14. - 30. dubna 1992

OBSAH

zprávy o 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

1. den - úterý 14. 4. 1992

Návrh pořadu schůze

Schůzi zahájil a řídil předseda FS A. Dubček

- uvítání prezidenta ČSFR V. Havla

Projev prezidenta ČSFR V. Havla

Poděkování předsedy FS A. Dubčeka za projev prezidenta ČSFR V. Havla

Převzetí řízení schůze prvním místopředsedou FS Z. Jičínským

Návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 14. - 30. dubna 1992

Poslanec SN M. Kontra

- upřesňuje stav připravenosti vládních a posla neckých návrhů zařazených do programu 22. schů ze FS

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- ke stanovisku poslance Kontry

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k délce trvání 22. schůze,

- k novele živnostenského zákona

Poznámka poslance SN J. Cuhry

- návrh, aby poslanci rozhodli hlasováním o zařazení či odmítnutí předloženého návrhu zákona

o protikomunistickém odboji do programu 22. schůze FS

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

- návrh o zařazení zákona o konfliktu zájmů

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k zařazení zvláštního bodu programu - usnesení odsuzující vystoupení poslance FS Pánise v programu norské televize (ze dne 26.2.1992)

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k dokončení diskuse o restituci církví; k utvoření komise k vyšetření případu falšování zápisu obou výborů pro plán a rozpočet

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- požaduje předložení písemného návrhu poslance Magyara s přesnou formulací čím se má komise zabývat

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k pořadí bodů programu

Poznámka poslance SN P. Kulana

- vypustit návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací z jednání a nahradit zákonem o československých drahách (tisk č. 1271);

- k délce trvání 22. schůze FS

Poznámka poslance SL K. Honnera

- k návrhu poslance Kulana

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k předkládání procedurálních návrhů

Poznámka poslance SL K. Honnera

- k tisku č. 1371

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- i v dalších resortech, např. v bezpečnosti je dost nesplněných slibů, legislativních norem

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k tisku č. 1371 - návrh projednán ve všech výborech

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k tisku č. 1371

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k přeřazení bodů programu - tisky č. 1410, 1390, 1373, 1388

- návrh na zařazení dalšího bodu (tisk č. 1376) - zákon o hmotném zabezpečení vojáků a posluchačů vojenských škol

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k ústavním zákonům, které mají vztah k ekonomické reformě a s tím související zprávě o zemědělství

Poznámka poslance SL R. Sachera

- k návrhu poslance Šolce

Poznámka poslance SL J. Jurečky

- program jednání rozšířit o návrh zákona o federálních státních hmotných rezervách

Poznámka poslance SN V. Morice

- k vystoupení poslance Blažka

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- na základě jednání ústavně právních výborů stahuje návrh novely o soudech a soudcích; k volbě generálního inspektora ozbrojených sil a odpově dím ministrů federální vlády na dotazy poslanců

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- stanovisko politického grémia k odpovědím na interpelace

Poznámka poslance SN V. Morice

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- z programu jednání vypustit bod č. 30 (tisk č. 1420)

Poznámka poslance SN J. Mečla

- do programu schůze zařadit bod: Novela trestního zákona podle tisku č. 1167 a tisku č. 1168; dále bod č. 4 (tisk č. 1253) zařadit místo bodu č. 2 (tisk č. 1366)

Poznámka poslance SL V. Bendy

- určení zástupce, který bude zastupovat FS v řízení před Ústavním soudem ČSFR; k návrhu skupiny 99 poslanců; k vynechání návrhu zákona o informačních systémech; k návrhu poslance Morice,

Poznámka poslance SN V. Morice

- odvolává svůj návrh

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k programu jednání

Poznámka poslance SN M. Prokopa

- k tisku č. 1420

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k zákonu o masověkomunikačních prostředcích

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- zařadit do programu jednání novelu živnostenského zákona

Poznámka poslance SN J. Vodehnala

- k projednávání informace ministerstva zemědělství

Poznámka poslance SL J. Adámka

- k návrhu poslance Benčíka

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k návrhům poslanců Dienstbiera a Šolce

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení poslance Magyara

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského 83

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k návrhům některých poslanců

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k zákonu o informačních systémech

Poznámka poslance SN P. Kulana

- stahuje svůj návrh

Hlasování (12.23) o vyřazení zprávy o stavu zemědělství

- návrh byl schválen

Hlasování (12.24) o vyřazení zprávy generálního prokurátora

- návrh byl schválen

Hlasování (12.25) o návrhu poslance Hubálka k délce trvání 22. schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.26) o návrhu poslance Cuhry k zařazení zákona o protikomunistickém odboji na pořad schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.27) o návrhu poslance Dienstbiera

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.28) o návrhu poslance Blažka - projednání vystoupení poslance FS Pánise v norské televizi

- návrh byl schválen

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- dotaz, zda poslanec Magyar trvá i po vysvětlení na svém návrhu

Poznámka poslance SL F. Magyara

- trvá na svém návrhu

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k vystoupení poslance Magyara

Hlasování (12.31) o návrhu poslance Magyara o zřízení komise

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.33) o návrhu poslance Magyara - o restituci církevního majetku

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.34) o návrhu poslance Zemana k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.35) o návrhu poslance Kulana k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.36) o zařazení tisku č. 1371 do programu schůze

- návrh byl schválen

Hlasování (12.38) o návrhu poslance Wagnera k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.39) o návrhu poslance Wagnera k programu schůze

- vyřazení bodu 21 (tisk č. 1373) z programu jednání

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.40) o návrhu poslance Šolce k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL V. Bendy

- žádá, aby předsedající uváděl nejen čísla tisku, ale i problém, který má být zařazen

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k hlasování

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k hlasování o zemědělství

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení poslance Kontry

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- ustupuje od svého návrhu

Hlasování (12.45) o návrhu poslance Hubálka - volba generálního inspektora

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.46) o návrhu poslance Hubálka - odpovědi na interpelace

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.47) o návrhu poslance Jurečky k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- poslanec Moric stahuje svůj návrh

Hlasování (12.48) o návrhu poslance Zelenaye k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.48) o návrhu poslance Mečla k programu schůze

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.50) o návrhu poslance Mečla - návrh ústavního zákona na čtyřleté období (hlasuje SN)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.51) o návrhu poslance Bendy k programu schůze

- návrh byl schválen

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- o pokračování jednání po večerní přestávce

Hlasování (12.55) o návrhu poslankyně Novákové

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.57) o návrhu poslance Senjuka k programu schůze

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k jednání o zákonu o soudcích

Hlasování (13.00) o Návrhu pořadu a předpokládanéhopostupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 14. - 30. dubna

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 325, SN č. 509, SL č. 483)

Hlasování (13.02) - schválení ověřovatelů zápisu (SL - poslanec V. Benda, poslanec O. Világi; SN - poslanec J. Lux, poslanec P. Kulan)

Obě sněmovny zvolily ověřovatele

(Usnesení SN č. 511, SL č. 485)

První místopředseda FS Z. Jičínský

- zahájení odpolední části jednání

Bod programu 1:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1419) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1485)

Návrh odůvodňuje poslanec SN J. Mečl

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Vystoupení poslance SL A. Rajniče

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SN J. Sokola

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k institutu prezidenta republiky

Poznámka poslance SN V. Morice

- k otázce agentů cizích mocností

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

- k návrhu zákona

Poznámka poslance SL P. Mornára

- volbě prezidenta

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k volbě prezidenta

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k volbě prezidenta

Pozměňovací návrh poslance SL O. Világiho

- k odst. 7

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k volbě prezidenta

Poznámka poslance SL V Bendy

- k návrhu poslance Világiho

Závěrečné slovo poslance SN J. Mečla

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 3:

Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk č. 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1392)

Návrh odůvodňuje poslanec SN J. Mečl

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k účasti federální vlády

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SN M. Čverčka

Vystoupení poslance SL M. Kapusty

Vystoupení poslankyně SL D. Němcové

Vystoupení poslance SN L. Motyčky

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Společný zpravodaj výborů SL F. Magyar

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský 172

Poznámka poslance SN J. Mečla

- doporučení, aby se hlasovalo o ústavním zákoně a volbě prezidenta (bod č. 1, tisk č. 1419) v další den společné schůze

Schůze přerušena v 16.30 hodin.

2. den - středa 15.4.1992

Schůzi zahájil a řídil první místopředseda FS Z. Jičínský

Bod programu 1:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1419) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1485) - pokrač.

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Hlasování (9.34) o pozměňovacím návrhu společného

zpravodaje výborů SN poslance Vilda k odst. 6

- návrh byl schválen

Hlasování (9.36) o návrhu poslance Világiho

- návrh nebyl schválen

Hlasování (9.37) o návrhu poslance Benčíka k čl. 62

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (9.38) o Návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1419) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1485) ve znění pozměňovacích návrhů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 329, SN č. 517, SL č. 488)

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 3:

Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk č. 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1392) - pokrač.8

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Společný zpravodaj výborů SL F. Magyar

Hlasování (9.46) o návrhu poslance Batty k § 1

- návrh nebyl schválen

Technická poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k návrhu poslankyně Matochové

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- ke zpravodajské zprávě

Hlasování (9.51) o pozměňovacím návrhu poslance Szöcse k § 1

- návrh nebyl schválen

Hlasování (9.54) o pozměňovacím návrhu poslance Borose k tisku č. 1392

- návrh nebyl schválen

Hlasování (9.57) o pozměňovacím návrhu poslance Tahyho k tisku č. 1392, bod 3

- návrh nebyl schválen

Hlasování (9.58) o pozměňovacím návrhu poslance Tahyho k tisku č. 1392, bod 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.01) o pozměňovacím návrhu poslankyně Matochové k tisku č. 955, k § 5

- návrh byl schválen

Hlasování (10.07) o návrhu poslance Borose k tisku č. 1392

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.09) o návrhu poslance Szöcse k tisku č. 1392

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.10) o pozměňovacím návrhu poslance Batty k tisku č. 1392

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.15) o návrhu ústavněprávních výborů

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (10.17) o Návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk č. 955) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1392) ve znění pozměňovacích návrhů

- návrh nebyl schválen ve Sněmovně národů

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Bod programu 5:

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs.federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 1410) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1491)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný

Společný zpravodaj výborů SN F. Šamalík

Vystoupení poslance SN P. Měráka

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SN M. Farkaše

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí

ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SL M. Téry

- k ústavnímu zákonu a zákonu o soustavě daní

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke stanovisku poslance Téry

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k hlasování o návrhu ústavního zákona

Poznámka poslance SN V. Morice

- k jednání poslanců

Doplnění závěrečného slova místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Společný zpravodaj výborů SN F. Šamalík

Hlasování (11.18) o návrzích poslanců Měráka a Senjuka

- návrhy byly schváleny

Hlasování (11.21) o návrhu poslance Měráka k č.12

- návrh nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný

Poznámka poslance SN B. Tichého

- stahuje svůj návrh

Závěrečné hlasování (11.26) o Vládním návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje

ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 1410) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1491) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh nebyl schválen ve Sněmovně národů

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- dotaz proč nehlasoval poslanec ze Slovenské republiky

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k projednávání návrhu ústavního zákona

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k zařazení na program jednání tisku výborů pro plán a rozpočet, který byl předložen na minulém zasedání

Poznámka poslance SN V. Morice

- k názorům poslanců SNS předneseným ve FS

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k hlasování o svém návrhu

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- žádá o přečtení protokolů týkajících se jím předlože ného návrhu (z jednání ze 14.4.1992 a 21.společné schůze)

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k poznámce poslance Zemana

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- návrh na vznik dohadovacího výboru

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- předsednictvo navrhuje řešit problém ve Sněmovně

národů (ne dohadovacím výborem)

Hlasování (11.39) o návrhu předsednictva SN, aby problematika byla opět projednána ve Sněmovně národů (viz návrh poslance Wagnera)

- návrh ve Sněmovně národů byl schválen

Poznámka poslance SN M. Zemana

- stahuje svůj návrh

Bod programu 6:

Vládní návrh o soustavě daní (tisk č. 842) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1390)

Poznámka poslance SN P. Dostála k projednání předloženého bodu

Poznámka poslance SN L. Kostyi k projednání předloženého bodu

Poznámka poslance SL J. Wagnera, aby sněmovnám byly předloženy texty protokolů z předchozího jednání a z jednání o pořadu 22. schůze

Poznámka poslance SN L. Kostyi k projednání předloženého bodu

Hlasování (11.55) o procedurálním návrhu poslanců

Dostála a Kostyi (k přerušení jednání o soustavě daní (tisk č. 842)

- návrh byl schválen

Bod programu 10:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na ukončení platnosti Obchodní smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska, sjednané dne 15. prosince 1959, výpovědí (tisk č. 1493)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničního obchodu

ČSFR J. Bakšay

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina

Společný zpravodaj výborů SN J. Souček

Závěrečné hlasování (12.06) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS

ČSFR návrh na ukončení platnosti Obchodní smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska, sjednané dne 15. prosince 1959, výpovědí (tisk č. 1493)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 327, SN č. 512, SL č. 468)

Vládní návrh o soustavě daní (tisk č. 842) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1390) - pokrač.9

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Vystoupení poslance SL K. Sedláře

Vystoupení poslance SN J. Košnára

Vystoupení poslance SL M. Téry

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SL J. Kincla

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Poznámka poslance SL M. Tyla

- k vystoupení poslance Ryndy

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k poznámce poslance Tyla

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Společný zpravodaj výborů SN R. Senjuk

Technická poznámka poslance SL I. Ryndy

- k daním

Technická poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- ke spotřebním daním

Společný zpravodaj výborů SN R. Senjuk

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k návrhu poslance Ryndy

Poznámka poslance SN B. Tichého

- ke spotřebním daním

Hlasování (15.10) o návrhu poslance Ryndy k § 1

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování o Vládním návrhu o soustavě daní (tisk č. 842) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1390) ve znění pozměňovacích návrhů

- návrh byl schválen

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- k dodržení lhůty 48 hodin před projednáváním (tisk č. 1407)

Faktická poznámka poslance SN M. Zemana

- k usnesení výborů pro plán a rozpočet

Hlasování (15.15) o projednání návrhů (i když nebyla dodržena lhůta 48 hodin).

- návrh byl schválen

Bod programu 7:

Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty (tisk č. 1407) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1488)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN H. Kočtúch

Společný zpravodaj výborů SL V. Filip

Vystoupení poslance SN F. Šedivého

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SN M. Tahy

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

- k vystoupení poslance Ryndy

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k poznámce poslance Gandaloviče

Faktická poznámka poslance SL M. Soldáta

- k diskusi ve výborech

Vystoupení poslance SL J. Kincla

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Zána k § 5 odst. 1, k § 169

Pozměňovací návrh poslance SL J. Jurečky k § 162

Pozměňovací návrh poslance SN M. Prokopa k § 265

Poznámka poslance SL J. Laciny

- k projednávanému návrhu zákona

Pozměňovací návrh poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové k příloze 18

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí

ČSFR V. Klause

Faktická poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

- k závěrečnému slovu místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- zpravodajové žádají čas na zpracování pozměňovacích návrhů

Bod programu 8:

Vládní návrh zákona o spotřebních daních (tisk č. 1418) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1490)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN F. Šedivý

Společný zpravodaj výborů SL J. Schneider

Pozměňovací návrhy poslance SL I. Ryndy k § 1 - doplnit o novou hlavu VI. a VII., doplnit § 123

Pozměňovací návrh poslance SN R. Ambrose k § 408

Pozměňovací návrhy poslankyně SN M. Adrianové k § 37, 38 368

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Jurečky k § 10, 239

Pozměňovací návrh poslance SN V. Valtra k § 232

Pozměňovací návrh poslance SN J. Hacaje k § 37, 353

Pozměňovací návrh poslance SL J. Veverky k § 415

Pozměňovací návrh poslance SN J. Jílka k § 236

Pozměňovací návrh poslance SN V. Humpála - zařazení nového odstavce 3 do § 237

Pozměňovací návrh poslance SL M. Richtera k § 19, 219

Pozměňovací návrh poslance SN P. Kanise k § 220

Společný zpravodaj výborů SL J. Schneider

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- vyjádření procedurálního protestu

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- k poznámce poslance Soukupa

Bod programu 9:

Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1489)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN P. Serenčéš

Společný zpravodaj výborů SL J. Piskoř

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Pozměňovací návrh poslance SL I. Ryndy k § 4, 19

Pozměňovací návrh poslance SL L. Vrchovského k § 35

Pozměňovací návrh poslance SN B. Hlavičky k § 19

Pozměňovací návrh poslance SN M. Prokopa - zakotvit novelu § 42 autorského zákona

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k vyjádření k předloženému návrhu

Pozměňovací návrhy poslance SN M. Tahy k § 6, přijmout nový § 41

Pozměňovací návrhy poslance SN V. Mikana k § 19, 20

Pozměňovací návrh poslance SL B. Janči k § 35

Pozměňovací návrh poslance SN J. Kloknera k § 39

Procedurální dotaz poslance SL J. Wagnera

- k rozpravě o předloženém návrhu

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k rozpravě o předloženém návrhu

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance Senjuka

Pozměňovací návrhy poslance SL V. Filipa k § 4, 15, 19 431

Pozměňovací návrhy poslance SN M. Humpála k § 15, 203

Pozměňovací návrhy poslance SN P. Gandaloviče k příloze o dani z příjmů bod 35

Procedurální návrh poslance SL M. Soldáta

- k jednání výborů pro životní prostředí

Pozměňovací návrh poslankyně SL R. Šormové k § 15, 35

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

- k návrhům poslanců Mikana a Hlavičky

Pozměňovací návrhy poslance SN R. Senjuka k § 4, 19, 20, 21, 24, 25, 36

Pozměňovací návrh poslance SL J. Jurečky k § 6

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k návrhům poslanců Senjuka a Wagnera

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k návrhu poslance Jurečky

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k návrhu poslance Jurečky

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k návrhu poslance Jurečky

Poznámka poslance SL J. Zána

- k účasti náměstka ministra Klaka

Poznámka poslance SL M. Téry

- k daňovým zákonům

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce poslance Téry

Technická poznámka poslance SN K. Stomeho

- k jednacímu řádu

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k účasti ministra financí ČSFR na jednání v parlamentu 456

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k vystoupení poslance Jurečky

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Hoffmanna

- k účasti místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Schůze přerušena ve 20.17 hodin.

3. den - čtvrtek 16. 4. 1992

Schůzi zahájil a řídil místopředseda FS J. Stank

Bod programu 2:

Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1489) - pokrač.

Pozměňovací návrh poslance SL L. Voleníka k § 15, 35, 20

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kontry k § 2, 17, 7, 39

Pozměňovací návrh poslance SN J. Hladíka k § 20, 24, 4

Pozměňovací návrh poslance SL L. Vrchovského k § 24 475

Pozměňovací návrh poslance SN J. Sokola

- ke snížení nejvyšší hranice daně z příjmů

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k vystoupení poslance Sokola

Pozměňovací návrh poslance SN R. Senjuka k § 5

Poznámka poslance SL M. Téry

- k vystoupení poslance Jurečky

Pozměňovací návrh poslance SN J. Luxe k příloze zákona, položka 9

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k vystoupení poslance Téry

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- stanovisko k předkládanému zákonu

Pozměňovací návrhy poslance SN R. Zelenaye k § 4, 15, 25, 39

Poznámka poslance SL J. Jurečky

- k vystoupení poslance Sokola

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- stanovisko k předkládanému zákonu

Pozměňovací návrh poslance R. Zelenaye k § 35

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k vystoupení poslance Schneidera

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k vystoupení poslance Schneidera

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k vystoupení poslance J. Vilda

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k vystoupení poslanců Vilda a Schneidera

Faktická poznámka poslance SL K. Ježka

- k chybám v tisku č. 14898

Poznámka poslance SN J. Sokola

- stanovisko k předkládanému zákonu

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k návrhům poslanců za Občanské hnutí

Poznámka poslance SL V. Klause

- k tvorbě vládního návrhu

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k poznámce poslance Sokola

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k odpovědnosti za přijaté zákony

Dotaz poslance SL J. Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SN J. Vilda

- ke stanovisku klubu poslanců OH k projednávanému zákonu

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k účasti ministra financí ČSFR na jednání parlamentu

Poznámka poslance SL V. Klause

- k poznámce poslance Zemana

Poznámka poslance SL J. Doksanského

- k daňovým úlevám pro zdravotně postižené občany

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k hlasování o daňovém systému

Poznámka poslance J. Wagnera

- k hlasování o předložených zákonech

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí

ČSFR V. Klause

- k projednávání předložených zákonů

Hlasování (10.51) o pozměňujícím návrhu poslance Wagnera o přerušení rozpravy

- návrh byl schválen

Hlasování (10.40) o pozměňovacím návrhu poslance Zemana k § 16

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.42) o pozměňovacím návrhu poslance Kočtúcha o rozdílných sazbách daní u zboží a služeb pro ČR a SR

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.45) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 16

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.46) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 16

- návrh byl schválen

Hlasování (10.48) o pozměňovacím návrhu poslance Šedivého k § 22

- návrh byl schválen

Hlasování (10.49) o pozměňovacím návrhu poslance Prokopa k § 26

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.52) o pozměňujícím návrhu poslance Ryndy k příloze 1

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.54) o zařazení bioplynu

- návrh byl schválen

Hlasování (10.55) o biologicky degradovaných palivech

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.56) o práškových a nátěrových hmotách

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.57) o přístrojích na čištění jiných plynů, než vzduchu, katalýzou

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.58) o osobních automobilech, které splňují příslušný limit o množství emitovaných škodlivin

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.58) o zařazen průtokoměrů do přílohy

- návrh nebyl schválen

Hlasování (10.59) o výrobcích ze stoprocentně recyklovaného papíru

- návrh byl schválen

Hlasování (11.01) o malospotřebitelském balení detergentů

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.02) o fóliovém materiálu z polyvinylalkoholu

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL V. Klause

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k novému hlasování o celému zákonu

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

- k poznámce poslance Klause

Poznámka poslankyně SL D. Němcové

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k doporučení poslance Senjuka

Poznámka poslance SN M. Horského

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k nezastupitelnosti poslaneckých mandátů

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k poznámce poslance Klause o hlasování poslanců

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k vyjasnění otázky hlasování poslanců

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k hlasování poslanců

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- žádá vyjádření poslance Klause

Poznámka poslance SL V. Klause

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k názoru poslance Klause

Poznámka poslankyně SN M. Bellušové

- k vystoupení poslance Klause

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k hlasování o jednotlivých položkách předloženého návrhu

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k hlasování poslanců

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- výsledky hlasování nebyly zpochybněny

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k projednávání daňového zákona o přidané hodnotě . 541

Poznámka poslance SN F. Šedivého

- k hlasování poslanců

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k vyjádření poslance Klause

Poznámka poslance SL V. Deyla

- k hlasování o předloženém návrhu zákona

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k návrhu poslankyně Nazari-Buřivalové

Hlasování (11.22) o prvé části pozměňovacího návrhu poslankyně Nazari-Buřivalové

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.23) o druhé části pozměňovacího návrhu

poslankyně Nazari-Buřivalové

- návrh nebyl přijat

Hlasování (11.24) o pozměňovacím návrhu poslankyně Nazari-Buřivalové k příloze 1

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.25) o pozměňovacím návrhu poslankyně Nazari-Buřivalové k příloze 2

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (11.27) o Vládním návrhu zákona o dani z přidané hodnoty (tisk č. 1407) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1488) ve zněn pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- k jednání o tisku č. 14901

Bod programu 8:

Vládní návrh zákona o spotřebních daních (tisk č. 1418) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1490) - pokrač.

Hlasování (11.37) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 10

- návrh byl schválen

Hlasování (11.39) o pozměňovacím návrhu poslance Ryndy k § 12

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.43) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 23

- návrh byl schválen

Hlasování (11.44) o pozměňovacím návrhu poslance Valtra k § 23

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.46) o pozměňovacím návrhu poslance Jílka

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.47) o pozměňovacím návrhu poslance Humpála k § 23

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.49) o pozměňovacím návrhu poslankyně Adrianové k § 28

- návrh nebyl schválen

Faktická poznámka poslance SN J. Hladíka

- k návrhu poslance Hacaje

Hlasování (1152) o pozměňovacím návrhu poslance Hacaje k § 37

- návrh byl schválen

Hlasování (11.54) o pozměňovacím návrhu poslance Ambrose k § 40

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.56) o pozměňovacím návrhu poslance Ryndy na zařazení hlavy VI.

- návrh nebyl schválen

Hlasování (11.57) o pozměňovacím návrhu poslance Ryndy na zařazení hlavy VII.

- návrh nebyl schválen

Faktická poznámka poslance S F. Magyara k § 21, 22 . 570 Poznámka poslance SN J. Hladíka

- k projednávanému návrhu zákona

Závěrečné hlasování (12.01) o Vládním návrhu zákona o spotřebních daních (tisk č. 1418) a návrhu usnesení S a SN (tisk č. 1490) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- nikdo z poslanců se nehlásí do rozpravy k tisku č. 14082

Bod programu 9:

Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1489) - pokrač.2

Poznámka poslance S V. Deyla

- k projednávání návrhu zákona

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k projednávání návrhu zákona

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k projednávání návrhu zákona

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k projednávání návrhu zákona

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k projednávání návrhu zákona

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra

financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SN R. Ambrose

- k přerušení společné schůze

Hlasování (13.34) o ukončení společné schůze po projednání a odhlasování pozměňovacích návrhů

- návrh byl schválen

Dotaz poslance SL J. Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí

ČSFR V. Klause

- k dotazu poslance Wagnera

Hlasování (13.42) o tisku č. 1489, str. 6 písm. r) návrh výborů pro plán a rozpočet

- návrh nebyl schválen

Hlasování (13.44) o variantě dvě na str. 18

- návrh nebyl schválen

Hlasování (13.46) o variantě dvě pozměňovacího návrhu

Hlasování (13.48) o variantě dvě na str. 48

- návrh nebyl schválen

Hlasování (13.05) o zařazení textu do písm. e) odst. 8 § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (13.53) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 4

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.54) o návrhu poslance Senjuka (druhé části)

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k návrhu společného zpravodaje výborů SL poslance Piskoře

Hlasování (14.01) o návrhu poslance Ryndy

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.03) o návrhu poslance Hladíka

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.05) o pozměňovacím návrhu poslance Filipa

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.07) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.08) o variantě 10 %

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.09) o variantě 5 %

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.10) o variantě 2 %

- návrh byl schválen

Hlasování (14.12) o § 6 odst. 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.13) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.14) o pozměňovacím návrhu poslance Tahy k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.15) o pozměňovacím návrhu poslance Hladíka k § 7

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.17) o pozměňovacím návrhu poslance Kontry k § 7

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.19) o pozměňovacím návrhu poslance Fišery k § 15

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.21) o návrhu č. 12

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- žádá navrhovatele o vysvětlení

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- stanovisko navrhovatele

Hlasování (14.23) o pozměňovacím návrhu poslankyně Šormové k poř. č. 15

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.24) o druhé části pozměňovacího návrhu poslankyně Šormové

- návrh nebyl přijat ve Sněmovně národů

Hlasování (14.25) o pozměňovacím návrhu poslance Mikana k § 15

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.27) o pozměňovacím návrhu poslance Humpála k § 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.28) o pozměňovacím návrhu poslance Vilda (poř. č. 1, str. 4)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.30) o pozměňovacím návrhu poslance Filipa (poř. č. 12, str. 5)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.32) o pozměňovacím návrhu poslance Kontry k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.33) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka (poř. č. 16)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.35) o pozměňovacím návrhu poslance Ryndy (poř. č. 3)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.36) o pozměňovacím návrhu poslance Hlavičky (poř. č. 5)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.37) o pozměňovacím návrhu poslance Filipa (poř. č. 12)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.45) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 20 (sazba 10 %)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.46) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 20 (sazba 5 %)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.50) o pozměňovacím návrhu poslance Mikana k § 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.51) o druhé části pozměňovacího návrhu poslance Mikana k § 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.54) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka (poř. č. 16, str. 6)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.45) o pozměňovacím návrhu poslance k § 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.57) o pozměňovacích návrzích poslance Vilda a Senjuka k § 21

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.58) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.59) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.01) o pozměňovacím návrhu poslance Hladíka k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.06) o vypuštění textu (písm. t)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.09) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského (poř. č. 4, str. 8)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.10) o pozměňovacím návrhu poslankyně Šormové (poř. č. 15)

- návrh nebyl schválen

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- k dotazu poslankyně Šormové

Hlasování (15.12) o pozměňovacím návrhu poslance Voleníka (str. 8)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.14) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 36

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.15) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 36

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.16) o pozměňovacím návrhu poslance Zemana k § 36

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.19) o pozměňovacím návrhu poslance Kloknera k § 39

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.20) o pozměňovacím návrhu poslance Voleníka k § 39

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.21) o pozměňovacím návrhu poslance Tahy k § 41

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.22) o pozměňovacím návrhu poslance Prokopa k § 42

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.26) o návrhu poslance Luxe (rozšíření přílohy)

- návrh byl schválen

Hlasování (15.27) o zůstávajících položkách

- návrh nebyl schválen

Schůze přerušena v 15.35 hodin


4 den - úterý 21. 4. 1992

Schůzi zahájil a řídil místopředseda FS J. Stank

Bod programu 11:

Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk č. 1412) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1492)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL Z. Malina

Společný zpravodaj výborů SN R. Ambros

Poznámka poslance SN M Zemana

- k projednávanému návrhu zákona

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN J Hrušky

- k projednávanému návrhu zákona

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k projednávanému návrhu zákona

Pozměňovací návrhy poslance SL J Kincla k § 8, 24, 25, 29, 38, 39

Vystoupení poslance SN R. Ambrose

Pozměňovací návrh poslance SL K. Ježka k § 29

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Zána k § 7, 8, 14, 24, 35, 38

Pozměňovací návrhy poslankyně SN E. Sándorové k § 13, 24, 29

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SL Z. Maliny

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského

Vystoupení poslance SN M. Roubala

Vystoupení poslance SN J. Wagnera

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k projednávanému návrhu zákona

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra

financí ČSFR V. Klause

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 12:

Vládní návrh zákona o burze cenných papírů (tisk č. 1307) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1478) 732

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN J. Hacaj

Společný zpravodaj výborů SL L. Kudláček

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k seznamu 262 členů Syndikátu novinářů České republiky, kteří jsou označeni jako údajní agenti bývalé StB

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k zákonu o jednacím řádu

Závěrečné hlasování (11.18) o Vládním návrhu zákona o burze cenných papírů (tisk č. 1307) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1478)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 340, SN č. 528, SL č. 499)

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Bod programu 9:

Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1489) - pokrač

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Společný zpravodaj výborů SL J. Piskoř

Závěrečné hlasování (14.22) o Vládním návrhu zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1489)

- návrh byl schválen Sněmovnou lidu

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Společný zpravodaj výborů SL Z. Malina

Bod programu 11:

Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk č. 1412) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1492) - pokrač.8

Hlasování (14.32) k § 8

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.37) o pozměňovacím návrhu poslance Roubala k § 5

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.41) o pozměňovacím návrhu poslance Zána k § 7

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.42) o pozměňovacím návrhu poslance Zána k § 8

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.44) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 8

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.45) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 8 (vypuštění písm. f)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.48) o pozměňovacím návrhu poslankyně Sándorové k § 13

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.51) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského k § 13

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.53) o pozměňovacím návrhu poslance Ambrose k § 17

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (14.54) o pozměňovacím návrhu poslance Wagnera k § 17

- návrh byl schválen

Hlasování (14.56) o pozměňovacím návrhu poslance Wagnera (poř. č. 8., str. 5)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.59) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.01) o pozměňovacím návrhu poslankyně Sándorové k § 24

- návrh byl schválen

Hlasování (15.05) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 24 (40 %)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.06) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 24 (30 %)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.07) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 24 (25 %)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.08) o pozměňovacím návrhu poslance Zána k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.09) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 25

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.11) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského k § 25

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.12) o pozměňovacím návrhu poslance Wagnera k § 27

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.13) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 29

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.15) o pozměňovacím návrhu poslance Maliny k § 29

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (15.17) o pozměňovacím návrhu poslankyně Sándorové k § 29

- návrh byl schválen

Hlasování (15.19) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 29

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.21) o pozměňovacím návrhu poslance Ježka k § 29

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.23) o pozměňovacím návrhu poslankyně Sándorové k § 9

- návrh byl schválen

Hlasování (15.24) o pozměňovacím návrhu poslance Zána k § 35

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.25) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 38

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.28) o pozměňovacím návrhu poslance Zána k § 38

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.29) o pozměňovacím návrhu poslance Kincla k § 38

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.35) o pozměňovacím návrhu poslance Tichého k § 38

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.34) o návrhu termínu platnosti zákona (1. 1. 1993)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.35) o návrhu termínu platnosti zákona (1. 7. 1992)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.42) o návrzích poslance Maliny k § 24

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (15.45) o Vládním návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk č. 1412) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1492) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů - návrh byl schválen Sněmovnou lidu

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 13:

Vládní návrh zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk č. 1448) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1498)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společná zpravodajka výborů SN M. Adrianová

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Pozměňovací návrhy poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové k § 1

Pozměňovací návrhy poslance SL F. Magyara k § 1

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k návrhu zákona

Pozměňovací návrh poslance SL K. Honnera k využití

části přebytku ve prospěch ČSD

Bod programu 14:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk č. 1398) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1486)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN B. Hlavička

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Pozměňovací návrhy poslance SN J. Skalického k § 17, 27

Pozměňovací návrhy poslance SN J. Hladíka k § 5, 25,14, 166

Bod programu 15:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investicí, podepsaná v Praze dne 10. 7. 1990 (tisk č. 1320)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN A. Ondrejkovič

Společný zpravodaj výborů SL J. Minka

Bod programu 17:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) (tisk č. 1266) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1460)

Návrh odůvodňuje ministr dopravy ČSFR J. Nezval (v zastoupení ministra Bakšaye)

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Společný zpravodaj výborů SN B. Tichý

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- procedurální návrh (účast na projednávání - náměstek ministra

zahraničního obchodu J. Pancíř, náměstek ministra J. Koler, ředitel Ústřední celní správy P. Hronovský)

Hlasování (17.05) o procedurálním návrhu předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- návrh byl schválen

Bod programu 22:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině, sjednané v Římě dne 10. 3. 1988 (tisk č. 1305)

Návrh odůvodňuje ministr dopravy ČSFR J. Nezval

Společný zpravodaj výborů SN J. Hladík

Společný zpravodaj výborů SL A. Kladivo

Bod programu 19:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda o volném obchodě mezi ČSFR a zeměmi ESVO, podepsaná v Praze dne 20. 3. 1992 (tisk č. 1455)

Návrh odůvodňuje ministr dopravy ČSFR J. Nezval (v zastoupení ministra Bakšaye)

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina

Společný zpravodaj výborů SN J. Souček

Závěrečné hlasování (18.53) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda o volném obchodě mezi ČSFR a zeměmi ESVO, podepsaná v Praze dne 20. 3. 1992 (tisk č. 1455)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 331, SN č. 519, SL č. 490)

Závěrečné hlasování (18.56)

o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin na pevninské mělčině, sjednaná v Římě dne 10. 3. 1988 (tisk č. 1305)

- návrh byl schválen

Bod programu 13:

Vládní návrh zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk č. 1448) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1498) - pokrač.5

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- k pozměňujícím návrhům

Hlasování (19.04) o pozměňujícím návrhu poslankyně Nazari-Buřivalové k § 1

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.06) o pozměňujícím návrhu poslance Magyara k § 1

- návrh nebyl schválen

Faktická poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

- k návrhu výboru pro plán a rozpočet

Technická poznámka poslance SN R. Senjuka

- ke koordinaci záchranných prací

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k hlasování o návrhu zákona

Poznámka poslance SL J. Jurečky

- k hlasování o návrhu zákona

Společný zpravodaj výborů SL J. Wagner

Hlasování (19.12) o procedurálním návrhu poslance Jurečky

- návrh byl schválen

Hlasování (19.16) o návrhu výboru pro plán a rozpočet k § 1

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.17) o finanční částce pro Federální ministerstvo kontroly

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (19.20) o Vládním návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk č. 1448) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1498)

- návrh nebyl schválen ve Sněmovně národů

Bod programu 14:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk č. 1398) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1468) - pokrač.0

Společný zpravodaj výborů SN B. Hlavička

Hlasování (19.26) o tisku č. 1468 (str. 14 a 15)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.29) o pozměňovacím návrhu poslance Hladíka k § 5

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.36) o pozměňovacím návrhu poslance Hladíka k § 14

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.44) o pozměňovacím návrhu poslanců

Hladíka a Senjuka k § 25

- návrh nebyl schválen

Hlasování (19.47) o pozměňovacím návrhu poslance Skalického k § 17, 27

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL F. Magyara

k zápisům o hlasování

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k hlasování o pozměňujících návrzích

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k zákazu majorizace

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k devizovému zákonu

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k pozměňovacím návrhům

Poznámka poslance SN J. Hladíka

- stahuje své návrhy

Poznámka předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- poslanec Skalický stahuje své pozměňovací návrhy . 910 Poznámka poslance SN P. Měráka

- ke schvalování devizového zákona

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k zákazu majorizace

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k programu jednání příštího dne

Schůze přerušena ve 20.09 hodin.


5. den - středa 22. 4. 1992

Předseda FS A. Dubček

- zahájení a řízení schůze

Bod programu 20:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Evropská dohoda, zakládající přidružení mezi ČSFR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 16. 12. 1991 (tisk č. 1303)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier

Společný zpravodaj výborů SN P. Bratinka

Společná zpravodajka výborů SL E. Sahligerová

Vystoupení poslance SN M. Tahy

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Závěrečné hlasování (9.45) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Evropská dohoda, zakládající přidružení mezi ČSFR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 16. 12. 1991 (tisk č. 1303)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 334, SN č. 522, SL č. 493)

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 15:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investicí, podepsaná v Praze dne 10. 7. 1990 (tisk č. 1320) - pokrač.

Závěrečné hlasování (9.57) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investicí, podepsané v Praze dne 10. 7. 1990 (tisk č. 1320)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 330, SN č. 518, SL č. 489)

Bod programu 14:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk č. 1398) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1468) - pokrač. . 939

Hlasování (10.04) o textu alternativy 2 příslušného III. čl. zákona

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (10.06)

o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk č. 1398) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1468)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 347, SN č. 536, SL č. 506)

Bod programu 17:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) (tisk č. 1266) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1460) - pokrač.4

Závěrečné hlasování (10.08) o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) (tisk č. 1266) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1460)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 348, SN č. 537, SL č. 507)

Bod programu 21:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, podepsané v Praze dne 27. 2. 1992 (tisk č. 1373) a návrh usnesení FS (tisk č. 1388) a návrh rezoluce FS ČSFR, předložený klubem Občanského hnutí (tisk č. 1506)

Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k pojmu Staatsgrenze

Poznámka poslance SN V. Tomise

- doporučení, aby navrhovanou smlouvu projednal nový parlament

Poznámka poslance FS A. Dubčeka

- návrh programu schůze byl schválen

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Dienstbier

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Faktická poznámka poslance SL J. Wagnera

- ke způsobu projednávání dokumentu v zahraničních

výborech

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- k poznámce poslance Wagnera

Poznámka poslance SN P. Dostála

- ke způsobu projednávání návrhu

Poznámka poslance SL M. Jansty

- ke způsobu projednávání návrhu

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k zahájení rozpravy o návrhu

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k rozpravě o návrhu

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN Blažka

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance Fišery

Faktická poznámka poslance SN M. Zemana

- k rozpravě o návrhu

Technická poznámka poslance SL K. Stomeho

- k jednacímu pořádku

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SN P. Hrivíka

Vystoupení poslankyně SN A. Ovčačíkové

Vystoupení poslance SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN J. Horníka

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN M. Grebenčíka

Vystoupení poslance SL J. Suchánka

Vystoupení poslance SL J. Luxe

Poznámka poslance SL S. Chýlka

- k vystoupení poslance Luxe

Vystoupení poslance SN P. Kanise

Faktická poznámka poslance SN F. Šebeje

- k vystoupení poslance Luxe44

Faktická poznámka poslance SL J. Konečného

- k přípravě smlouvy

Faktická poznámka poslance SN L. Kostyi

- k projednání návrhu smlouvy v parlamentních výborech

Vystoupení poslance SL L. Žáčka

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k úvodní poznámce poslance Zemana

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Technická poznámka poslance SN B. Tichého

- k chování skupiny mladých Němců na Václavském náměstí

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Faktická poznámka poslance SL F. Magyara

- k ochraně budovy FS

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Faktická poznámka poslance SL P. Šebka

- k chování skupiny mladých Němců na Václavském náměstí

Faktická poznámka poslance SN B. Tichého

- k poznámce poslance Šebka

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Technická poznámka poslance SL V. Deyla

- k důvěryhodnosti státních činitelů

Technická poznámka poslance SN P. Dostála

- k vystoupení poslance Tomise

Vystoupení poslance SN P. Bratinky

Vystoupení poslance SN M. Jansty

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení předsedy SL R. Battěka

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové

Faktická poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení poslankyně Sándorové

Vystoupení poslance SL K. Sedláře

Poznámka místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

- k Postupimské dohodě ve vztahu k odsunu

Faktická poznámka poslance J. Mlynárika

- k poznámce místopředsedy vlády a ministra zahra ničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Faktická poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance Mlynárika

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Faktická poznámka poslance SL M. Jansty

- k odsunu německého obyvatelstva

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Faktická poznámka poslance SL B. Hubálka

- k poznámce místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Faktická poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k vystoupení poslanců Mandlera a Jansty

Faktická poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance Ransdorfa

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k poznámce poslance Blažka

Faktická poznámka místopředsedy vlády a ministra) zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

- k problematice vyhnání

Vystoupení poslance SL Š. Gürtlera

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SL M. Adámka

Vystoupení poslankyně SL M. Čejkové

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SL A. Kladivy

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Technická poznámka poslance SL Z. Vysloužila

- k dopisům od občanů

Vystoupení poslance SN M. Hrušky

Faktická poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k vystoupení poslance Hrušky

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SN J. Svobody

Faktická poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k vystoupení poslance Svobody

Faktická poznámka poslance SN A. Anderka

- k vystoupení poslance Svobody

Technická poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k poznámce poslance Mlynárika

Vystoupení poslance SL S. Chýlka

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Faktická poznámka poslance SL S. Chýlka

- k vystoupení poslance Fišery

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Faktická poznámka poslance SL M. Krejcara

- k vystoupení poslance Grebenčíka

Vystoupení poslance SN V. Váni

Vystoupení poslance SL P. Šebka

Vystoupení poslance SL J. Kincla

Technická poznámka poslance SL J. Soukupa

- k vystoupení poslance Kincla

Faktická poznámka poslance SN J. Vilda

- k vystoupení poslance Kincla

Vystoupení poslankyně SN A. Adrianové

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové

Vystoupení poslance SN P. Brodského

Faktická poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k vystoupení poslance Kincla

Vystoupení poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Technická poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN Blažka

Hlasování (18.37) o návrhu poslance Svobody (jmenovité hlasování)

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL J. Kincla

- upřesnění návrhu o odložení hlasování o smlouvě

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Faktická poznámka poslankyně SN A. Ovčačíkové

- k návrhu smlouvy

Faktická poznámka poslance SN L. Kostyi

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN Blažka

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

Faktická poznámka poslance SL J. Soukupa

- k hlasování o návrhu smlouvy

Faktická poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k textu klubu poslanců OH

Faktická poznámka poslance SN I. Fišery

- ke stanovisku klubu poslanců sociálně demokratické orientace

Procedurální poznámka místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

- k usnesení klubu poslanců sociálně demokratické orientace

Faktická poznámka poslance SN J. Vilda

- k usnesení klubu poslanců sociálně demokratické orientace

Faktická poznámka poslance SN M. Zemana

- k hlasování o návrhu klubu poslanců sociálně demokratické orientace

Hlasování (18.53) o tisku č. 1388 předloženým Klubem poslanců sociálně demokratické orientace společně s poslancem Janstou

- návrh nebyl schválen

Procedurální poznámka poslance SN J. Oleje

- přestávka v jednání schůze

Závěrečné hlasování (19.35) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi ČSFR a SNR o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, podepsané v Praze dne 27. 2. 1992 (tisk č. 1373) a návrhu usnesení FS (tisk č. 1388)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 338, SN č. 526, SL č. 497)

Společný zpravodaj výborů SN A. Blažek

- tisk č. 1506 - návrh rezoluce FS, který předložil klub OH, tento klub stahuje

Technická poznámka poslance SL M. Malého

- k hanobení portrétu prezidenta ČSFR V. Havla

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Poznámka poslankyně SL E. Sahligerové

- k dohadovacímu výboru k tisku č. 1253 (bod jednání č. 4 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů)

Poznámka poslance SN V. Valtra

- za SN doporučen do společného výboru pro dohadovací jednání poslanec Vl. Mikan

Poznámka poslance SN F. Houšky

- za SN doporučen do společného výboru pro dohadovací jednání poslanec F. Šedivý

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- ke složení dohadovacího výboru

Poznámka předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- poslanec Valtr a poslanec Houška stahují své návrhy

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- k dohadovacímu řízení

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

- k hlasování o dohadovacím řízení

Hlasování (19.55) o otevření dohadovacího řízení k vládnímu návrhu (tisk č. 1408) bod programu č. 9

- návrh byl schválen

Hlasování (19.56) o složení navržené komise

- návrh byl schválen Sněmovnou lidu

Hlasování (19.57) o složení navržené komise

- návrh byl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (19.58) o opětovném projednání navržených zákonů ve Sněmovně národů (o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností č. t. 955, bod programu 3; návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech tisk č. 1412, bod programu 11; o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 tisk č. 1448, bod programu 13)

- návrh byl schválen

Schůze přerušena ve 20.03 hodin.

6. den - čtvrtek 23. 4. 1992

Místopředseda FS K. Viktorín

- zahájení a řízení schůze

Poznámka poslance SN F. Magyara

- k projednávání smlouvy se SRN

Bod programu 23:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsanou ve Vídni 17. 6. 1991 (tisk č. 1300)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SN A. Ondrejkovič

Bod programu 16:

Vládní návrh zákona o komoditních burzách (tisk č. 1413) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1453)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Hoffmann

Společný zpravodaj výborů SL V. Šilhán

Společný zpravodaj výborů SN F. Šedivý

Pozměňovací návrh poslance SL M. Richtera k § 1

Závěrečné hlasování (9.48) o Vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsanou ve Vídni 17. 6. 1991 (tisk č. 1300)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 343, SN č. 532, SL č. 502)

Závěrečné hlasování (9.50) o Vládním návrhu zákona o komoditních burzách (tisk č. 1413) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1453) ve znění pozměňujících návrhů

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 349, SN č. 538, SL č. 508)

Bod programu 28:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1378) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1467)

Poznámka místopředsedy FS Z. Jičínského

- k společnému výboru pro dohadovací řízení Faktická poznámka poslance SL J. Laciny

- k účasti zpravodajů

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR L. Dobrovský

Společný zpravodaj výborů SN A. Haško

Společný zpravodaj výborů SL P. Jégl

Pozměňovací návrhy poslankyně SN J. Kapitulíkové

k § 12, 28 Poznámka poslance SL V. Deyla

- ke zprávě zpravodajů Společný zpravodaj výborů SL P. Jégl

Pozměňující návrh poslance SL V. Deyla k § 2

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k apolitičnosti armády

Poznámka SN J. Šolce

- k poznatkům získaným výbory brannými a bezpečnostními

Poznámka poslance SN V. Sochora

- k platům důstojníků

Závěrečné slovo ministra obrany ČSFR L. Dobrovského 1259

Bod programu 24:

Vládní návrh zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk č. 1400) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1479)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí P. Miller

Společná zpravodajka výborů SL M. Čejková

Společný zpravodaj výborů SN M. Roček

Poznámka poslance SN P. Měráka

- k zákazu majorizace

Závěrečné hlasování (11.11) o Vládním návrhu zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk č. 1400) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1479) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh nebyl schválen

Bod programu 28:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1378) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1467) pokračování

Společný zpravodaj výborů SL P. Jégl

Společný zpravodaj výborů SN A. Haško

Hlasování (11.19) o variantě B

- návrh byl schválen

Hlasování (11.23) o bodu II/1

- návrh byl schválen

Hlasování (11.24) o bodu II/2

- návrh byl schválen

Hlasování (11.25) o § 12

- návrh byl schválen

Hlasování (11.27) o § 12

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (11.27) o Vládním návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 SB., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1378) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1467) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 539, SN č. 550, SL č. 518)

Bod programu 25:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti (tisk č. 1402) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1459)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společný zpravodaj výborů SN J. Maštálka

Společná zpravodajka výborů SL E. Šormová

Poznámka poslance SL G. Adama

- k návrhu zákona o zaměstnanosti

Pozměňovací návrh poslankyně SL D. Němcové k § 2

Poznámka poslance SN F. Šedivého

- k zákazu vykonávání některých činností a zneužívání informací

Pozměňovací návrhy poslance SN Z. Stolaře k § 10, 14, 17

Pozměňovací návrhy poslankyně SN E. Sándorové k § 2

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka k § 42

Pozměňovací návrh poslance SL J. Sedláře k § 73

Bod programu 29:

Návrh zákona o Federální železniční policii (tisk č. 1010) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1457)

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Návrh odůvodňuje poslance SN K. Stome

Společný zpravodaj výborů SN T. Hradílek

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k ukončení rozpravy

Poznámka poslance SL I. Mynáře

- k poznámce poslance Mečla

Poznámka poslance SL V. Bendy

- návrh na znovuotevření rozpravy .

Poznámka poslance SL D. Němcové

- k znovuotevření rozpravy

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k znovuotevření rozpravy

Poznámka poslance SL E. Kříže

- k programu jednání

Společný zpravodaj výborů SL K. Korman

Poznámka poslance SL M. Tahy

- ke zpravodajské zprávě

Poznámka poslankyně SN A. Adrianové

- k předloženému návrhu zákona

Poznámka poslance SL J. Musílka

- k předloženému návrhu zákona

Dotaz poslance SN Michala Kováče na ministra dopravy

ČSFR J. Nezvala Poznámka ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

- k dotazu poslance Kováče

Pozměňovací návrh předsedy SN M. Šútovce k § 10

Poznámka poslance SL J. Tomsy

- k pozměňovacímu návrhu předsedy SN M. Šútovce

Dotaz poslance SN Michala Kováče na ministra dopravy ČSFR J. Nezvala Poznámka ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

- k stanovisku ministerstva dopravy k předkládanému návrhu zákona

Pozměňující návrh poslance SN A. Haška k § 10

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k pozměňovacímu návrhu předsedy SN M. Šútovce

Poznámka poslance SL K. Honnera

- k poznámce poslance Kováče

Závěrečné slovo poslance SN K. Stomeho

Společný zpravodaj výborů SN T. Hradílek

Společný zpravodaj výborů SL M. Korman

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

- stahuje svůj návrh

Poznámka poslance SL V. Filipa

- k zákazu majorizace

Poznámka poslance SL M. Čiče

- k poznámce poslance Filipa

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k poznámce poslance Filipa a poslance Čiče

Poznámka poslance SL M. Čiče

- k poznámce poslance Stomeho

Společný zpravodaj výborů SN T. Hradílek

Poznámka poslance SL L. Žáčka

- k účasti poslanců na jednání

Předseda SN M. Šútovec vyzývá poslance SN, aby se dostavili na jednání

Poznámka poslance SL F. Magyara

- žádá vytištění prezence poslanců

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k účasti poslanců na jednání

Poznámka poslance SL J. Tomsy

- k poznámce poslance Magyara

Závěrečné hlasování (15.17) o Návrhu zákona o Federální železniční policii (tisk č. 1010) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1457) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 352, SN č. 543, SL č. 512)

Bod programu 25:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti (tisk č. 1402) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1459)

- pokračování

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k návrhu poslance Bendy

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k návrhu poslance Bendy

Poznámka poslance SL V. Bendy

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance Kostyi

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance Bendy

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí P. Millera

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- stahuje svůj návrh

Společný zpravodaj výborů SN J. Maštálka

Poznámka poslance SL Z. Jedináka

- stahuje svůj návrh

Hlasování (15.44) o pozměňovacím návrhu k § 45

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.46) o pozměňovacím návrhu poslance Sedláře k § 73

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.51) o pozměňovacím návrhu k § 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.54) o pozměňovacím návrhu poslankyně Němcové k § 2

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.50) o pozměňovacím návrhu poslance Stolaře k § 10

- návrh byl schválen

Hlasování (15.59) o pozměňovacím návrhu poslance Stolaře k § 17

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (16.01) o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti (tisk č. 1402) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1402) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen

Poznámka poslanec SL M. Soldáta

- k projednání novely stavebního zákona

Poznámka poslanec SL B. Hubálka

- stažení tisku č. 1370 zákona o soudcích

Schůze byla přerušena v 16.07 hodin.

7. den - pátek 24. 4. 1992

První místopředseda FS Z. Jičínský

- zahájení a řízení schůze

Bod programu 34:

Vládní návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (tisk č. 1404) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1470)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Poznámka poslance SN P. Hrivíka

- k návrhu zákona

Poznámka poslance SL M. Čiče

- k účinnosti zákona

Pozměňovací návrhy poslance SN P. Tomana k § 3

Pozměňovací návrhy poslance SN P. Měráka k § 2

Poznámka poslance SN M. Čverčka

- k návrhu zákona

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Bod programu 33:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o jednání před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony (tisk č. 1405) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1471)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Pozměňovací návrh poslance SL A. Rajniče k § 879

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Bod programu 32:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk č. 1399) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1469)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Pozměňující návrh poslance SN J. Patočky

- z tisku č. 1469 vypustit body 1, 2 a 3

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka Poznámka poslance SN P. Měráka

- k zákazu majorizace

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi,1451 Společná zpravodajka výborů SN K. Samková Poznámka poslance SL F. Magyara

- k pozměňujícímu návrhu podanému mimo rozpravu

Hlasování (11.38) o pozměňovacím návrhu místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- návrh byl schválen

Hlasování (11.40) o pozměňovacím návrhu k § 3

- návrh nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Hlasování (11.43) o datu účinnosti zákona

- návrh byl schválen

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

- poslanec Měrák svůj návrh stahuje

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k problémům, který tento zákon způsobí ve Slovenské republice

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Faktická poznámka poslankyně SN A. Adrianové

- k účasti poslanců na jednání

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- hlasování k tomuto bodu programu se odkládá

Bod programu 31:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. (tisk č. 1235) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1513)

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k programu schůze

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k vystoupení poslankyně Bellušové

Hlasování (11.51) o procedurálním návrhu (upuštění od 48 hodinové lhůty)

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL P. Mornára

- návrh na usnesení pléna FS k situaci v republice Bosna a Hercegovina

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k prověření některých údajů

Poznámka poslance SN M. Mušky

- k formulaci usnesení

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

- k obsahu formulace

Hlasování (11.57) o zařazení návrhu poslance Mornára na pořad schůze

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 344, SN č. 535, SL č. 505)

Návrh odůvodňuje (bod programu 31) ministr-předseda federálního výboru pro životní prostředí J. Vavroušek

Společný zpravodaj výborů SL S. Žalud

Společný zpravodaj výborů SN J. Zlocha

Technická poznámka poslance SL F. Magyara

- ke zpravodajské zprávě Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče

Pozměňovací návrhy poslance SL O. Humla k § 48-53

Pozměňovací návrhy poslance SL P. Šebka k čl. III

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k významu zákona ve vztahu k budování dálnic

Pozměňovací návrh poslance SL S. Chýlka k § 46

Doplňující návrh poslance SN J. Kloknera

- k povolení živnostenského úřadu

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Závěrečné slovo ministra-předsedy federálního výboru pro životní prostředí J. Vavrouška

Společný zpravodaj výborů SL S. Žalud Společný zpravodaj výborů SN J. Zlocha

Hlasování (12.42) o pozměňovacím návrhu poslance Humla k bodu 23

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.44) o pozměňovacím návrhu poslance Humla k § 106

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.46) o pozměňovacím návrhu poslance Šebka k čl. III

- návrh nebyl schválen

Hlasování (12.48) o pozměňovacím návrhu poslance Chýlka k § 46

- návrh byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN J. Zlocha

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- poslanec Klokner stahuje svůj návrh

Závěrečné hlasování (14.52) o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. (tisk č. 1235) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1513) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen

Schůze byla přerušena ve 12.56 hodin.

8. den - pondělí 27. 4. 1992

Předseda SN M. Šútovec

- zahájení a řízení schůze

Bod programu 30:

Vládní návrh zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů (tisk č. 1420) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1484)

Vládní návrh zákona o Československé televizi (tisk č. 1417)

Vládní návrh zákona o Československém rozhlasu (tisk č. 1416)

Návrh odůvodňuje poslanec SN M. Prokop (tisk č. 1420)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský (tisk č. 1417 a 1416)

Společný zpravodaj výborů SL P. Čičmanec

Společný zpravodaj výborů SN P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SL P. Čičmanec

Poznámka poslance SN M. Prokopa

- ke zprávě společného zpravodaje výborů SL P. Čičmance

Technická poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k hlasování o návrzích

Hlasování (11.25) o pořadí předložených návrhů

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- zahájení rozpravy k tisku č. 1484

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslankyně SL G. Rothmayerové

Pozměňovací návrh poslance SL P. Mornára k § 24

Vystoupení poslankyně SN O. Pavúkové

Dotaz poslance SL B. Hubálka na místopředsedu vlády ČSFR

P. Rychetského Poznámka poslanec SN F. Šamalíka

- k pojetí federace

Faktická poznámka poslance SN H. Kočtúcha

- k poznámce poslance Šamalíka

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k poznámce poslance Kočtúcha

Pozměňovací návrh poslance SL J. Piskoře k čl. 2

Poznámka poslance SL L. Žáčka

- k vystoupení poslance Prokopa

Pozměňovací návrh poslance SL I. Mlynáře k § 6

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského na otázku poslance Hubálka Společný zpravodaj výborů SN P. Brodský

Závěrečné slovo poslance SN M. Prokopa

Faktická poznámka poslance SN R. Zelenaye

- ke svému pozměňovacímu návrhu

Bod programu 37:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) (tisk č. 1287) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1461)

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Návrh odůvodňuje poslanec SL M. Richter

Společný zpravodaj výborů SL M. Soldát Společný zpravodaj výborů SN M. Muška

Návrh odůvodňuje ministr-předseda federálního výboru pro životní prostředí J. Vavroušek

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Vystoupení poslance SN J. Zlochy

Pozměňovací návrh poslance SL J. Musílka k § 5

Pozměňovací návrh poslance SL L. Voleníka k § 17

Vystoupení poslance SL J. Gebase

Poznámka poslance SN Michala Kováče k § 9

Faktická poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámce poslance Kováče

Závěrečné slovo ministra-předsedy federálního výboru pro životní prostředí J. Vavrouška

Společný zpravodaj výborů SL L. Voleník

Společný zpravodaj výborů SL M. Soldát

Společný zpravodaj výborů SN M. Muška

Hlasování (14.00) o pozměňovacím návrhu poslance Musílka 1 § 5

- návrh byl schválen

Hlasování (14.02) o pozměňovacím návrhu poslance Ryndy k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.04) o pozměňovacím návrhu poslance Voleníka k § 17

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (14.05) o Návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) (tisk č. 1287) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1461) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 351, SN č. 541, SL č. 510)

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 30:

Vládní návrh zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů (tisk č. 1420) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1484) - pokračování

Společný zpravodaj výborů SN P. Brodský

Společný zpravodaj výborů SL P. Čičmanec

Hlasování (14.14) o pozměňovacím návrhu poslance Zelenaye (1. str. tisk č. 615)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.16) o pozměňovacím návrhu poslance Piskoře k § 4-7

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.18) o pozměňovacím návrhu poslance Mynáře k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.20) o variantě 1. (tisk č. 1420)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.22) o pozměňovacím návrhu poslance Mornára k § 10

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (14.25) o Vládním návrhu zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů (tisk č. 1420) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1484) ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů

- návrh nebyl schválen ve Sněmovně národů (Usnesení FS č. 345)

Bod programu 39:

Vládní návrh zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie (tisk č. 1375) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1456) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1456)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SN J. Klokner

Společný zpravodaj výborů SL Z. Jedinák

Vystoupení poslankyně SN V. Parkanové

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SN Mariána Kováče

Závěrečné slovo ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společný zpravodaj výborů SL Z. Jedinák

Závěrečné hlasování (15.07) o Vládním návrhu zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie (tisk č. 1375) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1456) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1456)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 354, SN č. 545, SL č. 513)

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- k návrhu usnesení FS, kterým se reaguje na situaci v Bosně a Hercegovině

Závěrečné hlasování (14.14) o usnesení FS k situaci v Bosně a Hercegovině

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 346)

Bod programu 41:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk č. 1318) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1477)

Návrh odůvodňuje poslanec SL A. Rajnič

Společný zpravodaj výborů SL M. Čič

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Pozměňovací návrh poslance J. Sokola k § 6

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Pozměňovací návrhy poslance SN R. Senjuka k § 3,5,6

Pozměňovací návrhy poslance SN L. Motyčky k § 18,24

Pozměňovací návrhy poslance SL S. Floriána k § 18,24

Poznámka poslance SN J. Šolce

- k obsahu návrhu zákona

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Společný zpravodaj výborů SL M. Čič

Pozměňující návrhy poslankyně M. Kaplanové k § 21,24

Schůze přerušena v 16.27 hodin.

9. den - úterý 28. 4. 1992

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- zahájení a řízení schůze

Bod programu 27:

Návrh zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám (tisk č. 1281) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1514)

Návrh odůvodňuje poslance SN J. Skalický

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL M. Téry

- k existenci Státní spořitelny

Vystoupení poslance SL V. Fialy

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k myšlence kondominiálního uspořádání

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- k návrhu zákona

Vystoupení poslance SN M. Farkaše

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Jurečky k § 4, 5, 17, 18

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke stanovisku poslaneckého klubu ODS a SDĹ

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k vystoupení poslance Fišery

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslance Benčíka

Pozměňovací návrhy poslance SL S. Floriána k § 11

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Pozměňovací návrhy poslance SN L. Motyčky k § 4, 5, 7, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 20

Pozměňovací návrhy poslance SN B. Tichého k § 1, 59, 24, 10, 17, 23

Pozměňovací návrhy poslance SN P. Gandaloviče

- k fyzické restituci domů

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Adámka k § 5,11,24

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SN J. Skalického

- otázce kondominia

Společný zpravodaj výborů SL M. Jansta

Poznámka poslance SL M. Pohanky

- k poznámce poslance Fišery

Vystoupení poslance SN J. Sokola

Pozměňovací návrhy poslankyně SL M. Čejkové k § 24

Pozměňovací návrhy poslance SL K. Novosáda k § 18, 17

Pozměňovací návrhy poslance SN M. Kurťáka k § 16,18

Pozměňovací návrhy poslance SN K. Stomeho k § 4,5,10

Pozměňovací návrhy poslance SL V. Filipa k § 9

Poznámka poslance SL V. Fialy

- k americkému kondominiu

Společný zpravodaj výborů SN J. Skalický

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k hlasování o návrhu zákona

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 36:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. (tisk č. 1049) a návrh usnesení SN a SL (tisk č. 1483)

Návrh odůvodňuje poslanec SNR R. Hamerlík

Faktická připomínka poslance SN Michala Kováče

- k úvodnímu slovu poslance SNR Hamerlíka

Poznámka předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- připomínka poslance Kováče patří do rozpravy, která dosud nebyla zahájena

Společná zpravodajka výborů SL M. Nazari-Buřivalová

Společný zpravodaj výborů SN D. Vincze

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN Michala Kováče

- k uznávání manželských rozvodů

Poznámka poslance SN I. Batty

- k církvím

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k uzavření manželství

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k zákonu o rodině

Vystoupení poslankyně SN M. Kapitulíkové

Poznámka poslance SN M. Hrušky

- k předkladateli návrhu zákona k § 3 a 4

Poznámka poslance SN F. Magyara

- k výchově dětí

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k poznámce poslance Magyara

Závěrečné slovo poslance SNR R. Hamerlíka

Společný zpravodaj výborů SN D. Vincze

Společná zpravodajka výborů SL M. Nazari-Buřivalová 1788

Závěrečné hlasování (14.22) o Návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. (tisk č. 1049) a návrhu usnesení SN a SL (tisk č. 1483) - návrh byl schválen (Usnesení FS č. 358, SN č. 549, SL č. 517)

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Závěrečné hlasování (14.33) o Vládním návrhu zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (tisk č. 1404) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1470) (bod programu 34)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 371, SN č. 562, SL č. 530)

Bod programu 33:

Vládní návrh zákona, který se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o jednání před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony (tisk č. 1405) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1471) - pokrač.

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k pozměňujícímu návrhu poslance Rajniče

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Hlasování (14.39) o návrhu poslance Rajniče

- návrh bych schválen

Hlasování (14.40) o účinnosti zákona

- návrh bych schválen

Závěrečné hlasování (14.41) o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o jednání před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony (tisk č. 1405) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1471) ve znění pozměňovacích návrhů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 370, SN č. 561, SL č. 529)

Bod programu 32:

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk č. 1399) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1469) - pokračování

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka

Hlasování (14.47) o tisku č. 1496 - body 1-3 týkající se § 25, 48 a 137 občanského soudního řádu

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.49) o bodu 9 zprávy ústavně právních výborů

- návrh nebyl schválen

Hlasování (14.51) o přijetí účinnosti s datem 1. 1. 1993

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (14.51) o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk č. 1399) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1469) ve znění pozměňovacího návrhu

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 369, SN č. 560, SL č. 528)

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k rozšíření programu schůze o bod: Projednání informace, kterou podal ředitel FBIS Federálnímu shromáždění

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k doporučení poslance Vidíma

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

- k doporučení poslance Vidíma

Hlasování (14.56) o návrhu poslance Vidíma

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 350, SN č. 539, SL č. 509)

Bod programu 9:

Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1489) - pokrač.

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Vystoupení poslance SN M. Roubala (k dohadovacímu výboru k tisku č. 1489)

Vystoupení poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k vystoupení poslance Vilda

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k vystoupení poslance Šilhána

Poznámka poslance SN M. Roubala

- ke zprávě dohadovacího výboru

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k výdajům na reklamu a reprezentaci

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k poznámce poslance Senjuka

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- dotaz k poslanci Šilhánovi

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k dotazu poslance Senjuka

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k závěrům dohadovacího výboru

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k výsledkům jednání dohadovacího výboru

Poznámka poslance SN J. Vilda

- ke stanovisku poslance Senjuka

Poznámka poslance SL P. Čičmance

- k návrhům poslance Senjuka

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k projednávání návrhů předložených dohadovacím výborem

Poznámka poslance SL F. Magyara

- dotaz předsedovi dohadovacího výboru

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

- dotazu poslance Magyara

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k odpovědi poslance Kudláčka na dotaz poslance Magyara

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k návrhu poslance Soukupa a k poznámce poslance Kudláčka

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k projednávání návrhů dohadovacího výboru

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k činnosti dohadovacího výboru

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- stanovisko k návrhům

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k návrhu poslance Mečla

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k dalšímu svolávání dohadovacího výboru

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

- k činnosti dohadovacího výboru

Poznámka poslance SL P. Čičmance

- doporučuje hlasování

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k významu přijetí předloženého zákona

Poznámka poslance SN V. Humpála

- k odpočitatelnému minimu na hektar v zemědělství 1839

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k hlasování o návrzích dohadovacího výboru i jím navržených pozměňovacích návrzích

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k hlasování ve sněmovnách

Poznámka poslance SN M. Roubala

- ke stanovisku poslance Kučery

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k výsledkům činnosti dohadovacího výboru

Hlasování (15.59) o § 19

- návrh byl schválen

Hlasování (16.01) o § 4

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.03) o § 15

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.03) o § 15 a 20

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.04) o § 16

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SN M. Prokopa

- k hlasování

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k návrhu poslance Prokopa

Hlasování (16.06) o návrhu poslance Prokopa (oddělené hlasování o jednotlivých paragrafech, uvedených v bodě 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.08) o bodě 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.09) o změnách v § 21 a 16

- návrh nebyl schválen

Hlasování (16.11) o úpravě § 36

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SN J. Sokola

- ke zdanění právnických a fyzických osob

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k návrhu zákona

Závěrečné hlasování (16.45) o Vládním návrhu zákona o daních z příjmů (tisk č. 1408) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1489) ve znění pozměňujících návrhů a projednávání návrhu dohadovacího výboru

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 362, SN č. 553, SL č. 521)

Schůze přerušena v 16.49 hodin.

10. den - středa 29. 4. 1992

Předseda SL R. Battěk

- zahájení a řízení schůze

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- rozmnožení informace ředitele FBIS poslancům

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k zacházení s informací, která je označena jako "přísně tajná"

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského 1866

Poznámka poslance SN J. Mečla

- doporučení, aby poslanec Bačinský vysvětlil, na základě kterých zákonných nebo právních norem

zákona o FBIS byl doručen materiál předsedovi FS ČSFR

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámkám prvního místopředsedy FS Z. Jičínského a poslance Mečla

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- dotaz k řídícímu schůze předsedovi SL R. Battěkovi

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k vysvětlení ředitelem FBIS poslancem Bačinským

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Vystoupení poslance SL J. Bobovnického

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k vystoupení poslance Bobovnického

Poznámka poslance SN M. Hrušky

- k činnosti kontrolního orgánu FS

Poznámka poslance SN J. Mlčáka

- k vystoupení poslance Hrušky

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k Listině základních lidských práv a svobod

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k hlasování o návrhu poslance Vidíma

Poznámka poslankyně SN F. Šamalíka

- k Listině základních lidských práv a svobod

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k otázce presumpce neviny

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k vystoupení poslance Bobovnického

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- ujasnit komu přesně byla adresována informace

ředitel FBIS

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k poznámce poslankyně Sándorové

Poznámka předsedajícího předsedy SL R. Battěka

- dotaz jak postupovala SNR ve stejné záležitosti 1894

Poznámka poslankyně SL E. Sahligerové

- SNR odsouhlasila zveřejnění jmen novinářů, kteří jsou na seznamu

- upřesňuje danou informaci

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k rozmnožení zpravodajské informace pro poslance 1896

Hlasování (10.21) o návrhu poslance SL J. Vidíma k rozmnožení zpravodajské informace FBIS pro poslance FS

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 355, SN č. 546, SL č. 514)

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k řízení schůze R. Battěkem

Poznámka poslance SN V. Morice

- ke zveřejnění seznamu novinářů

Poznámka poslance SN P. Buriana

- k poznámce poslance Zelenaye

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k řízení schůze, zpochybnění hlasování

Poznámka poslance SN Michala Kováče

- k osobě řídící schůzi

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k hlasování o návrhu poslance Zelenaye

Poznámka poslance SN K. Gémesiho

- k výběru kandidátů na členství v mezinárodních soudech a k zastoupení ČSFR v mezinárodních komisích v oblasti lidských práv

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k řízení schůze

Poznámka poslance SL P. Mornára

- ke správnosti údajů poskytnutých FBIS

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k vystoupení poslance Gémesiho

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

- k řízení schůze

Poznámka předsedy SL F. Magyara

- k řídícímu schůze

Hlasování (10.41) - zda poslanec Battěk má být odvolán z řízení této schůze

- návrh nebyl schválen

Předseda SL R. Battěk dále řídí jednání společné schůze

Bod programu 40:

Vládní návrh zákona o soudních poplatních za řízení u Nejvyššího soudu a u vojenských soudů (tisk č. 1397)

a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1463)

Návrh zdůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka

Společná zpravodajka výborů SN S. Natochová

Poznámka poslance SN K. Gémesiho

- ke složení dohadovacího výboru

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k projednání nominace kandidátů ČSFR na funkce soudce Evropského soudu pro lidská práva a do Evropské komise demokracie prostřednictvím práva

Poznámka poslance SL Z. Maliny

- k informaci zpravodaje výborů SL k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

- k účasti poslanců na jednání

Poznámka poslance SN P. Dostála

- opozice se odmítá zúčastnit dalšího jednání kvůli osobě R. Battěka

Poznámka poslance SN J. Skalického

- posouzení pozměňovacích návrhů podaných při rozpravě k zákonu o vlastnictví bytů a nebytových prostorů

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Poznámka předsedy FS A. Dubčeka

- ke schůzi politického grémia

Poznámka předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- informace poslankyně Sahligerové o jednání SNR se nezakládala na pravdě

Poznámka poslance SN P. Dostála

- ke svolání politického grémia

Poznámka předsedajícího předsedy SN M. Šútovce

- omluva za nesprávné interpretování výroku poslankyně Sahligerové

Poznámka poslankyně SL E. Sahligerové

- k přijatému usnesení SNR k seznamu novinářů

Bod programu 38:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie (tisk č. 1422) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1458)

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k projednání návrhu zákona o informačních systémech a ochraně informací

Bod programu 42:

Návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají (tisk č. 1319) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1465)

Návrh odůvodňuje poslanec SL I. Rynda

Společný zpravodaj výborů SN M. Čverčko

Společný zpravodaj výborů SL T. Kopřiva

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k návrhu zákona

Bod programu 38:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie (tisk č. 1422) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1458) - pokrač.

Návrh odůvodňuje poslankyně SN J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SN Marián Kováč

Společný zpravodaj výborů SL J. Soukup

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

- k otázce vzdělávání příslušníků policie, k návrhu poslance Soukupa

Společný zpravodaj výborů SL J. Soukup

Předsedající předseda SN M. Šútovec oznamuje přerušení projednávání tohoto bodu

Bod programu 42:

Návrh na změnu a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., živnostenském podnikání (tisk č. 1507) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1522)

Návrh odůvodňuje poslanec SN R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL L. Kudláček

Společný zpravodaj výborů SN M. Roubal

Pozměňovací návrhy poslance SL B. Janči k § 30, 74, k příloze 1, 3

Hlasování (14.49) o návrhu hospodářských výborů o vypuštění tohoto bodu z programu 22. společné schůze SL a SN

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SN F. Magyara

- k hlasování Společný zpravodaj výborů SN M. Roubal

Hlasování (14.53), aby základem dalšího jednání byl tisk č. 1507 (návrh na změnu a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

Pozměňovací návrh poslankyně SL E. Sahligerové k příloze 3 živnostenského zákona Pozměňovací návrh poslance SN V. Valtra k § 3

Závěrečné slovo poslance SN R. Senjuka

Společný zpravodaj výborů SL L. Kudláček

Společný zpravodaj výborů SN M. Roubal Poznámka poslance SN I. Batty

- k opozici

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- odložení hlasování

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Bod programu 27:

Návrh zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám (tisk č. 1281) - pokračování

Závěrečné slovo poslance SN J. Skalického

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Hlasování (15.14) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského k § 2

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.26) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 4

- návrh byl schválen

Hlasování (15.19) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 4

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.21) o pozměňovacím návrhu poslance Motyčky

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k hlasování Poznámka poslance SN J. Skalického

- k hlasování Poznámka poslance SL J. Špačka

- k vystoupení poslankyně Samkové Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k hlasování

Hlasování (15.29) o variantě II.

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL M. Jansty

- k hlasování

Hlasování (15.31) o zařazení odst. 4 do varianty II.

- návrh nebyl schválen

Poznámka předsedajícího místopředsedy FS J. Stanka

- zabezpečení zpravodajské informace FBIS pro

poslance Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Hlasování (15.35) o pozměňovací návrhu poslance Motyčky (vypuštění § 7)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.36) o pozměňovací návrhu poslance Motyčky (vypuštění § 8)

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.39) o pozměňovacím návrhu poslanců Benčíka a Filipa k § 9)

- návrh byl schválen

Hlasování (15.42) o pozměňovacím návrhu poslance Adámka (str. 4)

- návrh byl schválen

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Floriána k § 11

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.46) o pozměňovacím návrhu poslance Motyčky k § 16

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.47) o pozměňovacím návrhu poslance Novosáda (str. 5)

- návrh byl schválen

Hlasování (15.48) o pozměňovacím návrhu poslance Tichého k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.49) o pozměňovacím návrhu poslance Tichého k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.51) o pozměňovacím návrhu poslance Motyčky k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.52) o pozměňovacím návrhu poslance Jurečky k § 17

- návrh byl schválen

Hlasování (15.54) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského k § 17

- návrh byl schválen

Hlasování (15.56) o pozměňovacím návrhu poslance Vrchovského k § 17

- návrh nebyl schválen

Hlasování (15.57) o pozměňovacím návrhu poslance Kurťáka k § 18

- návrh nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k hlasování

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k hlasování

Hlasování (16.05) o návrhu poslankyně Samkové

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL J. Špačka

- ke spojení textů obou předkládaných variant

Hlasování (16.07) k variantě 2 § 8

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k předloženým variantám

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- k rozdílu mezi návrhem poslance Jurečky a poslance Novosáda

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k obsahu § 17

Hlasování (16.10) o doplnění odst. 6 a současně o pozměňujícím návrhu poslance Novosáda

- návrh byl schválen

Hlasování (16.12) o celé variantě 2 § 18 a navržené úpravě poslance Novosáda

- návrh byl schválen

- varianta 1 byla tímto zamítnuta

Hlasování (16.13) o pozměňovacím návrhu poslance Adámka k § 24

- návrh nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN K. Samková

Dotaz poslance SL L. Vrchovského na místopředsedu vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- k otázce poslance Vrchovského

Hlasování (16.17) o pozměňovacím návrhu poslankyně Čejkové k § 24

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k přijetí vládního návrhu

Hlasování (16.25) o pozměňovacím návrhu poslance Magyara k 1-2 odst.

- návrh nebyl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- informační sdělení, že poslanci klubů ODS, KDS, ČSL a nezávislí poslanci OH nepodpoří v předložené podobě návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

- ke stanovisku poslanců ODS

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

- konstatuje, že FS v dané chvíli není schopno hlasovat; informuje o obsahu jednání schůze v závěrečném dnu

Poznámka poslance SN V. Morice

- k účasti poslanců na jednání

Bod programu 42:

Návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají (tisk č. 1319) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1465)

Společný zpravodaj výborů SN M. Čverčko

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k obsahu variant v § 16

Hlasování (17.39) o § 16 varianta I

- návrh nebyl schválen

Závěrečné hlasování (17.42) o Návrhu zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají (tisk č. 1319) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1465) ve znění pozměňujícího návrhu

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 374, SN č. 565, SL č. 533)

Bod programu 40:

Vládní návrh zákona o soudních poplatcích za jednání při Nejvyšším soudě ČSFR a při vojenských soudech (tisk č. 1397) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1436)

- pokrač.

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka

Závěrečné hlasování (17.45) o Vládním návrhu zákona o soudních poplatcích za jednání při Nejvyšším soudu ČSFR a při vojenských soudech (tisk č. 1397) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1436)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 372, SN č. 563, SL č. 531)

Bod programu 38:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie (tisk č. 1422) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1458) - pokrač.

Závěrečné hlasování (15.50) o Návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie (tisk č. 1422) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1458)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 363, SN č. 554, SL č. 522)

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k zařazení dalšího bodu jednání

Bod programu 41:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk č. 1318) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1477) - pokrač.

Společný zpravodaj výborů SL M. Čič

Hlasování (17.52) o pozměňovacím návrhu poslance Patočky k § 3

- návrh nebyl schválen

Hlasování (17.58) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 3

- návrh nebyl schválen

Hlasování (17.59) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 5

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.02) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.03) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka (k účinnosti)

- návrh nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL M. Čič

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k hlasování

Hlasování (18.10) o pozměňujících návrzích poslance Sokola k § 6

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.12) o pozměňujícím návrhu poslance Senjuka k § 8

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.14) o pozměňujícím návrhu poslance Čiče k § 17

- návrh byl schválen

Hlasování (18.15) o pozměňujícím návrhu poslance Čiče k § 18

- návrh byl schválen

Hlasování (18.16) o pozměňujícím návrhu poslance Motyčky k § 18

- návrh byl schválen

Hlasování (18.17) o pozměňujícím návrhu poslankyně Kaplanové k § 21

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.17) o pozměňujícím návrhu poslance Čiče k § 24

- návrh byl schválen

Hlasování (18.18) o pozměňujícím návrhu poslance Motyčky k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.19) o pozměňovacím návrhu poslankyně Kaplanové k § 24

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.20) o pozměňovacím návrhu poslance Čiče k § 29

- návrh byl schválen

Hlasování (18.28) o pozměňovacím návrhu poslance Senjuka k čl. 2

- návrh nebyl schválen

Hlasování (18.29) o pozměňovacím návrhu poslance Čiče (str. 6, čl. 2)

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (18.32) o Návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk č. 1318) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1477) ve znění pozměňujících návrhů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 373, SN č. 564, SL č. 512)

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- ke znění usnesení FS

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k bodu programu: Projednání kandidátů za ČSFR do

Evropského soudu pro lidská práva, do Evropské komise pro lidská práva a do Evropské komise demokracie prostřednictvím práva

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k hlasování poslanců

Faktická poznámka předsedy FS A. Dubčeka

- k návrhu poslance Suchánka

Hlasování (18.42), aby bod programu navržený poslancem Suchánkem (kandidáti za ČSFR) byl zařazen do

programu 22. společné schůze SL a SN

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 356, SN č. 547, SL č. 515)

Schůze přerušena v 18.44 hodin.


11. den - čtvrtek 30. 4. 1992

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- zahájení a řízení schůze

Bod programu 35:

Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon

č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR (tisk č. 1454) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1531)

Návrh odůvodňuje poslankyně SN M. Adrianová

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný

Společný zpravodaj výborů SN M. Čverčko Vystoupení poslance SN J. Sokola

Bod programu 47:

Návrh zákona o Československých drahách (tisk č. 1371) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1521)

Návrh odůvodňuje poslanec SN V. Valtr

Vystoupení poslance SL K. Honnera

Společný zpravodaj výborů SL L. Vrchovský

Společný zpravodaj výborů SN V. Sláma

Vystoupení ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

Vystoupení poslance SN Michala Kováče

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SN Michala Kováče

- k projednávání návrhu zákona

Vystoupení poslance SL M. Kapusty

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k programu schůze

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k poznámce poslance Világiho

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k jednacímu řádu

Poznámka poslance SN Michala Kováče

- ke stanovisku vlád k projednávanému návrhu zákona

Společný zpravodaj výborů SL L. Vrchovský

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k hlasování poslanců

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k hlasování poslanců

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

- k programu schůze

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k jednacímu řádu

Poznámka poslance SL J. Musílka

- k pozměňovacímu návrhu poslance Konečného

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

- k návrhu zákona

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Společný zpravodaj výborů SN V. Valtr

Poznámka poslance SL K. Honnera

- k potřebnosti tohoto zákona o Československých železnicích Vystoupení ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- ke kontrolnímu hlasování

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k zveřejnění seznamu novinářů

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslance Zelenaye

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k vyšetření úniku informací

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k poznámce poslance Mlynárika

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance Mlynárika

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámce poslance Zelenaye

Poznámka poslankyně SN E. Bellušová

- k poznámce poslance Kulana

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

- k závěrečné úpravě parlamentní vyšetřovací komise k vyšetření všech okolností hladovky M. Marečka 2155

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- vznesení trestního oznámení na neznámého poslance FS, neznámého pracovníka Kanceláře FS, neznámého příslušníka FBIS k úniku informace

Poznámka poslance SN J. Horníka

- pokračování v jednání podle programu

Bod programu 35:

Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR (tisk č. 1454) a návrh usnesení SL a SN (tisk č. 1531) - pokračování

Společný zpravodaj výborů SL J. Konečný

Hlasování (11.16) o pozměňovacím návrhu k § 8

- návrh byl schválen

Hlasování (11.18) o pozměňovacím návrhu k § 12

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (11.51) o Návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR (tisk č. 1454) a návrhu usnesení SL a SN (tisk č. 1531) ve znění pozměňujících návrhů

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 364, SN č. 555, SL č. 523)

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k předloženým procedurálním návrhům

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k dokončení programu

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k návrhu poslance Zelenaye

Hlasování (11.55) o návrhu poslance Zelenaye (jednání o seznamech novinářů)

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance L. Kostyi

- považuje hlasování za zmatečné

Poznámka poslance SN M. Prokopa

- k návrhu poslance Vidíma

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance Prokopa

Poznámka poslance SN V. Morice

- k návrhu poslance Zelenaye

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k poznámce poslance Morice

Hlasování (11.59) o návrhu poslance Zelenaye (aby ředitel FBIS se dostavil na jednání a odpověděl na dotazy poslanců)

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- ke vzniklé situaci v parlamentě

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k předcházejícím dvěma hlasováním

Poznámka poslance SN I. Batty

- k návrhu poslance Morice

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k návrhu poslance Batty

Poznámka poslance SL M. Kapusty

- k přerušení rozpravy

Hlasování (11.38) o návrhu poslance Kapusty - přerušení rozpravy

- návrh nebyl schválen

Bod programu 44:

Závěrečná zpráva o činnosti komise poslanců pro přípravu nové Ústavy ČSFR (tisk č. 1512)

Zprávu zdůvodňuje předseda FS A. Dubček

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

- k rozpravě k tomuto bodu

Sněmovny vzaly zprávu na vědomí bez hlasování (Usnesení FS č. 366, SN č. 557, SL č. 525)

Bod programu 45:

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise pro lidská práva a menšiny FS (tisk č. 1528)

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Zprávu předkládá poslanec SN K. Gémesi

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k přednesené zprávě

Poznámka poslance SN J. Mečla

- doporučení, aby sněmovny nepřijímaly k závěrečné zprávě žádné usnesení

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- hlásí se do rozpravy k tisku č. 1512 (bod programu 44)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský končí rozpravu k závěrečné zprávě přednesené poslance Gémesim

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k obsahu zprávy o činnosti komise poslanců pro přípravu nové Ústavy ČSFR

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k platné ústavě ČSFR

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k návrhu na Dr. Malenovského jako člena Nejvyššího soudu

Poznámka poslance SN L. Lédla

- k účasti zástupce vlády na závěru jednání FS

Hlasování (12.19) o návrhu poslance Stomeho (Vláda se vyzývá, aby odložila svůj návrh a aby návrh nebyl podán bez jeho projednání příštím FS)

- návrh byl schválen (Usnesení FS č. 365, SN č. 556, SL č. 524)

Poznámka poslance SN E. Kříže

- ke zprávě komise

Poznámka poslance SN I. Batty

- k zařazení bodu usnesení FS o zveřejnění pracovníků a spolupracovníků StB

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- návrhu poslance Batty

Hlasování (12.23) zda sněmovny souhlasí se zařazením dalšího bodu na jednání

- návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SL L. Kostyi

- stahuje svůj návrh

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k hlasování o živnostenském zákoně

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k hlasování o živnostenském zákoně

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k projednání zákona o převodu vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský navrhuje, aby schůze byla ukončena závěrečnými slovy předsedů sněmoven a předsedy FS

Závěrečné slovo předsedy SL R. Battěka

Závěrečné slovo předsedy SN M. Šútovce

Závěrečné slovo předsedy FS A. Dubčeka

Jednání ukončeno státní hymnou.

Schůze byla ukončena ve 12.47 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP