Středa 16. ledna 1991

Předsedající SN M. Šútovec: Je to ťažká otázka pre ministra obrany, myslím, že na to by mal odpovedať sám predseda vlády. Ale i tak prosím pána ministra.

Ministr obrany ČSFR L. Dobrovský: Domnívám se, že otázka je vskutku poněkud formální, když si připomeneme výrok Saddáma Husajna, který byl vyřčen už před několika dny. V případě vypuknutí vojenského konfliktu, který bude v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti, Saddám Husajn prohlásil, že povede terositickou válku na území všech států, které se zúčastní nějakým vojenským kontingentem spojené obrany Kuvajtu. Saddám Husajn si neklade žádnou otázku, zda bude nebo nebude ve válečném stavu, a rozhodl se ohrožovat klid a mír všech zemí daleko od té země, kterou agresí svých vojsk přepadl.

Domnívám se, že nám hrozí to, co hrozí každému mírumilovnému státu, který svou mírumilovnost vyjadřuje nikoliv jen tím, že střeží, aby se nedal žádným způsobem zatáhnout do obrany svobody jiných, že nám hrozí nějaký případný teroristický útok. Ten nám ovšem hrozí i tehdy, když budeme pouze souhlasit tak, jak jsme souhlasili s rezolucemi rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nevidím valného důvodu, proč bychom tuto otázku měli takto formálně řešit.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem. Predpokladám, že táto odpoveď nás, pochopitežne, nepotešila, ale potešiť nás snád môže to, že sme v dobrej spoločnosti. Ešte sa hlási poslanec Világi.

Poslanec SL O. Világi: Chcel by som odpovedať poslancovi Olejovi, že naša jednotka má právny titul, aby bola v Saudskej Arábii, pretože naše uznesenie jsme nešpecifikovali, že to musí byť v rámci OSN. Povedali sme, že táto jednotka sa môže zúčastnit v oblasti Perzkého zálivu. To znamená, že tam právny titul bol. Druhý titul je táto zmluva. Na základe zmluvy môže byť jednotka na území Saudskej Arábie. Pokiaž by Irak zaútočil na Saudskú Arábiu - nakožko sú tam opravnene - môžu sa brániť, to nebude znamenať ešte vojnový stav. Pokiaž by opustili územie, situácia by bola iná, ale momentálne podža medzinárodného práva by sme obstáli.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem. Kto sa ešte hlási do rozpravy? (Nikto sa nehlásil.) Nikto sa nehlási, preto ju uzatváram.

V tejto chvíli však nemôžem nechať o niečom hlasovať, pretože je treba skutočne porovnať originál zmluvy s tým, čo tu máme. Budem teda nútený vyhlásiť krátku prestávku. Žádám však - vzhžadom na to, že je nás dosť málo - aby aj napriek tomu, že bude prestávka, ste neopúšťali prižahlé priestory, ani sálu, pretože by sa mohlo stať, že bysme nemali dosť hlasov.

Slovo si praje pán minister, potom sa hlási poslanec Čič.

Ministr obrany ČSFR L. Dobrovský: Nechci vstupovat do sporu s předsedajícím, nejsem také valným znalcem jednacího řádu Federálního shromáždění. Přečetli jsme zde inkriminovanou větu, v níž je evidentně chyba čistě technická. Dvakrát se tam opakuje "vláda Saúdské Arábie". Na jednom místě zřejmě má být "vláda ČSFR" místo "vláda Saúdské Arábie". Jestliže tomu bude tak, jak já tomu rozumím, pak bude vláda ČSFR na prvním místě. Jestliže tomu bude jinak, bude vláda ČSFR na druhém místě. Tak ani onak se sama podstata tohto článku nemění. Jeho obsah, smysl a význam zůstává stejný. Domnívám se, že není důvod k tomu odkladu, ale to říkám jen proto, abych ušetřil váš čas. Je samozřejmě na vás, jak rozhodnete. Já na to osobně nespěchám.

Poslanec SL M. Čič: Chcel som povedať, že mi pán Mikule poskytol k dispozícii text z dôvodovej správy, v ktorom sa hovorí, že jednotka opustí saudsko-arabské území bud na základe žiadosti vlády krážovstva Saudskej Arábie, alebo po rozhodnutí pťíslušných československých orgánov. To je podstata, ktorá sa musí takto premietnuť do tohto článku.

Podža mňa máme dve možnosti. Bud počkať ešte niekožko minút, než sa dostaví príslušný dôstojník z ministerstva obrany, alebo môžeme hlasovať, pretože na podstate veci sa nič nezmení.

Pôjde len o to, aby sa presne text, ktorý je v angličtine, a ktorý má prioritu pred iným textom, akonáhle vznikne nejaká kolízia, preniesol do tohto článku.

Předsedající SN M. Šútovec: Pokladám to nielen za stanovisko spravodajcov,ale zároveň tiež za stanovisko predsedu ústavno-právneho výboru.

Sú proti takto definovanému výkladu tejto pasáže námietky? Vidím, že áno. Prosím, pán poslanec, artikulujte ich!

Poslanec SL K. Novosád: Vytvářet precedens, vytvářet určitý právni akt bez toho, že bychom znali jeho přesné znění, přesnou diskci. Nerad bych, aby se toto opakovalo v dalších věcech do budoucna. Navrhuji, abychom raději oněch 20 minut počkali.

Předsedající SN M. Šútovec: Aj napriek tomu, že mnohí poslanci majú zaújem ísť na koncert Palachovej nadácie a napriek rôznym iným zaújmom, ktoré tu sú, vyhlasujem 20 minútovú prestavku. Stretneme sa o 19.30 hodine.

Ešte sa o slovo prihlásil poslanec Lédl.

Poslanec SN L. Lédl: Podle mě je rozdíl v tom, zda se jednotka vrátí nebo opustí území na základě saúdsko-arabské vlády, na základě žádosti vlády ČSFR anebo na základě rozhodnutí naší vlády, pokud ji o to požádá vláda Saúdské Arábie.

Nezlobte se, ale cítím v tom rozdíl.

Předseda SN M. Šútovec: Súhlasím s vami, že medzi znením dôvodovej správy a vlastnou formuláciou čl. 3 je rozdiel, ktorí ste teraz vyslovili.

Preto navrhujem teraz 20 minútovú prestávku - do pol ôsmej. Pokiaž kurier dorazí skôr, dovolím si vás do zasedacej mistnosti pozvať o niečo skôr. Gong budete počuť.

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 19.40 hodin.)

Předsedající SN M. Šútovec: Vážení poslanci, vážené poslankyne, máme tu eventuálne nový výklad sporného odstavca. Nový výklad pochádza od poslanca Lédla, ktorý ho v danej chvíli zpochybnil. Prosím, aby vysvetlil svoju interpeláciu, než nám bude dopravená originálna dohoda. Jeho výklad našiel podporu i u poslanca Čiča a d alších právnikov.

Poslanec SN L. Lédl: Musím pravděpodobně potvrdit poslední část svého předchozího vystoupení. Jsem hluboce přesvědčen, že anglický text potvrdí interpretaci, na které jsme se nakonec dohodli. Problém spočívá v tom, že třikrát tam bude Saudská Arábie. Vzniklo to nešikovným překladem. Výraz "když ji o to požádá" se vztahuje k jednotce. Vysvětlím to. Jednotka opustí Království Saúdské Arábie. Je to zcela zřetelné z dalšího textu, kdy se vládě ČSFR dává pouze možnost, že si vyhražuje právo po konzultaci atd.

Předsesající SN M. Šútovec: Sú tam formulované dva vzájomne podmienené kroky, a to rozhodnutie a požiadanie. Myslím, že z toho vychádza nová interpelácia. Chce niekto rozvinúť možnosti tohto výkladu? (Smiech v sále.) Slovo má poslanec Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Pane předsedající, domnívám se, že toto nechce rozvinout nikdo. (Smích v sále.)

Předseda SN M. Šútovec: Je nás práve dosť na to, aby sme o veci dali hlasovať. Hlási sa ešte poslanec Roman.

Poslanec SN L. Roman: Chcem sa spýtať, či v takomto prípade prakticky Saudská Arábia môže rozhodnúť, že naša jednotka prekročí i hranicu Iraku? To má d alekosiahly právny dopad.

Poslanec SL M. Čič: Otázka je síce správna, ale vysvetlili sme, že existuje článok 5 a podža neho jednotka môže pôsobiť mimo územia Krážovstva Saudskej Arábie na základe spoločného rozhodnutia. Odporučili sme vo výboroch, aby na spoločnom rozhodnutí participovala vláda ČSFR, ktorá zrejme v takomto prípade, v takej eventualite splnomocní svojho ministra obrany.

Poslanec SN S. Pánis: Pán predsedajúci, pôvodne, ked som vystupoval so svojím príspevkom, dal som jeden návrh o hlasovaní, a tento návrh nebol prijatý.

Předsedající SN M. Šútovec: Program bol vyčerpaný, teraz rokujeme o jinom bode programu.

Poslanec SN S. Pánis: Dal som návrh, že by sa malo hlasovať o tom, aby bola jednotka zo Saúdskej Arábie stiahnutá.

Předsedající SN M. Šútovec: Predmetom terajšieho bodu programu je schválenie alebo neschválenie príslušnej predloženej smluvy. Pán poslanec, je mi žúto, ja som v tom čase neriadil schôdzu.

Poslanec S.Pánis: Mám to teda brať tak, že sa môj návrh neprijíma?

Předseda SN M. Šútovec: Ja si myslím, že ten bod programu, v rámci ktorého bol návrh podávaný, bol už ukončený. Vtedy zasadnutie riadil pán predseda Dubček.

Poslanec SN S. Pánis: Ja k tomu na záver chcem dodať len to, že nepovažujem za správne, aby sme sa k tomu vyjadrovali my s čistým svedomím, keď ide o tak závažnú vec, a nevyjadrovali sa k tomu národné rady.

Předseda SN M. Šútovec: Ja akceptujem váš názor, ale opakujem, že teraz prerokúváme iný bod programu, a v rámci tohto bodu programu chcem navrhnúť uznesenie.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedající, já jsem z toho zoufalý, já mám už dávno být někde jinde.

Předsedající SN M. Šútovec: I ja.

Poslanec SL V. Benda: Já jen upozorňuji, že potřebujeme ještě jednoho člověka do české části sněmovny národů, abychom byli usnášení schopní.

Předsedající SN M. Šútovec: Môžem ubezpečiť poslanca Bendu, že staroslivo sledujem monitor i tabužu.

Návrhujem vám toto uznesenie:

1. Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s Dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Krážovstva Saudskej Arábie o činnosti a podmienkach pobytu československých vojenských špecialistov na území Krážovstva Saudskej Arábie, podpísanou v Prahe dňa 19.11.1990 a v Rijáde dňa 22.11.1990.

2. V prípade rozhodovania podža článku 5 dohody rozhoduje za československú stranu vláda ČSFR.

Dám hlasovať o tomto texte. Ešte sa hlási poslanec Kostya.

Poslanec SN L. Kostya: Domnívám se, že by se tyto dva body měli rozdělit. Z hlediska smlouvy je to něco jiného a podmiňovat druhý bod souhlasem s prvním bodem by nebylo seriózní a nedosáhlo by se výsledku.

Předsedající SN M. Šútovec: V poriadku. Dám hlasovať oddelene. Upozorňujem, že k prijatiu tejto dohody je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov oboch snemovní. Hlasovať sa bude najprv s Snemovni národov. Najprv zopakuje, o čom sa bude hlasovať. Bude sa hlasovať o bode č. 1 návrhu uznesenia:

1. Federálne zhromaždenie súhlasí s Dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Krážovstva Saudskej Arábie o činnosti a podmienkach pobytu československých vojenských špecialistov na území Krážovstva Saudskej Arábie, podpísanou v Prahe dňa 19.11.1990 a v Rijáde dňa 22.11.1990.

Kto súhlasí s takto navrhnutým uznesením? Najprv hlasujú poslanci Snemovne národov. (Hlasuje sa.) (Šedesát osm.) Ďakujem. Šesťdesiaťosem.

Kto je proti? (Pět.) Päť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Třináct.) Trinásť.

O tom istom texte bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto zposlancov Snemovne žudu je pre takto navrhnuté uznesenie, nech zdvihne ruku.

(Hlasuje sa.) (Sedmdesát.) Ďakujem. Sedemdesiať.

Kto je proti? (Tři.) Tri.

Kto sa zdržal hlasovania? (Šestnáct.) Šestnásť.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie rozhodnutím oboch snemovní schválilo vládny návrh príslušnej dohody (tlač 408).

Teraz ako dodatok k tomuto uzneseniu by som dal hlasovať o tomto texte:

V prípade rozhodovania podža článku 5 dohody rozhoduje za československú stranu vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Budeme to pokladať za dodatek k nášmu uzneseniu o schválení zmluvy.

Kto zo Snemovne národov súhlasí s týmto výrokom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Šedesát devět.) Ďakujem. Šesťdesiatdeväť.

Kto je proti? (Pět.) Ďakujem. Päť.

Kto sa zdržel hlasovania? (Třináct.) Ďakujem. Trinásť.

O tom istom hlasuje Snemovňa žudu. Kto je pre, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Sedmdesát jedna.) Sedemdesiatjeden.

Kto je proti? (Nikdo.) Ďakujem. Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania. (Devatenáct.) Ďakujem. Devätnásť.

Konštatujem, že i táto príloha k uzneseniu bola schválená v oboch komorách Federálneho zhromaždenia.

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 97, SL č. 150, SN č. 150)

Tým sme program dnešnej schôdze vyčerpali. Ja vám d akujem, prajem vám dobrú noc, prajem vám, aby ste sa probudili do mierového sveta. (Potlesk.)

(Schůze skončena v 19.52 hodin.)
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP