Zápis

z 122. schůze ústavně právního výboru České národní rady,

která se konala 7., 8., 9. a 10. dubna 1992

Přítomni: posl. Antonín ANDRLE, Marek BENDA, JUDr. Leonard DANNEBERG, RNDr. Václav EXNER, CSc., PaedDr. Josef HEJSEK, JUDr. Ivana JANŮ, JUDr. František KAČENKA, Ján KADLEC, Petr KOHÁČEK, ing. Antonín MAREK, JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc., JUDr. Ivo PALKOSKA, JUDr. Anna RÖSCHOVÁ, JUDr. Vladimír ŘEZÁČ, JUDr. Miloslav VÝBORNÝ, ing. Václav ŽÁK
Omluveni: 10.4.: posl. JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc.
po všechny dny: posl. Michal SEDLÁČEK

Hosté:

-dr. PŘÍHODA - ministerstvo vnitra ČR

-ing. Arnošt CULÍK - náměstek ministra financí ČR

-ing. HAVEL - ministerstvo financí ČSFR

-Jiří PAYNE - poslanec ČNR (VSPZ)

-RNDr. Vladimír ROSKOVEC, CSc. - ministerstvo školství ČR

-JUDr. Jiří NOVÁK - ministr spravedlnosti ČR

-Walter PIVERKA - poslanec ČNR (VÚSN)

-ing. Miroslav RAŠKA - poslanec ČNR VSPZ)

-prof. MUDr. Pavel KLENER, DrSc. - poslanec ČNR (VVVK)

-doc. ing. Antonín BAUDYŠ, CSc. - místopředseda vlády ČR

a další hosté dle prezenčních listin.

Schůzi výboru ve 14.00 hodin zahájil a řídil předseda ústavně právního výboru JUDr. Miloslav VÝBORNÝ.

Schválený pořad schůze:

1.Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města Plzně ze dne 25.6.1991

2.Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk FS 1398)

3.Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 627)

4.Vládní návrh zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 660)

5.Vládní návrh zákona ČNR o dani z nemovitostí (tisk 659)

6.Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem města Nový Jičín

7.Vládní návrh zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk FS 1448)

8.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394) + (394 A)

9.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o referendu (tisk 657)

10.Vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672)

11.Návrh na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 1992 č. 14 (3. etapa)

12.Návrh na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 1992 č. 94 (4. a 5. etapa)

13.Návrh na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 1992 č. 133 (6. a 7. etapa)

14.Návrh na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1992 č. 171 (8. etapa)

15.Návrh na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 1992 č. 190 (9. etapa)

16.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd (tisk 628)

17.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky (tisk 654)

18.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích (tisk 669)

19.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 640)

20.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře (tisk 484)

21.Vládní návrh zákona ČNR o Hospodářské komoře (tisk 666)

22.Návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd (tisk 667)

23.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě České republiky (zemské zřízení) (tisk 619)

24.Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě v České republice (tisk 642)

25.Návrh zásad zákona ČNR o agrárních, potravinářských a lesnických komorách (tisk 545)

26.Návrh zásad zákona ČNR o požární ochraně, předložený poslanci ČNR (tisk 605)

27.Vládní návrh zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (tisk 614)

28.Vládní návrh zásad zákona ČNR o státním informačním systému České republiky (tisk 629)

29.Zásady zákona ČNR o ochraně veřejného zdraví (tisk 631)

30.Vládní návrh zásad zákona ČNR o humánních, veterinárních léčivech a prostředcích zdravotnické a veterinární techniky (tisk 656)

31.Zásady zákona ČNR o lidovém hlasování (tisk 323)

32.Sdělení předsedy výboru

K bodu 1:

Po úvodním slově posl. JUDr. Anny RÖSCHOVÉ k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města Plzně ze dne 25.6.1991 přerušil výbor projednávání tohoto bodu (z 13 přítomných poslanců 13 hlasovalo pro).

Usnesení č. 672

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města Plzně ze dne 25.6.1991

Po úvodním slově zpravodajky posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušuje projednávání tohoto bodu.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 2:

Po úvodním slově předsedy výboru JUDr. Miloslava VÝBORNÉHO se výbor usnesl, že vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk FS 1398) nebude z časových důvodů projednávat (z 13 přítomných poslanců 11 hlasovalo pro).

Usnesení č. 673

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk FS 1398)

Po úvodním slově předsedy výboru JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že z časových důvodů nebude tento návrh projednávat.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 3:

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 627) odůvodnil zástupce ministerstva vnitra České republiky dr. PŘÍHODA.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. PaeDr. Josef HEJSEK.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s připomínkami v čl. I k bodům 5, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 31 a 34 a k čl. III.

Usnesení č. 674

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 627)

Po odůvodnění zástupce ministerstva vnitra České republiky dr. Příhody, zpravodajské zprávě posl. PaeDr. Josefa Hejska a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

k § 1

vypustit slova za slovy "budoucím generacím",

k bodu 5 - § 6

doplnit nový odstavec 5 tohoto znění: "(5) Původce může požádat ministerstvo vnitra České republiky o poskytnutí příspěvku na zajištění ochrany a odborné péče o archiválie.",

bod 18 - § 15 odst. 2 zní:

"(2) Státní archivy a archivy měst se svou činností podílejí na výkonu státní správy v rozsahu vymezeném tímto zákonem.",

k bodu 22 - § 18 odst. 2

-ve druhé větě za slovo "organizací" vložit slova "a ostatních osob",

-na konci tečku nahradit středníkem a vložit slova "tyto státní oblastní archivy nesou názvy Moravský zemský archiv v Brně a Slezský zemský archiv v Opavě.",

k bodu 24 - § 18a odst. 1

slovo "řídí" nahradit slovem "spravují",

k bodu 26 - § 19 odst. 1

slovo "řídí" nahradit slovem "spravuje",

k bodu 27 - § 20 odst. 1

slovo "řídí" nahradit slovem "spravují",

k bodu 30 - § 23 odst. 1

na konec doplnit slova "a právnické a fyzické osoby, které požádají archiv o převzetí archiválií do dočasné nebo trvalé péče (§ 7 odst. 2).",

k bodu 31 - § 25

v nadpisu vypustit slova "a Sboru nápravné výchovy České republiky",

k bodu 31 - § 25 odst 1

-vypustit slova "a Sboru nápravné výchovy České republiky",

-vypustit druhou větu,

k bodu 31 - § 25 odst 2

vypustit slova "a Sboru nápravné výchovy České republiky",

bod 34 - § 30 zní:

"34. V § 30 se slova "§ 28 odst. 2" nahrazuje slovem "§ 28".",

čl. III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1992.",

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 4:

Výbor se vrátil k projednávání vládního návrhu zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 660).

Úvodní slovo přednesl náměstek ministra financí České republiky ing. Arnošt CULÍK.

Zpravodajskou zprávu přednesla posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s připomínkami k § 2, 4, 9, 16, 18, 19, 20 a 21 (z 10 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro a 2 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 675

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 660)

Po odůvodnění náměstka ministra financí České republiky ing. Arnošta Culíka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s těmito připomínkami:

k § 2 odst. 1

slova "usnesení soudu" nahradit slovy "rozhodnutí příslušného orgánu",

k § 2 odst. 2

vypustit,

k § 4 odst. 2

-ve druhé větě za slovy "je její cenou cena" slova "platná v době úmrtí",

-ve druhé větě vypustit slova "platného v době úmrtí",

- vypustit odkaz 1) pod čarou,

-ostatní odkazy přečíslovat,

k § 9 odst. 1

za slova "včetně zrušení" vložit slova "a vypořádání",

k § 16 odst. 1

první věta zní: "Je-li předmětem daně věcné břemeno, jehož obsahem je opětující se plnění, je základem daně součet všech opětujících se plnění.",

§ 16 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Nelze-li cenu předmětu věcného břemene určit, je základem daně cena 10 000 Kčs.

(3) Jde-li o opětující se plnění zřízené jinak než věcným břemenem, použije se odst. 1 a 2.",

k § 18

upravit takto: "... do 30 dnů od právní moci rozhodnutí od vyměření daně.",

k § 19 odst. 1

návětí upravit takto: "1) Od daně dědické a darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí"

k § 19 odst. 1 písm. a)

začátek upravit takto: "a) movitých věcí osobní ...",

k § 19 odst. 1 písm. b)

začátek upravit takto: "b) vklady na účtech ...",

k § 20 odst. 1

vypustit slova "okresní úřady",

k § 20 odst. 4

začátek odkazu 6) pod čarou upravit takto: "6) Např. zákon č. 403/1990 Sb., ...",

k § 21

nadpis umístit pod označení paragrafu,

k § 21 odst. 3

slovo "Soud" nahradit slovy "Příslušný orgán",

vložit nový § 22 tohoto znění:

§ 22

Cena nemovitosti platná pro účely tohoto zákona",

Cenou zjištěnou podle zvláštního předpisu (§ 4 odst. 2, § 7 odst. 2, § 10) se rozumí cena zjištěná podle vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, a to ve znění této vyhlášky ke dni 1. listopadu 1991.",

ostatní paragrafy přečíslovat,

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 5:

Výbor se vrátil k projednávání vládního návrhu zákona ČNR o dani z nemovitostí (tisk 659).

Úvodní slovo přednesl náměstek ministra financí České republiky ing. Arnošt CULÍK.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. Marek BENDA.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s připomínkami k § 3, 4, 5, 6, 9 a 11 (z 10 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro a 2 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 676

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o dani z nemovitostí (tisk 659)

Po odůvodnění náměstka ministra financí České republiky ing. Arnošta Culíka, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s těmito připomínkami:

vypustit odkaz 1) pod čarou,

ostatní odkazy přečíslovat

k § 3 odst. 1

v poslední větě vypustit slova "ani v mapách evidence nemovitostí",

k § 3

vložit nový odst. 4 tohoto znění: "(4) Nájemce pozemku není-li sám poplatníkem za daň ručí.",

k § 4 odst. 1 písm. b)

slovo "zapojeny" nahradit slovem "napojeny",

k § 4 odst. 1 písm. m) zní:

"m) pozemky rekultivované investičním a biologickým zúrodňováním, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly vráceny zemědělské výrobě na dobu 5 let a lesní výrobě na dobu 25 let,",

k § 4 odst. 2

doplnit druhou větu tohoto znění: "Je-li nabytým majetkem nemovitost je její cenou cena platná v době úmrtí zjištěná podle zvláštního předpisu.",

k § 5 odst. 1

-za slova "na 1 m2" vložit slova "(§ 17 odst. 1)",

-na konec vložit další věty těchto znění: "Cena půdy pro daňové účely je dána vyhláškou vydanou na základě zmocňovacího ustanovení tohoto zákona (§ 17 odst. 1), a to ve znění této vyhlášky ke dni 31. prosince 1992. Tuto cenu půdy pro daňové účely lze měnit pouze zákonem České národní rady.",

k § 6 odst. 3

za slovo "zastavění" vložit slovo "schváleným",

k § 9 odst. 1 písm. b)

slovo "zapojeny" nahradit slovem "napojeny",

k § 9 odst. 1 písm. j)

slovo "odkoupenými" nahradit slovem "převedenými",

k § 9 odst. 1 písm. l)

konec upravit takto: "... veřejných služeb v hromadné osobní dopravě,",

k § 11 odst. 2

na konci tečku nahradit čárkou a připojit slova "jestliže zastavěná plocha podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.",

k § 11 odst. 3 písm. a)

-za slova "nad 25 000 obyvatel" vložit slova "až do 50 000 obyvatel"

-vložit další položku "3,0 v obcích nad 50 000 obyvatel",

-vypustit slova "městech se zvláštním postavením,",

k § 11 odst. 3 písm. b)

závěr upravit takto: "... o jednu či dvě kategorie v členění obcí nižší.",

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 6:

Zpravodajskou zprávu k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem města Nový Jičín přednesl posl. ing. Antonín MAREK.

Po rozpravě výbor nedoporučil České národní radě zrušit obecně závaznou vyhlášku vydanou zastupitelstvem města Nový Jičín č. 3/91 "O úpravě podmínek prodeje, rozšiřování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Nový Jičín" (z 10 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 677

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem města Nový Jičín č. 3/91 "O úpravě podmínek prodeje, rozšiřování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Nový Jičín"

Po zpravodajské zprávě poslance ing. Antonína Marka a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedoporučuje České národní radě zrušit obecně závaznou vyhlášku vydanou zastupitelstvem města Nový Jičín č. 3/91 "O úpravě podmínek prodeje, rozšiřování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Nový Jičín".

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 7:

Vládní návrh zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk FS 1448) odůvodnil zástupce federálního ministerstva financí ing. HAVEL.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. Antonín ANDRLE.

Po rozpravě výbor doporučil Federálnímu shromáždění, aby vyslovilo souhlas s předloženým návrhem (z 12 přítomných poslanců 10 hlasovalo pro).

/Schůze výboru byla přerušena ve 20.30 hod./

Usnesení č. 678

ústavně právního výboru České národní rady

z 7. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk FS 1448)

Po odůvodnění zástupce federálního ministerstva financí ing. Havla, zpravodajské zprávě posl. Antonína Andrleho a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje Federálnímu shromáždění, aby vyslovilo souhlas s předloženým návrhem,

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, kterou předsedkyně České národní rady zašle předsedovi Federálního shromáždění.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

/8.4.1992 schůze výboru zahájena v 9.00 hod. - řídil předseda výboru

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ/

K bodu 8:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců Jiří PAYNE.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. JUDr. František KAČENKA.

Výbor se usnesl, že pokladem pro jednání bude pracovní tisk 394 A. Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem tisku 394 ve znění tisku 394 A s připomínkami k § 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 19, 20, 28, 41, 42, 53, 55, 58, 61, 67, 72, 88, 90, 93 a 98.

Usnesení č. 679

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Jiřího Payna, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.se usnesl, že podkladem pro toto jednání bude pracovní tisk 394 A,

II.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem tisku 394 ve znění tisku 394 A s těmito připomínkami:

před název "Část I" doplnit text: "Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:"

k § 1

-začátek upravit takto: "Podle tohoto zákona se postupuje:

a) při volbách do"

-písmena a) až f) označit čísly 1. až 6.,

-vložit písmeno b) tohoto znění: "b) při místním referendu4) (dále jen "referendum").",

k § 2 odst. 1

slovo "hlasovacího" nahradit slovem "volebního",

k § 2 odst. 2

slovo "hlasovacího" nahradit slovem "volebního",

k § 4 odst. 3

vypustit druhou větu,

k § 4 odst. 5

vypustit slovo "kdykoliv",

§ 6 odst. 2 písm. b) zní:

"b) prokurátora,",

k § 6 odst. 2 písm. d)

na konec připojit slova "jde-li o pracovníka přímo státní správu vykonávajícího.",

k § 8 odst. 1 písm. a)

vypustit slova "§ 47 tohoto",

k § 8 odst. 1 písm. b)

vypustit slova "do 3000 obyvatel",

k § 10 odst. 1 písm. f)

slova "18 měsíců" nahradit slovy "24 měsíců",

k § 10, 12 a 13

vypustit označení odstavce,

k § 16 odst. 2

slova "Hlasovací okrsky se vytvoří tak, aby zahrnovaly" nahradit slovy "Hlasovací okrsek se vytvoří tak, aby zahrnoval",

k § 19

-vypustit,

-ostatní paragrafy přečíslovat,

k dosavadnímu § 20 odst. 5

slovo "zvolí" nahradit slovy "určí losem",

k dosavadnímu § 28 odst. 3

slovo "jedna" nahradit slovem "společná",

k dosavadnímu § 41 odst. 1

závěr upravit takto "... plní úkoly příslušných okrskových komisí.",

k dosavadnímu § 42 odst. 1

za slova "hlasovací schránku" vložit slova "popřípadě hlasovací schránky",

k dosavadnímu § 42 odst. 4

začátek upravit takto: "Hlasovací schránka popřípadě hlasovací schránky zůstanou uzavřeny až do dne ...",

k dosavadnímu § 53 odst. 3

za slovo "předsedovi" vložit slova "nebo zapisovateli",

k dosavadnímu § 55 odst. 3

upravit takto: "... musí být vytištěny pouze na jedné straně papíru téže barvy ...",

k dosavadnímu § 58

-dosavadní text označit jako odstavec 1,

-vložit nový odstavec 2 tohoto znění: "(2) V místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyššího stupně, jejich zapisovatelé a pracovníci jejich odborných útvarů, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení okresní volební komise.",

k dosavadnímu § 61 odst. 2

uvozovací větu upravit takto: "... být kromě náležitostí stanovených v § 44 tohoto zákona uvedeno také",

k dosavadnímu § 67 odst. 1

za slovo "přede dnem" vložit slovo "příštích",

k dosavadnímu § 72 odst. 2

slova "do 15 dnů" nahradit slovy "do 21 dnů",

k dosavadnímu § 88 odst. 2

ve druhé větě vypustit slova "o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů",

k dosavadnímu § 90 odst. 1

na konci tečku nahradit čárkou a doplnit slova "které mohlo podstatným způsobem ovlivnit jejich výsledek.",

k dosavadnímu § 90 odst. 2 a 3

slova "do deseti dnů" nahradit slovy "do sedmi dnů",

k dosavadnímu § 90 odst. 5

slova "Stanovisko, obsažené v" vypustit,

k dosavadnímu § 93

-pod označení paragrafu vložit nadpis tohoto znění "Opatření k zajištění voleb a referenda",

-dosavadní text označit jako odstavec 1,

-vložit nový odstavec 2 tohoto znění: "(2) Organizace, popřípadě osoby, zabývající se polygrafickou činností jsou povinny na žádost orgánů zajišťujících úkoly podle tohoto zákona zabezpečit, aby kandidátní listy, tiskopisy a ostatní dokumenty byly včas a řádně rozmnoženy.",

dosavadnímu § 98 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.",

III.zmocňuje

-zpravodaje, aby legislativně upravil odkazy pod čarou,

-zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 9:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o referendu (tisk 657) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců ing. Václav ŽÁK.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. JUDr. František KAČENKA.

Po rozpravě výbor nedoporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem (z 15 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro nedoporučení, 7 proti).

Usnesení č. 680

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o referendu (tisk 657)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Václava Žáka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedoporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem (z 15 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro nedoporučení, 7 proti).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 10:

Vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672) odůvodnil zástupce ministerstva školství České republiky RNDr. Vladimír ROSKOVEC, CSc.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. PaedDr. Josef HEJSEK.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovilo souhlas s vládním návrhem s připomínkou k § 4.

Usnesení č. 681

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k vládnímu návrh zákona České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672)

Po odůvodnění zástupce ministerstva školství České republiky RNDr. Vladimíra Roskovce, CSc., zpravodajské zprávě posl. PaedDr. Josefa Hejska a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem s touto připomínkou:

§ 4 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 1992.",

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

k bodu 11:

Zpravodajka posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ informovala výbor o výsledku lustrací k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 1992 č. 14 (3. etapa).

Po rozpravě výbor doporučil předsednictvu České národní rady, aby jmenovalo soudce, u kterých byly výsledky lustrací negativní, k soudům České republiky.

Usnesení č. 682

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 1992 č. 14 (3. etapa)

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje předsednictvu České národní rady, aby přijalo toto usnesení:

"Návrh

Usnesení

předsednictva České národní rady

z dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky na základě návrhu předloženém předsedou vlády České republiky

(usnesení vlády České republiky č. 14 z 8. ledna 1992)

Předsednictvo České národní rady

jmenuje podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, tyto soudce k soudům České republiky:

D.soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

1.JUDr. Alena Barochová, nar. 7.1.1938 (krajský soud v Ústí nad Labem),

2.JUDr. Jitka Benešová, nar. 27.12.1950 (krajský soud v Ústí nad Labem),

3.JUDr. Zdeňka Bitterová, nar. 25.10.1949 (krajský soud v Ústí nad Labem),

4.JUDr. Vladimír Bohdanecký, nar. 17.5.1932 (krajský soud v Ústí nad Labem),

5.JUDr. Jiří Brádka, nar. 11.9.1960 (okresní soud v Děčíně),

6.JUDr. Milan Cerel, nar. 3.4.1929 (krajský soud v Ústí nad Labem),

7.JUDr. Bohuslav Hnízdil, nar. 8.4.1943 (krajský soud v Ústí nad Labem),

8.JUDr. Lenka Jirglová, nar. 26.4.1960 (krajský soud v Ústí nad Labem),

9.Věra Kloudová, nar. 21.12.1958 (krajský soud v Ústí nad Labem),

10.JUDr. Vladimír Kurka, nar. 1.4.1948 (okresní soud v Mostě),

11.JUDr. Jiří Malík, nar. 7.4.1934 (krajský soud v Ústí nad Labem),

12.JUDr. Iva Němečková, nar. 13.7.1941 (krajský soud v Ústí nad Labem),

13.JUDr. Dagmar Nygrínová, nar. 4.9.1947 (krajský soud v Ústí nad Labem),

14.Marie Podolková, prom.práv., nar. 18.12.1943 (krajský soud v Ústí nad Labem),

15.JUDr. Dana Stránská, nar. 23.5.1951 (krajský soud v Ústí nad Labem),

16.JUDr. Marie Sušková, nar. 19.3.1949 (krajský soud v Ústí nad Labem),

17.JUDr. Otakar Syneček, nar. 10.12.1927 (krajský soud v Ústí nad Labem),

18.JUDr. Karel Šemík, nar. 6.9.1949 (krajský soud v Ústí nad Labem),

19.JUDr. Dagmar Šídová, nar. 15.12.1949 (krajský soud v Ústí nad Labem),

20.JUDr. Branislav Šíša, nar. 21.4.1936 (krajský soud v Ústí nad Labem),

21.JUDr. Jaroslav Tichý, nar. 3.4.1933 (okresní soud v České Lípě).".

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 12:

Úvodní slovo k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 1992 č. 94 (4. a 5. etapa) přednesl ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří NOVÁK.

Zpravodajka posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ doporučila, aby soudce z oddílu D - JUDr. Miroslav Bažata byl jmenován do funkce soudce k soudu České republiky.

Zároveň zpravodajka informovala výbor o výsledku lustrací k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 1992 č. 94 (4. a 5. etapa).

Po rozpravě výbor doporučil předsednictvu České národní rady, aby jmenovalo soudce, u kterých byly výsledky lustrací negativní, k soudům České republiky.

Usnesení č. 683

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 1992 č. 94 (4. a 5. etapa)

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje, aby soudce z oddílu D - JUDr. Miroslav Bažata byl jmenován do funkce soudce k soudu České republiky.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 684

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 1992 č. 94 (4. a 5. etapa)

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje předsednictvu České národní rady, aby přijalo toto usnesení:

"Návrh

Usnesení

předsednictva České národní rady

z dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky na základě návrhu předloženém předsedou vlády České republiky

(usnesení vlády České republiky č. 94 z 12. února 1992)

Předsednictvo České národní rady

jmenuje podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích tyto soudce k soudům České republiky:

D.soudci, navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

1.JUDr. Miroslav Bažata, nar. 4.12.1945 (okresní soud ve Strakonicích),

2.JUDr. Roman Bárta, nar. 21.4.1948 (krajský soud v Českých Budějovicích),

3.Hana Bílková, nar. 1.11.1940 (okresní soud v Mostě),

4.Hana Burešová, nar. 30.7.1950 (okresní soud v Jablonci nad Nisou),

5.JUDr. Irena Dlouhá, nar. 19.12.1961 (okresní soud v Liberci),

6.JUDr. Jarmila Holovčáková, nar. 26.3.1961 (okresní soud v České Lípě),

7.Ladislava Hrušková, nar. 21.9.1953 (okresní soud v Liberci),

8.JUDr. Jana Hůdová, nar. 3.10.1939 (krajský soud v Českých Budějovicích),

9.Jaroslava Chládková, prom.práv., nar. 14.8.1937 (okresní soud v Ústí nad Labem),

10.JUDr. Dagmar Jeníčková, nar. 20.3.1948 (okresní soud v Jindřichově Hradci),

11.JUDr. Lenka Jiříková, nar. 19.4.1962 (okresní soud v Pelhřimově),

12.JUDr. Jiřina Kalová, nar. 1.9.1948 (okresní soud v Litoměřicích),

13.JUDr. Iva Kučerová, nar. 16.11.1963 (okresní soud v Ústí nad Labem),

14.JUDr. Miroslav Kureš,nar. 13.3.1964 (okresní soud v Ústí nad Labem),

15.JUDr. Jana Kurešová, nar. 20.5.1964 (okresní soud v Ústí nad Labem),

16.JUDr. Hana Kůrková, nar. 2.11.1953 (okresní soud v Teplicích),

17.JUDr. Libor Lacina, nar. 10.3.1962 (okresní soud v Teplicích),

18.JUDr. Ivana Lukášová, nar. 21.3.1962 (okresní soud v České Lípě),

19.JUDr. Helena Mackalová, nar. 8.6.1964 (okresní soud v Teplicích),

20.JUDr. Romana Malá, nar. 8.11.1963 (okresní soud v Mostě),

21.JUDr. Rudolf Malý, nar. 11.11.1961 (okresní soud v Mostě),

22.JUDr. Lubomír Michálek, nar. 10.8.1960 (okresní soud v Jindřichově Hradci),

23.JUDr. Jitka Musilová, nar. 10.11.1953 (okresní soud v Liberci),

24.JUDr. Jiří Mühlstein, nar. 8.12.1959 (okresní soud v Prachaticích),

25.JUDr. Magdalena Nováková, nar. 9.2.1948 (okresní soud v České Lípě),

26.Dagmar Pasevová, nar. 6.6.1949 (okresní soud v Liberci),

27.JUDr. Petr Pánek, nar. 24.12.1950 (okresní soud v Mostě),

28.JUDr. Bohuslav Petr, nar. 20.7.1959 (krajský soud v Českých Budějovicích),

29.JUDr. Alena Plačková, nar. 4.12.1960 (okresní soud v Mostě),

30.JUDr. Jana Pošvářová, nar. 15.6.1961 (okresní soud v Jindřichově Hradci),

31.JUDr. Jarmila Potužáková, nar. 7.11.1961 (okresní soud v Liberci),

32.mgr. Vlasta Slaninková, nar. 8.3.1948 (okresní soud v Písku),

33.JUDr. Rostislav Sochor, nar. 20.1.1964 (okresní soud v Ústí nad Labem),

34.JUDr. František Strouha, nar. 22.11.1940 (krajský soud v Českých Budějovicích),

35.JUDr. Eleonora Studničná, nar. 14.8.1959 (okresní soud v Ústí nad Labem),

36.JUDr. Miloš Šimánek, nar. 21.10.1956 (krajský soud v Českých Budějovicích),

37.JUDr. Jana Šífová, nar. 21.1.1965 (okresní soud v České Lípě),

38.JUDr. Jaroslava Štítkovcová, nar. 7.12.1954 (okresní soud v Prachaticích),

39.JUDr. Dagmar Švecová, nar. 28.9.1955 (okresní soud v Litoměřicích),

40.JUDr. Zdeněk Tichý, nar. 25.1.1953 (okresní soud v Pelhřimově),

41.JUDr. Eva Tilleová, nar. 6.1.1953 (okresní soud v Teplicích),

42.JUDr. Jiří Trnka, nar. 27.10.1960 (krajský soud v Českých Budějovicích),

43.JUDr. Ivana Urbanová, nar. 17.4.1954 (okresní soud v Litoměřicích),

44.JUDr. Vlastislav Vlček, nar. 26.11.1950 (krajský soud v Českých Budějovicích),

45.JUDr. Ludmila Vlčková, nar. 20.12.1963 (okresní soud v Mostě),

46.JUDr. Hana Vondráčková, nar. 12.11.1941 (okresní soud v Ústí nad Labem),

47.mgr. Karel Vydra, nar. 26.1.1945 (okresní soud v Liberci),

48.Jiří Zach, nar. 1.6.1965 (okresní soud v Pelhřimově),

49.JUDr. Martin Žižka, nar. 19.11.1964 (okresní soud v Teplicích),

50.JUDr. Stanislav Aubrecht, nar. 17.12.1952 (okresní soud v Sokolově),

51.JUDr. Radislava Aubrechtová, nar. 15.3.1950 (okresní soud v Sokolově),

52.JUDr. Josef Baxa, nar. 31.12.1959 (krajský soud v Plzni),

53.mgr. Stanislava Böhmová, nar. 9.11.1954 (okresní soud v Chebu),

54.JUDr. Radek Černovský, nar. 31.12.1963 (okresní soud v Karlových Varech),

55.JUDr. Božena Dolanová, nar. 3.9.1950 (okresní soud v Děčíně),

56.JUDr. Vladimír Doležal, nar. 27.12.1951 (okresní soud v Kroměříži),

57.JUDr. Dana Dorazilová, nar. 1.4.1959 (okresní soud v Olomouci),

58.JUDr. Marcela Dortová, nar. 22.3.1953 (okresní soud Plzeň-sever),

59.JUDr. Eva Došková, nar. 24.7.1962 (okresní soud v Třebíči),

60.JUDr. Miluše Dvořáková, nar. 12.5.1961 (okresní soud v Bruntále),

61.JUDr. Jiřina Fellnerová, nar. 12.9.1950 (okresní soud v Olomouci),

62.Alena Fiedlerová, nar. 30.10.1947 (okresní soud v Chomutově),

63.JUDr. Jiřina Hájková, nar. 20.1.1953 (okresní soud v Bruntále),

64.JUDr. Milan Horák, CSc., nar. 7.4.1943 (Nejvyšší soud České republiky),

65.JUDr. Svatava Hutáková, nar. 18.7.1961 (okresní soud v Olomouci),

66.JUDr. Zdeněk Jankovský, nar. 21.4.1948 (Nejvyšší soud České republiky),

67.JUDr. Jaroslava Jechová, nar. 27.8.1959 (okresní soud v Olomouci),

68.JUDr. Vladimír Jurka, nar. 26.5.1948 (okresní soud v Kroměříži),

69.JUDr. Marta Klenovská, nar. 14.3.1960 (okresní soud v Chomutově),

70.JUDr. Marcela Komárková, nar. 19.10.1947 (městský soud v Brně),

71.JUDr. Jaroslav Kouba, nar. 27.1.1959 (okresní soud ve Znojmě),

72.Jaroslav Krátký, nar. 26.8.1955 (okresní soud v Třebíči),

73.Václav Lintner, nar. 13.6.1947 (okresní soud v Chomutově),

74.JUDr. Eva Macoszková, nar. 5.4.1964 (okresní soud v Bruntále),

75.JUDr. Eliška Melounová, nar. 15.3.1944 (okresní soud v Děčíně),

76.JUDr. Karla Musilová, nar. 8.2.1963 (okresní soud v Olomouci),

77.JUDr. Ladislav Palatin, nar. 20.3.1959 (okresní soud v Kroměříži),

78. mgr. Ivana Pikalová, nar. 1.3.1956 (okresní soud v Olomouci),

79.JUDr. Ivan Ploštica, nar. 1.3.1961 (okresní soud v Děčíně),

80.JUDr. Zdeňka Poledníčková, nar. 14.1.1952 (okresní soud v Olomouci),

81.JUDr. Miroslava Polívková, nar. 31.7.1951 (okresní soud v Olomouci),

82.Ivana Porupková, nar. 18.3.1949 (okresní soud ve Znojmě),

83.JUDr. Vladimír Sedláček, nar. 2.2.1963 (okresní soud v Olomouci),

84.JUDr. Helena Spolková, nar. 10.9.1940 (okresní soud v Děčíně),

85.JUDr. Jiří Straňák, nar. 26.10.1953 (okresní soud v Olomouci),

86.JUDr. Edvin Svoboda, nar. 9.7.1961 (okresní soud v Děčíně),

87.JUDr. Helena Svobodová, nar. 26.3.1944 (okresní soud v Třebíči),

88.JUDr. Hana Šimková, nar. 11.10.1947 (okresní soud v Olomouci),

89.JUDr. Eduard Teschler, nar. 16.11.1950 (okresní soud Bruntál),

90.JUDr. Květoslava Urbánková, nar. 10.6.1959 (okresní soud v Děčíně).".

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 13:

Úvodní slovo k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 1992 č. 133 (6. a 7. etapa) přednesl ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří NOVÁK.

Zpravodajka posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ doporučila, aby soudci z oddílu D - JUDr. Josef Blažek, JUDr. Jan Bláha, JUDr. Jaroslava Maternová a JUDr. Alois Kadlec, byli jmenováni do funkce soudce k soudu České republiky.

Zároveň zpravodajka informovala výbor o výsledku lustrací k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 1992 č. 133 (6. a 7. etapa).

Po rozpravě výbor doporučil předsednictvu České národní rady, aby jmenovalo soudce, u kterých byly výsledky lustrací negativní, k soudům České republiky.

Usnesení č. 685

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 1992 č. 133 (6. a 7. etapa)

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje, aby soudci z oddílu D

- JUDr. Josef Blažek

- JUDr. Jan Bláha

- JUDr. Jaroslava Maternová

- JUDr. Alois Kadlec

byli jmenováni do funkce soudce k soudům České republiky.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 686

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 1992 č. 133 (6. a 7. etapa)

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje předsednictvu České národní rady, aby přijalo toto usnesení:

"Návrh

Usnesení

předsednictva České národní rady

z dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky na základě návrhu předloženém předsedou vlády České republiky

(usnesení vlády České republiky č. 133 z 26. února 1992)

Předsednictvo České národní rady

jmenuje podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích tyto soudce k soudům České republiky:

C.soudci, navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

1.JUDr. Anna Bímová, nar. 12.7.1950 (krajský soud v Hradci Králové),

2.JUDr. Josef Blažek, nar. 9.12.1931 (Nejvyšší soud České republiky),

3.Jiří Cerman, nar. 5.2.1948 (okresní soud v Jičíně),

4.JUDr. Petr Andres, nar. 10.5.1962 (okresní soud v Přerově),

5.JUDr. Jan Bláha, nar. 1.1.1950 (krajský soud v Českých Budějovicích),

6.JUDr. Helena Březíková, nar. 30.4.1950 (okresní soud ve Zlíně),

7.JUDr. Eva Čerepjuková, nar. 29.6.1934 (okresní soud v Ústí nad Labem),

8.JUDr. Jan Doležal, nar. 4.10.1957 (okresní soud v Havlíčkově Brodě),

9.JUDr. Jiří Duchoň, nar. 9.2.1960 (okresní soud v Trutnově),

10.JUDr. Jiří Fuks, nar. 30.4.1952 (okresní soud v Rychnově nad Kněžnou),

11.JUDr. Helena Geržová, nar. 2.8.1952 (okresní soud v Havlíčkově Brodě),

12.Miroslav Heralecký, nar. 9.12.1949 (okresní soud v Jihlavě),

13.JUDr. Eva Jeriová, nar. 29.7.1964 (okresní soud ve Svitavách),

14.JUDr. Ludmila Jiránková, nar. 12.3.1952 (okresní soud v Trutnově),

15.JUDr. Miroslava Jirmanová, nar. 27.10.1958 (okresní soud ve Svitavách),

16.JUDr. Dalibor Kalcso, nar. 14.9.1956 (krajský soud v Hradci Králové),

17.JUDr. Marie Kašpárková, nar. 3.5.1953 (okresní soud v Rychnově nad Kněžnou),

18.JUDr. Jaromír Klimša, nar. 17.4.1946 (Nejvyšší soud České republiky),

19.JUDr. Karel Kondr, nar. 6.4.1953 (krajský soud v Hradci Králové),

20.JUDr. Jarmila Krejsová, nar. 4.9.1952 (okresní soud v Semilech),

21.Viktor Kuča, nar. 30.4.1954 (krajský soud v Hradci Králové),

22.JUDr. Pavel Kučera, nar. 6.12.1945 (krajský soud v Hradci Králové),

23.JUDr. Jitka Lažová, nar. 16.9.1954 (okresní soud v Jičíně),

24.JUDr. Jaroslav Látal, nar. 24.2.1926 (Nejvyšší soud České republiky),

25.JUDr. Milada Lukáčová, nar. 1.10.1948 (Nejvyšší soud České republiky),

26.JUDr. Jaroslava Maternová, nar. 3.10.1945 (Nejvyšší soud České republiky),

27.JUDr. Pavel Moravec, nar. 26.1.1959 (krajský soud v Hradci Králové),

28.JUDr. Vladimír Müller, nar. 15.5.1939 (krajský soud v Hradci Králové),

29.JUDr. Jana Neckářová, nar. 1.7.1943 (Nejvyšší soud České republiky),

30.Lenka Nováková, nar. 14.8.1953 (okresní soud v Pardubicích),

31.JUDr. Jiří Oulík, nar. 16.10.1949 (Nejvyšší soud České republiky),

32.JUDr. Věra Petrová, nar. 31.7.1952 (okresní soud ve Svitavách),

33.JUDr. Jiří Petržálek, nar. 28.7.1963 (okresní soud ve Svitavách),

34.JUDr. Janka Pipková, nar. 5.1.1960 (okresní soud v Lounech),

35.JUDr. Renata Polanská, nar. 20.1.1961 (okresní soud v Pardubicích),

36.Miroslav Pytlík, nar. 5.9.1955 (krajský soud v Hradci Králové),

37.Ludmila Salichová, nar. 31.12.1949 (okresní soud v Jihlavě),

38.Jaroslava Sádovská,nar. 13.1.1954 (okresní soud v Pardubicích),

39.Rudolf Skoupý, nar. 14.12.1963 (okresní soud ve Svitavách),

40.Alexandra Soldánová, nar. 24.11.1951 (okresní soud v Jičíně),

41.mgr. Slavomil Strnad, nar. 20.1.1956 (okresní soud v Semilech),

42.JUDr. Petr Šimeček, nar. 24.4.1962 (okresní soud v Pardubicích),

43.JUDr. Drahomíra Šorfová, nar. 4.3.1961 (okresní soud v Jičíně),

44.JUDr. Irena Šťastná, nar. 5.7.1948 (okresní soud v Pardubicích),

45.JUDr. Vladimír Řezníček, nar. 28.11.1952 (okresní soud v Trutnově),

46.JUDr. Ludmila Říhová, nar. 6.1.1947 (Nejvyšší soud České republiky),

47.JUDr. Jiří Vacek, nar. 23.8.1965 (okresní soud v Jičíně),

48.JUDr. Pavel Vaněček, nar. 26.5.1946 (krajský soud v Hradci Králové),

49.Jana Vlachová, nar. 9.1.1951 (okresní soud v Jičíně),

50.JUDr. Marie Vokřínková, nar. 17.8.1956 (krajský soud v Hradci Králové),

51.JUDr. Petr Zavřel, nar. 17.7.1946 (Nejvyšší soud České republiky),

52.JUDr. Marie Černá, nar. 17.7.1961 (obvodní soud pro Prahu 4),

53.JUDr. Monika Češková, nar. 16.7.1963 (obvodní soud pro Prahu 4),

54.JUDr. Dagmar Feitová, nar. 30.5.1954 (okresní soud v Přerově),

55.JUDr. Alena Fojtíková, nar. 25.1.1964 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

56.JUDr. Renáta Golková, nar. 27.11.1959 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

57.JUDr. Milada Haplová, nar. 5.3.1951 (městský soud v Brně),

58.JUDr. Alice Havránková, nar. 7.10.1955 (okresní soud v Prostějově),

59.JUDr. Jarmila Herotová, nar. 29.11.1959 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

60.JUDr. Josef Holcman, nar. 6.3.1952 (okresní soud ve Zlíně),

61.JUDr. Jana Holubová, nar. 9.10.1948 (obvodní soud pro Prahu 4),

62.JUDr. Jana Horáková, nar. 14.6.1955 (okresní soud ve Zlíně),

63.JUDr. Zdenka Hudečková, nar. 20.11.1944 (krajský soud v Brně),

64.JUDr. Jiřina Jalůvková, nar. 22.1.1950 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

65.JUDr. Naděžda Javůrková,nar. 28.5.1953 (obvodní soud pro Prahu 4),

66.JUDr. Alois Kadlec, nar. 16.10.1928 (krajský soud v Brně),

67.JUDr. Marie Káňová, nar. 29.6.1944 (krajský soud v Brně),

68.JUDr. Jana Knoblochová, nar. 4.5.1953 (obvodní soud pro Prahu 4),

69.JUDr. Ludmila Kotásková, nar. 6.12.1957 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

70.JUDr. Helena Koucká, nar. 22.5.1952 (obvodní soud pro Prahu 3),

71.JUDr. Hedvika Kovaříková, nar. 13.1.1947 (obvodní soud pro Prahu 7),

72.JUDr. Libuše Kramperová, nar. 11.8.1961 (obvodní soud pro Prahu 4),

73.JUDr. Ludmila Krišlová, nar. 29.4.1955 (obvodní soud pro Prahu 4),

74.JUDr. Jarmila Krompolcová, nar. 15.2.1952 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

75.JUDr. Jindra Kružíková, nar. 2.8.1952 (městský soud v Brně),

76.JUDr. Věra Kružíková, nar. 10.5.1952 (městský soud v Brně),

77.JUDr. Dagmar Křišťanová, nar. 24.7.1950 (obvodní soud pro Prahu 4),

78.JUDr. Jaroslava Kubíčková, nar. 8.10.1950 (okresní soud ve Zlíně),

79.JUDr. Vladimír Kuchař, nar. 14.10.1946 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

80.JUDr. Jaroslav Malátek, nar. 19.8.1948 (okresní soud v Přerově),

81.JUDr. Martina Markupová, nar. 23.5.1958 (obvodní soud pro Prahu 4),

82.Malvína Mašková, nar. 1.12.1948 (obvodní soud pro Prahu 4),

83.JUDr. Dagmar Možná,nar. 7.9.1950 (krajský soud v Brně),

84.JUDr. Zora Musilová, nar. 27.5.1951 (obvodní soud pro Prahu 4),

85.JUDr. Olga Němcová, nar. 18.6.1953 (obvodní soud pro Prahu 4),

86.JUDr. Jana Niedobová, nar. 10.11.1951 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

87.JUDr. Marek Novotný, nar. 7.12.1962 (obvodní soud pro Prahu 4),

88.JUDr. Ivo Panák, nar. 12.7.1959 (městský soud v Brně),

89.JUDr. Ladislav Pavlíček, nar. 20.3.1953 (okresní soud ve Zlíně),

90.JUDr. Jaroslava Rezová, nar. 13.1.1950 (městský soud v Brně),

91.JUDr. Vladimír Rutar, nar. 4.6.1958 (krajský soud v Brně),

92.JUDr. Josef Růžička, nar. 11.8.1961 (okresní soud v Prostějově),

93.JUDr. Jiří Rychlík, nar. 9.5.1964 (okresní soud ve Zlíně),

94.JUDr. Jitka Říhová, nar. 24.9.1950 (městský soud v Brně),

95.Eva Sedláčková, nar. 22.7.1949 (obvodní soud pro Prahu 4),

96.JUDr. Ilona Schelleová, nar. 22.8.1954 (krajský soud v Brně),

97.JUDr. Věra Skalická, nar. 17.1.1954 (městský soud v Brně),

98.Jana Skopková, prom. práv., nar. 11.4.1942, okresní soud ve Frýdku-Místku),

99.JUDr. Ivo Skoupý, nar. 23.7.1963 (obvodní soud pro Prahu 4),

100.JUDr. Blanka Slezáková, nar. 1.7.1957 (obvodní soud pro Prahu 7),

101.JUDr. Miroslava Šantorová, nar. 13.2.1935 (obvodní soud pro Prahu 4),

102.JUDr. Ivan Šišma, nar. 29.8.1960 (okresní soud v Prostějově),

103.JUDr. Kamila Šrubařová, nar. 12.10.1961 (okresní soud ve Frýdku-Místku),

104.JUDr. Vladimír Štefan, nar. 30.4.1964 (okresní soud v Přerově),

105.JUDr. Jitka Šťastná, nar. 30.7.1951 (obvodní soud pro Prahu 4),

106.JUDr. Ludmila Šudomová, nar. 26.9.1952 (městský soud v Brně),

107.Jiří Tichý, nar. 14.10.1947 (obvodní soud pro Prahu 4),

108.JUDr. Marie Turková, nar. 11.7.1954 (krajský soud v Brně),

109.JUDr. Luboš Vlasák, nar. 25.7.1962 (obvodní soud pro Prahu 4),

110.JUDr. Jitka Weiserová, nar. 5.12.1948 (obvodní soud pro Prahu 4),

111.JUDr. Jana Zachová, nar. 29.4.1951 (okresní soud ve Zlíně),

112.JUDr. Naděžda Zachystalová, nar. 14.1.1962 (obvodní soud pro Prahu 4),

113.JUDr. Eva Zatočilová, nar. 2.9.1950 (městský soud v Praze).".

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 14:

Úvodní slovo k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1992 č. 171 (8. etapa) přednesl ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří NOVÁK.

Zpravodajka posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ doporučila, aby soudci uvedení v oddílu A - prokurátoři a další právníci z praxe, v oddíle B - soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., byli jmenováni do funkce soudce k soudům České republiky pokud výsledky jejich lustrací budou negativní.

Usnesení č. 687

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1992 č. 171 (8. etapa)

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje, aby soudci uvedení

-v oddíle A - prokurátoři a další právníci z praxe,

-v oddíle B - soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.,

byli jmenování do funkce soudce k soudům České republiky pokud výsledky jejich lustrací budou negativní,

II.zmocňuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného, místopředsedu výboru JUDr. Ivo Palkosku a zpravodajku výboru JUDr. Annu Röschovou, aby o výsledku lustrací informovali ústavně právní výbor.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 688

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1992 č. 171 (8. etapa)

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje předsednictvu České národní rady, aby přijalo toto usnesení:

"Návrh

Usnesení

předsednictva České národní rady

z dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky na základě návrhu předloženém předsedou vlády České republiky

(usnesení vlády České republiky č. 171 z 15. března 1992)

Předsednictvo České národní rady

jmenuje podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích tyto soudce k soudům České republiky:

A.prokurátoři a další právníci z praxe

1.JUDr. Pavel Sedláček, nar. 17.3.1941 (obvodní soud pro Prahu 1),

2.JUDr. Zdenka Skřivánková, nar. 14.2.1942 (obvodní soud pro Prahu 1),

B.soudci, navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

1.JUDr. Eustach Adam, nar. 7.11.1929 (krajský soud v Praze),

2.JUDr. Zdeňka Barešová, nar. 23.8.1947 (krajský soud v Praze),

3.JUDr. Gordana Burianová, nar. 8.12.1951 (krajský soud v Praze),

4.JUDr. Vlasta Cízlová, nar. 7.3.1951 (okresní soud v Příbrami),

5.JUDr. Helena Černecká, nar. 14.5.1949 (okresní soud v Benešově),

6.JUDr. Stanislav Černecký, nar. 3.7.1949 (krajský soud v Praze),

7.JUDr. Marie Drahokoupilová, nar. 22.10.1942 (okresní soud Praha-západ),

8.JUDr. Jitka Dýšková, nar. 14.11.1959 (okresní soud v Benešově),

9.JUDr. Jaromír Faltejsek, nar. 9.9.1954 (okresní soud v Příbrami),

10.Josef Gotěk, nar. 17.11.1953 (krajský soud v Praze),

11.JUDr. Radek Hartmann, nar. 12.4.1964 (obvodní soud pro Prahu 7),

12.JUDr. Jitka Hauptmanová, nar. 18.9.1951 (okresní soud v Kladně),

13.JUDr. Pavla Havlíková, nar. 17.5.1958 (okresní soud v Kutné Hoře),

14.JUDr. Marie Havránková, nar. 6.9.1954 (okresní soud v Nymburce),

15.JUDr. Věřa Heřmanová, nar. 25.7.1951 (obvodní soud pro Prahu 8),

16.JUDr. Ivetta Hořejší, nar. 3.11.1959 (okresní soud v Mělníku),

17.JUDr. Jana Hráchová, nar. 26.12.1953 (okresní soud v Berouně),

18.Irena Hrubá, nar. 18.7.1932 (krajský soud v Praze),

19.JUDr. Alena Chládková, nar. 29.4.1954 (okresní soud v Přerově),

20.Radmila Jarešová, nar. 16.6.1954 (okresní soud v Mělníku),

21.Dagmar Javůrková, nar. 14.6.1945 (krajský soud v Praze),

22.JUDr. Zlatuše Jíchová, nar. 10.7.1955 (okresní soud v Mladé Boleslavi),

23.JUDr. Simona Kačerová, nar. 15.9.1962 (okresní soud v Kladně),

24.JUDr. Šárka Kantová, nar. 19.2.1964 (okresní soud v Příbrami),

25.JUDr. Libuše Kantůrková, nar. 31.10.1954 (okresní soud v Kolíně),

26.JUDr. Hana Kárová, nar. 5.2.1952 (krajský soud v Praze),

27.JUDr. Eva Kladenská, nar. 20.4.1963 (okresní soud v Kladně),

28.JUDr. Stanislav Kos, nar. 10.10.1956 (okresní soud v Rakovníku),

29.Eva Kosová, nar. 1.2.1947 (okresní soud v Nymburce),

30.Alena Krejčová, nar. 3.7.1956 (krajský soud v Praze),

31.JUDr. Květoslava Krylová, nar. 18.12.1959 (okresní soud v Přerově),

32.JUDr. Danuše Kudrnová, nar. 20.3.1957 (okresní soud v Berouně),

33.JUDr. Renata Kuncová, nar. 8.2.1948 (okresní soud v Kladně),

34.JUDr. Jana Lukešová, nar. 29.3.1956 (obvodní soud pro Prahu 7),

35.JUDr. Danuše Mackeová, nar. 27.6.1949 (okresní soud v Mladé Boleslavi),

36.JUDr. Marcela Macková, nar. 12.6.1949 (krajský soud v Praze),

37.JUDr. Marie Maivaldová, nar. 24.2.1932 (krajský soud v Praze),

38.JUDr. Jana Marková, nar. 1.8.1959 (okresní soud v Kolíně),

39.Božena Maříková, nar. 8.1.1948 (krajský soud v Praze),

40.JUDr. Eva Milcová, nar. 4.1.1955 (krajský soud v Praze),

41.JUDr. Blanka Moudrá, nar. 3.11.1955 (okresní soud v Mělníku),

42.JUDr. Marie Mrhálková, nar. 22.12.1948 (okresní soud Praha-východ),

43.JUDr. Leoš Novák, nar. 13.3.1964 (městský soud v Brně),

44.Alena Nováková, nar. 19.9.1954 (okresní soud Praha-východ),

45.JUDr. Alexandra Nováková, nar. 6.4.1946 (okresní soud v Mělníku),

46.JUDr. Helena Nováková, nar. 20.6.1964 (městský soud v Brně),

47.JUDr. Vítězslava Pekárková, nar. 29.12.1949 (krajský soud v Brně),

48.JUDr. Josef Pelcner, nar. 12.3.1958 (okresní soud v Příbrami),

49.JUDr. Věra Provazníková, nar. 24.8.1946 (krajský soud v Praze),

50.JUDr. Olga Puškinová, nar. 6.9.1951 (krajský soud v Praze),

51.JUDr. Josef Rakovský, nar. 15.3.1949 (okresní soud v Přerově),

52.JUDr. Helana Řičicová, nar. 28.12.1947 (krajský soud v Praze),

53.JUDr. Jiřina Říhová, nar. 13.7.1951 (okresní soud v Kladně),

54.JUDr. Olga Římalová, nar. 30.12.1949 (krajský soud v Praze),

55.JUDr. Zuzana Semiánová, nar. 3.7.1960 (okresní soud v Nymburce),

56.JUDr. Ladislav Souček, nar. 7.10.1930 (krajský soud v Praze),

57.JUDr. Vladimír Sova, nar. 5.8.1958 (okresní soud v Jihlavě),

58.Olga Stránská, nar. 16.10.1949 (krajský soud v Praze),

59.JUDr. Jana Svatošová, nar. 18.3.1961 (okresní soud v Benešově),

60.JUDr. Petra Šubrtová, nar. 25.4.1964 (okresní soud Praha-východ),

61.JUDr. Kateřina Švecová, nar. 21.6.1954 (krajský soud v Praze),

62.JUDr. Jiří Švehla, nar. 3.3.1960 (okresní soud v Benešově),

63.JUDr. Ivana Švehlová, nar. 11.4.1960 (okresní soud v Benešově),

64.JUDr. Hana Tichá, nar. 15.12.1956 (okresní soud Praha-západ),

65.JUDr. Jana Tillová, nar. 13.3.1953 (okresní soud v Přerově),

66.JUDr. Vladislav Tuzar, nar. 11.12.1949 (okresní soud v Mladé Boleslavi),

67.JUDr. Jiří Vágner, nar. 3.1.1945 (okresní soud v Rakovníku),

68.JUDr. Zdeněk Valenta, nar. 9.5.1953 (krajský soud v Praze),

69.JUDr. Zdeňka Valentová, nar. 14.6.1954 (okresní soud v Nymburce),

70.JUDr. Jaroslava Vítová, nar. 19.8.1953 (krajský soud v Praze),

71.JUDr. Evženie Vodová, nar. 12.7.1953 (okresní soud v Kladně),

72.Oldřich Volenec, nar. 14.10.1962 (okresní soud v Kolíně),

73.JUDr. Ludmila Volfová, nar. 18.8.1949 (okresní soud v Mladé Boleslavi),

74.JUDr. Petr Wulkan, nar. 21.4.1961 (okresní soud Praha-západ),

75.JUDr. Ludmila Zahrádková, nar. 2.9.1933 (krajský soud v Praze),

76.JUDr. Hana Záveská, nar. 11.2.1962 (okresní soud v Mladé Boleslavi),

77.JUDr. Dana Zelenková, nar. 21.9.1960 (okresní soud v Kladně),

78.Ivo Zelinka, nar. 20.3.1955 (okresní soud v Kutné Hoře).".

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 15:

Úvodní slovo k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 1992 č. 190 (9. etapa) přednesl ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří NOVÁK.

Zpravodajskou zprávu přednesla posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Po rozpravě výbor doporučil, aby soudci uvedení v oddíle A - justiční čekatelé, v oddíle B - bývalí soudci, kteří se do justice vracejí, v oddíle C - kandidátka z řad právníků z praxe a v oddíle D - soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., byli jmenováni do funkce soudce k soudům České republiky pokud výsledky jejich lustrací budou negativní a zprávy z obecních zastupitelstev nepřinesou zpochybňující údaje.

Usnesení č. 689

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 1992 č. 190 (9. etapa)

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje, aby soudci uvedení

-v oddíle A - justiční čekatelé,

-v oddíle B - bývalí soudci, kteří se do justice vracejí,

-v oddíle C - kandidátka z řad právníků z praxe,

-v oddíle D - soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.,

byli jmenovaní do funkce soudce k soudům České republiky pokud výsledky jejich lustrací budou negativní a zprávy z obecních zastupitelstev nepřinesou zpochybňující údaje,

II.zmocňuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného, místopředsedu výboru JUDr. Ivo Palkosku a zpravodajku výboru JUDr. Annu Röschovou, aby o výsledku lustrací informovali ústavně právní výbor.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 16:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd (tisk 628) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců Walter Piverka.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. JUDr. Vladimír ŘEZÁČ.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění, které je uvedeno v usnesení výboru č. 690.

/Schůze výboru byla přerušena ve 23.00 hod./

Usnesení č. 690

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd (tisk 628)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Waltra Piverky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Vladimíra Řezáče a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

"Zákon

České národní rady

ze dne ...................,

kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákona o půdě), ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Účelem zákona je zmírnění následků některých dalších majetkových křivd vzniklých v důsledku platnosti nebo zvláštního použití některých právních předpisů nebo na základě jiných důvodů na území České republiky a stanovení působnosti orgánů České republiky při provádění některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákona o půdě), ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Část prvá

§ 2

(1) Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, trvale žijící) na území České republiky, který ztratil majetek podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, neprovinil se proti československému státu a nabyl zpět občanství podle zákona č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti, zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, nebo zákona č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství, pokud se tak nestalo již ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a jehož majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem) přešel na stát.

(2) Zemřela-li osoba, uvedená v odstavci 1 před uplynutím lhůty, uvedené v § 9, nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky a trvale žijí1) v České republice, fyzické osoby v tomto pořadí:

a)dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví,

b)dědic ze závěti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míře odpovídající jeho dědickému podílu. To neplatí, jestliže dědici podle závěti připadly jen jednotlivé věci nebo práva. Byl-li dědic závěti ustanoven jen k určité části nemovitosti, na kterou se vztahuje povinnost vydání, je oprávněn pouze k této nemovitosti,

c)děti a manžel osoby uvedené v odstavci 1, všichni rovným dílem. Zemřelo-li dítě před uplynutím lhůty uvedené v § 9, jsou na jeho místě oprávněnými osobami jeho děti, a zemřelo-li některé z nich, jeho děti,

d)rodiče osoby uvedené v odstavci 1,

e)sourozenci osoby uvedené v odstavci 1 a zemřel-li některý z nich, jsou na jeho místě oprávněnými jeho děti.

§ 3

(1) Oprávněným osobám budou vydány nemovitosti, které přešly na stát za podmínek uvedených v § 2 odst. 1.

(2) Postup při uplatňování nároku je stanoven zvláštním předpisem).

§ 4

Povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nemovitost drží, s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí a obchodních společností, jejichž společníky nebo účastníky jsou výhradně fyzické osoby.

§ 5

Nemovitosti, které nelze vydat, a postup v těchto případech stanoví zvláštní předpis).

§ 6

Dojde-li k souběhu nároků oprávněných osob podle § 6 odstavec 1 zvláštního předpisu4) a oprávněných osob podle § 2 tohoto zákona, náleží právo na vydání původních nemovitostí té z nich, která svého vlastnictví pozbyla nejdříve.

Část druhá

§ 6

Smlouvy o darování nemovitostí uzavřené v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, kterými fyzická osoba darovala nemovitosti státu nebo jiné právnické osobě, jsou považovány za akty učiněné v tísni, pokud se tyto nemovitosti nacházely v prostorech užívaných německými armádami jako vojenské střelnice.

§ 8

V případě pochybnosti zda jde o území bývalé vojenské střelnice podle § 7 rozhodne na návrh ministerstvo zemědělství České republiky ve správním řízení.

Část třetí

§ 9

V případech, kdy nelze jednoznačně určit, která právnická osoba je povinnou osobou k poskytnutí náhrady za vnesený živý a mrtvý inventář) rozhodne ministerstvo zemědělství České republiky ve správním řízení, která z nástupnických organizací je povinnou osobou.

Část čtvrtá

§ 10

Působnost orgánů České republiky

(1) Ministerstvo financí České republiky je příslušné k:

a)přijetí nedoplatku přídělové ceny, za kterou oprávněná osoba nemovitost původně získala, kupní ceny nebo náhrady, která byla oprávněné osobě státem nebo jinou právnickou osobou při převodu nemovitosti vyplacena, náhrady za vypořádání pohledávek peněžních ústavů),

b)poskytnutí finanční náhrady),

c)proplacení hodnoty živého a mrtvého inventáře a zásob5),

d)vrácení kupní ceny),

e)vrácení kupní ceny a k úhradě nákladů účelně vynaložených na nemovitost),

f)přijetí náhrady za účelně vynaložené náklady9) vůči původnímu vlastníkovi, jemuž byla nemovitost vydána podle zvláštního předpisu4),

g)vypořádání finančních náhrad mezi státem a zemědělskými družstvy).

(2) Ministerstvo zemědělství České republiky je příslušné k:

a)úhradě nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí),

b)poskytnutí náhrady za pozemky, které se podle zvláštního předpisu nevydávají oprávněným osobám a za které se neposkytl jiný pozemek),

c)poskytnutí náhrady hodnoty trvalých porostů).

§ 11

Nároky podle tohoto zákona může oprávněná osoba uplatnit do 31. prosince 1992. Neuplatněním práva ve lhůtě právo zanikne.

§ 12

Nároky osob oprávněných podle tohoto zákona upravuje zvláštní předpis4), pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

/9.4.1992 schůze výboru zahájena v 9.00 hod. - řídil předseda výboru

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ/

K bodu 17:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky (tisk 654) člen návrhové skupiny poslanců ing. Miroslav RAŠKA.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. JUDr. Ivo PALKOSKA.

Výbor souhlasil s tím, že za základ jednání byl vzat pracovní materiál - návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (tisk 654 A).

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění tisku 654 A s připomínkami k § 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18 a 19.

Usnesení č. 691

ústavně právního výboru České národní rady

z 9. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky (tisk 654)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Miroslava Rašky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ivo Palkosky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.souhlasil s tím, že za základ jednání byl pracovní materiál - návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (tisk 654 A),

II.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění tisku 654 A s těmito připomínkami:

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva.",

k § 3

-vypustit označení odstavce,

-za slova "příslušného ministerstva" vložit slova "(dále jen "žadatel")",

§ 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a) že zaměstnává nebo, že organizace jím založené nebo zřízené popřípadě jemu podléhající zaměstnávají nejméně 20 000 zaměstnanců,",

k § 4 odst. 1

vložit nové písmeno e) tohoto znění: "e) souhlas většiny zaměstnanců, který lze nahradit souhlasem příslušných odborových orgánů, je-li více než polovina zaměstnanců odborově organizována.",

k § 4 odst. 2

za slovo "lze" vložit slova "z jedné poloviny",

k § 6

-nadpis upravit takto: "Zrušení zaměstnanecké pojišťovny",

-uvozovací věta zní: "Zaměstnanecká pojišťovna se zrušuje"

k § 6 písm. a)

slova "na základě rozhodnutí" nahradit slovy "na základě dohody",

k 8 odst. 1

-začátek upravit takto: "Zaměstnanecká pojišťovna poskytuje ...",

-na konec doplnit slova "pro okruh pojištěnců předem určený v pojistném plánu.",

k § 10 odst. 1

před slova "jednou třetinou" vložit slovo "každý",

k § 12 odst. 2 písm. a)

závěr upravit takto: "...v § 8 odst. 2,",

k § 18

vložit nové odstavce 4 a 5 těchto znění:

"(4) V případě platební neschopnosti zaměstnanecké pojišťovny zaručuje uhrazení nákladů poskytnuté potřebné zdravotní péče po vyčerpání prostředků rezervního fondu státní rozpočet České republiky.

(5) Poskytne-li státní rozpočet České republiky finanční prostředky podle předchozího odstavce, má zřizovatel právo zrušit zaměstnaneckou pojišťovnu.",

k § 19 odst. 2

vypustit slova "nebo spořitelně",

k § 19 odst. 3

vypustit slova "nebo spořitelně",

III.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 18:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích (tisk 669) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců prof. MUDr. Pavel KLENER, DrSc.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. Petr KOHÁČEK.

K návrhu se vyjádřil místopředseda vlády České republiky doc. ing. Antonín BAUDYŠ.

Po rozpravě výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem s připomínkami k názvu a k § 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 a 21.

/Schůze výboru byla přerušena ve 22.30 hod./

Usnesení č. 692

ústavně právního výboru České národní rady

z 9. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o vědě a technologiích (tisk 669)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka, vyjádření místopředsedy vlády České republiky doc. ing. Antonína Baudyše, CSc., a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název zákona zní:

"o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií",

k § 1

upravit takto: ".... a vývoje technologií, s tím souvisejících práv a povinností právnických a fyzických osob ...",

k § 2 odst. 1

slovo "Vědou" nahradit slovy "Vědeckou činností",

k § 2 odst. 2

slovo "Technologiemi" nahradit slovy "Vývojem technologií",

k § 3 odst. 1

poznámku pod čarou upravit takto: "1) § 5 odst. 2 zákona ....",

k § 3 odst. 2

-slovo "vědy" nahradit slovy "vědecké činnosti",

-slovo "technologií" nahradit slovy "vývojem technologie",

k § 5 odst. 1 písm. a)

-na konec první věty doplnit slova "(dále jen "Grantová agentura")",

-v celém návrhu zákona slova "Grantová agentura České republiky" nahradit slovy "Grantová agentura",

-začátek druhé věty upravit takto: "Tato kapitola je členěna ...",

-vypustit slova "z politiky vlády České republiky",

k § 6 odst. 2

-vypustit,

-odst. 3 označit jako odst. 2,

k § 6 dosavadnímu odst. 3

-upravit takto: "... může být odňata orgánem, který je oprávněn ji poskytnout x), pokud ...",

-odkaz x) pod čarou zní: "x) § 30 zákona č. 576/1990 Sb.",

k části třetí

-slovo "vědy" nahradit slovy "vědecké činnosti",

-slovo "technologií" nahradit slovy "vývojem technologie",

k § 7 odst. 2

slovo "vědy" nahradit slovy "vědecké činnosti",

k § 7 odst. 3 písm. c) a e)

-slovo "vědy" nahradit slovy "vědecké činnosti",

-slovo "technologií" nahradit slovy "vývojem technologie",

k § 7 odst. 3 písm. g)

vypustit slova "vládě České republiky",

k § 8 odst. 1

-nahradit novými odstavci 1, 2 a 3 těchto znění:

"(1) Členové Rady jsou jmenováni vládou České republiky, která je může rovněž ze závažných důvodů odvolat.

(2) Funkční období členů Rady je čtyřleté.

(3) Člen Rady může být jmenován do Rady opakovaně pouze ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích.",

-dosavadní odstavce 2 až 5 označit jako odstavce 4 až 7,

k § 8 dosavadnímu odst. 2

slova "Více než polovina" nahradit slovy "Nadpoloviční většina",

k § 8 dosavadnímu odst. 5

slova "do jednoho měsíce" nahradit slovy "do šedesáti dnů",

k § 11

-vložit nové písm. a) tohoto znění: "a) stanoví metodické a organizační postupy spojené s poskytováním účelových finančních prostředků na konkrétní vědecké činnosti a projekty vývoje technologií,",

-ostatní písmena přeoznačit,

k § 11 dosavadnímu písm b)

-slovo "vědy" nahradit slovy "vědecké činnosti",

-slovo "technologií" nahradit slovy "vývojem technologie",

§ 12 písm. a) označit jako § 12 písm. b)

§ 12 písm. b) označit jako § 12 písm. a)

k § 13

nadpis "Předseda" vložit pod označení paragrafu,

k § 14

nadpis "Předsednictvo" vložit pod označení paragrafu,

k § 14 odst. 3 písm. a)

upravit takto: "... finančních prostředků; uzavírá smlouvy ...",

§ 14 odst. 3 písm. c) zní:

-"c) předkládá Radě vláda České republiky návrh rozpočtu Grantové agentury.",

k § 15

nadpis "Dozorčí rada" vložit pod označení paragrafu,

§ 21 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.",

II.zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

/10.4.1992 schůze výboru zahájena v 8.30 hod. - řídil předseda výboru

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ/

K bodu 19:

Výbor se vrátil k projednávání návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 640).

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Ivo PALKOSKY, zpravodajské zprávě posl. PaedDr. Josefa HEJSKA výbor doporučil České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění uvedeném v usnesení výboru č. 693.

Usnesení č. 693

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 640)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Ivo Palkosky, zpravodajské zprávě posl. PaedDr. Josefa Hejska a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

"Zákon

České národní rady

ze dne 1992

o některých opatřeních souvisejících

s ochranou veřejného zájmu

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon se vztahuje na poslance České národní rady a členy vlády České republiky (dále jen "ústavní činitel").

Část prvá

Střet zájmů

§ 2

Ústavní činitel je povinen zdržet se při výkonu funkce i v občanském životě všeho, co by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními a co by tak mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho osoby a znevážit vykonávanou funkci. Zejména nesmí:

a)zneužívat moci a informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch svůj nebo jiných fyzických a právnických osob,

b)odvolávat se v záležitostech, které souvisejí s výkonem jeho povolání, nebo v jiných obchodních záležitostech na svou ústavní funkci.

§ 3

(1) Ústavní činitel je povinen písemně oznámit předsedovi České národní rady, že

a)provozuje nebo vykonává podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku,

b)je členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob.

(2) Tyto informace budou veřejně přístupné v budově České národní rady.

§ 4

Ústavní činitel doručí písemné oznámení o skutečnostech uvedených v § 3 (dále jen "písemné oznámení) předsedovi České národní rady do 15 dnů

a)ode dne, kdy skutečnost uvedená v § 3 nastala anebo

b)ode dne, kdy složil zákonem předepsaný slib (dále jen "slib").

§ 5

Ústavní činitel, který přestal provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost anebo přestal být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, oznámí tuto skutečnost předsedovi České národní rady do 15 dnů.

Část druhá

Přiznání o příjmech a darech

§ 6

Ústavní činitel je povinen učinit písemné přiznání o příjmech a darech v rozsahu stanoveném tímto zákonem (dále jen "přiznání).

§ 7

V přiznání musí být správně a úplně uveden zdroj, druh, výše a den

a)příjmu z činností uvedených v § 3 vyjma příjmu za výkon funkce ústavního činitele,

b)příjmu z činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké a za projevy a veřejná vystoupení,

c)příjmu z cenných papírů, dividend, tantiém, úroků a nájmů.

§ 8

(1) V přiznání musí být správně a úplně uveden zdroj, výše a stručný popis darů a jiných výhod, zejména úhrad za dopravu, ubytování, stravování nebo zábavu, pokud jednotlivě přesáhly hodnotu 500,- Kčs a nebyly poskytnuty osobami blízkými či jako projev osobní pohostinnosti.

(2) Výše poskytnutého plnění nemusí být uvedena, pokud ústavní činitel veřejně požádal o poskytnutí výjimky předsedu České národní rady a tato mu byla udělena.

§ 9

(1) V přiznání je třeba uvést dobu, kdy ústavní činitel fakticky nevykonával svoji funkci.

(2) V přiznání musí být správně a úplně uveden druh, datum a stručný popis všech postavení, z kterých měl ústavní činitel příjmy uvedené v § 7 ve vykazovaném období, a dohody či ujednání o budoucích postaveních.

§ 10

Přiznání podle § 7 a § 9 ústavní činitel předkládá pouze v případě, přesáhne-li souhrn všech jeho příjmů během jednoho roku výši měsíčního platu poslance České národní rady. Doba jednoho roku se počítá ode dne složení slibu.

§ 11

Přiznání podle § 7 a § 9 předkládá ústavní činitel každoročně, poprvé ve lhůtě jednoho roku ode dne složení slibu. Přiznání podle § 8 odst. 1 předkládá ústavní činitel do 15 dnů od poskytnutí daru nebo jiných výhod.

Část třetí

Porušení zákona

§ 12

(1) Každý ústavní činitel má právo navrhnout předsedovi České národní rady, aby rozhodl, zda jednání ústavního činitele je v souladu s tímto zákonem.

(2) Předseda České národní rady musí návrh projednat s ústavním činitelem, proti němuž návrh směřuje.

§ 13

(1) Je-li důvodné podezření, že zákon byl porušen, předseda oznámí tuto skutečnost poslaneckému klubu, jehož členem je dotyčný poslanec, aby se klub mohl k záležitosti vyjádřit.

(2) Týká-li se návrh člena vlády České republiky, vyžádá si předseda vždy vyjádření vlády České republiky.

§ 14

Pokud k porušení tohoto zákona došlo, sdělí to předseda České národní radě.

§ 15

Je-li návrh veden proti předsedovi České národní rady, zastupuje jej v činnosti podle § 11 až § 13 místopředseda.

Část čtvrtá

Ustanovení společná

§ 16

(1) Evidenci písemných oznámení a přiznání vede předseda České národní rady.

(2) Předseda České národní rady může vydat vzor písemného prohlášení a přiznání a vyzvat ústavní činitele, aby písemné prohlášení a přiznání bylo zpracováno podle tohoto vzoru.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. června 1992.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodům 20 a 21:

Úvodní slovo k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře (tisk 484) a k vládnímu návrhu zákona ČNR o Hospodářské komoře (tisk 666) přednesl předseda výboru JUDr. Miloslav VÝBORNÝ.

Po vyjádření dr. Bureše a po rozpravě výbor přerušil projednávání těchto návrhů.

Usnesení č. 694

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o hospodářské komoře (tisk 484)

Po úvodním slově předsedy výboru JUDr. Miloslava Výborného, vyjádření dr. Bureše a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušil projednávání tohoto návrhu.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 695

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Hospodářské komoře (tisk 666)

Po úvodním slově předsedy výboru JUDr. Miloslava Výborného, vyjádření dr. Bureše a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušil projednávání tohoto návrhu.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 22:

Návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd (tisk 667) odůvodnil člen výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu prof. MUDr. Pavel KLENER, DrSc.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. Petr KOHÁČEK.

Po rozpravě výbor přerušil projednávání tohoto návrhu.

Usnesení č. 696

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o České akademii věd (tisk 667)

Po odůvodnění člena výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušil projednávání tohoto návrhu.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 23:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě České republiky (zemské zřízení) (tisk 619) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců JUDr. František KAČENKA.

Zpravodajskou zprávu přednesla posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Po rozpravě výbor konstatoval, že návrh zákona - tisk 619 - není v souladu s ústavou a ústavními zákony České a Slovenské Federativní Republiky. Předpokládá změnu Ústavy ČSFR a přijetí ústavního zákona České republiky, který dosud nebyl oficiálně předložen. Z uvedených důvodů výbor nedoporučuje projednání a schválení tohoto návrhu zákona v VI. volebním období (z 14 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro, 4 proti a 2 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 697

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o zemské samosprávě České republice (zemské zřízení) (tisk 619)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Františka Kačenky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

konstatuje, že návrh zákona tisk 619 není v souladu s ústavou a ústavními zákony České a Slovenské Federativní Republiky. Předpokládá změnu Ústavy ČSFR a přijetí ústavního zákona České republiky, který dosud nebyl oficiálně předložen. Z uvedených důvodů výbor nedoporučuje projednání a schválení tohoto návrhu zákona v VI. volebním období (z 14 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro, 4 proti a 2 se zdrželi hlasování).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodu 24:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě v České republice (tisk 642) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců JUDr. Miloslav VÝBORNÝ.

Zpravodajskou zprávu přednesla posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Po rozpravě výbor vyjádřil pochybnosti o vhodnosti projednání tisku 642 v závěru VI. volebního období České národní rady a v důsledku těchto pochybností nedoporučuje projednání a schválení tohoto návrhu zákona (z 14 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro, 4 proti a 2 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 698

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o zemské samosprávě v České republice (tisk 642)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Miloslava Výborného, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

vyjadřuje pochybnosti o vhodnosti projednání tisku 642 v závěru VI. volebního období České národní rady a v důsledku těchto pochybností nedoporučuje projednání a schválení tohoto návrhu zákona (z 14 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro, 4 proti a 2 se zdrželi hlasování).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

K bodům 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31:

Na návrh poslance ing. Václava ŽÁKA a po rozpravě se výbor usnesl, že nebude projednávat

-návrh zásad zákona ČNR o agrárních, potravinářských a lesnických komorách (tisk 545) (z 14 přítomných poslanců 14 hlasovalo pro),

-návrh zásad zákona ČNR o požární ochraně, předložený poslanci ČNR (tisk 605) (z 14 přítomných poslanců 14 hlasovalo pro),

-vládní návrh zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (tisk 614) (z 14 přítomných poslanců 9 hlasovalo pro, 1 proti),

-vládní návrh zásad zákona ČNR o státním informačním systému České republiky (tisk 629) (z 14 přítomných poslanců 14 hlasovalo pro),

-zásady zákona ČNR o ochraně veřejného zdraví (tisk 631) (z 14 přítomných poslanců 13 hlasovalo pro),

-vládní návrh zásad zákona ČNR o humánních, veterinárních léčivech a prostředcích zdravotnické a veterinární techniky (tisk 656) (z 14 přítomných poslanců 14 hlasovalo pro),

-zásady zákona ČNR o lidovém hlasování (tisk 323)

Usnesení č. 699

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu zásad zákona ČNR o agrárních, potravinářských a lesnických komorách (tisk 545)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 14 poslanců hlasovalo pro).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 700

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k návrhu zásad zákona ČNR o požární ochraně, předložený poslanci ČNR (tisk 605)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 14 poslanců hlasovalo pro).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 701

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (tisk 614)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 9 poslanců hlasovalo pro, 1 proti).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 702

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o státním informačním systému České republiky (tisk 629)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 14 poslanců hlasovalo pro).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 703

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k zásadám zákona ČNR o ochraně veřejného zdraví (tisk 631)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 13 poslanců hlasovalo pro).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 704

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o humánních, veterinárních léčivech a prostředcích zdravotnické a veterinární techniky (tisk 656)

Na návrh poslance ing. Václava Žáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tyto zásady nebude projednávat (z 14 přítomných poslanců 14 poslanců hlasovalo pro).

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru

Usnesení č. 705

ústavně právního výboru České národní rady

z 10. dubna 1992

k zásadám zákona České národní rady o lidovém hlasování (tisk 323)

Po úvodním slově člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Františka Kačenky, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že návrh nebude z časových důvodů projednávat.

Ján KADLEC v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
ověřovatel výboru
předseda výboru
K bodu 32: Sdělení předsedy výboru

1.Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy Národně sociální strany - Čs. strany národně socialistického p. Čejky (čj. 1963/92 - sekr.).

2.Výbor určil zpravodaje k tiskům

682 - veterinární péče - posl. Řezáč

670 - úplaty ve vodním hospodářství - posl. Danneberg

686 - úřední jazyk - posl. Hejsek

687 - požární ochrana - posl. Hejsek

3.Příští schůze výboru se bude konat od 21.4. od 14.00 hod. Program bude rozdán.

4.Poslanci byli seznámeni s pozvánkou Čs. helsinského výboru na přednášku Výchova k lidským právům a právní stát, která se koná 14.4.1992.

5.Poslanci byli seznámeni s časopisem Protea - Čs. jihoafrické společnosti.

6.Poslanci byli seznámeni s příkazy generálního prokurátora ČR.

7.Poslanci byli seznámeni s porovnáním výsledků voleb do Národního shromáždění ČSR v roce 1946 a do Federálního shromáždění v roce 1990.

/Schůze výboru byla ukončena v 15.45 hod./

Ján KADLEC
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
ověřovatel výboru
předseda výboru


Přihlásit/registrovat se do ISP