ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

731

INTERPELACE

poslanců ČNR Jiřího Frkala, Františka Adámka a Michala Krause

na předsedu vlády Česká republiky Petra Pithatra

ve věci činnosti FMV na území České republiky

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 69 zákona ČNR č. 35/1 989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Jiřího Frkala, Františka Adámka a Michala Krause, která je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 8. dubna 1992

Dagmar Burešová v. r.

Příloha: 2 listy

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás s interpelací, která se týká činnosti FMV na území České republiky. Již několikrát byla česká veřejnost překvapena zásahy FMV a vystupováním tiskového mluvčího FMV. Nebudeme se zabývat případy minulými (např. Mošnov), o kterých již byla v ČNR řeč, ale případem posledním, a to postupem FMV ve věci Zdeňka Porybného šéfredaktora Rudého práva a akciové společnosti Borgis. Podle našeho názoru je postup FMV zcela nezvyklý a dosud nebylo jednoznačně sděleno, zda neodporuje zákonům, a to nejen základní Listině lidských práv a svobod, Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, kterou je ČSFR vázána, ale i například zákonu o Federálním policejním sboru a hradní policii. Jde totiž o to, zda Federální policejní sbor neprovádí úkony, které podle zákona o České policii a zákona o Federálním policejním sboru a sboru hradní policie nepřísluší do kompetence České policie. Stále častěji se setkáváme s tím, že občané se začínají opět obávat policie, a to především díky akcím Federálního policejního sboru a FMV a tyto obavy vztahují pak i k České policii.

Tato interpelace se samozřejmě týká nejen vlády ČR, ale i vlády federální. Vy však, jako představitel výkonné moci v ČR musíte zabezpečit podíl vlády na tom, aby občané ČR žili v systému, kde respektování práva je nade vše. Proto tuto interpelaci adresujeme především Vám.

Dovolte nám ještě jednu poznámku. Vzpomínaný případ pana Porybného nebo akce proti profesoru Mlynářovi (tím máme na mysli např. jeho označení za vlastizrádce), komentáře, které k těmto akcím poskytuje mluvčí FMV a v případě pana Porybného i pan prokurátor Nechanický, způsob jakým je argumentováno (viz. např. rozhovor pana Nechanického pro RP dne 20. 3. 92, kde je více mlhy než v Londýně), vystoupení federálního ministra vnitra pana Langoše a jeho náměstka pana Rumla i v nezaujatém člověku, který trochu sleduje politické dění, vyvolává domněnku, že jde o soustředěný tlak vůči opozici, především však opozici levicové. To, samozřejmě s blížícími se volbami vzbuzuje obavu o právní stát, o vytváření seriózních a rovných podmínek všech politických subjektů v ČR k volební kampani a takováto počínání by bylo možno označit za nekalou soutěž. Jsme toho názoru, že tyto přístupy představitelů některých politických stran ve vládních funkcích nahrají jak krajní pravici, tak krajní levici. Tím ovšem nepřispíváme k právnímu státu a nepřispěli bychom ani tehdy, kdybychom mlčeli.

Vzhledem k výše uvedenému Vás, pane premiére, a Vašim prostřednictvím i pana Čalfu, předsedu vlády ČSFR, žádáme o odpověď na tyto dvě otázky:

1. Jaké stanovisko zaujímá vláda k postupu FMV uplatněném v případě Zdeňka Porybného a a. s. Borgis. Je vláda toho názoru, že postup FMV byl v souladu s příslušnými zákony? Je FMV respektive Federální policejní sbor k tomuto vyšetřování oprávněn? Je vláda toho názoru, že je v souladu s právními předpisy, když případ dozoruje Generální prokuratura ČSFR?

2. Co učinila, respektive učiní vláda ČR, aby v budoucnu nedocházelo na území ČR ke krokům FMV a Federálního policejního sboru, aniž by byly příslušné orgány srozuměny? Považujeme tuto otázku za zásadní i proto, že v opačném případě se může tento problém stát zdrojem nedorozumění při jednáních o uspořádání společného státu, ČR a kompetencí.

Označujeme svoji interpelaci za naléhavou a prosíme Vás o odpověď nejpozději na 35. plenární schůzi ČNR.

V Praze dne 6. 4. 1992Jiří Frkal v.r.
František Adámek v.r.
Michal Kraus v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP