Středa 9. ledna 1991

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Kdo z nich je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Třicet.) Děkuji. Třicet.

Kdo je proti? (Jeden.) Děkuji. Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet.) Děkuji. Dvacet.

Ani tento návrh sněmovny nepřijaly.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Další návrh je návrh pana poslance Zemana, který navrhuje doplnit text v odstavci 3 tak, že za slovo "památky" se vloží slova "nebo krutě zacházet se živými bytostmi". Při úvaze nad touto změnou bych se chtěl především zeptat pana Zemana, jestli by souhlasil se změnou výrazu "bytosti" na výraz "tvory". Změna by potom zněla tak "nebo krutě zacházet s živými tvory". Máme za to, že tento doplněk lze do ústavní listiny přijmout.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Já mám jenom krátkou technickou poznámku na adresu pana navrhovatele. Opravdu je to správné místo věty, na které jste to zařadil? Tam máte - krutě zacházet se živými tvory nad míru stanovenou zákonem. Kruté zacházení by asi mělo být zapovězeno vůbec. A naopak u poškozování přírody se ta míra stanovená zákonem dostane pryč od této věty. Já nemám nic proti tomuto dodatku, ale to místo mi připadá nevhodné.

Poslanec SN M. Zeman: Domnívám se, že kolega Benda dosud nikdy nebyl na jatkách. Myslím jako objekt. Kdyby tam totiž byl, tak by zjistil, že zvíře lze usmrtit různými způsoby, z nichž každý je více nebo méně krutý, ale jde o to, zabránit extrémní krutosti.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Má k tomu také něco pan zpravodaj?

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Přesně nad tím jsme uvažovali i my.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nechám tedy o návrhu hlasovat.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Ptám se, kdo je pro tento pozměňující návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Sedmdesát dva.) Děkuji. Sedmdesát dva.

Kdo je proti? (Dva.) Děkuji. Dva.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet devět.) Děkuji. Dvacet devět.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Padesát.) Padesát.

Kdo je proti? (Jeden.) Děkuji. Jeden. Kdo se zdržel hlasování? (Čtyři.) Děkuji. Čtyři.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Kdo z nich je pro tento návrh? (Hlasuje se.) (Čtyřicet jedna.) Čtyřicet jedna.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Čtyři.) Děkuji. Čtyři.

Ani tento návrh sněmovny nepřijaly.


Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Tentýž odstavec - pan poslanec Kříž navrhuje vypustit slova "kulturní památky" a do článku 35 zařadit nový odstavec 4 tohoto zněni." Při výkonu svých práv nikdo nesmí poškozovat ani ohrožovat kulturní památky". Důvod pro tuto změnu spočívá v tom, že kulturní památky nesmějí být ani pod míru ani nad míru stanovenou zákonem ohrožovány. My ovšem máme za to, že takováto absolutní ochrana není možná, protože kulturní památky jsou součásti prostředí, v němž člověk žije a stejným způsobem jako je ohrožován člověk, to znamená emisemi, atd., tedy tím způsobem de facto jsou ohrožovány také tyto památky. Podle našeho názoru je tedy zde nutno nechat přípustnou míru ohrožení, kterému jsme vydáni všichni. Z tohoto důvodu také nevidíme rozumný důvod pro to, abychom se od svého návrhu odchýlili.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Kříž trvá na svém návrhu? (Trvá.)

Budeme tedy o něm hlasovat. nejprve bude hlasovat Sněmovna lidu. kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Čtyřicet šest.) Děkuji. Čtyřicet šest.

Kdo je proti? (Čtyři.) Děkuji. Čtyři.

Kdo se zdržel hlasování? (Padesát devět.) Děkuji. Padesát devět.

Nyní bude hlasovat Sněmovna národů, poslanci zvolení v české části. Kdo z nich je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Čtrnáct.) Děkuji. Čtrnáct.

Kdo je proti? (Osm.) Děkuji. Osm.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet dva.) Děkuji. Třicet dva.

Nyní bude hlasovat Sněmovna národů, poslanci zvolení v Slovenské republice. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osm.) Děkuji. Osm.

Kdo je proti? (Devět.) Děkuji. Devět.

Zdržel se hlasování? (Třicet šest.) Děkuji. Třicet šest.

Sněmovny tento návrh nepřijaly.


Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Pan poslanec Mikan navrhuje, aby do článku 35 byl vložen nový odstavec, který by zněl takto: "Každý má právo na vstup do přírody. Případná omezení stanoví zákon." Došli jsme k závěru, že tato změna není důvodná, že by docházelo ke střetům s případnými vlastnickými právy. Dospěli jsme k závěru, že právo, které se má zde na mysli, je chráněno dostatečným způsobem v článcích jiných, jak to ostatně již bylo vyloženo v důvodné zprávě. Návrh tedy nedoporučujeme.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme o tomto návrhu hlasovat. Hlasovat bude nejprve Sněmovna lidu.

Kdo z poslanců je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Třicet osm.) Třicet osm.

Kdo je proti? (Dvacet čtyři.) Děkuji. Dvacet čtyři.

Kdo se zdržel hlasování? (Šedesát.) Děkuji. Šedesát.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. Kdo z nich je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Dvacet pět.) Dvacet pět.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Zdržel se někdo hlasování? (Devatenáct.) Devatenáct.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Třináct.) Třináct.

Je někdo proti? (Třináct.) Třináct.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet sedm.) Dvacet sedm.

Ani tento sněmovny nepřijaly.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Pokud jsou mě záznamy správné, jde o poslední pozměňovací návrh čl. 40 poslance Schneidera, který navrhoval, aby v tomto článku v odst. 3 věta třetí byla slova "bezplatná pomoc" (rozumí se obhájcem) nahrazena slovy "pomoc hrazená státem" z důvodů, o kterých již byla řeč, nemáme tomuto návrhu přiznat důvodnost.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme hlasovat. Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Dvacet devět.) Dvacet devět.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedmdesát.) Sedmdesát.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. Kdo z nich je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmnáct.) Osmnáct.

Je někdo proti? (Osm.) Osm.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet tři.) Třicet tři.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Čtyři.) Čtyři.

Je někdo proti? (Tři.) Tři. Zdržel se někdo hlasování? (Čtyřicet pět.) Čtyřicet pět.

Sněmovny tento návrh nepřijaly.

Přistoupíme k hlasování o návrhu ústavního zákona jako celku.

Poslanec Kanis má technickou poznámku.

Poslanec SN P. Kanis: Pán predsedajúci, dovožujem si vás požiadať o 10 minútovú prestávku. V tej dobe by sa zišiel Klub poslancov KSČS.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Doporučuji abychom této žádosti vyhověli. Prosím poslance ostatních poslaneckých klubů, aby zůstali v jednací síni a členy Klubu komunistických poslanců žádám, aby jejich jednání bylo pokud možno stručné.

(Jednání přerušeno ve 20.14 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.47 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom věděli, jaký počet poslanců je v zasedací síni. Pokud je někdo snad venku, prosím ho, aby se vrátil do jednací síně.

Vážení poslanci, všechny pozměňovací návrhy jsme projednali, zaujali jsme k nim stanovisko, některé jsme přijali, některé nepřijali.

Zbývá teď poslední rozhodnout o ústavním zákoně jako o celku. Objevily se tu návrhy, že bychom měli přerušit dnešní schůzi a hlasovat zítra. Nejsem si jist, zda zítra tu bude větší počet poslanců, než je přítomno dnes. Chtěl bych říci jen jedno na adresu všech, kteří jsou v této zasedací síni. S přijetím této ústavní listiny se spojuje nejen očekávání, pokud jde o vnitropolitický vývoj, protože se má stát základem dalšího zákonodárství, pokud jde o práva a svobody občanů, ale spojují se s tím i mezinárodní důsledky. Zítra tady bude jednat právní komise Rady Evropy a koncem tohoto měsíce by Rada Evropy měla rozhodnout o našem řádném členství. Podmínkou tohoto rozhodnutí je, že budeme s to stát se řádným členem Rady Evropy, což předpokládá, že přijmeme tuto základní listinu, protože s tím dosavadním ústavním vybavením, pokud jde o práva a svobody občanů, do Rady Evropy jako řádný člen přijatí být nemůžeme.

Je to teď jaksi těžká otázka. Já myslím, že všichni poslanci jsou si vědomi své odpovědnosti a že bychom neměli rozhodnutí o hlasování odkládat. Ale mohu udělat jenom ještě jedno, že se mohu zeptat představitelů poslaneckých klubů, doporučují-li jiný postup. Já osobně bych byl pro to, abychom teď hlasovali. (Potlesk.)

Ptám se zástupců poslaneckých klubů, zda někdo chce ještě před hlasováním vystoupit.

Poslanec SL J. Gyimesi: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, členovia klubu Maďarského kresťanskodemokratického hnutia - ESW sú si vedomi dôležitosti ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd, akceptujú a podporujú jeho znenie až na hlavu tretiu. Po odmietnutí pozmeňovacích návrhov nášho klubu sme došli k presvedčeniu, že znenie hlavy 3 Listiny základných práv a slobôd nezodpovedá očakávaniam národnostných menšín, nezaručuje ich plný a slobodný rozvoj v súlade s modernými európskymi normami.

Z tohto dôvodu s požutovaním oznamujem, že poslanci Maďarského kresťanskodemokratického hnutia - ESW nemôžu sa zúčastniť hlasovania o listine ako celku a na dobu hlasovania opúšťajú rokovaciu sálu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že nikdo jiný si nepřál vystoupit. Přistoupíme tedy k hlasování.

Hlasovat bude nejprve Sněmovna národů, poslanci zvolení ve Slovenské republice. Ptám se jich, kdo je pro přijetí tohoto ústavního zákona, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Padesát.) Děkuji. (Padesát.)

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Děkuji. Sedm.

Slovenská část sněmovny národů tento ústavní zákon přijala.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. Kdo z nich je pro přijetí tohoto ústavního zákona, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Padesát čtyři.) Padesát čtyři.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Pět.) Děkuji. Pět.

Sněmovna národů jako celek tento ústavní zákon přijala.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo je pro tento ústavní zákon? (Hlasuje se.) (Sto čtrnáct.) Děkuji. Sto čtrnáct.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Děkuji. Sedm.

obě sněmovny souhlasným usnesením tento ústavní zákon přijaly.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 91, SL č. 140, SN č. 140).

(Poslanci povstávají a tleskají.)

Děkuji vám. Dovolte mi, abych vaším jménem poděkoval i zpravodajům, protože jejich úkol byl opravdu nelehký. (Potlesk.) I když se v jejich činnosti objevily určité komplikace, měli jsme aspoň možnost zjistit, že naše jednání je našimi stenografy velmi pečlivě a objektivně sledováno, takže nemusíme mít obavy, že by naše jednání nevstoupilo do dějin čs. parlamentu.

Dnešní schůzi končím, zítra přesně začínáme v 9.00 hodin expozé ministra Dienstbiera. Místopředseda SN J. Sokol: Vážení kolegové, vážené kolegyně, všem děkuji, děkuji těm, kterým se nikdy neděkuje, malým klubům a zejména Klubu KSČS. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Já chci ještě vašim jménem poděkovat předsedkyni České národní rady a předsedovi Slovenské národní rady za předložení tohoto návrhu a za jejich účast na naší společné schůzi. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem všetkým, ktorí dali svoj hlas tomu, aby sme dnes schválili tento významný dokument. Všetkým ďakujem. (Potlesk.)

(Schůze přerušena ve 20.57 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP