Úterý 18. září 1990

Pane předsedo, hovořila jsem o potřebě jednoty. Výhody takové jednoty nejlépe ilustruje reakce celého světa na iráckou invazi do Kuvajtu. Právě Československo jistě nepotřebuje připomínat, že národům se musí stavět proti tyranům a musí tak činit bezodkladně.

Na rozdíl od roku 1938 reagovaly Spojené státy, Evropa a vlastně celý další svět na agresi Saddáma Huseina obdivuhodnou ukázkou jednoty. Rada bezpečnosti OSN jednala rychle a účinně tak, jak si to představovali její zakladatelé.

Před několika dny jsme sledovali prezidenta Spojených států a prezidenta Sovětského svazu, jak společně v Helsinkách požadovali odchod Iráku a znovunastolení kuvajtské právoplatné vlády. Tato nová ochota ke společnému jednání představuje velikou naději pro příští mír, zvláště zde, v Evropě.

Pane předsedo, je to pro mne čest, že jsem byla pozvána, abych k vám promluvila. Mohla bych pokračovat a hovořit ještě dlouho, ale jako členka parlamentu znám velmi dobře přednost krátkých projevů. (Potlesk.) Dovolím si proto vyjádřit poslední myšlenku.

Za uplynulých 40 let jsme si zvykli na rozdělenou Evropu, v níž se nic velkého neměnilo. Měli jsme velmi málo podnětů ke konstruktivnímu a odvážnému přemýšlení o budoucnosti našeho kontinentu. Nyní jsme k tomu náhle dostali příležitost. Ale udělejme to tak, aby to odpovídalo evropským tradicím a ne podle nějaké abstraktní intelektuální koncepce.

V době, kdy byl svět rozdělen na velké říše - Čínu Sungů, Otomanskou říši, Říši Mongolů - vyrůstali v Evropě malé státy, někde na základě měst, jindy království. Zatímco říše, o kterých jsem hovořila, vládly tvrdou pěstí, všem svým lidem rozmanitost právě těchto malých států položila základ velkým uměleckým a intelektuálním hodnotám renesance, její industriální revoluce, její lásky pro svobodu.

Tradice Evropy je tradicí zvídavého ducha, v umění, vědě i v politice, projevujícího se ne formou suchopárné či destruktivní kritiky, nýbrž hledajícího pozitivní odpovědi. Tento duch rozmanitosti, lásky ke svobodě a spravedlnosti, rozmanitosti spíše než monotonie, aktivního rozhovoru spíše než pasivního přijímání, je součástí československé historie. Bylo to tady v roce 1618 stejné jako v roce 1968 a v roce 1989. Uchovejme si tedy naši rozmanitost. Dodává životu barvu, originálnost a smysl

Buďme jednotní. Ne ve vytváření nových byrokratických říší, ale

svou příslušností k demokracii a vládě práva ve snaze uchovat evropské dědictví, ve svém odhodlání, abychom již nikdy nebyli svědky Evropy rozdělené do dvou nepřátelských táborů.

Pane prezidente, hovořila jsem dnes o nové Magně Chartě pro Evropu. To je naše Magna Charta, sepsaná před téměř 800 lety, která řešila problémy své doby praktickým způsobem a poskytla právní nápravu nespravedlnostem feudálního řádu. Ale jazyk, jímž byla napsána, ovlivnil celé další generace. Vyjádřil slovy ducha svobody pro jednotlivce, který od té doby nepřestal působit na náš lid.

V článku 39, který je snad ze všech nejdůležitější, najdeme záruku svobody podle zákona, a tam se praví (je to téměř 800 let staré): "Žádný svobodný člověk nemůže být zatčen, uvězněn, postaven mimo zákon, vyhnán či jakkoli poškozen a nebudeme proti němu postupovat ani ho pronásledovat jinak , než na základě právoplatného rozsudku jemu rovných a podle zákona země." (Potlesk.)

Tato slova se ozývala po staletí a jejich neustálé opakování významně napomohlo formování naší národní povahy. Vy sám jste pane prezidente řekl, že Magna Charta byla zdrojem inspirace Charty 77 a vašeho dlouhého boje za lidská práva v Československu. Ráda bych dnes předala faksimile Magny Charty vám, pane prezidente, jako projev úcty k úloze, kterou jste Vy a mnoho dalších mužů a žen nebojácného ducha a neochvějné odvahy sehráli při přeměně Vaší země, a vaším prostřednictvím českému a slovenskému lidu, které tímto vítáme při jejich návratu do rodiny svobodných národů, do rukou tohoto Federálního shromáždění, nyní, když se vy, zvolení zástupci svého lidu, pouštíte do velikého úkolu vybudovat trvalou svobodu a demokracii ve vaší milované zemi. (Dlouhotrvající potlesk - shromáždění povstává..)

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, dovožte, aby som poďakoval ministerskej predsedníčke pani Margaret Thatcherovej. Naše úsilie o vytvorenie spoločnosti slobodných žudí a demokratických inštitúcií v spoločnom federatívnom štáte oboch našich národov Čechov a Slovákov a ostatných národností nachádza v historických skúsenostiach Anglicka nové podnety. Mnohoročné tradície britskej demokracie majú aj naďalej vplyv na usporiadanie našich vecí spoločných. Vo vašich slovách a vašich bohatých skúsenostiach nachádzame veža poučného.

Vážená pani Margaret Thatcherová, som srdečne rád a považujem za šťastnú zhodu okolností, že som vás mohol privítať, ako prvú britskú návštevu na tejto úrovni v našom parlamente. (Potlesk.) Prial by som si, aby Vaša návšteva v našom parlamente bola začiatkom novej etapy česko - slovensko - britskej spolupráce. Na to nech nám slúži i Magna Charta, ktorú ste dnes odovzdali.

Prajem Vám osobne a Vašim prostredníctvom všetkému žudu Vežkej Británie iba všetko dobré. Máte u nás úctu a vrelé sympatie. Pre nás nie ste železná dáma, pre nás ste milá pani Margaret Thatcherová. (Dlouhotrvajúci potlesk.)

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Přerušuji naše jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 10.05 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokračujeme v našem jednání. Měli bychom dokončit naše projednávání tisku 95 o vytvoření komise poslanců k přípravě nové ústavy.

Vyslechli jste návrhy, které zde proběhly na jmenování poslanců do jednotlivých komisí za českou a slovenskou část. Než budeme hlasovat, je zde ještě přihláška poslance Karola Stomeho.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedající, dámy a pánové, jedná se o závažnou otázku, totiž o zřízení komise k přípravě nové ústavy.

Bylo domluveno, že jednotlivé politické síly a strany nominují své reprezentanty a toto jednání proběhlo v klubech a bylo vzato na vědomí všemi poslanci.

Nyní se vyskytl návrh, aby jeden člen takto nominovaný byl nahrazen někým jiným. Já bych chtěl upozornit na dva aspekty této věci. Samozřejmě, že máme možnost vytvořit komise a jednací řád to zná v § 94, stejně jako výbory, a můžeme to udělat jednak sněmovnami, jednak výbory, které fungují podle jednacího řádu.

Na druhé straně musíme uvážit, jaké má být složení těchto lidí. Každý poslanec má právo mluvit k projednávané věci podle § 17 a samozřejmě každý má právo podle § 18 odst. 1 na pozměňovací návrh a tady je možno v krajním případě připustit i to, aby se hovořilo o takto nominovaném kandidátu jako o jednotlivci a konec konců by se muselo hlasovat i jednotlivě o každém členu.

Já jsem ale chtěl říci jinou věc jako druhou. My máme ve všech tradičních parlamentech také určité uzance, určité uzance vzájemných vztahů a vazeb a já bych prosil o zamyšlení, zda toto není ten případ, kdy v případě složení této komise bychom se měli obrátit k těmto uzancím a vazbám, abychom fungovali jako dělné těleso, a neměli bychom využít § 18 odst. 5 a vzít zpět návrh na změnu v té komisi od Slovenské národní strany na jejího reprezentanta, jak tady odezněl. Já se domnívám, že by to bylo velice užitečné, abychom nemuseli absolvovat ono, mírně řečeno, nedůstojné martýrium jednotlivých hlasování k této otázce. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Stomemu. Prosím, je k tomu návrh, pane poslanče?

Poslanec SL K. Novosád: Svůj návrh beru zpět.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já vám děkuji. Myslím i za ostatní. Pokud souhlasíte a nemáte námitky proti tomu, abychom hlasovali o složení ústavní komise jako celku, přikročili bychom k hlasování. Vidím, že žádné nesouhlasné pohyby ani hlasy se neozvaly, proto přistoupím k hlasování o ustavení komise Federálního shromáždění; za českou část jsou navrženi tito poslanci: Battěk, Kroupa, Kessler, Sokol, Masopust, Tomis, Benda. Za slovenskou část: Šútovec, Valko, Vosček, Benčík, Novický, Dubček, Roman.

Budeme hlasovat nejprve ve Sněmovně národů vcelku. Táži se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s takto navrženými komisemi, nechť zmačkne knoflík, drží ho více než jednu sekundu a zvedne ruku! Prosím, hlasujte! (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh ve Sněmovně národů byl odsouhlasen.

Prosím, aby teď hlasovali poslanci ze Sněmovny lidu. Kdo z poslanců je pro takto navrženou komisi, nechť, zvedne ruku a zmačkne knoflík! (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Je to rozdíl dvou hlasů. Lze konstatovat, že i v tomto případě poslanci Sněmovny lidu komisi schválili.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 33, SL č. 59, SN č. 60)

Tím lze považovat tento bod našeho jednání za ukončený. Současně vás ale musím zklamat v tom, že nedodržíme uvedený pořad, protože naléhavých osobních záležitostí členů Federální vlády je tolik, že bychom měli být povinni jim vyjít vstříc, protože zastupují naše zájmy.

Rozhodli jsme nejprve projednat

15

Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku, tisk 59.

Je zde přítomen Petr Miller, který by k tomuto bodu přednesl zprávu. Prosím, aby se ujal slova. Ještě dodávám, že zpravodajská zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů je tisk 108.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souladu s programovým prohlášením předkládá vláda ČSFR ve Federálním shromáždění návrh zákona o rodičovském příspěvku, který má nahradit dosud platný zákon o mateřském příspěvku z roku 1971. Jde o nově koncipovanou sociální dávku, která má částečně nahradit příjem ze zaměstnání toho z rodičů, který bude osobně pečovat o malé dítě a ztratí proto svůj příjem.

Pojetí rodičovského příspěvku a jeho postavení v systému společenské pomoci rodinám s dětmi jejíž součástí připravované sociální reformy, která by měla působit jako zajišťovací a ochranný mechanismus při ekonomické přeměně naší společnosti.

V navrhované koncepci rodičovského příspěvku se upouští od dosavadní propopulační funkce dávky. Příspěvek se bude poskytovat v jednotné částce bez ohledu na počet dětí, o něž bude v rodině pečováno. Pokud jde o sociální aspekt zvýhodnění rodin s více dětmi, jsou k tomu účelu určeny jiné peněžité dávky, a to přídavky na děti, které jsou odstupňovány podle počtu dětí v rodině.

Návrh zákona ponechává i nadále dosavadní vazbu nároku na příspěvek na zajištění celodenní osobní a řádné péče o dítě.Tímto opatřením chce stát i nadále ovlivňovat a podporovat základní funkci rodiny při péči o zdravou výchovu dětí. Záměrem navrhovaného zákona je významně zkvalitnit dosavadní dávku. Navrhuje se jednat o její podstatné zvýšení, a to ze 600,- Kčs měsíčně při péči o jedno dítě na 900,- Kčs měsíčně. Jinak k prodloužení doby jeho poskytování při péči o jedno dítě z dosavadního jednoho roku do tří let věku dítěte.

Tato úprava výrazně zlepšuje materiální podmínky při osobní péči rodiče o nejmenší děti a doba pobírání rodičovského příspěvku se dostává do souladu s délkou mateřské dovolené podle pracovně právních předpisů.

Pokud jde o navrhovanou výši ve vztahu k dosavadní úpravě, která umožňovala v jednom případě poskytovat vyšší částku než 900,- Kčs, to je 1 300,- Kčs při současné péči o tři a více dětí do tří let věku, ponechává se, v zájmu právních a sociálních jistot, přechodné ustanovení návrhu zákona dosavadní výše pro nároky nabyté před účinností nové úpravy.

Jak už z nového názvu příspěvku vyplývá, návrh zákona umožňuje právo volby matky nebo otce pečovat o dítě místo výkonu zaměstnání. Záměrem této úpravy je především zrovnoprávnění obou rodičů při výchově dětí a dále vytvoření předpokladů k vyřešení možných sociálních situací rodin v souvislosti s pohybem pracovních sil a pracovního uplatnění jednoho z rodičů.

V předloženém návrhu úpravy rodičovského příspěvku se zohledňuje zvláštní sociální a ekonomická situace rodin se zdravotně postiženými dětmi.

Navrhuje se prodloužit dobu poskytování příspěvku až do šesti let věku dítěte, pokud půjde o postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči zvláště náročnou. O stavu a intenzitě postižení dítěte pro účely přiznávání příspěvku budou rozhodovat příslušné státní orgány sociálního zabezpečení, to je správy sociálního zabezpečení. Rodičovský příspěvek bude poskytován i za předpokladu, že dítěti bude věnována osobní celodenní a řádná péče ze strany jednoho z rodičů.

S ohledem na současnou ekonomickou situaci mladých rodin s malými dětmi se navrhuje umožnit získání doplňkového příjmu do rodin s výdělečnou činností malého rozsahu. To je sice prolomení uvedené základní zásady, mzda nebo sociální příjem, avšak je to v takové míře, která ještě neznamená popření této zásady. Rozsah pracovní činnosti se navrhuje litovat pracovním úvazkem vyjádřeným buď dvěma hodinami sjednané práce denně nebo v případech, kdy nedochází ke sjednávání práce formou pevně stanoveného úvazku, na přiklad u samostatné výdělečné činnosti nebo v uměleckých povoláních s výdělkem 800,- Kčs měsíčně, což představuje cca čtvrtinový výdělek v národním hospodářství.

Připuštění většího rozsahu výdělečné činnosti by znamenalo porušení uvedeného základního poslání a účelu dávky bylo by v rozporu s podmínkou zavedení osobní péče.

Dále se v návrhu zákona ponechává zvýšená ochrana státu o osamělé rodiče pečující o malé děti. Těmto rodičům se umožňuje výdělečná činnost bez omezení za předpokladu, že nebudou pro své děti používat kolektivní zařízení, jesle nebo mateřské školy. Takový rodič musí zajistit potřebnou péči jinou osobou.

Další navrhované změny mají už jen dílčí charakter. Například se navrhuje prodloužit lhůtu v zániku nároku na rodičovský příspěvek z jednoho roku na tři roky obdobně, jak to bylo provedeno v prvním pololetí letošního roku v oblasti nemocenského pojištění. Ve výši příspěvku, jak už bylo uvedeno, dochází ke zvýšení proti dosavadnímu stavu o 300,- Kčs měsíčně.

Realizace návrhu zákona předpokládá výrazné zvýšení výdajů, a to z dosavadních 1,8 miliardy Kčs ročně na 4,3 miliardy Kčs. Jde o nárůst 2,5 miliardy korun. Tato částka představuje v současné době reálné maximum, které lze nyní ze státních prostředků vynaložit.

Zvýšení rodičovského příspěvku ještě o další částky, například o 300,- Kčs na 1 200,- Kčs měsíčně by si vyžádalo značný nárůst finančních nákladů, a to při zvýšení na 1 200,- Kčs měsíčně nikoliv 2,5 miliardy korun ročně nýbrž cca 4,5 miliardy korun ročně. Přitom tyto náklady by nebyly kompenzovány částečným snížením výdajů na mateřské školy, ale na podporu při ošetřování člena rodiny.

Předpokládá se, a vláda ČSFR k tomu tak přistupovala, že realizace všech navrhovaných opatření by měla přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí a sociální situace rodin s malými dětmi. Současně se předpokládá, že nová úprava této dávky se projeví také ve snížení počtu dětí v jeslích, mateřských školách a jiných obdobných zařízeních i v žádoucím prodloužení intervalu mezi jednotlivými porody. Účinnost předloženého zákona je navrhována od 1. října 1990.

Návrh zákona o rodičovském příspěvku byl projednán v některých výborech Federálního shromáždění. Se změnami doporučenými ve společné zprávě výborů navrhuji vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu ministrovi Petru Millerovi. Konstatuji, že návrh projednaly výbory sociální a kulturní, pro plán a rozpočet a ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Prosím nyní společnou zpravodajku výborů Sněmovny lidu, paní Mahulenu Čejkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu. (Poslankyně Čejková přichází a něco předsedajícímu sděluje. ) Po krátké konzultaci s paní poslankyní jsme se dohodli, že první zpravodajskou zprávu přednese společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Marián Farkaš.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP