Středa 16. ledna 1991

Předseda FS A. Dubček: My sme to vyjadrili aj v návrhu uznesenia, aby toto zastúpenie tam bolo. Domnievam sa - zrejme sa k tomu vrátíme pri praktickom rokovaní s tými, ktorí tam budú vyslaní - že v tejto fázi ide o pozorovatežov, ktorí by informovali náš parlament o procesoch a udalostiach, ktoré tam prebiehajú, aby sme mali informácie z prvej ruky. Po príslušných informáciách bude môcť Federálne zhromaždenie zaujať iné stanovisko, prípadne doporučiť niečo na prerokovanie vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Do diskusie sa prihlásil pán Fišera, s technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Němec.

Poslanec SN I. Němec: Domnívám se, že změna slova "republika" na "stát" je akceptovatelná, protože - podle mne - republika je jistá forma státu.

Poslanec SN I. Fišera: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dovolte mi stručné poznámky. Není nyní důležité, v jaké formulační podobě přijmeme toto prohlášení. My, kteří si vzpomínáme na 21.8.1968, víme že mezinárodní podpora byla pro nás v tu chvíli rozhodující a pomohla nám ubránit se nenásilnými prostředky násilí, které bylo tehdy zcela zjevné, zbytečné a neoprávněné.

Nemá smysl vybavovat někoho složitými pravomocemi, protože ti, kteří budou ve složité situaci, budou asi stejně improvizovat, protože situace se vyvíjí a my ji nedokážeme přesně předvídat.

Jsme malý stát. Co můžeme opravdu realisticky udělat v tuto chvíli? Své stanovisko jednoznačně vyjádřit, bude-li to možné, svoji podporu dát i fyzicky, a zejména sami být ochotní zaplatit za svoji svobodu v maximální možné míře. Zatím to v první chvíli znamená, abychom sami nediskutovali zbytečně o tom, zda náš sbor, který má čelit případné irácké agresi a který má pomoci tuto agresi zlikvidovat, tam byl vyslán k tomu či onomu. Měli bychom přestat diskutovat o tom, zda benzín bude stát 50 korun, ale měli bychom si záhy sami sobě položit otázku, jak dokážeme svoji suverenitu hájit, a to jak v oblasti ekonomické, tak v nejhorším případě i v oblasti bezpečnostní. Myslím, že tím jako malý stát dokážeme pomoci nejlépe.

Nezpomeňme, co nám zde připomínal nedávno prezident Bush: musíme všichni prokázat, jak dokážeme hájit svoji vlastní svobodu. Chtěl bych o to požádat i kolegy komunisty, kteří v této věci mají zodpovědnost více než velkou. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďalej sa o slovo prihlásil pán Dienstbier. Viac prihlášok do dikúsie som nemal, tým diskúsiu končím.

Ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier: Vážený pane předseda, vážení hosté, vážení kolegové, myslím si, že celá rozprava ukázala, že tu panuje naprostá jednota v odsouzení brutality a agrese v Litvě, že tu panuje naprostá jednota v tom, že budeme demontovat struktury Varšavské smlouvy.

Pan poslanec z Litvy nás tu informoval o stanovisku jeho parlamentu a jeho republiky. Myslím, že ho můžeme ujistit, že Litva, litevský národ má naši plnou solidaritu v jeho úsilí o národní nezávislost. V tomto smyslu se vyjádřil parlament a myslím si, že v tomto smyslu má Litva podporu i celé československé veřejnosti.

Chtěl bych pouze upozornit na některé drobnosti. Pan poslanec Uhl nám navrhl, aby bylo vládě uloženo navázat diplomatické styky. Domnívám se, že nelze vládě uložit to, co nemůže v žádném případě splnit, protože se dosud pobaltské republiky - ani ony samy - nevyhlásily za suverénní subjekty mezinárodního práva. Je možné, že do týdne bude situace úplně jiná, ale pak budeme tyto otázky posuzovat v rámci takové situace.

Jak víte, navázali jsme dohodu s panem Landsbergisem - když zde byla paní Prunskienová, tak jsme jí dokonce podepsali - o vytvoření zájmových kanceláří v Litvě a Československu, jednali jsme s estonským ministrem zahraničí. Naše styky z baltskými zeměmi se tedy rozvíjejí v rámci mezinárodního práva.

Proto bych doporučoval, aby návrh poslance Uhla nebyl schválen, protože i kdyby nám to uložil kdokoli, nemůžeme styky navázat. To je k tomuto. Dále zde byl návrh na výměnu slova "republika" slovem "stát". Už jsem o tom s panem poslancem hovořil. Používáme oficiálního názvu vláda Litevské republiky. Neříkáme vláda Litevské sovětské socialistické republiky (jak je její svazový název), ale užíváme toho názvu, který republika používá sama. Je to oficiální dokument, měli bychom proto používat oficálního názvu státu. To je druhá věc, na kterou jsem chtěl upozornit.

Znovu bych chtěl ujistit pana poslance, že lid Litvy stejně jako lid obou dalších baltských zemí má naši plnou podporu v úsilí o národní svébytnost a o takové uspořádání státní, jaké si přeje. Zrovna tak se může spolehnout na naši podporu, při jakémkoli porušování lidských práv či jakémukoli násilí páchaném na lidu těchto republik.

Na závěr chci říci, že si myslím, že celá rozprava ukázala, že návrhy usnesení, jak byly přijaty, případně s posledním pozměňovacím návrhem, budou, podle mého názoru, schváleny. Děkuji.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánu ministrovi. S technickou poznámkou sa prihlásil pan poslanec Pohanka.

Poslanec SL M. Pohanka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové,slyšeli jsme v diskusi, která vyzněla sice jednotně, několikrát napomínání k tomu, abychom přece jen zachovali klid a jakýsi stupeň umírněnosti. Jistě je správné nepodléhat emocím, ale právě tak klidně a naprosto racionálně můžeme konstatovat, co tady už také zaznělo z úst pana Fišery, paní Němcové, že jestli někdo na tomto světě má právo vyjadřovat se k této záležitosti, tak je to právě Československo, protože je zde velice aktuální historická paralela mnohokrát zde vzpomenutá, zejména když právě tatáž divize sovětská, která byla první v Praze 21. srpna 1968 obsadila jako první Vilnius. Je zcela přirozené,že náš hlas zazní možná o něco silněji než hlasy obou našich sousedů, kteří byli tehdy na druhé straně. Na straně agresora, vinou svých tehdejších vlád.

Domnívám se, že jakousi tečkou za touto diskusí, pokud nebudou další přihlášky by mohlo být, kdybychom v této souvislosti vzpomenuli, že právě dnes je 22. výročí od sebeobětování, upálení Jana Palacha, který tehdy vyjádřil, co jsme všichni my tehdejší současníci a nynější pamětníci cítili - obrovskou touhu a vůli po svobodě, silnější než život. Domnívám se, že minutou ticha při vzpomínce na Jana Palacha můžeme zauvažovat i nad tím, co dnes asi cítí Litva, která je v téže situaci. Rozdíl je pouze v tom, že Litva ztratila svou svobodu sovětskou agresí před desítkami let a dnes byla napadena jako stát ne zcela svobodný, zatímco my jsme v srpnu 1968 svobodní byli. Už zde však někdo řekl, že na tom nesejde, protože útok proti národu, který vzhledem k spáchaným surovostem v sobě skrývá dokonce nebezpečí, až možná genocidy, je třeba odsoudit stejně, ať už ten národ má právě v té chvíli stát svobodný, nebo ho nemá. Malou připomínku. Výraz Litevská republika se zde vyskytuje asi třikrát, nejenom na tom místě, jak bylo vzpomenuto. Tam všude by se to muselo opravit.

Předseda FS A. Dubček: Prihlásil sa pán poslanec Šolc.

Poslanec SN J. Šolc: Vážení kolegové, půjde tentokrát o technickou prosbu. Týká se mé malé osobní ztráty. Dnes jsem v místnosti Sněmovny národů zapomněl elektrickou databanku CASIO, nabitou řadou informací. Prosím, pokud by jí někdo našel... Děkuji.

Předseda FS A. Dubček: Chcel by som upozorniť iba na to, že taktiež poslankyňa Němcová navrhovala uctiť pamiatku upálenia J. Palacha. Preto som chcel tento bod posunúť na d alšie. Pokiaž to pán poslanec navrhol teraz, ucitili bychom pamiatku J. Palacha teraz.

(Shromáždění povstává a uctívá památku H. Palacha minutou ticha. Shromáždění opět usedá).

Ďalej sa prihlásil poslanec Magyar a poslanec Horník.

Poslanec SL F. Magyar: Chcel by som iba rozšíriť uznesenie o bod, v ktorom by sme uložili našej delegácii v OSN, pre prípad, že sa bude otázka pobaltských štátov prerokúvať v OSN, aby tejto otázce poskytla úplnú podporu. Ďakujem.

Poslanec SN J. Horník: Dovožte technickú poznámku, ktorá se týka vystúpenia z Varšavskej zmluvy. V 3. odst. by som navrhoval takéto znenie: "Federálne shromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky preto vyzýva vládu ČSFR, aby zintenzívnila rokovanie s Požskom a maďarskom o zrušení vojenskej štruktúry". Ďalší text by zostal.

Předseda FS A. Dubček: O slovo sa ešte prihlásil pán minister Dienstbier.

Ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier: Myslím, že je to omezující. My musíme jednat se všemi, nejenom s Polskem, maďarskem. S Polskem a maďarskem samozřejmě jednáme, ale když sem dáme: "Urychleně zintenzívnila jednání o zrušení vojenské struktury", tak to omezíme pouze na Polsko a maďarsko... Jednáme přece se všemi o ukončení vojenské struktury.

Předseda FS A. Dubček: Ešte sa niekto hlási? (Nikdo.) Nikto. Tým sa diskusia oficiálne vyčerpala. Teraz by som doporúčal takýto postup: poprvé - nie je žiadúce, aby sme teraz robili prestávku a po druhé, že by sme mohli prikročiť k prerokúvaniu návrhu uznesenia k bodu 1 a potom k bodu 2.

Navrhoval by som, že teraz by sme prerokovali stanovisko FZ k d alšiemu zotrvaniu Českej a Slovenskej Federatívnej Rapubliky vo Varšavskej zmluve. Základom toho je návrh uznesenia, ktorý vám bol predložený do lavíc. Súčasne boli vznesené niektoré pripomienky a doplnky.

Preto by som požiadal pána Sokola, ktorého som požiadal, aby si zaznamenával všetky pozmeňujúce návrhy a doplnky, aby pristúpil k mikrofónu a tieto predložil v súlade s návrhmi, ako ich predložili poslanci. Prosím vás teraz o pozornosť.

Místopředseda SN J. Sokol: K návrhu usnesení tisk 340 tu byla připomínka poslance Soboni, která zní takto: "Poslední odstavec usnesení by měl znít: Federální shromáždění proto podporuje vládu ČSFR v jednáních o zrušení vojenské struktury Varšavské smlouvy a doporučuje vládě ČSFR v tom úzce spolupracovat s ostatními členskými státy Varšavské smlouvy."

Předseda FS A. Dubček: Počuli ste pozmeňovací návrh. Obe snemovne sú uznášania schopné. Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike a Slovenskej republike. Kto z poslancov súhlasí s týmto pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Pädesiat. Ďakujem.

Je niekto proti? (Jedenást) Jedenásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyřicet sedm). Štyridsaťsedem.

Snemovna národov návrh neprijala.

Teraz bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto z poslancov Snemovne žudu je pre tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Čtyřicet tři). Štyridsaťtri. Ďakujem.

Kto je proti? (Pět). Päť.

Kto sa zdržal hlasovania. (Šedesát jedna). Šesťdesiatjeden.

Ani Snemovna žudu pozmeňovací návrh neprijala.

Prosím o d alšie pozmeňovacie návrhy.

Místopředseda SN J. Sokol: Pak tu byl pozměňovací návrh poslance Horníka. Ptám se ho, jestli po vysvětlení pana ministra nechce poslanec Horník svůj návrh stáhnout zpět. (Poslanec Horník svůj návrh stáhl).

Myslím, že žádné další pozměňovací návrhy k textu nebyly.

Předseda FS A. Dubček: Navrhujem, aby sme prikročili k hlasovaniu o návrhu uznesenia v zmysle tlače 430, ako ho máte predložený v laviciach.

Hlasovať bude Snemovna národov. Kto z poslancov snemovne národov súhlasí s predloženým návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se). (Stošest). Stošesť. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Šest.) Šesť.

Snemovna národov návrh schválila.

Ďalej bude hlasovať Snemovna žudu. Kto z poslancov Snemovne žudu je za predložený návrh uznesenia (tlač 430), nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Hlasuje sa. (Stodvanáct.) Stodvanásť.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden). Jeden.

Snemovna žudu návrh schválila.

Konštatujem, že obe snemovne návrh usnesenia schválili. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 95, SL č. 146, SN č. 146ä

Ďalej doporúčam v zmysle nášho programu taký postup, že budeme rokovať o návrhu stanoviska Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Litve ve zmysle návrhu uznesení a pripomienok, ktoré boli k návrhu prednesené. Ide o tlač 431.

Medzitým som dostal písomnú pripomienku pána poslanca Uhla, že návrh ktorý on predniesol, nebol presne citovaný. Preto by asi bolo treba, aby to upresnil.

Poslanec SN P. Uhl: Po námitce pana premiéra Čalfy měním výraz "ukládá vládě" na "žádá vládu". Chtěl bych tento návrh přečíst těsně před hlasováním. Vláda není žádána o navázání okamžitých diplomatických styků, ale žádá se pouze o zahájení patřičných kroků, které k tomuto navázání diplomatických styků povedou, tedy v době, kdy k tomu budou příznivé podmínky. To na vysvětlenou k tomu, co říkal pan ministr Dienstbier. Chtěl bych svůj návrh přečíst těsně před hlasováním.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Slovo má poslanec Suchán.

Poslanec SN P. Suchán: Ja som sa domnieval, že návrh kolegu Uhla je chápaný ako zváštne, tretie uznesenie z tohoto zasadania, tedy nie uznesenie k Litve, ale zvláštne uznesenie,takže nie je treba to spájať s rokovaním o Litve.

Předseda FS A. Dubček: Po prerokovaní tohoto bodu (tlač 431) by som požiadal pána Uhla o prečítanie jeho návrhu uznesenia. Teraz prikročíme k prerokovaniu návrhu uznesenia podža tlače 431. Pokiaž by pán poslanec Suchán k tomu chcel zaujať stanovisko, dávam mu slovo.

Poslanec SN. P Suchán: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda, v prvom rade chcem požiadať o porzumenie. Ked sme ráno prepisovali text, došlo k preklepu na treťom riadku zdola. Včera nešlo o "uznesenie predsedníctva Snemovne žudu". Oba poslanci sú zo Snemovne žudu, prosím, aby ste to chápali ako technickú chybu, ktora vznikla pri prepisovaní.

Z diskusie som vyrozumel, že vznikly takého pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Tomis navrhol nevyslať poslancov. Bola k tomu diskusia, z ktorej som vyrozumel, že návrh nezískal podporu. Chcem sa opýtať pána poslanca Tomisa, či trvá na svojom návrhu?

(Poslanec Tomis svôj návrh odvolává).

Ďalší návrh podala kolegyňa Branná, ktorá navrhla v mene nášho kolegu z Litvy zmeniť názov "republika" na "štát". Pan minister podal k tomu výklad. Chcem sa opýtať kolegyne Brannej, či na svojom návrhu trvá? (Poslankyně Branná na svém návrhu netrvá).

Ďalej tu bol návrh na spresnenie mandátu pre dvoch poslancov.

Předseda FS A. Dubček: To nebol návrh uznesenia. Bola to faktická pripomienka v tom zmysle, aby sme aj na túto stránku veci mysleli. Ja si myslím, že to na podstatě uznesení nič nemení. Pán poslanec, rozumel som tomu dobre? Ano. Ďakujem. To znamená, že v tomto směre nebudeme uznesenia doplňovať ani meniť.

Dávam slovo poslancovi Sokolovi.

Místopředseda SN J. Sokol: Ještě tu byl pozměňovací návrh pana poslance Luxe, který chce, aby se na konec třetího odstavce doplnila věta: Vyzýváme demokratické parlamenty světa k solidaritě s lidem pobaltských republik."

Předseda FS A. Dubček: Doporučujem o tomto doplnku návrhu usnesenia zvlášť hlasovať.

Hlasovať bude Snemovňa národov spoločne poslanci zvolení v Slovenskej a Českej republike. Kto súhlasí s návrhom doplnenia uznesení pána Luxa tak, ako ho prečítal pán poslanec Sokol, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) Ďakujem. (Devadesátjedna.)

Je niekto proti? (Devět.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dva.)

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh poslanca pána Luxa, nech zdvihne ruku! Hlasuje Snemovňa žudu. (Devadesát tři.)

Ďakujem.

Kto je proti? (Deset). Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Tři.) Ďakujem.

Obidve snemovne návrh na doplnenie uznesenia prijali.

Poslanec SN P. Suchán: Podža mojich poznámok ešte zostal jeden návrh, ktorý možno považovať za pozmeňovací, to je návrh pána poslanca Magyara poveriť našu misiu v OSN o mandát pre stanovisko v prípade, že otázka Litvy a pobaltských republik sa dostane na rokovanie OSN. Môj názor je taký, že vzhžadom na to, že mandát musí dostať misia presne k danému bodu a musíme vedieť, keby sme sa na niečom uzniesli, k čomu ju poverujeme a vzhžadom na to, že tieto republiky nedefinovali o čom, na akej úrovni a v akých komisiách by sa malo v OSN rokovať, ja by som doporúčal, aby sme tento bod predbežne neschválili, pretože ho nemôžeme presne formulovať.

Předseda FS A. Dubček: Pýtam sa pána poslanca Magyara, či trvá na tom, aby o jeho návrhu bolo hlasované? (Poslanec Magyar požaduje, aby sa k jeho návrhu vyjadril pán minister Dienstbier.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP