Úterý 14. dubna 1992

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánu prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za prednesený prejav aj za uznanie práce Federálneho zhromaždenia, najvyššieho zákonodárneho zboru.

Teraz prosím prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia pána Zdeňka Jičínského, aby prevzal vedenie schôdze, aby som mohol vyprevadiť pána prezidenta. Ďakujem mu za účasť. (Přítomní v sále povstáním a dlouhým potleskem vyprovázejí pana prezidenta. Někteří z nich potom odcházejí ze sálu také.)

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli pokračovat ve 22. společné schůzi obou sněmoven. Obě sněmovny byly usnášeníschopné, i když momentálně tomu tak není, což však nebrání tomu, abychom mohli pokračovat v projednávání prvního bodu schůze po projevu prezidenta republiky. Tímto prvním bodem schůze je Návrh pořadu a postupu 22. společné schůze sněmoven Federálního shromáždění.

Návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 14. - 30. dubna 1992.

Vážení kolegové, prosím ještě, pokud máte nějaké nutné věci, které potřebujete vyřídit s členy vlády, učiňte tak mimo tuto jednací místnost. (Stále šum v sále.) Prosím pana poslance Gürtlera i pana poslance Roubala, aby přerušili jednání s členy vlády, pokračuje 22. společná schůze. Máme na programu projednání a schválení pořadu této schůze.

Návrh pořadu připravila předsednictva sněmoven na společné schůzi dne 2. dubna t. r. Předtím vás chci ještě informovat o jednání politického grémia, které předcházelo jednání předsednictev obou sněmoven ve vztahu k programu schůze.

Programem schůze se zabývalo politické grémium už ke konci 21. společné schůze, a to v souvislosti s přerušeným jednáním o návrhu zákona o soustavě daní. Politické grémium tehdy na schůzi přizvalo místopředsedu federální vlády a federálního ministra financí Václava Klause, aby s ním vyjasnilo otázku závažnosti projednávání daňových zákonů ještě v tomto volebním období. Závěr tehdejšího jednání byl jednoznačný - je třeba, aby se toto Federální shromáždění daňovými zákony zabývalo. Pokud by je neprojednalo a nepřijalo, vzniklo by vážné nebezpečí, pokud jde o další postup ekonomické reformy.

Na základě toho potom jednalo politické grémium ještě 11. 3. o návrhu programu této schůze a přijalo následující doporučení, které potom se pokusila předsednictva sněmoven realizovat.

Na program je třeba přednostně zařadit daňové zákony a na ně navazující zákony ekonomické povahy. Pokud jde o ostatní zákony, politické grémium doporučilo z těch, které byly projednávány a předloženy,

zařadit ty, které mají naději na pozitivní projednání a přijetí, nezařadit ty, jejichž jednání by mohlo být velmi kontraverzní a výsledek hlasování nejistý. Bylo to proto, že náš čas pro jednání je omezený, schůze má končit 30. dubna a bylo by třeba tedy postupovat s maximální věcností.

Na základě tohoto jednání politického grémia byly vyzvány poslanecké kluby, aby se vyslovily k zákonným předlohám, které doporučují zařadit a které naopak doporučují vyřadit. Poslanecké kluby daly tato svá stanoviska a předsednictva sněmoven na poradě spolu s předsedy výborů tyto návrhy posoudila a na základě toho vypracovala ten návrh programu, který máte před sebou. Stanoviska poslaneckých klubů se v určitých věcech rozcházela, čili nebylo jednoduché pro předsednictva tento program sestavit.

Minulý týden se znovu sešlo politické grémium a znovu o programu jednalo. Doporučilo ještě tento program redukovat. Dnes se sešly ústavně právní výbory, nebyly ovšem sto z důvodu časové tísně vypracovat přesnější doporučení, čili zřejmě předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů jen potom sdělí stanoviska, ale upozorňuji, že to nejsou usnesení výborů.

Předsednictva sněmoven nedoporučují na tuto schůzi zařadit dva body, které byly přesunuté z 21. schůze. Je to Informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení Sněmovny národů číslo 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství - tisk 1009 A a 1203 A a dále Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisk 892) a dodatek (tisky 1244 a 1249).

Na základě zmocnění těchto předsednictev předkládají vám předsedové sněmoven návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů - parlamentní tisk 1486.

Oproti pozvánce na schůzi, kterou jste dostali už dříve, byl navíc zařazen pouze bod 10 - ukončení platnosti Obchodní smlouvy s Japonskem, který byl zařazen z toho důvodu, že před uzavřením nové smlouvy je třeba vypovědět smlouvu starou, k čemuž je třeba souhlasu Federálního shromáždění.

Dále chci ještě dodat, že na doporučení politického grémia se nepočítá s jednáním sněmoven v pátek tento týden, tj. na Velký pátek před velikonočními svátky.

Protože program schůze je nebývale náročný, usnesla se předsednictva sněmoven v souladu s § 16 odst. 5 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, že jednání sněmoven se bude konat výjimečně i v pondělí 27. dubna 1992.

Dále doporučila předsednictva sněmoven, aby normální jednací dny schůze končily až ve 20.00 hodin, jak jednací řád umožňuje.

Ještě vás chci požádat, abyste považovali předložený postup jednání za orientační, protože bude zřejmě třeba v souladu se vzniklou situací přijímat nezbytná organizační opatření, pokud jde o projednávání programu 22. společné schůze.

Prvním z těchto opatření je např. přesunutí dnešního druhého bodu programu, který se týká tisku 1253, na pozdější termín, protože zvolený dohodovací výbor nepředložil dodnes zprávu, kterou by sněmovny projednaly a na jejímž základě by bylo možné o tomto bodu jednat.

Dále se doporučuje v souladu s usnesením minulé schůze, aby na této schůzi řečnická lhůta byla omezena na deset minut s tím, že politické grémium doporučuje, aby při projednávání návrhů zákonů vystupovali především zástupci politických klubů. Samozřejmě poslanci mají své nezadatelné právo vystoupit, ale je zde toto doporučení politického grémia v zájmu dělnosti jednání.

Prosím, to byla úvodní sdělení, pokud jde o návrh programu. Prosím tedy o vaše vystoupení, pozměňovací návrhy. Hlásí se pan poslanec Kontra, poslanec Hubálek a pan poslanec Cuhra.

Poslanec SN M. Kontra: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, i napriek intenzívnej príprave 22. spoločnej schôdze zo strany predsedníctiev snemovní, Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a politického grémia FZ, sa nepodarilo jej vecný program časovo zreálniť. Na pozvánke uvedených 45 bodov nie je možné vyčerpať v priebehu jedenástich pracovných dní nášho spoločného rokovania. Pri tom už nehovorím o pôvodných 58 bodoch a ďalších 16 bodoch, o ktorých sa hovorilo na začiatku prípravy 22. spoločnej schôdze a ktorej autori sa istotne pokúsia o ich dodatočné zaradenie do programu rokovania.

Príčiny tejto zákonodarnej megalománie na konci volebného obdobia treba vidieť predovšetkým v snahe dokončiť všetky rozpracované zákonodarné iniciatívy, hlavne zo strany federálnej vlády. K tomu sa však pripojili aj iniciatívy poslancov a poslaneckých klubov, ktoré aj v dobrom úmysle zákonodarnou cestou prispieť k procesu ekonomickej reformy a k demokratizácii nášho spoločenského života,skomplikovali organizačnú stránku prípravy 22. spoločnej schôdze. Vecná a hlavne legislatívnoprávna nepripravenosť týchto návrhov podmienila zvýšenú pracnosť ich prerokúvania už vo výboroch a vládu postavila pred časové ultimátum pri zaujatí stanoviska.

Okrem toho problém zladenosti programu spočíva i v tom, že predsedníctva snemovní ho museli stanoviť do 3. apríla v záujme vyexpedovania pozvánok, aj keď niektoré gesčné výbory rokovali ešte minulý týždeň a nedospeli k takým jednoznačným záverom o vecnej náplni 22. spoločnej schôdze, ako ho stanovili predsedníctva snemovní v pozvánke. Preto Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia požiadalo ústavnoprávne výbory o prehodnotenie programu 22. spoločnej schôdze stanoveného na pozvánkach z hžadiska pripravenosti jednotlivých bodov po ich obsahovej a legislatívnoprávnej stránke. Poverení pracovníci ústavnoprávnych výborov spolu s pracovníkmi legislatívnoprávneho odboru Federálneho zhromaždenia sa touto pozvánkou zaoberali už minulý týždeň. Výbory mali zaujať stanovisko dnes pred otvorením tejto spoločnej schôdze, čo sa z technických príčin nestalo.

Aj tak mi dovožte, aby som vás oboznámil so stavom pripravenosti tých vládnych a poslaneckých návrhov zákonov, pri prerokúvaní ktorých vyvstali vo výboroch vážne pochybnosti o úspešnosti ich prerokúvania.

Z bloku štyroch návrhov na novelizáciu ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, len tožko: tento blok je pripravený na rokovanie. V dvoch prípadoch uvedených v pozvánke (v bode 2. a 4.) návrhy na novelizáciu ústavného zákona boli už predmetom rokovania na 21. spoločnej schôdzi, ale vzhžadom na rozdielnosť uznesení obidvoch snemovní sa podža § 31 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia prikročilo k dohodovaciemu konaniu.

Od výsledku hlasovania o návrhoch ústavného zákona uvedeným v bode 2. a 5. závisí, či budeme na 22. spoločnej schôdzi rokovať o návrhu zákona uvedenom v bode 22. - o podnikaní vo vzťahu k zahraničiu, a o návrhoch zákonov uvedených v bode 6., 7., 8. a 9., t.j. o zákonoch o daniach, ktoré sú inak pripravené na rokovanie v pléne.

Teraz niekožko poznámok k sporným bodom programu. Bod 12. - vládny návrh zákona o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie na rok 1991 - tlač 1448. K tomuto bodu nie sú k dispozícii stanoviská z Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, pričom stanovisko Slovenskej republiky je negatívne.

Bod 22. - návrh zákona o podnikaní vo vzťahu k zahraničiu a vývozu a dovozu vecí - tlač 1254. Ako som už uviedol, prerokúvanie je závislé od toho, ako dopadne hlasovanie o návrhu ústavného zákona pod bodom 2. návrhu programu. Ústavnoprávne výbory previedli len všeobecnú rozpravu a meritórnu rozpravu o návrhu odložili do rozhodnutia o ústavnej zmene. Gesčné výbory a hospodárske výbory predlohu ešte nezačali prerokúvať.

Bod 25. - návrh zákona o zákaze vykonávania niektorých činností a zneužívania informácií - tlač 1116. Návrh duplicitne rieši problematiku riešenú legislatívne podstatne vhodnejším spôsobom vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti - tlač 1402 - bod 24. návrhu programu. K tomuto programu existuje aj negatívne stanovisko vlády ČSFR.

Bod 26. - návrh zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - tlač 1281. Návrh sa len teraz spracúvava v pracovnej skupine, vytvorenej ústavnoprávnymi výbormi. Riešená problematika má zložité konsekvencie právne, ekonomické a politické. Stanovisko vlády bolo v podstate novým návrhom, a to svojou celkovou koncepciou dosť odlišnou od poslaneckého návrhu.

Ústavnoprávne výbory pracovnú verziu upraveného návrhu, ktorý sa pokúsil stmeliť poslanecký a vládny návrh, budú prerokúvať len v priebehu 22. spoločnej schôdze.

Bod 29. - návrh zákona o Federálnej asociácii rozhlasového a televízneho vysielania a prevádzky federálnych vysielacích okruhov - tlač 1420, vládny návrh zákona o Československej televízii - tlač 1417 a vládny návrh zákona o Československom rozhlase - tlač 1416. Gesčné výbory, výbory sociálne a kultúrne odporučili tlač 1420, zatiaž čo vláda odporúča vychádzať z predlohy 1417 a 1416. Legislatívne vhodnejšie by bolo uvedené zákony prerokúvať až po schválení všeobecného zákona o informačných prostriedkoch, ktorý by mal predstavovať právny základ pre ďalšie podrobnejšie úpravy, ktorý do programu 22. spoločnej schôdze nebol zaradený.

Bod 34. - návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb., o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - tlač 1454. Návrh sa nachádza zatiaž v iniciatívnom a petičnom výbore snemovne. Pre kompletnosť návrhov na novelizáciu zákona nie je treba prerokúvať ho teraz.

Bod 35. - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb., o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb. - tlač 1049. Stanovisko vlády je negatívne s tým, že sa domnieva, že z legislatívneho hžadiska by bolo vhodnejšie riešiť problematiku v rámci pripravovanej celkovej rekodifikácie rodinného práva.

Bod 37. - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 334/1991 Zb., o služobnom pomere policajtov Federálneho policajného zboru a Zboru hradnej polície - tlač 1442. Nie sú stanoviská vlády a gesčné - branné a bezpečnostné výbory ešte majú o návrhu ďalej rokovať.

Bod 39. - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 335/1991 Zb., o súdoch a sudcoch - tlač 1370. Návrh gesčné ústavnoprávne výbory neodporučili prerokúvať.

Posledný bod, bod 42. - návrh zákona o informačných systémoch a ochrane informácií, s ktorým tieto systémy zaobchádzajú - tlač 1319. Gesčné ústavnoprávne výbory majú proti návrhu zásadné námietky a odporúčajú predsedníctvam snemovní požiadať predsedu Federálneho zhromaždenia, aby odporučil navrhovatežovi zobrať návrh späť. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Kolegové, jen pro informaci. Předseda ústavně právního výboru hovořil, pokud jde o čísla, na základě návrhu programu, který je v pozvánce. Ten tisk 1486 má o jeden bod programu více. Nejsem si zcela jist, zda tam ještě nebyla přehozena určitá čísla pořadu, takže z tohoto hlediska jsou důležitá čísla tisků.

Doporučoval bych, abychom stanovisko předsedy ústavněprávního výboru Sněmovny národů vzali teď na vědomí, abychom o něm nyní meritorně nejednali. Pokud ústavněprávní výbory přijmou usnesení, že určité body nedoporučují k projednání, myslím, že o tom bude možno jednat v souvislosti s jednotlivými body, jichž se toto usnesení bude týkat, ale neměli bychom teď procedurální problémy komplikovat nad nezbytnou míru.

Jako druhý byl přihlášen poslanec Hubálek. Pokud se jeho vystoupení týká jen otázky, čím je limitována 22. společná schůze, jakým předpisem, odpověděl bych asi takto. Termín 30. byl dohodnut na jednání politického grémia. Doporučují jej tedy předsednictva sněmoven, s ohledem na to, že potom je svátek práce, potom ještě další svátek a potom už začíná volební kampaň. Přirozeně, v době volební kampaně, nemůže Federální shromáždění zasedat. Byla tady tedy taková politická vůle, že je třeba vzhledem k tomu, že mandát tohoto Federálního shromáždění končí, skončit i tuto společnou schůzi ve vhodný čas. Tolik na vysvětlení. Samozřejmě, pan poslanec Hubálek má právo se k tomu vyslovit. Prosím, máte slovo.

Poslanec SL B. Hubálek: Děkuji za vysvětlení. Myslím, že bychom se měli dohodnout - věnovat čas, který poskytují květnové dny mezi prvním a osmým květnem k tomu, abychom dokončili maximum práce. Kdyby žil Jan Werich, říkal by "všimnout - nechat". Že víme o tom, co za práci před námi stojí, ale sami si ji nějak usekneme, aniž bychom využili všech možností.

Proto dávám tento návrh, aby se dalo hlasovat, že skončíme schůzi před osmým květnem, pokud neprojednáme všechny návrhy, které projednat máme.

Vřele bych doporučoval, abychom se vyjádřili i k novele živnostenského zákona. Prosím vás, já bych také raději odpočíval. Nikdo nás neprosil, abychom do parlamentu šli. Šli jsme dobrovolně. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že v této souvislosti nejde o odpočívání, ale prosím, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Jako další je přihlášen pan poslance Cuhra, připraví se poslanec Dienstbier mladší.

Poslanec SN J. Cuhra: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, 14. listopadu loňského roku (tj. právě dnes před pěti měsíci) jsme podali návrh zákona o protikomunistickém odboji, který máte jako tisk 1113. Výbory iniciativní a petiční Federálního shromáždění, návrh bezprostředně projednaly a doporučily k dalšímu projednání. Návrh zákona byl v prosinci a v lednu projednáván výbory SNR a ČNR. Přes urgence a velký časový prostor nebyl návrh zákona projednán výbory Federálního shromáždění.

Jsme přesvědčeni o důležitosti tohoto zákona, především z principu morálky a práva a dluhu, který máme k lidem statečným a neústupným zlu minulé doby, ke spravedlnosti samé, ke kvalifikaci bezpráví.

V neposlední řadě pak máme zodpovědnost k celé veřejnosti, k jejímu uklidnění, definování zrcadla pravdy.

Využívám proto práva poslance Federálního shromáždění podle § 16 odst. 1 a i za navrhovatele žádám, aby poslanci Federálního shromáždění přítomní na této společné schůzi rozhodli hlasováním o zařazení či odmítnutí předloženého návrhu zákona o protikomunistickém odboji do programu 22. společné schůze sněmoven. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Slovo má poslanec Dienstbier mladší. Připraví se poslanec Blažek.

Poslanec SL J. Dienstbier ml.: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, jménem poslaneckého Klubu OH navrhuji zařadit další bod programu, a to tisk 1115 - zákon o konfliktu zájmů.

Jak je všeobecně známo, řada poslanců vyvíjí různé mimoparlamentní činnosti včetně činností podnikatelských. Některé z těchto činností jsou naprosto korektní, o jiných se to už říci nedá. Po parlamentu se šíří takové více či méně podložené informace, jak některý poslanec, který má zároveň i výkonnou funkci ve federální vládě, má svou soukromou firmu, která poskytuje i poradenskou činnost v oblasti, kde on tuto výkonnou funkci má. Jsou tady i jiní poslanci, kteří údajně přijímají od jednotlivých osob 500 Kčs za to, že budou prosazovat určité formy restituce. Jsou tady poslanci, kteří údajně zastupují jisté právnické osoby, a potom v parlamentu prosazují restituci majetku těchto právnických osob.

Takového informace mohou velice výrazně přispět k ohrožení důvěry v tyto osoby. Je třeba si tady uvědomit, že ústavní činitelé nejsou osoby soukromé, ale osoby veřejné, tedy ztrátou důvěry v tyto osoby ohrožují i důvěru v úřad, který vykonávají, a tím i v demokratické zřízení jako takové. Většina slušných států tomuto čelí tím, že přijímá naprosto jasnou právní úpravu, která vymezuje, co je ještě v souladu s těmi výše zmíněnými veřejnými zájmy, a co už se s nimi dostává do rozporu. Takováto norma ve svém důsledku chrání jednotlivé ústavní činitele, protože jim právě říká přesně, co mohou a nemohou. Dává jim i možnost bránit se proti případnému neoprávněnému nařčení.

Navrhuji vám, abychom takovou normu projednali a schválili. Navrhuji, aby byla zařazena jako 25. bod v té nové verzi programu na středu 22. dubna. Myslím, že nikdo, kdo má čisté svědomí, proti takové změně nemůže hlasovat. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Slovo má poslanec Blažek, připraví se poslanec Magyar.

Poslanec SN A. Blažek: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, 26. února tohoto roku zazněla v programu norské televize

tato slova: "Nech mi niekto dokáže, že v druhej svetovej vojne na vtedajšie technické vymoženosti mohlo zahynúť v koncentračných táboroch šesť miliónov len Židov. Keď tie pece by to jednoducho nemohli spažovať. Dodnes neverím tomu, že tožko Židov zahynulo, pretože na vtedajšie technické pomery to jednoducho nebolo možné a som presvedčený, že pravda o tom všetkom ešte vyjde najavo."

Můžete mi namítnout, že tento výrok vypovídá především o intelektuální insuficienci toho, kdo tato slova v televizi řekl. Já se však domnívám, že máme právo tato slova hodnotit i jinak. Proto vám chci jménem klubu ODA, který tento návrh podporuje, navrhnout, abychom do programu jednání Federálního shromáždění, této poslední naší schůze, zařadili jako zvláštní bod programu usnesení, jehož návrh vám nyní přečtu:

"Federální shromáždění ČSFR, s ohledem na závazky, které na sebe ČSFR vzala tím, že přijala Listinu základních práv a svobod jako součást svého právního systému a se zřetelem na své usnesení proti projevům rasové nesnášenlivosti a zejména antisemitismu, odsuzuje vystoupení poslance Federálního shromáždění Pánise v programu norské televize dne 26. 2. 1992 jako čin, který cynickým zpochybňováním hrůzných rozměrů holocaustu napomáhá šíření antisemitismu." Věřím, vážení kolegové a vážené kolegyně, že podpoříte zařazení tohoto bodu do programu naší schůze. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP