Pátek 1. listopadu 1991

Poslanec SL M. Bláha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za sebe a kolegy poslance Világiho, Kukučku, Sándorovou a Sahligerovou, přečetl interpelaci na pana místopředsedu vlády Mikloška.

Místopředseda vlády ČSFR Jozef Mikloško se obrátil na Generální prokuraturu Slovenské republiky s podnětem přešetřit, zda uveřejněním povídky Martina Kasardy "Azda posledná večera" ve 32. čísle Kulturného života nebyl porušen § 198 zákona číslo 456/1990 Sb. Protože v této věci podali podnět na generální prokuraturu mnozí občané Slovenska, podnět podaný Jozefem Mikloškem ne jako občanem, ale jako místopředsedou vlády ČSFR můžeme kvalifikovat jako politický nátlak na prokuraturu.

Jelikož obsahem interpelace nemá být konstatování něčeho, ale otázka, ptáme se pana místopředsedy. Jako člověk, který ze své funkce má být nestranný, který má v kompetenci humanitární otázky a lidská práva, a nejen právě katolíků, proč se neobrátil s podobným podnětem na Generální prokuraturu Slovenské republiky v případech, když v různých slovenských periodikách byly uveřejněny články - a chci zdůraznit články a ne literární útvary - zjevně antisemitské, články, které hanobily Židy, podněcovaly nenávist proti národnostním menšinám, které osočovaly i konkrétní veřejné činitele pro jejich původ. Proč se neobrátil na prokuraturu, když vydavatelství Agros vydalo Protokoly židovských mudrců, které jsou v civilizovaném světě považovány za výplod militantního antisemitismu? Kdyby Jozef Mikloško podal podnět na prokuraturu i v těchto případech, mohl se vyhnout podezření, že v případě povídky Martina Kasardy jde z jeho strany o politicky motivovaný nátlak na prokuraturu Slovenské republiky. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Chce pán podpredseda ihneď reagovať?

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Budem samozrejme reagovať písomne. Vyjadrenie je také: Poviedka - alebo ako sa to nazýva, bola publikovaná 5. augusta, ja som sa o tom dozvedel až o dva mesiace neskôr. Skutočne ma vežmi pobúrila. Za celých 40 rokov komunizmu, keď sa proti cirkvi vežmi bojovalo, si komunisti takýto útok nedovolili. Ja som reagoval ako občan, ako veriaci, ale aj ako človek, ktorý má na starosti žudské práva a vzťahy medzi cirkvami, poviedku som pokladal za urážku nie len našich veriacich katolíkov a všetkých kresťanov, ale aj za urážku - dá sa povedať - všetkých veriacich sveta. Viem, ako v prípade Satanských veršov reagovali na to v Iráne.

Zdalo sa mi, že každý občan či verí alebo neverí, by proti takejto poviedke mal protestovať. Ako občan, nie ako podpredseda vlády, som dal podnet prokuratúre k prešetreniu, hlavne § 198 - ide o hanobenie vyznania občanov. Bral som to ako hanobenie časti občanov, resp. národa, pretože slovenský aj český národ vyšiel z koreňov kresťanských. Tisíc rokov sa týchto koreňov držal, takže sa mi zdalo, že nie je férové, že niekto takúto "poviedku" napíše. Keď si ju prečítate, zistíte, že nemá nič spoločné s umením, šlo o určitú trapnú snahu o senzáciu, vedomé rúhanie sa, dráždenie žudí, štiepenie žudí na skupiny pre a proti.

Reagoval som tiež na rôzne také veci, keď sa objavili v tlači, a myslím, že ako občan na to právo mám. Nie o všetkých informáciách, ktoré ste mi dali, som informovaný. Slovenská tlač k nám chodí podstatne pomalšie a menej. Až sa zoznámim so spismi a materiálmi, o ktorých ste hovorili, vysvetlím vám svoj postoj k nim. Hovorím, že nie všetky sa dostali do mojich rúk. Písomne, v lehote samozrejme, odpoviem na túto interpeláciu.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Čičmanec.

Poslanec SL P. Čičmanec: Myslím, že poslancovi Bláhovi nič nebráni v tom, aby podobný podnet podal i v tých veciach, ktoré sa pokladá za porušenie zákona. Keby takýto podnet nebol dal doktor Mikloško, určite by ho podal niekto iný, pretože to, čo urobil pán Kasarda, je bezprecedentná urážka mnohých kresťanov, ktorá sa tu nevyskytla za ani 40 rokov komunistického režimu. To už som hovoril pred dvomi dňami. Prosím, uvedomte si, že nemôžeme byť tak tolerantní, že by sme boli tolerantní i voči zlu. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ešte sa hlási pán poslanec Bláha.

Poslanec SL M. Bláha: Já jsem chtěl reagovat pouze na to, že se mi zdá nepřístojné, aby člen vlády podával žádost o trestní přešetření na jakéhokoliv občana tohoto státu. Mám pocit, že v tom spočíval i smysl mé interpelace, že doktor Mikloško podal trestní oznámení ne jako občan, ale výslovně jako místopředseda vlády ČSFR. Na to kladu, prosím, důraz.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Dostanete písomnú odpoveď. Pán poslanec Mandler sa hlási.

Poslanec SL E. Mandler: Nechci se vyjadřovat k podstatě tohoto sporu a zvláště se nechci zastávat urážení katolíků nebo věřících. Ale jen jako posluchač vyjadřuji velké podivení nad tím, že místopředseda federální vlády odpovídá na otázku, interpelaci, argumenty, které jsou směsicí ždanovské estetiky a islámského fundamentalismu. To je mi podivné.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ďalším interpelujúcim je pán Ondrejkovič.

Poslanec SN A. Ondrejkovič: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, svojou interpeláciou sa obraciam na predsedu federálnej vlády.

V zákone o rozpočtových pravidlách sme prijali zásadu, že nebude dochádzať k prerozdežovaniu zisku. Tým sme sledovali, že podniky produkujúce stratu prejdú postupne do útlmu až k zániku. Toto pravidlo, pokiaž viem, sa porušuje v Českej republike, a to v rezorte banskom. V Českej republike sú banské podniky ziskové a podniky stratové. Podniky, ktoré vytvárajú zisk, tento priamo neodvádzajú do štátneho rozpočtu, ale najskôr vykrývajú straty neziskových podnikov. Na pomenovaní tejto operácie bol zavedený inštitút cenných odvodov. Tým sa podstatne znižuje príjmová časť federálneho rozpočtu o veĺkú čiastku.

Na Slovensku nemáme ziskové banské podniky, ale máme celý rad iných ziskových podnikov. Pokiaž by sme postupovali podža tohto pravidla, mohli by sme aj my z niektorých ziskových podnikov slovenských najskôr pred odvodom zisku do štátneho rozpočtu pokryť straty banských podnikov a tým by sa banský priemysel na Slovensku dostal do podstatne inej roviny ako je teraz.

Žiadam pána predsedu vlády, aby mi na to povedal svoj názor, a ako hodlá v tomto postupovať?

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Predseda vlády sa vyjadrí písomne. Ďalej sa hlási s interpeláciou pán poslanec Volek.

Poslanec SN I. Volek: Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážení kolegovia a kolegyne, chcem interpelovať pána podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera. Využívam svoje právo podža § 54 rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia a interpelujem ho v nasledujúcej veci.

Pani Rita Klímová, vežvyslankyňa ČSFR vo Washingtone, v rozhovore pre noviny Working woman urazila Slovákov, keď hovorila o existencii "antisemitských demonštrácií" na Slovensku. I keď by sme prijali vysvetlenie, že pôvodné anglické vyjadrenie môže mať miernejší výklad, nemôžeme principiálne prijať postoj pani vežvyslankyne k slovenskému národu, pretože sa nezachovala ako naša vežvyslankyňa.

Keď totiž zastupuje záujmy ČSFR, zastupuje celú republiku s jej oboma národmi, českým a slovenským. I my Slováci máme teda nárok, aby prezentovala a obhajovala naše dobré meno v krajine, v ktorej pôsobí.

Keď je na Slovensku nejaký antisemitizmus, je to naprosto okrajová záležitosť, určite neprestavuje ani celé percento slovenského národa. Som presvedčený, že toto nie je o nič väčšie percento, než v iných stredoeurópskych krajinách vrátane Čiech, ako to konštatoval aj sám pán prezident, či už sa tieto krajiny nachádzajú na Východ alebo na Západ od nás. Je preto zarážajúce, že v uvedenom rozhovore sa antisemitizmus v Čechách nespomína. Jednostrannosť a zaujatosť vyjadrenia pani Klímovej o Slovákoch je evidentná.

Každý národ má svojich hrdinov, ale aj deklasované individua, schopné akéhokožvek podlého činu. Ale žiadny diplomat, ktorý svoj národ zastupuje, nedehonestuje svoj národ vyzdvihovaním jeho negatívnych stránok, ani ho nereprezentuje cez nezodpovedné, deklasované živly.

Keď pani Klímová nepochopila svoje poslanie diplomata, zastupujúceho rovnako Slovákov a Čechov a národnosti v ČSFR, potom sa právom pýtam, či je vhodnou osobou pre takúto náročnú prácu a to v takejto náročnej dobe, keď naše vzťahy sú podrobované náročnej skúške? Keď bol v minulom období systematicky poškodzovaný alebo zamlčovaný obraz Slovákov a Slovenska v zahraničí aj "diplomatickou cestou", je na čase, aby už takéto praktiky prestali. Podotýkam tiež, že k tvorbe objektívneho image Slovenska a Slovákov v USA neprispieva skutočnosť, že na vežvyslanectve vo Washingtone z celkového počtu diplomatických úradníkov sú len dvaja Slováci.

Žiadam pána ministra o stanovisko, ako chce túto situáciu riešiť.

Písomne interpeláciu odovzdám.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Pán poslanec podá interpeláciu písomne, my ju odovzdáme pánu ministrovi Dienstbierovi. S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Sándorová.

Poslankyně SN E. Sándorová: Vážené kolegyne a kolegovia, nechcem sa vyjadrovať k obsahu interpelácie pána kolegu Voleka, ale len fakticky chcem poznamenať, že podža výskumu verejnej mienky, ktorý bol uskutočnený Inštitútom Rady Európy, pokiaž sa jedná o podiel antisemitov v Československu, podotýkam, že tento výskum sa týka Československa, tam sa nerozlišuje Slovensko a Čechy, podža tohto výskumu percento antisemitov vysoko prevyšuje 1 %.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem pekne. Ďalšiu interpeláciu chce podať pán poslanec Sochor.

Poslanec SN V. Sochor: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové federální vlády, vážené kolegyně a kolegové, všude ve světě se budují různé objekty na základě plánu rozvoje, předvídavosti, strategických záměrů, ale také se vyskytují situace havarijní a jako takové musí být řešeny.

Chtěl bych se zmínit o místními orgány neřešitelných a neřešených problémech v souvislosti s otevřením státní hranice s Polskem. V Severomoravském regionu je přechod Český Těšín, kde byla postavena nová dálniční přípojka a další velmi důležitý přechod je přechod Bohumín. V roce 1985 na trati

Praha-Bohumín-Košice došlo k havarijní situaci železničního mostu, po kterém vedla silnice na Bohumín a na státní přechod Bohumín-Chalupky. V roce 1985 se KNV Ostrava pustil do rekonstrukce a výstavby tohoto mostu, ovšem kraje byly zrušeny, peníze, které KNV na to plánoval nejsou, dnes to přešlo do oblasti Městského úřadu Ostrava, ale není zajištěno financování této stavby. Co to způsobuje? Je tam naprosto odloučená část republiky od vnitrozemí. Přes most byla zastavena osobní doprava. Tento most vede do Polska na silnici E 58. Loňského roku projelo touto trasou přes 400 000 osobních vozů, asi 180 000 kamiónů a 7 000 autobusů, které jely na státní přechod. Dnes se tam daly policejní zátarasy, vytvořily se objížďky a v kopcovitém terénu musí každý ten kamión objíždět sedmikilometrovou objížďku směrem na Bohumín.

Myslím si, že v situaci, když vznikne něco takového v oblasti, kde bydlí statisíce občanů, z kterých spousta denně dojíždí do Ostravy do zaměstnání, kdy musí každý, kdo používá osobního vozidla, celý uvedený hraniční tranzit, celou tu trasu objíždět, tak myslím, že by se měly najít, když ne v České republice, tak na federálním ministerstvu dopravy peníze. A vyhlásit tuto akci za akci totálně havarijní, aby v nejkratší době byl zajištěn normální průjezd touto oblastí, a nedocházelo k hrůzostrašné ekologické situaci ve všech vesnicích, kterými dnes kamióny projíždějí.

Další záležitost, která velmi ztrpčuje obyvatelům situaci je ta, že od doby, kdy se uvolnily hranice ve směru od Chalupek do Bohumína denně, podle celních záznamů, přechází hranice 800 až 1 200 obyvatel Polska, kteří přijedou k hranici autobusem nebo osobními vozy, protože tam je ztížena průjezdnost jako na všech hranicích, tak tam přejdou pěšky přes hraniční most, přes řeku a nasednou do autobusů, které vyjíždějí z tohoto místa směrem na Ostravu a vozí tam pracující do zaměstnání. V Bohumíně a ve všech přilehlých obcích nemá nikdo šanci se dostat do zaměstnání. Žádný orgán si toho nechce povšimnout a vzniká tam situace, že tam skutečně dochází k napadání polských hostů našimi občany.

Situaci by skutečně ministerstvo dopravy, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo obchodu mělo urychleně řešit než se zbytečně rozpoutají nějaké národnostní nesmyslné půtky mezi Čechy a Poláky, kteří využívají vymožeností, které jsme odsouhlasili.

Rád bych, aby ta záležitost byla zahrnuta do nějakých havarijních plánů a aby skutečně ministři financí, obchodu a zahraničních věcí nějakým způsobem to vyřešili.

Řešení se tam naskýtá velmi jednoduché. Z Bohumína na Chalupky vedla kdysi trať do Německa, je tam trať dokonce elektrifikovaná jenom pro nákladní dopravu. Jednáním s polskou stranou je možno vytvořit železniční přechod a umožnit, aby lidé, kteří používají dnes městské dopravy, mohli do Ostravy zajet normální železnicí po trati, která je vybudovaná. Záleží jenom na operativě ministerstva zahraničních věcí a ministerstva dopravy.

Ještě jedna věc, která se týká těchto záležitostí. Získal jsem zprávu z Ústřední celní správy, když jsem se pokoušel tyto záležitosti řešit, že podle statistiky evropských států, kterou má k dispozici ministerstvo zahraničního obchodu, se k nám dostává 44 % zboží bezcelně. Jaký je mechanismus toho, že to je možné? Spousta kamiónů, které k nám dnes všemi možnými přechody přijíždějí, jezdí pro soukromé přepravce, kteří mají povolení k zahraničnímu obchodu. Kamióny jsou váženy nebo jsou brány faktury nebo celní záznamy na německé straně. Tam dovozce třeba koupí kamión olejů po 98 fenicích, koupí ho na dvě faktury. Jednu fakturu třeba na 5 tun oleje, druhou na 7 tun. Na německé straně si nechá na celnici orazit, že veze do Československa 15 tun nákladu, vybe§ re si za to "mehrwertsteuer" - daň z přídavné hodnoty - na české celnici vykáže jen jednu fakturu a přiveze k nám zboží bezcelně plným kamiónem. Celní správa, všichni to vědí, mluvil jsem přímo s hraničním zmocněncem, jsou zatím absolutně bezmocní; zvyk, když se zapečetěným kamiónem musel přijet do fabriky a nikdo ho tam nesměl odpečetit, až přišel celník a provedl vykládku kamiónu, tento zvyk se nějakým způsobem vytratil, tratí se průvodky, celní správa ani neví, kde zboží bylo složeno. Myslím, že si každý dovede představit, že nám tady rostou podnikatelé, zbohatlíci, ovšem ne na základě své práce, ale neschopností státních orgánů vytvořit takový systém, aby k takovýmto ztrátám nedocházelo.

Myslím si, že by se urychleně měly také zajistit technické podmínky pro celní správu, to znamená zvážení kamiónů, vykládku pod dozorem celníků. Když jsme otevřeli hranice, vložit do toho nějaké prostředky, protože jinak asi naše hospodářství těžko udržíme na té úrovni, na jaké ho dnes ještě máme. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Faktická poznámka, pán poslanec Chýlek.

Poslanec SL S. Chýlek: Já bych měl rád krátkou faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy Voleka. Pan kolega Volek projevil velice chvályhodnou snahu, aby obraz celé naší republiky v zahraničí byl co nejlepší. Myslím, že tu snahu musíme mít všichni. Projevil snahu, aby obraz Slovenska byl co nejlepší. I to je velice chvályhodné. Ale přesto musím upozornit na jednu věc, které by si pan kolega Volek měl všimnout a možná i někteří další kolegové ze Slovenska. Totiž loni došlo k odhalení pamětní desky panu Tisovi, o jehož antisemitských, nikoliv jen názorech, ale skutcích, není nejmenších pochyb. Loni musela být ta deska sejmuta. Letos se ta situace zopakovala. Zopakovala se v době, kdy tady byl na státní návštěvě prezident státu Izrael. Byla to věc velmi nešťastná. Mohli bychom to téměř označit za provokativní. Nemám zprávu o tom, že by byla deska letos sejmuta. Nemám zprávu o tom, že by naši slovenští kolegové proti tomu zásadním způsobem protestovali, zasadili se o to, aby věc byla uvedena do pořádku.

Myslím, že je velice nešťastné, abych já o tom dále hovořil. Mohlo by se to brát jako věc, která nepomáhá dorozumění mezi národy. Prosím, aby to tak v žádném případě chápáno nebylo. Mám tím na mysli vztah mezi Českou a Slovenskou republikou. V žádném případě si nepřeji, aby mé vystoupení bylo takto chápáno. Jen prosím, aby si slovenští kolegové všimli toho faktu, na který jsem upozornil, a aby se zasadili za to, aby se takovéto věci nedály. Pokud se udály, aby byly co nejdříve napraveny a nebylo by příliš šťastné, aby byly napravovány - ze známých důvodů - z úrovně federální. Dal bych přednost tomu, aby byly napravovány ze Slovenska. To je všechno, co jsem chtěl poznamenat.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Faktickú poznámku má pán poslanec Kvasnička.

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážené Federálne zhromaždenie, keď sa hovorí o tabuliach, chcel by som len pripomenúť, že niekedy na jar sme sa zúčastnili odhažovania pamätnej dosky obätiam židovského holocaustu. Takéto pamätné dosky boli odhažované na viacerých miestach Slovenska. Chcel by som poprosiť, aby sme videli veci objektívne. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďalej sa chce interpelovať pán poslanec Kováč.

Poslanec SN M. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážený parlament, chcel by som svojou interpeláciou osloviť, pôvodne som ju mal na mysli k jednotlivým členom vlády, ale je to interpelácia, ktorá vlastne, keď sa ide do globálu, týka sa všetkých ministerstiev, ministerstva financií, atď., takže ju budem adresovať na celú vládu.

Našim tlakom za pomoci odborov, za pomoci poslancov, sa podarilo ohžadne zdraženia tepla vybojovať to, že severné okresy majú lacnejší tarif, niekedy bolo 6 000 metrov kubických plynu, teraz sa docielilo toho, že dostanú za lacnejší tarif 8 000 metrov kubických.

Moja otázka smeruje k tomu, ako chce vláda riešiť a preferovať občanov, ktorí kupujú tuhé palivo alebo tekuté palivo, pretože tam si myslím, že nie je vyrovnanosť. Severné okresy musia kupovať za drahú cenu.

Potom by som sa chcel zastaviť pri probléme, ktorý sa vyskytuje na Slovensku teraz, v poslednom období dvoch týždňov, a čo je pre mňa vežmi prekvapujúce - nedostatok mäsa. To je pre mňa šok, pretože vždycky kričíme, že máme prebytok, a ja si dovolím zamyslieť sa nad tým, ako ten prebytok v našich papierových formách asi vzniká. Poviem príklad: popradskí družstevníci ponúknu vykŕmené býky Mäsopriemyslu vo Svite, tam ich zaevidujú, tožko a tožko tún, nepreberú, nemôžu. Popradskí družstevníci sa obrátia na iný mäsopriemysel. Tam je zase zaevidujú. Tým pádom vznikne v štatistike, aký máme obrovský prebytok. Pokiaž som si zisťoval situáciu, dokonca mi družstevníci hovoria, že za nejaký týždeň bude nedostatok hovädzieho mäsa.

Myslím si, že je skutočne treba sa týmto zaoberať. Nakoniec skutočne dôjdeme k tomu, že budeme mať prázdne obchody a budeme musieť mäso dovážať zo západu. Dávam to ako inšpiráciu, pretože ja tieto podklady nemám k dispozícii.

A nakoniec by som sa chcel trochu zmieniť o prejave pani Klímovej a o tom, ako to vysvetžoval náš pán prezident. Bol by som vežmi rád, keby nám písomne mohol vysvetliť svoje stanovisko, pretože u mňa i u mnohých iných občanov jeho vysvetlenie vyvoláva isté rozpaky, rovnako ako možnosť prečítania si včerajšej tlače, kde bola anglická verzia vystúpenia pani Klímovej a doslovný preklad. Mám naozaj rozpaky z toho, ako pán prezident vystúpil na Slovensku. Prosil by som o vysvetlenie.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďalej sa hlási pán poslanec Vild.

Poslanec SN J. Vild: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych interpeloval pana ministra Klause v otázce zvyšování nájemného. Česká vláda navrhovala, aby ke krokům, které by směřovaly k vytvoření trhu s byty, k prvním krokům zvyšování nájemného v jiných bytech než družstevních, bylo přistoupeno již 1. 7. t.r. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, proč je toto rozhodnutí odkládáno? Podle informací, které mám, bylo odloženo až na 1.7. 1992, což je datum po volbách. Z toho by mohli někteří "zlí jazykové" vyvozovat, že je zde snaha tuto nepříjemnou záležitost odsunout až do období po dalších volbách, což se domnívám, že by nebylo správné, protože my jsme od toho, abychom dělali i nepopulární opatření. Ale já se domnívám, že toto opatření je nezbytné, prostě my nevytvoříme trh s byty žádným administrativním opatřením, ale pouze tak, že přistoupíme ke změně v regulaci nájemného. Stát musí při této změně pomoci těm občanům, kteří nebudou mít na zvýšení nájemného v nedružstevních bytech. Ale není možné, aby stále dopláceli občané, kteří ve státních bytech nebydlí nebo občané, kteří platí vysoké nájemné v družstevních bytech na ty občany, kteří mají vysoké příjmy a bydlí ve státních bytech. Samozřejmě těm občanům, kteří bydlí ve státních bytech a nebudou mít na toto zvýšení, musí stát pomoci. Vláda každý rok dává do oblasti státních bytů 20 miliard korun. Když se nyní nic nestane a část těchto domů přejde do vlastnictví soukromých vlastníků, tak stát sice tyto prostředky ušetří - já si ale vůbec nedovedu představit, jak to chceme zabezpečit, aby tito soukromí vlastníci měli na to, aby mohli tyto své domy udržovat. My je nemůžeme nechat v takové situaci, v jaké je nechal 40 let komunistický režim. My jim musíme umožnit, aby začali aspoň postupně získávat prostředky na údržbu a renovaci bytového fondu. Proto se domnívám, že vzhledem k tomu, že společným programem všech vládních stran je radikální ekonomická reforma, nemůžeme tak závažná opatření stále odkládat.

Proto bych požadoval od pana ministra podrobné vysvětlení, proč se rozhodl tento krok odložit. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Čičmanec.

Poslanec SL P. Čičmanec: Poslancovi Vildovi by som za seba odpovedal toto - šlo o operáciu zastaviť alebo podstatne znížiť infláciu v tomto roku. Táto operácia mala obrovský význam pre hospodárstvo a podarila sa. A to vďaka tomu, že minister Klaus naliehal vo vláde na to, aby sa tento rok nájomné nezvyšovalo, pretože by to vyvolalo ďalšie zvýšenie inflácie. Toto je myslím dostatočný dôvod. Inak minister Klaus toto vysvetlí ešte dôkladnejšie.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, pán poslanec Vild sa hlási s faktickou poznámkou.

Poslanec SN J. Vild: Já bych chtěl reagovat na to, co zde řekl můj předřečník. Podle mého názoru, když se zvýší nájemné a tyto prostředky půjdou zase zpátky do ekonomiky a vlastníci budou mít prostředky na renovaci a údržbu svých domů, tak to neznamená, že dochází k inflaci.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Hlási sa pán poslanec Suchánek.

Poslanec SL J. Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na svém minulém plenárním zasedání jsme přijali usnesení týkající se případných kont bývalé KSČ a jejích nástupnických organizací v zahraničí. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy vlády, zda v tomto směru již vláda podnikla nějaké kroky a případně s jakých výsledkem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Pán predseda vlády ČSFR bude reagovať.

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Ja by som vám, pán poslanec, odpovedal len krátko. Žiadna vláda neposkytne žiadne informácie o kontaktoch. Musíme ísť cez bankovnú sústavu a cez to, čo teraz skúma Ministerstvo zahraničných vecí. Samozrejme uznesenie Federálneho zhromaždenia splníme, i keď nie na tej inštitucionálnej úrovni, o ktorej sme uvažovali, ale ide o účel. Pracujeme na tom vežmi intenzívne.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ste pán poslanec spokojný s odpoveďou? (Poslanec SL J. Suchánek: Ano.) Ešte sa hlási poslanec Musílek.

Poslanec SL. J. Musílek: Já bych chtěl využít přítomnosti pana ministra Nezvala. On mi sice odpověděl na moji interpelaci, ta už je ovšem 4 měsíce stará a od té doby již jistě mohlo v otázce přepravy kamiónů a kombinované dopravě něco změnit. Vzhledem k tomu, že tento týden probíhala v Praze Evropská konference o dopravě, chtěl bych ho požádat, kdyby nám mohl podat nejčerstvější informace z této oblasti.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ešte sa hlási pán poslanec Molnár.

Poslanec SN J. Molnár: Ja mám interpeláciu na ministra Langoša. Táto interpelácia sa týka autohavárie federálneho ministra zahraničného obchodu pána Bakšaya. Okolo tejto autohavárie vznikajú rôzne fámy rozširované samotným pánom ministrom, preto vás žiadam o urýchlené zaslanie výsledkov tejto autohavárie a hlavne, či sa zistilo zapríčinenie inou osobou a pokiaž áno, v akom smere toto vyšetrovanie pokročilo.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Hlási sa pán minister Langoš.

Ministra vnitra ČSFR J. Langoš: Pán poslanec Molnár, dovožte mi otázku. Ktorý minister a akým spôsobom rozširuje informácie o tejto autohavárii?

Poslanec SN J. Molnár: Nebolo to tak dávno, bolo to v novinách, kde pán minister sám sa vyjadril, že očakáva ďalšiu autohaváriu. Tým jednoznačne naznačil zapríčinenie tejto havárie inou osobou.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? Ak tomu tak nie je, uzatváram tento bod programu odpovede a interpelácie poslancov a interpelácie a otázky poslancov. Tým dnešné rokovanie končím a prerušujem zasadnutie 18. spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov. Pokračujeme v utorok o 10.00 hodine. Prajem vám všetkým pekný víkend.

(Poznámka redakce: usnesení FS č.215, SN č.365, SL č.342 )

(Jednání přerušeno v 11.51 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP