Středa 18. července 1990

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Kdybych tu věc chtěl problematizovat, tak bych řekl, abychom o tom mohli jednat, poslanci by ten návrh museli mít písemně k dispozici, a protože pan poslanec Wagner ho dal dneska, nebo včera odpoledne, nebylo možno to technicky stihnout. O slovo se přihlásil předseda Sněmovny lidu pan Battěk.

Předseda SL R. Battěk: Dámy a pánové, jsem nesmírně vzrušen tím, že musím zasahovat do tohoto jednání, ale mám pocit, že něco, co lze nazvat politickou odpovědností poslance, nám tady očividně schází. My se chováme jako lidé, kteří za každou cenu chtějí prosadit svůj momentální nápad, aniž by byli schopni pochopit smysl takéhoto jednání. Já jsem dostal návrh pana poslance Jozefa Wagnera možná před dvěmi hodinami. Tento návrh sám není ani formulován jako interpelace, nehledě tomu, že ani generální prokuratura, ani předseda Nejvyššího soudu nemá na co odpovědět. Nedostal žádnou písemnou, ba ani telefonickou zprávu. A další moment celé akce je problematizován tím, že není o čem jednat. Byla odhalena jakási deska, aniž uvedeno, jaký je obsah toho nápisu, to nezakládá důvod posudku prokurátorského nebo Nejvyššího soudu. Tady nelze nic uspěchat, ani časově ztratit. My budeme postupovat v rámci jednacího řádu a procedurálních předpisů.

Byl bych rád, abychom trochu té politické odpovědnosti a smyslu pro způsob jednání si zachovali pro celé jednání těch tří dnů, jinak zde budeme pracovat neúčelně, neústrojně a vystavíme se oprávněné kritice společnosti. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Žádám tedy poslankyně a poslance, aby se vyjádřili k pozměňovacímu návrhu, zda chtějí, aby dnes byl zařazen na pořad jako zvláštní bod: Stanovisko kulturních a sociálních výborů, ve věci oné desky, jak jsme o tom hovořili. Ale je třeba zvážit, jak už jsem na to poslankyně a poslance upozorňoval, že jde o obsahově totožnou záležitost s interpelací poslance Prokopa a k níž chce vláda zaujmout stanovisko v pátek po svém zasedání.

Ale prostě návrh byl podán, jsem povinen o něm nechat hlasovat. Je to pozměňovací návrh, nechávám o něm tedy hlasovat. Nejprve poslanci Sněmovny lidu. Upozorňuji, že ve Sněmovně lidu je 124 poslanců, sněmovna je tedy schopna usnášení, ve Sněmovně národů v části zvolené v České republice je 63 poslanců, v části zvolené ve Slovenské republice je 66 poslanců. Obě sněmovny jsou schopny usnášení.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Dvacet devět.) Pro návrh je ve Sněmovně lidu 29 poslanců, nebyl tedy akceptován.

Nechávám hlasovat ve Sněmovně národů. Obě části hlasují společně. Ptám se, zda souhlasí, aby pozměňovací návrh tak, jak byl uveden, byl zařazen dnes na pořad schůze. Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji. (Třicet sedm.)

Ve Sněmovně národů je pro návrh 37 poslanců - přítomno je 129. polovina nebyla dosažena. Tento návrh nebyl schválen.

Nechávám hlasovat o změně programu. Nejprve o tom, že bod 9 bude přesunut po projednání ostatních návrhů zákonů, a že po projednání - myslím, že bychom o tom mohli nechat hlasovat společně - bude zařazen na pořad obou sněmoven bod interpelace a problematika, o které mluvil poslanec Zelenay.

Poslanec SN L. Roman: Navrhujem, aby sme najskôr hlasovali, či ide o interpeláciu naliehavú, pre ktorú je potreba menej ako 30 dní, aby sme sa ňou zaoberali.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Uznávám, že je to precizní, ale pan ministerský předseda tu vystoupil s tím, že podá k této interpelaci odpověď v pátek. Čili pokud mne nebudete brát jako člověka, který nerespektuje jednací řád, zdá se mi zbytečné, abychom o tom nechávali hlasovat, když je tu souhlas předsedy vlády, že k této věci vystoupí. Jinak, pokud jde panu poslanci Romanovi o jinou otázku - zda považuje za důležité o tom jednat - pak by tuto otázku měl formulovat jasně.

Poslanec SN L. Roman: Vychádzam z § 63 odst. 3) rokovacieho poriadku FZ a nevidím v tom nič zlého, aby sme hlasovali a trvám na tom, aby sme o tom hlasovali, či už ide o interpeláciu naliehavú alebo nie. Bez obžadu na to, čo tu povedal pán ministerský predseda.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínsky: Znovu opakuji, že považuji toto hlasování za zbytečné, protože pan předseda vlády odpověděl, že je ochoten odpovědět hned, čili my nepovažujeme interpelaci za naléhavou. Zdá se mi, že bychom zaváděli do jednacího řádu formalismus, který je nesmyslný. Já o tom hlasovat nenechám, protože to není potřeba. Tady bylo dosaženo dohody. (Potlesk.) Pan ministerský předseda, bez ohledu na to, že interpelace nebyla označena jako naléhavá, na ni na této schůzi odpoví a není tedy podle mého soudu o čem hlasovat.

Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu v tom smyslu, jak jsem uvedl. Na pořad páteční schůze bude zařazen návrh zákona o náhradách poslanců a dále jako poslední bod programu bude zařazen bod interpelace.

Ptám se poslanců ve SL, zda souhlasí s touto změnou programu? (Hlasuje se.) Děkuji. (Jedno sto osm.)

Pro hlasovalo ve Sněmovně lidu 108 poslanců, čili tato změna byla schválena.

Nyní Sněmovna národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s navrženou změnou programu. (Hlasuje se.) Děkuji.

Myslím, že je to zjevná většina, pro pořádek se ptám, kdo je proti? (Hlasuje se.) (Patnáct.) Proti je 15 poslanců.

I Sněmovna národů navržený program v pozměňovacím znění schválila. (Poznámka redakce: usnesení SL č. 26, SN č. 25)

Podle schváleného pořadu máme nyní na programu

1

Slib poslanců Federálního shromáždění.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastňuje.

Poprvé se dnes zúčastňují poslanci Sněmovny lidu Ing. Pavel Jégl, Jozef Kakačka, Miroslav Korman a MUDr. Marta Nazari.

Poslanci Sněmovny národů: István Batta, Jiří Jílek, Vítězslav Sochor, kteří jako náhradníci nastoupili do uvolněných poslaneckých mandátů v souladu s § 49 zákona č. 47/1990 Sb,. o volbách do Federálního shromáždění.

Prosím jmenované poslance, aby předstoupili před předsednickou tribunu ke složení slibu. Předsedy obou sněmoven prosím, aby přijali slib.

Slib se skládá podáním ruky předsedovi příslušné sněmovny a prohlášením "Slibuji".

Prosím místopředsedu Sněmovny národů poslance Jana Sokoža, aby přečetl text slibu a všechny účastníky schůze, aby povstali.

Místopředseda SN J. Sokol: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a přání lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a zabezpečovat, aby byly uváděny v život."

Poslanec P. Jégi: Slibuji.

Poslanec J. Kakačka: Sžubujem.

Poslanec M. Korman: Sžubujem.

Poslankyně M. Nazari: Slibuji.

Poslanec I. Batta: Sžubujem.

Poslanec J. Jílek: Slibuji.

Poslanec V. Sochor: Slibuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Blahopřeji nově nastupujícím poslancům, kteří dnes byli zvoleni a jejich volba byla stvrzena. Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je

2

Ověření platnosti volby poslanců Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění 11. a 18. července t.r. prohlásilo podle § 49 odstavec 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněné mandáty po rezignacích poslanců nastupují náhradníci. O tomto svém prohlášení informovalo předsednictva obou sněmoven. Výbory mandátové a imunitní zkoumaly v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni. Prosím předsedy mandátových a imunitních výborů o přednesení příslušných zpráv. Nejprve má slovo předseda výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu poslanec Kessler.

Předseda mandátového a imunitního výboru SL poslanec Z. Kessler: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu v dnešní schůzi, na základě volebního protokolu Ústřední volební komise, přezkoumal podle § 89 písmeno b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda se noví poslanci Sněmovny lidu stali poslanci v souladu se zákonem o volbách do Federálního shromáždění. Současně mne výbor pověřil, abych o výsledku jednání podal dnešní schůzi zprávu.

Ve Sněmovně lidu rezignovali na své mandáty tito poslanci: JUDr. Ján Čarnogurský, Ladislav Kováč, Jozef Pribilinec, Rudolf Cejnek, Jana Hlaváčová a ing. arch. Alena Šrámková. Předsednictvo Sněmovny lidu projednalo rezignace těchto poslanců a vzalo je na vědomí. Tím v souladu s § 9 odst. 2 zákona o poslancích Federálního shromáždění zanikl jejich poslanecký mandát.

Předsednictvo Federálního shromáždění 11. a 18. července 1990 rozhodlo, že se podle § 49 odst. 3 zákona o volbách do Federálního shromáždění novými poslanci Sněmovny lidu stali: Jozef Kakačka, Pavol Balgavý, Miroslav Korman, MUDr. Marta Nazari-Buřívalová, Ján Pobežal a Ing. Pavel Jégl. Předsednictvo Federálního shromáždění těmto poslancům předalo osvědčení o tom, že se z náhradníků stali poslanci Sněmovny lidu.

Mandátový a imunitní výbor dospěl k závěru, že předsednictvo Federálního shromáždění postupovalo v souladu se zákonem o volbách do Federálního shromáždění. Z pověření mandátového a imunitního výboru proto navrhuji, aby Sněmovna lidu podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci ověřila platnost volby všech šesti nových poslanců Sněmovny lidu. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Táži se, zda jsou dotazy nebo připomínky k přednesené zprávě, pokud jde o poslance ze Sněmovny lidu. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování. Přítomno je 110 poslanců Sněmovny lidu z celkového počtu 150, sněmovna je usnášení schopná.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. Je to zřejmá většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden. Děkuji.

Zpráva mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu byla schválena, platnost voleb ověřena.

(Usnesení SL č. 27)

Nyní má slovo předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů poslanec J. Horník.

Předseda mandátového a imunitního výhoru SN poslanec J. Horník: Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, mandátový a imunitní výbor Snemovne národov skúmal podža § 89 Zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či poslanci Snemovne národov Jiří Jílek, Vítězslav Sochor a Ištván Baťa, ktorí nastúpili ako náhradnici na miesta uvožnené po poslancoch Snemovne národov Marte Kubišovej, Šimonovi Pánkovi a Lászlovi Nitrajovi boli platne zvolení podža zákona o vožbách do Federáineho zhromaždenia a súčasne ma ako predsedu mandátového a imunitného výboru poveril, aby som na tejto spoločnej schôdzi Snemovne národov podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Dámy a páni, mandátový a imunitný výbor skúmal doklady o vožbách, uznesenie predsedníctva Snemovne národov k rezignácii poslancov Snemovne národov na poslanecký mandát a uznesenie predsedníctva Federálneho zhromaždenia k nastúpeniu náhradníkov na uvožnené poslanecké mandáty v Snemovni národov a konštatoval, že všetci náhradníci boli riadne zvolení a vyhlásení za poslancov Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prejednania navrhuje, aby Snemovňa národov podža čl. 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov, overila platnosť volieb svojich poslancov Jiřího Jílka, Vítězslava Sochora a Ištvána Battyho. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Jsou připomínky ke zprávě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů? Hlásí se někdo o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

V české části je přítomno 58 poslanců, ve slovenské části 57 poslanců Sněmovny národů. Sněmovna národů je usnášení schopná.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí se zprávou předsedy mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden. Sněmovna národů zprávu svého mandátového a imunitního výboru schválila, tím ověřila platnost volby.

(Usnesení SN č. 39)

Na pořadu máme nyní

3

Volbu poslanců do výborů sněmoven Federálního shromáždění.

Jde o zařazení poslanců, kteří nově nastoupili do Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje zvolit do výborů Sněmovny lidu poslance: Jozefa Kakačku do výboru hospodářského, Miroslava Kormana do výboru branného a bezpečnostního, Martu Nazari-Buřívalovou do výboru sociálního a kulturního a Pavla Jégla do výboru hospodářského.

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, zda mají k tomuto návrhu nějaké připomínky. Poslanec Jégl.

Poslanec SL P. Jégl: Chtěl bych požádat o přeřazení do výboru bran- ného a bezpečnostního.

Poslanec SL M. Malý: Mohla by být uvedena i politická příslušnost?

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budu muset požádat předsedu Sněmovny lidu, zda může doplnit tyto údaje, protože v prezidiální zprávě je nemám.

Předseda SL R. Battěk: Poslanec Kakačka je členem KDH, Miroslav Korman je členem KSČ, poslankyně Marta Nazari-Buřívalová patří do Hnutí samosprávné demokracie Morava-Slezsko, poslanec Pavel Jégl je za Občanské fórum.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jsou další připomínky ze strany poslanců k přednesenému návrhu? Prosím.

Poslanec SL O. Varga: Já som nebol zaradený...

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budete zařazen. Předsednictvo sněmovny to projedná a budete zařazen na příští schůzi.

Jsou další připomínky? (Nebyly.) Nejsou. Můžeme tedy hlasovat.

Počet poslanců se nezměnil, takže sněmovna je usnášení schopná.

Kdo souhlasí s návrhem, ve smyslu-pokud jde o změnu v zařazení poslance Jégla, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Myslím, že je to optická většina. Nechám spočítat hlasy, které jsou proti. Kdo je proti? (Hlasuje se.) Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) Děkuji.

Sněmovna lidu schválila volbu poslanců do výborů sněmovny tak, jak jsem to uvedl.

Předsednictvo SN navrhlo uvolnit z členství ve výborech poslance: Slavomíra Stračára z výboru pro plán a rozpočet, Vladimíra Mečiara z výboru branného a bezpečnostního, Ludvíka Motyčku z výboru hospodářského, Jána Mlynárika z výboru pro životní prostředí a navrhuje do výborů SN zvolit poslance: Istvána Battu (Soužití) do zahraničního výboru, Jána Mlynárika (VPN) do výboru branného a bezpečnostního, Jiřího Jílka (OF) do výboru pro životní prostředí a Vítězslava Sochora (OF) do výboru pro životní prostředí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP