Středa 16. ledna 1991

Poslanec SL R. Sacher: Domnívám se, že dříve než Federální shromáždění přistoupí k rozpravě a k ratifikaci této smlouvy, tak by naše veřejnost měla být dokonale informována, co to znamená být ve válečném stavu s některým státem. Zkušenost u mnoha lidí tady není. (Potlesk).

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Prosím pán poslanec Világi a pán poslanec Kulan.

Poslanec SL O. Világi: Pán predseda, že by sme boli vo vojnovom stave, to je pravda...Takéto stanovisko ja osobne nemôžem zaujať. Mám iné stanovisko. Je potrebné veci brať tak, aby boli právnicky plne odôvodnené.

Předseda FS A. Dubček: Práve preto hovorím, že výbory k tomu musia viesť diskusiu. Ja osobne návrh v ruke nemám. Nemajú ho ani obaja predsedovia výborov. Ako vidím, povedieme diskusiu d alej...Hlási sa poslanec Kulan.

Poslanec SN P. Kulan: Pán predseda, milé dámy, vážení páni, naše nároky vo svojej histórii neraz ukázali, že bohužiaž, dosť často môžu mať prívlastok, že sú národmi kolaborantskými. Nepamätám sa na prípad, že by aspoň jedného jediného pštrosa zachránilo to, že strkal hlavu do piesku...

Prosil by som vás, aby sme si uvedomili, že je načase toto zmeniť.

Předseda FS A. Dubček: Čo navrhujete, pán poslanec?

Poslanec SN P. Kulan: Navrhuje ratifikáciu zmluvy. nie je problém túto schôdzu predžžiť do zajtra. Ďalej by som chcel podotknúť, že nie dôstojné, aby sme vytvárali interbrigády z dorovožníkov, ktorí sa budú dostávať na miesto inými cestami, ako sa to už chystalo.

Předseda FS A. Dubček: Je tu nový návrh, aby sme nekončili túto schôdzu, aby v rokovaní najprv pokračovali výbory vo svojej práci. Len vám chcem povedať, že sa k tomu osobne vyjadriť nemôžem, pretože to jednoducho nemám v ruke. Je návrh, aby sme túto schôdzu nekončili. Pán Šútovec sa hlási.

Předseda SN M. Šútovec: Podža mojej informácie táto zmluva bola prikázaná výborom. Prerokovali ju výbory zahraničné. Neprerokovali ju do tejto chvíle výbory branné a bezpečnostné a výbory ústavno-právne. Je tu možnosť, aby si dnes večer zmienené výbory vzali zmluvu na program, po skončení tejto schôdze, pokúsili sa ju prerokovať. Uvedomme si, že by sa tento bod musel dodatočne schváliť do programu, museli by sme ho rozšíriť. Pokiaž by tu poslanci boli, je tu možnosť ešte zajtra urobiť hodinovú schôdzu, na ktorej by sa prípadne táto zmluva ratifikovala.

Předseda FS A. Dubček: Neviem, ako v tomto smere postupovať, pretože ako sami vidíte, nie je to vo výboroch prerokované...Viete, že je to vážna vec. K tomu je zrejme nutný čas, aby predsedovia ústavno-právnych výborov a iných toto prerokovali a predsedovia jednotlivých snemovní zariadili, aby to bolo v časovom slede predložené na prerokovanie.

Prihlásil sa pán Jičínský s návrhom na d alší postup. Udežujem mu slovo.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegocé, doporučuji tento postup: abychom nyní v obou sněmovnách hlasovali, zda souhlasíme s tím, aby program byl rozšířen o tento bod. Pokud ano, pak můžeme rozhodnout o tom, že se schůze přeruší, dejme tomu na dvě hodiny, sejdou se ty výbory, o nichž hovořil pan předseda, a potom se sejdeme v plénu, a budeme dále pokračovat.

Nejprve je třeba hlasováním rozhodnout o tom, zda obě sněmovny souhlasí se změnou programu v tom smyslu, že se projednaný program doplňuje o bod, který tu byl uveden.

Předseda FS A. Dubček: K prijatiu tohto bodu programu je potrebná polovica z prítomných poslancov, pokiaž sa nemýlim. Prosím o prečítanie presného názvu bodu.

Poslanec SN L. Kostya: Tisk 408 - vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezí vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsaná v Praze 19.11.1990 a v Rijádu 22.11.1990.

Předseda FS A. Dubček: Hlasovať bude Snemovňa národov. Kto s poslancov Snemovne národov súhlasí s tým, aby tento bod programu bol zaradený na dnešnú spoločnú schôdzu, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! Hlasujú poslanci Snemovne národov. (Hlasuje sa.) (Sedmdesátdva.) Ďakujem. Sedemdesiatdva.

Kto je proti? (Nikdo). Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania. (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov tento bod programu schválila.

Hlasovať budú poslanci Snemovne žudu. Kto z nich je pre zaradenie tohto bodu programu na dnešnú schôdzu, nech zdvihne ruku! Hlasuje sa. (Sedmdesát čtyři.) Ďakujem. Sedemdesiatštyri.

Kto je proti? (Jeden.) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (Deset.) Desať.

Snemovňa žudu návrh schválila.

Obe snemovne doplnili program o tento bod.

(Poznámka redakce: Usnesení SL č. 149, SN č. 149)

Prosím, aby príslušné výbory započali s prácou.

Poslanec SL J. Suchánek: Pane předsedo, já bych chtěl upozornit na to, že jde o vypracovaný text mezinárodní smlouvy. Domnívám se, že výbory ústavně právní nemohou do textu zasahovat. Ten je třeba bud přijmout nebo nepřijmout. (Potlesk.) Já navrhuji, abychom o ratifikaci rozhodli okamžitě nebo s minimální přestávkou, během které bude zasedat Sněmovna národů.

Předsedající FS A. Dubček: Ja si myslím, že teraz pokračovať d alej nemôžeme. Poslanci nemajú tlač 408 v laviciach. Odporúčam takýto postup: Musíme urobiť prestávku. Vy hovoríte, že to výbory nebudú meniť. Je však potrebné, aby sa ústavno-právne výbory k tomuto vyjadrili a zaujali k tomu stanovisko. Je treba, aby to týmito výbormi prešlo. Je nutné, aby všetcia poslanci tlač 408 dostali do lavíc, aby sme o nej dnes mohli rokovať. Pýtam sa, či k tomu stačí hodinová prestávka, alebo máme stanoviť iný termín?

Poslanec SN J. Olej: Nemali by smes zabudnúť na navrhovatežov.

Předseda FS A. Dubček: Preto navrhujem, aby sme rokovanie preušili. Musíme sa opätovne spojiť s ministrom Dienstbierom, aby sa do parlamentu vrátil. Musíme s vládou dohodnúť d alší postup účasti na rokovaní. Preto navrhujem, aby sme sa zišli o 18.00 hodine. Do toho času bude prestávka.

Prosím poslance Snemovne národov, aby zostali na svojich miestach. Súhlasíte s tým, aby sme schôdzu prerušili do 18.00 hodiny? (Nie sú námietky.) Vidím, že tento návrh beriete so súhlasom na vedomie.

Prerušujem schôdzu do 18.00 hodiny.

(Jednání přerušeno v 16.37 hodin).

(Jednání opět zahájeno v 18.45 hodin.)

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předseda SN M. Šútovec: Hoci nie sme uznášania schopní, domnievam sa, že môžeme pokračovať v prerušenej schôdzi. Budeme prerokovávať

4

Vládny návrh, ktorým se predkladá na vyslovenie súhlasu FZ Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Krážovstva Saudskej Arábie o činnosti a podmienkach pobytu čs.vojenských špecialistov na území Krážovstva Saudskej Arábie, ktorá bola podpísaná v Prahe 19.11.1990 a v Rijáde 22.11.1990 (tlač 408)

Upozorňujem, že procedúra bude skrátená, pretože neboli stanovení spravodajcovia snemovní k tomuto návrhu. Najprv vystúpi s odôvodnením pán minister Dobrovský a potom jako suplenti za spavodajcov vystúpia poslanci Čič a Šolc.

Prosím pána ministra Dobrovského, aby odôvodnil predkladaný návrh.

Ministr obrany ČSFR J. Dobrovský: Pane předsedající, dámy a pánové, jak tomu bylo dnes již několikrát například ve vystoupení poslance Kocába, také vystupuji zcela nepřipraven ke zdůvodnění určitých aktů a situací i já, vystupuji ne zcela nepřipraven, ale nepřipraven na to, že vám dnes budu předkládat k debatě o ratifikaci tuto Dohodu mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie.

Vyslání čs. protichemické jednotky do Saúdské Arábie jste projednávali zde ve Federálním shromáždění na podnět prezidenta republiky už v měsící říjnu a rozhodli jste, po zvážení všech okolností situace, která se po okupaci Kuvajtu iráckými vojenskými silami tak dramaticky začala rozvíjet, že je účelné a má smysl tuto protichemickou čs. jednotku do Saúdské Arábie vyslat. Byli jste informováni a souhlasili jste s tím, že to bude jednotka složená z odborníků, kteří se přihlásí na základě dobrovolnosti a že tato jednotka bude plnit v zásadě úkoly humanitární, bude provádět detekci chmických látek, kterých by mohlo být použito v případě útoku na území Saúdské Arábie - a že dále bude provádět chemickou očistu jak obyvatelstva, tak vojáků i techniky.

FS ČSFR 23. října minulého roku podpořilo tedy rozhodnutí prezidenta republiky vyslat tuto jednotku do Saúdské Arábie. Saúdsko-arabská strana vyjádřila značný zájem o urychlené vyslání této jednotky a bylo také rozhodnuto, že dohoda, kterou jsem byl potom z rozhodnutí vlády a z pověření prezdienta zmocněn podepsat, bude předběžně prováděna ode dne podpisu. V platnost má tato dohoda vstoupit a vstoupila dnem výměny nót potvrzujících, že v obou smluvních stranách byly splněny vnitrostátní předpisy pro její vstup v platnost. S ohledem na to, že se jedná o smlouvu politickou, je třeba ji v souladu s článkem 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs.federaci, před ratifikací prezidentem ČSFR předložit Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu.

S obsahem této dohody o vyslání jednotky, o okolnostech a podmínkách jejího pobytu v Saúdské Arábii, o podmínkách a vymezeních jejích úkolů jste byli informováni, Dohoda vám byla předložena. Před malou chvílí v mé přítomnosti byly projednány některé otázky, které vzešli z podrobného čtení jedntolivých článků Dohody. Domnívám se, že se nám vzájemně podařilo porozumět textu dohody a všem jednotlivým článkům tak, že smím říct, že vás prosím, abyste tuto Dohodu ratifikovali. Děkuji.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem, pán minister. Konštatujem, že návrh Dohody prerokúvali výbory zahraničné a pred malou chvížou o nej rokovali výbory branné a bezpečnostné a výbory ústavno-právne. Prosím teraz predsedu ústavno-právneho výboru Snemovne žudu pána poslance Čiča, aby nahradil spravodajskú správu.

Poslanec SL M. Čič: Vážený pan predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, v nadväznosti na to, čo hovoril pán minister Dobrovský, dovolím si len znovu pripomenúť, že vzhžadom na to, že ide o zmluvu politickú, predpokladá sa v súlade s článkom 36 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, pred ratifikáciou prezidentom ČSFR aj vyslovenie súhlasu Federálneho zhromaždenia. Rokovali sme spoločne branné a bezpečnostné výbory a ústavnoprávne výbory o tejto dohode, bolo pomerne mnoho problematických otázok, event. takých otázok, ktoré si zasluhovali určité vysvetlenie, aby sme poznali súvislosti s usnesením, ktoré sme prijaly predtým, ktoré sa dotýka problematiky blízkej tejto otázke, resp. tejto zmluve.

Obidva branné a bezpečnostné výbory Snemovne žudu a Snemovne národov i obidva ústavnoprávne výbory SL a SN hlasovali o tomto vládnom návrhu a odporúčajú Snemovni národov a Snemovni žudu

1. aby vyslovili súhlas s dohodou, ktorá se uvedená ako tlač 408 a

2. aby buď požiadali vládu, alebo ju splnomocnili priamo, aby za československú stranu účasť na spoločnom rozhodnutí v predpokladanom článku 5 tejto dohody brala vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Ak je potrebné, len jednou vetou poviem obsah článku 5. V tomto článku sa predpokladá, že jednotka môže pôsobiť mimo územia krážovstva Saudskej Arábie na základe spoločného rozhodnutia.A tu vznikla otázka, či toto rozhodnutie má byť až na úrovni Federálneho zhromaždenia, alebo na úrovni vlády, či na úrovni ministra, alebo dokonce na úrovni velitežstva, veliteža jednotky a najvyššieho velenia Saúdsko-arabských ozbrojených síl. Výbory sú tej mineky, že by to malo byť na úrovni vlády ČSFR, ktorá môže, pochopitežne, splnomocniť na takýto úkon ministra obrany.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem, pán poslanec Čič. Teraz prosím pána poslanca Šulca.

Poslanec SN J.Šolc: Pane předsedo,pane předsedající, dámy a pánové, jako společný zpravodaj za Sněmovnu národů se připojuji ke zprávě přednesené poslancem Čičem a doporučuji vám její přijetí.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem za stručnú spravodajskú správu. Otváram teraz diskusiu. Kto sa hlási do diskusie? Prosím pán poslanec Lédl.

Poslanec SN L. Lédl: Já mám jenom jednu poznámku spíše pro uprřesnění. Tam vznikla zřejmě při přepisu chyba. U článku 3 první věta zní - tak jak je napsána - "jednotka opustí Království Saúdské Arábie na základě rozhodnutí vlády Království Saúdské Arábie". Tam zřejmě ve druhém nebo ve třetím případě má být "vláda ČSFR". Jinak mi to nedává smysl. Možná že se mýlím, ale já jsem to nepochopil, možná by mi to mohl někdo vysvětlit.

Předsedající SN M. Šútovec: Pán minister, mohol byste nám k tomu podat výklad?

Ministr obrany ČSFR L. Dobrovský: Já myslím, že výklad k tomu už vlastně podal pan poslanec tím, že předpokládá, že tam na jednom místě má být "vláda ČSFR". A to na tom prvním místě... (Hlasy z pléna... ne, ne, na druhém místě. Další hlasy z pléna... na třetím místě.)

Jestliže se vláda Království Saúdské Arábie rozhodne, že tato jednotka je tam již neúčelná, zbytečná, nebo z jakýchkoliv důvodů tam je nadbytečná, pak poždádá naši vládu a z rozhodnutí této vlády naše jednotka opustí Saúdskou Arábii. Tak je tomu podle mého názoru snadno rozumět.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To znamená, že v druhom riadku je treba nahradiť "Království Saúdskej Arábie" slovami "vlády ČSFR".

(Hlasy z pléna... ano, bylo by to logičtější.)

Poslanec SL M. Čič: My nemôžeme urobiť absolútne žiadnu zmenu v tomto texte. Pokiaž tu je nejaká sporná otázka, platí ale originál anglického textu. To znamená, že musíme okamžite porovnať, čo je v anglickom textu.

Předsedající SN M. Šútovec: Prosím, budeme pokračovať zatiaž v rozprave. Pán minister sa pokúsi situáciu vyriešiť. Kto sa d alej hlási do rozpravy?

Poslanec SN L. Lédl: Již to bylo vysvětleno panem Čičem, ale mně jde o ten článek 5. Ta vláda se mi zdá celkem přijatelná, i když já bych osobně raději, aby o tom rozhodoval parlament. To je můj protinávrh, který jsem ochoten stáhnout okamžitě, pokud se zde nějakým orientačním hlasováním - pokud je to možné - ukáže, že nemá absolutně žádnou podporu. Osobně bych dával přednost tomu, aby o tom, že jednotka bude použita na území Kuvajtu nebo Iráku...

Předsedající SN M. Šútovec: O tom orientačne nemôžme tuná rozhodovať.

Poslance SN L. Lédl:... tak bych dal protinávrh, aby do usnesení bylo zahrnuto, že na základě společného rozhodnutí za Československo se míní rozhodnutí Federálního shromáždění ČSFR.

Poslanec SN F. Šebej: Ja by som vyslovil jeden argument k tomuto návrhu. Ide o opertívne rozhodnutie. Ked začne vojna, jednotky sa presúvajú vežmi rýchlo. Nedokážem si predstaviť, že ked vznikne potreba zásahu tejto jednotky za hranicemi Saúdskej Arábie, že žudia, ktorí tam sú nasadení, budú čakať, až sa zíde československý parlament.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem. Toto stanovisko zaznelo niekožkokrát i v priebehu schôdze výborov ústavno-právnych a branných a bezpečnostných.

Poslanec SN L. Lédl: Argument chápu, pravděpodobně by to bylo nesmírně obtížné. I když mi krvácí srdce, beru návrh zpět.

Předsedající SN M. Šútovec: Ďakujem. Pán minister Dobrovský nechal poslať pre originál zmluvy, budeme nútení vyčkať, až ju kurier prinesie do parlamentu.

Poslanec SN J. Olej: Zopakujem presne to, čo som povedal na schôdzi branno-bezpečnostých a ústavno-právnych výborov.Vzhžadom na vyjadrenie pána ministra, že naša jednotka nie je začlenená v rámci mierovych síl OSN, pretože tieto nevznikli, nemá tam čo hžadať.

Druhá vec: pán minister na moju otázku, či vstúpime do vojnového stavu s Irakom, ked vypukne vojna, povedal, že nie. Ďalej príklad z Kórey. Pokiaž viem, ked bola vojna v Kórei, Spojené štáty tam boli pod vlajkou OSN. My tam pod touto vlajkou nie sme. Bol by som rád, keby pán minister vyjadril právny stav, ked naša jednotka zasiahne do vojnových akcií na tomto území. Čo z toho bude vyplývať pre našu republiku?

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP