Federální shromáždění na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR

1. schvaluje

a) vytvoření parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetření událostí ze

dne 17. listopadu 1989 v Praze. Složení komise je uvedeno v příloze k tomuto usnesení;

b) zásadu, že členem komise může být pouze poslanec, který podepíše čestné prohlášení, že nikdy nebyl členem StB a že souhlasí s tím, aby tato skutečnost byla příslušnými prostředky ověřena.

2. ukládá komisi

a) aby s maximální rozhodností, za použití všech legálních prostředků, vědoma si autority a váhy Federálního shromáždění, ale i jeho odpovědnosti před našimi občany, působila k objasnění událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze, včetně příčin, následků a jmenovité odpovědnosti (ať politické či trestní) jednotlivých osob, odpovědných za brutální zákrok na Národní třídě;

b) zpracovat a navrhnout zákon o zřízení institutu parlamentní vyšetřovací komise, včetně stanovení jejích pravomocí a kompetence jako vyšetřovacího orgánu pro mimořádné případy; předložit tento návrh sněmovnám k ústavnímu projednání v nejkratším možném termínu;

c) informovat o postupu činnosti komise sněmovny FS a v období mezi zasedáními vedení FS.

3. konstatuje, že předcházející parlamentní komise rozhodujícím způsobem přispěla k hledání a nalézání odpovědí na otázky, které je třeba zodpovědět v zájmu nás všech. Zejména je třeba ocenit, že komise v nepřehledných politických situacích na přelomu loňského a v prvních měsících letošního roku šla tvrdě a principiálně za svým hlavním cílem - nalézat pravdu o 17. listopadu.

Pohanka v. r., Matochová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP