Úterý 16. července 1991

Kožko je proti? (7) Sedem.

Kto sa zdržal hlasovania? (73) Sedemdesiattri.

Hlasovať sa bude v Snemovni národov, poslanci zvolení v Českej republike. Pýtam sa ich, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom a zároveň nech zdvihnú ruku a stlačia tlačidlo! (13) Trinásť.

Kto je proti? (8) Osem.

Kto sa zdržal hlasovania? (29) Dvadsaťdeväť.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh pána poslanca Molnára? (13) Trinásť.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (26) Dvadsaťšesť.

Návrh na doplnenie § 4 o nový odsek nebol prijatý ani v jednej zo snemovní. Prejdeme k § 5.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: V § 5 se doporučuje za slovo rozhodovat vložit slovo nezávisle. Je to návrh poslance Černého, vzhledem k závěru ústavně právních výborů nedoporučujeme. Považujeme nezávislost za objektivní záležitost.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Znova začíname v Snemovni žudu, pýtam sa kto súhlasí s návrhom pána poslanca Černého, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (16) Šestnásť.

Kto je proti? (1) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (72) Sedemdesiatdva sa zdržalo hlasovania. Väčšie množstvo poslancov ignorovalo hlasovanie.

Snemovňa národov - poslanci zvolení v Českej republike, kto súhlasí s návrhom pána poslanca Černého, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (8) Osem.

Kto je proti? (4) Štyria.

Zdržal sa hlasovania? (37) Tridsaťsedem.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zo Slovenskej republiky, kto je za tento návrh? (5) Päť.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (32) Tridsaťdva.

Návrh nebol prijatý ani v jednej zo snemovní. Prosím ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka: V § 5 doplnit nový odstavec 2 tohoto znění: "Soudci jsou při rozhodování nezávislí." A přečíslovat další odstavce. Domníváme se, že je to proklamativní ustanovení a nezávislost soudců je zajištěna v ústavním i v tomto zákoně na jiných místech a nedoporučujeme.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pýtam sa pána poslanca Molnára - budeme hlasovať alebo trvá na hlasovaní? Prosím, kto zo Snemovne žudu je za tento návrh? (15) Pätnásť.

Kto je proti? (10) Desať.

Kto sa zdržal hlasovania? (67) Šesťdesiatsedem.

Snemovňa národov - poslanci zvolení v Českej republike, kto je za, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (1) Jeden.

Kto je proti? (6) Šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (22) Dvadsať dva.

Množstvo žudí ignoruje hlasovanie. Ja tu mám plnú obrazovku tých, ktorí ignorujú.

Kto z poslancov Snemovne národov v Slovenskej republike je za, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (11) Jedenásť.

Kto je proti? (6) Šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (27) Dvadsaťsedem. Ani tento návrh nebol prijatý ani v jednej časti pléna.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Pan poslanec Měrák navrhuje v § 7 odstavec 3 znění upřesnit takto: "Každý má právo na soudce podle zákona zřízeného a příslušného." (Veselost v sále.) Ať bude zřízen jakkoliv, to, co pan poslanec Měrák měl patrně na mysli (Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že slovo "zřízený" je mnohovýznamové) je dostatečně vyjádřeno ve znění podle zpravodajské zprávy v § 7 odstavec 2, nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. V tom je obsaženo i to, čeho se dožaduje - domnívám se v dobré vůli - pan poslanec Měrák.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, ukžudnime sa, hlasovať sa bude v Snemovni žudu. Pýtam sa, kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s takto formulovaným pozmeňujúcim návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (4) Štyria.

Kožko je proti? (17) Sedemnásť.

Kožko sa zdržalo hlasovania? (54) Päťdesiatštyri.

V Snemovni národov poslanci zvolení v Českej republike, kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Měráka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (7) Sedem

Kožko je proti? (19) Devätnásť.

Zdržal sa hlasovania? (21) Dvadsaťjedna.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike, kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom. (4) Štyria.

Kto je proti? (21) Dvadsaťjedna.

Kto sa zdržal hlasovania? (22) Dvadsaťdva.

Konštatujem, že obidve snemovne odmietli návrh pána poslanca Měráka.

Ďalej ide o návrh poslanca Černého na zmenu § 11.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Poslanec Černý navrhuje, abychom nejen v § 11, ale také v § 14 a 19 a u všech předsedů soudů různých stupňů jednotně, o to hlavně jde v tomto návrhu, doplnili "při respektování soudcovské nezávislosti dbá o důstojnost, rozhodování a jiné činnosti soudců a o dodržování zásad soudcovské etiky".

Domníváme se, že by to mohlo být užitečné vodítko a doporučujeme vyhovět.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Záležitosť je formulovaná jasne. Prosím poslancov Snemovne žudu, aby sa vyjadrili, či súhlasia s návrhom pána poslanca Černého doplniť § 11, 14 a 19 v odstavci 1 o vetu, ako bola tu citovaná. Spravodajca túto zmenu doporučuje. Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto s týmto návrhom súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.01 hodin.) (74) Sedemdesiatštyri.

Kto je proti? (2) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovania? (15) Pätnásť.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh pána poslanca Černého, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo) (Hlasuje se.) (19) Devätnásť.

Kto je proti? (2) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovania? (3) Traja.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh pána poslanca Černého, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (23) Dvadsattri.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (18) Osemnásť.

Konštatujem, že Snemovňa žudu pozmeňujúci návrh prijala, avšak Snemovňa národov ani v jednej časti návrh neprijala. Návrh je zamietnutý.

Prosím o predloženie ďalších návrhov.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Nyní jde o podobný návrh. Ale chtěl bych říci obecně, že neuvádíme stanovisko navrhovatele, protože je shodné s naším stanoviskem. Kdyby bylo rozdílné, upozornili bychom na to. Návrh nebudu číst, protože je dosti dlouhý a je uveden na straně 3. Je tam výčet dalších povinností, které jsou ukládány předsedovi soudu. Domníváme se, že jde jednak o nadměrné množství a podrobnosti, jednak jde o pravomoc republik.

Jedná se nejen o § 11, ale také o § 14 a 19, všude tam, kde jde o předsedy různých stupňů. Doporučujeme tomuto návrhu nevyhovět.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Kincl (trvám na hlasování).

Hlasovať budú poslanci Snemovne žudu. Ide o doplnenie § 11, 14 a 19, a to o nový odstavec v znení, ktoré máte pred sebou na strane 3 v súbore pozmeňovacích návrhov.

Pýtam sa poslancov Snemovne žudu, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Kincla. Kto s týmto návrhom súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.05 hodin.) (22) Dvadsaťdva.

Kto sa zdržal hlasovania? (46) Štyridsaťsesť.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za návrh pána poslanca Kincla, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (8) Osem.

Kto je proti? (13) Trinásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (23) Dvadsaťtri.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. kto je za návrh pána poslanca Kincla, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (5) Päť.

Kto je proti? (7) Sedem.

Kto sa zdržal hlasovania? (34) Tridsaťštyri.

Konštatujem, že návrh nebol prijatý ani jednou so snemovní.

Prosím o predloženie ďalších návrhov, týkajúcich sa strany 4.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Jedná se o návrh poslance Morice, jehož text jsme s jeho souhlasem změnili na "sjednocování výkladu a používání". Tento text již s naším souhlasem přešel do ústavního zákona. A tudíž bychom snad ani nemuseli hlasovat, protože tento text byl již schválen.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nemáme prakticky o čom hlasovať. Pán poslanec Moric, akceptujete tento návrh? (Poslanec SN V. Moric: Áno.)

Prosím o predloženie návrhu k § 18.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Poslanec Měrák navrhuje zařadit nové písmeno c), kde se text týká pléna Nejvyššího soudu. Tento text znáte. Jedná se samozřejmě o úkol všech orgánů, aby konfrontovaly úmysl zákonodárce s efekty zákona, ale nicméně doporučujeme přijetí.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ide o § 18 odstavec 2, nové písmeno c) s predloženým textom. Spravodajca doporučuje návrh prijať.

Hlasovať budú poslanci Snemovne žudu. Kto súhlasí so zaradením tohoto písmena c), nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se ve 14.07 hodin.) (86) Osemdesiatšesť.

Kto je proti? (1) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (5) Päť.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh, ktorým sa dopĺňa § 18, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (44) Štyridsaťštyri.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (2) Dvaja.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za návrh pána poslanca Měráka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (43) Štyridsaťtri.

Kto je proti? (1) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (2) Dvaja.

Konštatujem, že návrh bol schválený súhlasným hlasovaním v obidvoch snemovniach.

Teraz prosím o návrh pani poslankyne Parkanovej k § 22.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec F. Šamalík: Jedná se o paragraf týkající se vojenského soudnictví. Tam jde o množství změn a podstata návrhu spočívá v proměně vojenských soudců v civilní zaměstnance. Nevím, jestli půjde o dvojí nebo jedno hlasování, ale protože jak námitky zpravodajů ústavně právních výborů, tak navrhovatele jsou negativní k přijetí tohoto stanoviska, nevím, zda by paní poslankyně Parkanová nemohla tento návrh stáhnout. Jinak tento návrh nedoporučujeme.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pani poslankyňa Parkanová tu nie je. To znamená, že sa musí hlasovať dvakrát - jednak o § 22 a § 24 a ďalšie tam citované, vypustenie § 34 atď. Potom by sme hlasovali o problematike § 69, kde je treba vložiť nový odstavec 4. Takže bude dvojité hlasovanie o tomto komplexe návrhov pani poslankyne Parkanovej. Je zrejmé, že keď bude prvá časť zamietnutá, o druhej časti - o § 69 - hlasovať nebudeme.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP