Úterý 27. listopadu 1990

Tato krátká citace jen dokazuje, že problém je skutečně nadmíru vážný, že je nezbytně nutné, aby se nám dostalo odpovědi a to odpovědi v tom smyslu, jak vnímá vzniklou situaci a názory veřejnosti na ministerstvo financí či nikoliv. Pokud bychom dostali odpověď do 6. 12. v tom smyslu, že se na úmyslech trvá, budeme samozřejmě uvažovat se všemi, kteří jsou zainteresováni, o možnosti předložit ještě v prosinci Federálnímu shromáždění návrh, který by takovýto postup ministerstva financí znemožnil. Z toho důvodu prosím, vážené kolegyně a kolegové, abyste vyslovili souhlas s tím, aby tato interpelace paní poslankyně Novákové rozšířená o text, který jsme předložili písemně, byla prohlášena za naléhavou. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Chcete sa vyjadriť k tejto požiadavke, pán podpredseda vlády? Prosím.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Včera som mal na návšteve novinárov zo Syndikátu slovenského a českého, ktorý poukazuje na rovnaký problém. Ide o to, že papier, energie, tlačiarenské služby, materiál, ktorých ceny stúpli, aj keby raz tak dali cenu novín, kníh a keby ďalšie opatrenia sa urobili, stále by prakticky nemohli vychádzať. Takže je pravdou, že Slováci sú troška ďalej v tom, že vydali niekožko vyhlásení, dokonca pod hrozbou štrajkov. Ja si tiež osobne myslím, že sa musí s tým niečo robiť na federálnej úrovni. Takže ja podčiarkujem to, že tentokrát ide o naliehavú vec.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Mžete sa pán podpredseda zaviazať k tomu, že nám to dáte do 6. 12.?

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Teraz je to v kompetenciách republík, ale situácia je tak naliehavá, že by sa tým mala zaoberať aj federálna vláda, zmapovať situáciu do 6. 12. mže, ale či urobí aj opatrenia, do toho nemžem vstupovať. Intervencií je príliš mnoho a myslím si, že sa s tým doteraz mnoho neurobilo.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Takže mžete nám dať odpoveď do 6.12.?

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Do 10.12.

Poslanec SL J. Wagner: Velmi lituji, ale nemohu přijmout odpověď pana místopředsedy vlády s ohledem na to, že tato věc je v jiné poloze, než se nám snažil vysvětlit. Kompetence vydávat sazebník daně z obratu a stanovit sazby je záležitost nikoliv republik. Nejde o nic jiného, než o to, že federální kompetence funguje proti zájmům republik, že nově zavedená sazba daně z obratu ohrožuje zájmy knižní kultury, periodického tisku, působí proti národním a národnostním zájmům a je na místě, aby ministr financí o svých úmyslech, které mají hluboký dopad na společenský život této země, odpověděl neprodleně. Kdyby byl zde, požadoval bych odpověď okamžitou.

Žádám proto, mimo jakoukoliv diskusi a snahy věc odkládat - pokud nebude dán souhlas vlády dohodou - aby Federální shromáždění si hlasováním vyžádalo odpověď vlády na této společné schůzi obou sněmoven. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. S poznámkou sa prihlásil, zrejme k tejto veci, pán poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Vážený pane předsedo, vážené unavené Federální shromáždění, já bych rád zdůraznil, že to, co říkal poslanec Wagner, je věcně velice důležité. Včera vystoupil v televizi Ivan Klíma, spisovatel, kterého nikdo nemůže podezírat z toho, že by měl nějaké postranní úmysly. Skutečnost je taková, že pokud bude tento zákon prosazen, se kniha pro československého čtenáře stane velikým přepychem a velikým luxusem. Myslím, že je věcí nás všech, abychom tomu zabránili. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Máme tu momentálne len jeden problém a to, že nie sme schopní sa uznášať. Takže sú dve možnosti. Alebo budeme pokračovať v rozprave s tým, že na záver sa vrátime k tomuto problému, zvoláme všetkých poslancov, alebo to odhlasujeme zajtra. Ja by som prosil, keby ste tlmočili pánu ministrovi Klausovi, že požadujeme, aby to predložil do 6. 12., samozrejme, až potom to odhlasujeme. Aby predložil odpoveď na túto interpeláciu.

Odporúčam, aby vystúlila poslankyňa Záležáková, pripraví sa pán poslanec Sedlák. K hlasovaniu sa vrátime na záver.

Poslankyně SL E. Záležáková: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, moja interpelácia je určená pánu ministrovi Millerovi, s ktorým som o tom hovorila, len to chcem rozšíriť. Ide o takúto vec: doteraz nie je u nás zriadený inštitút živiteža rodiny. Pán minister mi sžúbil, že sa to rozpracuje. Chcela by som vedieť, do akej miery je toto už rozpracované, pretože ako som počula a spomínala v našom výbore, tak živitež rodiny to je vec, ktorá by mala byť stanovená, aby teda bolo určené na koho pjdu nosné príjmy sociálne.

A potom je tá druhá otázka. Ako vieme, dosiaž vdovský dchodok poberajú len ženy, ale sú situácie, keď by bolo vhodné, aby ho poberali i muži. Domnievam sa, že by ho mal poberať i muž, napr. keď zostane mladý muž s deťmi, aj on by mal byť zabezpečený nielen sirotským a výživným, ale i vdovským dchodkom po manželke. Aj starší pán, dchodca, ktorý je odkázaný na vlastný dchodok, tiež by mu to malo prináležať, ako žene. Možno, že to vyvolá úsmev, ale dobre vieme, ako ťažko sa žije, aká je celková sociálna situácia. Túto vec som prehovorila so svojimi voličmi a boli za to. Niečo o tom viem, hovorila som o tom s pánom ministrom Millerom a v dohžadnom čase mi pán minister, dúfam, odpovie. Je to interpelácia, ktorú podávam ústne, ale viacmenej som s pánom ministrom Millerom o tom hovorila a sžúbil, že sa v tejto veci niečo robí. Neviem to ešte konkrétne. Svoju otázku som rozšírila, čakám, do akej miery pán minister odpovie. Stačí mi zákonná lehota 30 dní.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Registrujeme ústnu interpeláciu pani poslankyne Záležákovej na pána ministra Millera. Slovo má Poslanec Sedlák, pripraví sa poslanec Malý.

Poslanec SL J. Sedlák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přihlásil jsem se s jednou připomínkou a jedním dotazem.

Čtyři poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů interpelovali 1. října prostřednictvím předsedů obou sněmoven předsedu federální vlády. Vzhledem k tomu, že obsah interpelace nebyl podle mého názoru náročný na čas, věřím, že došlo jen k opomenutí v úřadu předsedy vlády, že dosud po dvou měsících nebyla na interpelaci dána odpověď. Chtěl bych požádat o nápravu.

Pokud jde o dotaz, ve scénáři ekologické strategie, který je součástí vládního scénáře ekonomické reformy, jsou uvedeny skutečnosti, že kromě ekonomických nástrojů, sankcí a stimulací ve vztahu k životnímu prostředí, které by měly být ještě letos přijaty, je nezbytné v roce 1990 přijmout základní zákony ve vztahu k životnímu prostředí, to znamená zákon o životním prostředí jako takový, zákon o ochraně ovzduší a zákon o odpadech. Tyto tři zákony jsou takto jmenovitě ve scénáři ekologické strategie uvedeny.

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že bez této legislativy se podstatně zkomplikují práce z voleb vzešlých samosprávných orgánů měst a obcí, chtěl bych dát jediný dotaz předsedovi výboru životního prostředí panu Vavrouškovi. Kdy budou tyto zákony předloženy Federálnímu shromáždění k projednání?

Poznámku na konec mimo tyto dvě věci: bohužel pan ministr dopravy odešel, chtěl bych nejen jeho, ale možná i přítomné poslance upozornit na to, že když říkal, že ČSAD jsou zatím řízeny KNV, tak od neděle Krajské národní výbory v naší vlasti neexistují.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánovi poslancovi Sedlákovi. Ide tu o urgenciu odpovede na jeho interpeláciu o otázke, kedy budú predložené zákony o životnom prostredí. Pán poslanec, keby som mohol aspoň čiastočne odpovedať ako predseda výboru pre životne prostredie, situácia je taká, že zákon o odpadoch má paragrafované znenie a predkladá sa v týchto dňoch do vlády s tým, že by mal platiť od 1. 2. Taký je harmonogram.

Pokiaž ide o zákon o životnom prostredí, boli minulý týždeň v stredu prerokované v expertnej skupine zásady tohoto zákona, ktoré vypracoval Federálny výbor pre životné prostredie s tým, že zákon by mal byť predložený v marci budúceho roka do Federálneho zhromaždenia. Ostatné otázky potom zodpovie pán minister.

Pán poslanec, čoho sa týkala interpelácia na predsedu vlády?

Poslanec SL J. Sedlák: To byla jediná otázka ve vztahu k tomu, jak je to napsáno ve scénáři ekologické strategie, tam je jasně napsáno, že do konce roku 1990 by měly být zákony přijaty. Chci jen odpověď, kdy budou Federálnímu shromáždění předloženy.

Interpelace je tisk 160, předložili ji poslanci Svoboda, Grebeníček, Kos a Sedlák a otázky v ní položené byly ve vztahu k opatření ředitele státního podniku Vítkovice č. 17/90, vlastně je to takové hodnocení pro odvolávání pracovníků z funkce.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Slovo má poslanec Malý, ďalej sa pripraví poslanec Tahy a prihlásili sa poslanci Magyar a Kvasnička.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem se původně obrátit na ministry Dienstbiera a Langoše. Vzhledem k tomu, že nejsou přítomni, prosím místopředsedu vlády pana Rychetského, aby můj dotaz tlumočil.

Chtěl bych vás uvést do obrazu tím, že vám přečtu část fejetonu, který dnes vyšel v deníku Mladá fronta dnes, a který se jmenuje: "Jak se stát slovenským vlastencem". Slovenské poslance uklidním, nebudu zde hovořit o národnostních problémech.

"V bratislavském hotelu Kyjev je radost bydlet, tím spíš když jste ve slovenském hlavním městě služebně a nemusíte se starat, kolik vás to stojí. Parkování přes noc přijde na 30 korun. Anebo ještě na víc. Jakmile totiž přijíždíte k hotelu od náměstí SNP, jste ve městě cizí, prší a vy třeštíte zrak, kudy se na parkoviště vlastně zajíždí. Spatříte najednou vjezd, zaradujete se, šup na parkoviště - a ze tmy a clony deště hup na vás policajt, za zády dva pohraničníci, a už máte pokutu a jste celí rádi, když se vám podaří pálku usmlouvat na polovic výměnou za to, že si nevyžádáte pokutové bloky. A pak jste v hotelové hale a všichni tam jsou na vás příjemní a lebedíte si v kožených křeslech, když tu náhle vtrhne dovnitř banda policajtů jako z amerického filmu. Jsou celí v černém, na hlavách hranaté brigadýrky, u boku metrový pendrek a v pouzdře bubínkový Smith and Wesson a taky pouzdro s ocelovými náramky. V rukou vysílačky, skřehotá z nich němčina. Před hotelem mají antona s německou značkou.

Nejdřív si pomyslíte, že se tu filmuje a informujete se u recepce, v jaké že to produkci tito klauni vystupují.

"To je soukromá policie, placená z Mnichova", dozvíte se. "Hlídá hotely a kasína v Karlových Varech, v Praze a teď jsou i tady."

Podivíte se. Soukromá policie? Jak to, že nějací soukromníci pobíhají se Smith and Wessonemn u pasu po Bratislavě? Recepční krčí rameny.

"Jsou tu a my jsme rádi, že tu jsou. Honí veksláky, zloděje a kurvy" Za chvilku je spatříte v akci. Vyvádějí nějakého ožralu, sotva plete nohama. Něco brebtá, samozřejmě slovensky. Vzedme se ve vás vlna vlastenectví, tentokrát slovenského. Ač jste Čech, jaksi vám vadí, že ozbrojenci v germánské službě vlečou ven soukmenovce, sice ožralého, ale přece jen našince. To nemůže náš státní policajt ... Nemůže. Ten se skrývá za bukem na hotelovém parkovišti a čeká na hejla, který poplete vjezd.

V úvodu fejetonu se totiž opraví, že náš státní policajt vybírá pokuty u dost nezřetelného vjezdu, kam vjíždějí znavení turisté. Chtěl bych se zeptat členů federální vlády, zda považují za normální, že se zde pohybuje skupina ozbrojených osob, cizích státních příslušníků a fyzicky zasahují proti našim obyvatelům. Chtěl bych se zeptat, co s tím bude vláda dělat a žádám pana ministra Langoše a pana ministra Dienstbiera, aby přijali nezbytná opatření a jednali s německou stranou o nápravě této situace.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Mže niekto z vlády reagovať hneď? Nie. Slovo má poslanec Tahy, pripraví sa poslanec Magyar.

Poslanec SN M. Tahy: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia z federálnej vlády, využívať prítomnosť pána ministra Hoffmanna, i keď si myslím, že mj príspevok nie je len jeho vecou. Žiadam o písomné stanovisko federálnej vlády k môjmu príspevku a prosím, aby mj príspevok bol federálnej vláde poskytnutý v podobe stenografického záznamu.

V krátkom čase budeme prerokovávať kompetenčný zákon, zákon o rozpočtových pravidlách a nakoniec i rozpočet na budúce obdobie. Považujem za mimoriadne závažný problém, ktorý súvisí, prirodzene, nielen s ekonomickou, ale i s politickou stratégiou federálnej vlády, postupné zrušenie výroby a obchodu so zbraňami. Vieme vežmi dobre, že na základe vyhlásenia čelných predstavitežov nášho štátu pristúpili strojárske závody k tomu, aby začali obmedzovať zbrojnú výrobu. Prirodzene, má to i mimoriadny ťažký ekonomický dopad na tieto závody a mimo to sa nedosahuje taká čistota myšlienky, ktorú si zrejme čelní predstavitelia predstavovali.

Pokiaž som dobre informovaný, niektoré z týchto našich strojárenskych závodov dodávajú v subdovádkách našim zahraničným susedom časti strojov a zariadení, ktoré naši susedia kompletujú a dodávajú zbrane namiesto nás. Vežmi rýchlo do tohoto vákua padli. Tým sme dosiahli vlastne jednu vec - že sme našu spoločnost neočistili, ale značne znížili naše ekonomické prínosy.

Z tohoto hžadiska sa pýtam, či pre budúcnosť bude našou oficiálnou politikou skutočná likvidácia výroby zbraní (a potom bezpodmienečne platná pre obe republiky), a keď áno, akým spsobom táto problematika bude riešená federálnym rozpočtom? V tom prípade budú musieť tie závody, ktoré dnes vyrábajú i určité subdodávky tieto obmedziť a nebudú mcť ekonomicky svoje problémy riešiť.

Keď tomu tak nie je, bolo by načase, aby federálna vláda v rámci odovzdávania kompetencií povedala jasné slovo i k tejto problematike, či túto záležitosť budú riešiť separátne jednotlivé republikové vlády.

Myslím, že táto otázka je mimoriadne závažná, vzhžadom na blízkosť prerokúvania rozpočtu i zákona o kompetencii a myslím si tiež, že vláda by mala vo vlastnom záujme rýchlo zaujať stanovisko k mojej otázke.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Pán poslenec, ide o dotaz alebo o interpeláciu? (Poslanec Tahy: dotaz).

Slovo má poslanec Magyar, pripraví sa poslanec Kvasnička.

Poslanec SL F. Magyar: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som chcel interpelovať jednak pána ministra Klausa, jednak ministra zahraničných vecí v otázke dovozu tlače zo štátov bývalého socialistikého tábora, z bývalých spriatelených štátov.

Dostali sme oznámenie, že od nového roku cena tejto tlače stúpne pätnásobne až desaťnásobne. To by znamenalo, že by sme boli viac izolovaní od okolia, ako sme boli za totalitného režimu. Kúpna sila sovietského rubža alebo maďarského forintu od nového roku nestúpne. Iná je situáci s NDR, pretože tam už je tvrdá mena. I doteraz sme platili väčší prepočítací kurz než bola skutočná hodnota, napríklad u maďarského forintu. Forint stál 45 halierov, ale za dovážanú literatúru sme platili okolo 70 až 80 halierov. Teraz máme platiť päťnásobok. Vzhžadom na to, že nový rok máme na krku, prosím, aby táto otázka bola považovaná za naliehavú.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, to je interpelácia pána poslanca Magyara. Chce na to niekto reagovať? Nechce. Hovorí poslanec Wagner.

Poslanec SN K. Wagner: Vážení kolegové a kolegyně, kdyby pan navrhovatel dovolil, požadovali bychom za rozumné - vzhledem k tomu, že tento a předchozí bod mají vzájemnou souvislost - předložit ráno k hlasování společný návrh, týkajcí se daně z obratu pro domácí tisk a týkající se záležitosti zahraničního tisku. Vyřešili bychom i technický problém, týkající se pořadu jednání, který pan předsedající před chvílí sdělil. Pokud je s tím souhlas, považovali bychom to za rozumné.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ja myslím, že to mžeme odhlasovať ešte dnes. Súhlasí pán poslanec Magyar s tým, aby sa i v tomto prípade postupovalo rovnako ako v prípade interpepácie poslanca Wagnera, respektíve doktorky Novákové? Súhlasí. Ďakujem.

Slovo má poslanec Kvasnička. Pripraví sa poslanec Pohanka.

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pôvodne som nechcel vystúpiť, ale vyprovokoval ma docent Mlynárik. Hovoril o tom, ako vyzerá situácia na základnych školách pokiaž ide o požiadavky z dejepisu. Ja by som chcel poukázať na to, ako to vyzerá na vysokých školách. Chcel by som uviesť dva celkom konkrétne príklady.

Psychologička, ktorá pracuje na mojom pracovisku, sa pripravuje na atestáciu. V zozname odporúčanej literatúry na štúdium je okrem iného uvedené "Význam zjazdov KSČ pre rozvoj československej psychológie".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP